www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

bhuq zry hoey jfpdy hn jnfb mfritn!

kMsrvtvF nMU bilMzf ‘blfeIt’ qoN Kqrf!

          ivvfdF aqy skYNzlF ivwc iGrI afpxI Gwt igxqI srkfr dy izwgx dy afsfr bxdy vyK ky pRDfn mMqrI sRI mfritn bhuq zry qy Gfbry hoey jfpdy hn. jnfb mfritn ies kdr iPkrmMd hn ik AuhnF ny nfjLI jrmnI dI hfr dI 60vIN vryHgMz mOky XUrp ivwc hox vfly pRogrfmF ivwc isLrkq krn dy inrDfrq pRogrfm vI rwd kr idwqy sn.  sRI mfritn nMU zr sI ik Auh aftvf qoN XUrp leI jhfjL ivwc bYTx smyN qF pRDfn mMqrI hoxgy pr vfps Auqrn smyN sLfied dysL dy kfrjkfrI afgU hI rih jfx.

          isrPL iehI nhIN, jo sMsd ivwc ho irhf hY Auh vI iehI dwsdf hY ik jnfb mfritn ies smyN BfrI mfnisk dbfE hyT hn. mfritn srkfr vwK vwK hwQkMzy vrq ky ivroDI iDr nMU byBrosgI df mqf ilafAux qoN rok rhI hY. sMsd ivwc ivroDI iDr leI pihlF qoN hI inrDfrq idn lgfqfr kYNsl kIqy jf rhy hn qF ky byvsfeI dy mqy nMU awgy pfieaf jf sky. mqy nMU awgy pfAux nfl jnfb mfritn nMU afs hY ik sLfied iksy pfisAuN koeI rfhq iml jfvy. kMsrvtv pfrtI dy 2 aYm pI sKLq bImfr hn aqy AuhnF dI hflq hor Krfb vI ho skdI hY. aYn zI pI dy rlL jfx nfl ies smyN Prk msF 2 votF df hI hY. iewk ajLfd aYm pI jnfb cwk kYzmYn vI kYNsr qoN pIVq hY aqy lgfqfr afpxI vot dI zrYksLn bdldf af irhf hY. kdy Aus dy hlky dy lok vwD igxqI ivwc srkfr suwtx vwl ho jFdy hn aqy kdy hor AuzIk dy hwk ivwc vwD Kq-pwqr Aus dy dPLqr phuMc jFdy hn. sMsd dI iek sIt jo iewk ilbrl aYm pI dI mOq kfrn KflI hoeI sI, leI cox meI 24 nMU hoxI inrDfrq hoeI hY. ilbrl igxI jFdI ieh sIt jy ilbrl ijwq jFdy hn qF Auh kMsrvtvF dy byvsfeI dy mqy df tfkrf krn leI kuJ hor mjLbUq ho jfxgy.

          jnfb mfritn iehnF sfrIaF igxqIaF imxqIaF dy aDfr `qy hI ivroDI iDr df byvsfeI df mqf tfl rhy hn. iewQoN qwk ky srkfr ajy ‘nvyN’ bjt nMU pysL krn dI qrIk bfry vI koeI Tos juvfb nhIN dy rhI. bjt qF BfvyN pysL kIqf jf cwukf sI qy kMsrvtvF ny ies df ivroD vI nhIN sI kIqf pr aYn zI pI nfl smJOqy qoN bfad ieh bjt hux dubfrf iliKaf jf irhf hY.

          jnfb mfritn dy zr df aMdfjLf do ku idn pihlF AuhnF dy idwqy ies ibafn qoN vI lgfieaf jf skdf hY ijs ivwc AuhnF ny XUrp nMU dUjI jMg dI ijwq dy jLsnF ivwc jfx leI ieh sLrq rwK idwqI sI ik jy ivroDI pfrtIaF dy afgU AuhnF nfl jfx qF Auh iehnF jsLnF ivwc jfxgy nhIN qF nhIN jfxgy. ivroDI pfrtIaF dy afgU sRI mfritn nfl jfx leI hux iqafr ho gey hn ijs nfl jnfb mfritn nMU XkIn af igaf hY ik srkfr AuhnF dI gYrhfjLrI ivwc zygI nhIN jfvygI qy Auh XUrp jfx dI iqafrI krn lwg pey hn.

          jnfb mfritn ivroDI pfrtIaF dy afgUaF nfl XUrp jfx leI mMn qF BfvyN gey hn pr ies gwl dI koeI grMtI nhIN idwqI jf skdI ik srkfr nhIN izwgygI. srkfr qF cfr pfrtIaF dy afgUaF dI gYrhfjLrI ivwc vI izwg skdI hY. cfr pfrtIaF dy afgUaF dI iewko smyN dysL `coN gYrhfjLrI byvsfeI dy mqy dy ‘gixq’ Bfv ihsfb nMU iksy qrF vI pRBfvq nhIN krdI. do afgU ilbrl srkfr dy hwk vfly bfhr jf rhy hn qy do iKlfPL Bugqx vfly jf rhy hn. jnfb mfritn qy aYn zI pI dy jnfb lyatn qy dUjy pfsy jnfb hfrpr qy blfk dy afgU jnfb ijLls zusYWp. dovF iDrF dy do do mnPI qy iswtf EhI.

