www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

“smilMgI hwkF” df kmfl iek bwcy dy iqMn mfpy!

          pMjfbI df mfpy lPLjL mF aqy bfp dy sumyl qoN bixaF hY ijs df mqlb mF aqy bfp huMdf hY aqy ies df mukfbly df aMgryjLI lPLjL pyrYNt hY. mfpy df arQ mF aqy bfp huMdf hY aqy sdIaF qoN hI ieh irhf hY. pr hux cfrtr df jLmfnf hY aqy hr pfsy cfrtrvfdIaF df bolbflf hY. ies jLmfny ivwc hux mfpy vI bdl rhy hn jF afK lE ik mfpy lPLjL dy arQ vI bdl rhy hn aqy ieh kuJ ho iPr cfrtr dI ikRpf nfl hI irhf hY.

          ies mMglvfr nMU EntyrIE sUby dI apIl kort ny iek PYslf idwqf hY ijs muqfibk iek bwcy `qy hux iqMn “mfipaF” df hwk bx igaf hY. ies ivwc do aOrqF hn aqy iek mrd sLfml hY. mrd ies bwcy df kudrqI bfp hY ijs dy sLukrfxUU nfl ies bwcy df jnm sMBv hoieaf aqy iek aOrq Auh hY ijs dy pyt ivwcoN ies bwcy ny jnm ilaf jd ik dUjI aOrq ies aslI “mF” dI smilMgI sfQx hY ijs nMU aMgryjLI ivwc iljLbIan afiKaf jFdf hY.

          adflq vloN “mfpy” df drjf idwqy gey iqMno hI bhuq pVy ilKy hn. mrd XUnIvrstI pRoPYsr hY aqy iek aOrq vI XUnIvrstI pRoPYsr hY qy dUjI vkIlx hY. imlI jfxkfrI muqfibk 1999 ivwc pRoPYsrnI aqy vkIlx dy iljLbIan joVy df idl “mfpy’ bnx nMU kIqf aqy AuhnF mrd pRoPYsr df shfrf ilaf. ies nfl sfl 2000 dOrfn iek aOrq jo pRoPYsrnI hY grBvqI ho geI aqy Aus ny 2001 dy sLurU ivwc iek lVky nMU jnm idwqf jo agly mhIny 6 sfl df ho jfvygf.

          smilMgI aOrq joVy dy Gr pldf ieh lVkf dovF aOrqF nMU hI “mF” afKdf hY aqy adflqI kfrvfeI muqfibk mrd pRoPYsr ies jLnfnf joVy dy Gr hr hPqy afpxy iqMn hor bwcy lY ky imlx afAuNdf hY. ieh iqMn bwcy Aus dI iksy hor aOrq sfQx (pqnI) dy sfQ dI Aupj hn. ieh hor iqMn bwcy adflqI kys df ivsLf nhIN hn iehnF dy pRvfxq mfpy pRoPYsr aqy Aus dy GrvflI hI hn.

          adflq ny 6 sfl dy bwcy dy mfmly ivwc PYslf idMidaF afiKaf hY ik ies dy iqMn mfpy hn. jnm dyx vflf bfp, jnm dyx vflI mF aqy mjnm dyx vflI mF dI smilMgI sfQx aqy iehnF iqMnF df hI hwk ies bwcy `qy brfbr df bxdf hY.

          smilMgI sMgTnF ny adflq dy ies anoKy PYsly df BrpUr svfgq kridaf ikhf hY ik dysL dIaF adflqF dysL dy isafsdfnF nfloN do kdm awgy cl rhIaF hn. ies nfl smilMgIaF dy bwicaF `qy hwk surwiKaq ho gey hn. jfhr hY ik smilMgI iDrF nMU cfrtrvfdIaF dI vI pUrI asLIrvfd hfsl hovygI. aftvf dI iek smilMgI sMsQf dy zrYktr kfj hslirs ny ikhf hY ik sbMDq aOrq joVf bwcf pYdf krnf aqy Aus df pflxposLx krnf cfhuMdf sI ies leI ies aOrq joVy df ies bwcy `qy brfbr df hwk bxdf hY BfvyN bwcf iek aOrq nMU hI jMimaF hY. ies qrF ies bwcy `qy iqMn mfipaF df hwk jfiej hY.

          dUjy pfsy ivafh dy pivqr irsLqy aqy bwicaF aqy mfipaF dy irsLqy df siqkfr krn vflIaF iDrF ny ies PYsly `qy icMqf jfhr kIqI hY. iehnF iDrf df KdsLf hY ik ies nfl “mfpy” df arQ Kurdburd ho jfvygf aqy ieh hwd kOx qYa krygf ik vwD qoN vwD mfpy ikMny ho skdy hn. awj ies bwcy `qy iqMnF df brfbr df aiDkfr mMn ilaf jfvy qF kwl nMU  iksy bwcy `qy cfr df aiDkfr sfbq krn df rfh pwDr ho jfvygf aqy iPr iksy dy 5-6 jF 7 mfpy bnx qoN kOx iksy nMU rok skygf.

          cfr smilMgI joVy vI iek Cwq hyT rihMdy ho skdy hn aqy jy ikqy Auh iek bwcf pYdf jF pRfpq kr lYx aqy Aus df sFJf pflx posLx krdy krdy lV pYx aqy iPr sfry hI bwcy `qy kfnUMnI hwk ijqlf dyx qF kfnUMn dI njLr ivwc  “mfpy” vflf hwk iks iks nMU imlygf?

          kYnyzf ivwc ieh pihlf kys hY ijs ivwc do iljLbIan aOrqF ny iek mrd nfl rlL ky bwcf pYdf kIqf hY aqy hux iqMn hI brfbr dy hwkdfr bx gey hn. PYmlI alieMs dy afgU jnfb zfn htcsn ny afiKaf hY ik ieh PYslf sfrI qfxI hI AulCf ky rwK dyvygf.  sfl 2003 ivwc ies kys dI suxvfeI krn vfly jwj ny ies qrk nMU vjLnfdr mMinidaF ieh kys rwd kr idwqf sI. ies jwj df iKafl sI ik jy Auh iqMnF df hwk mMn lvy qF ies nfl hor dfaivaF leI drvfjLf Kuwl jfvygf ijQy iek iek bwcy `qy keI keI nyVly irsLqydfr jF sbMD rwKx  vfly vI afpxf hwk dfavf krn lwg jfxgy.

          hux apIl adflq ny ies gwl dI koeI pRvfh nhIN kIqI aqy iqMnF nMU hI ies bwcy dy brfbr dy hwkdfr ‘mfpy’ mMn ilaf hY. ienstIcUt afPL knyzIan vYlXU dy zrYktr sRI ibn-aYmI ny ikhf hY ik EntyrIE srkfr nMU ies PYsly iKlfPL apIl dfier krnI cfhIdI hY ikAuNik ies PYsly df pbilk pfilsI `qy gihrf asr pYx vflf hY.

          prvfirk kdrF kImqF dy hfmI bhuq sfry sMgTn PYzrl srkfr qoN mMg kr rhy hn ik srkfr “ivafh aqy pirvfr” dy mfmly ivwc rfiel kimsLn df gTn kry qF ik ies mfmly ivwc pwky hwdF-bMny qYa kIqy jf skx.  pr smilMgI sMgTn aqy AuhnF dy cfrtrvfdI smrQk iksy vI aYsy kdm dI ivroDqf kr rhy hn ijs nfl smilMgI “sLfdI dy hwkF”  `qy koeI bMdsL lgdI hovy.

          smilMgI sLfdIaF bfry jd pfl mfritn dI srkfr vyly ivvfd BiKaf sI qF cfrtrvfdIaf ny dfavy kIqy sn ik smilMgI leI sLfdIaF dy hwk nUM sivkfr kr ley jfx qoN bfad afsmfn nhIN izwg jfvygf. Auh swcy sn afsmfn qF ajy nhIN izigaf aqy sLfied kdy vI nf izwgy pr mnuwKI smfj leI ibpqf idno idn zUMGI huMdI jf rhI hY. pirvfrvfdI kdrF kImqF hOlI hOlI iKlrdIaF jf rhIaF hn.

          ajy ipCly sfl dy  ipCly mhIny hI hfropr srkfr ny ivafh dI pRIBfsLf df mfmlf muV ivcfrn leI sMsd qoN afigaf mMgI sI pr cfrtrvfdIaF aqy afgFh-vDUaF dI igxqI vwD hox kfrn ies mfmly `qy muV gOr krn df mqf pfs nf ho sikaf. cfrtrvfdIaF dy smrQk iek pMjfbI pwqrkfr ny sLfrqI aMdfjL ivwc iliKaf sI, “sym sYks mYirj muwdy df Bog ipaf”. pwqrkfr mhOdy dy iehnF sLbdF ivcoN KusLI sfPL JlkdI sI ikAuNik  ies nfl Aus dy cfrtrvfdI mfstr KusL huMdy sn. pRDfn mMqrI sRI hfrpr vloN hOslf kr ky ieh muwdf muV sMsd ivwc ivcfrn leI rwKxf vI vwzI gwl sI. jd hr pfsy hI cfrtrvfdIaF aqy aKOqI smfjvfdIaF df bolbflf ho jfvy qF afm iensfn dI kOx suxdf hY. pwqrkfr mhOdy ny afpxy cfrtrvfdI sfQIaF dI vot smilMgIaF dy hwk ivwc Bugqx `qy prdf pfAux vfsqy ieh Purmfn vI jfrI kr idwqf sI ik ies nfl “stIPn hfrpr dI KihVf CuzfAux dI nIqI spsLt hoeI hY”.

          iek bwcy dy kfnUMnI mfpy ikMny ho skdy hn ies mfmly ivwc sLONkI nMU pMjfbI BfeIcfry ivwc ivcrdy cfrtrvfdIaF dy Purmfn dI AuzIk rhygI. cuwp qF AuhnF iek pwqrkfr nMU vIjLy qoN hoey sfPL ienkfr mOky vI nhIN qoVI qy ies mflly `qy vI sLfied mOn avsQf hI Dfrn kr lYx pr sLONkI iPr vI AuzIk krnI hI ibhqr smJdf hY ikAuNik AuzIk krn nfl ikhVf afsmfn izwgx lwgf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mfmlf subfeI sMsd mYNbrF dI qnKfh ivwc 25% vfDy df!

          sMqf-klfjL df nfm ikRsims dy iqAuhfr nfl juiVaf hoieaf hY aqy sMqf bwicaF leI qoaPLy ilafAux vflf iek imiQhfsk ikrdfr bx igaf hY. sMqf-klfjL df ivAupfrIkrx eyny vwzI pwDr `qy kr idwqf igaf hY ik ieh hux bhu-arbI snawq bx igaf hY qy pihlF vFg pwCmI dysLF qwk sImq nhIN irhf. Bfrq vrgy qIjI dunIaF dy gYr-iesfeI dysL ivwc vI vpfrIkrn dI bdOlq sMqf-klfjL ikRsims mOky aksr hr sLihr ivwc pRgt hox lwg ipaf hY. vpfrIkrn iekwlf ikRsims aqy sMqf klfjL df hI nhIN hoieaf sgoN dIvflI vrgy hor keI iqAuhfrF df vI ho igaf hY.

          kYnyzf dy EntyrIE sUby dy sMsd mYNbrF vfsqy ies sfl ikRsims dy iqAuhfr mOky sMqf-klfjL bhuq hI imhrvfn ho ky bhuiVaf hY. subfeI sMsd mYNbrF ny afpxy afp leI sMqf-klfjL df rol adf kridaf afpxIaF qnKfhF ivwc iekdm 25% df vfDf kr ilaf hY. ieh vfDf aYsy mOky kIqf igaf hY jd lok ikRsims dIaF CuwtIaF dI iqafrI ivwc mgn sn aqy isafsI pwDr `qy kI huMdf hY ies vwl lokF df Aukf hI koeI iDafn nhIN sI. ieh swB kuJ acfnk nhIN  hoieaf sgoN ieh sUby dI ilbrl srkfr dI “sLYqfn” plYinMg df ihwsf jfpdf hY. sMsdF dIaF qnKfhF ivwc 25% vfDy nMU jfiejL TihrfAux vfsqy srkfr ny jo qrk idwqf hY Auh  pMjfbI dI khfvq “afpy mYN rwJI-puwjI qy afpy myry bwcy jIx” `qy pUrf Auqrdf hY. srkfr muqfibk subfeI sMsd mYNbr bhuq imhnq krdy hn aqy AuhnF dIaF qnKfhF bhuq hI Gwt hn. ies leI srkfr ny qnKfhF ivwc 25% df vfDf krky sMsdF nfl ho irhf BYVf slUk hI bMd kIqf hY.

          vrkr jy ikqy 5% df vfDf mMg lYx qF afsmfn izwg pYNdf hY, hVqflF ho jFdIaF hn aqy srkfrF bYk-tU-vrk vrgy kfnUMn GVn nMU iqafr ho jFdIaF hn. qnKfh ivwc iekdm kIqy ies vwzy vfDy df iek kfrn ieh vI idwqf igaf hY ik sLihrI srkfrF (imAuNspl kmytIaF) dy kONslr awCIaF qnKfhF lYNdy hn aqy PYzrl aYm pI vI subfeI sMsdF dy mukfbly vwD qnKfhF lYNdy hn ies leI qnKfh ivwc vfDy dI qurq loV sI ijs nMU pUrf kIqf igaf hY.

          srkfr vloN qnKfh ivwc vfDy leI ilaFdy gey mqy dy hwk ivwc 77 votF peIaF jd ik iKlfPL isrPL 7 votF hI peIaF jo ik sfrIaF dIaF sfrIaF aYn zI pI ny pfeIaF. ilbrl aqy torI ies vfDy dy hwk ivwc Bugqy hn. ies nfl pRImIar mgYNtI dI qnKfh ivwc slfnf $39,000 df vfDf hoieaf hY ijs nfl hux pRImIar mgYNtI slfnf $198,620 zflr lokF dy KjLfny ivcoN btoiraf krygf. ies 25% vfDy nfl pRImIar dI qnKfh ivwc jo vfDf hoieaf hY ($39,000), hmfqV dI qF kul slfnf qnKfh vI ies qoN Gwt huMdI hY. pRImIar mgYNtI nMU hr hPLqy hux $750 vwD imilaf krngy pr pRImIar nMU ajy ieh pqf nhI hY ik Auh ieh vwD mfieaf ikvyN Krcygf. pwqrkfrF vwloN puwCy jfx `qy 4 bwicaF dy bfp jnfb mgYNtI ny afiKaf hY ik ies nMu Krcx bfry qF Aus dI Drm pqnI bIbI tYrI mgYNtI nMU hI pqf hovygf.

          ies vfDy nfl hr aYm pI pI dI qnKfh ivwc slfnf $22,000 df vfDf ho igaf hY aqy hr rojL df ihsfb lgfeIey qF hr aYm pI pI hr hPLqy $422 vwD kmfieaf krygf. ies nfl hr aYm pI pI dI qnKfh $110,775 slfnf ho geI hY. ies qoN ielfvf AuhnF nMU hor Bwqy, dPLqr aqy dPLqrI stfPL dIaF qnKfhF vI imldIaF hn. Auh aYm pI pI jo vwK vwK kmytIaF dy mYNbr hn jF minstr hn AuhnF nMU ies qoN vwD qnKfh imldI hY aqy AuhnF vfDf vI $22,000 slfnf nfloN vwD hovygf.  sMsd ies sfl isrPL 105 idn hI bYTI hY aqy hux CutIaF `qy hY aqy aglf iejlfs 19 mfrc 2007 nMU sLurU hox jf irhf hY. ies sfl ivwc 105 idnF ivwcoN bhuq Gwt mYNbr hoxgy ijhnF ny 80 idn sMsd ivwc hfjLrI lgvfeI hovygI.  qnKfh ivwc vfDy vfly idn vI kul 84 aYm pI pI hI hfjLr sn ijhnF ivwc 77 hwk ivwc aqy 7 iKlfPL Bugqy sn. jy iehnF dI hfjLrI muqfibk pRqI idn dI qnKfh df ihsfb lgfieaf jfvy qF ieh bhuq ijLafdf bxdI hY.

          sLONkI nMU duwK ies gwl df hY ik ieh vfDf bhuq prdy nfl kIqf igaf hY aqy ies nMU ikRsims qoN aYn pihlF kr dyxf sfbq krdf hY ik ieh smF lokF dIaF awKF ivwc Gwtf pfAux vfsqy qYa kIqf igaf sI ijs ivwc srkfr nMU kfmXfbI imlI hY. nvyN sfl ivwc lokF ny sLrqIaf qOr `qy swB kuJ Buwl jfxf hY. lokF nMU buDU bxfAuxf hI aslI isafsq hY.

          ieh AuhI srkfr hY ijs ny Eihp (ishq iensLorYNs) dI kvryj ivwc ktOqI ieh afK ky kIqI sI ik srkfr dIaF qjLOrIaF KflI ho rhIaF hn. mgYNtI srkfr dI bdOlq EntyrIE dy lok hux jd inghf tYkt krvfAux jFdy hn qF afpxI jyb ivcoN 60 qoN 75 zflr adf krdy hn. ieh inghf tYst krvfAux dI PIs hY jy ikqy awKF df kJ hor tYst krvfAuxf pvy ijvyN zyly df pRYsLr vgYrf qF ies dy hor zflr lwgdy hn. afpxIaF qnKfhF ivwc 25% vfDf krn vflI ies srkfr ny hI Eihp df pRImIam lfgU kr idwqf sI ijs nfl Auh kfmy qF bc gey hn jo vwzIaF kMpnIaF ivwc kMm krdy hn jF XUnIanF dI Cqr-Cfieaf hyT hn pr sDfrn kfmy rgVy gey hn aqy AuhnF nMU Eihp pRImIam dyxf pY irhf hY. lokF dIaF jybF KflI krn aqy afpxIaF jybF Brn vflI ies srkfr dy kfiraF nMU lok jldI hI Bul jfxgy ieh gwl mgYNtI srkfr cMgI qrF jfxdI hY iesy leI qnKfhF ivwc vfDf iekdm 25% kr ilaf igaf hY. nhIN qF 5-7% vfDy nfl vI sfiraf jf skdf sI aqy afm kfimaF nMU imlx vfly ies sfl 2%, agly sfl 3% aqy qIjy sfl iPr 3% vrgf vfDf vI kIqf jf skdf sI. srkfr jfxdI hY ik lok qF eyny buDU hn ik jykr vfDf 50% df vI kr ilaf jFdf qd vI iehnF ny Buwl hI jfxf sI, hor ieh ivcfr kr vI kI skdy hn.

          ies mOky sMsd ivwc bolidaF aYn zI pI afgU jnfb hYmtn ny afiKaf ik Aus dy hlky dy kuJ vrkr afpxIaF qnKfhF ivwc ktOqI vfsqy vot pf rhy hn jo ik AuhnF dI kMpnI vloN kMmkfr cldf rwKx vfsqy pysL kIqI geI hY. bhuq sfrIaF snawqF ivwc qnKfhF jfm kIqIaF hoeIaF hn.

          afpxIaF qnKfhF ivwc 25% df vfDf krn vflI mgYNtI srkfr sUby ivwc Gwto Gwt qnKfh $7[75 pRqI GMtf qoN vDf ky $10 zflr pRqI GMtf krn vfsqy vI iqafr nhIN hY ijs nfl Gwto Gwt qnKfh pRfpq krdy kfimaF dI jfn kuJ suKflI ho sky. sUby ivwc ajyhy lokF dI Gft nhIN hY jo musLkl nfl bysmYNtF ivwc rihx jogf ikrfieaf hI dy skdy hn aqy bysmYNt df ikrfieaf dyx vfsqy vI AuhnF dI 60-70% qnKfh Krc ho jFdI hY. srkfr df qrk hY ik jy Gwto Gwt qnKfh ivwc vfDf kr idwqf igaf qF ibjLnYs `qy ies df burf asr pvygf. vpfr krnf mihMgf ho jfvygf ijs nfl vpfr ivwc “afAUt-sorisMg” ivwc vfDf ho jfvygf.

          srkfr df ieh qrk ik jy eynf vfDf nf kIqf igaf qF sUby nMU vDIaf isafsqdfn nhIN iml skxgy iblkul hI gLLlq hY. isafsq ivwc bhuqy lok qnKfh kr ky nhIN afAuNdy jy ajyhf hovy qF nfmInysLnF leI 2-2 lwK nf Kricaf jfvy. jy jnfb mgYNtI aYm pI pI dI qnKfh Gtf ky 75 hjLfr slfnf vI kr dyvy qd vI aYm pI pI bxn dy cfhvfnF dIaF lfeInF lwg jfxgIaF. sUby vfsqy kul 106 aYm pI pI qF iekwly pMjfbI BfeIcfry ivwcoN hI iml jfxgy. sLONkI vrgy keI GVwm cODrI qF ibnF qnKfh qoN aYm pI pI bnx vfsqy pwbF Bfr hoey iPrngy aqy ies vfsqy ‘vwZI’ dy rUp ivwc pfrtI nMU  lwK lwK zflr dI “zonysLn” kYsL cuwkI iPrngy.

