www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

bMb DmfikaF dI rosLnI ivwc pfiksqfn dI

dysL-ivdysL qoN ho rhI mflI mdd ajb jfpdI hY!

          akqUbr 8 dy Bucfl nfl pfiksqfn dy kbjLy hyTly ksLmIr aqy srhwdI sUby df bhuq nuksfn hoieaf hY. hux qwk 75-80 hjLfr lokF dI mOq ho jfx aqy 3 ku imlIan (30 ku lwK) lokF dy byGr ho jfx dIaF rportF af cuwkIaF hn. lokF df hoieaf nuksfn idl ihlf dyx vflf hY qy dunIaF Br `coNN vwK vwK qrIikaF nfl mdd ByjI geI hY aqy ByjI jf rhI hY. kYnyzf ny mflI mdd dy nfl nfl afpxI iewk ivsLysL mdd tIm nMU vI pfiksqfn Byijaf hY jo byGry lokF nMU zfktrI mdd aqy pIx vflf sfPL pfxI muhweIaf krvf rhI hY.

          BfrqI ksLmIr ivwc vI nuksfn hoieaf hY pr ieh pfiksqfnI nuksfn dy mukfbly 15-20% dy krIb mMinaF jf irhf hY. Bfrq srkfr ny afpxy vwD vsIilaF aqy Gwt nuksfn kfrn BfrqI ksLmIr ivwc pIVHqF nMU Gwto Gwt mdd muhweIaf krvf idwqI hY pr pfiksqfn vfly pfsy hflq ajy vI KLqry vflI bxI hoeI hY. kuJ phfVI KyqrF ivwc ajy vI lok zfktrI shUlq aqy Kurfk dI rfhq dI looV ivwc hn.

          Bfrq ny pfiksqfn dI mdd vfsqy Bucfl qoN qurMq bfad hI pysLksL kr idwqI sI aqy hF huMdy sfr hI rfhq smwgrI df Biraf hvfeI jLhfjL pfiksqfn dI rfjDfnI phuMcf idwqf sI. ies qoN bfad Bfrq ny ryl rfhIN do iksLqF ivwc keI keI tMn rfhq smwgrI pfiksqfn ByjI sI ijs ivwc sYNkVy qMbU, dvfeIaF aqy hor loVINdy pdfrQ sLfml sn. Bfrq qoN sLRomxI kmytI smyq hor smfj syvI sMsQfvF ny vI pfik nMU sVkI rsqy trwkF rfhIN bhuq sfrI rfhq puwjdI kIqI hY ijs df pfiksqfn ny DMnvfd kIqf hY.

          Bfrq srkfr vwloN pfiksqfn nMU BfrqI hvfeI sYnf dy hYlIkptrF dI pysLksL pfiksqfn ny ieh kihMidaF Tukrf idwqI hY ik Auh hYlIkptr lYx vfsqy iqafr hn pr BfrqI pfieltF qoN ibnF. ksLmIr ivwc lfeIn afPL kMtrol jo ik bIqy 50 sflF qoN aMqrrfsLtrI bfrzr df kMm kr rhI hY, nMU Kohlx vfsqy vI dovyN dysL sihmq ho gey hn qF ik pIVHq ielfikaF nMU rfhq asfnI nfl phuMcfeI jf sky. dunIaF Br ivwc dovF dysLF dy ies kdm dI vI sLlfGf hoeI hY.

          Bfrq ny pfiksqfn nMU eys rfhq qoN ielfvf hor vI vwzI rkm shfieqf vjoN bIqy hPLqy aYlfnI hY. sMXukq rfsLtr vwloN dunIaF nMU pfiksqfn dI hor mdd dI apIl df BrvF huMgfrf BridaF Bfrq ny bIqy hPLqy pfiksqfn nMU nuksfny ielfky dI muV AusfrI vfsqy 25 imlIan amrIkn zflr dI mdd df aYlfn kIqf hY jo ik 35-40 imlIan knyzIan zflr dy brfbr dI rkm bxdI hY. ibnF sLwk Bfrq vwloN shfieqf leI idwqI jfx vflI ieh bhuq hI vwzI rkm hY. mfhrF muqfibk Bfrq ny ieh sfry kdm pfiksqfn nfl sbMD suDfrn vfsqy cuwky hn hflF ik eyzI vwzI mdd df aMdro aMdr ivroD hox qoN ienkfr nhIN kIqf jf skdf.

          pfiksqfn ny iehnF sB mdd Bry kdmF df hF pwKI huMgfrf qF jLrUr Biraf hY pr bIqy hPLqy dOrfn ksLmIr aqy idwlI ivwc hoey bMb Dmfky dsdy hn ik pfiksqfn ivwc ajy vI ajyhIaF qfkqF BfrU hn jo Bfrq aqy pfiksqfn ivckfr sLFqI pRIikRaf nMU rokx leI hr koisLsL kr rhIaF hn. ies hPLqy dOrfn jMUm ksLmIr ivwc do kfr bMb Dmfky hoey hn aqy idwlI ivwc iewko smyN iqMn bMb Pty hn. idwlI dy DmfikaF ivwc 60 qoN vwD byksUr lok mfry gey hn aqy 200 qoN vwD jLKLmI hoey hn. ksLmIr dy iewk kfr bMb Dmfky ivwc 4 aqy dUjy ivwc 10 ivakqI mfry jfx dI KLbr sLONkI ny ieMtrnYWt `qy pVI hY.

