www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

pfl mfritn bnfm sMqfklfjL!

  sMqfklfjL ijs nMU sYNt inkls dy nfm df ivgiVaf hoieaf rUp dwisaf jFdf hY, dI sKLsLIaq pwCmI dysLF ivwc qoaPLy dyx nfl juVI hoeI hY. ikRsims dy idnF ivwc hr pfsy sMqfklfjL hI Cfieaf hoieaf hMdf hY aqy bwcy qoaiPaF dy lflc ivwc sMqfklfjL df nfm jpdy nhIN Qwkdy. mubfrkF  dy kfrzF aqy GrF dy drvfijLaF dy mUhry sMqfklfjL dIaF qsvIrF afm ltkfeIaF jFdIaF hn.

  pRDfn mMqrI jnfb mfritn bIqy ZfeI ku hPiqaF qoN sMqfklfjL qoN iksy vI qrF Gwt nhIN hn Auh iewk jhfjL ivwcoN Auqrdy hn qy dUjy ivwc vV jFdy hn. AuhnF dI ‘sMqf-dOV’ hYlIPYks qoN ivktorIaf bI[ sI[ qwk dI lwgI hoeI hY. jnfb mfritn dy awgy awgy AuhnF df stfPL vwK vwK sUibaF aqy sLihrF dIaF srkfrF nfl ‘qoaPLy’ dy sfeIjL aqy juvfbI isPLqF dIaF stytmYNtF dI sihmqI krI jFdf hY qy jnfb jI qoaPLf dy ky sMqy vFg ha[[hfa[[ha[[ krdy hoey qsvIrF iKcvf ky agly sLihr jf vVdy hn.

  21 aprYl nMU jnfb mfritn ny prfeIm smyN `qy tI[ vI kYmiraF sfhmxy bYT ky kroVF zflr dy spFsrisLp skYNzl leI muafPLI mMgidaF afpxI srkfr leI gMmrI ienkuierI KLqm hox qwk  df smF mMigaf sI. afpxI stytmYNt KLqm huMidaF hI Auh qoaPLy vMzx qur pey sn aqy 9 meI sLfm qwk AuhnF 18 ku idnF ivwc svf bfeI iblIan zflr qoN vwD dy qoaPLy vMg idwqy sn aqy hflI vMzI jf rhy hn. 22 aprYl qoN 29 aprYl qwk 7-8 idnF ivwc mfritn srkfr ny qoaiPaF dIaF 78 anfAuNsmYNtF kIqIaF sn. 9 meI qwk iehnF anfAUnsmYNtF dI igxqI 122 ho geI sI zflrF `c rkm $22,349,642,360 bxdI sI. sLONkI leI qF eynI lMbI rkm smJxI hI bhuq aOKI sI ies leI sLONkI ny iek ihsfb dy tIcr dI mdd leI ijs ny smJfieaf ik ieh svf 22 iblIan zflr qoN vwD dI rkm bxdI hY.

  ieh EhI jnfb mfritn hn jo sfl ku pihlF hoeIaF coxF smyN kMsrvtv aqy aYn[ zI[ pI[ vwloN jfrI kIqy gey cox mnorQ pwqrF ivwc Krcy dy kIqy gey vfaidaF nMU ieh kih ky nkfr rhy sn ik ieh bhuq hI vwD hn ikAuNik srkfr kol eynf Krcf krn vfsqy pYsy hI nhIN hn. awj jnfb mfritn vwloN kIqy jf rhy Krcy dy aYlfnnfmy kMsrvtvF dy sfl purfxy cox mnorQ pwqr dy idwqy gey Krcy qoN ikqy vwD hn `qy kIqy vI 18 idnF dy smyN ivwc hI gey hn. nf qF iehnF 18 idnF ivwc kYnyzf srkfr dI afmdn hI duwgxI hoeI hY aqy nf kYnyzf srkfr nMU koeI motI lftrI hI inklI hY. hF iewk qbdIlI jLrUr hoeI hY aqy Auh hY gMmrI kimsLn sfhmxy ilbrlF dI sLrmnfk kurwpsLn df  prdfPfsL hox kfrn dysL Br dy lok qoey qoey krn lwg pey hn.

  jnfb mfritn jo bIqy 13 ku sfl qoN srkfrI syvfvF df kuqrf krn dy nfl nfl lokF `qy tYksF df Bfr lgfqfr vDf ky srkfrI qjOrIaF Br rhy hn, af rhIaF coxF ivwc votF KrIdx dy afsLy nfl sMqfklfjL bx gey hn. Krcy dy hr nvyN qoaPLy dy aYlfn dy nfl hI nvyN aYlfny gey Krcy nMU ‘vYrI vYrI aMpfrtYNt’ afK idMdy hn. bIqy 13 sfl jo jnfb mfritn vfsqy jo aMpfrtYNt nhIN sI Auh hux rfqorfq aMpfrtYNt bx igaf hY. nfl hI ieh vI afK idwqf jFdf hY ik jy AuhnF dI srkfr qoV idwwqI geI qF ieh ‘qoaPLf’ ivwcy hI rih jfvygf ies leI bjt df pfs hoxf aqy AuhnF dI srkfr df bxy rihxf ‘vYrI vYrI aMpfrtYNt’ hY.

