www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

“BwT pey sonf ijhVf kMnF nMU Kfvy”

smfj df ‘hulIaf’ ivgfV dyx df kfrn bnx vfly ‘cfrtr afPL rfeIts’ dIaF GoVIaF gfAux df kI lfB?

          bhu-kroVI spFsrisLp Gply dy qUPLfn sfhmxy Gwt igxqI ilbrl srkfr dI iksLqI izky-zoly Kf rhI hY qy hux ivroDI iDr Gply dy qUPLfn dy shfry nfl ies nMU afKrI Dwkf mfr ky zobx dI Tfx cuwkI hY. jnfb mfrtn jo mhInf ku pihlF bjt `qy bihs mOky bVHkF mfr rhy sn ies hPLqy srkfr izwgx qoN eyny zr gey hn ik aYn zI pI dy afgU sRI jYk iltn dy kuwCV jf cVH gey hn.

          mhInf ku pihlF jnfb mfritn nMU afs sI ik jy AuhnF dI srkfr bjt aprvfn hox kfrn izwgdI hY qF nvIaF coxF ivwc Auh bhumwq vI lY jf skdy hn. Auh smF sI jd bjt dI pihlI pVHq smyN jYk iltn dI aYn zI pI pfrtI blfk ikbYWk smyq bjt dy iKlfPL BugqI sI qy mfritn nMU sLhId bnxo rokx vfsqy kMsrvtv pfrtI voitMg smyN cuwp Dfr geI sI ijs nMU aMgryjLI ivwc abstyn krnf afKdy hn.

          mhInf ku pihlF abstyn krn vflI pfrtI awj mfritn df qKLqf pltn leI iqafr hY qy ies kMm ivwc sfQ dyx jf rhI hY ikbYWk dI blfk ikbYWk pfrtI ijs kol 54 aYm pI hn. aYn[ zI[ pI[ ny afpxf mn bdlx vfsqy jnfb mfritn qoN 4[6 imlIan zflr dI kImq, bjt ivwc qbdIlI dy qOr `qy vsUlI hY ijs kfrn lok ilbrlF dy bjt nMU hux aYn[ zI[ pI[ df bjt afKx lwg pey hn. ies nfl jy Gftf ipaf hY qF ieh ilbrl pfrtI, ilbrl srkfr aqy jnfb mfritn dI pfpUlrtI qy mnobl nMU ipaf hY. aYn[ zI[pI[ dy afgU sRI jYk iltn jyqU dy qOr `qy AuBry hn qy ilbrl srkfr nMU afpxI lwq dy hyT dI lMGfAux `c kfmXfb hoey hn.

          aYn[ zI[ pI[ nfl jnfb mfritn dI pING ‘zwbdy nMU iqnxy df shfrf’ vflI gwl hY. awj 308 dy hfAUs afPL kfmnjL (knyzIan sMsd) ivwc ilbrlF kol 132 aYm pI hn qy Auh vI spIkr smyq jo ilbrl pfrtI nfl sbMDq hY. ivroDI iDr kMsrvtv pfrtI dy 99 aYm pI hn qy blfk ikbYWk dy 54, aYn[ zI[ pI[ dy 19, 3 ajLfd aYm pI hn qy iewk sIt KflI hY. aYn[ zI[ pI[ dy kuwCV cVH ky vI jnfb mfritn dI iksLqI zgmgf rhI hY ikAuNik dovF dy rlL ky kul 151 mYNbr bxdy hn qy Auh vI spIkr smyq jd ky srkfr bcfAux vfsqy 154 votF dI loV hY.

          kMsrvtv pfrtI dy 99 aYm pI blfk dy 54 nfl rl ky 153 ho jFdy hn qy AuhnF nMU bhumwq vfsqy 1 ajLfd dI loV hY. bI sI qoN ajLfd itkt `qy ijwqy sRI cwk kYzmYn afpxy hlky dy lokF dy BfrI dbfE kfrn ilbrl srkfr nMU cldf krn vfsqy afpxI vot byBrosgI mqy dy hwk ivwc pfAux df aYlfn ies hPLqy kr cuwky hn.

