www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

afKr iks iksm dI lybr jmfq dy hqYsLI hn ilbrl aqy aYn[ zI[ pI[ vfly?

kQf vfckF dI Gft kfrn kMsrvtv pfrtI dy pYr nhIN lwg rhy!

          sLONkI ny coxF mOky vyiKaf hY ik  jd kdy cfr afdmI cox crcf krdy sn qF qoVf ies gwl `qy hI JfVdy sn ik ilbrl aqy aYn zI pI vfly lybr (mjLdUrF) dy hqYsLI hn aqy kMsrvtv pfrtI amIrF dI pfrtI hY. 15-20 sfl pihlF soicaf sLONkI vI eysy qrF krdf sI ikAuNik asIN ijs mhOl ivcoN afey hF Aus ivwc amIrI ivKfAux (BfvyN JUTI-mUTI hI hovy) df qF bhuq irvfjL hY pr afpxy afp nMU grIbF df hqYsLI aKvfAuxf vI iewk PYsLn ijhf bixaF hoieaf hY. kYnyzf dI isafsq dIaF prqF Prol ky sLONkI nMU ies gwl df aihsfs hoieaf ik lokqMqr ivwc hr pfrtI asl ivwc votF dI hqYsLI hoieaf krdI hY.  aqy votF lYx vfsqy iksy Kfs vrg jF soc nMU mohrf bxfieaf jFdf hY aqy iPr Aus dy afly-duafly hor qfxfbfxf buixaF jFdf hY ijs nfl hor votF PsfeIaF jf skx.

          Kwby pwKI igxI jFdI pfrtI aYn zI pI df lybr XUnIanF nfl gUhVf sbMD hY ijs kfrn ieh pfrtI lybr pwKI igxI jFdI hY. ies pfrtI dI mF pfrtI (sI sI aYP) nMU dysL df awj df ishq-Zfcf GVn df ishrf vI jFdf hY BfvyN ieh ZFcf pfl mfritn dIaF 13 sfl cwlIaF afriQk ktOqIaF ny qkrIbn hux KOKlf kr Cwizaf aqy lok keI keI GMty aYmrjMsI vfrzF ivwc bYTy zfktrF dI AuzIk krdy rihMdy hn. jd lybr XUnIanF vwl iDafn mfrIey qF pqf lgdf hY ik  Auh ikhVI lybr hY ijs dI numfieMdgI aYn zI pI krdI hY jF ijs dy shfry ieh pfrtI lybr pwKI igxI jFdI hY. lybr XUnIanF afm qOr `qy AuhnF adfiraF ivwc hI bxdIaF hn ijhnF ivwc vrkrF dI igxqI vwD hovy aqy qnKfh dI dr vI cMgI hovy. BfvyN iewkf-duwkf ajyhy afdfry vI hn ijhnF ivwc Coty pwDr dy kfimaF dIaF XUnIanF hoxgIaF pr ieh vrqfrf hY bhuq sImq. XUnIanF ivwc vI swB qoN vwD AuhnF XUnIanF dI hI suxI jFdI hY jo awvl drjy dIaF vwzIaF XUnIanF hox ijhnF dI DmkI nfl ajyhy adfiraF df kMmkfr Twp ho  skdf hovy ijs nfl hfhfkfr hI mc jfvy. 10-20 kfimaF vlIaF PYktrIaF ivwc jy kdy XUnIan bx vI jfvy jF hVqfl ho vI jfvy qF AuhnF dI puwCdf koeI nhIN hY aqy bhuqI vfr kfmy mhInf zyZ mhInf ipkt lfeIn `qy bYT ky muV Es kMtrYkt qoN vI Gwt vfly nMU mMn lYNdy hn jo pRbMDk hLVqfl qoN pihlF idMdy huMdy hn. kfrn spsLt hY ik vpfrk adfrf Cotf, XUnIan vI CotI, qnKfh vI CotI qy hVqfl vI CotI ies df asr vI lok syvfvF `qy koeI nhIN. ajyhI hflq ivwc afm lokF aqy srkfr vfsqy jyhI hVqfl hoeI aqy jyhI nf hoeI, iksy dI ishq `qy koeI asr nhIN. aqy keI vfr qF vpfrk adfrf Jwt afpxy drvfjLy hI  bMd kr idMdf hY qy ikqy hor jgfHf jf ky 20 kfmy hor BrqI kr ky nvyN nfm hyT kMm sLurU kr idMdf hY.                                      

mukblqn jy hVqfl iksy ajyhy adfry ivwc ho jfvy ijs nfl lok syvfvF pRBfvq huMdIaF hox aqy ajyhy kfimaF dI ipwT `qy vwzIaF XUnIanF hox qF hfhfkfr mc jFdI hY. ies vfsqy afto vrkrjL, eyar lfeIn vrkrjL, trFsport vrkrjL, srkfrI vrkrjL, postl vrkrjL, tIcrjL, pfielt XUnIanF, sLihrI sPfLeI vrkrjL ijhnF nMU gfrbyjL kulYktr afKdy hn aqy hor keIaF dI Audfhrx idwqI jf skdI hY.

          ieh gwl qF sLONkI CotIaF aqy vwzIaF XUnIanF dI kr irhf sI pr swc qF ieh hY ik dysL dy bhu-igxqI kfmy ajyhy hn ijhnF nMU iksy vI XUnIan dI Cqr-Cfieaf pRfpq nhIN hY. ajyhy vrkr kMm vI Bfry aqy gMdy krdy hn qy qnKfh vI AuhnF nMU Gwt-Gwt imldI hY qy ishq, dvfeIaF vgYrf dIaF shUlqF qoN vI vFJy hn. ajyhy vrkr jo asl ivwc lybr klfs nfl sbMDq hn, dI numfieMdgI nf aYn zI pI krdI hY, nf ilbrl krdy hn aqy nf koeI hor krdf hY, pr votF vyly iehnF nMU vI lybr pwKI pfrtIaF df BUq svfr ho jFdf hY aqy ieh axjfxy ivwc vD vD ky lybr pwKI lybr pwKI dy nfhry mfrdy hn qy votF dIaF ZyrIaF JUTy-mUTy lybr pwKIaF dy KfinaF ivwc lgf idMdy hn. awj vI jy iDafn mfrIey qF EntyrIE sUby ivwc Gwto Gwt Aujrq $7[75 sYNt hY aqy Auh vI srkfr vwloN huxy kIqy gey nvyN vfDy nfl hoeI hY. stUzyNt ryt qF ies qoN vI Gwt hY. jy $7[75 pRqI GMtf lYx vflf mjLdUr vI coxf mOky lybr pwKI pfrtI df rfg alfpx lwg jfvy qF sLONkI hYrfn hoey ibnF nhIN rih skdf pr huMdy eysy qrF hI hY. ajyhy mjLdUr qoN sLONkI ieh svfl pwuCxf cfhygf ik svf mx duwD df kwty nMU kI Bfa?  drasl XUUnIanF vI afpxy afp ivwc iewk bhuq vwzf vpfr hn aqy Auh kfmy jfxdy hn ijhnF dy XUnIan afgU kMpnIaF nfl rlL jFdy hn aqy iPr AuhnF nMU kwzxf musLkl ho jFdf hY.

          ilbrl pfrtI bfry qF pMjfbI BfeIcfry ivwc iewk afm hI Brm pfieaf jFdf hY aqy Auh ieh hY ik afm lok ilbrl df Bfv lybr hI smJdy hn. aKy sfzI pfrtI qF lybr hY, keI ivcfry qF ilbrl vI nhINkihmdy ies pfrtI nMU lybr hI afKdy hn. torFto df iewk anpVH ryzIE host qF aksr hI ilbrlF nMU keI vfr lybr pfrtI kihMdf suxIdf hY.

          iehnF coxF dy sLurU ivwc pRDfn mMqrI pfl mfritn dI ipwT `qy iewk pRisD XUnIan afgU af Kloqf sI aqy Aus ny kMsrvtv pfrtI nMU hrfAux vfsqy mjLdUrF nMU ilbrl pfrtI nMU votF pfAux dIaF apIlF kIqIaF sn. ies XUnIan afgU df nfm bjL hfrgrov hY aqy ieh knyzIan afto vrkrjL df pRDfn hY. hfrgrov ny qF lokF nMU ieh afK ky hYrfn kr idwqI sI ik stIvn hfrpr vwKvfdI afgU hY ijs kfrn pfl mfritn nMU vI pRysLfnI df sfhmxf krnf ipaf sI. pfl mfritn nMU afKr ieh mMnxf ipaf sI ik hfrpr iewk PYzrilst (kYnyzf pwKI) afgU hY ijs nfl mfritn dy hor mwqByd hn pr Aus dy dysL Bgq hox `qy koeI sLwk nhIN hY.

          bjL hfrgrov ikAuN hfrpr dy eynf Elt aqy mfritn dy aYn zI pI nfloN vI vwD hwk ivwc boldf sI ies dy iewk qoN vwD kfrn hn pr swB qoN vwzf kfrn hY Aus vwloN pfl mfritn nMU afto sYktr nMU motI grFt vfsqy mnf lYxf.  vwzIaF kMpnIaF aksr vwK vwK  nfvF hyT srkfrF qoN tYks df pYsf TwgdIaF hn. kdy iksy hor sUby jF dysL ivwc Gwt tYks df bhfnf lfieaf jFdf hY aqy kdy srkfr dI vwD grFt df. ijs srkfr qoN pYsy lYxy hox Es nMU holI ijhI plFt bMd krn df zrfvf dy idwqf jFdf hY. ies dI KLbr bfhr afAuNidaF hI crcy sLurU ho jFdy hn ik Plfxf plFt bMd ho jfx nfl 2000 kfmy iswDy kMm qoN gey aqy 1000 hor sbMD kMmF vfly vI gey ijhnF kol sb-kMtrYkt hn. byrujLgfrI vD jfvygI aqy srkfrF nMU tYks dI afmdn Gt jfvygI. nfl hI afK idwqf jFdf hY ik jy srkfr kuJ mdd kry qF bcfE ho skdf hY. plFt cldf rwKx vfsqy 200-300 imlIan zflr df Krcf hox dy aMdfjLy idwqy jFdy hn ijs nfl plFt nMU nvIn qknIk nfl lYs krky agly 8-7 sfl cldf rwKx dy vfady kIqy jFdy hn. srkfrF Jwt votF dI lor ivwc zflrF dIaF pMzF ZyrI krn lwg jFdIaF hn, krn vI ikAuN nf, ies nfl kfmy vI KusL aqy mflk vI KusL qy lybr pwKI hox df PIqf vI srkfr dy moZy `qy lwg jFdf hY. keI vfr qF awDy pYsy PYzrl srkfr aqy awDy subfeI srkr dyxf mMn jFdI hY.

