www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

Gwt igxqI dy mfzrnkfnsYpt ny

sLONkI nMU qF pUrI qrFH kniPAUjL kr ky rwK idwqf hY!

    afm lokF nMU cwkr ivwc pfAux vfsqy smilMgIey qrF qrF dy lwCydfr lPLjL vrq rhy hn pr lok hux smilMgI sLfdIaF dy kfnMUn aqy ies dy smrQwkF dI aslIaq nMU pUrI qrF smJdy hn. ijs df Tos sbUq ieh hY ik awj qwk iksy vI pbilk smfgm jF iksy ryzIE kfl-ien pRogrfm ivwc afm lokF ny smilMgI smrQkF nMU suwkf nhIN jfx idwqf. hflq ieh hY ik hux iehnF leI swp dy mUMh ivwc kohV ikrlI vflI gwl bx geI hY.

        bIqy hPLqy sLukrvfr dI svyr nMU sLONkI iewk pMjfbI pRogrfm sux irhf sI ijs ivwc brYNptn dI aYm pI bIbI kulIn bomIey smilMgI msly `qy kflrF dy juvfb dy rhI sI. hr kflr hI bIbI nMU Bwj Bwj ky pY irhf sI qy bIbI pgVI dy muwdy aqy smilMgI ivafhF nMU rlgz kr rhI sI. keI kflrF ny bIbI nMU ieh smJfAux dI koisLsL kIqI ik smilMgI sLfdIaF nMU Auh brdfsLq nhIN kr skdy pr bIbI moVGyV ky iPr pgVI `qy af ky ruk jFdI sI. aMq ivwc iewk bhuq hI suliJaf hoieaf kflr jo vDIaf aMgryjLI boldf sI ny bIbI nMU iswDf ieh afK ky JfV  ky rwK idwqf ik pgVI aqy smilMgI sLfdIaF dovyN iblkul vwK vwK muwdy hn ies leI ikRpf krky iehnF nMU rlgz nf kr. afpxy afp nMU iswK rjmYNt df sfbkf POjI dwsx vfly ies kflr ny ieh afK ky qF gwl isry hI lgf idwqI ik Auh 1981 qoN pirvfr smyq ilbrl  pfrtI nMU votF idMdf af irhf hY pr hux nhIN pfvygf. aMgryjLI ivwc ies kflr ny bhuq Tok ky kih idwqf sI XU lOst mfeI rspYkt.

        host ny jd bIbI nMU aMq ivwc kuJ afKx leI afiKaf qF bIbI bhuq hI iDVkI hoeI ieh afK geI ik ajy qF smilMgI ibwl pysL hI hoieaf hY, ies `qy bihs ajy hoxI hY iPr ieh kmytI kol jfxf hY aqy sMBv hY ik isvl mYirj aYkt ivcoN mYirj sLbd Kfrj (bdl) kr idwqf jfvy jF ies nMU isvl XUnIan afK idwqf jfvy. bIbI df ieh juvfb sux ky sLONkI socx lwgf ik bIbI ieh kuJ Gfbr ky hI afK geI hY nhIN qF Aus df afgU qF ies nMU ivafh afKx `qy aiVaf ipaf hY aqy puafVf qF ies iksm dy sbMD nMU ivafh afKx kfrn hI hY.

        kuJ lok ies iksm df guMmrfhkun pRcfr vI jLorsLor nfl kr rhy hn ik ieh qF isvl mYirj aYkt hI hY. sLONkI iehnF swjxf qoN puwCxf chuMdf hY ik awj jd koeI iksy adflq jF iksy sLihr dy ivafh dy ivBfg ivwc jf ky ivafh krvfey qF Aus nMU kI afKdy hn? kI Es nMU awj vI isvl mYirj nhIN afiKaf jFdf? swc qF ieh hY ik dunIaF Br `c hI adflqI sfDnF rfhIN krvfey gey ivafhF nMU isvl mYirj afiKaf jFdf hY. ivvfd qF smilMgI sbMD jF XUnIan nMU ivafh afKx df hI hY.

