www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

kYptn amirMdr isMG dI PyrI mOky 

jY ihMdIaF dI jY qy dysI ilbrlF dI Puwt sfhmxy afeI

  pMjfb dy muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG dI bIqy hPLqy 3 ku idn dI torFto PyrI mOky do gwlF AuGV ky sfhmxy afeIaF hn. ies nMU kYptn dI PyrI df sfeIz-aPLYk jF asr vI afiKaf jf skdf hY. ies PyrI df pihlf asr jY ihMdIaf dI jY krvfAux df hoieaf hY aqy dUjf ies nfl sQfnk dysI ilbrlF dI afpsI Puwt aqy DVybMdI hux AuGV ky sfhmxy af geI hY. 

  rfjsI pfrtIaF ivwc aMdrUnI DVybMdI aksr hr hflq ivwc huMdI hY aqy bfhrI KLqry dI axhoNd mOky ajyhI DVybMdI pRcMz vI ho jFdI hY. afm lokF nMU ies df aihsfs kuJ Kfs mOikaF smyN hI huMdf hY. kYptn amirMdr isMG dI PyrI iewk ajyhf hI Kfs mOkf sI ijs ny dysI ilbrlF dI DVybMdI nMU byprd kIqf hY.

  kYnyzf dI iswK vwsoN nfl nyVqf aqy ies dI numfieMdgI dy dfavy nMU lY ky ilbrl pfrtI dy kuJ sMsd mYNbrF ivckfr dhfky Br qoN ksLmksL cldI af rhI hY. afp iswK hox kfrn aYm pI sRI mwlI aqy iswKF dI mdd nfl pihlI nfmInysLn qy cox ijwqx kfrn aYm pI bIbI kulIn bomIey ivckfr icrF qoN sLIq-jMg cldI rhI hY. bIbI bomIey iswK BfeIcfry nfl afpxI nyVqf aqy hr aglI cox ijwqx vfsqy iswK BfeIcfry dI mdd dI afs ivwc afpxy afp nMU iswKF dI vfhd dosq dwsx leI hmysLf qwqpr rhI hY.

  qy jnfb mwlI afp iswK hox kfrn hmysLf afpxy afp nMU pgVI nfl joV ky pysL krdy rhy hn. sLONkI dI jfxkfrI muqfibk iehnF dovF dI sLIq-jMg sQfnk iswK BfeIcfry aMdr DVybMdI nMU hor hvf idMdI rhI hY. ieh Aus smF sI jd ilbrl pfrtI vwloN vYnkUvr qoN aYm pI cuxy gey jnfb hrb DflIvfl mMqrI dI kursI `qy ibrfjmfn sn aqy iswK hox kfrn iswKF dI numfieMdgI krn dy dfavydfr Auh afp Kud vI sn. afpxy ies dfavy nMU vjLndfr bnfAux vfsqy hI jnfb DflIvfl aksr mnuwKI aiDkfrF dy nfm `qy vwzy vwzy mgrmwC hMJU suitaf krdy sn ijs df asl insLfnf jnfb mwlI aqy bIbI bomIey dy dfaivaF nMU KuMzf krnf huMdf sI.

  sfl 2004 dIaF sMdI coxF ivwc jnfb hrb DflIvfl dy isafsq `coN bfhr ho jfx aqy ilbrl pfrtI vwloN bIbI Zwlf aqy nvdIp bYNs dy cuxy jfx nfl mwlI-bomIey ksLmksL byloVI ho ky rih geI sI. iewk dUjy nMU Cotf ivKfAux qy afpxy afp nMU dUjy qoN vwzf ivKfAux dI dhfkf Br koisLsL krn vfilaF nMU nvIN ibpqf ny afx Gyiraf sI. iewk bRhm-asqr iehnF dovF kol bcdf sI aqy Auh sI asIN sInIar aYm pI hF qy ieh asqr hY vI sFJf sI ies leI iehnF rlL ky ies nMU clfAuxf sLurU kr idwqf ijs nfl iehnF dovF dI afpsI ksLmsL TMzI pY geI.