          awKF bMd kr ky socIey qF jfpdf hY ik koeI cldf plFt bMd hoxo rokx vfsqy jy srkfrF 200-400 imlIan dy idMdIaF hnqF ieh TIk hI hY ies nfl arQcfry nMU cldf rwKx aqy kfimaF nMU rujLgfr dyx ivwc mdd imldI hY. aqy ieh gwl hY vI kuJ hwd qwk TIk. pr jdoN ghu nfl ingfh mfrI jfvy qF ivKfeI idMdf hY ik srkfr dI mdd df ieh 2-400 imlIan zflr afKr Es srkfrI KLjLfny ivcoN afAux hY ijs ivwc 30-40 zflr GMtf kmfAux vfly vrkr ny vI tYks idwqf hY aqy 7-8 zflr kmfAux vfly grIb kfmy ny vI lhU-psIny dI kmfeI df tYks idwqf hY. pr mdd iks dI hor rhI hY, bhuqf rox vfly dI jF bhuqf roNdf suxfeI dyx vfly dI. mF Esy bwcy nMU Kfx nMU jldI idMdI hY jo BUwK df bhfnf bxf ky bhuqf roNdf hY dy aKfx vFg srkfrF vI Esy plFt aqy plFt dy kfimaF dI suxdI hY ijs dy mflkF aqy XUnIan dy pwly kuJ hovy. ies qrF ijvyN iehnF coxF qoN pihlF hoieaf hY jd mfritn ny kuJ afto plFt cldy rwKx vfsqy bjL hfrgrov nfl tI vI kYmiraF sfhmxy KV ky grFtF df aYlfn kIqf sI qF sLONkI socdf hY vfh nI srkfry tYks qF grIbF ny vI idwqf pr mdd hoeI 30 zflr GMtf kmfAux vfly afto vrkrF dI, clo afriQkqf aqy jfbF nMU bcfAux dy bhfny hI shI.

          dUjy pfsy inwqy afriQk qMgI kfrn keI Coty vpfr bMd huMdy hn ijhnF ivwc 8-10 GMtf lYx vfly kfmy kMm krdy hn pr AuhnF dI koeI nhIN suxdf. AuhnF dI sunx vfsqy nf koeI lybr pwKI pfrtI hY aqy nf hI koeI bjL hfrgrov vrgf XUnIan afgU hY jo zyZ- do lwK zflr dI qnKfh `qy kMm krdf hoey qy AuWqoN moty bYnIiPt vI lYNdf hovy. kI koeI CotI msLIn sLfp, vrksLfp, grosrI stor, kfrnr stor jF hor Cotf adfrf aqy Es dy Gwt qnKfh lYx vfly kfmy imhnq nhIN krdy jF Auh lybr klfs ivwc nhIN igxy jFdy. swc qF ieh HY ik Auh iksy lyybr smrQk pfrtI dy rzfr `qy afAux qoN bhuq Coty hn ijs kfrn AuhnF df iksy nMU koeI iPkr nhIN hY. pr votF vylLy ieh CotI lybr klfs afpxI CotI smJ kfrn tpUsI mfr ky Jwt aKOqI lybr dIaF pfrtIaF dy kwuCV jf cVHdI hY.

          afrgynfeIjLz lybr jF vwzI lybr kdy iksy nMU muafPL nhIN krdI ies df aMdfjLf 1990 ivwc aYn zI pI dy bfb rya dI EntyrIE sUby dI srkfr nfl vfpry Bfxy qoN lfieaf jf skdf hY. sn 1985 ivwc sUby ivwc iksy pfrtI nMU bhumwq nf milaf qF  ilbrlF ny aYn zI pI dI bfhroN mdd lY ky srkfr bxfeI aqy ieh do sfl cwlI. 1987 dIaF coxF ivwc ilbrlF dI bhumwq srkfr zyivz pItrsn dI agvfeI hyT bxI aqy pItrsn ny 1990 ivwc agfAuN coxf krvf ky qfkq `qy cfr hor sflF vfsqy kfbjL hoxf cfihaf. EntyrIE dy lok guwsy ivwc af gey aqy AuhnF pItrsn nMU hrf idwqf aqy sUby ivwc pihlI vfr aYn zI pI nMU bhumwq imilaf. ies qrF jnfb bfb rya pRImIar bxy qy bxdy sfr hI AuhnF nMU BYVy afriQk mhOl df sfhmxf krnf ipaf.

          sfrI dunIaF hI  afriQk mMdvfVy df isLkfr sI ijs kfrn ivafjL dr vD sn, kMm Gwt sn aqy srkfrF nMU tYks vsUlI Gwt ho rhI sI. lybr XUnIanF dy chyqy jnfb bfb rya ny aslIaq sfhmxy rwK ky vwzIaF lybr XUnIanF nMU qnKfhF Gwt rwK vfsqy ikhf aqy srkfrI Krcf GtfAux vfsqy kuJ ibnF qnKfh CuwtIaF krn vfsqy afiKaf. hwQoN jFdf vyK ky iehnF XUnIanF ny hfl-duhfeI mcf idwqi aqy bfb rya nMU dusLmx GoisLq kr idwqf. ies dy nfl hI iehnF XUnIanF ny bfb rya dI pfrtI aqy srkfr dy iKlfPL pRcfr dI miuhMm ivwZ idwqI geI. ivcfry ny bhuq qrly kIqy pr iksy ny nf suxI. vfDU aqy ibnF qnKfh dy CuwtIaF nMU rya-zya df nfm dy ky pRcfrnf sLurU kr idwqf. pMj sflF ivwc aYn zI pI aqy bfb rya pUrI qrf bdnfm kr idwqy qy ilbrl pihlF hI pItrsn qoN ajy AuWT nhIN sn sky.

          ies qrF sn 1995 dIaF coxF ivwc mfeIk hYirs dI kmFz hyT kMsrvtv pfrtI dI srkfr bxI aqy bxI lybr pRcfrkF vwloN bfb rya dy sKLq ivroD kfrn. kdy aYn zI pI dy hwk ivwc pRcfr krn vflIaF XUnIanF bfb rya nMU hrf ky afpxIaF qnKfhF Gwt krn df bdlf lYxf cfhuMdIaF sn aqy AuhnF ilaf vI. hr vfr hI kMsrvtv pfrtI nMU sMgTq pRcfrkF dI Gft kfrn coxF mOky Gftf Kfxf pYNdf hY. vwK vwK lybr XUnIanF, sMgTn qy mIzIaf rfjsI kQf vfckF df kMm krdf hY. aqy rfjsI kQf vfckF dI Gft kfrn hI kMsrvtv pfrtI dy pYr nhIN lwg rhy.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

sPLl KLjLfnf mMqrI igixaF jFdf pfl mfritn asPl pRDfn mMqrI sfbq hoieaf!

smilMgI sLfdIaF dy kfnMUn `qy njLrsfnI dI afs hux Gwt

          iewk cMgy afgU dy qOr `qy pfl mfritn sLONkI dy mn nMU kdy vI nhIN sI Bfieaf. bIqy keI sflF qoN jd kdy pfl mfritn dy nfm dI crcf sLONkI dy kMnI pYNdI sI qF sLONkI nMU pfl mfritn dI kroVF dI kMpnI knyzf stIm isLp lfeIn dy vwzy vwzy smuMdrI jhfjLF dIaF qsvIrF ivKfeI dyx lwg pYNdIaF sn. qy sLONkI sihj-suBfey hI iehnF smuMdrI jhfjLF nMU ilbrl pfrtI dI afpxy mn ivwc AukrI qsvIr nfl imlfAux lwg pYNdf sI. sLONkI nMU mihsUs huMdf sI ik kMm Elt-pult ho igaf hY, BulyKy nfl hI shI afm knyzIan lybr klfs dI hmdrd igxI jFdI ilbrl pfrtI dI vfg-zor iksy amIr dy hwQ af geI jfpdI sI. iehI kfrn sI ik jd pfl mfritn XF ikRqIaF dy hwQoN ilbrl pfrtI dI lIzrI dI dOV ivwc hfr igaf sI qF sLONkI ny ies dI KusLI cMdrI sLONkx qoN corIN rMm df vwzf pYWg pI ky mnfeI sI. pfTk BulyKf nf Kf jfx sONkx kdy vI pfl mfritn dI smrQk nhIN sI aqy Aus qoN zr qF rMm df pYWg pIx kfrn hI sI. vyK lvy qF shurI Jwt rMm `qy lwgy zflr ignx bYT jFdI hY qy sLONkI df sfrf srUr imMt ivwc lih jFdf hY. afpxf mjLf ikrkrf hox dy zroN sLONkI nMU hmysLf ieh corI bhuq iemfndfrI qy cusqI nfl krnI pYNdI hY. TIk Esy qrF ijs qrF ilbrlF ny dysL dI eykqf bcfAux vfsqy 250 imlIan zflr dy spFsrisLp skYNzl smyN  iemfndfrI nfl kIqI sI.

          ilbrl pfrtI dy afgU dI cox ivwc XF ikRqIaF hwQoN hfr jfx qoN bfad vI jnfb pfl mfritn ny kYnyzf df pRDfn mMqrI bnx df afpxf supnf lYxf nhIN sI Cwizaf. mfritn ny ies ivwc kdy koeI lukf vI nhIN sI rwiKaf ik Auh kYnyzf df pRDfn mMqrI bnxf cfhuMdf hY aqy bnxf vI jldI qoN jldI cfhuMdf hY. mfritn dysL df pRDfn mMqrI  bx ky afpxy svrgI bfp pfl mfritn sInIar df supnf sfkfr krnf cfhuMdf sI jo dysL df mMqrI qF bixaF pr pRDfn mMqrI nf bx sikaf. XF ikRqIaF ny hfry hoey ivroDI pfl mfritn nMU ilbrl pfrtI dy rIq muqfibk bxdf siqkfr ilbrl pfrtI dI eykqf kfrn idwqf jLrUr sI pr dovF afgUaF ny agly 10-11 sfl iewk dUjy dI awK ivwc awK pf ky kdy nhIN sI qwikaf.