        GurGurIaF nfl smilMgI mfmly `qy DUV ivwc twtU BjfAux leI ies hPLqy iewk hor swjx af rilaf hY jo afpxy afp nMU torFto df krMjIaf hox df Brm pflLI bYTf hY. AuNJ iewk krMjIaf torFto ivwc pihlF vI pYdf hoieaf sI pr Aus dy pYr jldI hI AuKV gey sn. nvyN krMjIaf mhOdy df dfavf hY ik jnfb mwlI ies leI Kuwl ky smilMgI sLfdIaF dy kfnMUn df ivroD kr rhy hn ikAuNik AuhnF nMU sRI mfritn qoN imlx dI afs sI Auh pUrI nhIN hoeI. mwlI dy mfmly ivwc Jwt do tuk PYslf sunfAux vfly ieh krMjIaf mhOdy  sRI bYNs vwloN smilMgIaF df smrQn krn df ijLkr kridaF ies gwl df ieMksLfPL krn qoN vI Gbrf jFdy hn ik sRI bYNs ajyhf sRI mfritn qoN iksy  afs kfrn kr rhy ho skdy hn.

        nvyN krMjIaf mhOdy ies nMU smilMgI ivafhF dI pMQk isafsq vI afKdy hn pr ieh Buwl jFdy hn ik pMQk isafsq qF 21 qoN Auh Kyz rhy hn ijhnF ny mhOdy nMU awj kuwCV cuwikaf hoieaf hY. hor suxo mhOdy ieh swcf dfavf vI glqI nfl krI jf rhy hn ik smilMgI rOlf pfrlImYNt dy aMdr Gwt qy bfhr bhuqf pY irhf hY.  mhOdy jI! jd rOlf isrPL pfrIlImYNt dy aMdr hI pvy qF ieh ikhf jf skdf hY ik ivroDI iDr mslf vDf rhI hY pr afm lokF dI cuwp ieh sfbq kr rhI hY ik mfmlf lok iesLU nhIN hY. pfrlImYNt nfloN bfhr lokF ivwc vwD pY irhf rOlf quhfzy afsLy dy Ault ies df lok iesLU bx jfxf sfbq krdf hY jnfb!

        hor suxo mhOdy jI awgy ieMJ PurmfAuNdy hn, kYnyzf dy muwK Dfrf dy lokF ny ieh bihs lwg Bwg do sfl pihlF pUrI kr leI sI aqy hux ieh gwl crcf qoN ikqy awgy vD cukI hY[[[[[[[prMqU kYnyzf ivwc vwsdy pMjfbI lok aqy pRYs aijhy msilaF ivwc smyN isr idlcspI lYx dI QF , AudoN sucyq huMdy hn jd smF lMG cuwkf huMdf hY. kmfl hY mhOdy jI! quhfnUM mflkF ny ieh ikvyN smJf idwqf ik knyzIan lokF ny do sfl pihlF ies bfry bihs kr leI sI? sLONkI ny qF ies msly `qy muwKDfrf ivwc awj vrgI qIbr bihs pihlF kdy vyKI/suxI hI nhIN hY. ajy 1999 ivwc qF knyzIan pfrlImYNt 216 votF hwk ivwc pf ky ieh mqf pfs kr cuwkI hY ik ivafh isrPL mrd qy aOrq ivckfr hI huMdf hY qy ies mqy `qy quhfzy mflkF df awj df srdfr mfritn aqy sfbkf srdfr ikRqIaF vI hwk ivwc vot pf gey sn.

        sLONkI mhOdy jI qoN ieh vI puwCxf cfhygf ik jy pMjfbI lok aqy pRYs do sfl pihlF Es smyN ies msly qoN avysly ho gey sn jd knyzIan lok ies bfry kiQq qOr `qy bihs kr rhy sn qF afp jI ikwQy gey hoey sI? afp jI ny Es ZukvyN smyN pMjfbI lokf nMU ies bfry afgfh ikAuN nf krvfieaf? qy jy hux swcmuwc bihs bhuq lyt hI ho geI hY qF afp jI ies nMU muwK KLbr bxf ky smilMgI ivafhF dI pMQk isafsq moty awKrF ivwc ikAuN afK rhy ho? swc qF ieh hY mhOdy jI ik sfl ku pihlF hoeIaF coxF ivwc smilMgI sLfdIaF df kfnUMnIkrn mwuK muwdf hI nhIN sI bx sikaf ikAuNik ilbrl srkfr ny ieh mfmlf suprIm kort qoN slfh lYx vfsqy Byijaf hoieaf sI. qy ieh vI Buwl nf jfieE ik ibwl ajy pysL hI hoieaf hY ies `qy bkfiedf bihs qF ajy sLurU hI nhIN hoeI jnfb!

