www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

qmfsLf PMz ryjLF df! lok Bfvukqf qoN bcx!

          loVmMdF aqy ibpqf dy Gyry lokF dI mdd vfsqy PMz ryijMLg iewk vDIaf qrIkf aqy vDIaf krm hY. bIqy sfl dy aMq dy idnF ivwc jd dunIaF ikRsims dIaF CuwtIaF mnfAux vfsqy pirvfrk imlxIaF ivwc ruJI hoeI sI qF kudrq ny ihMd mhFsfgr ivwc Bucfl df aYsf qfkqvr Bfxf vrqfieaf sI ijs dI qbfhI nMU vyK ky dunIaF kMb AuWTI sI. keI hPLqy dunIaF Br dy aKbfr, ryzIE aqy tI vI skrIn eys smuMdrdojL Bucfl kfrn pYdf hoeIaF sunfmI lihrF dI iBafnkqf lokF dy kMnF aqy awKF awgy GumfAuNdy rhy sn. sunfmI dI eys qbfhI nUM vyK ky dunIaF Br ivwc iewk juvfbI sunfmI pYdf ho geI sI ijs df kfrn Bfvukqf aqy mnuwKI snyh sI. pIVHq lokF vfsqy hr dysL ivwc jgfH jgfH PMz ryjL hoxy sLurU ho gey sn aqy lokF ny rIkfrz qoV dfn dy ky afpxI hmdrdI pRgt kIqI sI.

          jd kdy vI iksy jgfH koeI kudrqI kropI vfprdI hY qF lok afpxI ivq muqfibk mdd vfsqy afpxy KIsy  Kohl idMdy hn. pIVHqF dI mdd leI hox vfly PMz ryjLF dy shfry hI keI vfr Twg iksm dy lok afpxI TwgI mfr jFdy hn. ajyhf sunfmI mOky vI dunIaF Br ivwc keI QfvF `qy vfpiraf sI aqy hux amrIkf dy inAU ErlIn ivwc hrIkyn nfl hoeI iBafnk qbfhI mOky vI vfpiraf hY. ieh kuJ hor keI Coty moty PMz ryijMLg mOky vI vfprdf rihMdf hY. aqy Coty moty PMz ryjL aksr huMdy hI rihMdy hn ijhnF df kfrn keI vfr koeI lokl loV jF iksy Kfs ivakqI jF pirvfr `qy peI BIV huMdI hY.           

        torFto dy pMjfbI BfeIcfry vwl iDafn mfrIey qF lokl loVF nMU muwK rwK ky bIqy kuJ sflF ivwc keI PMz ryjL ho cuwky hn aqy kuJ hor cwlx vfly hn jF cwl rhy hn. eysy qrF iksy ivakqI ivsLysL jF iksy iksmq dy Gyry pirvfr vfsqy vI aksr keI ajyhy PMz ryjL hoey hn aqy awgy qoN vI huMdy rihxy hn. lokl loVF leI bIqy kuJ sflF dOrfn hoey PMz ryjLF ivwc torFto dy pRisD isk iclzrn hspqfl aqy imsIsfgf dy hspqfl vfsqy gurU nfnk dy nfm `qy hoey PMz ryjL vrnxXog hn. iehnF dovF hI PMz ryjLF bfry pMjfbI BfeIcfry ivwc gMBIr ivvfd cldf irhf hY aqy keI iksm dI dMd kQf sunx nMU imldI rhI hY. eysy qrF keI Dfrimk adfry vI bIqy kuJ sflF ivwc afpxIaF jLrUrqF vfsqy PMz ryjL kr cuwky hn. hux sunx ivwc afieaf hY ik brYNptn ivwc bx rhy nvyN hspqfl vfsqy vI iewk vwzy PMz ryjL dI lMbI cOVI skIm kuJ swjx afpxy moiZaF `qy cuwkI iPrdy hn. iehnF idnF ivwc sLurU kIqy jfx vflf ieh PMz ryjL hux pfiksqfn dy Bucfl pIVHqF vfsqy cwl rhy PMz ryjL kfrn, kuJ pCV irhf hY. pfiksqfn dy Bucfl pIVHqF vfsqy PMz ryijMLg vfsqy jLor BfvyN kfPLI lgfieaf jf irhf hY pr mfihrF muqfibk dunIaF dy lok zonrjL PtIg qoN pIVHq hn Bfv dfn dy dy ky Qwk gey jfpdy hn. kudrqI afPLqF qF kqfr bMn ky af rhIaF hn qy eys mihMgfeI dy jLmfny ivwc lok afpxIaF jybF nMU vfr vfr Kurcdy jLrUr hn pr dyx vfsqy bhuqf kuJ nhIN inkldf. zonrjL PtIg dy kfrn hI sMXukq rfsLtr ny dunIaF dy dysLF nMU ivsLysL bynqIaF kr ky pfiksqfn dy pIVHqF vfsqy hor PMz mMigaf hY.