          1993 ivwc qfkq ivwc afAux qoN bfad XF ikRqIaF ny pRDfn mMqrI bxdy sfr hI pfl mfritn nMU dysL df KLjLfnf mMqrI Qfp idwqf sI. iewk sPLl qy kroVpqI ibjLnYsmYn pfl mfritn ny afpxf pRDfn mMqrI bnx df supnf sfkfr krn vfsqy ies ahudy dI BrpUr vrqoN kIqI. iksy dysL ivwc vI KLjLfnf mMqrI df ahudf bhuq hI mhwqpUrn ahudf huMdf hY. KLjLfnf mMqrI pfl  mfritn kol iekwly dysL dy KLjLfny dIaF cfbIaF hI nhIN sn sgoN Auh iewk bhu-kroVI kMpnI df mflk vI sI aqy dysL ivdysL dIaF vwzIaF vwzIaF kMpnIaF dy mflkF aqy cflkF df dosq vI sI.

          hux pRDfn mMqrI bnx dy rsqy ivwc iewk hI kMzf sI aqy Auh sI XF ikRqIaF jo ik bhuq kfbl ilbrl afgU igixaf jFdf sI. sfDfrn twbr df jMmpl XF ikRqIaF, pfl mfritn brfbr zflrF dIaF pMzF iekwTIaF nhIN sI kr skdf aqy nf hI ilbrl pfrtI `qy afpxI pkV mjLbUq krn vfsqy hmfieqIaF dI mihMgI tIm df lgfqfr gTn krI rwK skdf sI. ikRqIaF vfsqy mfritn nMU iswDI twkr ivwc iewk vfr hrf dyxf hI kfPLI sI. ikRqIaF nMU guewTy lgfAux vfsqy pfl mfritn ny sihjy sihjy ilbrl pfrtI nMU kfbU krnf sLurU kr idwqf aqy afKr XF ikRqIaF nMU awKF ivKfAux dy Xog ho igaf.  sfl 2000 dI cox XF ikRqIaF ny pfl mfritn dy ilbrl lIzrisLp vwl vD rhy kdmF nMU rokx vfsqy hI agfAUN krvfeI sI aqy sfl 2003 dy sLurU ivwc vI ajyhf krn dI DmkI idwqI sI. ies smyN hI XF ikRqIaF ny pfl mfritn nMU KLjLfnf mMqrI dy ahudy qoN vwK kr idwqf sI qF ik Auh srkfr dy aMdr rih ky afpxI an-zklyarz lIzrisLp kMpyn nf clf sky.

          pr ies smyN qwk pfl mfritn ilbrl pfrtI nMU afpxy pUry kbjLy ivwc lY cuwkf sI aqy pfrtI vfsqy lIzrisLp rIivAU nMU hor dyr rokI rwKxf sMBv nhIN sI. pfl mfritn nMU hfvI pRBgfvI vyK ky  nOjvfn ilbrl afgU brfien toibn isafsq Cwz ky hI Bwj igaf sI. lIzrisLp rys dy sLurU ivwc hI Ep pRDfn mMqrI mfeIkl mYnly af sdI ikrn nf ivKfeI dyx kfrn pfsy ho igaf sI. jy sLIlf nf huMdI qF mfritn ny 2003 dy aMq ivwc torFto ivwc hoeI ilbrl kMnvYnsLn ivwc ibnF mukfblf afgU cuixaF jfxf sI. sLilf kfps nfl vI mukfblf nfmfqr df hI sI pr bdlf lE Bfvnf ivwc sVH rhy mfritn ies nfm dy mukfbly vfsqy sLIlf nMU kdy muafPL nf kIqf `qy Aus nMU ilbrl sIt qoN vFiJaF kr ky dm ilaf. dsMbr 2003 dy awD ivwc XF ikRqIaF qoN dysL dy pRDfn mMqrI dI vfgzor sMBfldy sfr hI mfritn ny afpxf iewk iewk ivroDI smiJaf jFdf ilbrl afgU pfrtI ivcoN jUMaF vFg cug ky bfhr kwZ mfiraf. AuhnF nMU vI nf bKLisLaf jo pfl mfritn awgy gozf invfAux vfsqy iqafr sn. ies nMU kYnyzf dIaF isafsI pfrtIaF dy ieqihfs ivwc iewk nvIN iprq afiKaf jf skdf hY. nyVy dy ipCokV `qy njLr mfrIey qF trUzo, mlrUnI aqy ikRqIaF ny afpxy muwK ivroDIaF nMU pfrtI aqy srkfr aMdr ZukvyN ahudy idwqy sn. pfl mfritn ny qF ilbrl pfrtI dy hyTlI pwDr `qwk afpxy ivroDIaF nMU nf bKLisLaf aqy ijwQy iswDI AuNglI nfl iGE nf inkilaf EQy tyZI AuNgl vrqx qoN vI guryjL nf kIqf. dosFJ, rUbI Xflf qy afgnfqfPL vrgy keI mfritn ny Dwky nfl hlky dIaF ilbrl asosIeysLnF `qy Tosy.

          sLONkI nMU Xfd hY ik jd pfl mfritn ny 2003 dy dsMbr ivwc pRDfn mMqrI dI kursI nMU Bfg lfey sn qF Auus ny swB qoN pihlF afpxy bfp nMU Xfd kridaF ikhf sI ky Aus dy bfp nMU awj Aus dI pRpqI `qy mfx hoxf sI. nfl hI iewk rportr dy svfl dy juvfb ivwc afpxy supny sfkfr krn vfsqy 10 sfl dysL df pRDfn mMqrI rihx dI iewCf jfhr kIqI sI. pfl mfritn df 10 sfl dI iewCf df juvfb sux ky sLONkI ieh soc ky muwCF ivwc hwisaf  sI ik bMdf ikMnf KudgrjL hY ijs pYmfny nfl afpxy ivroDI nMU Cotf sfbq krdf hY Esy nfl afpxf kwd aslI nfloN dugxf kr ivKFAuNdf hY.

          XF ikRqIaF nMU qfkq `coN bfhr krn df kfrn mfritnvfdI ieh dwsdy huMdy sn ik ikRqIaF hux buZf ho igaf hY ijs kfrn qbdIlI dI loV hY. 28 agsq 1938 nMU jnimaF pfl mfritn dsMbr 2003 ivwc pRDfn mMqrI bnx smyN afp 65 sflF df ho cuwkf sI aqy 10 sfl ies kursI `qy bVY arfm nfl ibrfjx dI DfrI bYTf sI. ijs pYmfny nfl ikRqIaF buwzf sI Esy pYmfny nfl mfritn afpxy afp nMU 10 sfl rfj krn dy Xog smJdf sI. ieh qfkq dy aQfh srUr, qfkq dI mfieaf, qfkq dy jLlvy aqy GumMz df hI nqIjf sI.

          pfl mfritn dy pRDfn mMqrI bxdy sfr hI hoey srvyKxF ivwc pfl mfritn dI bwly bwly bhuq sfry sbUq imldy hn. hr srvyKx dwsdf sI ik pfl mfritn  knyzIan lokF ivwc 60 qoN 70-75% qwk mkbUl hY. ieh pVH ky sLONkI df corIN pIqf hoieaf rMm df sfrf pYWg lih jFdf sI qy mfritnvfdIaF nMU pfxI df glfs vI rMm vrgf srUr idMdf hovygf.           

            lok mkbUlIaq qy suafr ho ky pfl mfritn ny alfieMs aqy torIaF dy kcmrV eyky nfl msF KVI hoeI kMsrvtv pfrtI nMU lgdy hwQ hI mfq pfAux vfsqy pfl mfritn ny jUn 2004 dIaF coxF krvfeIaF sn. mfritn nMU iehnF coxF ivwc  BFrI mbumwq imlx dI afs sI aqy Auh cfr sflF vfsqy kursI pwkI kr lYxI cfhuMdf sI. coxF ivwc vVHdy smyN mfritn dI pfrtI kMsrvtvF nfloN bhuq awgy dwsI jFdI sI qy votF qoNN 8-9 idn pihlF ilbrlF qoN acfnk awgy inkl geI sI. ieh sux ky mfritn bONdl igaf sI aqy Aus ny stIvn hfrpr nMU dysL ivroDI, amrIkf pwKI, iekfnmI ivroDI, jfbF ivroDI, iemIgrrMtF ivroDI qy nslvfdI sfbq krn vfsqy mihMgIaF aYzF dI JVI lgf idwqI sI. bhuq sfry lok mfritn dI kutlnIqf df isLkfr bx gey sn aqy AuhnF kMsrvtv afgU nMU BUq-pRyq mMn ilaf sI ijs ny pRDfn mMqrI bxdy sfr hI kYnyzf nMU crUMzxf sLurU kr dyxf sI.

          iswty vjoN jUn 2004 dIaF coxF ivwc mfritn 135 sItF lY ky lMgV srkfr bnfAux dy Xog ho igaf sI. Gwt igxqI srkfr vI mfritnvfdIaF df GumMz qoVn vfsqy kfPLI nhIN sI.  eysy kfrn hI AuhnF ivroDI iDr dI pRvfh nf krdy hoey bhumwq srkfr vflf rvweIaf Dfrn kr ilaf sI. meI 2005 ivwc byBrosgI mqf ijwqx vfsqy mfritnvfdIaF ny kMsrvtv aYm pI bilMzf strfink KrId leI sI aqy hor keI KrIdx dI koisLsL kIqI sI. byBrosgI mqf sfm, dfm, dMz qy Byd dy hwQ kMzy vrq ky ijwqdy sfr hI mfritnvfdI eyny sLyr ho gey sn ik AuhnF sMsd df iejlfs vDfAux df aYlfnn kr idwqf sI. ilbrlF dy mhF GumMzI hfAUs lIzr tonI vlyarI ny afpxf qy afpxI pfrtI df hr vfadf qoVidaF iejlfs df smF smilMgI ibwl lgdy hwQ hI pfs krvfAux vfsqy vDfieaf sI. qy mfritnvfdIaF  ny ieh ibwl kIqy vfaidaF dy Elt dysL Br ivwc lok suxvfeI qoN ibnF hI aYn zI pI aqy vwKvfdI blfk dI mdd nfl pfs krvf ilaf.

          nvMbr 2005 qwk mfritnvfdIaF df GumMz hor vD igaf sI, Auh afpxy afp nMU dysL dy kudrqI rfjy smJx lwg pey sn. pbilk srvyKx ilbrlF nMU awgy hI awgy dwsdy sn qy mfritn nMU iewko iewk dysL df srb-pRvfixq afgU. ies GumMz kfrn hI AuhnF aYn zI pI nMU vgfh mfiraf aqy hr kMm afpxy ZMg  nfl krn df zMkf vjf idwqf. ilbrlF nMU afs sI ik knyzIan lok ivroDI pfrtIaF nMU agfAuN coxF krvfAux leI ijLmyvfr grdfnidaF ilbrlF nMU bhumwq dy ky aftvf Byjxgy. ies afs nfl hI mfritn ny byBrosgI mqf sLfn nfl hfiraf sI qy 23 jnvrI 2006 nMU coxF df aYlfn kIqf sI.

          ies vfr iPr ieiqhfs ny afpxy afp nMU duhrfieaf sI jf cox kMpyn dy awD ivwc ilbrlF qoN 10%- 15% ipwCy dwsI jFdI kMsrvtv pfrtI pihlF sihjy sihjy brfbr af geI sI aqy iPr agFh inkl geI sI. agFh inkl jfx dy crcy hox dI hI dyr sI ik mfritnvfdIaF ny lok zrfAU aYzF dI iPr JVI lgf idwqf qy stIvn hfrfpr nMU hYvfn sfbq krn vfsqy hr sMBv hwQkMzf vriqaf. lokF nMU ieh sfbq krn dI koisLsL kIqI ik jy 23 qrIk nMU stIvn hfrpr ijwq igaf qF dysL ivwc iewk qrF nfl prlo hI af jfvygI.