  hfAUs ivwc 153 dy mukfbly 150 votF nfl hfr ky vI jnfb mfritn ajy bysLrmI nfl kursI nMU cMbVy hoey hn qy ivroDI iDr nMU 19 meI qwk AuzIkx leI afK rhy hn. ies voitMg nMU jnfb  mfritn Brosy df vot nhIN mMndy qy Brosy dy vot df smF lgfqfr awgy pfeI jf rhy hn. kdy hfAUs ivwc ivroDI iDr leI inrDfrq idn kYNsl krn idMdy hn aqy kdy afpxy hI bjt nMU aYn zI pI sfhmxy goizaF Bfr ho ky bdlx qoN bfad vI Aus `qy votF pvfAux leI iqafr nhIN hn. kuwl imlf ky jnfb mfritn df jLor ies gwl `qy lwgf hoieaf hY ik iksy qrF Brosy dy vot nMU Aus smyN qwk rok ilaf jfvy jd qwk ilbrlF dy ijwq jfx df df pRbMD nhIN ho jFdf.

  ijwq dy asfr pYdf krn vfsqy jnfb mfritn sfm, dfm, dMz, Byd dI cfxkIaf nIqI vrq rhy hn. sMqfklfjL vflI cfl ies cfxkIaf nIqI df hI ihwsf hY. ivroDI iDr nMU iswDf-pwDrf Brosy df mqf rwKx df smF hI nf dyxf qy jy bIqy somvfr vflf srkfr ivroDI mqf pfs ho jfvy qF Es nMU mMnx qoN hI ienkfrI ho jfxf iksy qrF vI jmhUrI ikrdfr nhIN hY. qy aYm pI KrIdx leI dOV-Bwj krnf, aYn zI pI nMU sfZy cfr iblIan zflr df lfrf lgf ky mnfAuxf, ajLfd sMsdF nMU lfry lfAuxy, ivroDI iDr dy bImfr sMsdF dI gYRhfjLfrI dIaF igxqIaF imxqIaF krnf, 24 meI nMU ho rhI iewk ijLmnI cox ijwqx dI AuzIk krnf aqy mhFrfxI dI kYnyzf PyrI df bhfnf lgf ky Brosy dy mqy nMU awgy pfAuxf vI ies cfxkIaf nIqI df hI ihwsf hY.

  sfbkf ilbrl pRDfn mMqrI XF ikrqIaf dy rfjkfl mOky jnfb mfritn nMU ilbrl pfrtI aqy sMsd dy aMdr jmhUrI aml dI Gft ies hwd qwk ‘rVk’ rhI sI ik AuhnF ies nMU “zYmOkrYitk zYiPst” Bfv jmhUrI Gfty df nfm dy idwqf sI aqy qfkq ivwc afAuNidaF hI ies nMU dUr krn df aYlfn kr idwqf sI. jnfb mfritn df awj df aml jhUrIaq df kiQq Gftf dUr krn dI QF jmhUrIaq nMU klMkq krn vflf ho inbiVaf hY. smilMgI sLfdIaF lokF `qy Dwky nfl Tosx vfsqy AuhnF jnmwq krvfAux dI mMg vI Tukrf idwqI sI.

  sLONkI nMu Xfd hY ik Bfrq ivwc coxF qoN pihlF srkfrF aksr lok-BrmfAU nfhry lgfieaf krdIaF sn. qfkq ivwc afAuNidaF hI bIbI ieMdrf gFDI ny 37-38 sfl pihlF coxF ijwqx aqy kfmrfj  qy zysfeI vrgy bjLurg kFgrsIaF nMU KUMjy lgfAux vfsqy ‘grIbI htfE’ df nfhrf lgf idwqf sI. JolI cuwkF ny bFh AulfrI KVI bIbI dIaF vwzIaF vwzIaF qsvIrF dy ibwl-borz dysL Br ivwc gwz idwqy sn qy grIbF nMU grIbI df BUq Bwjdf hoieaf njLr afAux lwg ipaf sI. bIbI afpxy bfp jvfhr lfl nihrU nfloN vI vwD votF lY ky ijwqI sI qy iPr lgfqfr ijwqdI hI geI sI qy ‘grIbI htfE’ df nfhrf hwkF leI mujLfhry kr rhy mjLdUrF nMU puils dIaF zFgF nfl ‘grIb pfsy htfE’ ivwc bdl igaf sI.

