www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

smilMgqf dy hwk ivwc clfeI jf rhI hY gupq qy guMmrfhkun muihMm!

mwlI nMU smilMgI ibwl dy ivroD df KLimafjLf Bugqxf pY irhY!

          sLONkI nMU pqf lwgf hY ik kuJ lokF vwloN kYnyzf ivwc ilbrl srkfr vwloN bxfey jf rhy smilMgI sLfdI kfnMUn bfry iewk gupq aqy guMrfhkun muihMm pMjfb ivwc clfeI jf rhI hY ijs df ‘tfrgt’ pMjfb dy rfjsI afgU, sLRomxI kmytI afgU, mIzIaf aqy sRI akfl qKLq sfihb smyq hor qKLqF dy jwQydfr sihbfn hn. ‘muihMmIey’ ilbrlF vwloN bxfey jf rhy smilMgI kfnMUn nMU jfiejL TihrfAux vfsqy knyzIan cfrtr df vfsqy pf rhy hn aqy nfl hI ieh KoKly dfavy vI kr rhy hn ik ies df iswKF dIaF ‘Dfrimk’ prMprfvF `qy koeI vI asr nhIN pvygf. ‘muihMmIey’ ies gupq muihMm vfsqy Pon, PYks, eImyl sunyhyN, injI mulfkfqF aqy injI sMprk dI vrqoN kr hry hn. 

          sRI pfl mfritn dI BivK ivwc sMBfvI drbfr sfihb dI PyrI ijs ivwc AuhnF nMU sRI akfl qKLq sfihb qoN isropy dI bKLisLsL hovy ies gupq muihMm df ihwsf hY. sLONkI ‘cfrtrvfdIaF’ nMU ieh slfh dyvygf ik Auh jnfb mfritn nMU afKx ky ikAuNik jnfb mfritn kYQoilk eIsfeI hn ies leI Auh smilMgI kfnUMn pfs krvf ky pihlF vYtIkn df gyVf lf ky pop jfn pfl qoN “siqkfr” lY afAux aqy iPr hI sRI drbfr sfihb jfx bfry socx.

          hYrfnI dI gwl ieh hY ik iewk pfsy ‘muihMmIey’ ieWQy smilMgI kfnUMn bfry hux mOn Dfr ky bYT gey hn qy dUjy pfsy iksy aigafq kfrn krky pMjfb ivwc cfrtr df vfsqf pf ky pUrf jLor lgf rhy hn.  ‘muihMmIaF’ ny akflI afgU muwK rUp ivwc tfrgt bxfey hoey hn aqy dws ieh rhy hn ik kYnyzf dy bhuqy iswK nvyN smilMgI kfnMUn dI hmfieq kr rhy hn.  ies kflm nMU pVHn vflf hr jIv jfxdf hY ik  knyzIan iswKF dI isrPL iewk “ikqfbI” sMsQf ijs df awzf-gwzf aftvf ivwc hI hY, ies ibwl df smrQn krky lokF qoN JfVF df pRsLfd lY cuwkI hY qy hux ies msly `qy lokF `coN ‘gfieb’ hI ho geI hY. hF iewk aYm pI sRI nvdIp bYNs jLrUr ies dy smrQn ivwc bol rhy hn pr AuhnF dy cfr ku nMU Cwz ky bhuq sfry hmfieqI vI ies ibwl df zwt ky ivroD kr rhy hn. aYm pI bIbI Zwlf ajy vI cuwp hY qy ies msly `qy lokF nfl awK imlfAux qoN kqrf rhI hY.

          swc qF ieh vI hY ik knyzIan iswK bhuq sflF bfad jy iksy msly `qy sihmq hoey hn qF Auh hY smilMgI ibwl df ivroD. torFto ivwc ivroDI smJIaF jFdIaF sMsQfvF EntyrIE gurdvfrf kmytI aqy gurdvfrf kONsl dovyN ies ibwl df ivroD kr cuwkIaF hn aqy kr rhIaF hn qy ilbrl, torI qy aYn zI pI nfl sbMDq pMjfbI kfrkun vI ies df ivroD kr rhy hn.