  ies nfl nvyN cuxy gey dovF dysI ilbrlF, bIbI Zwlf qy nvdIp bYNs ivckfr mYN dUjy qoN mUhry dI dOV sLurU ho geI. nvdIp bYNs kol ilbrl pfrtI dy aMdr ivsLv iswK sMsQf vflI lfbI hY aqy bIbI rUbI Zwlf dI jnfb pfl mfritn dy pfrtI aMdr smrQkF dI lfbI nfl nyVqf hY. qy jnfb mfritn kol GwtigxqI srkfr dy muwKI hox kfrn sMsdF dI sKLq Gft hY qy Auh ivvfdF ivwc iGry aYn zI pI qoN qrilaF nfl ley smrQn sdkf kursI df hudfrf inwG mfx rhy hn. jnfb mfritn nMU iehnF dovF aqy hor keIaF dI mdd loV hY.

  dysI ilbrlF dI ies nvIN kqfrbMdI dy do mUhry hor vI hn ijhnF df rol awjy prdy dy ipwCy bYT ky qxIaF iKwcx vflf hY aqy Auh hn EntyrIE dy trFsport mMqrI hirMdr qwKr aqy PYzrl ishq mMqrI jnfb AuWjl dosFJ. kYptn dI PyrI mOky dosFJ, bYNs, qwKr afps ivwc ijs ZMg nfl iGE-iKcVI hoey vyKy gey hn ies qoN nvIN kqfrbMdI spsLt ivKfeI dyx lwg peI hY. bIbI Zwlf ies bdl rhI hflq ivwc iekwlI pY geI ivKfeI dyx lwg peI hY pr Aus ny aYn afKrI mOky kYptn dy snmfn ivwc afpxf vwKrf BrvF smfgm AulIk ky ieh ivKf idwqf hY ik Aus ivwc ies nvIN kqfrbMdI nMU pRBfvq krn df hOslf qy iewCf sLkqI mjUd hY. ies kqfrbMdI ipwCy JMzI dI dOV kMm kr rhI ivKfeI idMdI hY.

  hfl dI GVI jnfb mwlI aqy bIbI bomIey dy iewk pfsy ho ky bYT jfx nfl hirMdr qwKr leI AuWjl dosFJ nfl nyVqf df nvF mOkf pYdf ho igaf sI ijs df jnfb qwKr ny pUrf lfB AuTfieaf hY. subfeI aYm pI pI zfktr kulfr aqy jnfb ivwk iZloN ies smyN byasr sfbq ho rhy hn. sMBv hY ik Auh dovyN ies nvIN kqfrbMdI `coN afpxy vfsqy kuJ  ZukvyN mOikaF dI qlfsL ivwc hox.

 

jY ihMdIaF dI jY hoeI:

  kYptn amirMdr isMG dI PyrI mOky iewk gwl spsLt ho geI hY ik pMjfb kFgrs dI torFto `c bYTy kFgrsIaF nfl koeI Kfs sFJ nhIN hY. vwK vwK kFgrsI DVy kYptn qwk phuMc leI skImF lVfAuNdy rih gey aqy keI qF torFto dy Por sIjLn hotl dI lfbI ivwc iqMn idn bYTy rhy pr AuhnF nMU kYptn nfl pRfeIvyt gwlbfq krn df mOkf nsIb nf hoieaf pr hirMdr qwKr, bYNs qy dosFJ dy smrQk pRCfvyN vFg kYptn dy nfl rhy. aigafq kfrnF krky jnfb hirMdr qwKr ny ies PyrI mOky aMgryjLI dI khfvq vFg afpxy sfry aFzy iewko tokrI ivwc rwK idwqy qy ieh tokrI AuhnF dosFJ dI mdd nfl afp KfilsqfnI toly dy isr `qy itkfeI hoeI sI..

  Auh KfilsqfnI jo kdy ieh dfavy kiraf krdy sn ik Bfrq dy jld toty ho ky isrPL iewk Kfilsqfn hI nhIN bxygf sgoN 25 Kfilsqfn bnxgy Auh kYptn dy svfgq ivwc awgy-ipwCy Bwjy iPrdy vyKy gey. 25 Kfilsqfn bnx qoN AuhnF df Bfv Bfrq dy 25 toty hox df huMdf sI qy Audfhrx Auh toty hoey sovIaq XUnIan dI idaf krdy sn. qy hux lgdf sI ik AuhnF leI kYptn nhIN smJo koeI Kudf afp DrqI `qy af igaf sI.  siqkfr nfl Bfrq df nfm qwk lYx vfly iksy afgU dy aFzy-vwty mfrn vfly bhuq sfry swjx  gyNidaF dy hfr cwukI iPrdy sn. Bfrq srkfr nMU iehnF nvyN sjL rhy jY ihMdIaF qy eynf XkIn sI ik BfrqI sPfrqKfny ny gyNdy PuwlF `coN spolIey cugx df kMm vI ies toly dy hvfly hI kr idwqf sI. BfrqI sPLfrqKfny nfl iehnF dIaF iswDIaF GMtIaF KVkdIaF sn qy sQfnk kfrjkfrI kONsl jnrl kYptn nMU imlx leI ivakul ho rhy kFgrsIaF nMU ies KfilsqfnI toly sfhmxy ardfs krn dI slfh dy irhf sI. ies toly nMU ieh vI Bwul igaf sI ik lok ajy AuhnF dIaF Bfrq iKlfPL awg AugldIaF rIkfrz kIqIaF hoeIaF typF cwukI iPrdy hn. ieh gwl vI iehnF swjxF nMU Buwl geI sI ik kYptn Esy kFgrs df afgU aqy muwK mMqrI hY ijs kFgrs nMU Auh pfxI pI pI ky koisaf krdy sn.