          suwK nfl sUby dIaF torFto mhF ngrI ivwc pYNdIaF sfrIaF sItF hI ies mOky ilbrlF ny mwlIaF hoeIaF hn aqy iehnF `qy ies smyN ibrfjmfn aYm pI pI hI iPr coxF lVngy. hlikaF dI hwdbMdI bdlI kfrn brYNptn-imsIsfgf ivwc iek sIt df vfDf hovygf ijs vfsqy keI “ikMg-mykr” icrF qoN bYTkF mfr rhy hn. jnfb mgYNtI kuJ hor sItF `qy ilbrl nfmInysLn Kohl ky ies gwl df aMdfjLf lgf skdy hn ik ikMny ku lok “klgI” lgvfAux dy cfhvfn hn aqy ibnF qnKfh qoN ijs df aYlfn Auh nfmInysLn hfsl krn qoN vI pihlF kr dyxgy aqy Auh vI ilKqI rUp ivwc.

          jd jnfb mgYNtI ny pRImIar bnx vfsqy ilbrl pfrtI dI rihnumfeI kIqI sI qF AuhnF sUby nMU vDIaf  srkfr dyx df vfadf kIqf sI. AuhnF kdy vI vwD qnKfh hfsl krn dI gwl nhIN sI afKI aqy nf hI ieh AuhnF df insLfnf sI. ivroDI iDr dy afgU jnfb jfn torI vI afgU bnx qoN  pihlF cMgy Kfdy pINdy vkIl sn. aqy Auh vkIl dy qOr `qy ies qoN ikqy vwD pYsf kmf rhy sn. nf jnfb jfn torI vwD qnKfh vfsqy isafsq ivwc afey sn aqy nf hI pRImIar mgYNtI ies vfsqy sUby dI isafsq ivwc afey sn.

          kYnyzf dy sfbkf pRDfn mMqrI sRI pfl mfrtn bhuq vwzI kMpnI dy mflk sn aqy AuhnF vfsqy kMpnI qoN slfnf 3-4 imlIan zflr dI qnKfh lYxI mfmUlI gwl sI. pRDfn mMqrI dy qOr `qy AuhnF nMU do ZfeI lwK hI imldf hovygf aqy Auh iPr vI 10 ku sfl pRDfn mMqrI bxy rihxf cfhuMdy sn. ajyhf Auh ahudf sMBflx mOky afp ibafn vI cuwky sn. ieh swB kuJ Auh qnKfh vfsqy nhIN sn kr rhy. ijLmyvfrI, srivs, klgI aqy ruqbf ies dy kfrn ho skdy hn. aqy ieh kfrn subfeI pwDr `qy vI swc hn ies leI srkfr dy ies qrk ivwc koeI vjLn nhIN hY.

          sLONkI socdY ik isafsI afgUaF nMU afpxI qnKfhF ivwc eynI afsfnI aqy eynI cusqI nfl vfDf krn df koeI hwk nhIN hoxf cfhIdf. isafsI afgUaF dIaF qnKfhF nMU vI mihMgfeI aMk nfl joiVaf jfxf cfhIdf hY. ies dy nfl hI isafsI afgUaF dIaF qnKfhF nMU Gwto Gwt qnKfh ivwc hr sfl kIqy jfx vfly vfDy nfl vI joiVaf jfxf cfhIdf hY.

                 -sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #381, dsMbr 29/2006

 


pfrtI dI eykqf pRqI sMjIdf jfpdy ny jnfb styPLn izEN !

 

          bIqy hPLqy kYnyzf dI ilbrl pfrtI dy do pRmuwK afgU vwKrf vwKrf rsqf aKiqafr krdy pRqIq huMdy sn. Bfrq dI kFgrs pfrtI vFg afpxy afp nMU  kYnyzf dI kudrqI hukmrfn pfrtI smJx vflI ilbrl pfrtI ny iek  buDIjIvI afgU qF cux ilaf sI pr  isafsI pMzq ilbrl pfrtI dI eykqf dy mfmly ivwc nvyN afgU dy buwl pVHn dI koisLsL kr rhy sn. lIzrisLp dOV ivwc dUjy nMbr `qy rihx vfly agU sRI mfeIkl iegnfitPL sLfied afpxy afp aqy afpxy smrQkF vfsqy vDIaf “pYikjL” lYx dI iewCf nfl nvyN afgU pRqI sKLq ruwK apxf rhy ivKfeI idMdy sn.

          jy afgU styPn izEN ny aPLgfn imsLn bfry srkfr dI ikMqU pRMqU kIqI qF sRI iegnfitPL ies dy hwk ivwc bol pey. jy AuhnF afpxI ikRims pfrtI rwKI qF Aus ivwc nvyN afgU nMU swdf pwqr qwk nf Byijaf. sRI iegnfitPL dI ies ikRsims pfrtI ivwc 75 dy krIb ilbrl afgU sLfm hoey dwsy jFdy hn ijhnF ivwc bhuqy ilbrl aYm pI hI sn. sRI izEN nMU ies df pUrf aihsfs sI aqy sRI iegnfitPL ies nMU aMdrUnI sLkqI pRdrsLn leI vrq rhy sn. ies ivwc Auh Es smy  ies pfrtI qoN pihlF hI kfmXfb ho gey jd afgU dy swdy `qy Auh sRI izEN nMU AuhnF dy dPLqr ivwc imly aqy sRI izEN ny isafxp df pRdrsLn kridaF iegnfitPL qoN sihXog mMigaf. sihXog vwty AuhnF jo kuJ sRI iegnfitPL nMU dyx dI pysLksL kIqI Auh ies pfrtI qoN keI idn bfad hI jwg jfhr hoieaf. ies ikRsims pfrtI ivwc sRI iegnfitPL ny ieh aYlfn bhuq KVk ky kIqf sI ik Auh isafsq ivwc hn aqy rihxgy.

          bIqy somvfr nMU sRI izEN ny afpxy inkt ivroDI afgU mfeIkl iegnfitPL nMU pfrtI df izputI afgU aYlfn idwqf hY. ies dy nfl hI AuhnF qIjy nMbr `qy rihx vfly sRI bfb rya nMU ilbrl pfrtI vfsqy nvIN “rYz-buwk” ilKx dI ijLmyvfrI idwqI hY ijs nMU ilbrl pfrtI afpxf cox plYtPfrm bxfeygI. ies nfl AuhnF lokF dIaF ikafsarfeIaF vI imwtI ivwc iml geIaF hn jo sRI bfb rya nMU “Kqm” hI ho igaf smJdy sn aqy ijrfz kYnyzI nMU izEN df izputI bxfeI iPrdy sn.

          jnfb izEN ny rwiKaf sRI ijrfz kYnyzI nMU vI bfhr nhIN hY, AuhnF nMU vI bxdI ijLmyvfrI idwqI hY pr ies ivwc qjrby aqy sInIafrtI nMU mwuK rwiKaf hY. sRI kYnyzI pfrtI dI cox iqafrI leI kMm krngy. eysy qrF AuhnF bfkI lIzrisLp aiBlfsLI AumIdvfrF nMU vI ijMLmyvfrIaF vMzIaF hn ijs qoN pRqIq huMdf hY ik Auh ilbrl pfrtI dI eykqf pRqI sMjIdf hn.

          dysL dy ieiqhfs ivwc hr kfmXfb afgU ny aYsf hI kIqf hY aqy ijs ny aYsf nhIN kIqf Auh  sRI pfl mfritn vFg burI qrF asPLl irhf hY.

          sMn 1968 ivwc jd jnfb pIar aYlIat trUzo ilbrl lIzrisLp ijwq gey sn qF AuhnF afpxy inkt ivroDI sRI robrt ivMtrjL aqy sRI jfn trnr nMU Zukvf ahudf dyx dI pysLksL kIqI sI. sRI ivMtrjL qF isafsq Cwz gey sn pr sRI trnr nMU jnfb trUzo ny afpxf KLjLfnf mMqrI bxf ilaf sI.

          sMn 1983 ivwc jd cOQy bYlt `qy jnfb brfien mlrUnI torI pfrtI dy afgU cuxy gey sn qF AuhnF afpxy inkt ivroDI sRI joa klfrk nMU afpxf sihXogI bxf ilaf sI aqy 1984 ivwc srkfr bxdy sfr klfrk nMU ivdysL mMqrflf dy idwqf sI.

          sMn 1993 ivwc ilbrl lIzrisLp dOV ijwqxf vfly sRI XF ikRqIaF ny afpxy muwK ivroDI sRI pfl mfritn nMU ilbrl srkfr bxdy sfr hI KLjLfnf mMqrI bxf ilaf sI. qIjy drjy `qy rihx vflI bIbI sLIlf kfps nMU ikRqIaF ny izputI pRDfn mMqrI bxf ilaf sI. ieh vwKrI gwl hY ik hYNkVbfjL pfl mfritn nMU afpxI ikRqIaF hwQoN hoeI hfr cuBdI rhI sI aqy Aus ny aMdro aMdr ikRqIaF nMU gwdIAuN lfhux dI muihMm 11 ku sfl jfrI rwKI sI.

          sfl 2003 ivwc ilbrl afgU bxdy sfr hI sRI pfl mfritn ny afpxy ivroDIaF nMU KUMjy lgfAux dI muihMm ivwZ idwqI sI ijs qoN zrdy bhuq sInIar ilbrl Gr bYT gey sn ijhnF ivwc mfeIkl mYnly vI sLfml sI. sRI brfien toibn vrgy qF mfritn dI ilbrl pfrtI `qy bxI ajfrydfrI qoN zrdy pihlF hI Gr bYT gey sn. lIzrisLp dOV ivwc sRI pfl mfritn df nfm df hI ivroD krn vflI bIbI sLIlf kfps nMU qF pfl mfritn ny qfry hI ivKf idwqy sn. bIbI rUbI Zwlf nMU ibnF iksy nfmInysLn dy spirMgzyl qoN itkt dy idwqI sI pr tksflI ilbrl afgU sLIlf kfps nMU hfimltn qoN nfmInysLn ijwqxo rokx vfsqy afpxI sfrI qfkq Jok idwqI sI. iswtf swB dy sfhmxy hY ik jnfb mfritn pRDfn mMqrI dI kursI `qy igxqI dy idn hI bYT sky sn. Aus kursI `qy ijs nMU Auh ds ku sfl grmfeI rwKxf cfhuMdy sn. ieiqhfs vwl inghf mfrIey qF nvyN ilbrl afgU sRI izEN hfl dI GVI jyqU Kyz Kyz rhy pRqIq huMdy hn. bfkI qF iksmq dI Kyz afKI jf skdI hY ijs nMU keI qrksLIl “cFs” afKxf ijLafdf pfsMd krngy.

“ikMg mykr” hux kMm af skdf hY!

          afpxy afp nMU pwkf KfilsqfnI dwsx vfly sRI suKimMdr hMsrf nMU Bfrq df vIjLf nf imlx dy cfrcy bIqy do ku idnF qoN sunx nMU iml rhy hn. hMsrf pwKI pMjfbI pricaF ny ies bfry hMsrf dy hwk ivwc lMbIaF KLbrF vI pRkfsLq kIqIaF hn. sRI hMsrf ny ieh vIjLf sUby dy pRImIar sRI mgYNtI dI Bfrq PyrI smyN nfl jfx vfsqy mMigaf sI. bhuqy lok jo ieh soicaf krdy sn ik sRI hMsrf vrgy pwky KfilsqfnI aKvfAux vfly lok isrPL Kfilsqfn  bx jfx dI sUrq ivwc hI Bfrq jfxgy jF kih lE ik “Kfilsqfn” jfxgy, AuhnF nMU ies qoN  bhuq hYrfnI hoeI hY.  sLONkI df Bfv hY ik hMsrf vloN Kfilsqfn bnx qoN pihlF hI Bfrq dy vIjLy vfsqy arjLI dy dyx kfrn. hYrfnI aqy hwk do vwKrIaF vwKrIaF vsqUaF hn, sRI hMsrf nMU iksy mOky vI iksy vI dysL df vIjLf hfsl krn vfsqy ibnYkfr bnx df horF vFg pUrf pUrf hwk hY. ies nfl koeI hYrfn hovy jF nf hovy ies nfl hMsrf dy hwk `qy koeI asr nhIN pYNdf aqy nf hI pYxf cfhIdf hY. BfrqI sPLfrqKfny vloN hoeI nFh qoN bfad sRI hMsrf ny iek pRYs kfnPrMs kIqI aqy Bfrq srkfr dI nukqfcInI kIqI. sRI hMsrf aqy AuhnF nfl hfjLr ivsLv iswK sMsQf nfl sbMDq swjxF ny Bfrq nMU nfm df lokqMqr hI dwisaf.

          Bfrq iek pRBUswqfsMpn afjLfd dysL hY aqy Bfrq nMU afpxy dysL df vIjLf dyx jF nf dyx df Esy qrF hwk hY ijs qrF kYnyzf nMU hY. Bfrq nfm df lokqMqr hY jF gjLb df lokqMqr hY ies bfry dunIaF Br dy ivcfr ivsLv iswK sMsQf dy hwQ dIaF AuglF `qy igxy jf skx jogy afgUaF qoN  bhuq vwKry hn. ajy do ku idn pihlF hI Bfrq nfl atfimk sihXog `qy dsqKLq krn mOky amrIkf dy rfsLtrpqI ny BfrqI jmhUrIaq dI BrpUr srfhnf kIqI aqy Bfrq nMU dunIaF df swB qoN vwzf lokqMqr dwisaf.

          jy iksy nMU vIjLf dyx qoN ienkfr krn nfl hI koeI dysL gYr jmhUrI bx jFdf hovy qd qF kYnyzf swB qoN vwzf gYr jmhUrI mulk bx jfvygf ijs dy vIjLy lYx vfsqy 8 lwK lokF dI keI sflF qoN lMbI lfeIn lwgI hoeI hY aqy ieh lfeIn mIlF bwdI lMbI hoeI vI Es pfrtI dy rfjkfl ivwc hY ijs ivwc sRI hMsrf df chyqf awj kwl “ikMg-mykr” dwisaf jFdf hY. ieh awT lwK lok vI Auh hn ijhnF dy irsLqydfr kYnyzf ivwc hn aqy motI srkfrI PIs Br ky AuhnF nMU spFsr kr cuwky hn. AuhnF lokF nMU puwiCaf jf skdf hY ijhnF ny afpxy ibrD mfpy keI keI sflF qoN spFsr kIqy hoey hn. rhI gwl ivjLtr vIijLaF dI jo knyzIan imsLn dunIaf Br ivwc rwd krdy hn, Auh pRvfn kIqy jFdy kysF qoN keI keI guxF vwD hoxgy. iek aMdfjLy afm muqfibk hr 100 ivjLtr arjLIkfrF ivcoN msF 10 hI knyzIan pRvfn krdy hn. jfrI kIqy jFdy vIijLaF dI ksvwtI `qy priKaF qF kYnyzf jmhUrI mulk afiKaf hI nhIN jf skdf. pr hY kYnyzf dunIaF df iek vDIaf jmhUrI mulk ies leI ieh pYmfnf hI nuksdfr hY.

          sIrIan ipCokV dy knyzIan sLihrI mhfr arfr df kys awjkl bhuq crcf ivwc hY. Aus nMU sfl 2002 ivwc amrIkf ny amrIkf gey nMU PV ilaf sI aqy sIrIaf nMU zIport kr idwqf sI. bhuq qsIhy Jwl ky Auh kYnyzf pRiqaf sI aqy zIpoprtysLn df kfrn gLlq knyzIan KuPIaf rport dwsI geI sI. lMbI qPLqIsL qoN bfad kYnyzf ny afpxI glqI mMn leI hY aqy afr sI aYm pI df cIPL ies mfmly ivwc asqIPLf vI dy igaf sI. pr amrIkf ny hux iPr aYlfn kIqf hY ik mhfr arfr amrIkf ivwc ajy vI nhIN vV skdf, vVnf qF kI amrIkf dy AuWqoN dI jhfjL ivwc bYiTaf qF vI PV ilaf jfvygf. kI amrIkf ies nfl gYr-jmhUrI bx igaf hY?

          KLbrF muqfibk ies pRYs kfnPrMs ivwc EntyrIE dy pRImIar nMU Bfrq ivwc kiQq qOr `qy hor rhy mnuKI hwkF dy AulMGx df mfmlf AuTfAux dI slfh vI idwqI geI. jnfb mgYNtI subfeI afgU hn ies kMm vfsqy jnfb hMsrf aqy ivsLv iswK sMsQf kol “ikMg” izEN aqy “ikMg-mykr” nvdIp bYNs hn, AuhnF qoN  kMm lYx df vkq hY. nhIN qF “BwT pey sonf ijhVf kMnf nMU Kfvy.”

-sLOkI ieMglYNzIaf

 


afpxy kuqy, qoqy jF iksy hor pflqU jfnvr df nfm ‘ikEto’ rwKx nfl hI vfqvrx df sLuDIkrn nhIN ho jfxf!

 

          kudrq nMU asMqulq krn dI inghf nfl vyKIey qF ies dunIaF ivwc iewko iek aswiBak jIv hY jo afpxy afp nMU iensfn aqy horF nMU psLU, pMCI, jIv jF kIVy-mkOVy dwsdf hY. afpxy arfm leI bMdy ny dunIaF ivwc bhuq kuJ pYdf kIqf hY ijs nMU “qrwkI” df nfm idwqf jFdf hY. ies afrfm aqy qrwkI vfsqy bMdy ny vfqvrx nMU hI pRdUsLq nhIN kIqf sgoN afpxI hoNd vI Kqry ivwc pf leI hY. iekwlI afpxI hoNd hI nhIN  AuhnF jIvF dI hoNNd vI Kqry ivwc pf idwqI hY ijhnF ivcfiraF df afpxf koeI ksUr nhIN hY.

          inwq rportF afAuNdIaF hn ik DrqI Edfly bixaF EjLon lyar pqlf pY irhf hY ijs df kfrn grIn hfAUs gYsF hn jo mnuwK afpxy afrfm leI pYdf kIqIaF vsqUaF kfrn pYdf krdf hY. EjLon lyar DrqI dy vfqfvrx dI iek ajyhI AuqlI prq hY jo sUrj dIaF ikrnF nMU puxCfx ky DrqI `qy izgx idMdI hY ijs nfl iehnF ikrnF ivwc ijMgdI dyx df mfdf bicaf rihMdf hY aqy Gfqk mfdf jF Kqrnfk ryajL (ikrnF) DrqI dI sqfh qwk nhIN phuMc skdIaF.  bMdy ny afpxy afrfm vfsqy kfrF, motrF, gwzIaF, PYktrIaF aqy anykF ajyhIaF vsqUaF bxf leIaF hn jo aYsIaF gYsF pYdf krdIaF hn ijs nfl DrqI dI EjLon prq pqlI pYNdI jf rhI hY.  ies nfl sUrj dI rOsLnI EvyN DrqI `qy phuMcx lwg peI hY ijvyN pftI hoeI poxI ivcoN awDI ax-puuxI cfh kwp ivwc pY jFdI hY jF pftI hoeI CfnxI ivwcoN awDf ax-CixaF aftf prfq ivwc pY jFdf hY. iehnF dysLF df aftf qF Cfnxf hI nhIN pYNdf pr purfxy simaF ivwc pftI hoeI CfnxI qoN kMm lYx vfsqy keI vfr mfqvF CfnxI df AuhI ihwsf, ies nMU tyZI krky vrqdIaF huMdIaF sn jo pfitaf hoieaf nf hovy. sLONkI ny afpxI dfdI nMU qF keI vfr CfnxI dI pftI hoeI jgfH `qy afty dI lytI lgf ky kMm sfrdI vyiKaf sI. DrqI ikAuNik CfnxI nhIN hY aqy nf hI iksy dI dfdI Drqj dI rOsLnI nMU Cfnx vfsqy bYTI hoeI hY ies leI sLONkI dI dfdI vflf PfrmUlf iewQy kMm nhIN af skdf.

          iewQy sfrf kMm kudrq rUpI dfdI afpxy afp idn rfq krdI hY pr psLU-iensfn ies kudrq rUpI dfdI nMU aMsqulq krI jf irhf hY. mfhr afKdy hn ik iek pfsy qF EjLon prq pqlI pY rhI hY ijs nfl Drq `qy ax-puxI sUrj dI rOsLnI phuMcxI sLurU ho geI hY aqy dUjy pfsy ajyhIaF gYsF dI DrqI dy vfqfvrx ivwc imkdfr vD rhI hY ijhnF kfrn sUrj dI DrqI `qy puwjI bhuqI rOsLnI, grmI dy rUp ivwc kYd huMdI jf rhI hY. Bfv sLIsLy `qy izwgI rOsLnI vFg ies df kuJ ihwsf vfps nhIN muVdf ijs nMU rIPlYkt hoxf afKdy hn. isty vjoN DrqI df vfqfvrx grm ho irhf hY ijs kfrn brPLF dy qody ipGl rhy hn, smuMdrF ivwc pfxI dI sqhf vD ho jfx df zr hY aqy hrIkyn kYtrInf vrgy KLqrnfk vrqfry pYdf ho rhy hn.

          ieh gwl qF Auprly vfqfvrx dI hY, sfzy afs pfs dI hvf vI pRdUsLq ho rhI hY. dunIaF Br ivwc kfrF, trwk, gwzIaF aqy PYktrIaF lgfqfr jLihr Augl rhIaF hn ijs kfrn arfm dfiek vsqUaF vI bx rhIaF hn, rujLgfr vI iml irhf hY aqy amIr hor amIr vI ho rhy hn pr hvf jIvF dy sfh lYx Xog rihx qoN hyTF izgdI jf rhI hY.

