www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

cfrtrvfdIE! Zih-ZyrI ho rhy smfijk qfxy-bfxy df pRqIk hY

smilMgI sLfdIaF df ivvfdgRsq kfnUMnIkrn!

        bIqy sLukrvfr nMU aKLbfr glob aYNz myl ivwc pRkfsLq hoeI Aus KLbr df bhuq crcf hoieaf hY ijs ivwc ikhf igaf sI ik “smilMgI sLfdIaF” dy kfnMUn dy ivvfd kfrn brYNptn dy cox hlikaF ivwc twkr bhuq sKLq ho geI aqy ilbrlF df ivroD viDaf hY. swc qF ieh hY ik iekwly brYNptn dy hI nhIN dysL dy hor vI bhuq sfry sLihrF qy ksibaF dy cox hlikaF `qy “smilMgI sLfdIaF” df asr hoieaf hY. bhuqf asr qF Ault hI hoieaf jfpdY pr kuJ aYsy hlky vI hoxgy ijwQy smilMgI jF AuhnF dy smrQkF df jLor hovygf, aqy ajyhy hlikaF ivwc “smilMgI sLfdIaF” dy kfnUMn df asr ilbrlF dy hwk ivwc hoxf vI suBfivk hI hY ikAuNik ieh kfnUMn mfritn dI ilbrl srkfr ny isafsI “zMzf” qy mOkfpRsq isafsq df shfrf lY ky kfhlI ivwc bxfieaf hY.

        isafsI “zMzf” sLONkI ies leI afKdY ikAuNik jnfb mfritn ny afpxy mMqrIaF nMU sfPL afK idwqf sI ik AuhnF nMU ies ivvfdgRsq ibwl dy hwk ivwc hr hflq ivwc hI vot pfAuxI pvygI. iek mfeI df lfl mMqrI inwqiraf sI ijs ny mfritn dI mMnx dI QF mMqrI pwd qoN asqIPLf dy ky ies ibwl dy iKlfPL vot pfeI sI. mfritn dI kYbint dy mMqrI pwd qoN asqIPLf dyx vfly swjx pursL df nfm jnfb joa kmUjLI hY ijs ny mMqrI dI kursI `qy ibrfjmfn rihx dI QF Kudf dy BYa ivwc rihx nMU qrjIh idwqI sI. mfritn dI kYibnt ivwc iewk mMqrI aYsf vI sI (ajy vI hY) ijs ny sMg-sLrm nMU iCky `qy tMg ky ieh afK idwqf sI ik jy Aus df bytf kwl nMU “smilMgI sLfdI” krvf ky afpxy sfQI nfl Gr af jfvy qF Aus nMU koeI ieqrfjL nhIN hovygf. gwl Aus ny ieqrfjL nf hox dI afKI sI pr sLONkI kdy smF lwigaf qF sLrm hox jF nf hox dI puwCygf. ies mMqrI df nfm jnfb Aujl dosFJ hY ijs nMU sLONkI kdy bhuq vDIaf iensfn mMinaF krdf sI pr hux ieh swjx sLONkI dy mno qy hjLfrF hor pMjfbIaF vdy mnF qoN lih cuwkf hY. sLONkI ny jnfb dosFJ df ieh ibafn sux ky duaf vI kIqI sI ik Kudf AuhnF nMU ieh KusLI jLrUr dyvy. sLONkI Kudf awgy ieh duaf vI krdf hY ik jnfb dosFJ vrigaF nMU Cwz ky (ikAuNik Auh sLfied cfhuMdy nhIN hn) hor swB knyzIan pMjfbIaF aqy AuhnF dIaF afAux vflIaF nslF nMU pusLq dr pusLq afpxy nv ivafhy pwuqF aqy nfjLuk srIrF vflIaF nUMhF dy isr qoN pfxI vfrn dI KusLI hmysLf idMdf rhy. nfjLuk srIrF vflIaF nUMhF sLONkI ny ies vfsqy afiKaf hY ikAuNik Kudf ny aOrq nMU srIrk nfjLukqf iksy mksd vfsqy hI idwqI hY aqy ies kfrn hI AuhnF df srIr ‘mnuwK’ nMU jnm dyx dy Xog huMdf hY. iehnF cfrtrvfdIaF df kI pqf ieh kwl nMU ivafh dI pRIBfsLf bdlx vFg nMUh dI pRIBfsLf vI bdl dyx qy iPr pMjfbIaF nMU mrdfnf nUMh dy isr qoN pfxI vfr ky mn prcf lYx dI slfh dyx aqy ajyhf krdy vkq “pfxI  vfr mMny dIey mfey mMnf qyrf bfhr KVf” df gIq gfAux dI QF knyzIan cfrtr df pfT kr ky sfr lYx leI kihx.

        muV ky muwdy `qy afAuNdy hF smilMgI ibwl pfs krvfAux vfsqy mMqrIaF qoN ielfvf jnfb mfritn ny afpxI pfrtI dy sMsd mYNbrF `qy vI smilMgI ibwl dy hwk ivwc vot pfAux vfsqy qrF qrF dy dbfE pfey sn qy lflc idwqy sn. zr aqy lflc df jfdU keIaF `qy cwilaf hovygf pr iPr vI 30 qoN vwD ilbrl smilMgI ibwl dy iKlfPL Bugq gey sn. mOkfpRsq isafsq sLONkI ies leI afK irhf hY ik jd meI 2005 ivwc mfritn dI lMgVI srkfr lVKVf rhI sI qF jnfb mfritn ny afpxI pfrtI dy smilMgI ibwl ivroDI sMsd mYNbrF nfl ieh vfadf krky AuhnF nMU pfrtI dy aMdr rihx leI mnf ilaf sI ik smilMgI ibwl kfhlI ivwc pfs nhIN kIqf jfvygf aqy ies `qy kmytI pwDr `qy Kuwl ky bihs kIqI qy krvfeI jfvygI ijs ivwc lokF nMU pysL hox df pUrf mOkf idwqf jfvygf.

        kih ky mukrn dy mfhr jnfb mfritn AuhnF dI srkfr ivwc meI mhIny df byBrosgI df mqf sfm-dfm-dMz-Byd dy cfr gur vrq ky ijwqx qoN bfad idn duiphry sfPL mukr gey sn. byBrosgI df mqf AuhnF ajLfd aYm pI cwk kYzmYn, torIaF dI nklI torn bilMzf ‘blfeIt’, aqy bfgI ho rhy ilbrlF sMsdF nMU kfbU kr ky ijwq ilaf sI. iewk KrIdI geI vot nfl mqf ijwqx dI dyr sI ik jnfb mfritn smilMgI ibwl `qy kmytI pwDr `qy lMbI qy KuwlI bihs krvfAux df vafdf Buwl gey. eyQy hI bws nhIN AuhnF ieh ibwl jld qoN jld pfs krvfAux vfsqy hfAus df sYsLn vI vDf ilaf aqy ies kMm vfsqy hfimltn dy ilbrl  aYm pI tonI vlyrI nMU mohrf bxf ky vriqaf jo ik ilbrlF df hfAUs lIzr sI. ieh tonI vlyrI EhI hY ijs nMu jnfb mfritn ny purfxI ilbrl afgU bIbI sLIlf kfps dI CuwtI krvfAux vfsqy mUhry kIqf sI.

        dsMbr dy awD ivwc vYnkUvr ivwc cfr pfrtIaF dy afgUaF dI hoeI bihs mOky aqy Aus qoN bafd jnfb mfritn ny keI vfr kMsrvtv afgU jnfb stIvn hfrpr nMU smilMgI sLfdIaF bfry afpxf stYNz spsLt krn bfry llkfiraf. jnfb hfrpr ny vfr vfr iehI ikhf ik Auh sdIaF qoN pRcwlq mrd-aOrd sLfdIaF dy hfmI hn aqy coxF ijwq jfx dI sUrq ivwc sMsd ivwc mrd-aOrq sLfdIaF dI pRIBfsLf nMU bhfl krvfAux vfsqy mqf ilafAuxgy ijs `qy sMsd mYNbrF nMU pUrI mrjLI nfl vot pfAux df hwk hovygf. jnfb hfrpr ny dysL dy lokF nMU spsLt bdl dy idwqf hY ijs ivwc smilMgI sLfdIaF dy ivroDI ies kfnUMn dy ivroDI kYNzIzytF nMU votF pf skdy hn aqy smilMgI sLfdIaF dy hmfieqI cfrtrvfdIaF nMU votF pf skdy hn qy AuhnF dy cox pRcfr ivwc iewk sQfnk akflI afgU vFg Pwty gwz ky jF hor kMm kr ky mdd kr skdy hn.

        jnfb mfritn ny ieh vI afK idwqf sI ik jy hfrpr smilMgI sLfdIaF df ivroD krdf hY qF Aus nMU cfrtr nfl CyV-CfV krnI pvygI qy cfrtr nfl vPLf nf krn vflf pRDfn mMqrI hI nhIN bnxf cfhIdf. smilMgI llkfrf mfrn qoN agly hI idn jnfb mfritn ny kFtf bdl ilaf sI aqy ieh afK  idwqf sI ik AuhnF dI pfrtI (ilbrl) dy smilMgI kfnUMn dy ivroDI kYNzIzyt ies df ivroD kr skdy hn. jnfb mfritn afpxy bnx jf rhy sMsd mYNbrF `qy Auh pYmfnf lfgU krn qoN Bwj gey ijhVf Auh jnfb hfrpr `qy do do Puwt AuBr ky lfgU kr rhy sn. ies nfl jnfb mfritn df doglfpn lokF sfhmxy spsLt ho igaf hY. ilbrl qF smilMgI kfnUMn df ivroD kr ky aYm pI bx skdy hn qy iPr aYm pIaF ny hI mMqrI bnxf huMdf hY qy pRDfn mMqrI vI qF afKr koeI aYm pI hI bxdf hY pr mfritn df pYmfnf hfrpr vfsqy vwKrf hY qy afpixaF vfsqy vwKrf hY.

        cfrtrvfdI ieh rOlf vI aksr hI pfAuNdy hn ik ieh cfrtr afPL rfeIts df mfmlf hY qy smilMgI sLfdIaF df mfmlf nhIN hY. sLONkI cfrtrvfdIaF qoN puwCxf cfhuMdf hY ik ijs cfrtr df Auh vfvylf pf rhy hn kI Auh cfrtr Kudf ny Dur drgfhoN Byijaf hoieaf hY? jd ieh cfrtr nhIN sI qd kI kYnyzf ivwc prlo afeI hoeI sI? jF ijs dysL ivwc knyzf vrgf cfrtr nhIN hY Aus dysL ivwc koeI awj prlo afeI KVI hY? kI ilbrlF df cfrtr ijs nMU Auh pUjdy hn kudrq dy cfrtr qoN vDIaf hY ijs cfrtr ny jIvF ivwc mrdfnf qy jnfnf srIr aqy aMg bxfey hn. aqy mrdfnf qy jLnfnf srIrF qoN ibnF jIv aDUrf mMinaF jFdf hY. aMgryjLI ivwc aksr ivafhy hoey joVy afpxy jIvn sfQI vfsqy “mfeI adr hfPL” Bfv myrf dUjf ihwsf jF ‘mfeI bYtr hfPL” lPLjL vrqdy hn aqy sdIaF qoN vrdqdy af rhy hn. sMsikRq ivwc qF aOrq df iewk nfm hI “arD-aFgnI” hY ijs df Bfv hY ik iensfn nMU pUrf krn vfsqy awDf aMg aOrq pfs hY. kI kudrq df ieh cfrtr ilbrlF dy cusqI dy  Kfny ivwc nhIN pYNdf?