          vYnkUvr ivwc rxjIq isMGIey hukmnfmy dy lIrF kIqy iswK vI ies msly `qy iewksur ho gey hn. qwpVF aqy kursIaF vflIaF dovyN iDrF ies ibwl df ivroD kr rhIaF hn. lokF df roh vyK ky ‘cfrtrvfdIey’ hux mIzIey ivwc ies bfry gwl krn qoN vI GbrfAuNdy hn. pMjfbI mIzIey smyq kYnyzf Br ivwc pMjfbIaF dIaF sInIarjL dIaF sMsQfvF ny vI ies ibwl df zwt ky ivroD kIqf hY. aqy hux keI sMsQfvF ny sMsd dI kmytI jo ies ibwl dI pVcol kr rhI hY, dy sfhmxy pysL ho ky ies df ivroD krn dI iqafrI kIqI hoeI hY.

smilMgI ibwl dy ivroD df KLimafjLf

            ilbrl pfrtI vwl iDafn mfrIey qF ies dy sMsdI gruwp

ivwc 5 aYm pI Bfrq-pfik ipCokV dy hn. kYbint mMqrI Aujl dosFJ “rotIaF kfrn pUry qfil” kfrn ies ibwl dy hwk ivwc hn qy aYm pI sRI nvdIp isMG bYNs iksy “qfk” ivwc bYTy hn qy hY bIbI rUbI Zwlf vI iksy “qfk” ivwc hI qy eysy kfrn hI bIbI ny ies msly `qy “guMg avsQf” Dfrn kIqI hoeI hY. aYm pI vjId Kfn hurF ny ies ibwl df ivroD bhuq nMgy-icwty ho ky kIqf hY qy kIqf vI pUry isstymYitk qrIky nfl hY.

          pMjvyN pMjfbI ilbrl aYm pI hn sRI gurbKsL isMG mwlI ijhnF ies ibwl dy ivroD ivwc Bfrq PyrI dOrfn aqy iewQy bhuq sfry sKLq ibafn idwqy hn ijs nfl ‘cfrtrvfdIaF’ nMU bhuq qklIPL hoeI hY. qy juvfb ivwc ‘cfrtrvfdIaF’ ny sRI mwlI dy iKlfPL jnfb mfritn aqy Aus dy dPLqrI kirMidaF dy KUb kMn Bry hn. sLONkI nMU pqf lwgf hY ik aMdro-aMdr ilbrl pfrtI vwloN sRI mwlI nMU cuwp krvfAux vfsqy BfrI dbfE pfieaf igaf hY ijs df koeI bhuqf lfB hoieaf nhIN idsdf.

          qy hux bIqy hPLqy dy glob aYNz myl aKLbfr ivwc lgfqfr do ajyhy afrtIkl pRgt hoey hn ijhnF ivwc sRI mwlI nMU KUb GsIitaf igaf hY. iewk afrtIkl ivwc kbwzI dy nfm `qy ho rhI kiQq “kbUqrbfjLI” df ijLkr hY aqy dUjy ivwc sRI mwlI dI rfeIizMg asosIeysLn vwloN kdy sRI gurmyl isMG swgU dI pRDfngI hyT rhI rfmgVIey asosIeysLn nUM 30 hjLfr zflr df afrjLI krjLf dyx dI gwl khI geI hY. sLONkI socdY ik ieh afrtIkl kYnyzf dy kOmI aKLbfr glob aYNz myl ivwc acfnk pRgt nhIN hoey sgoN iksy XojnfbwD ZMg nfl pRgt krvfey gey hn.

          kbwzI dy nfm `qy vwZI pwDr `qy ho rhI kiQq “kbUqrbfjLI” dIaF KLbrF koeI nvIN gwl nhIN hY aqy ieh gwl inr-aDfr vI nhIN hY. Bfrq df pRisD mYgjLIn ieMzIaf tUzy ies bfry ivsqrq rport pRkfsLq kr cuwkf hY aqy qwQF dy aDfr `qy ilK cuwkf hY ik kbwzI dI vrqoN “kbUqrbfjLI” leI ho rhI hY aqy ies ivwc keI isafsI afgU, kbwzIkfr, mIzIafkfr aqy keI vwzy puls aPLsr sLfml hn. ieMzIaf tUzy qF ieh vI afK cuwkf hY ik pMjfb puls dy iewk sfbkf zI jI pI sfihb vI ies “kbUqrbfjLI” dy pRmuwK iKzfrI rhy hn. kbwzI dy nfm `qy pMjfb puls dy AuWc aPLsr ijMny ssqy ho gey hn Aus qoN vI “dfl ivwc kuJ kflf kflf” hox dy sMkyq imldy hn.