        pMjfbI pRYs qy lok lyt rOlf pf rhy hn df Pqvf dyx vfly ies pwqrkfr mhOdy nMU sLONkI ieh vI Xfd krvfAuxf cfhygf ik jnfb ny afp  dsMbr 2004 dy qIjy hPLqy muwK pMny `qy pop jfn pfl dI qsvIr smyq smilMgI sLfdIaF dy iKlfPL kYQoilk eIsfeIaF dy nfm apIl dI KLbr lfeI sI. dsMbr 18, 2004 nMU ruietr nfm dI jgq pRisD KLbr eyjMsI ny pop jfn pfl dI smilMgqf iKlfPL KLbr dunIaF Br ivwc JlkfeI sI ijs nMU ajy 2 mhIny pUry nhIN hoey. zbXU aYs E smilMgIaF dy hwk ivwc 14 jnvrI 2005 nMU BugqdI hY qy jwQydfr akfl qKLq sfihb iswKF dy nfm sMdysL 16 jnvrI 2005 nMU Byjdy hn. qy jnfb! ies bfry pMjfbI BfeIcfrf lyt iPr ikvyN ho igaf? mflkF ny hukm kIqf lyt qy jnfb ny lyt ilK idwqf pqy dI gwl isrPL eynI hI hY. swc qF ies qoN vI awgy jFdf hY qy Auh ieh hY ik albrtf aqy EntyrIE sUIbaF dy aflfH eIsfeI afgUaF df smilMgI sLfdIaF iKlfPL ibafn jwQydfr sfihb dy sMdysL qoN bfad afieaf hY.

        jnfb awgy PurmfAuNdy hn ik dysL dy 7 sUibaF dIaF adflqF smilMgI ivafhF dy hwk ivwc PYslf dy cuwkIaF hn. jnfb drasl mflkF dy khy ieh pRBfv dyxf chuMdy hn ik hux ies df ivroD TIk nhIN hY pr ieh swc nhIN dwsdy ik jd subfeI adflqF ny smilMgI ivafhF dy hwk `c PYsly idwqf qF igxImQI sfijsL hyT PYzrl ilbrl srkfr ny ies dy iKlfPL apIl hI dfier nf kIqI. iswtf ieh hoieaf ik awj 7 sUibaF ivwc adflq dy jwjF hwQIN bixaF kfnUMn lfgU ho igaf hY jd ik lokqMqr ivwc kfnMUn bnfAux df aiDkfr isrPL kfnUMnGfiVaF (sMsdF) kol hI huMdf hY qy adflqF isrPL kfnMUn dI ivafiKaf hI krdIaF hn. swc ieh vI hY ik dysL dI suprIm kort ny jnfb mfritn dy Es svfl df juvfb dyx qoN sfPL ienkfr hI kr idwqf hY ijs ivwc AuhnF puiCaf sI ik ikqy mrd aOrq ivafh dI awj dI pRIBfsLf gYr-ivDfnk qF nhIN hY?

        suprIm kort ny srkfr nMU idwqI slfh ijs nMU smilMgIey suprIm kort df PYslf afKI jf rhy hn ivwc muwK mMgI geI slfh dy nukqy dy juvfb ivwc ieh ikhf hY ik pfrlImYNt kol ivafh dI pRIBfsLf bdlx df pUrf hwk hY. cyqf rhy suprIm kort ny ieh nhIN ikhf ik pRIBfsLf nMU hr hflq ivwc bdl ky iks qrF dI kIqf jfvy.  pfrlImYNt ny ivafh dI pRIBfsLf bdlx df kfrj ajy sLurU hI kIqf hY jo srkfr dy idwqy tfeIm-tybl muqfibk jUn dy aMq qwk isry lwgygf.  ies leI smyq pMjfbI BfeIcfry dy hr koeI ies anYiqk ibl df  ivroD krn vfsqy lyt nhIN hY. awj hr iksy sLihrI leI afpxy hlky dy aYm pI nMU ies ibwl bfry afpxy ivcfrF qoN jfxU krvfAux df ZukvF smF hY.