        gwl cfrtr dI krdy hn cfrtrvfdI ies leI ieh svfl KVf krnf vI bxdf hY ik smilMgI “Gwt-igxqI” iPrkf iks aDfr `qy hoieaf ijs dy aDfrq `qy cfrtrvfdI vkIlF ny iehnF nMU cfrtrI brfbrI vflf hwk dvfAux dI koisLsL kIqI hY. smilMgI hox smilMgIaF dy ilMg suafd df mfmlf hY. TIk Esy qrF ijs qrF sLOkx dI jIB df suafd vYjytyrIan hox kfrn Auh mfsfhfrI Bojn dy nyVy nhIN jFdI. kI iPr sLONkx Aus dI dy jIB suafd kfrn iewk “Gwt igxqI” BfeIcfry dI mYNbr hox df ruqbf hfsl kr skdI hY? qy Aus nMU cfrtr dI Cqr-Cfieaf iml skdI hY? TIk Esy qrF ijs qrF smilMgIaF nMU idwqI jf rhI hY. AuhnF nMU ilMg suafd vwKrf hY qy sLONkx nMU jIB suafd vwKrf hY. kI hux suafdf dy nfm `qy vI Gwt-igxqI iPrky bixaF krngy. sLONkI ny qF suixaF sI ik rMg, jfq, bolI aqy Drm afid dy adfr `qy iPrky igxy jFdy hn aqy awj dI dunIaF ieh kuJ mnuwKI brfbrI dy afsLy nMU lY ky kr rhI hY. qF ik rMg, jfq, bolI, Drm aqy ilMg dy aDfr `qy iksy nfl ivqkrf nf hovy. iewQy ilMg df arQ iksy ivakqI df mrd jF aOrq jF Kusrf hoxf hY nf ky ilMg Bog krn df suafd jF qrIkf hY. ilMg dy aDfr `qy ivqkrf rokx dI gwl ies leI krnI peI ikAuNik mrd pRDfn smfj ivwc aOrq nMU brfbr dy hwk nhIN sn awj vI bhuq dysLF ivwc aOrq nMU vot df hwk nhIN hY qy hor keI afriQk hwk vI nhIN hn.

        mrd-aOrq ivafh ivwc iksy nfl koeI ivqkrf nhIN sI ho irhf. mrd-aOrq ivafh ivwc joVy ivcoN iewk df mrd hoxf aqy dUjy df aOrq hoxf lfjLmI sI. nvF joVy df ilMg suafd kYsf hY ieh svfl kdy nhIN sI puiCaf jFdf aqy ieh koeI sLrq nhIN sI. qF iPr ivqkrf kvyN hoieaf ijs nMU dUr krn vfsqy cfrtr nMU vriqaf igaf.

        awj hr dysL aqy hr sUby ivwc zrfeIivMg lsMs lYx vfsqy iewk Kfs Aumr hox dI sLrq hY. kI cfrtr df bhfnf bxf ky hr 8-10 df bwcf vI lsMs lYx dy kfbl ho jfxf cfhIdf hY? lsMs lYx vfsqy 10 sfl dy bwcy nfl ivqkrf iPr ikAuN? awj bjLfr ivwc sLrfb jF isrgt KrIdx vfsqy vI Aumr dI pfbMdI hY qF iPr kI ieh vI ivqkrf nhIN hY? kI ieh ivqkrf iPr bMd kr idwqf jfvy? hr 7-8 sfl df bwcf isrgtF qy sLrfb KrIdI iPry qF ky cfrtrI brfbrqf af sky.

        mnuwKI smfj ny afpxy afp nMU smwisafvF, bImfrIaF, vDIkIaF afid qoN bcfAux vfsqy qy surwiKaf, sLfqI vDfAux vfsqy keI kfiedy kfnUMn bxfey hoey hn. kudrq dI dyx qoN sLurU ho ky jF ies `qy aDfirq ho ky mrd-aOrq ivafh vI mnuwKI smfj df jfiejL inXmF muqfibk aMg bxy hoey hn. ies nMU CyVnf kudrq nfl CyVCfV krn dy brfbr hY aqy kudrq nfl CyVCfV bhuq mihMgI pYNdI hY.  awj tuwt rhy pirvfr, vD irhf krfeIm, ivgV irhf vfqfvrx kudrq nfl CyVCfV df hI iswtf hn. cfrtrvfdIE! smilMgI ivafhF df kfnUMnIkrn vI Zih-Zyry ho rhy smfijk qfxy-bfxy df hI pRqIk hY jo mnuwK leI hor ibpqfvF nMU jnm dyvygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

inwjI kilink DVfDV Kuwl rhy hn qy pbilk ishq syvfvF suMgV rhIaF hn

pbilk ishq syvfvF dy mfmly ivwc vI hyTly qy Auqly ilbrl

votF hVwpx vfsqy zrfmf hI kr rhy hn!

          bIqy hPLqy sLONkI ny afpxy kflm ivwc ilbrlF dy iemIgrMt pwKI hox dy KoKly dfaivaF df pol Kohilaf sI. sLONkI ny afpxI gwl ijhnF qwQF nMU aDfr bxf ky afKI sI AuhnF nMU JuTlfieaf nhIN jf skdf. bIqy 12-13 sfl qoN iemIgrMtF nfl vfpr rhy Bfxy nMU hI eys lyK df aDfr bxfieaf igaf sI. kuJ ilbrl ies qoN bhuq qVpy hn qy AuhnF sLONkI nMU nrfjLgI dy sMdysL Byjy hn. afm pfTkF ny sLONkI dI ilKq nMU psMd hI nhIN kIqf sgoN ies ivwc kuJ suKfvyN nuks vI kwZy hn. hYrfnI dI gwl ieh hY ik ieh nuks ajyhy hn jy iehnF nMU bIqy hPLqy dy lyK df ihwsf bxf ilaf jfvy qF ilbrlF dy ivsLvfsGfq dI qsvIr hor spsLt ho jfvygI. iehnF pfTkF nMU ieqrfjL hY ik ilbrlF dy keI kfry ies lyK df ihwsf nhIN bxfey gey. buZfpy kfrn sLONkI dI Xfd sLkqI hux pUrf sfQ nhIN idMdI qy ies kfrn keI vfr kuJ kMm dy nukqy aksr ilKq `coN bfhr rih jFdy hn.

          iek Buwl igaf nukqf ijs df ijLkr sLONkI jLrUr krnf cfhygf aqy Auh vI iewk sUJvfn pfTk dy DMnvfd sihq (pfTk afpxf nfm pRkfsLq nhIN krnf cfhuMdf) ijs ny ieh KfmI Xfd krvfeI hY.  sfl 1993 dIaF coxF ivwc jd ilbrlF ny afpxI kMpyn muihMm ivwZI sI qF ies kMpyn df cox pRogrfm “rYWz buwk” duafrf pysL kIqf sI. ies rYWz buwk ivwc ijwQy afm knyzIan lokF nMU BrmfAux vfsqy bhuq kuJ iliKaf igaf sI AuWQy iemIgrMt BfeIcfry nMU BrmfAux vfsqy iemIgrMt nIqI ivwc aihm qbdIlI krn df vfadf vI kIqf igaf sI. ilbrlF ny ies rYWz buwk ivwc hr sfl iemIgrysLn dr vDf ky kYnyzf dI abfdI df 1% kr dyx df vfadf kIqf sI. ieh vI afiKaf igaf sI ik kYnyzf nMU lgfqfr hor iemIgrMt lYxy pYxgy ikAuNik dysL dI abfdI Gtx df zr hY.

          kYnyzf dI Es smyN abfdI 30 imlIan dy krIb sI qy ies vfady muqfibk slfnf iemIgrysLn  3 lwK kr idwqI jfxI cfhIdI sI. hoieaf ies dy aYn Ault bIqy 13 sflF ivwc iksy iewk sfl vI ilbrlF ny  ies tIcy nMU pUrf nhIN kIqf. kuJ sfl qF iemIgrysLn dI imkdfr 2 lwK dy afspfs hI rhI aqy iewk do vfr ieh 2 lwK qIh hjfLr qoN msF twp skI jo ik 1% tIcy qoN bhuq Gwt hY. kfrn ieh nhIN ik kYnyzf nMU afAux dy cfhvfnF dI igxqI Gwt sI, sgoN afAux vfilaF dIaF qF lfeInF lwgIaF hoeIaF hn. Auh qF srkfrI PIsF vI BrI bYTy hn pr srkfr AuhnF vwl mUMh krn nMU iqafr nhIN hY. mfipaF nfl iemIgrysLn AuzIk rhy bwcy bflg ho rhy hn ijhnF dI kYnyzf nMU sKLq loV hY.

          hux kYnzf dI abfdI 31 imlIan qoN twp cukI hY aqy 1% dI dr muqfibk slfnf iemIgrysLn 3 lwK 10 hjLfr qoN vwD hoxI cfhIdI hY. pr ilbrl ajy vI 2 lwK 30 ku hjLfr slfnf `qy bYTy hn pr bysLrmI nfl vfady ajy vI 1% dy brfbr dy krI jf rhy hn.  iemIgrysLn mMqrI sRI joa vylpy jd awj iPr iemIgrysLn 1% krn df vfadf krdy hn qF AuhnF dy ichry `qy iksy iksm dI “sLrm” dI Jlk nhIN pYNdI. AuhnF df ichrf vyK ky ieMJ lgdf hY ijvyN Auh lokF nMU byvkUPL jF Boly smJdy hox ijhnF nMU 13 sfl pihlF kIqy ilbrl vfady dI koeI Xfdf hI nf hovy. awj 7 lwK lok iemIgrysLn dI lfeIn ivwc lwgy hoey hn Bfv spFsr ho ky ivdysLF ivwc vIjLy AuzIk rhy hn qy ilbrl ajy vI bysLrmI iemIgrMtF dy hmdrd hox df ZoNg rcf ky  nfl votF votF mMgI jf rhy hn.