          iewk pfsy afm lokF dy pirvfrk iemIgrysLn dy kys sflF bwDI ltkdy rihMdy hn aqy dUjy pfsy kbwzI, sLoa, mnorMjn, Dfrimk syvf afid dy nfm `qy minstrjL primt afpxI rfjsI sLohrq vDfAux vfsqy QVf DV vMzy jf rhy hn. coxF ivwc vlMtIar, muPLq Kfxf, kfrF aqy hor shUlqF vI primt dvfAux vfly AumIdvfrF nMU iml rhIaF hn qy isqm dI gwl ieh hY ik ieh swB kuJ AumIdvfr dy Es Krcy ivwc ivKfieaf hI nhIN jFdf jo cox inXmF hyT cox kimsLn nMU lfjLmI qOr `qy ilKqI rUp ivwc idwqf jFdf hY.

          ieh swB kfrnF dy huMidaF hoieaF vI sLONkI nMU XkIn hY ik sRI mwlI iKlfPL pRgt ho rhIaF rportF drasl pRgt krvfeIaF jf rhIaF hn qy kfrn sRI mwlI vwloN smilMgI ibwl df iswDf ivroD hY. sLONkI ieh gwl XkIn nfl kihMdf hY ik sRI mwlI nMU smilMgI ibwl dy ivroD df KLimafjLf Bugqxf pY irhf hY. ies msly `qy sLONkI dI hmdrdI sRI mwlI dy nfl hY ikAuNik kfrn kuJ vI hox sRI mwlI df awj df stYNz asUlF `qy aDfirq hY. jnfb mfritn ny smilMgI ibwl nMU kfnMUn df rUp dyx df hwT kIqf hoieaf hY aqy Auh ies nMU pfs krvfAux leI hr hrbf vrqx df mn bxfeI bYTy hn ijs ivwc sfm, dfm, dMz qy Byd vflLIaF qrkIbF sLfml hn.

          AuNJ vI jnfb mfritn ajoky smyN ivwc kYnyzf dy kOmI sIn `qy pRgt hoey nyqfvF ivcoN swB qoN ‘bdlf-lAU’ nyqf igxy jfx lwg pey hn. jo hflq AuhnF ilbrl pfrtI dy aMdr afpxy ivroDIaF dI kIqI  hY Aus nMU jwg jfxdf hY. jnfb mYnly aqy bIbI sLIlf kfps vrgy sInIar ilbrl afgU jnfb mfritn dI bdlf-lAU nIqI df isLkfr ho ky ‘gfieb’ hI ho gey hn.

          brYNptn dI aYm pI bIbI kolIn bomIey jnfb mfritn df ichrf pVH ky hux bdlI bdlI ijhI lgdI hY. bIbI Zwlf qF jnfb mfritn vwloN afAux vflI hvf dy buwly df qfpmfn cYWk krn qoN ibnF svyr dI cfh vwl vyKxf vI hrfm smJdI hY. sRI nvdIp bYNs ‘cfrtr’ dy bhfny jnfb mfritn nMU Juk Juk ky slfmF kr rhy hn qy ‘mfritnvfdIaF’ dy dvfr `qy pRvfn cVHn vfsqy hI sRI bYNs ipClI sdI dy mhfn lok afgU bfpU gFDI dI smfD `qy Puwl ByNt krn vI cly gey sn. hflF ky AuhnF nMU afpxy ‘kwtVpMQI’ smrQkF dy sMBfvI ivroD df pUrf igafn sI. sRI bYNs dI smfD PyrI qoN sLrimMdf hoey AuhnF dy ‘kwtVpMQI’ smrQk vI ‘guMg-avsQf’ ivwc cly gey hn.