          ies hPLqy jnfb mfritn dI pfrtI `qy kuJ kMsrvtv aYm pIaF nMU lflc dy ky KrIdx dI koisLs krn dy dosL vI lwgy hn. kMsrvtv aYm pI jnfb ieMkI mfrk ny mIzIey nMU ikhf hY ik iewk ilbrl kYbint mMqrI ny AuhnF nMU Pon kr ky vot vwty aMbYszrI dyx dI pysLksL kIqI hY. ilbrl srkfr ny ies qoN sfPL ienkfr kIqf hY pr izptI kMsrvtv afgU jnfb pItr mkya ny dfavf kIqf hY ik Aus dI pfrtI dy cfr aYm pI KrIdx dI koisLsL kIqI geI hY.

          sLONkI nMU ieh sux ky hirafxf, ibhfr qy JfVKLMz dI Xfd afAux lwg pYNdI hY ijwQy mYNbrF dI KrIdo-ProKq df islislf sLryafm cldf hY. kurwpsLn BfvyN Bfrq ivwc vwD hY pr iewk cMgI gwloN vI Bfrq, kYnyzf qoN awgy hY. qy Auh hY sMsd ivwc Brosy dy mqy df pRosIjLr Bfv ZMg qrIkf. jy Bfrq ivwc ivroDI iDr awj kYnyzf dI ivroDI iDr vflI hflq ivwc huMdI qF AuhnF Jwt afpxy aYm pI lY ky rfsLtrpqI jF rfjpfl dy duafr af Dmkxf sI qy Brosy dy vot leI qrIk qYa krvf lYxI sI. pr kYnyzf ivwc gvrnr jnrl df ahudf mihj vyKx vfsqy hI hY ies leI swqfDfrI pfrtI hfAUs dy skYjUal nfl Kuwl ky Kyz rhI hY.

          kurwpsLn Gply dI cwl rhI jFc lgfqfr ilbrlF leI cxOqI bxI hoeI hY ijs nfl ikbYWk ivwc ilbrlF dI iejLwq imwtI ivwc iml geI hY. sUby dIaF kul 75 sItF `coN ies smyN ilbrl msF 5-7 ijwqx dy Xog jfpdy hn jd ik sfl ku pihlF hoeIaF coxF ivwc Auh 21 sItF ijwq gey sn.  EntyrIE ivwc ajy vI ilbrl lIz ivwc hn pr kMsrvtv torFto mhF ngrI qoN bfhr AuhnF nMU sKLq twkr dy rhy hn. torFto mhF ngrI ivwc ZukvyN AumIdvfrF dI Gft kfrn kMsrvtv pfrtI nMu mUMh dI KfxI pY skdI hY. kMsrvtvF ivwc jy koeI jfn bfkI bcI qF Auh awDI drjn qoN vwD pMjfbI, ijhnF ivwcf keI gYr-sIrIas sKLsL sLfml hn AumIdvfr bx ky kwZ dyxgy. sport bys kmjLor hox kfrn torFto mhF ngrI dy kMsrvtvF kol PMzF dI vI sKLq Gft hY qy ilbrl DVfDV PMz ryjL muihMmF clf rhy hn.

pMj pMj sO zflr dI plyt

          sLONkI nMU pqf lwgf hY ik torFto eyrIey dy kuJ ilbrl PMz ryjL iznrF vfsqy pMj pMj sO zflr PI plyt dy ihsfb nfl itktF vyc rhy hn aqy keI hflqF ivwc itktF kurIar srivs rfhIN zilvr kIqIaF jf rhIaF hn qy nfl hI mfieaf dy gwPLy iekwTy kIqy jf rhy hn. kuJ lok Qok dy Bfa TosIaF jf rhIaF itktF qoN sKLq pRysLfn dwsy jFdy hn aqy kuJ minstr primtF dy sLOkIn “XU skryc mfeI bYk, afeI skryc XUar bYk” dy aKfx `qy pUry AuWqr rhy hn. (Bfv qUM myrI ZUhI qy Kfj kr qy mYN qyrI ZUhI Kurc (Kfj kr) idMdf hF). sLONkI ieh vI jfxdf hY ik jd ajyhy PMz ryjL huMdy hn qF keI jI hjLUrIey ryzIE qy aKbfrF ivwc ieh pVHn sunx nMU vI imldf hY ik Plfxy dy PMz ryjL `qy 1000 bMdf puwijaf pr srkfr aqy cox kimsLn nMU 500 zflr dy ihsfb nfl 200 bMdy dIaF itktF df ihsfb vI puwjdf nhIN kIqf jFdf.

          ijhnF dy pYr hyT btyrf afieaf hoieaf hY AuhnF ny qF pUrf ihsfb kI dyxF hY iewQy qF keI hor isrPL ‘PMz ryjL’ dy lflc nMU hI nfmInysLn lVn leI Auqfvly hoey iPrdy hn. aKy nfmInysLn lY ky cox ijwqIey BfvyNN nf pr hfry hoey aYm pI aKvfAux qy PMz ryjL jogy qF ho hI jfvFgy.