          iemIgrysLn iekwlf ajyhf muwdf nhIN hY jo ilbrlF dIaF PrybI cflF df isLkfr hY. ishq syvfvF dy Kyqr ivwc vI hyTly (subfeI) qy Auqly (PYzrl) ilbrl votF btorn vfsqy inwq nvyN zrfmy hI kr rhy hn. hyTly ilbrl EntyrIE ivwc ishq syvfvF suDfrn df vfadf krky afey sn pr AuhnF afAuNidaF hI swB qoN pihlF Eihp PIs lfgU kr idwqI. kI ies nMU ishq shUlqF df suDfr mMinaF jfvy? jd afm sLihrI nMU ishq dy nfm `qy Eihp PIs dy rUp ivwc qkrIbn 900 zflr slfnf qwk df tIkf lgfieaf jf irhf hY. ies tIky qoN bcy Auh hn jo jF qF srkfrF vfsqy kMm krdy hn aqy jF vwzIaF vwzIaF lybr XUnIanF dI Cqr-Cfieaf hyT hn. jy kfbU afieaf hY qF hmfqV grIb afieaf hY jo jF qF Gwto Gwt qnKfh `qy kMm krdf hY aqy jF eyjMsIaF vgYrf rfhIN mfVfmotf kMm krky zMg tpf irhf hY. iehnF hyTilaF ny bjUrgF leI keI dvfeIaF bMd kr idwqIaF qy Eihm rfhIN awKF tYst krvfAux dI PIs adf krnI vI bMd kr idwqI hY. ishq syvfvF `c kmfl df suDfr kIqf hY iehnF hyTly ilbrlF ny, sLONkI iehnF JUiTaF dy imsLreI-imwTy JUT dy bilhfry jFdf hY.

          jnfb pfl mfritn lgfqfr ishq syvfvF nMU nmUny dIaF bxfAux dy vfady krI jf rhy aqy AuhnF lwCydfr BfsLf bolx dI ijLmyvfrI jnfb AuWjl dosFJ nMU idwqI hoeI hY. lokF nMU Xfd hovygf ik ierfk `qy hmly qoN pihlF amrIkf dy rfsLtrpqI ny afpxy ivdysL mMqrI koiln pfvyl nMU sdfm dy mhFmfrI vfly hiQafrF dy sbUq dunIaF sfhmxy pysL krnI dI ijLmyvfrI soNpI sI aqy pfvyl ny gupq POjI qsvIrF qy hfeItYk nkisLaF dI mdd  nfl sdfm dy mfrU hiQafrF dIaF qsvIrF ivKf ky hwQ `qy sroN jmf idwqI sI. ierfk `qy kbjLy qoN awj iqMn ku sfl bfad qwk sdfm dy mfrU hiQafrF df koeI Cotf-motf purjLf vI amrIkf brfmd nhIN kr sikaf qy rItfier hoey jnfb pfvyl dwbvIN avfjL ivwc hux ieh kbUlI jf rhy hn ik AuhnF qoN PrybI ZMg nfl JUT bulvfieaf igaf sI. dosFJ 2-3 sfl qwk kI afKxgy ieh qF smF hI dwsygf pr jo Auh awj afK rhy hn Auh vjLndfr nhIN jfpdf. aKy asF ishq syvfvF vfsqy smF sImf imwQ leI hY qy subfeI srkfrF ny dsqKq kr idwqy hn. brIkI ivwc  qPLsIl pVHo qF pqf lgdf hY ik sUibaF nMU smF sImf lfgU krn vfsqy 2 sfl df smF idwqf igaf hY. sLONkI dy gozy qF awj duKdy hn aqy ilbrl votF vI awj mMg rhy hn pr ielfj vfsqy mIsxy ZMg nfl 2 sfl dI qrIk pf rhy hn.

          iehnF vwloN ishq syvfvF vfsqy hr sfl idwqf keI keI iblIan zflr jFdf ikwQy hY?  brYNptn dy hspqfl vfsqy qF lokF qoN Krfieq mMgI jf rhI hY. aKy kMsrvtv ishq syvfvF df inwjIkrn kr dyxgy ies leI votF sfnMU pfE. hyT qy AuWqy duvyN jgfH ilbrlF df rfj hY pr torFto smyq dysL dy kony kony ivwc inwjI ishq kyNdr Kuwl rhy hn. qF iPr ieh mMnIey ik ivroDI iDr ivwc bYTy kMsrvtv ishq syvfvF df inwjIkrn kr rhy hn pr rfj ilbrl kr rhy hn. ilbrl kihMdy hn ik asIN jldI hI ishq syvfvF imafrI bxf dyvFgy ies leI sfnUM votF idE. votF qF iPr dy idMdy hF, pr ilbrlo ieh qF dwso ik ishq syvfvF nMU gYr-imafrI iks ny bxfieaf hY? dysL dI gwdI `qy qF qusIN 13 sfl qoN ibrfjmfn ho. kI qusF ktOqIaF kr kr ky ishq syvfvF nMU gYr-imafrI ies leI bxfieaf sI qF ik pMjvIN vfr iehnF nMU imafrI bxfAux df bhfnf bxf ky votF btor skoN? sUibaF nMU ishq syvfvF vfsqy idwqI jFdI PYzrl rkm nMU kuhfVy nfl CFg ky ktOqI qF kIqI pfl mfritn ny qy iPr ijMmyvfr kOx hoieaf?       

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #328, dsMbr 23/2005

 

 

iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd hox df ‘zrfmf’ krn vfly mfritnvfdI ilbrlF `qy

“hfQI dy dMd Kfx nMU hor qy ivKfAux nMU hor” df pMjfbI aKfx pUrf Zukdf hY!

 

           iemIgrMtF lokF dIaF votF btorn vfsqy mfritnvfdI ilbrlF ny iemIgrMtF dy ‘hmdrd’ hox df nkfb pihinaF hoieaf hY aqy ilbrl pwKI mIzIaf lgfqfr ilbrlF dy iemIgrMt pwKI hox df DUMaFDfr pRcfr kr irhf hY. iemIgrMtF dy aKOqI hmdrdF dy irkfrz `qy Jfq mfrIey qF ivKfeI idMdf hY ik ilbrl swcmuwc iewk “zrfmf” hI kr rhy hn qy asl ivwc ilbrlF ivwc iemIgrMtF dy hmdrd hox vflI koeI gwl nhIN hY.

          bIqy 30 ku sflF dOrfn kYnyzf ivwc gYr-kfnUMnI pRvfsIaF jF lMby smyN qoN iksy nf iksy bhfny kYnyzf ivwc rih rhy pRvfsIaF nMU do  muwK amnYstIaF idwqIaF geIaF hn. ijhnF ivcoN iewk swqrivaF dy sLurU ivwc Es smyN dy ilbrl pRDfn mMqrI svrgI sRI pIar aYlIat trUzo ny idwqI sI aqy dUjI awsIivaF dy aKIr ivwc kMsrvtv pRDfn mMqrI sRI brfien mlrUnI ny idwqI sI. ilbrl pwKI mIzIey dy pwKpfq dy bilhfry jfeIey trUzo vflI purfxI amnYstI dy qF awj qwk gux gfeI jf irhf hY pr mlrUnI vflI nMU pUrI qrF njLraMdfjL kr irhf hY. mlrUnI vflI ‘amnYstI” trUzo vflI nfloN ikqy vwzI sI aqy ies ivwc BfrqI ipCokV dy hjLfrF lokF nMU kYnyzf dI iemIgrysLn imlI sI. mlrUnI srkfr df amnYstI df pRogrfm “ey zI afr” dy nfm  nfl jfixaF jFdf hY ijs aDIn rPUjI dI kqfr ivwc lwgy hjLfrF lokF nMU kYnyzf ivwc rihx dI afigaf idwqI geI sI jd ik trUzo vflI amnYstI ivwc sYr dy bhfny kYnyzf rihx afey lokF nMU rihx dI afigaf idwqI geI sI. mlrUnI vflI amnYstI df iewk ieh vI Prk hY ik ies ivwc pwky huMdy sfr hI iemIgrMt bxy bMdy dy twbr qy bwcy vI idnF `c kYnyzf afx phuMcy sn jf ik trUzo vflI amnYstI hyT pwky hoey lokF `c bhuqy ax-ivafhy nOjvfn sn qy pirvfr qF AuhnF dy vI kYnyzf phuMcy pr AuhnF `coN bhuiqaF nMU pirvfr vfly bxidaF smF lwgf.

          jnfb trUzo pihlI vfr sLfied 1968 dy afspfs qfkq ivwc afey sn aqy Aus qoN bfad Auh vwK vwK trmF ivwc 13-14 ku sfl pRDfn mMqrI rhy. AuhnF qoN bfad XF kircIaF qy hux pfl mfritn ilbrl pRDfn mMqrI bxy. kul imlf ky bIqy 35-37 sflF ivcoN 28-29 sfl kYnyzf dy isMGfsn `qy ilbrl ibrfjmfn rhy hn qy kMsrvtvF dy ihwsy 9 sfl qoN Gwt df smF afieaf hY. kMsrvtvF dy iehnF nON sflF ivcoN mlrUnI 8 ku sfl qy joa klfrk 9-10 mhIny qy ikm kYNbl 3-4 mhIny pRDfn mMqrI rhI. kul 9 sfl rfj krn vflI pfrtI ny vI iewk “amnYstI” gYr-iemIgrMtF nMU idwqI aqy 28-29 sfl qfkq rihx vfly ilbrlF ny vI iewk “amnYstI” hI idwqI pr iemIgrMtF dy hmdrd hox dy iPr vI dfavydfr bxy ilbrl qy Auh vI mfritnvfdI ilbrl ijhnF bIqy 13 sflF ivwc iemIgrMtF nMU idwqf qF kuJ vI nhIN hY zMn (jLurmfny) bhuQyry lfey hn. sLONkI ilbrlF vwloN iemIgrMtF AuWqy lfey gey “jLurmfinaF” df ijLkr ies lyK ivwc krygf. lok ies qoN Jwt aMdfjLf lgf skxgy ik ilbrl iemIgrMtF dy ikMny ku hmdrd hn.