          KyqI mfro mfro pYdfvfr kr rhI hY pr KfdF aqy mfrU dvfeIaF kfrn DrqI hyTlf pfxI pRdUsLq huMdf jf irhf hY. pMjfb aqy dunIaF dy hor bhuq sfry KyqI pRDfn ielfikaF df pfxI hux pIx Xog nhIN irhf ies leI hux bor hor zUMgy puwtxy pY rhy hn. pIx leI boqlF vflf pfxI vriqaf jfx lwg ipaf hY.

          dunIaF Br ivwc mnuwKI siBaqf pfxI dy soimaF dy iknfry hI pRPUlq hoeI hY. dunIaF dy vwzy vwzy sLihr dirafvF, JIlF aqy smuMdrF dy iknfry hI vwsy hoey hn.  abfdI vDx nfl sLihr pRdUsLq hoey hn aqy nfl hI Auh ndI, nfly, diraf, JIlF aqy smuMdrI iknfry vI pRdUsLq hoey hn ijhnF dy shfry ieh sLihr vwsy hoey hn.

          EuntyrIE sUby ivwc bhuq sfrIaF JIlF hn ijhnF ivcoN kuJ ku ‘gryt lyks’ dy nfm nfl jfxIaF jFdIaF hn. iehnF lykF dy iek pfsy kYnyzf hY aqy dUjy pfsy amrIkf pYNdf hY. ipCly hPLqy iek rport afeI hY ijs ivwc dwisaf igaf hY ik kYnyzf aqy amrIkf dy bhuq sfry sLihr bhuq sfrf afpxf gMdf pfxI ibnF iksy puxCfx dy iehnF lykF ivwc sut rhy hn. aksr sLihrF df gMdf pfxI bkfiedf trIt krky lykF ivwc suitaf jFdf hY ikAuNik pIx vflf pfxI vI iehnF lykF ivcoN hI ilaf jFdf hY pr hux pqf lwg irhf hY ik lgfqfr keI sLihr bhuq sfrf gMdf pfxI iswDf hI iehnF lykF ivwc suwt rhy hn. ies rport muqfibk amrIkf df zItrfiet sLihr slfnf afpxy gMdy pfxI df 5[3% ihwsf ibnF iksy trItmYNt dy lyk ivwc suwt irhf hY. ies gMdgI ivwc ml-mUqr dy nfl nfl ieMzstrI df rsfiexk kUVf (vyst) vI sLfml hY. sVkF `qy zuwl irhf qyl aqy tfierF dI ho rhI mxF-mUMhIN GsfeI nfl bxI rsfiexk rihMd-KUMhd pfxI dy soimaF nMU pRdUsLq krdI jf rhI hY.

          amrIkf df klIvlYNz sLihr hr sfl afpxI gMdgI df 5[77% lykF ivwc sutdf hY jd ik torFto 2[14% gMdgI ax-CxI lyk ivwc sutdf hY. ivMzjLr 2[68% aqy hYimltn 1[7% gMdgI lyk ivwc sutdf hY. ies qrF iehnF gryt lykF df pfxI pRdUsLq huMdf jf irhf hY. bMdf qF ies pRdUsLq pfxI nMU kuJ sfPL krky vrqx lwg ipaf hY pr iehnF lykF ivwc aqy iehnF dy iknfry vsdy jIv jMqU, byeImfn mnuwK dI QF bhuqI mfr Kf rhy hn.

          dunIaF Br dy lok vfqvrx nMU sfPL krn vl afkrsLq ho rhy hn jo ik bhuq sLuB sLgn hY. pr ies dy nfl hI ies Xuwg df sLYqfn vI afpxy kMn KVy kr ky momo-TgxI gwlF krn lwg ipaf hY. ies Xuwg ivwc rfj krn vfsqy lokF dIaF votF dI loV ju hoeI ijs nMU mgr-mwC hMjU suwt ky afsfnI nfl pUrf kIqf skdf hY. hux dunIaF df hr isafsqdfn hI vfqfvrx dIaF gwlF krn lwg ipaf hY. kry BfvyN kuJ nf gwlF jLrUr krn lwg ipaf hY.

          dunIaF ny bhuq sfl pihlF ikEto nfm dy sLihr ivwc iek vwzf iekwT krky iek PfrmUlf iqafr kIqf sI ijs df nfm “ikEto akfrz” pRisD hoieaf ijs aDIn hr dysL nMU pRdUsLx Gwt krn vfsqy afiKaf igaf sI. kYnyzf ny vI ies `qy dsqKq kIqy sn aqy smyN dI ilbrl srkfr ny insLcq kIqy gey tIcy pUry krn df pRx qF ilaf sI pr amlI rUp ivwc kIqf kuJ nhIN.  ies akfrz muqfibk kYnyzf ny sfl 2012 qwk, sfl 1990 nMU aDfr bxf ky pRdUsLx ivwc 6% dI ktOqI krnI sI. pr hoieaf ies dy Elt kYnyzf dI ilbrl srkfr  dI sfl 2004 dI iek rport afKdI hY ik dysL ivwc pRdUsLx ies akfrz `qy dsqKq krn qoN bfad 27% viDaf hY. ilbrl ikEto leI bcnbwD hn pr pRdUsLx AuhnF 27% vDfieaf hY aqy ieh AuhnF dI afpxI srkfr dy aMkVy hn.

          mfhrF muqfibk jy awj ikEto akfrz dy tIcy nMU pUrf krnf hovy qF kYnyzf nMU sfl 2002 nMU aDfr bxf ky pRdUsLx ivwc 20% dI ktOqI krnI pvygI jo ik iek asMBv kMm hY. ilbrl lIzrisLp kMnvYsLn ivwc vfqfvrx df Zol bhuq ipwitaf igaf sI pr ilbrlF ny ies vfsqy kIqf kI hY Auh swB dy sfhmxy hY. mfhrF ny kMsrvtv pRDfn mMqrI sRI brfien mlrUnI nMU dysL df swB qoN “grIn” pRDfn mMqrI krfr idwqf hY ijs ny ieMzstrIal plUsLn nMU kfbU krk “eysz ryn” df Kfqmf kIqf sI aqy ies vfsqy Aus ny amrIkf srkfr nMU vI rfjLI kr ilaf sI ijs kfrn ieh kMm sMBv ho sikaf.

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny ies hPLqy rsfiexk plUsLn nMU kfbU krn vfsqy ajyhIaF hwdF (gfeIz lfeInjL) imwQIaF hn jo ik pwCmI dysLF ivwc swB qoN asrdfr aqy kr skx Xog dwsIaF geIaF hn. tIcy ajyhy hI imwQy jfxy cfhIdy hn ijhnF nMU pUrf kIqf jf skdf hovy aqy imQy gey tIicaF nMU pUrf krn vfsqy srkfrF nMU afpxy sfry vsIly vrqxy cfhIdy hn.

          vfqfvrx nMU sfPL krn jF kih lE ik hor pRdUsLq hoxo rokx vfsqy jMgI pwDr `qy kMm kIqy jfx dI loV hY. ilbrl pfrtI ny iek vDIaf afgU dI cox kIqI hY jo ik iek kfbl aqy vfqfrvx pRymI afgU hY. nvyN ilbrl afgU sRI styPLn izEN ny qF afpxy pflqU kuwqy df nfm vI ‘ikEto’ rwiKaf hoieaf hY. vfqfvrx pRqI hmysLf hI cyqMn rihx vfsqy afpxy kuwqy df nfm ikEto rwKxf bhuq vDIaf qrIkf hY pr afpxy kuqy, qoqy jF iksy hor pflqU jfnvr df nfm ‘ikEto’ rwKx nfl hI vfqfvrx df sLuDIkrn nhIN ho jfxf ies vfsqy qF lgfqfr Tos Auprfly krn pYxy hn ijs vfsqy isafsI afgUaF nMU PokI ibafnbfjLI iqafg ky Tos nIqIaF GVnIaF cfhIdIaF hn. ajyhIaF Tos nIqIaF jo pfrtI isafsq qoN AuWqy AuT ky GVIaF jfx aqy pfrtI isafsq qoN AuWqy AuT ky hI pRvfn cfhVIaF jfx. lokF nMU vI ibafnbfjLI aqy Tos nIqI ivwc Prk smJxf aqy sihXog dyxf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglyNzIaf

 


kYnyzf dy pRDfn mMqrI aqy nvyN sMBfvI pRDfn mMqrI `c ‘nfm’ dI sFJ!

asmfn qoN izwg ky KjLUr ivwc PisaF df hux kI bxygf?

 

          bIqy hPLqf aMq `qy kYnyzf dI ilbrl pfrtI ny afpxf nvF afgU cuixaF hY. nvyN ilbrl afgU aqy kYnyzf dy mjUdf pRDfn mMqrI dovF dy pihly nfm “stIPLn” hn hflF  ky dovF df Aucfrx vwK vwK hY. PrYNc nfvF df Aucfrx kuJ vwKrf hI hox kfrn aksr pMjfbIaF nMU ieh bhuq aOKy jfpdy hn aqy bhuqI vfr asIN PrYNc nfvF df Aucfrx aMgryjLI ivwc hI krdy hF.

          kYnyzf dy sfbkf pRDfn mMqrI sRI XF ikRqIaF df nfm bhuqy pMjfbIaF ny hmysLf jIn kirsLcn hI ilaf hY. mjUdf pRDfn mMqrI sRI stIPn hfrpr dy nfm df shI Aucfrx vI iek aMgryjLI dy mfhr muqibk stIvn hoxf cfhIdf hY hflF ivwc AuhnF dy nfm ivwc “vI” ikqy vI nhIN hY aqy moty ijhy aMgryjLI asUl dy muqibk pI qy aYc df rlvF Aucfrx “P” huMdf hY. clo aMgryjLI mfhr dI mMn ky sLONkI ny kuJ smyN qoN stIPLn hfrpr nMU stIvn hfrpr ilKxf sLurU kr idwqf hoieaf hY.

          nvyNN ilbrl afgU dy nfm dy Aucfrx ny iek vfr iPr sLONkI nMU vKq pf idwqf hY. ies vfsqy sLONkI ny vwK vwK lokF vloN kIqy Aucfrx dI pYV nwpI hY.  bhuqy pMjfbI pwqrkfr nvy ilbrl afgU df nfm stIPLn zIafn hI ilKdy hn iek ny qF AuhnF df nfm stIPn zfieEN ilK ky sLONkI nMU hYrfn hI kr idwqf hY. jd sLONkI ny iek pVHy ilKy mfhr qoN nvyN ilbrl afgU dy nfm dy Aucfrx bfry pwuiCaf  qF mfhr jI ny dwisaf ik  shI Aucfrx stYPn zIEn dy afspfs hoxf cfhIdf hY. jy ies nMU styPLn izEN iliKaf jF Aucfiraf jfvy qF ieh aslI PrYNc nfm dy hor vI ZukvF hovygf. ies nfl sLONkI dI nfm dy Aucfrx dI duivdf qkrIbn KLqm ho geI hY.

          ijs ZMg nfl sRI styPLn izEN ilbrl afgU dI dOV ivwc kfmXfb hoey hn Aus ny swB nMU hYrfn kr idwqf hY. pihly bYlt `qy Auh cOQy nMbr `qy sn aqy cOQy bYlt `qy pihly `qy af gey sn. iek pMjfbI pwqrkfr ny styPn izEN dI ijwq `qy itwpxI kridaf iliKaf hY ik nvdIp bYNs “ikMg mykr” bx igaf hY. sLONkI ny aMgryjLI pRYs ivwc piVaf sI ik jYrfz kYnyzI ikMg-mykr bx igaf hY ikAuNik Aus ny aYn mOky isr styPLn izEN dI mdd krn df aYlfn kr idwqf sI pr jd pMjfbI prcf vyiKaf qF ikMg-mykr nvdIp bYNs iliKaf hoieaf vyiKaf. pihlF qF sLONkI ny soicaf ik ieh nfm dy Aucfrx dI imks-awp ho skdI hY pr iPr vyiKaf ik jYrfz kYnyzI aqy nvdIp bYNs dovyN   nfm hI bhuq vwK vwK hn ies leI Aucfrx dI imks-awp vflI gwl ho hI nhIN skdI.

          iPr sLONkI ny soicaf ik ik hr bolI aqy hr iPrky ivwc hI ikMg-mykr vwK vwK ho skdy hn. aMgryjLI vfilaF vfsqy ikMg mykr jYrfz kYnyzI aqy pMjfbI prcy vfly swjx leI nvdIp bYNs aqy hor BfeIcfiraF ivwc afpxy afpxy hor ikMg mykr ho skdy hn. ikMg qF BfvyN iek hI hY pr ikMg mykrF dI igxqI sYNkiVaf ivwc ho skdI hY. afKrI gyV dIaF votF ivwc styPLn izEN nMU votF pfAux vfly sfry dy sfry 2521 zYlIgyt hI afpxy afp nMU ikMg mykr aKvf skdy hn aqy AuhnF zYlIgytF nMU cux ky Byjx vfly vI ikMg mykr aKvfAux dy Xog hn. pihly iqMn gyVF ivwc styPLn izEN nMU votF pfAux vfilaF df vI ikMg mykrI `qy pUrf hwk hY.

          iek pwqrkfr ny dfavf kIqf hY ik bOb rya ny eyar ieMzIaf bMb kFz bfry ijLkr krky iswKF dy ihrdy vlUMDry hn. ieh pqf nhIN lwg sikaf ik bOb rya ny eyar ieMzIaf df ijLkr ikwQy aqy kdoN kIqf hY aqy ies nfl iswKF dy ihrdy ikvyN vlUMDry gey? bOb rya nMU ilbrl pRDfn mMqrI sRI mfritn ny eyar ieMzIaf kFz dI CfxbIx vfsqy inXukq kIqf sI aqy sRI rya ny ies hfdsy bfry afpxI rport kYnyzf srkfr nMU idwqI sI. hux hfrpr srkfr ny ies drdnfk kFz dI jFc vfsqy jsits myjr nMU inXukq kIqf hoieaf hY. ieh pqf nhIN lwg sikaf ik jy sRI rya eyar ieMzIaf kFz dI jFc krn bfry sihmq nf huMdy jF ies bfry koeI rport nf idMdy qF ies pwqrkfr muqibk iPr iswK ihrdy vlUMDry jfx qoN bc jfxy sn jF nhIN?

          sLfied ies swjx ny coxF qoN pihlF mUhrlI kqfr ivwc smJy jFdy ilbrl afgU mfeIkl iegnfitPL bfry vI kuJ aYsf sux ilaf hovygf ijs nfl Aus df mMn iegnfitPL vwloN Kwtf ho igaf hovygf ijs kfrn Auh mfeIkl nMU vI iGrxq ivsLlysLx lgf ky sMboDn krdf hY. sLONkI ny suixaF hY ik mfeIkl iegnfitPL aqy Aus dI pqnI Xogf ikiraf dy pwky DfrnI hn aqy ilbrl kMnvYnsLn dOrfn vI afpxy afrm dy smyN dOrfn afpxy hotl svIt ivwc rIlYks hox vfsqy Xogf krdy rhy sn. hux Xogf df sbMD vI iswD Bfrq aqy BfrqI swiBaqf nfl bxdf hY ies leI mfeIkl iegnfitPL df ies swjx pursL vloN ivroD vI smJ afAux vflI gwl hY.

          ies ilbrl knvYnsLn dOrfn afgU dI cox dy nfl nfl keI kuJ hor vI hoieaf hY. ilbrl pfrtI nMU mjLbUq krn vfsqy ivcfrF hoeIaF hn ies bfry kuJ rportF aqy nIqI suJfE pysL kIqy gey hn. pRisD ilbrl pYNqVybfjL (strytyijt) sRI tfm agjLvrQI ny vI iek pfilsI pypr pysL kIqf hY ijs bfry sLONkI ny aMgryjLI pRYs qoN jfxkfrI hfsl kIqI hY. sRI tfm aYgjLvrQI bhuq purfxy ilbrl pYNqVybfjL hn aqy sfbkf ilbrl mMqrI sRI loiez agjLvrQI dy Brf hn. sRI loiez aYgjLvrQI trUzo qoN lY ky XF ikRqIaF dy mMqrI mMzlF ivwc lMbf smF mMqrI rih cuwky hn.  gwl pYNqVybfjL tfm aYgjLvrQI dI ho rhI sI aqy Aus ny afpxy pfilsI pypr ivwc Bfrq df vI Kfs qOr `qy ijLkr kIqf hY. tfm ny iliKaf hY ik kYnyzf nMU Bfrq nfl afpxf purfxf nyVqf vflf irsLqf bhfl krnf cfhIdf hY aqy sMXukq rfsLtr sikAurtI kONsl ivwc Bfrq dI sQfeI mYNbrI dI hmfieq krnI cfhIdI hY. Aus ny awgy iliKaf hY ik jmhUrI Bfrq, jmhUrI jpfn nfl rlL ky eysLIan iKwqy ivwc kimAUinst cIn nfl qfkq df qvfjLun bxfeI rwKx ivwc mhuwqpUrn rol inBf skdf hY. sLONkI nMU lgdf hY ik ies swjx jI nMU ieh jfx ky hux kdy tfm aYgjLvrQI vI hjLm nhIN hox lwgf. Bfrq df hr imwqr hI ies swjx jI df dusLmx bx jFdf hY.

          rhI gwl nvyN ilbrl afgU sRI styPLn izEN dI Aus nfl ieh swjx jI ikMny ku KusL rihxgy ies bfry vI kuJ kihxf musLkl hY.  sRI styPLn izEN bhuq pVHy ilKy ivakqI hn ies leI Bfrq bfry AuhnF dy ivcfr kYnyzf dy hor afgUaF nfloN bhuqy vwKry nhIN ho skdy. Bfrq df isqfrf cmk irhf hY aqy sRI styPLn izEN ies bfry jfxU hn. pRoPYsr styPLn izEN bfry iek aYsI gwl vI hI ijs nMU hjLm krn vfsqy ies swjx jI nMU “awKIN vyK ky mwKI inglxI” pvygI. pRoPYsr styPLn izEN dI sLfdI bIbI jfnIn krIbr hoeI hoeI hY aqy bIbI krIbr polItIkl sfieMitst hY aqy nfl hI kFAUtr-tYroirsLm mfmilaF dI mfhr vI hY. swjx jI ijhnF lokF dI idn rfq hmfieq krdy hn bIbI jfnIn krIbr izEN koloN AuhnF dI aslIaq bfry kuJ Cuipaf hoieaf nhIN hY. bIbI iehnF mfmilaF dI mfhr ju hoeI ies leI hjLm krn vflI vsqU ieh vI nhIN  jfpdI.

          nvyN ilbrl afgU sRI styPLn izEN awj Bfrq jfx jF kYnyzf dy pRDfn mMqrI bx ky Bfrq jfx aqy BfvyN swjx jI nMU vI afpxy zYlIgysLn ivwc nfl Bfrq lY jfx, rfsLtr ipqf mhfqmf gFDI dI smfD `qy Puwl ByNt krn qF Auh vI jLrUr hI jfxgy. AuWQy qF swjx jI dy chyqy nOjvfn aYm pI nvdIp bYNs vI jf afey sn. sLONkI ieh socx `qy mjbUr hY ik afsmfn qoN izwg ky KLjLUr ivwc PisaF df hux kI bxygf?