          lVKVf rhI lMgVI “mYN qy myrI srkfr” leI iewk afs dI ikrn ajy bcdI hY qy Auh hY cwk kYzmYn aqy do kMsrvtv mYNbrF dI bImfrI. ajLfd aYm pI cwk kYzmYn kYNsr dI mfrU bImfrI qoN pIVHq hY qy kImo-QrYpI lY irhf hY. ilbrlF nMU afs hY ik bImfrI kfrn jy iqMn bImfrF `coN iewk vI gYr-hfjLr irhf qF AuhnF dI srkfr bc jfvygI. bcdy do ajLfd aYm pI nrfjL ilbrl hI hn qy Auh ilbrl srkfr nMU hfl dI GVI bcfAux vfsqy iqafr jfpdy hn.

          ilbrl srkfr izgdI vyK ky jldI nvIaF coxF dI sMBfvnf kfrn sLONkI vrgy keI hmfqV nvyN sUt qy tfeIaF KrId ky kMsrvtv pfrtI dy ipwCy ipwCy iPrn lwg pey hn. bIqy sLnIvfr gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy pey duwD vfly KflI kryt `qy bYTf sLONkI jd cfh df lMgr Ck irhf sI qF iewk swjx ny sLONkI nMU bhuq mjLy dI gwl suxfeI. swjx jI ny dwisaf ik iewk vD rhy ilbrl ivroD `c Jwt aYm pI bx jfx df supnf lYx vflf iewk pMjfbI mIzIafkfr afpxy smrQwkF dIaF ilstF bxf irhf hY pr ivcfry nMU ieh nhIN pqf ik kMsrvtv pfrtI df mYNbr ikvyN bnxf hY. ieh aMdfjLf pfTk hI lgf skdy hn ik ijs sMBfvI kYNzIzyt nUM awj mYNbr BrqI hoxf nhIN afAuNdf Auh kwl nMU aYm pI bx ky kI krygf? jd sLONkI ny ieh svfl khfxI sunfAux vfly swjx jI nMU puiCaf qF AuhnF Jwt afK idqf, “sLONkI jI aYm pI Aus ny ikhVf kuJ krn vfsqy bnxf hY! sfl `c iewk afKMz pfT krvfAux nfl hI bwly bwly ho jFdI hY.”

          swjx jI ny iewk hor pMjfbI mIzIafkfr dI khfxI suxfeI jo  torFto mhF ngrI dy afspfs kYNzIzytF dI BIVH ho jfx kfrn hux aOirMjvYWl qoN nfmInysLn lYx dy supny lY irhf hY. iewk hor dfgI ipCokV vflf mIzIafkfr swjx kuJ ilbrlF ny zUMGI sfijsL GVH ky kMsrvtv pfrtI df byVf grk krn vfsqy  kMsrvtv nfmInysLn leI AuBfrnf sLurU kr idwqf hY.

          sLONkI nMU lgdY ik ‘eysLIan brz PLU’ vFg Jwt mfr krn vflf cox buKfr bhuqI mfr pMjfbI mIzIafkfrF `qy krdf hY. sLONkI nMU pqf lwgf hY ik ‘Twg’ dy nfm nfl jfxy jFdy iewk mIzIafkfr nMU jd iksy swjx ny coxF dI sMBfvnf bfry puwiCaf qF Aus ny Jwt afK idwqf ik coxF qF hr sfl hI hoxIaF cfhIdIaF hn. ies df kfrn puwiCaf qF ‘Twg’ jI ny afiKaf ik coxF mOky Aus nMU isafsdfnF dI ‘GIsI’ krvfAux df mOkf iml jFdf hY, Aus dI jyb vI hrI ho jFdI hY qy rohb vI vD jFdf hY. jd ‘Twg’ jI qoN ieh puwiCaf igaf ik Auh iks pfrtI dI ijwq cfhuMdy hn qF ‘Twg’ jI ny ikhf Aus vwloN kflf cor ijwq jfvy Aus nMU koeI Prk nhIN pYNdf Aus ny qF isrPL vIjLy hI lYxy huMdy hn qy coxF mOky AumIdvfrF dI GIsI krvfAux smyN Auh hr AumIdvfr qoN vIjLy dvfAux df vfadf lY lYNdf hY. aqy nfl hI afiKaf ik Auh pfKMzI sfDF vFg hr AumIdvfr nMU hmysLf muMzy hI bKLsLdf qy ijs dy ijwq dy rUp ivwc muMzf ho jFdf hY auh Aus dy gux gfAuNdf hY qy hfrn vflf aglIaF coxF `c mdd dI grj nfl hjLfrF zflr Aus nMU msLhUrI qy mdd leI ardfs krvf ky vI cuwp Dfr lYNdf hY.