          ksLmIr dy sfbkf muwK mMqrI muPLqI muhmMd sXId dy Gr dy sfhmxy hoey kfr bMb Dmfky ivwc 10 ivakqI mfry gey hn 15 ku jLKLmI hoey hn. ies kfr bMb Dmfky dI ijLMmyvfrI aiqvfdI guwt jYsLy muhMmd ny leI hY aqy ies kfr df afqmGfqI zrfievr mhuMmd mubfisr nfm df ivakqI dwisaf igaf hY jo ik pfiksqfnI kbjLy vfly ksLmIr dy abfspurf df vsnIk hY. ieh dfavf aiqvfdI guwt jYsLy muhMmd ny afp kIqf hY. idwlI bMb DmfikaF vfsqy vI       hux qwk puils nMU imlI sUh muqfibk aiqvfdI guwt jYsLy muhMmd hI ijMmyvfr hY aqy AuhnF ies kMm vfsqy afpxy sihXogI guwt ‘ienklfbI gruwp’ nMU vriqaf dwisaf igaf hY. ies aiqvfdI guwt jYsLy muhMmd df hYWzkuafrtr pfiksqfnI ksLmIr dI rfjDfnI mujLwPrfbfd ivwc hY ijwQoN Bfrq ivwc dihsLgrd kfrvfeIaF dI iqafrI kIqI jFdI hY aqy tryinMg idwqI jFdI hY. Bfrq ny hux qwk mdd vI Bucfl qoN burI qrF pRBfvq eys ielfky vfsqy hI ByjI hY.

          kmfl hY ieDroN qMbU, dvfeIaF, KfxpIx df smfn ijLMdgIaF bcfAux vfsqy mdd df smfn AuDr jf irhf hY qy AuDroN byksUr sLihrIaF dIaF ijLMdgIaF lYx qy lokF ivwc dihsLq PYlfAux vfsqy bMb aqy afiqmGfqI ieDr af rhy hn. ieh kyhf lYx dyx hY dosqo! kI ies nfl dovF dysLF ivckfr dosqI dI sLurUafq ho skygI? afKr Bfrq srkfr ikwQy ku qwk ies dosqI nMU bMbF vwty awgy qor skygI? ieh iewk vwzf svfl bx igaf hY aqy ies df juvfb dyxf hux pfiksqfn srkfr dI hI ijMmyvfrI bxdI hY. AuhnF Bfrq ivwc vfprIaF iehnF GtnfvF dI sKLq inMdf krky shI sLurUafq jLrUr kIqI hY pr hux pfiksqfn dI DrqI qoN Bfrq iKlfPL cwl rhI ihMsk lihr nMU kfrgr ZMg nfl kfbU krn leI sKLq kdm puwtx dI loV hY. isrPL BfrqI ksLmIr ivwc ihMsf krn vfly guwt hI nhIN sgoN BfrqI pMjfb ivwc 12-15 sfl KUn dI holI Kyzx vflIaF kuJ rUhF vI ajy pfiksqfn dI bdnfm KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI dy kuCwV cVIaF bYTIaF hn.

          amrIkf kYnyzf qoN vI pfiksqfn dy Bucfl pIVHqF dI mdd vfsqy iswK BfeIcfry ny coKI mdd ByjI hY aqy hor ByjI jf rhI hY. eyar lfeIn rfhIN kMblF dIaF KypF Bucfl pIVHqF vfsqy geIaF hn aqy kuJ sMsQfvF ny Dur phuMc ky pIVHqF leI lMgr vI lgfey hn. lwKF hor zflr mdd leI Byjy jf rhy hn aqy kuJ swjx imlIaF KLbrF muqfibk afpxy Krcy `qy pfiksqfn jf rhy hn qF ik eys mdd nMU lokF qwk puwjdI kIqf jf sky. mdd df ieh Audm sflfGfXog hY pr lokF dy lwKF zflrF dI Xog vrqoN krnf pRbMDkF dI ijLmyvfrI bx jFdI hY.