          Xfd rhy ik iek smyN BfrqI lokF vfsqy kYnyzf df sYr-spfty df vIjLf vI jLrUrI nhIN sI jo ik sfbkf ilbrl iemIgrysLn mMqrI sRI lfiez aYgjLvrQI ny lgfieaf sI. qy awj qwk BfrqI ipCokV dy lok ies ilbrl qoaPLy qoN Cutkfrf nhIN pf sky.

          kMsrvtvF dI mlrUnI srkfr ny “lsft mYNbr afPL df PYmlI” nfm df iewk pRogrfm lfgU kIqf sI ijs hyT iksy iemIgrMt pirvfr df afKrI ipwCy rih igaf bwcf vI kYnyzf af skdf sI aqy ies hyT afey vI hjLfrF hI pr ieh pRogrfm vI “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd ilbrlF” ny af ky bMd kr idwqf. bhuq sfry pirvfrF dy 18 sfl qoN Gwt Aumr dy bwcy qF spFsrisLp hyT af jFdy sn pr ies qoN vwD Aumr df iewk bwcf bfhr rih jFdf sI aqy ies kmI nMU dUr krn vfsqy jnfb mlrUnI dI kMsrvtv srkfr ny ieh pRogrfm ilaFdf sI.

          iewk jLmfnf sI ik iemIgrysLn dI spFsrisLp dI koeI PIs nhIN sI iPr iewk arjLI dI 50 ku zflr PIs rwKI geI `qy iPr 125 zflr kr idwqI geI. “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd ilbrlF” ny qfkq ivwc afAuNdy sfr hI ‘bjt bYilMs’ krn dy bhfny $1475 df pRqI iemIgrMt hYWz tYks lgf idwqf. awj pirvfr dy mfipaF smyq 5 jIaF nMU  spFsr krn vfly nMU krIb 4500 zflr “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd ilbrlF” dI srkfr nMU ardfs krvfAuxy pYNdy hn. lok loV nMU aOKy ho ky pYsy vI idMdy hn qy ilbrlF nMU bd-asIsF vI idMdy hn pr votF mOky mIzIey dIaF momoTwgxIaF ivwc af ky iPr ilbrlF nMU votF pf jFdy hn.

          bIqy 40 ku sflF qoN “PYmlI rI-XUnIPIkysLn” Bfv ‘ivKry pirvfrF nMU muV iekwTf krnf’ kYnyzf dI iemIgrysLn nIqI df muwK aDfr hoieaf krdI sI pr mfritn-ikRqIaF ilbrl joVI ny af ky ies nIqf df pfsf puwTf pf idwqf aqy mfipaF dy kysF nMU lfeIn dy afKIr ivwc lgf idwqf ijs kfrn lokF dy spFsr kIqf BYx-Brf bflg ho rhy hn qy mfpy vIjLf AuzIkdy kbrF dy rsqy pY rhy hn. mfipaF dy kys ‘spIz-ap’ krn dy lfry bhuq lfey jFdy hn pr kIqf kuJ nhIN jFdf qy dfavy  iPr vI “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd” hox dy Tok-vjf ky kIqy jf rhy hn.

          spFsr kIqy gey mfipaF nMU ivjLtr vIjLy idwqy jfxgy  ieh dfavf bIqy aprYl mhIny “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd ilbrlF” dy iemIgrysLn mMqrI joa volpy ny bIbI rUbI Zwlf dy hlky ivwc af ky kIqf sI. meI mhIny ivwc mMzlf rhIaF coxF mfritnvfdIaF ny bIbI bilMzf strfink nMU KrId ky tflL leeIaF sn qy iPr volpy vfly vfady dI koeI loV nhIN sI rhI aqy ieh vfadf iPr vfadf hI irhf. sLONkI nMU pqf lwgf hY ik sYNkVy mfpy cMzIgVH qy idwlI vfly knyzIan kONslKfinaF dy gyVy mfr afey hn qy hjLfrF rupey diaF PIsF Br afey hn pr ivjLtr vIjLy dI PotU dy drsLn nhIN kr sky.

          iewk jLmfnf sI jd koeI vI nOjvfn muMzf jF kuVI afpxy mMgyqr nMU ivafh vfsqy spFsr kr ky kYnyzf mMgvf ilaf krdy sn. dysL ivafh krvfAux jfx df hjLfrf zflr df Krcf bc jFdf sI pr “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd ilbrlF” ny ieh klfjL hI KLqm kr idwqI. awj mMgyqr nMU mMgvfAux vfsqy dys jf ky ivafh `qy rkmF KrcxIaF pYNdIaF hn qy iPr keI vfr sflF bwdI pqI jF pqnI dy kYnyzf dI AuzIk krnI pYNdI hY. kYnyzf vwsdy pirvfr aqy irsLqydfr dysL hoey mMgyqrI ivafh dI mUvI vyK ky hI gujLfrf krdy hn aqy keI vfr ivafh dysL qy pfrtIaF iewQy kr ky “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd ilbrlF” dI jfn nMU roNdy hn pr votF iPr vI ilbrlF nMU hI pfeI jFdy hn.

          knyzIan sLihrIaq ijs dI ik hr iemIgrMt nMU iksy nf iksy mOky jf ky loV pYNdI hY, dI iksy jLmfny ivwc koeI PIs nhIN sI. “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd ilbrlF” ny istIjn aYplIkysLn `qy vI 200 zflr dI PIs Tok idwqI hoeI hY jo srkfr nMU ardfs krvf ky hI sLihrIaq dy tYst dI lMbI AuzIk krnI pYNdI hY. 25 zflr PIs vflf knyzIan pfsport hux mfritnvfdIaF dI ikRpf nfl 100 zflr nMU  Zukx vflf hY.  iehnF dI ikRpf nfl hr pfsy vDIaF hoeIaF srkfrI PIsF qy GtIaF hoeIaF srkfrI  syvfvF df bolbflf hY.

nvyN iemIgrMt ijhnF dysLF qoN afey hn AuhnF dysLF ivwc ajy vI kuJ Drm, sLrm qy sbr df bolbflf hY.  lok pirvfrF ivwc rihMdy qy pirvfrvfdI mhOl ivwc ivcrdy hn. eysy kfrn hI kYnyzf dy iemIgrMt BfeIcfiraF ny mfritnI cfrtrvfdIaF dy smilMgI ivafhF dy ibwl df sLKq ivroD kIqf sI. eIsfeI pop, iswK jwQydfr akfl qKLq, ihMdU, musilm Dfrimk afgUaF ny cfrtrvfdI ilbrlF dy ivafh dI pRIBfsLf nMU bdlx dy “kfly-kfry” nMU kudrq ivroDI grdfinaF sI pr “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd ilbrlF” ny ies nMU bdl ky hI dm ilaf. lokF ny ilbrlF dy bhuQyry qrly kIqy ik ivafh dy pivqr irsLqy nMU nf CyiVaf jfvy qy smilMgIaF nMU “isvl- XUnIan” vrgf drjf dy ky sfr ilaf jfvy. pr ilbrlF ny ivafh dI pRIBfsLf df hulIaF ivgfVn dI DfrI hoeI sI qy AuhnF afpxI aVI pugf ky hI sfh ilaf. hux kudrq iewk pfsy hY qy mfritnvfdI dUjy pfsy hn aqy kudrq dy asUlF nfl dusLmxI krn vfly ilbrl “iemIgrMtF dy hmdrd” ikvyN ho skdy hn? ieh sLONkI dI smJ ivwc qF nhIN hY. kihr Kudf df jnfb mfritn awj vI ‘smilMgI sLfdIaF’ nMU Gwt igxqIaF dy hwkF nfl joV ky smilMgI sLfdIaF df BrvF ivroD krn vfilaF dy mUMh `qy kflK mlI jFdy hn qy ilbrl “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd” hox dy dfavy kr ky votF mMgI jFdy hn.

          jfihr hY ik ilbrlF ny  “iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd” hox df ZoNg rcf ky hYWz tYks dy rUp ivwc iemIgrMtF dIaF jybF kqrIaF hn qy rMgdfr dysLF qoN af rhy lokF dy rsqy ivwc roVy iKlfry hn jd ik jdoN gory dysLF dy lok kYnyzf afAuNdy sn qF AuhnF nMU jhfjLoN AuqridaF nMU vsyby vfsqy zflr vMzy jFdy sn, svfgq kIqy jFdy sn. BfrqI dI gulfmI dy idnF ivwc jd gdrI bfibaF ny kfmfgftfmfrU nfm df jhfjL vYnkUvr ilaFdf sI qF ieh smyN dI ilbrl srkfr hI sI ijs ny kfmfgftfmfrU nMU bMdrgfh `qy lwgx qoN mhIinaF bwdI smuMdr ivckfr rokI rwiKaf sI. iewQoN qwk ky rsd qy pfxI vgYrf vI jhfjL qwk nhIN sI awpVn idwqf qy afKr ies smuMdrI jhfjL nMU vfps muVnf ipaf sI.

          jnfb mfritn dfavy kr rhy hn ik Auh afpxI srkfr dy “sLfndfr” rIkfrz `qy coxF lV rhy hn qy sLONkI nMU ies rIkfrz ivwc sLfndfr kuJ ivKfeI nhIN dy irhf. aKy asIN bjt bYlMs kr idqf hY! tYksF dy rUp ivwc lokF dIaF jybF kwt ky qF hr srkfr hI rfqo rfq bjt bYlMs kr skdI hY. hYlQ syvfvF suDfrn dIaF tfhrF awj mfritnvfdI mfr rhy hn pr iehnF syvfvF nMU bIqy 12 sfl iehnF ny hI kuhfVy nfl CFigaf hY. jy agly 10 sflF ivwc iehnF nMU bhfl vI kr dyx (krngy nhIN) qF vI ieh afpxI glqI nMU hI suDfr rhy hoxgy, lokF `qy koeI aihsfn nhIN kr rhy hoxgy.

          kul imlf ky iemIgrMtF dy aKOqI hmdrd hox df ‘zrfmf’ krn vfly mfritnvfdI ilbrlF `qy “hfQI dy dMd Kfx nMU hor qy ivKfAux nMU hor” df pMjfbI aKfx pUrf Zukdf hY!

- sLONkI ieMglYNzIaf

 

pMjfb `coN BeIaF df “Kfqmf” krn df asfn qrIkf!

          pMjfb ivwc BeIaF dI vD rhI igxqI kuJ lokF leI bhuq icMqf df ivsLf bxI hoeI hY. dysL ivdysL dy pMjfbI pRicaF ivwc aksr hr hPLqy hI ies bfry iksy nf iksy icMquq afgU dy ibafn jF lyKkF dy lyK pRkfsLq huMdy hn.

          bIqy hPLqy hI torFty dy do vwK vwK pMjfbI pRicaF ivwc do lyK pVHn nMU imly hn ijhnF df sbjYkt pMjfb dy BeIey sn. ieh dovyN lyK vwK vwK idRsLtIkox qoN do vwK vwK lyKkF dy ilKy hoey sn jo ies ivsLy dy dovyN pfsy KVy lokF dy mMn ivwc ivcr rhy ivcfrF dI qrjmfnI krdy sn.

          pMjfb ivwc BeIaF dI vD rhI igxqI qoN icMquq lok aksr pMjfb ivwc vD irhf krfeIm, luwt-Koh dIaF vfrdfqF df ijLkr krdy hn aqy iehnF vfsqy BeIaF nMU ijLmyvfr dwsdy hn. ies pwK inrf inrmUl nhIN afiKaf jf skdf ies ivwc kuJ vjLn jrUr hY. pr BeIaF nMU pMjfb ivwcoN jy kwZ vI idwqf jfvy qF vI pMjfb ivwcoN krfeIm KLqm nhIN ho jfxf, krfeIm dy mukfbly leI styt aqy smfj nMU hmysLf hrkq ivwc rihxf pYNdf hY. BeIaF nMU ivdysLI pMjfbIaF vrgy pRvfsI dwsx vfly lok aksr sihxsLIlqf qoN kMm lYx dI slfh idMdy hn. pr BeIaF qoN BYBIq vrg ies dlIl nMU mMnx qoN pUrI qrF ienkfrI hY.