  Bfrq ivwc coxF mOky jd AumIdvfr ipMzF ivwc votF mMgx afAuNdy hn qF Auh sB jnfb mfritn vFg ‘sMqfklfjL’ hI huMdy hn. koeI ipMz ibjlI dI mMg krdf hY, koeI sVk dI, koeI Drmsflf dI , koeI skUl dI qy keI nfl lgdy ndI-nfly qy mfVfmotf puwl bxfey jfx dI. keI cusq ‘sMqfklfjL’ qF iewtF jF KMiBaF dy trwk nfl hI lY afAuNdy hn qF ik lok ieh smJx ik AuhnF dI mMg `qy aml nfl hI sLurU ho igaf hY. bhuqI vfr qF iewtF qy KMiBaf dy kuJ trwk ‘sMqfklfjL’ dy vfady dI sLurafq aqy aMq dovyN hI huMdy hn.

  kursI nMU cMbVy rihx vfsqy ijs iksm dIaF cflF `qy jnfb mfritn awj AuWqr afey hn Auh kYnyzf dy rfjsI stYNzrz dy myc dIaF nhIN hn. sMsd ivwc bIqy somvfr nMU ivroDI iDr vwloN 150 dty mukfbly 153 votF nfl ijwqy mqy nMU pysL krn df aDfr BfvyN kuJ vI hoey ies ivwc srkfr dy asqIPy dI gwl sfPL afKI geI hY aqy ieh pRurn jmhUrI mirXfdf nfl pfs hoieaf hY. ies gwl nfl glob aYNz myl vrgy mfritn pwKI kOmI aKLbfr vI sihmq hn ik jnfb mfritn sMsd df Brosf guvF bYTy hn. eysy kfrn aKLbfr glob aYNz myl ny mMglvfr afpxy adfrIey ivwc jnfb mfritn nMU sMboDq ho ik “prosIz zrYktlI tU ey kMPIzYNs vot” Bfv iswDf Brosy df vot lE iliKaf hY.  aKLbfr ny ikhf hY ik ilbrl hvfeI dunIaF sfjx df Xqn krngy, ivroDI iDr nMU bhfinaF nfl hor rokx dIaF cflF cwlxgy pr ieMJ krky qfkq nMU cMbVy rihx dI BuwK df nMg ivKf ky sMsd dy mUMh `qy Qwuk ky ies df inrfdr kr rhy hoxgy.

  kuJ srvyKxF ny ieh iswtf kwZxf vI sLurU kr idwqf hY ik jnfb mfritn ivwc knyzIan lokF df Brosf burI qrF izwg irhf hY. kdy ilbrl pfrtI leI votF iKwcx leI cuMbk df kMm krn vfly jnfb mfritn qfkq dI aMnI BuwK kfrn hux ilbrl pfrtI leI Bfr bxdy jf rhy hn.  bIqy buwDvfr 11 meI dy glob aYNz myl aKLbfr dy muwK pMny `qy pRisD srvyKx kMpnI apss rIz df qfjLf srvyKx pRkfsLq kIqf igaf sI. ieh srvyKx 2 meI qoN 8 meI dOrfn kIqf igaf sI ijs ivwc kOmI pwDr `qy 31% votr kMsrvtv aqy 27% ilbrlF dy hwk ivwc dwsy gey sn. ies srvyKx dy do qwQ bhuq hI rOck hn. pihly ivwc 54% lokF ny jnfb mfritn nMU ihpokrytIkl dwisaf hY jo jd aMgryjLI vwloN hwQ qMg hox kfrn sLONkI dy Kfny nf ipaf qF sLONkI ny izksLnrI df shfrf ilaf. izksLnrI ivwc ihpokrytIkl lPLjL df pMjfbI ivwc mqlb kptI, ClIaf, momoTgxf, dMBI qy pfKMzI idwqf hoieaf sI.

  ies qrF ies srvya ivwc ijwQy 54% lokF ny jnfb mfritn nMU pfKMzI ikhf sI AuWQy ivroDI iDr dy afgU jnfb hfrpr nMU pfKMzI afKx vfilaF dI igxqI 29% hI sI. srvya dy dUjy qwQ ivwc 63% lokF ny jnfb mfritn nMU byeImfn (izs-afinst) dwisaf sI jd ik jnfb hfrpr nMU isrPL 20% ny byeImfn ikhf sI.

  sMqfklfjL bx ky jnfb mfritn df byVf pfr hoeygf jF nhIN ieh qF smF hI dwsygf pr iewk gwl sLONkI ies kflm dy pfTkF nMU jLrUr Xfd krvfAuxI cfhygf qy Auh ieh hY ik jnfb mfritn vwloN lokF nMU Brmf ky votF KrIdx dy afsLy nfl vMzI jf rhI srkfrI KLjLfny dI rkm asl ivwc lokF dy afpxy lhU-psIny dI kmfeI hI hY. pfl mfritn bnfm sMqfklfjL dy aYlfnnfimaF `qy pMjfbI df ieh muhfvrf pUrf Zukdf hY, “lokF dIaF juwqIaF lokF df isr” qy PokI bwly bwly jnfb sMqfklfjL dI. jFdf jFdf sLONkI pfTkF nMU jnfb sMqfklfjL df smilMgI sLfdIaF df kfrf Xfd rwKx dI bynqI vI krdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf.

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here