          kdy sRI mwlI ny jnfb mfritn dI lIzrisLp kMpyn vfsqy hjLfrF zflr iekwTf kr ky idwqf sI aqy Auh sRI mfritn dI ikqfb ivwc ‘smrQk’ dy Kfny ivwc sn pr hux smilMgI ibwl dy ivroD ivwc hox kfrn AuhnF df nfm Kfnf-bdlI kr idwqf igaf hY. jnfb mfritn df qF iswDf hI rfjsI PfrmUlf hY ik jo AuhnF dy hwk ivwc nhIN hY Auh AuhnF df ivroDI hY. muwkdI gwl ieh ky sRI mwlI nMU smilMgI ibwl dy ivroD df KLimafjf hux lMby smyN qwk Bugqxf pvygf.

 

ivjLtr bFz ibwl:

keIaF nMU cODr Kurn df zr!

            ‘cfrtrvfdIaF’ ny nvF pYNqVf apxfAuNidaF pMjfbI mUl dy

torI aYp pI sRI gurmMq gryvfl vwloN pysL kIqy gey ‘ivjLtr sikAUrtI’ ibwl df nMgf ivroD krnf sLurU kr idwqf hY. ibwl sI-283 dy nfm nfl jfixaF jFdf ieh ibwl bIqy hPLqy sMsd ivwc muZlI rIizMg smyN 112 dy mukfbly 165 votF nfl pfs ho ky kmytI lYvl `qy phuMc igaf hY. iues ibwl dy kfnMUn bx jfx nfl kYnyzf rihMdy irsLqydfr KusLI-gmI mOky iksy ivjLtr nMU bFz Br ky ivjLtr vIjLf duaf sikaf krngy. sMsd ivwc ies ibwl `qy voitMg smyN jnfb AuWjl dosFJ aqy jnfb nvdIp bYNs ny ies ibwl dy iKlfPL votF vpfeIaF hn jd ik ilbrlF vfly pfisAUN bIbI rUbI Zwlf qy gurbkKsL mwlI ny ies dy hwk ivwc votF pfeIaF hn. gwl hux lokF ivwc PYl jfx `qy ‘cfrtrvfdIaF’ ny Jwt ies ibwl df ivroD krn dI ‘zIPYNs’ GVH leI hY, aKy ieh ibwl burf ibwl hY ies nfl isrPL amIr bMdy hI afpxy irsLqydfr mMgvf skxgy. sLfbfsL grIbF dy hqYsLIE! qF iPr qusIN ies ivwc grIbF pwKI soDF pysL kr idE jnfb! jy ieh nhIN ho skdf qF qusIN afp hI grIbF pwKI koeI nvF ibwl lYY afE bfibE, quhfzy iksy ny hwQ PVy hoey hn?

          lokF nMU qF duwK-suK vyly afpxy sky-sbMDIaF vfsqy asfn ZMg nfl ivjLtr vIjLy cfhIdy hn Auh qusIN duaf dyvo! lok quhfzy gux gfAuxgy. lokF ny qF PlL Kfxy hn AuhnF nMU pwqy ignx nfl koeI mqlb nhIN hY. qy jy afp jI PLl nhIN dy skdy qF qokV mwJ vFG nfl dy kILly `qy bwJI lvyrI nMU ‘tpfAux’ leI ilbVIaF pUMCF qy tpUsIaF qF nf mfro!

          sLONkI nMU lgdf hY ik jnfb gryvfl dy ibwl df ivroD krn vfly afpxI cODr dy sImq hox qoN GbrfAux lwg pey hn. jy ajyhf ibwl pfs ho jFdf hY aqy smF pf ky jfiejL rkm df bFz (kfgjLI sikAurtI) Br ky lokF nMU ivjLtr vIjLy imlx lwg pYNdy hn qF iehnF dy dPLqrF aqy iehnF dy eyjMtF dy GrF dy gyVy mfrn vfilaF dI igxqI Gt jfvygI ijs nfl iehnF df isafsI ‘kwd’ Cotf ho jfvygf. hF qy iewk vwzf Prk hor pY jfvygf qy Auh hY isafsI cMdf dyx vfilaF qy coxF smyN muPLq Pwty gwzx vfilaF dI igxqI Gt jfvygI.