        sLONkI ies pwqrkfr mhOdy nMU iewk slfh jLrUr dyxI cfhygf qy Auh ieh hY ik jnfb mflkF dI bolI boldy boldy ikqy afpxI igl-suk vI nf guaf bYTx!

        smilMgIey vfr vfr Gwt igxqI hwkF df rOlf pf rhy hn aqy Gwt igxqI dy ajoky (mfzrn) kfnsYpt ny sLONkI nMU pUrI qrF kniPAUj kr ky rwK idwqf hY. rfsLtr sMG smyq qkrIbn dunIaF dy bhuqy dysL awj iksy nf iksy rUp ivwc, Gwt-igxqI lok ijhnF nMU mnfirtI afKdy hn, dy hwkF dI surwiKaqf qy AuhnF nfl ivqkry dUr krn dI gwl krdy hn. Gwt igxqI df ijLkr kridaF nsl, rMg, Drm, ilMg (sYks) jF BfsLf afid `qy aDfirq Gwt-igxqIaF df ijLkr huMdf hY. Bfrq vrgy dysL ivwc jfq df vI ijLkr huMdf hY ikAuNik EQy jfqpfq dy aDfr `qy ivqkrf huMdf af irhf hY. sYks jF ilMg dy aDfr `qy ivqkrf rokx df svfl KVf qF hoieaf sI ikAuNik amrIkf-kYnyzf smyq dunIaF dy hr dysL ivwc aOrqF nMU mrd dy brfbr dy hwk nhIN sn idwqy jFdy. aOrqF nMU iewk smyN mrd dy brfbr vot df hwk vI nhIN sI. ajy vI keI muslm dysLF ivwc aOrq nMU vot df hwk nhIN hY.

        mukdI gwl ieh ik sYks dy aDfr `qy ivqkrf rokx leI ivqkiraF dI kqfr ivwc sYks lPLjL vriqaf igaf sI ijs dy iqMn arQ hI inkldy hn qy Auh hn mrd, aOrq qy Kusrf. ikAuNik mnuwK ilMg pwKoN jF mrd ho skdf hY jF aOrq aqy aDUry jnx-aMgF vfly nMU Kusrf afiKaf jFdf hY. ieh iblkul TIk hY ik Auprokq iqMn iksm dy ilMgF dy aDfr `qy ivqkrf nhIN hoxf cfhIdf.

        pr awj kmfl ho geI hY ik smilMgI vrqfrf vI ilMg dI cOQI iksm bx geI hY. kI smilMgI vrqfrf ilMg dI iksm hY? jF pRivrqI, afdq jF kfmuk iqRpqI leI vriqaf igaf vwKrf sfDn jF ZMg qrIkf? ilMg pRIBfsLf nMU ivgfV ky sLYqfn ny smilMgI afdq vfilaF nMU Gwt-igxqI aYlfn idwqf hY aqy ies nMU kfnMUnI drjf dyx vfsqy sYksUal ErIantysLn nfm df lPLjL GV ilaf hY. jy kfmuk iqRpqI dI afdq jF ZMg nMU ilMg dI iksm vrgf drjf dyxf hY qF qy iPr smF pf ky hor keI kfmuk afdqF vI iLlMg dI kqfr ivwc af KVngIaF ijhnF ivwc psLUaF nfl Bog-ivlfs vI sLfml hY.

        jy awj kfmuk afdq iksy nMU Gwt-igxqI hox df drjf dvfAux leI kfPLI hY qF kwl nMU iksy Kfs jF vwKry ZMg nfl sOx, Kfx, pihnx, AuWcf, nIvF, Krbf bolx jF kMm krn vfly vI afpxy afp nMU vwKrI Gwt igxqI aKvfAux lwg pYxgy. jd kdy ieh sMBv hoieaf qF sLONkI afpxy afp nMU vwKry ZMg nfl sOx vfilaF dI Gwt igxqI vjoN mfnqf duaf lvygf. rfq nMU jd sONkI bFh `qy srfhxf rwK ky qy Aus AuWqy isr rwK ky vwKI Bfr ho ky sOx lgdf hY qF cMdrI sLONkx hujF mfrn lwg pYNdI hY. aKy! iswDy ho ky soNvo qy GurfVy bMd kro. Gwt-igxqI drjf imlx nfl sLONkI leI hujF qoN ibnF vwKI Bfr Kfs ivDI nfl GurfVy mfr ky sOxF mnuwKI aiDkfr bx jfvygf qy sLONkI, shurI sLONkx nMU cfrtr df zrfvf dy ky Jwt vwKI Bfr kr idaf krygf.