          ilbrlF dI ieh kutlnIqI ies vfr iPr kMm kr geI BfvyN ies df asr torFto mhF ngrI aqy vYnkUvr mhF ngrI dy afspfs hI irhf. ijwQy dysL Br ivwc qbdIlI dI hvf BfrU rhI AuWQy iehnF mhF ngrIaF ivwc coxF dy afKrI dOr ivwc EltI hvf kiQq hYvfn nMU rok ky prlo tflx dy afsLy vflI cwlI. jFdf jFdf pfl mfritn iewk vfr iPr dysL nMU siQr srkfr qoN vFJy rwKx ivwc kfmXfb hoieaf.

          srkfr dy Krcy hr pfisAuN kwt kwt ky, sUibaF nMU ividaf aqy ishq vfsqy idwqI jFdI rkm kwt ky  aqy qrF qrF dIaF PIsF ijvyN 1475 zflr df iemIgrysLn hYWz tYks, pfsport PIs ivwc vfDf, istInisLp PIs ivwc vfDf qy tYksF ivwc vfDf kr ky mfritn dysL df bjwt pihlF bYlMs krn aqy iPr bjwt vfDy ivwc lY jfx ivwc kfmXfb ho igaf. mlrUnI srkfr vloN amrIkf nfl kIqf igaf PrI tryz aqy lfieaf igaf jI aYs tI tYks vI mfritn dy KUb rfs afieaf ijs nfl kMsrvtvF nMU muPLq dIaF gflHF peIaF qy vfhvf mfritn dI hoeI. ilbrl jI aYs tI aqy PrI tryz KLqm krn qoN vI mukry qy iPr vI suQry rhy qy hfrpr ijs ny kdy ieh tYks lgfieaf hI nhIN sI mlrUnI dIaF 18 sfl pihlIaF kIqIaF Bugqx df BfgI bx igaf.

          iswtf mfritn sPLl KLjLfnf mMqrI igixaF igaf AuNJ hwspqflF ivwc lwg rhIaF lfeInF Kqm krn vfsqy iksy vI nvIN srkfr nMU keI sfl isr-DV dI bfjLI lgfAuxI pvygI. dsMbr 2003 ivwc dysL dy pRDfn mMqrI dI kursI `qy GumMz df  lwidaf ibrfjmfn hoieaf pfl mfritn do sfl dy smyN ivwc hI iewk asPLl pRDfn mMqrI sfbq hoieaf.

          awj stIvn hfrpr Gwt igxqI kMsrvtv srkfr df muKI bnx jf irhf hY. rwb KYr kry jy mfritnvfdI swcy hoey qF hux AuhnF dy Pryb ivwc af ky hfrpr df ivroD krn vfilaF prlo df iKafl jLrUr afAuNdf hovygf. jy prlo af geI qF Auh votr aqy mfritnvfdI swcy sfbq ho jfxgy pr jy nf afeI qF mfritnvfdIaF dy Pryb ivwc afey votrF nMU aglIaF coxF ivwc afpxf mn Tos hkIkqF dI rosLnI ivwc bdlx df iPr mOkf imlygf.

          sLONkI nMU hfrpor dI kmjLor srkfr vyK ky hux smilMgI sLfdIaF dy kfnMUn `qy njLrsfnI dI afs bhuq Gwt jfpdI hY. pfl mfritn iewk asPl pRDfn mMqrI dy nfl nfl kYnyzf ivwc smilMgI sLfdIaF df klMkdfqf dy qOr `qy vI jfixaF jFdf rhygf. kul imlf ky pfl mfritn iewk GtIaf afgU qy vDIaf minpUlytr sfbq hoieaf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

rfjnIqI `qy Drm df kuMzf dy afsLy df kI bixaF jnfb!

hux qF Eltf Drm `qy rfjnIqI df kMuzf `qy mohr lfeI jFdy ny 'cfrtrvfdIey'

        bIqy 20 ku sflF qoN Dfrimk kwtVvfd ivwc  XkIn rwKx vflIaF keI sMsQfvF aqy keI lok aksr ieh pRcfr krdy af rhy hn ik iswKF df Drm aqy rfjnIqI iewk hY. isafxy qy sUJvfn bhuQyrf afiKaf krdy sn ik Drm aqy rfjnIqI do vwK vwK cIjLF hn aqy iensfn nMU dovF dI afpxy afpxy jgfH loV hY. pr mYN nf mfnUM lfeI rwKx vfly shy dIaF iqMn lwqF hox df dfavf hI krI jfieaf krdy sn. suwK nfl hux kuJ smyN qoN sLONkI ny kdy iswKF dy Drm aqy rfjnIqI dy iewk hox df dfavf  nhIN suixaF, sLfied ieh smilMgI sLfdIaF dy kfnUMn df hI jfdU hovy.

        AuNJ qwqI-sur vfly sfry iewko ijhy nhIN hn ieh sLONkI cMgI qrF jfxdf hY. kuJ aYsy vI hn jo Dur aMdroN aYsf ivsLvfs rwKdy sn aqy ajy vI rwKdy hn. aqy kuJ aYsy vI hn jo kdy ieh rfg bhuq AuWcI avfjL ivwc alfipaf krdy sn pr hux jd df smilMgI sLfdIaF df ivvfd KVf hoieaf hY Drm aqy rfjnIqI dy iewk hox dI gwl hI krno ht gey hn. hux sLONkI nMU smJ nhIN af rhI ik ies nMU sLuB sLgn mMny jF ies ax-hoxI `qy `qy ikMqU-pRMqU kry?

        iPr iewk smF ieh vI afieaf jd dihsLqvfd nfl lhU-luhfx hoey pMjfb dI hflq qoN lok qMg af gey qy qwiqaF nMU svfl vI krn lwg pey.  DVybMdIaF ies kdr vD geIaF ik hr qKLq dy keI keI jwQydfr ieko smyN dfavydfr bx gey qy Dfrimk srb-AuWcqf dI gwl DUVH ivwc rlL geI. lok puwCx lwg pey ik jy Drm qy rfjnIqI iewk hY qF Gwto Gwt hr qKLq df jwQydfr hI iewk iewk kr lE. rfjsI jwQybMdIaF df eykIkrn qF dUr dI gwl sI jwQydfr iewk krn nMU vI bhuq smF lwgf aqy Auh vI amn kfnUMn dI hflq suDr jfx kfrn sMBv hoieaf nhIN qF awj qwk ies muwdy `qy vI ikrpfnF KVkdIaF rihxIaF sn. ies dy nfl hI rfj ibnF nhIN Drm cly hY, Drm ibnF sB dly mly hY dy dfavy jF nfhry qkrIbn alop ho gey.

        ies hflq ivwc iewk nvyN ivcfr df jnm hoieaf jF kih lE ik ieh vIcfr pRcfiraf igaf ik jd iswK Drm aqy rfjnIqI dy iewk hox dI gwl krdf hY qF ies df asl mqlb rfjnIqI qy Drm df kMuzf rwKx dI gwl afK irhf huMdf hY. dfavy kIqy jfx lwg pey ik Drm dI pfh jF Drm dy BYa qoN ibnF rfjnIqI, smfj aqy mnuwK df nuksfn kr skdI hY qy rfjnIqI nMU shI jgfH rwKx vfsqy Drm df kMuzf jF Drm df zr hoxf bhuq jLrUrI hY. ieh qrk vI idwqf jfx lwg ipaf ik jd Drm afiKaf jFdf hY qF ieh koeI ivsLysL mwq df pihrfvf jF iksy ivsLysL mwq df rfj nhIN hY ieh qF dieaf, iemfndfrI, dfnsMLmMdI aqy nYiqkqf `qy aDfirq inXmF dI gwl hY ijs aDIn rfjnIqI Kudf df BYa rwK ky mnuwK qy smfj dy Bly df kMm kr sky. bhuq sfry lok rfjnIqI nMU kurwpt qF pihlF hI mMndy sn qy ajyhI rfjnIqI qoN pRysLfn vI sn ies leI Auh rfjnIqI `qy Drm df kuMzf dy ies AudfrvfdI ivcfr nfl sihmqI dyx lwg pey. hrjL vI kI sI gwl qF Kudf dy BYa ivwc rih ky smfj dy Bly df kMm krn dI hI sI nf.

        sLONkI nMU Xfd hY ik rfjnIqI qy Drm df kuMzf hoxf cfhIdf hY dy ivcfr nMU sfbkf jwQydfr rfgI drsLn isMG hurF ny bhuq pRcfiraf sI aqy ies dI AudfrvfdI ivafiKaf df muwK somf vI pRo drsLn isMG hI sn.

        Es smyN iksy nMU kI pqf sI ik pfl mfritn kYnyzf df pRDfn mMqrI bx jfvgf qy Auh smilMgI sLfdIaF df ibwl sMsd ivwc pysL kr ky ies nMU knyzIan cfrtr df mfmlf afK dyvygf. kI pqf sI ik AuWjl dosFJ aYn zI pI dy smfjvfdI isDFq nMU alivdf afK ky mfritnvfdIaF dy kuwCV cVH jfvygf. kI pqf sI ik ivsLv iswK sMsQf dy pirvfr nfl sbMDq aimRMqDfrI nvdIp isMG bYNs aYm pI bx jfvygf. kI pqf sI ik kdy hlky dy lokF dy supny ivwc  vI nf afeI rUbI Zflf  nMU pfl mfritn brYNptn qoN itkt dy ky invfj dyvygf qy Auh ilbrl lihr `qy svfr ho ky aftvf phuMc jfvygI. kI pqf sI ik iswK pirvfrF nfl sbMDq jF sbMDq smJy jfx vfly ieh iqMny ilbrl  mfritnvfdI toly nfl rlL ky smilMgI sLfdIaF dy ibwl dy hwk ivwc Bugq jfxgy qy Auh vI jwQydfr akfl qKLq, pop aqy iswKF smyq sfry Dfrimk iPrikaF dy sKLq ivroD dI jLrf ijMnI vI pRvfh nf krdy hoey.

        jd iehnF iqMn ilbrlF ny mfritn dy smilMgI sLfdIaF dy ibwl dy hwk ivwc votF Tfh krky pf idwqIaF qF iswKF df Drm aqy rfjnIqI iewk aqy  rfjnIqI `qy Drm df kuMzf cfhIdY df isDFq pRcfrn vfly kuJ lok rfqo rfq knyzIan cfrtr dy rfg alfpx lwg pey.  lokF ny lwK ivroD kIqf, lokF ny lwK lfhnqF pfeIaF pr ieh tws qoN mws nhIN hoey `qy cfrtr cfrtr cfrtr krdy mfritn dI GnyVI cVH ky cfrtrvfdI bx gey. knyzIan cfrtr dysL dy rfjsI  afgUaF df iliKaf hoieaf iewk dsqfvyjL hY ies leI ieh rfjnIqI dI pdfiesL hY. ies df kMm vI rfjnIqI dy inXmF nMU rYgUlyt krn jF AuhnF dIaF hwdF qYa krn ivwc mdd krn df hI hY. ieh nf qF koeI Dfrimk gRMQ hI hY aqy nf ieh kudrq jF  iksy avqfr dI AucfrI hoeI bfxI hI hY. pr cfrtrvfdIaF dy bilhfry jfeIey AuhnF leI ieh hux swB qoN AuWqy dI dsqfvyjL hY ijs vfsqy Auh kuJ vI kurbfn krn vfsqy iqafr hn.  sxy hr Drm dy asUlF aqy mnuwKI smfj dI sdIaF purfxI rIq dy.