bilMzf ‘blfeIt’

          lokqMqr ivwc qfkqvr ivroDI iDr ishqmMd dysL qy srkfr leI bhuq jLurUrI huMdI hY. kmjLor ivroDI iDr srkfr nMU ikMqU-pRMqU krn jogI nhIN huMdI qy srkfr mn afeIaF krn lwg jFdI hY ijhf ky ilbrlF ny 13 sfl kIqf hY. kroVF df spFsrisLp Gplf eysy kmjLorI  df nqIjf hY. mjUdf ivroDI iDr, kMsrvtv pfrtI nMU bhuq sfrIaF cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY. iewk cxOqI kMsrvtvF nMU aMdroN vI pysL af rhI hY qy Auh cxOqI sLONkI nMU sB qoN Kqrnfk jfpdI hY.                  

    ieAuN jfpdf hY ik jnfb hfrpr qoN pfrtI dI lIzrisLp cox hfr jfx qoN bfad vI bIbI bilMzf stfrink ny hfrpr nMU pfrtI df afgU pRvfn nhIN kIqf. mYgnf kMpnI dy mflk dI bytI hox kfrn bIbI kol zflr iekwTy krn df qF bhuq qjrbf hY pr votF iekwTIaf krn df nhIN eysy kfrn Auh isafsq ajy ‘grIb’ ijhI hI Kyz rhI hY.

          hr aihm muwdy `qy bIbI pfrtI dy afgU dy iKlfPL hI KVdI hY. smilMgI sLfdIaF dy mfmly ivwc bIbI smilMgIaF dy hwk ivwc jf KVI hoeI hY. ilbrl srkfr dy iKlfPL byBrosgI dy sMBfvI mqy dy mfmly ivwc vI bIbI pfrtI dy afgU dy Ault ajy ‘hor AuzIk’ krn dy ibafn dfg rhI hY. kMsrvtv pfrtI kfks dI aihm mIitMg  qoN pihlF vI bIbI ny bIqy idnI “AuzIk lE” df ibafn sLryafm dfg ky  pfrtI afgU dI kdr GtfeI hY. smilMgI ibwl dI buwDvfr hoeI dUjI rIizMg mOky vI bIbI bilMzf ny srkfr nfl rl ky vot pfeI hY.

          kul imlf ky ies qoN iewk aMdfjLf hI lgfieaf jf skdf hY ik bIbI jnfb hfrpr dI cVHq brdfsLq nhIN kr skdI qy aMdro aMdr hfrpr dI hfr `qy tyk rwK ky kMsrvtv pfrtI dI afgU jldI bnxf locdI hY. pr bIbI iewk gwl Buwl rhI hY qy Auh ieh hY ik kMsrvtv pfrtI dI lIzr bnx dI afs `c jF lIzr bx ky jy Auh ilbrlF vflIaF nIqIaF apxfAuNdI hY qF ies nfl Aus dI gwl nhIN bnx lwgI. lok nklI ilbrl nMU vot pfAux nfloN aslI ilbrl nMU vot pfAux nMU qrjIh dyxgy qy bIbI dI hflq ‘DobI dy kuwqy’ vflI hovygI. qkrIbn ajyhf hI jnfb mlrUnI dy smyN hoieaf sI jd kMsrvtv pfrtI dIaF nIqIaF ilbrlF vrgIaF ho geIaF sn qy pwCmI sUibaF `c rIPfrm pfrtI pYdf ho geI sI. iswty vjoN jnfb mlrUnI qoN bfad hoeIaF afm coxF ivwc kMsrvtv pfrtI nMU isrPL do hI sItF nsIb hoeIaF sn.

          iksfnI nfl sbMDq hox kfrn sLONkI jfxdY ik jd kdy pMjfb ivwc iksy dosq-irsLqydfr nMU imlx jfeIdf sI qF bwicaF qoN pihlF Psl-bfVI df hfl puwCIdf sI. pMjfb `c sLONkI jd kdy afpxy doafbIey imwqr jIq jlMDrIey nMU imlx jFdf sI qF Psl-bfVI dy hflcfl dy svfl dy juvfb ivwc aflUaF dI KyqI df hI ijLkr huMdf sI.

          jlMDr dy afspfs aflU dI KyqI KUb huMdI hY qy jd kdy aflU dI hflq mfVI hoey qF jlMDrIey Jwt afK idMdy hn kI krIey DwupF lwgIaF nhIN qy ikximx htI nhIN, ijs kfrn aflUaF nMU ‘blfeIt’ pY geI hY hux JfV-JUV kI inklxf hY. ‘blfeIt’ kfrn aflU dy pwqy murJfky suMGV ijhy jFdy hn ijs nfl pOdf kmjLor ho jFdf hY qy aflU dy dfxy bws golIaF vrgy hI rih jFdy hn.

          bIbI bilMzf stfrink dy ibafn pVH ky sLONkI nMU jfpdY ik kMsrvtv pfrtI nMU bilMzf ‘blfeIt’ df Kqrf pYdf ho igaY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here