 

kwcy-BuMny pqrkfrF dI Brmfr:

          pMjfbI pwqrkfrF dI AuNJ qF hux bhuq Brmfr hY pr hY ieh kwcy-BuMny pMjfbI pwqrkfrF dI hI. bIqy hPLqy ivhlf bYTf  sLONkI  iek ryzIE stysLn df kMn mroV bYTf qF iek pwqrkfr aLPLgfinsqfn ivwc do knyzIan POjIaF dI mOq bfry itwpxI kr irhf sI. pwqrkfr jI ny host dy iek svfl dy juvfb ivwc Purmfieaf ik hfrpr aPLgfinsqfn ivwc knyzIan POjI mrvf irhf hY aqy amrIkf dy ieCfiraF `qy nwc irhf hY. kcmrV pwqrkfr jI ies qoN hor awgy vD ky boly ik jd pfl mfritn pRDfn mMqrI sn qF sB TIk sI pr hfrpr ny af ky BwTf ibTf idwqf hY. pwqrkfr jI ieh Buwl gey ik aPgLfinsqfn ivwc knyzIan POjI pihlI vfr ilbrl pRDfn mMqrI sRI XF ikRqIaF ny hI Byjy sn pr Byjy sn rfjDfnI kfbul ivwc. iPr vfrI afeI sRI pfl mfritn dI aqy AuhnF amrIkf aqy nfto sMgTn dI bynqI `qy knyzIan POj kMDfr ivwc Byj idwqI ijwQy hux ieh qYnfq hY. sRI hfrpr ny ies dI qYnfqI dIU imafd ivwc vfDf jLrUr kIqf hY aqy Auh vI ilbrl pfrtI dI iswDI mdd nfl nhIN qf ieh mqf Gwt igxqI torI srkfr sMsd ivwc pfs krvf hI nhIN  sI skdI.

          aKbfrF dy sMpfdkI ryzIE `qy pVH ky suxfey jf skdy hn aqy iehnF df hvflf vI idwqf jf skdf hY aqy idwqf jFdf hY. sMpfdkI ilKx vfly koeI hor huMdy hn aqy iehnF dI mhwqqf smJ ky pVH kuy suxfAux vfly koeI hor huMdy hn. pr hux jLmfnf bdl igaf hY aqy pMjfbI pwqrkfrI ivwc afpy sMpfdkI ilKx aqy iPr afpy hI pVH ky suxfAux dI pRQf vI sLurU ho geI hY. afpy ilKo, afpy pVo aqy iPr afpxI afpy hI isPLq kro! afpy mYN rwjI-pwujI aqy afpy myry bwcy jIx! bilhfry jfx nMU jIa krdf hY aYsI pwqrkfrI dy! iek swjx jI df kihxf sI ik jy lok afp sMpfdkI nf pVHn qF ryzIE `qy ies nMU pVH ky suxfAux ivwc hrjL hI kI hY. jy iliKaf hY qF Gwto Gwt piVHaf jLrUr jfxf cfhIdf hY BfvyN afp hI pVHnf ikAuN nf pvy. sLONkI ny soicaf ik sLfied pVHn duwKoN hI bhuqy pMjfbI prcy sMpfdkI ilKxoN ht gey hn! hux qF kbwzI jF hor tUrnfmYNtF dI lfeIv kimMtrI vFg “awKIN izwTF hfl” sMpfdkI dy rUp ivwc ilKx dI iprq vI pY geI hY. aqy ies nfl sMpfdkI ilKx df kMm vI afsfn ho igaf hY. gurdvfry jfE qF ies df awKIN izwTf hfl ilK idE, tUrnfmYNt vyKx jfE qF ies dI sMpfdkI bxf idE aqy ikqy hor QF jfE qF Aus df awKIN izwTf hfl ilK ky sMpfdkI bxf idE!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

 


BMg dy bol-bfly leI srkfr dI BMg nIqI ijLmyvfr!

          Bfrq aqy Bfrq vrgy keI dysLF ivwc BMg bymuhfry AugdI hY. sVkF dy iknfry, CwpVF dy Audfly, nihrF dy afspfs aqy hor jgfH jgfH BMg bysLumfr BMg huMdI hY. BMg iek ajyuhf bUtf hY ijs nMU pCU vI mUMh nhIN mfrdy. kudrq ny pCUaF nMU BMg bfry koeI aYsf anuBv idwqf hY ik Auh suwky Gfh-PUs nMU qF mUMh mfrdy rihMdy hn pr BMg dy hry Bry bUitaF vwl Jfkdy qwk nhIN hn.

          pwCmI dysLF ivwc BMg iek vwzmulI vsqU hY ijs dI qskrI kIqI jFdI hY. ieQy BMg qoilaF dy ihsfb nfl ivkdI hY aqy keI qrF dy qrwdd kr ky AugfeI jFdI hY. srkfrI sKLqI kfrn ijAuN ijAuN  bfhrly dysLF ivcoN BMg smgl krnI kuJ aOKI hoeI geI qF smglrF vloN kYnyzf ivwc hI BMg AugfAux df qrIkf apxf ilaf igaf. TMZf dysL hox kfrn ieQy BMg isrPL grmIaF ivwc hI AugfeI jfxI sMBv sI ies leI pihlF pihlF sLihrF qoN dUr dy PfrmF `c Gxy drKLqF dy ivckfr  BMg AugfeI jfx lwgI. KyqF ivwc BMg AugfAux dy ajyhy keI kys puils ny PVy aqy sLwkI ielfikaF ivwc grmIaF dI ruwq  ivwc hvfeI srvyKx hox lwg pey.

          BMg smglrF ny krvt bdlI aqy “grIn-hfAUs” KyqI qknIk df lfB AuTf ky BMg dI KyqI “aMdr” krnI sLurU kr idwqI ijs nfl grmI aqy srdI dI ruwq df Prk vI KLqm ho igaf qy Psl 12 mhIny AugfeI jfx lwgI.  BMg “aMdr” AugfAux vfsqy GrF dIaF bysmYNtF vrqIaF jfx lwgIaF ijhnF ivwc nklI rOsLnI qy grmI vfsqy vwzy vwzy blb vrqy jfx lwgy. iewQoN qwk ik ibjlI corI krn vfsqy iswDIaF qfrF lgfAux df qrIkf vI vriqaf jfx lwg ipaf. bhuq sfry lok ajyhf krdy PVy vI gey aqy cfrj vI hoey. keI kysF ivwc kuJ rIal astyt dy eyjMt vI BMg smglrF nfl rl ky BMg AugfAux vfsqy GrF df pRbMD krdy hox df dosLF ivwc PVy gey.

          BMg AugfAux dI gwl GrF dIaF bysmYNtF qwk sImq nf rhI ieh ieMzstrIal XUintF qwk awpV geI. bIqy 5-6 sflF ivwc puils ny kYnyzf Br ivwc keI ajyhy kys PVy ijhnF ivwc  BMg dI kfsLq ieMzstrtIal XUint ikrfey `qy lY ky AuhnF ivwc kIqI jFdI sI. ajyhy kys kYnyzf dy iek kony qoN dUjy kony qwk qkrIbn hr sUby ivwc hoey pr iehnF dI bhuqfq AuntyrIE aqy ibRtsL kolMbIaf sUibaF ivwc rhI.

          kuJ sfl pihlF torFto dy Auqr ivwc siQq bYrI sLihr dy bfhr bfhr iewk bMd ipaf bIar df plFt vI BMg AugfAux leI vriqaf igaf. ies plFt aMdr BMg dI kfsLq ijs pwDr `qy kIqI geI  lwBI Aus ny swB nMU hYrfn kr idwqf aqy puils muqfibk kYnyzf ivwc BMg dI KyqI df PiVaf igaf

ieh swB qoN vwzf aprysLn sI.

          gfhy ibgfhy hfeI-rfeIjL apfrtmYNtF ivcoN vI BMg AugfAux dy Coty moty kys sfhmxy afAuNdy rhy hn pr bIqy hPLqy torFto ivwc 2600 jyn strIt `qy apfrtmYNt iblizMg dy aMdr BMg AugfAux df jo kys PIVaf igaf hY Aus ny lokF aqy puils ivBfg ivwc qrQwlI mcf idwqI hY. 13 mMjlL dI ies iemfrq ivwc 22 vwK vwK apfrtmYNt BMg dI KyqI leI vrqy jf rhy sn. ieh ho nhIN skdf ik ies bfry iksy nMU pqf nf hovy, eyzy vwzy aprysLn vfsqy qF hr rojL drjnF kfmy cfhIdy hn. sLONkI nMU ies sfry kMm ivwc bhuq Gflfmflf njLr afAuNdf hY. ies iblizMg df suprzYNt vI BMg dI kfsLq ivwc ihwsydfr hox dy dosL ivwc PV ilaf igaf hY. ies iemfrq dy mflk ny qF ajy qwk duwK df iejLhfr krky ies bfry kuJ vI pqf nf hox dI gwl afKI hY. iemfrq ivwc rihMdy kuJ lokF ny afpxf mUMh KohlidaF ikhf hY ik AuhnF nMU ies bfry sLwk sI aqy AuhnF mdd vI lYxI cfhI sI pr AuhnF dI iksy ny nhIN  suxI.

          ikrfeydfrF ny iks qoN mdd lYxI cfhI aqy iks aQfirtI ny AuhnF df sfQ nhIN idwqf ieh qF puils dI qPLqIsL hI dws skygI. mfhrF muqfibk “aMdr” BMg AugfAux nfl iek jLihrIlI iksm dI AulwI pYdf huMdI ijs nMU aMgryjLI ivwc “tfkisk PMgs” afK ky sfr ilaf jFdf hY. jy ies iemfrq ivwc ieh pYdf ho geI hovygI qF ies iemfrq nMU KflI krky ies PMgs qoN mukq krn vfsqy motI rkm Krc afvygI. keI ikrfeydfr BMg dI kfsLq kfrn kuJ bImfraF qoN  pIVq ho jfx dI sLkfieq vI kr rhy hn aqy sMBv hY ik muafvjLy vfsqy srkfr jF iemfrq mflkF `qy klym vI drj krvf dyx.

          kYnyzf smyq sfry pwCmI dysL hr sfl BMg dI qskrI rokx vfsqy bhuq hI motIaF rkmF Krcdy hn. BMg dy nfl nfl pwCMi dysLF ivwc kokyn aqy hYroien dI vI qskrI huMdI hY. hux qF aPIm vI knYzf nMU smgl hox lwg peI hY ikAuNik aPIm dy sLOkIn hux kYnyzf af vsy hn. ajy ies hPLqy hI torFto ivcoN 35 iklo aPLIm PVI geI hY jo ik hvfeI jhfjL rfhIN ierfn qoN afey kfrgo ivwc Cupf ky rwKI hoeI sI.  ieh vwKrI gwl hY ik    srkfr nMU ajy aPIm dI mF “zoizaF” bfry kuJ pqf nhIN hY jo “zrfeI-PlfvrF” dy rUp ivwc QVf DV kYnyzf kfnUMnI qOr `qy af rhy hn aqy kfnUMnI qOr `qy hI ivk rhy hn. ieh vwKrI gwl hY ik iehnF dI vrqoN nsLy dy qOr `qy ho rhI hY.      nsLIly pdfrQF dI qskrI rokx vfsqy bhuq sfry dysLF ivwc vwKry puils sYWl jF puils POrsF qwk bxIaF hoeIaF hn ijhnF df bjt keI keI sO imlIan zflr df hY. ies dy nfl hI adflqF aqy hjLfrF vkIlF df dfromdfr vI ies qskrI Kfs kr BMg dI qskrI nfl juiVaf hoieaf hY. bhuqy lok smJdy hn ik srkfrF afpxf qorI-Pulkf cldf rwKx vfsqy hI BMg nMU mfrU nsLy dI kYtfgrI ivwc rwKI bYTI hY. nsLf qF hr koeI mfVF huMdf hY aqy BMg vI iek nsLf hI hY pr ieh ikMn ku mfrU nsLf hY ies bfry bhuq lokF dy ivcfr vwK vwK hn. kYnzf ivwc qF BMg nMU ‘zI-ikRmInlfeIjL’ krn Bfv ies nMU gYr-ikRmInl mfmlf krfr dyx vfsqy dbfE vDdf jf irhf hY. kYnyzf ivwc qF  BMgIaF dI iek isafsI pfrtI vI bxI hoeI hY ijs nMU “myrUafnf pfrtI” afiKaf jFdf hY. ieh pfrtI coxF ivwc afpxy AumIdvfr vI KVy krdI hY aqy keI vfr BMg dy bIj vMzdI vI PVI geI hY. ieMJ afK lE ik ies dy keI mYNbr BMg dy bIj vMzdy jF vycdy PVy gey hn. ipClIaF coxF ivwc sLONkI vI ies pfrtI vloN aYm KVnf cfhuMdf sI pr sLONkx dI GurkI kfrn zrdf cup kr ky bYT igaf. sLONkx df  qrk bhuq vjLndfr sI jo pUrI kft kr igaf. sLONkx df kihxf sI ik buwZy sLONkI df qF BMg pfrtI vloN KV ky kuJ nhIN jfxf pr sLONkI dIaF aglIaF  keI pusLqF df qKwls “BMgI” jF “BMgIaF dy” pY jfxf hY.

          jy Bfrq vrgy dysL ivwc  bysLumfr AugdI BMg lokF df kuJ nhIN  ivgfV skI qF ieQy ieh eynI hfnIkfrk ikAuN smJI jf rhI hY jF eynI hfnIkfrk ikAuN ho skdI hY? ies svfl df juvfb dyx vflf sLONkI nMU awj qwk koeI nhIN imilaf. sLONkI df mwq hY ik ikAuNik ies vsqU `qy bhuq sKLq pfbMdI hY ies kfrn hI ies dI bhuqI puwC hY aqy bhuqI kImq hY.  bhuqI kImq kfrn hI ies dI qskrI ho rhI hY ikAuNik hr koeI rfqo rfq amIr hoxf cfhuMdf hY. iesy lflc kfrn hI sYNkVy pMjfbI trwk zrfievr kYnyzf qoN amrIkf BMg smgl krdy PVy jfx kfrn amrIkf dIaF jylLF ivwc bMd hn.

          Bfrq ivwc dysL df smfj BMg df nsLf rokx vfsqy jo kMm afpxy afp hI krI jf irhf hY Auh kMm iehnF dysLF dIaF vwzIaF vwzIaF puils PorsF vI nvIN qknIk aqy hiQafrF nfl lYs ho ky nhIN kr skIaF aqy nf hI kr skdIaF hn. ieh puils PorsF BMgIaF nMU PV qF skdIaF aqy sflF bwDI jylF dI sjLf vI duaf skdIaF hn pr iksy nMU smfijk qOr `qy “BMgI” nhI afK skdIaF. iewQy hr burf kMm krn vfly kol “cfrtr” nfm df iek bRmasqr hY jo sfrIaF PorsF aqy kfnUMnU nMU icq kr idMdf hY.

          BfrqI smfj ijwQy kuVImfrF smyq hor keI burfeIaF nMU swq smuMdr pfr lY afieaf hY AuWQy kuJ “cMgI mfr” vI nfl lY afieaf hY. ies dI jfxkfrI sLONkI nMU iek swjx ny gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl ivwc cfh df lMgr CkidaF idwqI. lMgr hfl dI kMD dy nfl duwD dy mUhdy mfry kryt `qy bYTf sLONkI bdfxy nfl cfh dI cuskIaF lY irhf sI jd iek swjx ny hPLqf ds idn pihlF iek sQfnk hfl ivc hoey iek siBafcfrk kMpItIsLn df awKIN izwTf hfl suxfAuxf sLurU kr idwqf. swjx jI muqfibk dyr rfq qwk cwly ies smfgm ivwc hjLr ku drsLk hfjLr sn ijhnF ivwc bhuqy nOjvfn Aumr dy muMzy kuVIaF sn. jd ieh smfgm isKr `qy puwjf qF iek sLrfb nfl zwikaf afgU stj `qy jf ciVHaf. afgU jI ny nsLy ivwc QrQrfAuNdI avfjL ivwc ajy afpxf BfsLx JfVnf sLurU kIqf hI sI ik drsLkF ivcoN “ies sLfrbI nMU hyTF  lfho” dy avfjLy suxfeI dyx lwg pey. plF ivwc hI “ies BMgI-sLrfbI nMU hyTF lfho” dIaF avfjLF hor nfl rl geIaF. ieh sux ky nyqf jI imMtF ivwc hI isr hyTF suwt ky styj qoN cldy bxy. ieh kMm jy puils qoN krvfAuxf huMdf qF ies nMU dyr lwg jfxI sI.

          sLONkI socdY ik iehnF dysLF ivwc BMg dy bolbfly leI iewQy dy smfj dI bxqr aqy srkfr dIaF nIqIaF vwD ijLmyvfr hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


lftrI vfly vI sLONkx nfl dusLmxI kmfAux lwgy hoey hn!

          ‘afs nfl jhfn’ dI khfvq muqfibk iensfn nMU hvfeI supny lYxy kdy nhIN Cwzxy cfhIdy. ies dy do lfB hn iek qF hvfeI supny lYx `qy Krc kuJ nhIN huMdf aqy dUjf hvfeI supny hmysLf cMgy hI huMdy hn ikAuNik iehnF df GfVf supny lYx vfly Kud afp hI huMdf hY. nINd ivwc afAux vfly supinaF df GfVf kOx hY ies df ajy koeI vI pqf nhIN lgf sikaf. nINd smyN afAux vfly supinaF dy afAux df kfrn vI ajy qwk pqf nhIN lwg sikaf. nINd ivwc afAux vfly supny aksr bhuqI vfr ibnF isr pYr huMdy hn. iehnF supinaF ivwc ajyhf keI kuJ vfpr jFdf hY jo BOiqk qOr `qy sMBv hIN nhIN huMdf. mMjy qoN AuT ky qur nf skx vfly iehnF supinaF ivwc Auzdy iPrdy huMdy hn aqy keI dhfky pihlF mr gey hoey lok ijLMdf af ky gwlF krdy imldy hn. hor kudrq dy anykF ikRsLimaF vFg ieh supny vI kudrq df iewk ikRsLmF hI afKy jf skdy hn.

          hvfeI supny hmysLf hI nINd vfly supinaF nfloN ikqy vwD sfrQk huMdy hn. ieh supny BfvyN sLyKiclI vfly hI ikAuN nf hox iPr vI iehnF ivwc dm vDyry huMdf hY. sLONkI aqy sLONkx dI joVI iek supny dy shfry keI dhfky ibqf cuwkI hY aqy ies dI afs ajy qwk vI bxI hoeI hY. ieh supnf hY kroVpqI bnx df jo ajy qwk buwZf nhIN hoieaf. sLONkI aqy sLOkx dIaF aYnkF hux nwk `qy iKsk iKsk ky Jwt hyTF nMU af jfdIaF hn ikAuNik nwk dI hwzI vI buwZI ho ky srIr dy vflF vFg juvfb idMdI jf rhI hY. icwty vflF df ielfj qF sLONkI hr hPLqy iqMn vfr kr lYNdf hY aqy aYqvfr dy idn qF sLONkx vI qVky hI sONkI dy bsmF lgfAux vfsqy afrF mfrn lwg pYNdI hY pr nwk `qy  iKsk rhIaF aYnkF df koeI ielfj nhIN lwBdf. jy aYnkF df Prym jLrf tfeIt krvfieaf jFdf hY qF ieh kMnF `qy cuBx lwg jFdf hY qy jd iZwlf krvfeIdf hY qF aYnkF iKskx lwg jFdIaF hn.