        afpixaF nMU bcfAux vfsqy Drm `qy Eltf rfjnIqI df kuMzf lfeI jf rhy cfrtrvfdIaF qoN sLONkI puwCxf cfhygf ik hux rfjnIqI `qy Drm df kuMzf dy afsLy df kI bixaF jnfb?

        awj dy kuJ AuhnF cfrtrvfdIaF nMU sLONkI Auh idn vI Xfd krvfAuxy cfhygf jd Auh afpxy iewk Kfs ivroDI dIaF kiQq afdqF df mKOl Auzfieaf krdy sn aqy Aus nMU hIjiVaF df jrnYl aqy Aus dy hr njLdIkI nMU hIjiVaF dI POj afK ky BMizaf krdy sn. nf qF ies mKOl df sfhmxf krn vfly ny kdy smilMgI ivafh krvfieaf sI aqy nf hI kdy Aus ny jfhrf qOr `qy ajyhf krn dI gwl kIqI sI. sgoN swc qF ieh hY ik Es smyN sbMDq ivakqI pRcwlq mrd-aOrq ivafh dy bMDn ivwc bwiJaf hoieaf sI. Eh vI smF sI jd iehnF nMU hIjiVaF vflf mKOl iPwt bYTdf sI qy ieh hr asUl iCwky `qy tMg ky ieh mKOl inwq kiraf krdy sn. keI lok awj vI iehnF dIaF typF aqy ilKqF dy hvfly idMdy hn ijhnF ivwc hIjiVaF dy jrnYl aqy POj dIaF qohmqF lgf ik ieh musLkVIaF ivwc hwisaf krdy sn.

        smyN aqy DrqI dI guilafeI, kudrq ivwc hr cIjL df cwkr ivwc ivcrnf iehnF swjxF nMU awj Es moV `qy  lY afieaf hY ijwQy lok hux jrnYlI qy POjdfrI iehnF nMU iehnF dy kfiraF kfrn bKLsLx lwg pey hn. sLONkI hux iehnF qoN puwCxf cfhygf cfrtrvfdIE hIjiVaF dy jrlYl qy hIjiVaF dI POj dIaF qohmqF df kI bixaF!

        bIqy hPLqy gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl `c jd sLONkI kMD nfl pey mUhdy mfry duwD vfly kryt `qy bYT ky lwgr Ck irhf sI qF iewk bjLUrg swjx ny af ky sLONkI nMMU iewk aKLbfrI kfqr ivKfeI ijs ivwc dfavf kIqf igaf sI ik jy hfrpr ijwq vI jfvy qF Auh bhuqf kuJ nhIN krygf. ies kfqr ivwc iliKaf hoieaf sI ik  smilMgI sLfdIaF dy mfmly df aYvyN rOlf hI hY hfrpr vwD qoN vwD smilMgI sLfdIaF ivwcoN sLfdI lPLjL hI kwt dyvygf bfkI swB kuJ Esy qrF hI rhygf.  Bfv smilMgI kYnyzf ivwc vwsdy rihxgy, Auh quhfzy aFz-gvFz vI rih skxgy, kMm kr skxgy qy sFJ Bfv smilMgI sbMD vI bxf skxgy. smilMgI isvl XUnIan vI bxf skxgy ies leI aYvyN iewk lPLjL kwtx vfsqy bhuqf rOlf pfAuxf TIk nhIN hY ieh ies aKLbfrI kfqr df incoV sI. sLONkI df idl kIqf ik kfqr ilKx vfly BfeI qoN puwCy ik jy mslf isrPL iewk lPLjL df hI hY qF smilMgIaF aqy mfritn vfsqy vI mslf isrPL iewk sLfdIaF lPLjL df hI sI. AunFH ikAuN ieh lPLjL smilMgI sbMDqF vfsqy vrqx dI aVI kIqI aqy ajy qwk kr rhy hn? mrd-aOrq jF nr-mfdf sbMDq kudrq dI dyx hn aqy ieh irsLqy hI ivafh jF sLfdI jF mYirj lPLLjLF df aDfr hn. kudrq ny nr aqy mfdf nMU afpxy afp ajyhy aMg  idwqy hn jo iewk dUjy ivwc iPwt bYTdy hn aqy iswtf  AuqpqI ivwc inkldf hY. jy mfritn smilMgIaF dy sbMDqF nMU koeI kfnUMnI mfnqf dyxI hI cfhuMdf sI qF Aus ny mYirj lPLjL df Gfx ikAuN kIqf? afKr mslf qF iewk lPLjL df hI sI nf koeI hor lPLjL vrq lYNdf. kI cfrtrvfdI afpxy ipafry afgU pfl mfritn nMU ieh pwCx dI Kycl krngy?

        smilMgI sLfdIaF df ivroD krn vfly Dfrimk, pirvfrvfdI qy kudrqvfdI ibrqI vfly lokF ny vI ikhVf kdy smilMgIaF nMU jylL Byjx jF dysL-bdr krn dI mMg kIqI hY. Auh vI qF ivafh nMU ivafh rihx dyx dI hI mMg krdy hn. jy brqfnIaf aqy PrFs vrgy dysL smilMgIaF nMU vwKrf drjf dy ky sfr skdy hn qF mfritn ikAuN ivafh nMU qbfh krn `qy quilaf hoieaf hY?

        aKy mfmlf qF isrP iewk lPjL df hI hY dI aKbfrI kfqr `qy itwpxI kridaF sLONkI dy nfl bYTy iewk bjLurg ny kmfl dI gwl afKI. isafxy bjLurg df kihxf dI ik hr lPjL isrPL iewk lPLjL hI nhIN huMdf Aus ipwCy bhuq kuJ luikaf hoieaf huMdf hY ijs nMU Bfvnf jF ipCokV afiKaf jf skdf hY. swjx ny dwisaf ik awj jy koeI iswK, ihMdU jF muslmfn afpxy iksy sbMDI nMU jF sih-DrmI nMU afKy ik Plfxy idn pfT hY jF afKMz pfT hY BfeI jLrUr afieE qF ies df iewk Kfs mqlb hY. jy iswK hY qF bfxI dy sihj pfT, afKMz pfT jF suKmnI sfihb dy pfT dI gwl kr irhf hovygf. aqy jy ihMdU hY qF jLrUr gIqf, rfmfiex vrgy iksy Drm gRMQ dy pfT dI gwl kr irhf hovygf qy eysy qrF koeI muslmfn jF eIsfeI afpxy iesLt bfry gwl kr irhf hovygf. ajyhy swdy `qy jfx vfly iksy iensfn nMU afpxy afp hI pfT lPLjL nfl iksy Dfrimk krm df igafn aqy afs ho jFdI hY.

        pr jy lPLjL jF awKr dy mqlb df Prk Kqm kr deIey qF jLmIn asmfn df Prk pY jfvygf. pfT dy swdy `qy phuMcy iksy ivakqI nMU jy myjvfn dy Gr koK-sLfsqr jF iksy hor kfmuk rcnf df pfT ho irhf imly qF kI Bfxf vfprygf? Prk qF lPLjL dy mqlb jF lPLjL df hI hY nf. pfT lPjL ipwCy iewk Kfs Bfvnf hY aqy eysy qrF mYirj, ivafh jF sLfdI lPjL ipwCy vI iewk Kfs Bfvnf iewk Kfs afs  qy iewk Kfs mirXfdf hY.

        afpixaF dy kfiraF `qy prdy pfAux leI awkIN-plfhIN hwQ mfrn vfilE! ikqy Drm krm dy lPLjLF dy mfany hI nf bdl ky rwK idE!

hfrpr df BUqIkrn krn `c asPl rhy ny ilbrl qy

rItfiermYNt dI Aumr twp cwuky 67 sflf mfritn dI QF votr Juk rhy ny 46 sflf nOjvfn afgU hfrpr vwl!

       

        cox srvyKx dws rhy hn ik mfritnvfdI ilbrl,  kMsrvtv afgU stIvn hfrpr df BUqIkrn krn ivwc asPl rhy hn. lokF nMU kMsrvtv pfrtI aqy kMsrvtv afgU qoN zrfAux vfsqy ilbrlF ny zrfAuxIaF qy JUTIaf aYNzF dI JVI lfeI hoeI hY. lokF nMU ieh dwsx dI koisLsL kIqI jf rhI hY ik jy 23 jnvrI nMU hfrpr pRDfn mMqrI bx jFdf hY qF prlo af jfvygI, kYnyzf qbfh ho jfvygf. afpxy 13 sfl dy rfj dOrfn ilbrlF ny lokF nMU KUb vrglfieaf hY aqy Auh ajyhf krn dy mfhr vI bx gey hn. ilbrlF df jLor lwigaf hoieaf hY ik dysL nMU clfAuxf isrPL AuhnF nMU hI afAuNdf hY qy hfrpr iensfn nf ho ky koeI aYsf hYvfn hY jo AuhnF dy KUn df ipafsf hY.  lokF ny ies vfr ilbrlF dy ies kUV pRcfr nMU pwTy nhIN pfey aqy Auh ilbrlF qoN AuhnF dI BwdI kfrgujLfrI bfry pwCdy hn, kurwpsLn bfry puwCdy hn qy smilMgI sLfdIaF bfry puwCdy hn.

        srvyKx dwsdy hn ik lok hux rItfirmYNt dI Aumr twp cuwky 67 sflf pfl mfritn dI QF  46 sflf nOjvfn afgU stIvn hfrpr nMU qrjIh idMdy hn. agsq 28, 1938 ivwc jnimaF pfl mfritn hux iewk Qwk cuwkf afgU ivKfeI idMdf hY aqy Aus dI afpxI sIt vI Kqry ivwc  jfpdI hY. aprYl 30, 1959 ivwc torFto ivwc jnimaF stIvn hfrpr ajy ijMdgI dI cVHq ivwc hY. jy stIvn hfrpr 23 jnvrI nMU jyqU ho ky sfhmxy afAuNdf hY qF Auh bhuq dyr bfad torFto df jnimaF pihlf pRDfn mMqrI hovygf. aprYl 30, 1959 ivwc torFto dy eItobIko ielfky ivwc iewk sDfrn prvfr ivwc jnimaF hfrpr eItobIko dy ikpilMg kolIjIeyt df gryjUeyt hY aqy stUzYNt vjoN torFto ivwc hI sDfrn kMm krdf irhf hY. ies ipwCoN hfrpr df pirvfr albrtf sUby ivwc mUv ho igaf sI aqy hux Auh albrtf df vsnIk hY.