          BeIaF nMU pMjfb ivcoN BjfAux jF AuhnF dI igxqI nMU kfbU ivwc rwKx dI mMg krn vflf vrg ieh smJdf hY ik ies nfl pMjfb aMdr ‘pMjfbIaF’ dI igxqI Gt jfvygI aqy iksy idn pMjfb ivwc ihMdI df bolbflf ho jfvygf. keI qF ies qoN awgy inkl jFdy hn aqy AuhnF nMU iPkr hY ik gYr-iswK BfeIaF dI afmd nfl pMjfb ivwc iswK Gwt igxqI ivwc rih jfxgy. ies dlIl qoN Auh lok bhuqy pRBfvq hn jo iksy nf iksy qrIky pMjfb nMU koh koh ky Drm dy aDfr `qy vwKrf dysL KVf krn dy hwk ivwc hn. BfvyN ajyhy lokF dI igxqI bhuq Gwt hY pr iPr vI ieh iewk ajyhf qrk hY ijs nMU awKoN proKy nhIN kIqf jf skdf.

          afm sunx nMU imldf hY ik luiDafxf vrgy snawqI sLihr ivwc hux BeIaF dI igxqI 3-4 lwK ho geI hY aqy AuhnF dI mdd qoN ibnF hux sLihr dy kONslr, aYm aYl ey aqy aYm pI dI cox ijwqxI sMBv nhIN hY. luiDafxf ivwc BfeIaF dI igxqI BfvyN 3-4 lwK hY pr ajy qwk AuhnF df koeI aYm aYl ey jF aYm pI nhIN cuixaF jf sikaf. pr brYNptn ijs dI kul vsoN 4 lwK dy krIb hY aqy pMjfbI msF 60 ku hjLfr hn, ivwcoN   kul 3 subfeI sItF `coN do pMjfbI aYm pI pI cuxy hoey hn. qy asIN ieh gwl mfx nfl dysL ivdysL ivwc krdy hF ik sfzy aYny aYm pI pI aqy aYm pI hn. eysy qrF brYNptn nfl sbMDq 4 PYzrl sItF `coN iqMn `qy pMjfbIaF df kbjLf hY. aglIaF coxF ivwc koeI bhuqI qbdIlI hox dIU sMBfvnf eys mOky Gwt hI ivKfeI idMdI hY. sLONkI socdY ik jF qF gory vI sfQoN BeIaF vFg zrdy hoxgy Bfv sfnMU BeIey smJdy hoxgy aqy jF sfQoN bhuqy sihxsLilqf vfly hox kfrn hoxI nfl smJOqf krI bYTy hoxgy.

          socx vflI gwl ieh hY ik ijs dy vfprn nfl kYnyzf ivwc jF brYNptn ivwc KusLI mnfeI jFdI hY Aus dy luiDafxf ivwc vfprn nfl sog qy guwsy dI lihr dOV jFdI hY. asIN ies dysL ivwc ies leI afey hF ikAuNik sfnMU vDIaf ijLMdgI dI qlfsL sI qy Auh vI pMjfb ivwc vDIaf ijLMdgI qlfsL ivwc hI af rhy hn. ijwQy guV (imwTf) hovygf AuWQy mwKI jLrUr afvygI dy isDFq vFg ijwQy mfieaf dyvI df pihrf hovygf AuWqy roxkF jLrUr lwgxgIaF qy lok mfieaf dy iKwcy cly afAuxgy. pMjfb ivwc BeIey afriQk isDFq dy iKwcy hoey af rhy hn ijs nMU splfeI aYNz zImFz afKdy hn. pMjfb ivwc kfimaF dI kmI hox kfrn pMjfb dy arQcfry nMU hor lybr dI loV hY aqy BeIey ssqI lybr bnx nMU iqafr hn. jy BeIaF nMU pMjfb af ky rotI nsIb nf hovy qF Auh pMjfb  vwl mUMh nhIN krngy. asIN lok keI keI mhIny smuMdrI jhfjLF dy mflKfinaF ivwc luk ky jF hor gYr-knUMnI sfDnF rfhIN kYnyzf afey hF ikAuNik sfnMU pqf sI ik asIN iewQy BuwKy nhIN mrnf sgoN pYr lgdy sfr hI asIN pMjfb bYTy bfpU nMU nfl dI pYlIL KrIdx vfsqy not Byjx dy Xog ho jfxf hY.

sLONkI ny jvfnI vyly lyKk gokl cMd nfrMg dI 1933-34 dI ilKI iewk ikqfb pVIH sI ijs ivwc lyKk ny ikhf sI ik aglI sdI jmhUrIaq dI sdI hovygI ijs ivwc isrF dI igxqI kIqI jfieaf krygI Bfv votF df rfj hovygf. lyKk df kihxf sI ik iswKF nMU votF vDfAUx vfsqy “iswKF dI pnIrI dI ikafrI” vwl iDafn dyxf cfhIdf hY. ies lyKk df mwq sI ik sLurU qoN hI bhuqy iswK ihMdU Drm `coN afey hn jo swc vI hY. awj qwk sLfied hI koeI muslmfn iswK sijaf hovy pr ieiqhfs gvfh hY ik awj qwk gurUaF dy vylyL qoN lwKF ihMdU iswK sjLy hn. BeIaF dI pMjfb vwl nMU afmd vyK ky sLONkI nMU gokl cMd nfrMg vflI “iswKF dI pnIrI dI ikafrI” cwl ky pMjfb vwl afAuNdI pRqIq huMdI hY. qy iswKI df “iksfn” ikafrI nMU vyK ky cIKF mfr irhf pRqIq huMdf hY.

          jy goiraF dy dunIaF Br `qy rfj dy dOr nMU vyKIey qF  ivKfeI idMdf hY ik AuhnF skUl, hspqfl, igrjy aqy hor mdd dy adfry Kohl ky dunIaF Br ivwc eIsfeI mwq aqy aMgryjLI BfsLf df bolbflf kr idwqf sI. aMgryjLF dy nfl nfl PrYNc, purqgIjL, ieqflIan aqy spYinsL kOmF jo afp eIafeI sn AuhnF vI ajyhf hI kIqf sI.

          pMjfb ivwc af rhy BeIaF qoN zr ky tfhrF mfrn vfilaF nMU cfhIdf hY ik af rhy BeIaF nMU “iswKF aqy pMjfbIaF dI pnIrI dI ikafrI” hI smJx aqy ies ikafrI nMU sMvfrn, sMBflx qy bIjx df Audm krn.  kOx kihMdf hY ik pMjfb ivwc vws rhy BeIaF dy muhwilaF ivwc pMjfbI dy skUl nhIN Kuwl skdy? kOx kihMdf hY ik DrqI aqy bolI pRvfsIaF qoN kmjLor huMdI hY? jy hY qF afpxy knyzIan bwicaF qoN aMgryjLI Koh ky ivKfE! kOx rokdf hY BeIaF dy  muhwilaF ivwc Drm pRcfr krn qoN? Auh qF iswK bx ky KusL hn qusIN bxfE qF shI, keI afpy iswK sjL rhy hn.

- sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #326, dsMbr 09/2005

 

ilbrl asosIeysLn dI pRvfh nf kridaF pfl mfritn ny

iswDf kYNzIzyt nfmjd krky ‘jmhUrI Gftf dUr’ kIqf!

          kihxI aqy krnI df DnI dunIaF `c koeI ivrlf hI jMmdf hY qy ijhVf jMm pvy Auh isafsqdfn nhIN bx skdf ikAuNik ieh ikwqf hI kihxI aqy krnI ivwc Prk rwKx vflf hY. isafsqdfnF dI kihxI aqy krnI ivwc hjLm ho skx vflf Prk qF sLONkI dI smJ ivwc afAuNdf hY pr jLmIn asmfn df Prk smJ qoN bfhr hY.

          jy awj iksy knyzIan isafsqdfn dI kihxI aqy krnI ivwc jLmIn asmfn df Prk vyKxf hovy qF ieh dysL dy lVKVf rhy pRDfn mMqrI sRI pfl mfritn ivwc asfnI nfl vyiKaf jf skdf hY. ilbrl pRDfn mMqrI sRI Xf ikRqIaF dy rfjkfl vylLy sRI mfritn AuhnF nMU gwdI qoN jld qoN jld Auqfrn vfsqy ivafkul hoey iPrdy sn. sRI mfritn nMU afpxI vD rhI Aumr df aihsfs vwz vwz Kf irhf sI aqy Auh isafsI kursI df afnMd mfnx vfsqy ikRqIaF nMU GUr GUr vyK rhy sn.

          ilbrl pfrtI `qy AuhnF afpxI pkV zflrF dy jLor nfl eyny mjLbUq kr leI sI ik hor koeI ilbrl AuhnF dy hvf vwl vyKx jogf nhIN sI irhf. kursI aqy sRI mfritn ivckfr bws iewk hI kMZf sI aqy Auh sI sRI XF ikRqIaF. ieh kMZf kwZx vfsqy sRI mfritn ny ‘jLmhUrI Gftf’ dUr krn df iewk bhfnf bxfieaf hoieaf sI. sRI mfritn nMU iglLf sI ik ikRqIaF dy rfjkfl ivwc srkfr aMdr jmUhrI Gftf vDdf jf irhf sI Bfv sRI ikRqIaF afl-ien-afl sn aqy afpxI mrjLI nfl mn afeIaF krdy sn aqy srkfr qy ilbrl pfrtI aMdr jmhUrI ZMg nfl PYsly krn dI ivDI nMU awKoN Ehly kr idwqf jFdf irhf sI.

          qfkq leI ivafkul ho rhy sRI mfritn inwq ‘jmhUrI Gfty’ df rfg alfipaf krdy sn qy AuhnF dy Bgq jnfb mfritn nMU ilbrlF aqy dysL df Kudf bxf ky pysL kiraf krdy sn. sLONkI socdf sI ik qfkq hfsl huMidaF hI sRI mfritn jLrU koeI ikRsmLf kr ivKfAuxgy. jmhIrI Gftf dUr krn vfsqy sRI mfritn vfsqy qfkq hfsl krnI jLrUrI sI aqy qfkq hfsl krn vfsqy ilbrl pfrtI nMU kfbU krnf jLrUrI sI. ilbrl pfrtI nMU kfbU krn vfsqy “afpxy” mYNbr BrqI krny bhuq jLrUrI sn aqy ies kMm vfsqy zflrF dIaF borIaF aqy zflrF vfly smrQkF dI loV sI. duwD qoN ijvyN dhIN bnfAux vfsqy dhIN dy jfg dI loV huMdI hY eysy qrF zflr bnfAux vfsqy vI zflrF dy jfg dI loV huMdI hY. ‘knyzIan stIm isLp lfeInjL’ nfm dI bhu-kroVI kMpnI dy mflk sRI pfl mfritn kol zflrF dy jfg dI keI kmI  nhIN sI qy nf kmI AuhnF nMU sI qfjLf duwD dyx vflIaF lvyrIaF dI. gwl awj spFsrisLp skYNzl dI ho rhI hY pr swc ieh hY ik ijs ZMg nfl 5-5, 10-10 qy 20-20 hjLfr zflr df PMz lY ky ilbrl lIzrisLp vfsqy jnfb mfritn ny 11 ku imlIan zflr qoNN vwD df PMz iekwTf kIqf Auh kI sI?