          Aumr df sLONkI aqy sLONkx dI joVI dIaF afdqF `qy koeI bhuqf asr nhIN hoieaf Kfs kr amIr hox dI iewCf Esy qrF kfiem hY. amIr hox vfsqy aksr Aumr Br sLONkI aqy sLONkx ny keI qrkIbF GVIaF hn ijhnF ivwc iek qrkIb mhInf ku pihlF qwk dovF leI afs dI ikrn hmysLf jgdI hI rwKdI sI. ieh qrkIb sI “lftrI” dI jo sLONkI aqy sLONkx lgfqfr bIqy 30 sflF qoN nym nfl KrIddy af rhy hn. qkrIbn hr hPLqy 15-20 zflr dIaF lftrI itktF qF jLrUr hI KrIdIaF jFdIaF hn pr jy ikqy “jYk-pft” motI ho jfvy qF ies ivwc 10 zflr df iek not hor kurbfn kr idwqf jFdf hY. iek dUjy qoN corIN vI hr hPLqy 5-5 zflr dy do not kroVpqI bnx dy nfm ByNt kIqy jFdy hn.

          mhInf ku pihlF EntyrIE sUby ivwc lftrI ivwc huMdI hyrfPyrI dI rport ny sLONkI aqy sLONkx nMU JMjoV ky rwK idwqf sI. ies rport ivwc ikhf igaf sI ik EntyrIE sUby dy bhuq sfry lftrI eyjMt lokF dIaF jyqU itktF afp dwb jFdy hn qy AuhnF nMU Cotf ijhf ienfm dy ik qor idMdy hn. ies Gply df BFzf sI[ bI[ sI[ tYlIivXn dy “iPPq-astyt” pRogrfm ny BMinaf sI. ies ivwc Es iek bjLurg dI khfxI ivKfeI geI sI jo ik hr vfr iewk Kfs eyjMt qoN hI itkt KrIddf aqy iPr cYWk krvfAuNdf huMdf sI. ies bjLurg dI lwKF zflrF dI jyqU itkt ies lftrI eyjMt ny afp rwK leI sI aqy bjLurg nMU afK idwqf sI ik Aus nMU ienfm vjoN iek muPLq itkt hI inklI hY aqy ivcfry nMU muPLq itkt dy ky Gr qor idwqf sI. pr ieh bjLurg lftrI dI kMipAUtr msLIn ivcoN imAUijLk dI inklI avfjL kfrn kuJ sLwkI ho igaf sI ikAuNik Aus ny ajyhI avfjL pihlF kdy nhIN sI suxI. ies bjLurg dI sLwk Es smyN pwkI ho geI sI jd Aus ny ies sbMDq lftrI eyjMt dI qsvIr jyqU vjoN iksy prcy ivwc pRkfsLq hoeI vyK leI sI.

          ies bjLurg ny lftrI kfrporysLn `qy kys kr ky sfbq kr idwqf sI ik Es nfl lftrI eyjMt ny hyrfPyrI kIqI sI aqy kfrporysLn ny aMdrKfqy motI rkm dy ky ies bjLurg nfl smJOqf kr ilaf sI.

          sI[ bI[ sI[ tYlIivXn dI ies rport ivwc vfpiraf Bfxf sLONkx nMU qF afpxy afp nfl hI vfpiraf mihsUs huMdf sI. rport df kihxf sI ik sUby dy lftrI eyjMt 200 qoN vwD lftrI ienfm afp ijwq cuky hn jd ik aMkiVaF muqfibk AuhnF nMU isrPL 50 qwk hI ijwqxy cfhIdy sn. rport ivwc igxqI isrPL ajyhy ienfmF dI hI kIqI geI sI ijhnF ivwc 50 hjLfr qoN vwD df ienfm hI ijwiqaf igaf hovy. sLONkx nMU pwkf XkIn sI ik bIqy 2-3 dhfikaF ivwc jy bhuqf nhIN qF 2-3 vfr hjLfrF zflr dy lftrI ienfm sLONkx hwQoN byeImfn lftrI eyjMt iKskf ky lY gey hn.  sLONkx qF vwK vwK plfijLaF dy lftrI bUQF `qy kMm krdy keI lftrI eyjMtF dy qrF qrF dy nfm lY lY ky AuhnF nMU byeImfn dwsdI sI. sLONkx nMU XkIn sI ik Aus nMU kroVpqI bnx qoN kuJ byeImfn lftrI eyjMtF ny rok rwiKaf hY. ies rport qoN bfad sLONkx ny qF lftrI KrIdx aqy cYwk krn vfsqy lftrI bUQ hI bdl ley sn. “byeImfn” lftrI eyjMtF qoN bcx vfsqy sLONkx ny hr itkt nMU  Gwto Gwt do vwK vwK aKLbfrF, do vwK vwK lftrI bUQF aqy ieMtrnYWt `qy cYwk krnf sLurU kr idwqf sI.

          sLONkx ny hr KrIdI geI itkt dy ipwCy afpxy dsqKq krny vI sLurU kr idwqy sn qF ik koeI byeImfn lftrI eyjMt ies nMU kYsL nf krvf sky. jd lftrI kfrporysLn ny ies rpoprt qoN bfad hyrfPyrI rokx vfsqy vwzIaF qbdIlIaF krn df aYlfn kIqf qF  sLONkx nMU kuJ suwK df sfh afieaf.  sLONkx nMU afs bx geI ik Aus aqy kroVpqI bnx dy rsqy ivwc hux Pfslf bhuq Gt igaf hY ikAuNk byeImfn lftrI eyjMtF nMU nwQ pf leI geI hY. sLONkI & sLOkx joVI ny iek vfr iPr josLo-KrosL nfl lftrI itktF KrIdxIaF sLurU kr idwqIaF sn.

          kwl sI[ bI[ sI[ tYlIivXn ny afpxI rport ivwc iek hor bMb clf idwqf hY ijs ny sLONkI dy do mYNbrI pirvfr ivwc KlblI mcf idwqI hY. ies nvIN rport ivwc ikhf igaf hY ik hyrfPyrI lfto iksm dIaF nMbrF vflIaF lftrIaF qwk hI sImq nhIN hY ieh qF “skrYc & ivMn” iksm dIaF lftrIaF ivwc vI brfbr ho rhI hY. ies rport muqfibk bhuq sfry lftrI eyjMt ies iksm dIaF lftrIaF nMU iksy nf iksy ivDI nfl skYn kr lYNdy hn aqy iehnF ivcoN jyqU itktF dI insLfndyhI kr ky afp rwK lYNdy hn. ieh vI ikhf igaf hY ik kuJ  lftrI eyjMt iksy bfrIk ipn nfl lftrI dI itkt dy Es ihwsy nMNU mfmUlI ijhf Kurc ky jyqU itkt hox df pqf lgf lYNdy hn jo ies vfsqy bixaF hoieaf huMdf hY. ies mfmUlI skrYc df afm afdmI nMU pqf nhIN lgdf aqy gYr-jyqU itktF lokF nMU vyc idwqIaF jFdIaF hn. rport muqfibk skrYc & ivMn iksm dIaF lftrI itktF ivcoN hr 10 jyqU itktF ivcoN 1 itkt aksr lftrI eyjMt hI ijwqdy hn.  ies rport nfl sUby dI srkfr iek vfr iPr hVpVfeI hY ikAuNik hr sfl srkfr lftrI qoN keI iblIan zflr kmfAuNdI hY. lftrI ivwc lokF df ivsLvfs izwgx nfl srkfr dI afmdn vI izwg skdI hY. lftrI iek ajyhf tYks hY jo lok afpxy afp hI idMdy hn qy iPr sLkfieq vI nhIN krdy. lftrI kfrporysLn vI iPr hrkq ivwc afeI hY qF ky lokF nMU ivsLvfs ivwc ilaf jf sky.

          sLONkx dy kroVpqI bnx dy rsqy ivwc bIqy 30 ku sflF ivwc keI lok afey hn ijhnF ivwc afKrI roVf EntyrIE lftrI kfrporysLn dy eyjMt bx gey hn. jd kdy sLONkx iksy df vwzf Gr vyKdI hY qF aksr hfAukf lY ky afKdI hY ik lokF kol vwzy vwzy Gr hn pr sfzy kol ajy Cotf hI hY. js sLONkx koeI kfmXfb vpfrI vyKdI hY qF asIN eyzy kfmXfb aqy zflrF vfly vpfrI ikAuN nhIN bx sky df hfAukf lYNdI hY. jd iksy ryzIE vfly dI kfmXfbI dI khfxI suxdI hY qF Jwt sLONkI nMU ryzIEkfr bx jfx dI slfh dy idMdI hY. jd iksy aKLbfr vfly dy  vwzy vwzy iesLiqhfrF nMU zflrF nfl jLrb dy ky vyKdI hY qF sLONkI nMU aYzItr bnx leI pRyrn lwg jFdI hY. jd kuJ isafsI afgUaF dIaF jybF qy bYNkF zflrF nfl BrIaF vyKdI jF suxdI  hY qF Jwt sLONkI nMU swB kuJ Cwz ky isafsI afgU bnx df hukm cfhV idMdI hY.

          hux jd coxF vfly idn ivkI iZloN dy istI kONslr bx jfx dI KLbr suxI qF Jwt hfAukf lY ky afK idwqf sLONkI jI qusIN qF kuJ vI krn jogy nhIN ho jy hor kuJ nhIN qF kONslr hI bx jFdy afh kwl df Cokrf quhfzy sfhmxy cuwpcfp hI kONslr bx igaf hY. sLONkI df idl qF kIqf ik cMdrI nMU KrIaF KrIaF suxf dyvy pr zrdf cuwp hI irhf. sLONkx nMU ivkI iZloN cupcfp hI kONslr bx igaf jfpdf hY pr ijhnF ny coxF lVIaF hn Auh jfxdy hn ik ikvyN notF dy Qwby coxF `qy Krc afAuNdy hn. sLONkx sLfied cupcfp sONkI nMU kONslr bxf ky kroVpqI bnx dI qrkIb hI GVI bYTI hovy.  jy kONslr ivkI iZloN ny agly kuJ sflF ivwc vwzf Gr bxf ilaf qF sLONkx jLrUr Es nMU vI kroVpqI bnx dy rsqy df roVf hI smJx lwg pvygI. 

          sLONkx dy rsqy ivwc bxy roiVaF dI lfeIn bhuq lMbI huMdI jFdI hY hux qF sLONkx nMU jfpdf hY ik sUby dy lftrI eyjMt vI sLONkx nfl dusLmxI kmfAux lwgy hoey hn!

                 -sLONkI ieMglYNzIaf

 


 

lokF nMU KusL krn vfsqy BfrqI kONslyt hux hor kI kry?

 

          torFto mhF ngrI dy afspfs vwsdy BfrqIaF dI igxqI hux lwKF ivwc hY aqy afey idn hor vDdI jf rhI hY ijs nfl sQfnk BfrqI kONslyt dPLqr dIaF syvfvF dI loV vI vDdI jf rhI hY. hux kONslyt syvfvF dI loV BfrqI pfsport jfrI krn qwk sImq nhIN  rhI ies ivwc hor vI keI syvfvF sLfml ho geIaF hn.

          kYnyzf vwsdy BfrqI DVfDV knyzIan sLihrI bxdy jf rhy hn ijs nfl vIjLf syvfvF dI loV vD geI hY. Bfrq aMdr afpxy vpfr  aqy pRfprtI afid dy lYx dyx vfsqy “pfvr afPL atrnI” dIaF loVF ivwc vI vfDf hoieaf hY. kYnyzf vwsdy BfrqIaF dy srkfrI syvfvF `coN rItfier hoey mfpy pYnsLn lYx qoN bfad afpxy bwicaF kol kYnyzf af vsdy hn aqy AuhnF nMU afpxI pYnsLn cldI rwKx vfsqy hr sfl “lfeIv srtIPIkyt” dI loV huMdI hY jo ik sQfnk BfrqI kONslyt hI dy skdf hY. kdy smF sI ik Bfrq ivwcoN rItfier ho ky afey bhuqy sfbkf POjI hI huMdy sn ijhnF nMU pYnsLn imldI huMdI sI pr hux bIqy 20 ku sflF ivwc swB kuJ bdl igaf hY. hux qF Bfrq ivwc qkrIbn hr srivs `coN rItfier ho ky afey lok QohVI bhuq pYnsLn dy Xog huMdy hn ijs nfl ‘lfeIv srtIPIkyt’ dyxf sQfnk kONslyt vfsqy iek sQfeI syvf bx igaf hY.

          kONslyt syvfvF dI loV ivwc vfDy kfrn sQfnk dPLqr df sfeIjL aqy stfPL vI viDaf hY. ajy kuJ hPLqy pihlF hI sQfnk kONslyt dPLqr krIb 15 hjLfr vrg Puwt dy nvyN dPqr ivwc qbdIl hoieaf hY. kONslyt dPLqr, syvfvF dI jfxkfrI aqy vwK vwK arjLI Pfrm ieMtrnYWt duafrf vI dy irhf hY qF ky lokF nMU cl ky kONslyt dOPLqr nf afAuxf pvy.

          svf ku sfl pihlF torFto afey nvyN kONsl jnrl sRI sfqIsL mihqf ny lokF dI suivDf nMU iDafn ivwc rwKidaF BfrqIaF dI sMGxI vwsoN vfly ielfikaF ivwc afrjLI hPLqfvfrI dPLqr Kohlx df islislf vI sLurU kIqf sI ijs aDIn brYNptn, mfltn, ikcnr, ivMzjLr aqy ivnIpYWg ivwc jf ky syvfvF idwqIaF jFdIaF sn aqy ajy vI kuJ QfvF `qy idwqIaF jf rhIaF hn. ieh kuJ sRI mihqf ny lokF dI suivDf nMU iDafn ivwc rwKidaF hI kIqf sI ajyhf krn vfsqy Bfrq srkfr qoN AuhnF nMU koeI hukm nhIN sn imly hoey. bhuqy srkfrI aPLsr EhI kuJ krdy hn jo AuhnF nMU srkfrI qOr `qy krn dy hukm huMdy hn, keI qF Aus qoN vI ikqy Gwt kr ky hI sfr lYNdy hn. sRI mihqf qoN pihlF ies qrF krn vfly keI kONsl jnrl torFto srivs kr cuwky hn.

          sfl 2005 ivwc jd sRI mihqf ny brYNptn ivwc afrjLI BfrqI dPLqr hPLqy ivwc iek vfr Kohlxf sLurU kIqf qF ies df hr pfisAuN svfgq hoieaf. hr hPLqy dPLqr ivwc BfrI iekwT hox lwg ipaf aqy lok hYimltn qwk qoN brYNptn afAux lwg pey. vDyry jgfH aqy kyNdrI lokysLn dI mMg nMU muwK rwK ky ieh dPLqr mfltn dy kimAUntI sYNtr ivwc mUv kr idwqf igaf ijs df lokF ny hor vI svfgq kIqf.

          mfltn ivwc nf qF lokF nMU pfrikMg PIs dyxI pYNdI sI aqy nf hI pfrikMg itkt iml jfx df zr sI. zfAUn tfAUn jfx vfsqy GMtf Br tRYiPLk ivwc zrfeIv vI nhIN sI krnf pYNdf qy smyN dy nfl ptrol dy 10 zflr vI bc jFdy sn. ieh dPLqr hr vIrvfr sLfm nMU 5 vjy qoN bfad Kuwldf sI ijs kfrn lokF nMU kMmF qoN CuwtI vI nhIN sI krnI pYNdI. lokF nMU ies qoN vwD hor shUlq kI idwqI jf skdI sI? ieh dPLqr 2-3 GMty Kuldf hox kfrn 100-150 arjLIaF hI lY skdf sI pr ies dPqr vloN 300 qoN vwD arjLIaF vI pRvfn kIqIaF jFdIaF rhIaF aqy stfPL ies vfsqy vfDU smF vI bYTdf irhf sI. EhI stfPL jo torFto dy muwK dPLqr ivwc sfrf idn izAUtI idMdf sI, vIrvfr sLfm nMU  mfltn ivwc syvf pRdfn krn afAuNdf sI aqy stfPL dI mdd vfsqy keI vlMtIar syvf idMdy sn ijhnF ivcoN sLONkI mfltn invfsI ipafr isMG pMnU nMU cMgI qrF jfxdf hY.

          bIqy vIrvfr 9 nvMbr nMU kuJ sLrfrqI lokF vloN ies afrjLI dPLqr ivwc Kwp pfeI geI ijs kfrn puils nMU dKl dyxf ipaf. kuJ sLrfrqI qF sLfied afey jF Byjy hI rOlf pfAux vfsqy gey hoxgy pr ies dy nfl ies dPLqr dIaF syvfvF df aMq ho igaf aqy loVmMd lok ieh afsfn syvfvF guvF bYTy qy iPr torFto jfx leI mjbUr ho gey hn.

          torFto df kONslyt dPLqr BfvyN vwzI jgfH ivwc qbdIl ho igaf hY aqy ies ivwc 150 lokF dy bYTx vfsqy kursIaF vI lgfeIaF geIaF hn pr BfrqI ipCokV dy lokF dI vD rhI abfdI kfrn inwjI qOr `qy dPLqr phuMc ky syvfvF dyx jF lYx leI koeI vI dPLqr Cotf mihsUs hox lwg jfvygf. Pfier syPLtI aqy sikAUrtI inXmF kfrn vI hr dPLqr ivwc ZukvIN  igxqI ivwc hI lokF nMU dfKlf idwqf jf skdf hY. ies hPLqy kONslyt dPLqr ny aYlfn kIqf hY ik vIjLf syvfvF isrPL zfk jF korIar rfhIN hI idwqI jfxgIaF ies vfsqy iksy qoN vI arjLI ivakqIgq qOr `qy pRvfn nhIN kIqI jfvygI. jLrUrq pYx `qy hor jfxkfrI vfsqy kONslyt dPLqr arjLIkfr nMU kONslyt dPLqr afp bulf skdf hY

          ies df iswDf mqlv hY ik hux BfrqI vIjLy vfsqy iksy nMU vI BfrqI kONslyt dPLqr jfx dI loV nhIN pvygI isrP aYmrjMsI kysF ivwc hI dPLqr jfxf pvygf ijs vfsqy $55 dI aYmrjLMsI PIs vfDU adf krnI pvygI. ieh PIs pihlF vI lfgU sI aqy ieh aYmrjMsI syvf CutI vfly idnF ivwc vI idwqI jFdI hY.

          kuJ igxqI dy lok ies zfk vflI syvf `qy vfvylf kr rhy hn aqy lokF nMU kih rhy hn ik zfk ivwc pfsport guafc jfvygf qF kI bxygf? asIN sfry hI Bfrq qoN idlI dy knyzIan dPLqr qoN vIjLy lY ky afey hF aqy sfzy sfiraF dy vIjLy hI zfk ivwc afAuNdy sn aqy Auh vI BfrqI zfk ivwc qF iPr knyzIan zfk `qy XkIn ikAuN nhIN kIqf jf skdf?  kYnyzf siQq BfrqI kONslyt dPLqr TIk Esy iksm df sPfrqI dPLqr hY ijs iksm df knyzIan dPLqr idwlI ivwc jF cMzIgVH ivwc hY. kI idwlI dy knyzIan jF amrIkn dPLqr ivwc 1000 bMdy dy bYTx jF hr rojL syvf pRdfn krn df pRbMD hY?  kI AuWQy sfrIaF syvfvF ibnF apuafieMtmYNt dy jd mrjLI injI qOr `qy phuMc ky pRfpq kIqIaF jf skdIaF hn? kI AuWQy koeI eyjMt jf ky quhzf jd mrjLI vIjLf lgvf skdf hY? jfhr hY ik hr dysL dy afpxy kfiedy kfnUMn hn aqy syvfvF lYx vfilaF nMU kfiedy kfnUMn muqfibk hI syvfvF lYxIaF pYNdIaF hn.

          ies qoN pihlF BfrqI pfsport aqy vIjLf dvfAux vfsqy bhuq sfry eyjMt vI sn jo 20-25 zflr dI PIs lY ky kMm krdy sn. pihlF aksr jd ieh eyjMt afpxf pfsportF nfl Biraf brIPLkys ipCly drvfjLy dfKLl krvfAuNdy sn qF lfeIn ivwc syvf lYx vfsqy svyr qoN nMbr lY ky KVy lok awKF twz ky vyKdy rih jFdy sn. iPr lokF dy ieqrfjL kfrn kONslyt dPLqr ny iehnF eyjMtF nMU lfeIn ivwc KV ky afpxy pfsportF nfl Bry hoey bsqy dfKLl krn vfsqy afiKaf.  lok iPr KusL nf hoey ikAuNik lfeIn ivwc KVy lok qF 1-2 jF 3-4 arjLIaF dfKLl krvfANudy sn pr eyjMt 50-60 vfly bsqy Kohl ky awgy bYT jFdy sn qy lfeIn GMtf Br leI jfm ho jFdI sI. pqf lwgf hY ik bhuq sfry eyjMt afm lokF leI arjLIaF dfKLl krvfAux leI imwQy gey smyN qoN bafd vI afpxy bsqy dfKLl krvf lYNdy sn pr tRYiPk ivwc 5 imMt lyt hoieaf sDfrn ivakqI ibnF arjLI dfKLl krvfieaF vfps moV idwqf jFdf sI ijs kfrn lokF ny ies df iPr ivroD kIqf. aPLvfvF ies qrF dIaF vI sunx nMu imldIaF rhIaF hn ik kuJ eyjMt lukvyN rUp ivwc pRqI pfsport syvfPl vI qksIm krdy rhy hn. jy ies qrF hoieaf hY qF ies nMU kurwpsLn hI afiKaf jf skdf hY. sRI mihqf ny lokF nMU suivDf dyx vfsqy afrjLI dPLqrF dy nfl nfl hor keI qbdIlIaF kr ky vyK leIaF hn aqy hux zfk jF korIar vIjLf syvf  pRdfn krn df qrIkf apxfieaf hY. lokF nMU KusL krn vfsqy hor hux kIqf vI kI jf skdf hY?

 

keI BfrqI swsF vFg ietlI dIaF keI swsF vI nUMhF nMU krdIaF ny pRysLfn!