          smfj syvI sMsQfvF nMU lokF qoN Es iksm df huMgfrf nhIN imilaf ijs iksm df sunfmI dI qbfhI mOky imilaf sI. torFto dy pMjfbI BfeIcfry ny vI pfiksqfn dy Bucfl pIVHqF vfsqy mdd ByjI hY aqy hor mdd ByjI jf rhI hY pr ieh mihsUs kIqf jf irhf hY ik lokF ivwc mdd krn leI pihlF vflf hOslf ivKfeI nhIN dy irhf ijs dy bhuq sfry hor kfrn ho skdy hn.

          iehnIN idnIN torFto dy pMjfbI BfeIcfry ivwc zyZ do mhIny pihlF hoey kuJ PMz ryjL crcf df ivsLf hn ijhnF df mMqv pfiksqfn dI jylLH ivwc kYd BfrqI sLihrI srbjIq isMG dy grIb pirvfr dI mdd krnf sI. mnjIq isMG dy nfm `qy mOq dI sjLf df sfhmxf kr rhy srbjIq dy pirvfr dI kYnyzf qoN kIqI jfx vflI mflI mdd dy Clfvy ny srbjIq dy grIb pirvfr nMU eys aOKI GVI ivwc KwKVIaF kr ky rwK idwqf hY. srbjIq dI grIb qy an-pVH GrvflI aqy Aus dI BYx dlbIr kOr jo srbjIq dy kys dI pYrvfeI kr rhI hY, eys smyN iewk dUjI `qy qrF qrF dI ieljLfmbfjLI kr rhIaF hn. Bfrq df mIzIaf vI hux srbjIq dy pirvfr dI mdd leI kIqy gey PMz ryjLF qoN EpjI eys KfnfjMgI dI BrpUr rporitMg kr irhf hY. ies smyN torFto dy pMjfbI BfeIcfry ivwc kiQq qOr `qy mdd dy pYsy Kf jfx bfry keI qrF dIaF aPLvfvF PYlIaF hoeIaF hn.

          srbjIq dy pirvfr dI mdd smyq bIqy smyN ivwc hoey aqy ho rhy PMz ryjLF vwl ghu nfl iDafn mfrIey qF ieh sfrf kuJ hfAumY aqy DVybMdI qoN pRyrq jfpdf hY. keI vfr PMz ryjL isrPL eys leI kIqf jFdf hY qF ik ivroDI ieh mfrkf pihlF nf mfr jfvy jF ivroDI qoN vwD PMz ryjL kr ky jF krn df aYlfn krky afpxy afp nMU vDyry kfrgr iDr hoxf iswD krn dI koisLsL kIqI jFdI hY.

          DVybMdI aqy vYr-ivroD qkrIbn hr smfj qy BfeIcfry ivwc huMdf hY pr torFto dy pMjfbI BfeIcfry dI DVybMdI hux DVybMdI qwk sImq nhIN rhI. inwjI axbx, inwjI iksm df vYr ivroD, mukfbly dI grupbfjLI qy gYr-ieKlfkI DVybMdI qoN awgy vD ky hux ieh gRohF df  rUp Dfr geI hY. iehnF afDuink gRohF ivwc  keI mIzIafkfr, smfj syvk, Dfrimk afgU, rfjsI afgU qy subeI pwDr qoN lY ky PYzrl pwDr dIaF srkfrF dy numfieMdy sLfml ho gey hn. hjLfrF iklomItr dUr bYTI pMjfb dI kYptn amirMdr isMG srkfr vI hux sQfnk gRohF ivwc afpxy ihwsfdfrI Kfqy Kohl cuwkI hY. ies mOky kuJ mIzIafkfr iehnF gRohF df mfrg drsLn kr rhy hn aqy vfpr rhIaF GtnfvF dI KLbr hux iehnF dy KoipaF ivwc dI lMG ky hI lokF qwk awpVdI hY.

          lokF nMU GtnfvF bfry  BrpUr jfxkfrI dyx dy nfm `qy hux gRohF dy inwjI muPLfdF nMU iDafn ivwc rwKidaF jMgI pwDr `qy  rMg-rogn kIqI jfxkfrI hI lokF nMU muhweIaf kIqI jFdI hY. afpxy afp nMU ieKlfk dI pOVI dy isKr dy zMzy `qy bYTy hoey dwsx vfly keI mIzIafkfr vI iehnF gRohF dI mfr qoN nhINN bc sky.