          jnfb ikRqIaF nMU qfkq qoN lFBy krdy sfr hI sRI pfl mfritn ny “jmhUrI Gftf” dUr krn df trylr Es smyN ivKf idwqf sI ijs smyN AuhnF ny ilbrl mMqrI bIbI sLIlf kfps nMU KUMjy lgf idwqf sI. jnfb mfritn nmU bIbI `qy iewko iglLf sI ik bIbI ny lIzrisLp rys mOky AuhnF df mfVf-motf ivroD krn df hIaf ikvyN kr ilaf sI? jy bIbI ajyhf ivroD nf krdI qF jnfb mfritn ny ibnF mukfblf lIzr cuxy jfx df ikqfb hfsl kr lYxf sI aqy bIbI AuhnF dI iKcVI ivwc ipaf kokVU sfbq hoeI sI. votF qF BfvyN bIbI nMU igxqI dIaF hI peIaF sn pr jnfb mfritn dI tOhr nMU bIbI JrIt mfr geI sI. pfrtI aMdr jmhUrI cox nMU aMjfm  dyx vfsqy iewk qoN vwD kYNzIzyt hoxy qF jLrUrI sn pr jnfb mfritn leI jmhUrI cox nfloN tOhr ikqy vwD kImqI sI.

          lIzrisLp hfsl krky jd jnfb mfritn ny coxF df aYlfn kIqf qF AuhnF afpxI tOhr bnfAux leI ilbrl pfrtI aMdr “jmhUrI” nfmInysLn injfm df kql sLurU kr idwqf. afpxIaF awKF ivwc rVkdy ilbrlF nMU cux cux ky iksy nf iksy ZMg nfl nfmInysLnF qoN vFJy kIqf igaf. jnfb dosFJ, bIbI rUbI Zwlf aqy keI horF nMU ijwQy idl kIqf ibnF nfmInysLn dI cox krvfieaF isDf  nfmjd kr idwqf.  keI hlikaF dIaF ilbrl rfeIizMg asosIeysLnF kurlfAuNdIaF rih geIaF qy jnfb mfritn dy chyqy nfmInysLnF boJy ivwc pf ky aYm pI qy minstr bx gey. dysL df “jmhUrI Gftf” dUr krn vfsqy qfkq ivwc afey jnfb mfritn df  ‘jmhUrI’ ichrf sLONkI vrigaF nMU qF Es smyN hI ivKfeI dyx lwg ipaf sI.

          hux jnfb mfritn dI ilbrl srkfr BMg huMdy sfr hI AuhnF afpxf jmhUrIaq nfl ipafr iewk vfr iPr jwg jfhr krnf sLurU kr idwqf hY. keI ielfikaF ivwc afpxy chyiqaF nMU itktF dyx vfsqy AuhnF nMU “stfr kYNzIzyt” dwisaf jf irhf hY qy ibnF nfmInysLn cox krvfieaF hI iswDIaF itktF vMzIaF jf rhIaF hn.

          torFto dy eItobIko lyksLor hlky dI ilbrl asosIeysLn nMU Es smyN hYrfnI hoeI jd ilbrl pfrtI ny acfnk ieh aYlfn kr idwqf ik ilbrl mMqrI aqy hlky dI aYm pI bIbI jIn agsqIn aglIaF coxF ivwc kYNzIzyt nhIN hovygI. jfxkfr sUqrF muqfibk bIbI agsqIn nMU jnfb mfritn ny kMno PV ky afp pfsy ies leI kIqf sI ikAuNik Auh AuWQy iewk stfr kYNzIzyt ilafAuxf cfhuMdy sn. bIbI jIn agsqIn hyT 12-13 sfl qoN kMm krdy sQfnk ilbrl iksy idn ies sIt qoN afrpxI iksmq ajmfAux vfsqy ‘jmhUrI’ nfmInysn `qy tykF lgf ky mYNbrisLp BrqI krI bYTy sn. pfrtI vwloN bIbI agsqIn vloN cox nf lVn dy aYlfn ny AuhnF dy ichiraF `qy mustkrfhtF lY aFdIaF sn. keI afpxI AumIdvfrI dy kfgjL Br ky ilbrl pfrtI dy dPLqr vwl Bwj AuTy sn pr awigAuN AuhnF dI kuwqy ijMnI kdr nhIN sI hoeI qy Auh kMn JfVdy hoey Gr prq afey sn.

          dUjy pfsy ies hlky nfl koeI vI vfsqf nf rwKx vfly “stfr kYNzIzyt” jnfb mfeIkl agnfqfPL dI kYNzIzysI dy kgfjL “jmhUrI Gftf” dUr krn vfly jnfb mfritn ny iksy “gYbI” qfkq qoN dfKl krvf ky awigAuN nfmInysnF le kfgjL dfKl krvfAuxy hI bMd krvf idwqy sn. ijs df iswtf ieh hoieaf ik hlky dI rfeIizMg roNdI kurlfAuNdI rih geI aqy hlky dI kYNzIzysI df qfjL jnfb mfeIkl agnfqfPL dy isr `qy ibnF mukfblf pihnf idwqf igaf.

          hYrfnI ies gwl dI vI hY ik jnfb mfeIkl agnfqfPL isrPL ies hlky dy vsnIk nf hox  kfrn hI sQfnk ilbrlF dy ivroD df sfhmxf nhIN kr rhy sgoN Auh qF kYnyzf dy vsnIk vI nhIN hn. 58 sflf jnfb mfeIkl agnfqfPL bIqy 30 sfl qoN kYnyzf qoN bfhr rih rhy dwsy jFdy hn aqy ies smyN bOstn (amrIkf) dI hfvrz XUnIvrstI ivwc pRoPYsr lwgy hoey hn. rportF muqfibk AuhnF iehnF grmIaF dy aMq `qy torFto ivwc kMzfmInIam KrId ilaf hY ijs nfl Auh torFto dy sLihrI hox df dfavf krn jogy ho gey hn. sQfnk ilbrl asosIeysLn dy keI aihm mYNrf df kihxf hY ik jnfb mfeIkl agnfqfPL pfrtI dy inXmF muqfibk kYNzIzyt bnx dIaf sLrqF pUrIaF hI nhIN krdy.  pr jnfb mfeIkl agnfqfPL hux jnfb mfritn dI ikRpf nfl ilbrl pfrtI dy ies hlky qoN afPIsLl kYNzIzyt bx cuwky hn.

          pMjfbI dI pRisD khfvq muqfibk ‘rfxI nMU kOx awgf Zwkx vfsqy afK skdf hY’?  jnfb mfritn ny iewk vfr iPr hlky dI ilbrl asosIeysLn dI pRvfh nf kridaF afpxf iswDf kYNzIzyt nfmjd kr ky “jmhUrI Gftf” dUr kr idwqf hY!

          sLONkI nMU ieh  vI sUh vI lwgI hY ik jnfb mfritn hor vI kuJ hlikaF ivwc afpxy chyqy ibnF nfmInysLn coxF dy hI mYdfn ivwc Auqfrn vfly hn. ajyhf iewk hlkf sLONkI vfsqy Kfs idlcspI df kfrn bixaF hieaf hY.

          dUjy pfsy coxF ivwc ilbrlF df ivroD krn vflI muwKI isafsI pfrtI ivwc ‘jmhUrIaq’ nMU Eltf Kqrf pYdf ho cuwkf hY. torIaF nMU “jmhUrIaq dI bhuqfq” nfl do cfr hoxf pY irhf hY. afpixaF dIaF votF afpxy zflrF nfl BrqI kr ky hr jxfKxf AuT ky torI pfrtI dy kYNzIzyt sjL irhf hY pr cox lVn  dI iewCf iksy ivrly ivwc hI ivKfeI idMdI hY. sLONkI nMU torIaF ivwc ‘jmhUrIaq dI bhuqfq’ ilbrlF sfhmxy hfr ky  dysL leI jmhUrI Gftf vDf rhI jfpdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

torFto df pMjfbI mIzIaf: khIN py ingfhyN khIN py insLfnf!

           hr ikwqy ivwc hI BFq BFq dy lok huMdy hn qy dUnIaF Br dI mIzIafkrI vI hor ikwiqaF vFg hI hY. ies ikwqy ivwc vI keI qrF dy lok hoxy kudrqI hI hn. ‘kOVI vyl” vFG viDaf torFto df pMjfbI mIzIaf aksr hI keI anoKIaF gwlF krdf hY jo DVybMdI qoN pRyrq huMdIaF hn. keI vfr qF ies qrF lgdf hY ijs qrF mIzIey dI njLr ivwc sfry pfTk imwtI dy mfDo hI hox ijhnF nMU jd idl kry EltIaF rportF pysL kr ky buwDU bxf ilaf jfvy.

          AuNJ torFto dy pMjfbI mIzIey ivwc ieh ruJfn koeI nvF nhIN hY hF ies ivwc kuJ hYrfnIjnk vfDf jLrUr hoieaf hY.  sLONkI df ‘asqr imwqr pwqrkfr’ aksr hI lokF dI vfhvf Kwtx vfsqy ssqy qy Poky zrfmy kiraf krdf sI. kdy iksy jgfH afpy tUxf krky afpxy qoVn df ZoNg ricaf jFdf sI qy afpy qsvIrF iKwc ky keI aKOqI afgUaF qoN  vfhvf dIaF vDfeIaF dI brsfq kIqI jFdI sI. kdy iksy joiqsLI jF bfby nMU Gyr ky “agFh-vDU’ hox df zrfmf ricaf jFdf sI aqy iPr cuwpcfp ‘dKsLxF’ vsUl leI jFdI sI. kiQq duwKI aOrqF dI rfKI df ZoNg rc ky iehnF duwKI aOrqF df sLosLx krn df qrIkf vI nvF nhIN hY. sLONkI jfxdY ik ies qrIky nfl keI ivcfrIaF qF cMgIaF BlIaF vsdIaF vsdIaF vI mdd df ZoNg rcf ky AujfV idqIaF geIaF sn aqy awj vI AujfV idwqIaF jFdIaF hn.