        ilbrl hfrpr df torFto nfl sbMD CupfeI rwKxf cfhuMdy hn qF ik Aus nMU pwCmI kYnyzf df gorf afK ky Gwt igxqI iPrikaF nMU buwDU bxfieaf jf sky. swc qF ieh vI hY ik mfritn afp kYnyzf df awj qwk df swB qoN amIr pRDfn mMqrI hY jo ik bhu-kroVI isLipMg kMpnI knyzf stIp isLp df mflk hY. ieh kMpnI mFtrIal bysz hY aqy ies dy keI isLp bfrbyzo aqy hor mulKF ivwc rijtr krvfey hoey hn qF ik kMpnI nMU tYks Gwt dyxy pYx.  knyzIan lok hux stIvn hfrpr nMU ivsLvfs dI njLr nfl vyKx lwg pey hn aqy ilbrlF nMU hfrpr dy BUqIkrn ivwc sPLlqf nhIN imlI. hfrpr df BUqIkrn krn `c asPLl rihx qoN bfad jy mfritn dy pwly 23 jnvrI nMU hfr hI pYNdI hY qF Aus df Kud df vwKry iksm df BUqIkrn ho jfvygf. Bfv mfritvfd BUqkfl dI Kyz bx jfvygf qy ilbrl Aus df bdl Bflxf sLurU kr dyxgy.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

lMbVdfr BjfE! bYa kIqIaF votF CuzfE! qy iPr vyKo quhfzy kMm ikvyN huMdy hn, 

hYWz tYks ktOqI qF iewk trylr hI hY

        knyzf dI ilbrl pfrtI iemIgrMtF nMU hmysLf afpxI jyb ivwc smJdI rhI hY aqy eysy kfrn hI ilbrlF kdy iemIgrMtF dIaF musLklF vwl koeI iDafn hI nhIN idwqf. svrgI ilbrl afgU jnfb trUzo dy nfm df Pwtf hI ilbrlF nMU lwKF iemIgrMtF dIaF votF dI Aumr Br leI grMtI dyx vfsqy kfPI sI. ilbrl jnfb trUzo dy nfm df vfsqf pf ky aksr hI iemIgrMtF dy chyqy bx jFdy sn qy ibnF mukfblf hI iemIgrMtF dIaF lwKF votF zkfr jFdy sn. ilbrlF nMU ieh vwl af igaf sI ik jo kMm ibnF iksy qklIPL kIiqaF ho skdf hY Es vfsqy koeI qrwdd krn dI kI loV hY?

        knyzf dy ieiqhfs ivwc ieh pihlIaF coxF hn ijhnF ivwc GumMzI ho cuwky ilbrlF nMU ieh aihsfs hoieaf hY ik iemIgrMtF dIaF votF hux AuhnF dI jyb ivwc nhIN hn. ies kOVy aihsfs kfrn hI ilbrl hux iblkdy iPrdy hn qy iemIgrMtF nMU rfieqF dyx dIaF gwlF krn lwg pey hn. pihlI vfr sfrQk rUp ivwc iksy kMsrvtv afgU ny iemIgrMtF dy mnF ivwc pey Brm-BulyKy dUr krn vfsqy AuhnF nfl rfbqy kfiem kIqy hn aqy AuhnF nMU lgdy hwQ hI sPLlqf imlI hY. ieh koisLsL qF BfvyN awsIivaF ivwc kMsrvtv afgU brfien mlrUnI ny vI kIqI sI aqy AuhnF hjLfrF gYr-knUMnI qy rPUjI pRvfsIaF nMU amnYstI vI idwqI sI pr kMsrvtv pfrtI dy dOPLfV ho jfx nfl bIqy 12-13 sfl ilbrlF dI iewk qrPLf cVHq ny kMsrvtvF nMU aYn KUMjy lgf idwqf sI ijs kfrn iemIgrMtF kMsrvtvF dI amnYstI nMU Buwl hI gey sn.

        ilbrlF ny iemIgrMtF nMU AuhnF dy drdI hox df BulyKf pfAux vfsqy knyzf dy  iemIgrMt BfeIcfiraF ivwc keI lMbVdfr vI pfl rwKy hn. ieh lMbVdfr ilbrlF qoN hr iksm dIaF shUlqF pRfpq krdy af rhy hn ijhnF ivwc kOmI afgUaF nfl qsvIrF, pRfeIvyt imlxIaF, ivjLtr qoN lY ky minstrI primtF dIaF CbIlF sLfml hn. iewk pfsy lok afpxy sky-sbMDIaF leI vIijLaF nMU qrsdy rhy hn qy dUjy pfsy lMbVdfr lUMbV cflF cwl ky mflomfl huMdy rhy hn.

        ies vfr jd ilbrlF nMU iemIgrMtF dy bdly hoey mUz dI iBxk peI qF Auh qVp AuWTy. ilbrlF nMU kursI KUsdI hoeI njLrIN pYx lwg peI. ilbrlF nMU ieh iBxk vI pY geI ik kMsrvtv, ilbrlF dy lgfey 1475 zflr dy hYWz tYks ivwc ktOqI krn jf rhy hn. afpxI kursI bcfAux leI ilbrl BfvyN qrF qrF dy BrmfAU aYlfn pihlF vI krdy rhy hn pr hYWz tYks ivwc AuhnF pihlI vfr ktOqI dI gwl afKI hY. iemIgrMt jfx gey hn ik ilbrl afpxy vfady Gwt hI pUry krdy hn ies kfrn hux ilbrlF Kfs kr ky mfritnvfdI ilbrlF `qy koeI XkIn krn vfsqy iqafr nhIN hY.

        ajy vI keI aKOqI lMbVdfr ilbrlF nMU votF pvfAux dy lfry lgf rhy hn pr sLONkI nMU lgdY ik ieh hux lfry hI rih jfxgy. aKOqI lMbVdfr ilbrlF vwloN kIqI gey hr aYlfn nMU vDf ky vI pysL kr rhy hn qF ik lok iksy qrF ilbrlF dIaF cflF ivwc Ps jfx. pr kfmXfbI AuhnF nMU nhIN iml rhI ijs df sbUq ryzIE tfk-sLoa hn ijhnF ivwc ilbrl BgqF nMU mUMh dI KfxI pY rhI hY. bIqy hPLqy sLONkI nMU iewk swjx acfnk imilaf ijs ny ajyhy hI iewk mIzIaf adfry `qy aMnf ilbrl pwKI hox df dosL lgfAuNidaF ikhf ik Plfxy adfry nMU qF afpxf nfm bdl ky hux ilbrl sfgr hI rwK lYxf cfhIdf hY.

        jd pfl mfritn ny hYWz tYks ivwc ktOqI df aYlfn kIqf qF iewk pMjfbI prcy dy kflmnvIs ny iliKaf ik pfl mfritn ny sfry df sfrf hYWz tYks KLqm krn df aYlfn kIqf hY aqy nfl hI ikhf ik hfrpr ny awDf kwtx df aYlfn kIqf hY. pVH ky sLOkI nMU JuT-mfstr kflmnvIs `qy bhuq qrs afieaf aqy sLONkI ny soicaf ieh kflmnvIs qF pfl mfritn df mwuK slfhkfr hoxf cfhIdf sI. swc ieh hY ik pfl mfritn ny 975 zflr dy hYWz tYks ivwcoN pihly sfl isrPL 375 zflr kwtx df vfadf kIqf hY aqy Auh vI ies sLrq `qy ik pihlF Aus nMU votF pf ky dubfrf kursI `qy ibTfE. koeI Blf puwCy BfeI quhfnUM qF asIN bIqy 12-13 sfl qoN hI gwdI `qy ibTfieaf hoieaf hY qf qusF ieh ktOqI pihlF ikAuN nf kIqI? swc qF ieh hY ik ieh kflf tYks pfl mfritn df hI Toikaf hoieaf hY. qy ieh tYks Tokx vylyL bhfnf mfritn ny lgfieaf sI srkfr df bjt Gftf dUr krn df. mfritn ieh vI dfavf krdf hY ik bIqy 8 sfl qoN dysL df bjt srplws ivwc hY. qF BfeI ieh dwso ik bjt Gftf pUrf krn vfsqy lgfieaf igaf hYWz-tYks 8 sfl pihlF ikAuN nf vfps ilaf jd Gftf dUr ho igaf sI? qy hux pihly sfl 375 zflr aqy dUjy sfl 300 zflr aqy iPr qIjy sfl 300 zflr hor kwtx dIaF lMbIaF qrIkF ikAuN pfeIaF hn?

        hfrpr ny vI hYWz-tYks kwtx df aYlfn kIqf hY jo ik pihly sfl 975 zflr df awDf kwtxf hY jo ik 487[50 zflr bxdf hY aqy mfritn dI pihly sfl dI ktOqI qoN vwD hY. hfrpr ny bfkI bcdf sfrf hYWz-tYks ilbrlF dy bhI-Kfqy vyK ky kwtx df Brosf idwqf hY. lok hfrpr dy vfady `qy vwD XkIn krdy hn qy mfritn dy vfady `qy Gwt ikAuNik mfritn qF pihlF vI keI vfady krky sfPL mukrdf irhf hY. 1993 ivwc zMky dI cot `qy 7% jI aYs tI KLqm krn df ilKqI vfadf kIqf sI qy ilbrl kursI sMBfldy sfr hI mukr gey sn.

        hor qF hor keI pol srvyKxF dy dysI mfihrF df JUT vI lok rMgy hwQIN PVn lwg pey hn ijs kfrn hux srvyKxF dy aKOqI mfihr gfieb huMdy jf rhy hn.  iehnF mfhrF dy gfieb ho jfx df iewk kfrn ilbrlF dI pwQr vFg izwg rhI iksmq vI jfpdf hY. hux ivcfry lokF nMU af ky dwsx qF kI dwsx? bIqy hPqy qoN qF iek ajIb qbdIlI vyKx nMU iml rhI hY. keI keI lwK sroqy hox dy dfavydfr  kuJ burkImfr mIzIafkfr jo bIqy dsMbr mhIny dy sLurU qoN hux qwk iewko sfhy 13-13 vfr ilbrl ilbrl ilbrl df jfp kiraf krdy sn bIqy somvfr qoN kMsrvtv AumIdvfrF dy sohly gfAux lwg pey hn qy ilbrlF df nfm qwk lYx qoN pRhyjL krn lwg pey hn.

        sONkI afpxy iemIgrMt BrfvF nMU slfh dyvygf ik hYWz-tYks ivwc ktOqI dy vfady qF trylr hI hn jLrf afpxIaF ilbrlF kol bYa kIqIaF votF Cuzf ky qF vyKo ky quhfzy kMm ikvyN huMdy hn. bYa kIqIaF votF CuzfAux vfsqy afpUM sjLy lMbVdfrF nMU BjfAuxf pvygf jo KfxpIx nMU bFdrI qy tMby Kx nMU irwC dy pMjfbI aKfx muqfibk ilbrlF qoN lfB qF afp AuTf rhy hn qy nfm BfeIcfry dIaF bwJvIaF votF pvfAux df vrq rhy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

aKy kMsrvtv pfrtI dy pMjfbI AumIdvfrF ny smilMgI-sLfdIaF qy skYNzl nMU

iewk nMbr `qy rwK ilaf hY!