          BfrqI swiBafcfr ivwc nMUh-sws df irsLqf bhuq hI nfjLuk iksm df irsLqf huMdf hY. jy nMUh aqy sws dI bx jfvy qF nMUh-puwq df irsLqf aksr suKfvF ho jFdf hY nhIN qF bhuqIaF hflqF ivwc ieh kMizaF dI syj ho inbVdf hY. sLONkI ny vyiKaf hY ik kYnyzf ivwc Kfs kr muwK Dfrf dy knyzIan smfj ivwc hflq ies qoN kuJ Elt hn. iewQy juvfeI-sws df irsLqf vDyry nfjLuk smiJaf jFdf hY, aksr hI mrd afpxI sws nMU vDyry kosdy vyKy jf skdy hn. sMBv hY ik kYnyzf dIaF nMUhF vDyry “ajLfd” ho geIaF hox ijhnF `qy sws nfm df kuMzf KLqm ho igaf hY. iek rport muqfibk ietlI ivwc pirvfrk hflfq ajy vI Bfrq vrgy hn ijwQy nMUh-sws df irsLqf ajy vI vDyry sMvydnfsLIl hY.

          brqfnvI aKLbfr ‘d lMdn abjLrbr’ dI iewk aihm rport muqfibk ietlI ivwc qlfk dI dr CVwpy mfr ky vDdI jf rhI hY aqy ies ivwc “swsF” df Kfs hI rol hY aqy Auh vI nMUhF dI swsF df, juvfeI dIaF swsF df nhIN. aKbfr muqfibk sfl 2002 ivwc ietlI ivwc 50,828 qlfk hoey hn jo ik sfl 2000 qoN 45% vwD hn. inrsMdyh 45% df ieh vfDf bhuq vwzf vfDf hY.

          rport muqfibk qlfk dy kfrnF ivwc kcyrI Aumr ivwc Bfvuk ho ky jldI ivafh krvf lYxf aqy srIrk BuwK iqRpq huMdy sfr hI sfQI-sfQx dy aOgx ignx lwg pYxf iewk vwzf kfrn hY. ilMg-Bog leI ivafh qoN bfhr nvIN sfQx jF sfQI lwB lYxf vI ivafh tutx df kfrn bxdf hY aqy Krcy qy pYsf df JgVf vI qlfk nMU `vfjLF mfrdf hY. qlfk dy iehnF kfrnF qoN ielfvf ijhVf kfrn mfhrF dy kMn KVy kr irhf hY Auh hY qlfk ivwc “swsF” df rol. mfhrF muqfibk ietlI ivwc ho rhy 10 qlfkF ivcoN  3 qlfkF df kfrn swsF bxdIaF hn aqy Auh vI nMUh dIaF swsF Bfv pqI dIaF mfvF. ieqflIan swsF (pqI dIaF mfvF) BfrqI swsF vFg afpxIaF nMUhF dy nuks ignxy afpxf krwqv smJdIaF hn aqy afpxy ivafhy hoey puwqrF nfl Coty bwicaF vrgf vrqfE krdIaF hn. ieqflIan mfvF afpxy ivafhy hoey puwqrF nMU afpxy Gwwr ivwc rwKx cfhuMdIaF hn aqy jy ieh nf ho sky qF nyVy jLrUr rwKdIaF hn ijs nMU nMUhF nvyN jLmfny dI ajLfdI ivwc rukvt smJdIaF hn.

          ieqflIan swsF df BfrqI swsF vrgf suBfE vyK ky sLONkI sonIaF gFDI dI bnx vflI nUMh nMU sucyq krnf cfhygf. suK nfl sonIaF gFDI qF ieqflIan vI hY qy hux awDI-pcwDI BfrqI vI hY. dUhrf pRBfv dUhrf Pfier vI kr skdf hY qy sonIaF ivwc Aus dI afpxI sws bIbI ieMdrf gFDI dy gux vI jfg skdy hn!

-sLOkI ieMglYNzIaf

 


hfsohIxIaF gwlF krdy hn bhuqy dysI AumIdvfr!

 

          iehnF sLihrI coxF ivwc pMjfbI AumIdvfrF dI Brmfr lokF dI idlcspI df kfrn bxI hoeI hY. isrPL pMjfbI BfeIcfrf hI nhIN ies qoN sQfnk knyzIan BfeIcfrf vI bhuq hYrfn hY aqy ieh AuhnF leI vI idlcspI df kfrn hY ik afKLr pMjfbI coxF nfl eynf lgfE ikAuN rwKdy hn? ies gwl nMU bhuq sfry AumIdvfrF ny afp vI prvfn kIqf hY ik azvFs coxF leI qYnfq amlf ies qoN hYrfn sI ik vot pfAux afAux vfly bhuq votr pMjfbI hI sn.

          bIqy 20-25 sfl qoN ieh qF qkrIbn rIq hI rhI hY ik azvFs polF mOky pMjfbI bhuqI igxqI ivwc vot pfAux jFdy hn ikAuNik AumIdvfr aqy auhnF dy smrQwk votrF nMU GrF ivwcoN DUh DUh ky lY jFdy hn pr ies vfr azvFs polF ivwc pMjfbI votrF dI igxqI bhuq hI vwD rhI hY. keI AumIdvfr qF azvFs pol ivwc peIaF votF kfrn afpxI XkInI ijwq dy dmgjy vI mfr rhy hn aqy AuhnF vloN ByjIaF KbrF vI hUbhU keI pricaF ivwc pRkfsLq hoeIaF hn  aqy ryzIE stysLnF `qy XkInI ijwq dy dafvy pVH ky suxfey gey hn.

          ijwQy ikqy vI koeI pMjfbI AumIdvfr Kloqf hY AuWQy hI azvFs poilMg mOky lfeInF lwg jfx dI crcf sunx nMu imlI hY. sLONkI jd gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl duwD dy jUhdy mfry kryt `qy bYT ky cfh-pfxI df lMgr Ckdf hY qF AuWQy hor vI bhuq kuJ sunx nMU imldf hY ijs df ijLKkr krn smyN keI vfr ihckcfht huMdI hY. zr iksy nMU nrfjL krn qoN bhuqf lgdf hY ijs kfrn keI vfr awDI gwl aMdr hI rwKxI pYNdI hY. sLONkI afp qF azvFs pol smyN jf nhIN suikaf pr iek swjx ny sLONkI nMU dwisaf ik pMjfbI AumIdvfrF ny afey votrF dI syvf ivwc vI koeI kmI nhIN rihx idwqI. lMgr-pfxI df Kuwlf ieMqjLfm vYnF ivwc kr rwiKaf sI aqy hr afey votr dI afE Bgq kIqI jFdI sI. afE Bgq smyN afpxy aqy prfey df keI Prk nhIN kIqf jFdf sI jo vI afvy Aus nMU siqkfr nfl afE jI afE jI kih ky bulfieaf jFdf sI. jy kmI sI qF bIbIaF dy siqkfr dI sI ikAuNik bhuqy mrd cox buKfr nfl msqy hoey sn aqy pMjfbIaF nMUI AuWcI AuWcI gwlF krn dI afdq hI hY aqy kuJ swjx qF hr iPkry nfl do-cfr vfrI mF dI BYx dI krn dy vI afdI hn.  vot pfAux geI iek bIbI ny  sLONkI nMU dwisaf ik Aus nMU Es smyN zfhzI pRysLnI df sfhmxf krnf ipaf jd Auh kuJ mrdF dIaF ZfxIaF koloN dI lMg ky vot pfAux jf rhI sI. bIbI df kihxf sI ik ieh pMjfbI mrd sLryafm ruwKI aqy gflI-gloc vflI BfsLf df pRXog kr rhy sn aqy af rhy lokF leI rsqf Cwzxf df vI iKafl nhIN sn rwK rhy. bIbI ny ieh dfavf vI kIqf ik keIaF ny qF lfl prI df iesqymfl vI kIqf hoieaf sI aqy iek vYn ivwc cfh dy nfl nfl lfl prI df lMgr vI cwl irhf sI.  bIbI dI gwl sux ky pihlF qF sLONkI dy mUMh ivwc rflL hI vg qurI qy sLONkI dI loBI jIB muPLq dI rMm df suafd afAuNdf mihsUs krn lwg peI. pl Br leI qF sLONkI KuafbF dI dunIaF ivwc gfieb ho ky azvFs pol `qy nf phuMcx vfsqy afpxy afp nMU kosx lwgf. sLONkI nMU mihsUs hoieaf ik gYr-hfjLr rih ky jo Gftf ipaf hY Aus nMU hux asfnI nfl pUrf nhIN kIqf jf skygf. shurIaF aglIaF sLihrI coxF qF hux 4 sfl qwk nhIN afAuxIaF. sLONkI ny soicaf ik sLihrI coxF pihlF vFg hI hr 3 sfl vFg afAuxIaF cfhIdIaF hn qF ik azvFs pol vI jldI hoieaf krn `qy vYNnF lMgr vI lwigaf krn qy sLONkI hfjLr vI hoieaf kry. sLONkI nMU guMmsum vyK ik bIbI  ny ieh mihsUs kIqf ik bjLurg nMU AuWcI suxdf hovygf qy Aus ny vYn dI CbIl vflI gwl nMU dohrfieaf. surq ivwc afAuNidaF sLONkI ny Jwt afK idwqf ik ieh qF bhuq mfVI gwl hY sfzy lokF nMU ieMJ nhIN krnf cfhIdf ies nfl qF BfeIcfry df aks Krfb huMdf hY. bIbI sLONkI dy juvfb qoN sMqusLt ho ky qur geI pr sLONkI bhuq dyr vYnF ivwc lwgIaF lfl prI dIaF CbIlF bfry socdf irhf. sONkI ny soicaf ik ies vfsqy AumIdvfr iekwly ijLmyvfr nhIN hn ies vfsqy qF sLONkI vrgy smrQk bhuqy dosLI hn ijhnF dy mUmh ivwc lfl prI df ijLkr suxdy sfr hI rflL vg qurdI hY.

          azvFs pol smyN sMBfvI votrF nMU muPLq rfeIz dyx vfsqy vI pMjfbI AumIdvfrF ny vDIaf pRbMD kIqy hoey sn ijs qoN lgdf hY ik 13 nvMbr nMU muwK votF vfly idn vI Auh hor AumIdvfrF nMU mfq pf dyxgy.

          ijs kMm ivwc gYr pMjfbI AumIdvfr pMjfbI df kdy mukfblf  nhIN kr skdy Auh kMm hY afpxy mUMh mIaF imTU bnx df. hr pMjfbI AumIdvfr hI afpxy afp nMMU bhuq kfbl aqy ZukvF AumIdvfr dwsdf hY aqy hr koeI hI afpxI ijwq dy dfavy krdf hY. hr iksy dI ijwq hI iehnF coxF ivwc XkInI hY aqy hr iksy nMU hI idn ivwc do-cfr vfr BrvF huMgfrf imldf hY. jo BrvyN huMgfry df dfavf nhIN krdf Aus dI cox muihMm nMU iksy dy smrQn nfl BrvF hulfrf jLrUr iml jFdf hY. azvFs pol ivwc keI qF AuhnF nMU peIaF votF dI igxqI ieMJ dfavy nfl dwsdy hn ijvyN bksf Kohl ky afp hI igx afey hox.  bhuiqaF dy ajyhy dfavy keI pRicaF ivwc Cp vI gey hn aqy suK nfl ieh dfavy ajy azvFs pol bfry hI hn aqy PfeInl votF pYxIaF ajy bfkI hn. sLONkI ny keIaF dy azvFs pol dy dfavy peIaF votF dI igxqI smyq not kr ley hn aqy 13 nvMbr dI sLfm nMU peIaF votF dI afKrI sUcI nfl imlf ky vyKygf. sLONkI nMU keI dysI AumIdvfr hfsohIxIaF gwlF krdy pRqIq huMdy hn pr sUa hox dy zroN ajyhf afKxoN ajy guryj hI krygf aqy votF dy bksy Kulx dI AuzIk krygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


72% knyzIan smilMgI sLfdIaF nfloN Dfrimk ivsLvfs dI ajLfdI nMU pihl idMdy hn!

 

          ivvfdgRsq smilMgI sLfdIaF df mfmlf kYnyzf ivwc iek vfr iPr crcf ivwc hY. jnfb hfrpr dI Gwt igxqI srkfr afpxy vfady muqfibk mrd aOrq sLfdIaF nMU pRcwlq pRIBfsLf dvfAux vfsqy ibwl pysL krnf cfhuMdI hY pr ies dy nfl hI mfhrF vloN kIqIaF geIaF igxqIaF imxqIaF sfbq krdIaF hn ik kYnyzf dI mjUdf sMsd ivwc smilMgI sLfdIaF dy smrQkF dI igxqI  ivroDIaF nfloN vwD hY ijs nfl ajyhy ibl dy rwd ho jfx dI sMBfvnf vwD hY. ies sMBfvnf nMU iDafn ivwc rwK ky smilMgI sLfdIaF dy ivroDI hfl dI gVI ajyhy ibl nMU ajy nf pysL krn dy hwk ivwc jfpdy hn. AuhnF df ivcfr hY ik hfrpr dI Gwt igxqI srkfr kdy vI tuwt skdI hY aqy aglIaF coxF ivwc vDyry sfjLgfr sMsd hoNd ivwc af skdI hY ijs nfl mrd-aOrq sLfdIaF dy smrQk sMsd mYNbrF dI igxqI vD skdI hY. ies afs ivwc hor AuzIk kr lYxI AuhnF nMU ibhqr jfpdI hY.

          dUjy pfsy hfrpr srkfr ajyhy ibl dy rwd ho jfx dI sUrq ivwc iek vwKrf ibl pfs krvf ky smilMgI sLfdIaF dy ivroDIaF dy ivroD krn dy hwk nMU  kfnUMnI rfKI pRdfn krnf cfhMdI hY qF ik ivroDI, smilMgI smrQkF vloN “hyt-krfeIm” jF Gwt igxqI nfl pwKpfq krn dy sLkMjy ivwc nf Psfey jf skx. smilMgI lfbI lgfqfr smilMgIaF nMU “Gwt-igxqI” iPrky dwsdy af rhy hn aqy ies vfsqy “izskrImInysLn” ivroDI mwdF aqy mnuwKI brfbrI dy aiDkfrF nMU vrqdy af rhy hn. hfrpr srkfr df smilMgI ivroDIaF dy ivroD krn dy hwk nMU mfnqf pRdfn krn df kdm Dfrimk iPrikaF ivwc hfrpr srkfr dI lok-pRIXqf ivwc vfDf kr skdf hY.

          hfrpr srkfr ies nvyN sMBfvI ibwl ivwc Dfrimk adfiraF aqy AuhnF dy ivafh krn vfly ivakqIaF dI rfKI df pRbMD vI krnf cfhuMdI hY qF ik koeI smilMgI sMgTn jF ivakqI AuhnF `qy brfbrI dy kfnUMn df zMzf clf ky hfvI nf ho jfvy jF AuhnF nMU smilMgI ivafh krn vfsqy mjbUr nf kr sky. kuJ isafsI afgU isvl ivafh krn vfly srkfrI aPLsrF nMU vI afpxI jLmIr dI avfjL nMU pihl dyx df hwk dvfAuxf cfhuMdy hn ijs kfrn AuhnF dI nOkrI vI srwiKaq rhy aqy Auh afpxy Dfrimk ivsLvfsL dI AulMGxf krn vfsqy vI mjbUr nf hox. aYn zI pI, blfk ikbYWk dy qkrIbn bhuq sfry sMsd mYNbr aqy awDy qoN vwD ilbrl sMsd mYNbr srkfrI aPLsrF nMU ajyhf hwk idwqy jfx dy pUrI qrF iKlfPL jfpdy hn.

          ies hPLqy dOrfn iek srvyKx afieaf hY ijs muqfibk 57% knyzIan isvl mYirj krn vfly srkfrI aPLsrF nMU smilMgI sLfdIaF kIqy jfx leI mjbUr nf kIqy jfx dy hwk ivwc hn Bfv Auh cfhuMdy hn ik ajyhy aiDkfrI jy cfhuux qF afpxI jLmIr dI avfjL muqfibk smilMgI sLfdI krn qoN ienkfr kr skdy hn. aYsI hflq ivwc Auh ajyhf smilMgI sLfdI df kys iksy Es aPLsr nMU soNp skdy hn jo smilMgI sLfdI krn df burf nf mnfAuNdf hovy.

          hfrpr srkfr jo ibl ies kMm vfsqy pysL krnf cfhuMdI hY Aus df nfm “zIPYNs afPL rIlIjnjL aYkt” dwisaf igaf hY ijs aDIn srkfrI aPLsrF kol nFh kihx df hwk, Dfrimk ivakqIaF kol smilMgI sLfdIaF krnoN nFh kihx df hwk, smilMgI jIvnjfc df ivroD krn vfly Dfrimk lokF kol ivroD krn df hwk aqy smilMgI ivakqIaF jF sMQfvF nfl lYx-dyx nf krn dy cfhvfnF kol ies qrF krn df hwk hovygf.

          pRisD srvya kMpnI “kMps” vloN krvfey gey ies srvyKx ivwc ijwQy 57% lok srkfrI aPLsrF nMU nFh df hwk dyx dy hwk ivwc hn AuWQy 72% lok Dfrimk ivakqIaF nMU iehI hwl dyx dy pwK ivwc hn.  ijs df Bfv hY ik Dfrimk ivakqIaF nMU nFh df hwk dyx dy pwK ivwc bhuqy lok hn. ieMj afK lE ik 72% lok smilMgI sLfdIaF nfloN Dfrimk ivsLvfs dI ajLfdI dy hwk ivwc hn. kudrqI qOr `qy ies ivwc Auh lok sLfml nhIN hn jo smilMgIaF sLfdIaF nMU cfrtr afPL rfeIts df hwk mMndy hn aqy sLONkI iehnF lokF nMU “cfrtrvfdI” dy nfm nfl sMboDn krdf irhf hY ies dfiery ivwc ivsLv iswK sMsQf aqy bhuq sfry aYm pI vI afAuNdy hn.

          kMps kMpnI dy ies srvyKx ivwc bhuq sfry svfl puwCy gey sn ijhnF ivwc iksy tIcr vloN smiLmgI sLfdIaF dy ivroD ivwc iksy aKbfr nMU KLq ilKxf df hwk vI sLfml sI ijs df 68% lokF ny smrQn kIqf hY. jd ieh pwuiCaf igaf ik kI koeI ipRMitMg pRYs vflf smilMgI mYtr Cfpx qoN ienkfr kr skdf qF 61% ny ikhf ik ipRMtr nMU afpxy Dfrimk afkIdy dy hwk ivwc ajyhI nFh krn df pUrf hwk hoxf cfhIdf hY.

          ies srvyKx ivwc 64% lokF ny smilMgI sLfdIaF `qy muV gOr PrmfAux dy hwk ivwc  mwq idwqf hY qF ik “bolx dI ajLfdI aqy Dfrimk ajLfdI” nMU XkInI bxfieaf jf sky. isrP 24% lokF ny ies df ivroD kIqf hY jd ik srvyKx aDIn 12% lokF ny koeI vI mwq nf idwqf.

          ies srvya nMU spFsr krn vfly ‘iensItIcUsLn Pfr knyzIan vYlIXUjL” dy zrYktr sRI jOisPL bYWn ny ikhf hY ik pbilk bhuq sfPL qOr `qy ies smilMgI sLfdIaF dy kfnMUn `qy muV njLrsfnI krn dy hwk ivwc hY.

          sfzy afpxy BfeIcfry ivwc smilMgI sLfdIaF df sKLq ivroD hoieaf hY aqy ieh ivroD ajy vI brkfr hY. pr bhuq lok ies ivroD dI Bfvnf nMU afpxy qwk hI sImq rwK rhy hn aqy Kuwl ky isafsI afgUaF nMU ies bfry jfxI krvfAux qoN pfsf vwt jFdy hn. pMjfbI mIzIey df vwzf ihwsf vI ies mfmly ivwc afpxy soVy ihwqF jF DVy dI rfKI nMU hI pihlf idMdf af irhf hY. ijs df iswtf ’cfrtrvfdIaF’ dIaF pON-bfrF ivwc inkldf hY. ies mfmly ivwc loV hY afpxI jLmIr dI avfjL isafsI afgUaF dy kMnF qwk phuMcfAux dI aqy afpxI vot dI qfkq ivKfAux dI, jo vwizaF vwizaF nMU kFbf CyV skdI hY. ies srvyKx ny sfbq kr idwqf hY ik es dysL ivwc ajy vI smilMgI sLfdIaF dy ivroDI  Tos bhumwq ivwc hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


iehnF istI coxF dy bhfny aMdro aMdr keI hor coxF vI lVIaF jf rhIaF hn!

          EntyrIE sUby Kfs kr  pMjfbI vwsoN  vfly sLihrF ivwc imAuNspl coxf df bjLfr bhuq grm hY. AumIdvfr cox pRcfr df koeI vI sfDn vrqxoN guryjL nhIN kr rhy. kuJ hlikaF ivwc cox insLfn vfly Pwty qoVn, putx aqy kwtx dy dosL aqy juvfbI dosL vI lgfey jf rhy hn. kuJ lokF df ieh vI ivcfr hY ik ajyhy kuJ dosLF df aDfr vI cox pRcfr df iek sfDn hI ho skdf hY. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik aksr coxF ivwc ajyhf kuJ vfprdf hY aqy cox Pwty BMny qoVy jFdy hn aqy iehnF coxF ivwc vI ajyhf vfpr irhf hY pr kuJ kYNp ies nMU crcf df sfDn vI bxf rhy hn. jo crcf ibafn dfgx nfl nhIN huMdI Auh Pwty putx df dosL lgfAux nfl Jwt ho jFdI hY.