  sLONkI socdY ik asl ivwc kYptn ipwCy koeI vI nhIN sI iPrdf drasl inwjI loVF leI keI lokF dy bwuq kYptn dI jI hjLUrI kr rhy sn. vIijLaF dI loV vfly jY ihMdIaF nMU Buwl ky jn gn mn dy gfien mOky POjIaF vFg sfvDfn ho ky KVy hn qy zflrF dy pRymI vpfr dy sMBfvI mOikaF nMU slfmF kr rhy sn. koeI aKLbfr ivwc CpvfAux leI kYptn nfl Poto iKcvfAux dI dOV ivwc Bwjf iPrdf sI qy koeI lokF dy kMm krvfAux dy bhfny irsLvq Ckx dy mOky pYdf krn vfsqy kYptn dy pRCfvyN ipwCy Bwjf iPrdf sI. iewk gwl jnfb hirMdr qwKr bfry sLONkI ilKxI Buwl cwilaf sI aqy Auh ieh hY ik jnfb qwKr vpfrI pihlF qy isafsdfn bfad ivwc hn.

  iehnF hflqF ivwc hI kYptn amirMdr isMG leI izksI gurdvfrf sfihb afAux df mOkf pYdf ho igaf aqy Auh vI kmytI dy swdy `qy. sLONkI kYptn nMU izksI gurdvfry jI afieaF afKx vfilaF nMU afp jI afieaF afKdf hY pr hux iewk imafn ivwc PsfeIaF jf rhIaF do qlvfrF kfrn imafn dy pftx qoN zrdf hY. lMgr hfl dIaF kMDF `qy KUMKfr bMdUkDfrIaF dIaF qsvIrF qy dIvfn hfl ivwc pMjfb df kFgrsI muwK mMqrI aqy Aus dy Audfly Bfrq nMU iewko sfhy koqr sOa vfr burf Blf kihx vfilaF df dovyN hwQ joVI KVf tolf, iewk imafn ivwc do qlvfrF pfAux qoN Gwt nhIN mMinaF jfxf cfhIdf.

  iewk isafxy swjx ny sLONkI nMU dwisaf hY ik ishq mMqrI jnfb AuWjx dosFJ jo ik afp sLurU qoN hI Kfilsqfn dy sKLq ivroDI rhy hn aqy ies vwKvfdI lihr dy hmly df isLkfr ho ky keI idn hspqfl ivwc vI gujLfr cuwky hn, ieh swB AuhnF df hI kmfl sI. jnfb dosFJ sfl Br qoN iewk sQfnk sfbkf KfilsqfnI afgU nfl sItI rlf ky ies KfilsqfnI toly dy hOlI hOlI dMd kwZx kMm kr rhy hn. sfl 2004 dIaF afm coxF qoN pihlF nvdIp bYNs dy cox dPLqr dy AudGftn qoN sLurU hoieaf kMm kYptn amirMdr isMG dI izksI roz gurdvfrf sfihb dI PyrI qwk awpV igaf hY. ieh EhI sQfn hY ijwQy kdy s: pRkfsL isMG bfdl dy isr df muwl rwKx dI gwl afKI geI sI. akflI afgUaF df bfeIkft krn vfly hux kFgrsIaF qoN mUhry ho ky kFgrsI muwK mMqrI df svfgq kr rhy sn qy ieh iksy ikRsLmy qoN Gwt nhIN hY.