smilMgI sLfdIaF nMU afny-bhfny jfiejL TihrfAux vfilE,

23 jnvrI nMU afpxy bwicaF dy mUMh vyK ky votF pfAux GroN inkilE

          mfritnvfdI iehnF coxF ivwc bhuq sLYqfnI Bry ZMg nfl smilMgI sLfdIaF dy ivvfdgRsq kfnUMn nMU afpxy ihwq ivwc vrqx dI koisLsL kr rhy hn.  smilMgIaF aqy AuhnF dy hmfieqIaF dy Kymy ivwc mfritnvfdI AuhnF nMU brfbrqf df hwk dyx df hOslf krn vfly aqy AuhnF dy ihwqF dy rfKy dy rUp ivwc pysL krdy hn.  ijwQy ies anYiqk kfnUMn df ivroD huMdf hY AuWQy mfritnvfdI cfrtr nMU Zfl bxf lYNdy hn. aKy ieh asIN nhIN kIqf ieh qF cfrtr dI dyx hY qy knyzIan cfrtr afPL rfeIts swB df rfKf hY. jd iemIgrMt BfeIcfiraF ivwc ivcrdy hn qF cfrtr nMU Gwt igxqIaF df msIhf dwsdy hn. DrmI, pirvfrvfdI qy kudrqvfdI soc dy DfrnI lokF ny mfritnvfdIaF df ies kfnUMn vfsqy  sKLq ivroD kIqf hY. Gwt igxqI BfeIcfiraF ivwc ies ivvfdgRsq kfnMUn ny mfritnvfdIaF dI imwtI plIq kr ky rwK idwqI hY aqy AuhnF nMU BfrI cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY. eysy kfrn GwtigxqI BfeIcfiraF ivwc mfritvfdIaF ny cfrtrvfd nMU mohrf bxfieaf hoieaf hY. aKy asIN Gwt igxqIaF dy rfKy hF aqy cfrtr vI Gwt igxqIaF smyq swB dI rfKI krdf hY aqy asIN cfrtr dy ipwCy KVy hF. cfrtrvfdIaF nMU Gwt igxqI BfeIcfiraF ivwc AuhnF df pwK bysLrmI nfl pRcfrn vfilaF dI  Gft df vI sfhmxf krnf pY irhf hY. hr mIzIafkfr jd afpxy aMdr JfqI mfrdf hY qF Aus df aMdrlf smilMgI sLfdIaF df ivroD krdf hY. Gwt igxqI iPrikaF ivwc afpxy jLmIr dy iKlfPL jf ky ilbrlF dy smilMgI sLfdIaF dy kfnUMn dy hwk ivwc pRcfr krn vfly pRcfrk pYdf krny ilbrlF dI muwK loV bx igaf hY.

          hux loV pUrI krn vfsqy ilbrlF ny kuJ aYsy jmUry qlfsL kr ley hn jo ibnF isr pYr AUl-jlULl ilK ky ilbrlF dy smilMgI sLfdIaF dy kukrm `qy oprdy pfAux dI koisLsL kr rhy hn.  bIqy hPLqy ajyhf iewk swjx ilKdf hY ik kMsrvtv pfrtI dy pMjfbI AumIdvfrF ny smilMgI sLfdIaF aqy skYNzl nMU iewk nMbr `qy rwK ilaf hY aqy bfkI aihm muwdy ipwCy rwK ley hn. hYrfnI dI gwl hY ik ies swjx pursL nMU smilMgI sLfdIaF aqy 250 imlIan zflr dy skYNzl dy muwdy,  aihm muwidaF df ihwsf nhIN jfpdy? jo hor muwdy ies swjx pursL ny aihm kih ky pysL kIqy hn AuhnF bfry ieh nhIN dwisaf ik iehnF vfsqy ijLmyvfr kOx hY? swjx jI pMjfbI AumIdvfrF vwloN awKoN proKy kIqy jf rhy muwidaF ivwc  ishq shUlqF, ividaf, rojLgfr, mfipaF dI iemIgrysLn, lybr eyjMsIaF, bjLurgF dI pYnsLn ivwc iBMn-Byd afid muidaF df ijLkr krdy hn. swjx jI ieh dwso ik Auprokq muwdy jo qusIN aihm smJdy ho aqy iehnF ivwc nuks dUr krn jF krvfAux dI iewCf rwKdy ho, iehnF nMU nuksdfr krn leI ijMmyvfr kOx hY? bIqy 13 sfl qoN dysL dI qfkq dI kursI `qy ilbrl ibrfjmfn hn qy iehnF dy rfj ivwc hI ishq syvfvF dI hflq ivgVI hY, ishq vfsqy rfjF nMU idwqI jFdI mflI mdd ivwc BfrI ktOqI hoeI hY, mfipaF dI iemIgrysLn ipwCy peI hY, 1475 zflr df hYWz-tYs Tok ky mfritnvfdIaF ny srkfrI qjOrIaF BrIaF hn, lybr eyjMsIaF df bolbflf viDaf hY qy bjLUrgF dIaF pYnsLnF df muwdf 13 sfl qoN ltkdf af irhf hY. qy iPr swjx jI ieh vI dwsxf ik quhfnMU ieh BulyKf ikvyN pY igaf ik kMsrvtv pfrtI dy AumIdvfr smilMgI sLfdIaF aqy skYNzl qoN ibnF hor muwdy ivcfr hI nhIN rhy? mIzIaf rportF gvfh hn ik pMjfbI AumIdvfr smilMgI sLfdIaF qy skYNzl smyq sfry mhwqvpUrn muwdy lokF sfhmxy rwK rhy hn. ajy bIqy sLnIcrvfr nMU hI nvyN sfl mOky izksI gurdvfry hoey smfgm ivwc bolidaF keI kMsrvtv AumIdvfrF ny afpxI pfrtI df sunyhF idwqf sI. bIbI arnjIq sMGf ny smilMgI sLfdIaF dy nfl nfl kMsrvtv pfrtI vwloN bwicaF dI sMBfl leI pysL kIqf igaf 1200 zflr pRqI bwcf mdd df pRogrfm sMgq nfl sFJf kIqf sI.

          swjx jI! rhI gwl smilMgI sLfdIaF aqy kurwpsLn skYNzl bfry mfritnvfd ivroDIaF vwloN cwup Dfrn dI, quhfzI ieh iewCf pUrI hox vflI nhIN hY. quhfzy chyqy AumIdvfrF nMU smilMgI sLfdIaF dy hwk ivwc Bugqx bfry lokF dy roh df sfhmxf krnf hI pvygf.  AuNJ ieh lyKk swjx jI afpxy afp nMU smilMgI sLfdIaF dy ivroDI dy rUp ivwc vI pysL krdy hn aqy horF nMU ies bfry KfmosL rihx dI nsIaq vI idMdy hn. swjx jI jy qusIN ies dy ivroDI ho qF iPr ies bfry kr kI rhy ho? afp ivroD krn dI jgfH horF nMU ivroD krn qoN rok rhy ho? lgdf hY ik swjx jI afp lokF ivwc bynkfb hox dy zroN afpxy afp nMU smilMgI sLfdIaF dy ivroDI dy rUp ivwc pysL kr rhy hn jd ik aMdroN jF qF afp hwk ivwc hn aqy jF iPr rotIaF kfrn pUry qfl vflI gwl hY.

          iewk pMjfbI prcy ivwc pRkfsLq hoeI ilKq ivwc ieh lyKk swjx jI ieh pRBfv dyx df vI Xqn krdy hn ik isrPL kMsrvtv pMjfbI AumIdvfr hI smilMgI sLfdIaF aqy skYNzl df muwdf AuTf rhy hn qy bfkI sfrf dysL ies bfry  pUrI qrF KfmosL hY.  swjx jI iewQy vI bhuq glq hn ikAuNik ilbrlF df bhu-kroVI spFsrisLp skYNzl sfry dysL ivwc hI aihm muwdf bixaF hoieaf hY qy ikbYWk ivwc qF ieh iewko iewk muwK muwdf hY ijs kfrn ilbrl pfrtI ikbYWk sUby ivwc hux sihkdI njLr af rhI hY.

          smilMgI sLfdIaF bfry vI sfry dysL ivwc BrpUr crcf ho rhI hY. ies dI crcf qF cfr afgUaF dI bihs ivwc vI hoeI sI qy ilbrl afgU pfl mfritn ny cfrtr nMU Zfl bxf ky kMsrvtv afgU `qy hmlf vI kIqf sI. kMsrvtv afgU stIvn hfrpr ny afpxI pujIsLn spsLt kridaF ikhf sI ik Aus dI srkfr sMsd ivwc mrd-aOrq sLfdIaF nMU bhfl krvfAux vfsqy mqf ilafvygI aqy ies mqy `qy AuhnF dI pfrtI df hr aYm pI afpxI jLmIr dy aDfr `qy vot pfAux leI ajLfd hovygf. swc qF ieh vI hY ik awj hr kMsrvtv AumIdvfr afpxy afgU dy stYNz dI pRoVqf krdf hoieaf smilMgI sLfdIaF dy ivroD kr irhf hY ijs nfl cfrtrvfdIaF nMU musLkl pysL af rhI hY. swjx jI ies musLkl nMU dUr krn vfsqy hI klm-GsfeI kr rhy hn.

          rhI gwl ies muwdy `qy spsLtqf dI, jy koeI ajy qwk aspsLt hY qF Auh jnfb mfritn hI hn. eysy kfrn hI jd bihs qoN bfad jnfb mfritn smilMgI sLfdIaF bfry bhuq grjy sn qF mfmlf puwTf pYNdf vyK ky agly idn hI pYNqVf bdl gey sn. rIjfienf sLihr ivwc bolidaF jnfb mfritn ny afK idwqf sI ik ilbrl AumIdvfr jy cfhux qF Auh smilMgI sLfdIaF df ivroD kr skdy hn qy kfrn? aKy AuhnF ny ikhVf pRDfn mMqrI bnxf hY. kI ijwq ky aYm pI bnx vfly ilbrl iksy idn pRDfn mMqrI nhIN bx skdy? sMsdI pRnflI ivwc qF ieh iksy smy vI sMBv hY pr jnfb mfritn sLfied afpxy qoN ibnF hor iksy ilbrl nMU pRDfn mMqrI bnx dy Xog hI nhIN smJdy.

          ieh afK ky pfl mfritn ny lyKk swjx jI vrgy ilbrl AumIdvfrF nMU iewk Kuwl dy idwqI hY aqy Auh ieh  hY ky ilbrl  AumIdvfr kjMsrvtv AumIdvfrF vFg smilMgI sLfdIaF df ivroD kr skdy hn.  krvf lE ivroD AuhnF qoN swjx jI qy afpxy agly lyK ivwc kro ies ivroD df ijLkr qy iPr mMnIey ik qusIN aMdroN smilMgI sLfdIaF dy hwk ivwc nhIN ho.