          “sfnUM iksy pMjfbI tfeIipst jF syljL lyzI dI loV hY” dy keI aYlfnnfmy vI “isLkfr” lwBx vfsqy vrqy jFdy hn aqy “jy quhfnUM ieh afrtIkl cMgf lwgf hY qF sfnUM hyTly Pon `qy kfl kro” dy Tgxy aYlfnnfmy vI keI vfr “isLkfr” Bflx leI KMzy-kuwqy vFg vrqy jFdy hn. jd kdy koeI jfb Bflx jF sfihq dI pRymx awblf Buwl ky Pon kr bYTdI hY qF iPr Aus nfl lwCydfr gwlF kIqIaF jFdIaF hn qy nfl KuPIaf qOr `qy rIkfrz vI kIqIaF jFdIaF hn. ivcfrF dy vhf ivwc hr iensfn kdy nf kdy kuJ Bfvuk gwlF kr bYTdf hY aqy jd iehnF nMU gwlF dy vhf nfloN qoV ky vyiKaf jfvy qF “dfl ivwc kuJ kflf kflf” njLr afAuNdf hY. iPr blYk myl krn vfsqy eys rIkfrz kIqI gwlbfq dI kwt-vwz krky Es ihwsy nMU hI vriqaf jFdf hY ijs nfl iksy awblf nMU blYkmyl kIqf jf sky.

          eyQy hI bws nhIN afpxy ivroDI mIzIafkfrF nMU PsfAux vfsqy keI vfr “PsfAU aOrqF” nMU vI vriqaf jFdf hY. iehnF qoN JUTIaF ipafr pINGF pvf ky ivroDI nMU rIkfrz kIqf jFdf hY aqy eys ZMg nfl iPr  Psfieaf isLkfr afpxy kuV pRcfr dIaF KbrF iKlfrn vfsqy vriqaf jFdf hY. iesLiqhfrF df cogf Kf ky mMnx vfly nUM Es ZMg nfl mnf ilaf jFdf hY. ivroDI nMU Zfh lgfAux vfsqy ‘sfm, dfm, dMz qy Byd vfly sfry cfry hI dfa vrqy jFdy hn.

          ipwCy ijhy iewk mIzIaf kfr nMU Es dI sMBfvI qPqIsLI rport qoN ieh zrfvf dy ky rok ilaf igaf sI ik Aus dI Drm pqnI  vwloN kIqI geI iksy kiQq glLqI df BFzf BMn idwqf jfvygf. do ku hPLqy pihlF torFto ivwc iewk nvyN pMjfbI mYgjLIn dy jfrI krn vfsqy krvfey gey iewk smfgm bfry sLONkI nMU ieMtrnYWt `qy iewk aYsI KLbr pVH ky hYrfnI hoeI ijs ivwc ieh ikhf igaf sI ik ies smfgm ivwc swdy gey kuJ “gYrF”  kfrn iewk DVy ivwc qlKI pYdf ho geI sI. iswty vjoN kuJ “BfeI BfeI” ies smfgm dI rporitMg krn qoN vI kMnI kqrf gey sn aqy kuJ “prfey” rporitMg kr gey sn.

          pMjfbI mIzIey dy iewk ihwsy ny mhInf ku pihlF izksI gurdvfry dy pRbMDkI DVy dy sRI akfl qKLq sfihb dy kurkI kys bfry afey afdysL bfry ley iewk PYsly nMU “ieiqhfsk” PYslf krfr dyx dIaF hYWz-lfeInF lgfeIaF sn. ies PYsly hyT pRbMDkF ny 10 ivakqIaF nMU 7-7 hjLfr zflr 30 idnF dy ivwc ivwc gurdvfrf sfihb nMU adf krn df hukm suxfieaf sI. jd sRI akfl qKLq sfihb vwloN pihly, pihlF hI spsLt afdysL bfry hor spsLtqf vflf pwqr jfrI kr idwqf igaf qF sbMDq pRbMDkF ny ikhf ik AuhnF nMU ieh pwqr ajy pRfpq nhIN hoieaf. hux nf ajy pRbMDkF ny afpxy “afdysL” nMU lgU krn vfsqy hI kuJ sMgq nMU dwisaf hY aqy nf hI sRI akfl qKLq sfihb dy pihly afdysL aqy iPr ies dI spsLtqf bfry Byjy pwqr dy iml jfx jF nf iml jfx bfry koeI Byd Kohilaf hY. sLONkI nMU hYrfnI pRbMDkF `qy Gwt hY qy kmytI dy PYsly nMU “ieiqhfsk PYslf” afK ky pRcfr krn vfly mIzIey `qy vwD hY ijs ny ies PYsly dy lfgU ho jfx jF nf ho jfx bfry iPr kdy koeI sLbd nhIN Auciraf.

          torFto dy pMjfbI BfeIcfry ivwc vD rhy nisLaF dy ruJfn bfry vI kuJ sQfnk mIzIafkfr bhuq icMqf jLfhr krdy rhy hn. Kfs kr trwk zrfievrF ivwc vD rhI zoizaF dI vrqoN dy ruJfn bfry qF keI aYlfnnfmy sLONkI ny keI vfr suxy hn. iewk swjx qF hr 6 ku mhIny bfad ies bfry gihrI icMqf jLfhr krdf hY aqy ies ruJfn nMU Twlx vfsqy mfhrF nfl sMprk krn dI gwl vI krdf hY. keI vfr qF puils nMU sUcnf dy dyx dIaF DmkIaF vI idwqIaF jFdIaF hn. pr suixaF hY ieh swB kuJ puils vfilaF vwloN aprfDIaF qy smglrF qoN vsUly jfx vfly “mhIny” vFg, zoizaF dy vpfrIaF qoN ‘dKLsLxF’ vsUx vfsqy hI kIqf jFdf hY. sony df aMzf dyx vflI murgI nMU qF koeI mUrK hI mfr skdf hY qy ieh smfj suDfrk mIzIafkfr swjx qF awq drjy dy clfk hn. iehnF nMU qF 6 ku mhIny bfad iewk sony df aMzf imldf rhy iehnF vfsqy eynf hI kfPI hY. qy iPr sony df aMzf dyx vflIaF murgIaF dI iehnF nMU koeI Gft nhIN hY. koeI dUr durfzy vI durGtnf vfpr jfvy iehnF vfsqy sony df aMzf dyx vflI murgI jMm pYNdI hY qy ieh afpxf aMzf Krf kr lYNdy hn.

          gwl zoizaF dI cwlI hY qF sLONkI nMU iewk hor nukqf Xfd af igaf hY. aksr smfj suDfr dy nfm `qy iswK Drm nMU Zfl bxf ky vriqaf jFdf hY. lokF nMU vihmF BrmF qy nisLaF `coN kwZx vfsqy muihmF ivZx dI gwl kIqI jFdI hY pr jd kdy koeI vpfrI “zrfeI Plfvr” jF Bfrq dI bxI vDIaf “ivskI” vycx dI aYz dy dyvy qF Jwt mfieaf vsUl ky Zok idwqI jFdI hY.

          hor qF hor ‘srIr dy vflF nMU jVoN puwtx’ vfsqy lyjLr sYNtrF dIaF  muwK pMinaF `qy lwgIaF aYzF ijhnF ivwc qkrIbn iksy inr-vsqr nOjvfn qy  KubsUrq bIbI jF bIbIaF dI kfmuk aMdfjL ivwc rMgdfr qsvIr lwgI huMdI hY, vfly aKbfr Drm sQfnF  ivwc sLsoLBq huMdy hn. hox vI ikAuN nf ieh pRbMDkF dy afpxy DVy dy aKLbfr ju hoey qy iehnF ivwc iesLiqhfr vI Dfrimk adfiraF dy KUb huMdy hn. nOjvfnF nMU BrmfAux vfsqy awjkwl keI pMQk mIzIafkfr “ieMdrIvrDk” dvfeIaF dy iesLiqhfr vI lgfAuNdy hn. lgfAux vI ikAuN nf ies nfl AuhnF dIaF jybF grm huMdIaF hn qy vycx vfilaF nMU kfmuk dvfeIaF dy axBol KrIdfr lwBdy hn.

          pfsport qy vIijLaF dy nfm `qy lokF dIaF jybF kqrn vflI gwl qF purfxI ho geI hY hux qF puils qoN jfiejL qy njfiejL kMm krvfAux vfly gRoh vI pYdf ho gey hn. hux qF iehnF gRohF ivwc swq smuMdroN pfr bYTy kuJ “Twg” vI sLfml ho gey hn. “hYlp lfeInF” dI lVfeI Poky pfxI dI lVfeI nhIN hY. sUJvfn socdy hn ik ies nMU vI jLrUr koeI “myvf” lgdf hoeygf ijs vfsqy KflI KLjLfny vflI pMjfb srkfr dy aiDkfrI vI imafAUN imafAUN krdy suxy jf skdy hn.

          ies hPLqy dOrfn amrIkf dy iewk bfby bfry sQfnk pMjfbI mIzIey ivwc KUb crcf hoieaf hY. ies crcy nMU sux ky ieAuN lgdf hY ijvyN ieh kiQq Gtnf torFto ivwc hI vfprI hovy. mIzIey df vwzf ihsf ies kiQq Gtnf nMU lokF sfhmxy pysL krn vfsqy pwbF Bfr hoieaf irhf hY. ryzIE pRogrfmF ivwc tfk sLoa hoey hn qy aKLbrF ivwc qsvIrF smyq  vwzIaF vwzIaF rportF pRkfsLq hoeIaF hn. sLONkI nMU pqf lwgf hY ik iewk mIzIafkr ny sbMDq bfby nMU Pon kr ky ikhf, “bfbf jI sfnUM quhfzy bfry bhuq KLbrF afeIaF hn qy sfnMU pqf hY ik quhfzy ivroDI quhfnMU bdnfm krn vfsqy  sfijsLF rc rhy hn. qusIN jLrf sfzf iKafl rwiKaf kro qy asIN quhfzf iKafl rwKFgy.” sOdf isry lwgf jF nhIN ies bfry sLONkI nMU ieh sqrF ilKy jfx qwk koeI sUh nhIN sI iml skI.

          amrIkf vflI eysy Gtnf bfry pRkfsLq hoeIaF keI rportF sLONkI ny pVIHaF hn qy kuJ ryzIE tfk sLoa vI suxy hn. iehnF rportF aqy tfk sLOaF dI GoK kr ky sLONkI qF eys iswty `qy puwjf hY ik ieh “khIN py ingfhyN khIN py insLfnf” vflI gwl hY. hr rport ivwc sbMDq bfby aqy Gtnf dy pihlUaF dI gwl Gwt kIqI geI hY qy sRI akfl qKLq sfihb dy jwQydfr igafnI joigMdr isMG vydFqI nMU tyZy ZMg nfl insLfnf vwD bxfieaf igaf hY. eyQoN qwk ik sbMDq bfby dI hr qsvIr jwQydfr sfihb dy nfl iKwcI hoeI hI lgfeI geI hY. iewk mIziafkfr ny qF jwQydfr joigMdr isMG vydFqI nMU ilKI geI iewk kiQq icwTI vI pRkfsLq kIqI hY ijs dI lyiKkf sbMDq bfby dI sfbkf pqnI dwsI geI hY. KLbr pVH ky ieAuN lgdf hY ijvyN ieh KLbr sbMDq bfby bfry nf ho ky jwQydfr joigMdr isMG vydFqI bfry hI hovy. jwQydfr vydFqI dy aks nMU Zfh lgfAux vfsqy bfby nMU hiQafr bxf ky vriqaf jf irhf pRqIq huMdf hY. iehI mIzIafkfr kdy bIbI jgIr kOr nMU ‘kuVImfr’ afK ky BMizaf krdy sn pr mhIny Br qoN bIbI dy gux gf rhy hn. hux suwK nfl bIbI dI kursI Kus geI hY qy suixaF hY “khIN py ingfhyN khIN py insLfnf” vfly sRomxI kmytI dy nvyN pRDfn s: avqfr isMG mwkV nfl qMdF joVn leI doVBwj kr rhy hn. krn vI ikAuN nf loV ju hoeI jwQydfr vydFqI nfl ikV kwZx dI!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

iemIgrysLn vFg afriQk nIqI dy mfmly ivwc vI ilbrlF df koeI ‘dIn-eImfn’ nhIN hY!