        ieh gwl afm afKI jFdI hY ik pMjfbI lok iksy cMgy kMm vfsqy iksy dI isPLq Gwt hI krdy hn pr iksy dI mfVI motI glqI lwB jfvy qF nukqfcInI dI JVHI lgf idMdy hn. smilMgIaF bfry sLONkI ny jd df spsLt stYNz ilaf hY afs dy Elt sLONkI nMU hr moV `qy ies stYNz dI isPLq krn vfly hr rojL hI imldy hn. nukqfcInI dy tokry vMzx vflf pMjfbI BfeIcfrf smilMgIey smrQkF df kI hfl krdf hovygf? ieh soc ky sLONkI keI vfr iekwlf bYT ky KUb hwsdf hY.

        bIqy hPLqy jd sLONkI gurdvfrf sfihb igaf qF iewk swjx ny bhuq mfrky dI gwl afKI. swjx jI df kihxf sI ik gurbfxI df afsLf cMgy mnuwK qy cMgy smfj dI isrjxf hY. aqy ieh gurbfxI afsLf qy sMdysL iekwly iswKF qwk hI sImq nhIN hY ieh sfrI mnuwKqf vfsqy hY. swjx jI df svflk sI ik kI smilMgIey smrQk ieh dwsxgy ik smilMgqf nMU jfiejL, TukvF qy TIk Tfk vrqfrf afK ky jF drjf duaf ky gurbfxI df cMgy mnuwK aqy cMgy smfj dI isrjxf df afsLf ikvyN pUrf hovygf? kdy gurbfxI afsLy leI isr vfrn dI pRyrnf dyx vfly ieh swjx ikqy BulyKy ivwc hI qF nhIN hn?

        iewk guriswK ijs df sLONkI nfm nhIN jfxdf ny mfrky dI gwl afKI ijs nMU sux ky sLONkI ny ies nMU mwky qoN pry AujfV dI khfvq dy brfbr df drjf dy idwqf. ies guriswK jI df kihxf sI ik jy awj dy smilMgIey smrQkF dy mfpy afp smilMgI huMdy qF iehnF swjxf ny mnuwKI aiDkfrF dy mfmly df hokf dyx vfsqy ies sMsfr `qy avqfr hI nhIN sI Dfrnf. cfrtrIey awj Es tihxy nMU hI afrI pfeI bYTy hn ijs `qy Auh Kud bYTy hn pqf iehnF nMU Aus smyN lwgygf jd tihxf qxy nfloN kwitaf igaf qy ieh QVfk dyxI hyT izwg ky icwqV Zukvf byTY.  guriswK jI df iesLfrf iksy idn smilMgqf qy smilMgI ivafh iehnF dy afpxy Gr pUry siqkfr nfl phuMc jfx vwl sI qy iPr ieh lok afpxy Gr lwgI nMU awg afKxgy jF bsMqr? ieh svfl GurGurIaF nMU afpxy afp nMU awj hI puwC lYxf cfhIdf hY.

        guriswK jI ny ieh kihMidaF gwl isry lgf idwqI ik awj mF dy pytoN jMmy hr iensfn df PrjL mF dI kuwK aqy duwD df muwl moVn df bxdf hY qy ijhVy awj cuwp rihxgy jF Elt Bugqxgy Auh mF dI kuwK  nMU klMkq kr rhy hoxgy. qy ijhVy afpxy afp nMU smilMgI sbMDF dI pdfiesL smJdy hox AuhnF nMU afpxf Drm pflx df vI pUrf hwk hY. sOLNkI cfrtrIaF nMU bynqI krygf ik Auh iewk vfr afpxI mF dI slfh jLrUr lY lYx!   

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here