  ieh gwl jnfb dosFJ vwloN sfl ku pihlF nvdIp bYNs dy cox dPLqr dy AudGftn smyN vI hoeI sI jd iksy swjx ny ieh svfl KVf kIqf sI ik bYNs dy qwqy smrQk AuWjl dosFJ nfl Aus dI dosqI nMU ikvyN hjLm krngy? Aus mOky iewk sUJvfn sQfnk akflI afgU ny ikhf sI ik ies ivwc hjLm krn vflI ikhVI gwl hY jd swc ieh hY ik KfilsqfnI pYdf hI kFgrs ny kIqy hn. jnfb bYNs dI ijwq dy kuJ mhIny bfad hI sLONkI ny AuhnF dy drsLn pIarsn sYNtr ivwc Bfrq dy ajLfdI idn mOky iqrMgy mUhry kIqy sn. qy jd jnfb bYNs dIaF iqrMgy mUhry KVy dIaF qsvIrF sQfnk pricaF ivwc pRkfsLq hoeIaF sn qF ieh tolf guMg-avsQf ivwc clf igaf sI.

  mhIny msF 5 ku hI hor lMGy sn ik jnfb pfl mfritn Bfrq PyrI `qy cly gey sn qy dysI ilbrl afgUaF aqy PotU lhfAux dy sLOkInF df cOxF vI AuhnF dy nfl hI sI. Bfrq dy rfsLtr ipqf hox df siqkfr pRfpq kr lYx vfly svrgI mhfqmf gFDI dI smfD `qy jnfb bYNs ny pUry siqkfr nfl Puwl ByNt krn dI rsm adf kIqI sI. ies PyrI mOky jnfb bYNs dy ipqf vI nfl Bfrq gey hoey sn aqy Auh  kdy qwq-qsIrIaF dy kwtV smrQkF ivcoN igxy jFdy sn. sInIar bYNs smyq qwq-qsIrIaF df tolf cuwp Es smyN vI irhf sI.

  kYptn amirMdr isMG dI PyrI mOky jo afE-Bgq ies toly ny AuhnF dI kIqI hY Aus qoN sLONkI iehI nqIjf kwZdf hY ik afAux vfly smyN ivwc kYptn df svfgq krn vfilaF dy, afpxy svfgqF dIaF qsvIrF hux pMjfb dy aKLbfrF df isMLgfr bnx vflIaF hI hn. qfey dI DI cwlI qF mYN ikAuN rhF kwlI dy aKfx muqfibk nvdIp bYNs dy PuwPV jnfb ieMdrjIq isMG bwl dy Bfrq jf afAux nfl horF leI pYdf hoeI iKwc afpxf pUrf rMg ivKfAux lwg peI hY.

  dyr afey drusq afey afKdf hoieaf sLONkI iehnF swjxf nMU iehI khygf ik kMn lwqF hyT dI PVo jF iswDy PV lE, lokF nMU kMny PVy hoey hI njLr afAuxgy.

  ijAuN ijAuN agsq mhInf nyVy af irhf hY sLONkI nMU afpxy ipafry Bfrq dy ajLfdI idn df jsLn vI nyVy af irhf lgdf hY.   Auh vI idn sn jd torFto ivc Bfrq dy ajLfdI idn dy jsLnF `c sLfml hox jFdy sLONkI nMU qwq-qsIrIaF dIaF gMdIaF gflIaF dI vfCV df sfhmxf krnf pYNdf sI. qy ipCly sfl Auh vI mOkf sI jd ajLfdI jsLnf mOky sLONkI dy nfl dy tybl `qy jnfb nvdIp bYNs ibrfjmfn sn aqy styj AuWqy Bfrq df iqrMgf sLsLoBq sI. qy Auh vI smF hI hovygf jd ies af rhy agsq mhIny hox jf rhy 15 agsq dy ajLfdI jsLnF mOky sLONkI qoN 13 ku tybl mUhry AuhnF qwq-qsIrIaF df tolf jnfb bYNs dI kmFz hyT bYT hovygf ijhnF kYptn dI Pyry mOky hoey iewk smfgm mOky jn gn mn df gfien sfvDfn KV ky kIqf sI.

  sLONkI jY ihMdIaF dy pirvfr ivwc ho rhy vfDy qoN bfgo bfg  ho irhf hY qy 20 ku sfl pihlF kupwqI bIbI dy bhfny nfl dulqy mfry ky Bwjy toly nMU afpxy ipqf-purKI Gr (Bfrq) `c vfpsI leI mUhrlf drvfjLf vrqx df hOslf krn dI bynqI krdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here