          AuNJ bhuqy pMjfbI AumIdvfrF kol kMm df ibafn dfgx jogf msflf hY hI nhIN  hY ies leI Auh kr kuJ nhIN skdy.  kuJ AumIdvfrF jy ibafn dfgdy vI hn qF bhuq clfkI nfl dfgdy hn. ijwQy bhuqy isK njLr afAux AuWQy ies hlky ivwc “mYN ieko iek iswK AumIdvfr hF” afK idMdy hn aqy ijQy BfrqI ipCokV dy rly imly lok hox AuWQy “mYN BfrqI ipCokV df ieko iek AumIdvfr hF” afK ky lokF nMU BrmfAux df Xqn krdy hn. ijwQy iksy iekwT ivwc cfr ku pfiksqfnI ipCokV dy knyzIan vI hfjLr hox df KLdsLf ho jfvy AuWQy “mYN ies hlky ivwc sfAUQ eysLIan BfeIcfry df ieko iek AumIdvfr hF” afK ky swB dy afpxy hox df Brm pfl lYdy hn. ijwq ky krngy kI jF lokF df svfrngy kI ies bfry bhuqy AumIdvfr KfmosL hn.  keIaF nMU qF sLfied ieh vI nf pqf hovy ik ijs ahudy vfsqy Auh cox lV rhy hn Aus df kfrj Kyqr kI hY.

          bhuq smyN qoN kwtVF dI gnyVI ciVHaf af irhf iek AumIdvfr hux afpxy afp nMU afpxy hlky df ieko iek BfrqI BfeIcfry df AumIdvfr dws irhf suixaF hY aqy “Kvfjy df gvfh zwzU” dy aKfx vFg iek mIzIafkfr Aus dy idn rfq gux gf irhf hY. kuJ ku mIzIafkfrF ny iehnF coxF nMU zflr bxfAux df sfDn vI bxf ilaf hY AuhnF dy ryzIE aqy aKbfrF coxF dy iesLiqhfrF nfl hI Bry pey hn. keI aKLbfrF ivwc hr sPLy `qy iksy nf iksy AumIdvfr df iesLiqafr afm vyKx nMU imldf hY. keI pMinaF `qy qF iqMn iqMn iesLiqhfr vI sLONkI ny vyKy hn. eyny iesLiqhfr vyK ky sLONkI nMU lgdf hY ik kuJ mIzIafkfr qF isrPL svyr qoN sLfm qwk AumIdvfrF dy cox dPLqrF dy gyVy hI mfrdy hoxgy. kdy iesLiqhfr lYx df gyVf, kdy zflr lYx dy bhfny gyVf aqy kdy sLfm dy smyN “bws lMGdf lMGdf af igaf” afK ky mtn-murgy aqy rMm-ruMm dy pYg df gyVf. suixaF hY ik kuJ AumIdvfr hux bhuq isafxy ho gey hn Auh rMm jF aMgryjLI ivskI qF afpxy chyiqaF nMU ipCly kmry ivwc ibTf ky ipafAuNdy hn qy sLONkI vrgy muPqKorF vfsqy Gr dI Zyr mfrkf dIaF pIpIaF aqy zflr dy cfr smosy dI BrI trya afQxy  cox dPLqr dy ivckfr itkf idMdy hn. “aMnf kI Bfly do awKF” dy aKfx vFg hom minstrI dy zroN afpxy Gr Cy Cy mhIny dfrU dI boql KrId ky nf ilaf skx vfly sKLsL muPLq dI Zyr mfrky dy drsLLn kr ky hI bfgobfg ho jFdy hn.

          vpfrI swjx vI iehnF coxF ivwc bhuq srgrm hoey vyKy jf rhy hn. keI qF kMpyn tImF dy QMm bxy hoey hn aqy keI hr hPLqy iksy nf iksy AumIdvfr dy smrQk sjL ky grup PotUaF iKcvf ky afpxIaF aYzF vfly mIzIey nMU eImyl krI jf rhy hn. jd sLONkI ny iek vpfrI swjx qoN ies df kfrn puwiCaf qF swjx jI ny dwisaf ik ieh vpfr dI muPLq pblyistI df iek vDIaf mOkf aqy sfDn hY. jo kMm awDy sPLy df iesLiqhfr Cpfvf ky nhIN kIqf jf skdf Auh iksy AumIdvfr df smrQn krn df bhfnf bxf ky lgfveI grup Poto nfl muPLq ivwc ho jFdf hY. 15 ku pRicaF ivcoN 8-10 qF ies iksm dIaF kuJ Poto Cfp hI idMdy hn jo qsvIr iek nf Cfpy Auh dUjf Cfp idMdf hY. koeI AumIdvfr dI aYz dI JyNp mMndf Cfp idMdf hY aqy koeI iksy iek vpfrI dI aqy koeI grup ivwc KVy iksy hor vpfrI dI. iksy nMU nvF iesLiqhfr imlx dI afs bx jFdI hY aqy koeI afpxy KflI sPLy Brn dy bhfny qsvIrF Cfp ky aihsfn kr lYNdf hY. vpfrI swjx df ieh vI kihxf sI ik ajyhIaF grup qsvIrF Auh lok vI iDafn nfl vyKdy hn jo AumIdvfr dy smrQwk huMdy hn aqy auh vI iDafn nfl vyKdy hn jo ivroDI huMdy hn afKr pbilistI qF pbilistI hI huMdI hY BfvyN nFh pwKI hI hovy.

          iek mIzIafkfr ny sLONkI nMU dwisaf ik keI vfr iek iek AumIdvfr dIaF iek hPLqy dOrfn 5-5 eImyl KLbrF af jFdIaF hn. kdy koeI grup Aus df smrQn krdf dwisaf jFdf hY aqy koeI hor grup dwisaf jFdf hY. keI AumIdvfr qF awDy awDy sPLy dIaF tfeIp kIqIaF KLbrF dy nfl nfl drjn drjn qsvIrF vI eImyl krvf idMdy hn. AuhnF nMU afs huMdI hY ik iek igwT df ieisLiqhfr lgfvf ky awDy sPLy dI KLbr muPLq lwg jfvygI aqy keI vfr lwg vI jFdI hY.

          kuJ AumIdvfrF dy smrQkF dIaF gruwp qsvIrF ivwc KVy bMidaF dI jy igxqI kr leI jfvy aqy nfl hI vwK mMitMgF ivwc hfjLr hoey sYNkVy smrQkF dI kul igxqI kr leI jfvy qF ieh hlky dy kul votrF dy brfbr bx jFdI hY. KLbrF vyK aqy pVH ky qF sLwk ho jFdf hY ik ieh AumIdvfr jLrUr hI ijwq jfvygf ijs df eyny lok smrQn kr rhy hn. isafsI jfxkfrI rwKx vfly iek  swjx ny sLONkI nMU dwisaf ik ieh swB Clfvf hI hY. swjx df kihxf sI ik ieh smrQk Bfrq ivwc ikrfey `qy ilaFdy mujLhrfkfrIaF vrgy hn ijhnF nMU hr pfrtI mujLfhry mOky idhfVI `qy lY afAuNdI hY `qy igxqI hjLfrF ivwc ivKf idwqI jFdI hY. swjx jI ajyhI hmfieqIaF nMU mtn-murgy vfly hmfieqI smJdy hn ijhnF kol vot koeI nhIN hY bws KflI sport hI sport hY. swjx jI df kihxf sI ik votF vflf Kuwlx `qy hI pqf lwgygf ik grup qsvIrF dI igxqI dy ihsfb nfl votF peIaF hn jF KflI sport dy ihsfb nfl peIaF hn.

          iek isafxy hor swjx df  kihxf hY ik iehnF coxF ivwc aMdro aMdrI hor keI coxF lVIaF jf rhIaF hn. kuJ lok lMG gey swp dI lkIr nMU ipwt rhy hn aqy afpxI BUqkfl ivwc hoeI awDogqI df bdlf lYx vfsqy iksy nf iksy nMU AuNgl lgf ky KVf krI bYTy hn.  pqf lwgf hY ik qwiqaF dI GnyVI cVH ky afpxf rfjsI jIvn qbfh kr cuwkf iek isafsI afgU iehnF coxF rfhIN afpxI nOjvfn DI nMU isafsU ipVH ivwc pRmot krn dy dfapyc lVf irhf hY. afgU jI ies nfl muPLq rIhrsl vI kr rhy hn aqy keI AumIdvfrF `qy aihsfn vI kr rhy hn.

          kuJ subfeI aqy PYzrl isafsI afgU vI ipCy bYT ky keI AumIdvfrF dIaF qxIaF iKwc rhy hn aqy af rhIaF afpxIaF coxF df imnI dMgl rcf rhy hn.

          sLONkI nMU Auh vylf vI Xfd hY jd iksy mOq ho jfx `qy njLdIkI irsLqydfr mkfxy jfieaf krdy sn. pihlF pihl qF lok aksr qur ky hI mkfxy jfieaf krdy sn ikAuNik afvfjfeI dy sfDnF dI Gft kfrn bhuqIaF irsLqydfrIaF nyVy dy ipMzF ivwc hI huMdIaF sn. mkfxy dUr jfxf hovy qF gwzf vgYrf vrq ilaf jFdf sI aqy cldy-pwujdy pirvfr qFgf vgYrf vI lY jFdy huMdy sn. iehnF mkfxF ivwc bIbIaF nMU ruvfAux vfsqy nYx df hoxf bhuq lfjLmI hoieaf krdf sI. jd mkfxy jfx vflf ipMz njLdIk af jfieaf krdf sI qF nYx AuWcI AuWcI kIrny pfAuxy sLurU kr idaf krdI sI aqy mkfx vflIaF bIbIaF AuWcI sur ivwc Aus df juvfb idaf krdIaF sn. kihMdy hn ik mkfx ivc geIaF bhuqIaF bIbIaF afpxy moieaF nMU Xfd kr ky kIrny pf ilaf krdIaF sn. iksy dy moey nMU Xfd krky roxf bhuq musLkl huMdf hY ies leI afpxy iksy moey ipafry nMU Xfd kr ky kMm sfr ilaf jFdf sI.  hux moieaF dIaF mkfxF df irvfj qF KLqm ho igaf hY pr isafsI mkfxF df irvfj sLurU ho igaf jfpdf hY. iehnF isafsI mkfxF ivwc nYx df rol KLbrF ilKx vfly adf krdy jfpdy hn aqy tyZI AuNgl nfl iGE kwZx vfly mkfxI bx gey jfpdy hn. KflI sport vfilaF qoN bcx aqy shI cox smrQkF dI qlfsL vfsqy AumIdvfrF nMU nYxF aqy mkfxI toilaF qoN bcxf pvygf. ies nfl aslI smrQkF dI kdr vI ho skygI aqy kMpyn vI vDyry kfmXfbI nfl clfeI jf skygI. hF ies nfl sLONkI vrgy “lMGdf lMGdf af igaf” afK ky afQx nUM dfrU ipaflf aqy kukV Ckx vfilaF qoN vI bicaf jf skygf.

              -sLONkI ieMglYNzIaf

 


lE jI hux somflIan ieslfimk kwtVpMQI vI kYnyzf nMU awzy vjoN vrqx lwgy!

          kYnyzf dIaF KuPIaf eyjMsIaF dIaF rportF dy aDFr `qy ho KLbrF bIqy 2 ku sflF qoN pRYs ivwc CpIaF hn AuhnF muqfibk dunIaF dIaF iqMn ku drjn dihsLqgrd sMgTn jF lihrF ies dysL ivwc pYr jmfeI bYTIaF hn. ieh sMgTn kYnyzf nMU surwiKaq dysL dy qOr `qy vrqdy hn ijQoN Auh afpxy afpxy dysL dy  pRvfsI lokF qoN PMz vI iekwTf kr lYNdy hn aqy afpxy sMgTn df jQybMdk ZFcf vI iewQoN bYT ky hI clf lYNdy hn. keI qF iewQy rijstrz KrfieqI sMsQfvF vI bxf ky bYT hoey hn aqy AuhnF hor keI smfj syvI sMgTn vI bxfey hoey hn ijhnF dy nfm `qy pYsf iekwTf kIqf jFdf hY.

          kYnyzf ivwc bYT ky ajyhf krn vfly dihsLqgrd sMgTnf ivwc qfiml tfeIgrjL ijs nMU ‘ilty’ vI afKdy hn df nfm swB qoN Aupr afAuNdf hY. pYRs rportF muqfibk ‘ilty’ ny ies dysL dy qfiml BfeIcfry ivwc ajyhf qfxfbflf AuixaF hoieaf hY ijs qoN keI qfiml lok KOPL KFdy hn aqy keI vfr zrdy mfry hI “kOmI” kfrj vfsqy “dfn” idMNdy hn. “ilty” ijs ZMg nfl ies kMM vfsqy kYnyzf dI shUlq nMU vrqdI rhI hY aqy ijs ZMg nfl qfiml BfeIcfry dy sRI lMkf jfx vfly qfiml lokF df ipwCf kIqf jFdf hY Aus bfry pVH ky bhuq hYrq huMdI hY. ies iksm dIaF bhuq sfrIaF pRYs rportF qoN bfad hux knyzIan puils “ilty” dy sQfnk sMcflkF dy ipwCy pY geI hY.

          ajyhf krn vflI ilty iekwlI sMsQf nhIN hY bbwr Kflsf vI kdy ies kqfr dI jQybMdI hI rhI hY jo kYnyzf nMU awzy vjoN bVy afrfm nfl vrqdI rhI hY. eyar ieMzIaf bMb Dmfky leI ijMmyvfr smJI jFdI sMsQf bwbr Kflsf ies kFz ivwc 331 byksUrF dy kqlF qoN keI sfl bfad qwk iek rijstrz KrfieqI sMsQf (cYrtI) rhI hY. bhuq rOly rwpy qoN bfad hI ies df KrfieqI drjf KLqm kIqf igaf sI. ilty smyq bhuq sfrIaF dihsLqgrd sMsQfvF bhuq clfkI nfl sQfnk isafsqdfnF dy votF dy lflc nMU vrqdIaF hn aqy afpxf kMm krdIaF rihMdIaF hn. ilty dy smrQk qF jnfb pfl mfritn nMU KjLfnf mMqrI huMidaF afpxy smfgm dI styj qwk lY gey sn ijwQy mfsUm lokF dy kfqlF nMU “sLhId” dws ky AuhnF dI bwly bwly kIqI jf rhI sI. awj dy Xuwg ivwc “sLhId” df mqlb aqy loV bfry sLONkI kdy iPr ilKygf ies lyK ivwc kYnyzf nMU awzy vjoN vrqx dy ruJfn bfry hI crcf kIqI jfvygI.

          ies hPLqy afeI iek aihm rport muqfibk hux kYnyzf nMU surwiKaq awzy vjoN vrqx vfly iqMn ku drjn dihsLqgrd sMgTnF ivwc iek df vfDf ho igaf hY. ies sMgTn df sbMD somflIaf nfl hY aqy ies nMU “aPrIkf dy qfilbfn” dy nfm nfl vI jfixaF jfx lwg ipaf hY.  al kfiedf vwloN aPLgfinsqfn ivwc isKlfeI dy ky iqafr kIqy gey ieh aPLrIkn qfilbfn “sLbfb” nfm dy sMgTn hyT jQybMd kIqy gey hn aqy ieh hux somflIaf ivwc qfkq PV rhI ieslfimk kwtVpMQI lihr dI qlvfr vflI Bujf df rol adf kr rhy hn. “sLbfb” nfm dy ies somflIan sMgTn ivwc bhuq sfry knyzIan somflIan nOjvfn vI sLfml dwsy jFdy hn. iehnF ivco kuJ al kfiedf dy kYNpF ivwc isKlfeI lY cuwky hn.

          mfhrF df iKafl hY ik somflIaf bhuq qyjI nfl aPLrIkf df aPLgfinsqfn bxdf jf irhf aqy dunIaF Br dy ieslfimk kwtVpMQI somflIaf vwl iKwc huMdy jf rhy hn. somflIaf aPLrIkf df iek ajyhf dysL hY ijs ny 1991 qoN bafd kdy kMm krdI srkfr nhIN vyKI aqy lgfqfr bd-amnI df kyNdr bixaF irhf hY. 1991 ivwc lokF ny sYz bYrI nfm dy KwbypwKI qfnfsLfh df qKLqf plt idwqf sI  ijs qoN bfad somflIaf df byVf lgfqfr grk hI huMdf jf irhf hY. dysL dy vwK vwK ihisaF `qy vwK vwK hiQafrbMd gutF df kbjLf hY aqy vPLfdrIaF vI aksr bdldIaF hI rihMdIaF hn. dunIaF ny somflIaf ivc aMqrrfsLtrI sYink vI amn dI kfiemI leI Byj ky vyK ley hn aqy iblIanjL zflr dI shfieqf vI dy ky vyK leI hY. amrIkf, kYnyzf, Bfrq, pfiksqfn smyq bhuq sfry dysL sMXukq rfsLtr dy JMzy hyT afpxy sYink Byj qy  keI mrvf cuky hn pr somflIaf ivwc sLfqI prq nhIN skI.

          somflIaf nMU sLFq krn vfsqy iek nvIN  qfkq bIqy kuJ mhIinaF dOrfn AuBrI hY ijs df nfm suxdy sfr hI dunIaF cONk geI hY. ieh qfkq hY ieslfimk kwtVvfd ijs df pryrnf sroq al-kfiedf hY. iehI kfrn hY ik ies qfkq nMU aPrIkn qfilbfn df nfm idwqf igaf hY. ieslfimk kort jF sLrIaf kort dy nfm hyT jQybMd kIqI geI ieh lihr somflIaf ivwc lgfqfr BfrU ho rhI hY aqy ies dy keI hor ivMg KUMbF vFg pYdf ho rhy hn. “sLbfb” nfm df sMgTn vI ies kwtV ieslfimk lihr df ihwsf hI hY ijs dy sbMD kYnyzf nfl juVdy hn aqy ijs ivwc bhuq sfry knyzIan somflIan nOjvfn sLfml dwsy jFdy hn.

          rUs jd aPLgfinsqfn Cwz ky igaf sI qF ipwCy eysy iksm dI bd-amnI vfly hflq pYdf ho gey sn ijs iksm dy awj somflIaf ivwc keI sflF qoN hn. KfnfjMgI dy sKLq sqfey hoey aPLgfnIaF nMU pfiksqfn dI KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI aqy al-kfiedf ny “sFqI” vfsqy “qfilbfn” bdl vjoN idwqy sn. mrdI kI nhIN krdI dy kQn muqfibk lokF ny Drm df burkf pfeI KVy kwtVpMQI qfilbfnF nMU bd-amnI nfloN pihl idwqI ijs kfrn aPLgfinsqfn ieslfimk kwtVpMQIaF aqy dihsLqgrdF df pwkf awzf bx igaf. awj lgfqfr  pMj sfl aMqrrfsLtrI koisLsLF dy bfvjUd aPLgfinsqfn nMU sLFq nhIN kIqf jf sikaf.

          iek pfsy qF aPLgfinsqfn dI asiQrqf dunIaF nMU vwZ vwZ Kf rhI hY aqy dUjy pfsy somflIaf aPgfinsqfn bxn dy rsqy pY igaf jfpdf hY.  kYnyzf leI ieh hor vI iPkr dI gwl hY ikAuNik kYnyzf awj dI qrIk qwk aPLgfinsqn dy sLFqI imsLn vfsqy sYNkVy imlIan zflr pfxI vFg vhf cuwkf hY aqy 42 POjI aqy iek izplomYt vI mrvf cuwkf hY. dUjy pfsy hux somflIan ipCokV dy knyzIan nOjvfn “sLbfb” vrgy ieslfimk kwtVpMQI guwt ivwc sLfml ho ky kYnyzf vfsqy nvIN isrdrdI KVI krn dy rsqy pY gey hn.

          amrIkf dI eyjMsI aYPL bI afeI dI iek rport muqfibk somflIan-knyzIan kunYksLn hor vI gihrf hY. eyjMsI muqfibk muhMmd abduwlf vfrsym nfm df somflIan jo ik 1989 ivwc kYnyzf afieaf sI, do aPLgfn tRYinMg kYNpf ivwc tRyinMg lY cuwkf hY. somflIaf dI AujV cuwkI rfjDfnI mfgfdIsLU df jMmpl muhMmd abduwlf kYnyzf af ky torFto ivwc vs igaf sI ijQy hjLfrF somflIan rihMdy hn ijhnF ivcoN bhuqy 1990 dy afspfs rPUjI bx ky kYnyzf afey sn. aYPL bI afeI dI ies rport muqfibk muhMmd abduwlf aPLgfinsqfn ivwc al-kfiedf  dy tRyinMg kYNpF ivwc aMgryjLI vI pVHfAuNdf irhf hY. jfhr hY ik Auh ijhnF isiKafrQIaF nMU aMgryjLI pVHfAuNdf hovygf AuhnF aMgryjLI iks kMm vfsqy iswKxI hovygI? aYPL bI afeI dI rport muqfibk  muhMmd abduwlf aPLgfinsqn ivwc Esfmf ibn lfidn nMU vI imilaf sI aqy aprYl 2001 ivwc Aus nMU vfps kYnyzf Byjx df Krcf vI al kfiedf ny hI adf kIqf sI. muhMmd abduwlf sfl 2003 ivwc imnIapls, amrIkf  ivwc PV ilaf igaf sI.