 

rwb nyVy ky GsuMn?

ieh puwCo mMqrI joa volpy nMU!

          aslI rwb kdy iksy ny vyiKaf hI nhIN hY. hF rwb df ijLkr

Drm gRMQF aqy gurUaF, pIrF-sMqF dy sMdysLF ivwc jLrUr imldf hY. pMjfbI ivwc “rwb nyVy ky GsuMn” dI khfvq afm suxI jFdI hY aqy ies dy juvfb `qy vI afm sihmqI pfeI jFdI hY ik ‘GsuMn’ rwb nfloN ikqy ijLafdf nyVy hY.

          smilMgI ivafh ibwl dI ivroD kr rhI ‘zIPYNz mYirj’ nfm dI sMsQf ny bIqy hPLqy iek vIzIE iPlm rIlIjL kIqI hY. ieh vIzIE 8 agsq 2003 dI hY aqy ies ivwc sRI joa volpy dI iewk qkrIr rIkfrz kIqI hoeI hY. jnfb volpy jo awj iemIgrysLn mMqrI hn Es idn (8 agsq 2003) torFto dy AuWqr ivwc siQq iewk Dfrimk skUl dy muwK mihmfn sn. ies vIzIE ivwc knyzIan kirscIan kflj nfm dy ies skUl ivwc idwqy afpxy BfsLx ivwc jnfb volpy smilMgI sLfdIaF bfry boldy hoey kuJ ies qrF afK rhy hn, “asIN jy iksy asUl ivwc XkIn rwKdy hF qF sfnMU Aus dI rfKI krnI cfhIdI hY. awj iksy adflq ny ikhf hY ik ivafh dI pRIBfsLf bdlI jfxI cfhIdI hY aqy myry iKafl ivwc ieh gLLlq hY qy ies gLlqI nMU jfrI rihx qoN rokx vfsqy mYNnMU quhfzI mdd dI loV hY.” jnfb volpy ny hfjLr lokF nMU ivafh dI pRIBfsLf nMU bcfAux vfsqy awgy afAux dI apIl vI kIqI qy ikhf ik asIN isafsI lok quhfzI mdd qoN ibnF kfsy jogy nhIN hF.

          awj jnfb volpy dysL dy iemIgrysLn mMqrI hn qy jnfb mfritn dy torFto mhF ngr vfsqy muwK rfjsI ‘mugl’ vI hn. sfl 2003 dy agsq dI 8 qrIk nMU kirscIan kflj ivwc jnfb volpy nMU rwb nyVy ivKfeI idMdf sI pr hux kYbint mMqrI dI kursI qy bYTy volpy sfihb nMU ‘kursI vfly df GsuMn’ nyVy ivKfeI idMdf hY.

          rwb nfloN GsuMn dI nyVqf kfrn hI bIqy aYqvfr nMU pfl isMG puryvfl dI vwKvfdI XMqrI df idn mnfAux smyN iewk gurdvfrf sfihb ivwc bolidaF mMqrI joa volpy ny ‘kursI dy mflk’ jnfb mfritn dIaF isPLqF kIqIaF aqy nfl hI sRI gurmMq gryvfl dy “ivjLtr sikAUrtI” ibwl nMU burf ibwl vI afiKaf. ies mOky ‘cfrtrvfdI’ tolf vI kwCF vjfAuNdf vyiKaf igaf. toly ny sRI volpy nMU iswK BfeIcfry vwloN smilMgI ibwl dy ivroD df sunyhF dyx dI QFH jnfb volpy dy sohly gfAux nMU qrjIh idwqI. jnfb volpy ny kYnyzf dI iemIgrysLn nIqI ivwc swB awCf hY df sMdysL vI idwqf ijs nMU ‘tolf’ hux Gr Gr phuMcfeygf.

          ‘zIPYNz mYirj’ sMsQf ny sRI volpy dI spIc dI ieh vIzIE kYnyzf Br ivwc ByjI hY qF ik lok isafsqdfnF dy dUhry mfpdMz df aMdfjLf lgf skx.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here