          kuJ smF pihlF ajyhI kfnfPUsI vI cwlI sI ik pfiksqfn bYTy kuJ “guwt” Bucfl pIVHqF dI  mdd ivwc hwQ vtf skdy hn. awqvfd nfl sbMDq iksy vI guwt nMU rfhq kfrj vfsqy jfxidaF hoieaF vrqxf lokF vwloN idwqy dfn nfl Droh kmfAuxf qF hovygf hI ieh kYnyzf dy awqvfd rokU kfnUMnF aqy kOmI pfilsI dy vI anukUl nhIN hovygf. rfhq vfsqy lokF qoN dfn leI geI lwKF zflr dI rkm dfnIaF nMU vwK vwK gurdvfiraF dIaF KrfieqI rsIdF dy ky iekwTI kIqI geI hY aqy ieh rkm iehnF Dfrimk KrfieqI sMsQfvF dI hY aqy ieh ijLmyvfrI iehnF KrfieqI sMsQfvF dI bxdI hY ik ieh rkm lok ihwqF leI hI Krc hovy aqy iksy dihsLqvfdI kfrj leI ies dI iewk pfeI vI nf vrqI jf sky. AuDroN af rhy bMbF dy dOr ivwc kIqI jf rhI mdd ajb jfpdI hY pr ies df afsLf mfnvvfdI hY. jy ies mdd dI iewk pfeI vI iksy sLwkI guwt dy hwQ lwg ky lok ivroDI kMMmF vfsqy vrq huMdI hY qF ieh Gor axgihlI hovygI ijs qoN mdd phuMcfx leI ijLmyvfr lokF nMU hux qoN hI cOkMny ho jfxf cfhIdf hY.

          ies qrF pihlF vI ho cuwkf hY, sLONkI nMU Auh smF Xfd hY jd imsr qoN af ky kYnyzf df sLihrI bixaF abduwl kfidr nfm df iewk ivakqI smfj syvI sMsQf dy nfm `qy afpxf sfrf pirvfr lY ky pfiksqfn jf bYTf sI. pfiksqfn ivwc ies sKLsL nMU krfcI ivwc hoey bMb DmfikaF dy dosL ivwc PV ilaf igaf sI. smfj syvf aqy shfieqf df mOKtf pfeI bYTy ies sKLsL dI lfbI eynI qkVI sI ik iehnF pfiksqfn srkfr `qy kfidr nMU Cwzx leI dbfE pfAux vfsqy kYnyzf dy Es smyN pRDfn mMqrI XF ikRcIaF nMU vrq ilaf sI.

          afKr 9/11 qoN bafd amrIkf ny al kfiedf nMU sbk isKfAux vfsqy aPLgfinsqfn `qy hwlf bol idwqf sI aqy abdul kfidr df iewk nbflg lVkf amrIknF `qy hmlf krn dy dosL ivwc rMgy hwQIN PV ilaf igaf sI. ies df iewk hor lVkf vI amrIknF dy kfbU af igaf sI aqy iewk qF ajy vI gntfnmobya vflI jylL ivwc hY. abdul kfidr zyZ ku sfl pihlF Esfmf dy dlF `qy hoey iewk amrIkn-pfiksqfnI hmly ivwc mfiraf igaf sI. kfidr dI mOq qoN bfad hI knyzIan lokF nMU ies sKLsL dy “smfj syvI” hox df pUrf igafn hoieaf sI. kfidr nMU Cwz dyx dI isPLfrsL krn vfly sRI XF ikRcIaF vI aMdro aMdr sLrmsfr qF jLrUr hoey hoxgy. qy hux mdd vMzx vfilaF nMU vI ajyhI iksy CotI qoN CotI sMBfvnf nMU rokx vfsqy pUrI sqrkqf vrqxI cfhIdI hY.

 

kI pfl mfritn iekwlf hI sMq sI?

          spfsrisLp skYNzl ijs nMU aYzskYm dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY bfry bxfey gMNmrI kimsLn ny afpxI pihlI rport bIqy mMglvfr jfrI kr idwqI hY. ies rport ivwc jsits gMmrI iliKaf hY ik ikbYWk nMU gMZI rwKx dy afsLy nfl bxfeI geI ies 250 ku imlIan zflr dI skIm nMU PYzrl ilbrl pfrtI ny afpxIaF jybF Brn vfsqy vriqaf sI ijs dy sbUq kimsLn nMU iml gey hn. kimsLn ny XF ikRqIaF dI srkfr nMU vI lMby hwQI ilaf hY aqy nqIjf kwiZaf hY ik zflrF nfl jybF Brn vfsqy bxfeI geI “ikkbYk skIm” nMU rfjsI DfpVf pRfpq sI. kimsLn ny ies nMU kurwpsLn vfsqy rfjsI pRBfv vrqxf afiKaf hY. afpxI rport ivwc kimsLn ny BfvyN nfm lY ky keI srkfrI aiDkfrIaF aqy ilbrl pfrtI dy ahudydfrF nMU ies kurwpsLn vfsqy ijLMmyvfr grdfinaF hY qy XF ikRqIaF vwl vI AuNgl AuTfeI hY pr mjUdf pRDfn mMqrI sRI pfl mfritn nMU qkrIbn bKLsL idwqf BfvyN ik Aus kurwpsLn mOky KLjLfnf mMqrI sn. sLONkI sOcdY ik kurwptn ilbrlF dI mMzlI `c sLfied jnfb mfritn iekwlf hI kimsLn nMU sMq ivKfeI idwqf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here