          coxF dy buKfr df Jlkfrf bIqy aYqvfr nMU ngr kIrqn mOky vI sfPL imilaf jd torFto istI hfl `c  iqMnF hI muwK pfrtIaF dy afgU sMgq nMU sMboDn krn puwjy qy aMgryjLI mIzIey ny ies dI BrpUr kvryjL coxF dy pwK qoN kIqI. pMjfbI pihrfvy ivwc ivcrdy iewk aMgryjLI ‘lyKk’ ny ies `qy hfl-dohfeI vI pfeI pr ‘lyKk’ jI mIzIey leI iks KLbr dI mhwqqf vwD huMdI hY ieh smJx ivwc asmrQ rhy.

          istI hfl bolidaF jd kMsrvtv pfrtI dy afgU jnfb stIvn hfrpr ny iswK sMgq nMU iswKF dIaF pirvfrvfdI prMprfvF df hvflf dy ky smilMgI sLfdIaF dy ivroD dI gwl afKI qF sMgq ny boly so inhfl dy jYkfry gjfey. ies nfl pRbMDk swjx kuJ nrfjL qF hoey pr pqy gwl eynI hI kr sky ky Auh vI smilMgI sLfdIaF dy ivroDI hn qy iswK Drm ies dI afigaf nhIN idMdf. ies nfl jnfb hfrpr dysL Br ivwc afpxf sunyhF phuMcfx ivwc kfmnxfb hoey qy cfrtrvfdIaF dy buwlF `qy iskrI jMm geI.

          sLONkI nMU pqf lwgf hY ik cfrtrvfdIaF dy kuJ njLdIkI smrQk AuhnF dy smilMgI pwKI stYNz qoN zfhZy pRysLfn hn qy hux sMBfvnf bx geI hY ik coxf mOky mdd qoN hI nFh kr dyx. ies nfl cfrtrvfdI aMdro-aMdr koeI ivwc-ivcfly vflf rsqf lwBx leI Auqfvly ho rhy dwsy jFdy hn. ivwc-ivcfly vflf rsqy dI qlfsL AuhnF dI dUjI zIPLYns lfeIn hY qy pihlI zIPLYNs lfeIn kMsrvtv pfrtI leI drjn ku kmjLor kYNzIzyt BrqI krvfAux dI dwsI jFdI hY.

          sLONkI nMU hYrfnI hY ik kuJ cfrtrvfdI ajy vI ieh pRcfr krn dI koisLsL kr rhy hn ik ‘smilMgI’ mfmlf pihlF hI AuhnF dy vws qoN bfhrf ho cuwkf hY qy ieh kfnMUn pihlF hI bx cuwkf hY. sLONkI puwCxf cfhuMdf hY ik jy ieh kfnMUn pihlF hI bx cuwkf hY qF iPr AuhnF dI chyqI srkfr ny sMsd ivwc ibwl ikAuN pysL kIqf hoieaf hY? 