          jmhUrIaq dI cMgI ishq vfsqy kfrgr ivroDI iDr bhuq jLrUrI huMdI hY aqy bIqy 13-14 sfl qoN kYnyzf ivwc kfrgr qy qfkqvr ivroDI iDr dI Gft rhI hY. qfkqvr ivroDI iDr swqfDfrI pfrtI nMU hmysLf iKwc ky rwKdI hY ijs nfl sqf `qy kfbjL pfrtI dy hosL itkfxy rihMdy hn. kYnyzf ivwc qfkqvr ivroDI iDr dI Gft dy do muwK kfrn sLONkI dI njLr pYNdy hn. pihlf kfrn ikbYWk ivwc vwKvfdI pfrtI blfk ikbYWk df pYdf ho jfxf hY ijs kfrn sUby ivwc muwK twkr ies vwKvfdI pfrtI aqy ilbrlF ivckfr rih geI hY. iewko sUbby dI rfjsI pfrtI hox kfrn blfk ikbYWk kdy kYnyzf ivwc srkfr nhIN bxf skdf aqy nf hI Aus df ajyhf krn df koeI afsLf hI hY. blfk qF kYnzf dy toty kr ky ajLfd ikbYWksqfn bnfAuxf chuMdf hY. dUjf kfrn dysL dI swjy pwKI pfrtI ijs nMU kMsrvtv jF torI afiKaf jFdf hY dy doPFV ho jfx df sI ijs kfrn pwCmI sUibaF ivwc pihlF rIPfrm nfm dI pfrtI hoNd ivwc afeI aqy iPr ies df nfm alfieMs rwiKaf igaf.

          dhfkf Br ilbrlF hwQoN jLlIl ho ky bcdI KucdI torI pfrtI aqy alfieMs ny muV rl ky ipClIaF coxF qoN aYn pihlF knyzIan kMnsrvtv pfrtI df gTn kIqf sI aqy ies rlyvyN kfrn qfkq PV ky ilbrlF df mukfblf krn jogy hoey sn. ies nfl hI torI pfrtI 99 sItF lY ky sMsd ivwc iewk kfrgr ivroDI iDr bx skI sI. ies ivroD df mukfblf krn vfsqy kurwpt ilbrlF ny keI pfpV vyly hn. meI mhIny ivwc jd ivroDI iDr ny ilbrlF dy spFsrisLp skYNzl dy byprd hox smyN byBrosgI df mqf ilafAuxf cfihaf qF ilbrlF ny hr dfa-pyc vrq ky pihlF qF ivroDI iDr nMU ieh mqf rwKx df smF hI nf idwqf aqy ivroDI iDr leI inscq keI idn kYNsl kr idwqy. afKr jd byBrosgI df mqf voitMg qwk awpiVaf qF qrF qrF dy vafdy kr ky ajLfd mYNbr hwk ivwc vot pfAux vfsqy mnfey gey, torI aYm pI bilMzf strfink nMU mMqrI pwd dy ky KrIidaf igaf aqy aYn zI pI nMU keI idn “BrfqrI” pfrtI dws dws ky pihlF Brmfieaf igaf aqy iPr aYn zI pI dy khy hfAUs ivwc bihs aDIn bjt df aihm ihwsf splImYNtrI bjt ibwl pysL kr ky bdilaf igaf.

          qfkq ivwc rihx vfsqy sRI pfl mfritn vwloN aYn zI pI nfl meI mhIny ivwc kIqf igaf lYx-dyx ieh sfbq krdf sI ik swqf `qy kfbjL rihx vfsqy ilbrl kuJ vI kr skdy hn. drasl ilbrlF dy trYk rYkz nMU vyiKaf jfvy qF ivKfeI idMdf hY ik iehnF df koeI slfhuxXog PlsPLf hI nhIN hY. bws iewk hI insLfnf hY ik qfkq ikvyN hfsl krnI hY aqy qfkq hfsl krky ies `qy kfbjL ikvyN rihxf hY.

          1993 ivwc lokF nMU PrI-tryz KLqm kr dyx aqy mlrUnI srkfr vwloN lgfieaf igaf ivvfdgRsq jI aYs tI nfm df tYks vfps lY lYx df vfadf kIqf igaf sI aqy qfkq imldy sfr hI dovyN vfady kVwc kr ky qoV idwqy gey. jy hfimltn dI sLIlf kfps aqy torFto dy jfnH nnijLaftf ny ilbrlF nMU ieh vfady Xfd krvfAux dI koisLsL kIqI qF AuhnF nMU sdf leI KUMjy lgf idwqf igaf.

          1993 dy cox mYnIPYsto dy rUp ivwc jfrI kIqy gey ikqfbcy ijs nMU ilbrlF ny “rYWz buwk” df nfm idwqf sI ivwc iemigrMtF nMU BrmfAux vfsqy dysL dI vwsoN dy 1% dy brfbr hr sfl nvyN iemIgrMt ilafAux df ilKqI vfadf kr  ilaf igaf. ieh vfadf ilbrlF ny agly 13 sfl iewk vfr vI pUrf nf kIqf.  ies vfady muqfibk hr sfl qkrIbn  3 lwK qoN 3 lwK 20 hjLfr iemIgrMt lYxy pYxy sn pr kdy 2  lwK 35 hjLfr qoN vwD nf ley. hux iPr EhI purfxf vfadf iPr qoN durfieaf jf irhf hY. iemIgrysLn qF kI vDfAuxI sI ilbrlF ny mMgyqr vflf vrkf hI pfV idwqf aqy mfipaF dI iemIgrysLn nMU mUhrlI kqfr qoN cuwk ky mgrlI kqfr ivwc rwK idwqf ijwQy hux keI mfpy 5-5 sfl qoN vIjLy AuzIkdy rwb nMU ipafry hox dy njLdIk awpVdy jf rhy hn. iewQy hI bws nhIN pihlF muPLq kIqI jFdI spFsrisLp aYplIkysLn dy nfl pRqI ivakqI $1475 df hYWz tYks vI Tok idwqf igaf ijs kfrn 4 jIaF nMU spFsr krn vflf hux pihlF 6 ku hjLfr df tIkf lgvfAuNdf hY aqy iPr mfipaF aqy BYxF-BrfvF df sflF bwDI rsqf inhfrdf rihMdf hY. ilbrlF nMU ies df dUhrf lfB huMdf hY, pihlF srkfr ies leI pYsy mFjdI hY aqy iPr ilbrl aYm pI mdd mMgx gey sLihrI awgy Bfr PVdy hn. isPfrsLI icwTIaF dy bhfny keI keI sfl “slfnf PMz ryjL iznrF” dIaF itktF vycx df vDIaf bhfnf iml jFdf hY. loVmMd sLihrI isPfrsLI icwTIaF dy lflc ivwc keI sfl  aYm pIaF dI muwTI cfpI krdf rihMdf hY. aYm pI afs pfs swB ilbrl hI hn qy ies df lfB  vI iPr ilbrlF nMU hI huMdf hY. hux ivafh dy kys vI DVf DV rwd kIqy jf rhy hn qy ilbrl iPr vI iemIgrMtF dy dosq hox dy dfavy krI jf rhy hn. pfTk ikqy Buwl nf jfx ik dysL dI vwsoN dy 1% dy brfbr hr sfl nvyN iemIgrMt ilafAux df ilKqI vfadf krn vflI 1993 dI “rYWz-bwuk” dy ilKfrIaF `c jnfb mfritn vI iewk muwK ilbrl afgU sn.

          iemIgrysLn vFg afriQk nIqI dy mfmly ivwc ilbrlF df koeI ‘dIn-eImfn’ nhIN hY. jI aYs tI aqy PrI-tryz bfry qF ijLkr kIqf hI jf cuwkf hY. hor tYksF dy mfmly ivwc vI jnfb mfritn ny KjLfnf mMqrI huMidaF lokF dIaF jybF `qy rwj ky blyz clfieaf hY aqy pbilk syvfvF gVfsy nfl CFgIaF hn. istIjnisLp aYplIkysLn jo muPLq huMdI sI AuWqy vwzI PIs vI sRI mfritn dy pihry hyT lfgU hoeI hY aqy knyzIan pfsport vI $25 dI PIs qoN $80-85 qwk jnfb mfritn vyly hI hoieaf hY. ies sfl dy meI mhIny ivwc jnfb mfritn dI srkfr ny kfrporysLnF nMU tYksF ivwc vwzI Cot dyxI sI aqy ies nMU pysL kIqy gey bjt ivwc sLfml kIqf igaf sI. pr jd srkfr izwgx df Kqrf pYdf hoieaf qF aYn zI pI nfl awK mtwkf kr ky kfrporysLn nMU idwqIaF jfx vflIaF tYks CotF aYn afKrI mOky vfps lY leIaF geIaF. aYn zI pI nfl ivcfrF dI sFJ df rOlf pf ky 4-5 iblIan zflr dy ajyhy pRogrfmF nMU mnjLUrI idwqI geI ijs nfl aYn zI pI ilbrlF dy kuwCV cVH bYTI. jnfb jYk lyatn ny vI torIaF dy ilbrlF iKlfPL pysL kIqy gey byBrosgI mqy nMU hrf ky aqy ilbrlF nfl rl ky smilMgI sLfdIaF df kfnUMn pfs krvf ky hr rojL tI vI kYmiraF sfhmxy musLkVIaF ivwc hwsxf sLurU kr idwqf sI. jnfb jYk lyatn qF awDy pRDfn mMqrI hI bx bYTy sn. pr hux jd gmrI kimsLn df rOlf mDm pY irhf hY qF ilbrlF ny aYn zI pI nMU awKF ivKfAuxIaF sLurU kr idwqIaF hn.

          ies hPLqy dy sLrU ivwc ilbrlF ny af rhIaf votF `qy awK rwK ky qrF qrF dIaF tYks CotF df Jlkfrf votrF nMU idwqf hY. ies Jlkfry ivwc kfrporysLn nMU idwqIaF jfx vflIaF 2[6 iblIan zflr dIaF Auh tYks CotF vI sLfml hn jo aYn zI pI nMU KrIdx vfsqy meI ivwc vfps lY leIaF geIaF sn. ies qoN sfbq huMdf hY ik afriQk nIqI dy mfmly ivwc vI ilbrlF df koeI ‘dIn-iemfn’ nhIN hY. ilbrl lokF dy tYks dy zflr nfl hI lokF dIaF votF KrIdx dI koisLsL kr rhy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here