          swjx jI ny sRI akfl qKLq dy jwQydfr sfihb vwloN smilMgI sLfdIaF bfry iswK BfeIcfry nMU Byjy gey sMdysL bfry vI keI Brm-BulyKy pYdf krn dI koisLsL kIqI hY. jwQydfr sfihb ny ies nMU bImfr mfniskqf dI pYdfvfr afK ky smuwcy iswK jgq nMU ies df ivroD krn dI pRyrnf idwqI sI. pr cfrtrvfdI ies nMU cfrtr dI krIm Bfv vDIaf vsqU bxf ky pysL kr rhy hn. swjx jI afpxI ilKq ivwc ieh dfavf vI krdy hn ik dysL dI srbAuWc adflq (suprIm kort) ies dy hwk ivwc PYslf dy cuwkI hY. 100% gLlq hY ieh Dfrnf ik spurIm kort ies dy hwk ivwc PYslf dy cwukI hY. swc qF ieh hY ilbrl srkfr ny ieh kys suprIm kort awgy rwiKaf hI nhIN sI. aKy 7 sUibaF ivwc ieh adflqF dy PYsly nfl kfnUMn bx igaf sI. swjx jI adflqF kol qF kfnUMn bxfAux df koeI hwk hI nhIN hY qF iPr AuhnF ieh kfnUMn ikvyN bxf idwqf? iewQy swc ieh hY ik jd kuJ subfeI adflqF ny smilMgI sLfdIaF dy hwk ivwc PYsly idwqy qF ilbrl srkfr ny nf qF iehnF PYsilaF dI apIl suprIm kort ivwc kIqI aqy nf hI sMsd ivwc mrd-aOrq ivafh dy hwk ivwc koeI sfriQk kdm cuwikaf. iswty vjoN subfeI adflqF dy PYsly afpxy afp apIl dI ax-hoNd kfrn lfgU ho gey. swc qF ieh vI hY ik jnfb mfritn ny zMzy nfl votF puvf ky smilMgI ibwl pfs krvfieaf. iehI jnfb mfritn jy cfhuMdy qF mrd-aOrq sLfdIaF dy sdIaF purfxy hwk dI bhflI vfsqy  kdm cuwk skdy sn aqy AuhnF nMU ies vfsqy sMsd ivwc kMsrvtv smyq bhuq sfry hor sMsd mYNbrF dI pUrI hmfieq vI iml jfxI sI.           

        lyKk swjx jI sLfied ieh nf jfxdy hox pr jnfb mfritn jfxdy hn ik jd 1999 ivwc mrd-aOrq sLfdIaF dy muwdy `qy sMsd ivwc votF peIaF sn qF 216 votF hwk ivwc aqy isrPL 55 iKlfPL Bfv smilMgIaF dy hwk ivwc peIaF sn. adflqF dy PYsilaF dy bfvjUd jnfb mfritn kol brqfnIaF vFg ieh afpsLn sI ik smilMgIaF nMU isvl-XUnIan df hwk dy idMdy qy mrd-aOrq ivafh dy hwk nMU Esy qrF siqkfr nfl bhfl rwiKaf jFdf. ies nfl mfritnvfdI kwuqy-KfxI qoN bc jFdy qy lyKk swjx jI nMU Eltf-pultf ilKx dI loV vI nf pYNdI. vwzI gwl knyzIan smfj  nYiqk igrfvt qoN bicaf rihMdf hY. lyKk swjx jI nMU sLONkI ieh vI Xfd krvfAuxf cfhygf ik ijhnF krIb 34 ilbrl aYm pIaF  ny smilMgI sLfdIaF dy ibwl df ivroD kIqf sI AuhnF ivwc isrPL iewk hI pMjfbI sI ies qoN sfbq huMdf hY ik smilMgI sLfdIaF df ivroD pMjfbI BfeIcfry qoN bfhr vI hY.

          lyKk swjx jI smilMgI sLfdIaF qoN bafd hux cfrtr aqy adflqF quhfnMU aqy sfnMU hor CFdy dyx leI vI iqafr hn ies leI dovyN hwQF nfl buwk bxf ky iqafr bYTo. ajy do hPLqy pihlF hI AuWc adflq ny afpxy iewk PYsly ivwc sivMzlrjL klwb dIaF krqUqF nMU jfiejL dwisaf hY. ieh iewk ajyhf klwb hY ijwQy nOjvfn mrd-aOrqF, ivafhy qy kuafry sB jf skdy hn qy jMglI kfmuk iqRpqI vfsqy jo mn afey kr skdy hn. iewQy smUMhk sMBog huMdy hn ijwQy keI joVy afpxI nYiqkqf df jLnfjLf iekwTy ho ky kwZdy hn aqy keI hor guh nfl vyK ky mn-pRcfAuNdy hn. iewQy ajIb ajIb qrIikaF nfl kfm-Bog huMdf hY aqy mrd-aOrq joVy afpxy jIvn sfQI bdl ky vI anYiqk afnMd mfx skdy hn. qy sivMzrjL klwb vfly ies sfry kuJ qoN zflr bxfAuNdy hn. qy swjx jI AuWc adflq dy 7-2 dy PYsly ivwc afiKaf igaf hY ik sivMzlrjL klwb ivwc vfpr rhy Bfxy qoN iksy ivakqI jF smfj nMU koeI KLqrf nhIN hY. gwl iewQy hI nhIN rukI aqy nf hI rukygI, ieh PYslf afAux dy hPLiqaF dy aMdr aMdr KLbr afeI hY ik hux torFto ivwc ivikz nfm dI klwb Kuwl geI hY ijs ny sivMzlrjL nfloN vI vDIaf syvfvF dyxIaF sLurU kr idwqIaF hn. sMBv hY ik jldI hI ajyhI koeI klwb afp jI dy lfgly sLihr jF ksby ivwc vI Kuwl jfvy. ies afs qoN vI ienkfr nhIN kIqf jf skdf ik ajyhI koeI klwb afpxI grYNz EpinMg mOky PIqf ktvfAux vfsqy afp jI dy iksy chyqy cfrtrvfdI aYm pI nMU swd lvy aqy aYm pI sfihbfn jF sfihbF afp jI vrgy lyKk swjx nMU afpxI bwly bwly dI KLbr GVn vfsqy srkfrI ilMmo dI svfrI krvf ky nfl hI lY jfx.

          sLOkI iewk gwl  afny-bhfny smilMgI sLfdIaF df pwK pUrn vfly lyKk swjx jI nMU hor afKxI cfhygf. swjx jI Tos isafsI agvfeI dI axhoNd ivwc quhfzf chyqf cfrtr keI hor ikRsLmy vI ivKfeygf. aglf ikRsLmf sLfied ngn klwbF dy hwk ivwc hovy. ies df pqf quhfnMU aqy sLONkI nMU Es smyN hI lwgygf jd grmIaF dy idnF ivwc kdy asIN afpxy bwcy qy bwcIaF nMU nfl lY ky Gr dy mUhrly Xfrz ivwc mOsm df afnMd mfx rhy hovFgy qy awgyN iksy ngn klwb dI ngn-mMzlI sVk qoN ievyN gujLr rhI hovygI ijvyN kMpnI bfg dI sYr kr rhI hovy. qy sLrmsfr sLihrI afpxy bwicaF nMU ies bfry kuJ nsIaq dyx jogy nhIN rihxgy. bwicaF nMU qF lokF dy lhU-psIny dI kmfeI dy zflrF nfl cldy srkfrI skUl pihlF hI cfrtr cfrtr cfrtr df pfT qoqy vFg rtf cwuky hoxgy. hux qF rwb iewko KYr kry lyKk swjx jI! ikqy cfrtr dI imhrbfnI nfl afAux vflI ies ngn-mMzlI ivwc  afpxf koeI nOjvfn bwcf nf hovy. nf sLONkI df nf quhfzf qy nf ieh lyK pVHn vfly pfTkF df aqy nf Gr mUhry mOsm df afnMd mfnx bYTy iksy pirvfr df.

          hr mfpf afpxy bwcy bhuq ipafr aqy afs nfl pfldf hY. bwicaF dy BivK leI afpxIaF  keI AumMgF dI kurbfnI krdf hY. mfipaF dI swB qoN vwzI iewCf afpxy bwicaF nMU Pldy vyKx dI huMdI hY. hr mfpf afpxy poqy, poqIaF, dohqy, dohqIaF nMU afpxIaF bfhF ivwc iKzfAuxf cfhuMdf hY. ieh duwK AuhnF qoN puwCo ijhnF nMU afpxI aOlfd nMU Pldy vyKx df iksy kfrn mOkf hI nhIN imldf. sLONkI afpxf pirvfr inwq KusLIaF KyVy mfxdf vDdf Puldf vyKxf cfhuMdf hY qy iehI cfhuMdy hn dunIaF Br dy hor mfpy. lyKk swjx jI agly lyK ivwc ieh vI dwisE ik jy ikqy rwb nf kry afp dI mihnq nfl pflLI aOlfd ikqy smilMgI sLfdI dy rsqy qur peI qF afp jI nMU koeI pRysLfnI qF nhIN hovygI? kI iPr vI afp jI cfrtr aqy cfrtrvfdIaF dy hwk ivwc klm-GsfeI krogy?

          lyKk swjx jI pMjfbI dI khfvq, KLrbUjLy nMU vyK ky KLrbUjLf rMg bdldf hY  Xfd rwiKE! aMgryjLI ivwc vI bwicaF bfry iewk eysy iksm dI khfvq hY jo ieMJ hY, mMkIjL sI mMkIjL zU jF mMkIjL zU vwt mMkIjL sI. Bfv  bFdr EhI krdy hn jo bFdr vyKdy hn. qy bcpn qoN mfipaF aqy smfj qoN iensfnI kdrF kImqF vyK ky iswKdf hoieaf hr bwcf ieMJ hI krdf qy iswKdf hY.

          smfj nMU af rhy jF idwqy jf rhy puwTy GyVy nMU Twlx df ajy vI mOkf hY.  smilMgI sLfdIaF nMU afny-bhfny jfiejL TihrfAux vfilE, 23 jnvrI nMU afpxy bwicaF dy mUMh vyK ky votF pfAux GroN inkilE. aqy jy iPr vI vot pfAux lwigaF afp jI dy hwQ nf kMbx qF  smilMgI-sLfdIaF dy muwdy nMU njLr aMdfjL kr ky kftf (aYks) df insLfn afpxy chyiqaF dy nfm brfbr mfx nfl lgfieE!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

cfrtrvfdIE! Zih-ZyrI ho rhy smfijk qfxy-bfxy df pRqIk hY

smilMgI sLfdIaF df ivvfdgRsq kfnUMnIkrn!

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here