          hflq eynI ivgVI geI hY ik ies nMU kfbU krn vfsqy hux lokF nMU hI koeI hMBlf mfrnf pvygf. gRohbfjLI dy mMqv nfl kIqI jf rhI iksy vI PMz ryjL qoN lokF nMU qObf krnI pvygI. qF hI mdd dI duhfeI dy ky kIqy jf rhy gRohI PMz ryjLF dy qmfsLy qoN bicaf jf skygf. sLONkI afpxy BfeIcfry dy lokF nMU iksy Gtnf dI qbfhI qoN AupjI Bfvukqf qoN bc ky iksy PMz ryjL dI pUrI rUp ryK vyK ky hI PYslf krn dI slfh dyvygf. iksy Gtnf bfry iksy kwcI-ipwlI rport nMU pVH-sux ky Pon dI GMtIaF KVkfAux nfloN PMz ryjL dIaF tfhrF mfrn vfly lokF dy ipCokV, sMBfvI mdd dI pUrI rUp-ryKf, iksy kIqI jfx vflI mdd dI loVINdI imkdfr, ikvyN, kOx aqy ikwQy jf ky mdd kIqI jfvygI, dI pUrI qy pwkI jfxkfrI lY ky hI Pon dy btxF `qy AuNglI GuMmfeI jfxI cfhIdI hY.

          ibnF puxCfx dy mdd dy nfm `qy zflrF dIaF ZyrIaF lfeI jfxf, kciraF dI rfKI igwdV bhf dyx vflI gwl hY. aqy igwdVF ny hux quhfzy zflrI kciraF dI AuzIk ivwc gRoh bxf ley hn. gRohF dI mfr hyT afeI Gfl-kmfeI QfeyN peI nhIN smJI jfxI cfhIdI. hux Kfx vflf jfxy afK ky sfrn nfloN dyx vflf soc smJ ky dyvy afKx df jLmfnf af igaf hY.

lok-guwsf qwKLr leI KLqry dI GMtI

          bIqy hPLqy sLukrvfr dy idn iewk swjx ny sLONkI nMU Pon kr ky iksy ryzIE `qy cwl rhy iewk tfk sLoa nMU sunx vfsqy afiKaf. ryzIE df btn GMfieaf qF tfk-sLoa kfPI grm cwl irhf sI, crcf BfrqIaF dy zrfieivMg lsMsF df cwl irhf sI qy kflr KPLf EntyrIE dy trFsport mMqrI sRI hirMdr qwKr `qy ho rhy sn. bhuqy kflrF df ivcfr sI ik subfeI srkfr ny pMjfbI BfeIcfry nMU qMg krn vfsqy pMjfb `coN ley lsMs dI vYrIPIkysLn df islislf sLurU kIqf hoieaf hY. ies ivwc ikMnf ku swc hY ieh qF sbMDq ivBfg hI jfxdf hovygf pr ies ivsLy `qy cwl rhI gwlbfq ijs iksm dy ivcfrF nMU jnm dy rhI sI Aus nMU lok-guwsf hI afiKaf jf skdf hY. sux ky eys qrF jfpdf sI ijvyN host ny ieh ivsLf sLurU kr ky KwKr hI CyV ilaf hovy. kflrF nMU TMzf krn vfsqy  host vfr vfr tokf-tfkI kr irhf sI qy trFsport mMqrI nMU jldI hI agly idn eyar `qy lY ky afAux dy vfady vI kr irhf sI pr guwsy ivwc kflrF `qy ies df koeI asr nhIN ho irhf sI. sLONkI ny iDafn nfl ieh vI pVHn dI koisLsL kIqI ik kflr ikqy plFt kIqy hoey nf hox pr ajyhI sLwk krn df koeI aDfr nhIN sI ikAuNik kflr bhuq kudrqI ZMg nfl afpxy afpxy aMdfjL ivwc vwK vwK nukqy-ingfh qoN bol rhy sn.

          kuJ kflrF ny qF eyQoN qwk afK idwqf ik afpxy bMidaF nMU votF nf pfE qy Gr df ByqI lMkf Zfvy afid. eyar `qy ieh vI afiKaf igaf ik vMzrlYNz dy iewk sLoa mOky lokF ny sRI mwlI nMU qF arfm nfl bolx idwqf pr sRI qwKr nMU iewk sLbd vI spsLt afKx df mOkf nf idwqf. hoieaf ieMJ iewk tUrnfmYNt mOky vI sI ijwQy lokF ny sRI qwKr aqy sRI nvdIp bYNs dI iewk vI sunx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy dovyN rOly-rwpy dOrfn aflf-duaflf Jfk ky cuwp krky bYT gey sn. lokF `qy kuJ mIzIafkfrF vwloN iehnF afgUaF dIaF lgfqfr bwly bwly dIaF KLbrF df vI koeI asr nhIN sI hoieaf. sLONkI eys lok-guwsy nMU sRI qwKr leI KLqry dI GMtI smJdf hY.    

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here