          ijs nMU Auh kfnUMn afK ky lokF nMU guMmrfh kr rhy hn Auh adflqI PYsly  hn qy Auh adflqI PYsly hn ijhnF dI ilbrl srkfr ny apIl krnI vI jfiejL nhIN sI smJI. cfrtrvfdI cMgI qrF jfxdy hn ik kfnUMn bxfAux df sMivDfnk hwk isrPL sMsd kol hI huMdf hY adflqF kol nhIN qy sfzy gvFzI dysL amrIkf dy keI sUby adflqF dy ajyhy PYsilaF nMU cxOqI dy ky jnmwq duafrf adflqF df mUMh bMd kr ky mrd-aOrq ivafh dI sdIaF purfxI rIq `qy pwkI sony dI mohr lgf cuwky hn.

          gwl mrd-aOrq ivafh dI hoeI hY qF sLONkI nMU gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl `c iewk swjx vwloN idwqI Audfhrx Xfd af geI hY. swjx jI ny sLONkI nMU dwisaf sI ik mrd-aOrq ivafh dI Bfvnf BfrqI siBafcfr dy rIq-rvfjLF ivwc Dur aMdr qwk vsI hoeI. ivafh mOky lVky vfly pfsy df pirvfr aFz-gvFz nfl rlL ky lVky dIaF GoVIaF gfAuNdf hY qy phuMc vfly pirvfr ivafh vfly idn lfVy nMU sLgn dy qOr `qy GoVI `qy ibTfAuNdy hn. ieQy lVky dIaF GoVIaF gfAuxf aqy GoVI `qy ibTfAuxf ‘aOrq’ df icMnH hY. jd ik lVkI vflf pfsy ivafh qoN pihlf lVkI df ‘suhfg’ gfAuNdf hY jo ik ‘lVky’ jF ‘mrd’ df pRqIk hY.

          nf qF ivaFdV GoVy dI suafrI krdf hY aqy nf hI ivaFdV df ‘GoVf’ gfieaf jFdf hY. cfrtrvfdIey smilMgI sLfdIaF dI pRvfxqf dy gux gfAux smyN afpxy mn aMdr ‘GoVI’ icqvdy hn jF ‘GoVf’ ieh qF AuhI dws skdy hn. sLONkI afpxf pirvfr afpxy poiqaF dIaF ‘GoVIaF’ qy poqIaF df ‘suhfg’ gfAux dy afsLy nfl pfl irhf hY qy iehI afsLf hr pirvfr df huMdf hY.

          coxF ivwc smilMgI sLLfdIaF df muwdf bhuq aihmIaq vflf bx jfx dI sMBfvnf hY aqy ieh hoxf vI cfhIdf hY. cfrtrvfdIey lokF nMU ieh zrfvf dy rhy hn ik knyzIan cfrtr qoN ibnF gujLfrf hI nhIN ho skdf qy ies nMU CyVnf TIk nhIN hY. sLONkI kihxf cfhygf ik cfrtr Kudf df Byijaf hoieaf nhIN hY qy jd ieh nhIN sI sMsfr Es smyN vI vwsdf sI qy Gwt igxqI iPrky vI kYnyzf ivwc iewjLq nfl vwsdy sn. Gwt igxqI iPrikaF dI igxqI vDx nfl AuhnF dI pRvfnqf vI afpxy afp vDdI hI jfxI hY, cfrtr hovy jF nf hovy.

          jy kudrq df kuJ idwqf hoieaf hY qF Auh knyzIan cfrtr nhIN hY, Auh hY mrd-aOrq ivafh aqy mrd-aOrq ivafh nMU smilMgqf dI mfr qoN bcfAuxf cfrtr nMU bcfAux qoN ikqy vwD mhwqvpUrn hY. iPr mnuwKI smfj df hulIaf ivgfV dyx df kfrn bxn vfly cfrtr dIaF ‘GoVIaF’ gfAux df kI lfB? “BwT pey sonf ijhVf kMnF nMU Kfvy” dy aKfx vFg jy kudrqI ivafhF nMU bcfAux leI ies cfrtr nMU sMivDfn dI ‘nftivdstYNizMg’ klfjL vrq ky jF sMivDfn ivwc loVINdI soD krky sLFq kIqf jf skdf hY qF ajyhf kr lYxf cfhIdf hY.

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here