          somflIaf ivwc qfkq PV rhIaF sLrIaf adflqF ijhnF nMU pwCm ivwc “ieslfimk korts” dy nfm nfl jfixaF jFdf hY, df dihsLqgrdI nfl iswDf sbMD hY. “ieslfimk korts” df afgU sLyK hsfn dfhIr kYnyzf, sMXukq rfsLtr aqy hor keI dysLF dI pfbMdIsLudf ivakqIaF dI ilst `qy hY aqy amrIkf ivwc dihsLqgrdI dy dosLF ivc loVINdf hY.

          sMXkuq rfsLtr ny “ieslfimk korts” dy kbjLy hyTly somflIaf ivcoN afpxf rfhq stfPL vfps bulf ilaf hY ikAuNik AuhnF nMU jfnoN mfrn dIaF DmkIaF iml rhIaF sn. 17 sqMbr nMU iek ieqflIan nn df mfgfdIsLU ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy iek svIzn df pwqrkfr vI mfr idwqf igaf sI. “ieslfimk korts”  aqy ies dy “sLbfb” vrgy sihXogI ieslfimk  sMgTnF dy qfkq PLV jfx nfl somflIaf ivwc amn dy afsfr mDm pY rhy hn.

          dihsLqgrd sMgTn kYnyzf vfsqy nvF Kqrf bxdy jf rhy hn. iek pfsy kYnyzf aPLgfinsqfn ivwc sLFqI vfsqy afpxf KUn qy zflr zol irhf hY aqy dUjy pfsy ies dI DrqI dihsLqgrdF vloN PMz, rkrUt BrqI krn aqy jQybMdk kMmF vfsqy vrqI jf rhI hY. “awgf dOV aqy ipwCf cOV” df ieh cwkr ikvyN Twilaf jfvygf ieh iek vwzf svfl bx jfvygf. pRvfsIaF dy dysL kYnyzf, df vPLfdr sLihrI kOx aqy ikvyN bxygf?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


dUhrI nfgirkqf df AulJ irhf hY Jmylf!

          kYnyzf iemIgrMtf df dysL igixaF jFdf hY ikAuNik dunIaF Br dy svf ku sO qoN vwD dysLF dy iemIgrMt ies nMU afpxf Gr bxfeI bYTy hn. koeI vI  mnuwK afpxI jnm BUmI nMU nhIN Buwl skdf ijs kfrn hr iemIgrMt dIaF qfrF afpxI jnm BUmI nfl juVIaF rihMdIaF hn. vfps BfvyN koeI muVy nf muVy pr vfps muV jfx dI afs hr iksy nMU aMiqm sfhF qwk bxI rihMdI hY. kfrn BfvyN afriQk aqy vpfrk vI hn pr dUhrI nfgirkqf df pRmuwK kfrn mnuwK dI jnm BUmI nfl Bvuk sFJ hI hY.

          asl ivwc dUhrI nfgirkqf dI kfZ df muwK kfrn vsqIvfd hY. koeI smF sI jd sMsfr df bhuqf ihwsf XUrp dy bsqIvfdIaF dy kbjLy hyT sI. brqfnIaF dy rfj ivwc kihMdy hn kdy sUrj nhIN sI iCpdf. amrIkf, kYnyzf qoN inAUjLIlYNz astrylIaf aqy Bfrq df sfrf aFz-guvFZ aqy mwD-pUrb goiraF dy kbjLy ivwc sI. dunIaF df bcdf Kucdf ihwsf PrFs, spyn, purqgfl aqy ietlI vrgIaF qfkqF kol sI. sfrIaF bsqIaF df rfj pRbMD iehnF bsqIvfdI qfkqF dy iswDf hyT sI. Bfrq df vfies rfey lMdn qoN Byijaf jFdf sI aqy iehI hfl bfkI dunIaF dy gulfm dysLF df sI. bsqIaF `qy rfj krdy ieh lok afpxy dysL dy sLihrI hmysLf bxy rihMdy sn qy nfl nfl Bfrq vrgy dysL dy supr sLihrI bx jFdy sn. Bfrq vrgy gulfm dysLF dy lok qF afpxy hI dysL ivwc gulfm sn pr bfhroN afey hkUmqIey dysL dy rfjy aqy supr sLihrI sn qy afpxy jnm vfly dysL dy vI sLihrI sn. bs iehI dUhrI nfgirkqf sI ijs dI hux asI  vI mMg krn lwg pey hF. bsqIvfdI qfkqF ny ieh dUhrI nfgirkqf afpxy sLihrIaF vfsqy hI rwKI hoeI sI. Audfhrx dy qOr `qy jd gory BfrqIaF nMU aPrIkf, jmYkf jF trInIzfrz vgYrf lY ky gey qF Auh ibRtsL sbjYkt qF sn pr ibRtsL sLihrI nhIN sn jd ik AuhnF gulfmF dy kmFzr ibRtsL sLihrI vI sn aqy ijs bsqIvfdI dysL ivwc vVH jfx Aus dy rfjy vI sn.

          lokF nMU Xfd hovygf ik jd aPLrIkn zktytr eIdI amIn ny XugFzf nMU AujfiVaf qF brqfnIaF ny AuhnF sfry BfrqIaF nMU lYx qoN ienkfr kr idwqf jo brqfnIaF dy pfsport leI iPrdy hn. AuhnF nMU brqfnIaF dy sLihrI hI nhIN mMinaf igaf ikAuNik AuhnF df afpxf rMg vwKrf sI, AuNJ pfsport BfvyN ibRtsL hI sn. awj vI vyKx leI ibRtsL kfmnvYlQ bxI hoeI hY pr jo brqfnIaF dy sbMD kYnyzf, amrIkf, astrylIaf aqy inAUjLIlYNz vgYrf nfl hn Auh Bfrq, pfikqsfn, bMglf dysL, sRI lMkf, QfeIlYNz, eIrfk, kInIaf aqy hFgkFg vgYrf nfl nhIN hn. kYnyzf, amrIkf, inAUjLIlYNz aqy astrylIaf vrgy dysL Auh hn ijwQy AuhnF dy afpxy rMg dy gory rfj krdy hn aqy Auh hI bhu-igxqI ivwc rihMdy hn ies leI AuhnF nfl dUhrI nfgirkqf df irsLqf rwiKaf jf skdf hY. ieh vwKrI gwl hY ik hux asIN vI coKI igxqI ivwc iewQy af ky iehnF dysLF dy sLihrI bx ky “mF” brqfnIaF  dIaF shUlqF mfx skdy hF.

          awj ivdysL vwsdy BfrqI vI afpxy dysL qoN dUhrI nfgirkqf mMgdy hn aqy srkfr ny ivc-ivcfly vflf rsqf kwZ ky AuhnF nMU KusL krn df Xqn kIqf vI hY. iehI kuJ dunIaF dy hor dysL vI kr rhy hn. Bfrq srkfr ies nMU rfjsI hwk mnPLI bfkI bcdy sLihrIaF vfly hwk afKdI hY. keI lok ies qoN KusL vI hn ik clo kuJ qF imilaf hor nf shI dysL jfx smyN vIjLf hI nhIN lYxf ipaf krygf. hux keI ajyhy lok vI Bfrq dI dUhrI nfgirkqf lY rhy hn jo Bfrq nMU pfxI pI pI ky koisaf krdy sn. sLONkI nMU lgdf hY ik Auh vIjLf pRnflI qoN bcxf cfhuMdy hn qF ik Auh jd cfhux burf-Blf vI afK lYx aqy vIjLf lYx vfsqy goizaF Bfr vI nf hoxf pey. keI qF ies qoN bcx vfsqy afpxf goq vI nhI vrqdy, Auh afpxy nfm nfl koeI hor qKwls jF ipMz df nfm lgf ky qwqTMzf boldy hn qy jd vIjLf lYxf huMdf hY qF afpxy goq Tok ky ilK idMdy hn. ies nfl swp vI mr jFdf hY aqy sotf vI bc jFdf hY.

          kYnyzf vrgy dysL nMU dUhrI nfgirkqf hux bhuq mihMgI pYx lwg peI hY. qkrIbn hr dysL qoN af ky ieWQy visaf iemIgrMt hI  hux dUhrI nfgirkqf leI iPrdf hY. keI qF keI keI sfl kYnyzf ivwc hI nhIN  vVHdy pr jd BIV pYNdI hY qF kYnyzf df pfsport kwZ ky bYT jFdy hn qy vfjF mfrdy hn afE sfzI mdd kro asIN knyzIan  sLihrI hF.

          kuJ mhIny pihlF iejLrfeIl vloN ilbnfn `qy kIqy hmly mOky ieh gwl AuBr ky lokF dy sfhmxy afeI sI. iejLrfeIl dI iBafnk bMbfrI ivwc keI knyzIan mfry vI gey sn ijs kfrn srkfr `qy dbfE ipaf sI ik knyzIan sLihrIaF nMU ilbnfn qoN bfhr kwiZaf jfvy. pRDfn mMqrI sRI hfrpr XUrp dOry qoN prqdy vkq afp sfeIprs ivwc ruky sn aqy srkfrI jhfjL ivwc 100 qoN rPUjIaF nMU nfl ibTf ky aftvf lY afey sn. srkfr ny keI smuMdrI isLp aqy hvfeI jhfjL ikrfey `qy lY ky 15,000 qoN  vwD knyzIan sLihrI ilbnfn ivcoN bfhr kwZy sn. ies sfry aprysLn `qy knyzIan lokF df 85 imlIan zflr Krc afieaf sI. 85 imlIan Krc ky kwZy gey 15 hjLfr lokF ivcoN 99[99% ilbnfnI ipCokV dy knyzIan jF AuhnF dy pirvfr sn jo afpxI jnm BUmI jF qF CuwtIaf kwtx gey hoey sn jF AuWQy vpfr krdy sn aqy jF sfl ivwc bhuqf smF rihMdy hI AuWQy hI sn. hYrfnI dI gwl ieh hY ik jd ilbnfn ivwc XuwDbMdI hoeI qF 85 imlIan Krc ky qrilaF nfl kwZy gey iehnF 15 hjLfr knyzIan sLihrIaF jF “dohr-sLihrIaF” ivcoN 7 hjLfr vfps ilbnfn jf vVHy hn.

          ies Gtnf dI rOsLnI ivwc knyzIan srkfr hux dUhrI nfgirkqf qoN iknfrf krn bfry soc rhI hY. Gwt igxqI srkfr vfsqy BfvyN ieh krnf asMBv hI hovygf pr ies bfry ivcfr sLurU ho jfxf hI kfPLI hY. ieh vI ivcfiraf jf irhf hY ik dUhrI nfgirkqf rwKx vfly sLihrIaF qoN slfnf kuJ cMdf vsUilaf jfvy ijs nMU iksy pwky PMz ivwc rwiKaf jfvy qF ik ilbnfn vrgI ibpqf mOky lokF dy tYks dy zflrF nMU roVHn dI QFH dohr-sLihrIaF vloN idwqy slfnf cMdy dy zflrF dI vrqoN kIqI jf sky. ies qrF ieh iek bImy vFg kMm krygf aqy srkfr dy KLjLfny `qy boJ nhIN pvygf.

          ilbnfn dI Gtnf aqy ies nfl sbMDq 15 ku hjLfr dohr-sLihrIaF dI igxqI aqy 85 imlIan dy Krcy vwl vyKIey qF ieh bhuq vwzI jfpdI hY. pr jd ies nMU Bfrq, pfiksqfn, cIn aqy hor mulkF dy ipCokV dy knyzIan sLihrIaF dI igxqI nMU aDfr bxf ky vyKIey qF ieh igxqI bhuq ingUxI hI jfpdI hY.

          iekwly hFgkFg qoN afey aqy dUhrI nfgirkqf rwKx vfly lokF dI igxqI hI 3 lwK dy krIb dwsI jFdI hY. hFgkFg dy knyzIan kONslyt muqfibk iekwly hFgkFg ivwc hI 250,000 ajyhy sLihrI rihMdy hn ijhnF kol knyzIan sLihrIaq hY aqy Auh rihMdy jF vpfr krdy hn hFgkFg ivwc. rwb nf kry jy ikqy cIn ivwc kuJ hlcl af jfvy qF ieh sfry lwKF dohr-sLihrIey kYnyzf srkfr qoN AuhnF nMU qurMq surwiKaq bfhr  kwZx dI mMg krngy. kihMdy hn ik hFgkFg dy bhuq cldy-pujdy twbr zflrF dy jLor `qy knyzIan bx gey sn. 1997 ivwc jd brqfnIaF ny hFgkFg nMU cIn hvfly krnf sI qF ieh lok pIrvfrF smyq kYnyzf af gey sn aqy vpfr krn dy aDfr `qy zflr ivKf ky knyzIan bx gey sn. nfgirkqf hfsl krn qoN pihlF hI ieh vpfrk gyVy mfrdy rhy sn ikAuNik iehnF dy vpfr hFgkFg ivwc cMgy cldy sn. hux qF ieh bhuqf smF rihMdy hI hFgkFg ivwc hn.

          knyzIan srkfr vloN dUhrI nfgirkqf bfry ho rhI ivcfr bfry sux ky hFgkFg invfsI dohr-sLihrIey icMquq ho gey dwsy jFdy hn. keI pirvfr sLihrIaq nMU awDoivcI vMzx leI vI soc rhy hn. jy srkfr dUhrI nfgirkqf KLqm krdI hY qF kuJ mYNbr cIn dI nfgirkqf rwK lYxgy aqy kuJ knyzIan rwK lYxgy qF ik ijwDr lwzU vwzf hovygf AuDr hI hwQ pf skx.

          ieh kuJ nvF nhIN hY, BfrqI knyzIan lokF ivwc vI ieh kuJ bhuq dyr qoN ho irhf hY. jy pqI knyzIan sLihrI hY qF pqnI ieMzIan sLihrIaq bxfeI rwKdI hY qF ik ipwCy jfiedfd bxfeI rwKx dy rsqy ivwc rukfvt pysL nf afvy.  ieh kMm hor ikMnf ku dyr cwlygf ieh qF afAux vflf smF hI dwsygf pr hux ies bfry jo ivcfr aftvf ivwc pfieaf jf irhf hY Auh dyr-svyr ies ivwc qbdIlI jLrUr ilafvygf.

          knyzIan istIjnisLp mMqrI dy bulfry ny qsdIk kIqf hY ik srkfr dohr-sLihrIaF dy hwkF aqy ijLmyvfrIaF `qy muV ivcfr kr rhI hY. sMivDfnk vkIl mfeIkl blYNclfPr df kihxf hY ik srkfr ajyhf krn df pUrf hwk rwKdI hY. ies bfry sux ky hFgkFg dy dohr-sLihrIaF ivwc qF kfPI hlcl pYdf ho geI hY. kYnyzf dy aMkVf ivBfg df kihxf hY ik 4 imlIan ieMmIgrMt knyzIan dUhrI nfgirkqf leI iPLrdy hn jo ik 32 ku imlIan dI kul abfdI df bhuq vwzf ihwsf bxdf hY. kul imlf ky dohrI nfgirkqf df Jmylf AulJ irhf jfpdf hY.  bhuq TfT-bfT nfl dohrI nfgirkqf df aYlfn kr cuwkI Bfrq srkfr vI iksy smyN bYk-gIar pfAux leI mjbUr ho skdI hY.       

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


dihsLqvfd df mnhUs ichrf!

iewk bjLurg iswK dI imRqk dyh nMU jd kysF qoN DUh ky rfhq iksLqI ivwc suwitaf igaf!

          awj qoN do ku dhfky pihlF ajyhf smF sI jd dunIaF amrIkf aqy sovIaq XUnIan, dovF pRmwuK pRmfxU qfkqF dy DiVaF ivwc vMzI hoeI sI. aKLbfrI rportF ivwc dovF qfkqF dy pRmfxU bMbF, POjF, mjLfeIlF aqy hor mfrU hiQafrF dI igxqI-imxqI hfvI rihMdI sI. aYtmI XuwD df KLqrf dunIaF `qy ies kdr mMzlfAuNdf rihMdf sI ik aksr afiKaf jFdf sI ik dovF qfkqF kol eyny bMb hn ik Auh dunIaF nMU pMj vfr qbfh kr skdIaF hn.

          smF bdilaf 90ivaF dy sLurU ivwc sovIaq XUnIan tuwt igaf qy aYtmI XuwD df KLqrf tlL igaf. ies qoN 10 sfl bfad sfl 2001 ivwc 9/11 dy kFz qoN bfad smyN ny jd iPr krvt leI qF dunIaF `qy dihsLqvfd df KLqrf mMzlfAux lwg ipaf. AuhqF qfkqF jo dunIaF nMU pMj vfr qbfh krn dI muhfrq `qy qfkq hfsl krI bYTIaF sn hux afp dihsLqvfd df isLkfr ho geIaF. dihsLqvfd dy mfmly ivwc awj dUnIaF dIaF sfrIaF qfkqF iekmwq hn pr iPr vI ies dy BUq nMU kfbU nhIN kIqf  jf sikaf.

          aksr afiKaf jFdf hY ik iensfn aMdroN iensfn aqy hYvfn dono hI hY. iksy Kfs Bfvnf  jF vYr ivroD vws jd iensfn qfa Kf jFdf hY qF hYvfn bx jFdf hY aqy iPr horF dy KUMn df ipafsf bx jFdf hY. bryn-vfisLMg qoN bfad keI vfr ajyhy lok vI KUMnI bx jFdy hn jo AuNJ iksy dy cIr afieaf vI brdfsLq nf kr skdy hox. BfvnfvF dy vhfE ivwc iensfn nMU hYvfn bnx ivwc koeI bhuqI dyr nhIN lgdI aqy cMgf Blf qurf iPrdf iensfn hI bMb df rUp Dfrn kr jFdf hY. iehI kfrn hY ik awj dunIaF dihsLqvfd nMU kfbU krn ivwc kfmXfb nhIN ho rhI ikAuNik ies gwl df iksy nMU kI pqf ik iks iensfn imMt ivwc hYvfn bx jfxf hY. ipCly kuJ hPLiqaF qoN skUlF ivwc golIaF cwlx dIaF keI vfrdfqF hoeIaF hn.

          jd kdy vI koeI dihsLqvfd dI kfrvfeI huMdI hY qF lok KUMn Krfby dIaF qsvIrF vyK ky dihl jFdy hn. lokF ivwc dihsLqvfd dy iKlfPL AuBfr aqy nPLrq pYdf huMdI hY. srkfrF aqy smfj nMU ies Bfvnf dI shI vrqoN krnI cfhIdI hY qF ik lok ihMsf df rsqf Cwz ky aihMsf dy mudeI bx jfx. bIqy hPLqy Bfrq dy pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG sfAUQ aPLrIkf dy dOry `qy sn ijwQy AuhnF mhfqmf gFDI dy 137vyN sfl dy jsLnF ivwc ihwsf ilaf aqy Aus jgfH gey ijwQy nOjvfn vkIl mohn dfs gFDI ny rMg-Byd krn vfly goiraF vwloN Pst klfs dy ryl zwby ivwcoN Dwkf mfr ky suty jfx qoN bfad rMg-Byd dy iKlfPL Gol sLurU kIqf sI. bws ieh hI Aus mhfn sKLsLIaq dy mhfn pbilk jIvn  dI sLurUafq sI. zf: isMG ny TIk hI afiKaf sI ik ieh Auh jgfH hY ijwQy mohn dfs sDfrn sLihrI qoN “mhfqmf” bxy. AuhnF dy ibafnF nMU kuJ mIzIaf adfiraF ny ieMJ vI pysL kIqf hY ik Bfrq ny sfAUQ aPLrIkf nMU mohn dfs idwqf sI qy sfAUQ aPLrIkf ny Bfrq nMU mhfqmf gFDI bxf ky vfps idwqf. awj dy dihsLqvfd aqy kwtVqf dy Xuwg ivwc mhfqmf gFDI dy ivcfr hor vI mhwqv rwKdy hn.

          dihsLqvfd dy sIn eyny iBafnk hn ik iehnF nMU dihsLqvfd dy iKlfPL lok mwq Ausfrn vfsqy vriqaf jfxf cfhIdf hY. muMbeI, mYzirz aqy lMdn ryl bMb DmfikaF dy sIn idl kMbfAU sn. dMgy, Psfd, 9/11 dy kFz dy kYmrfbMd gey sIn bMdy nMU ihlf ky rwK idMdy hn. iensfn aMdr iensfn jgfeI rwKx vfsqy iehnF dI shI vrqoN kIqI jfxI cfhIdI hY. vwK vwK iPrikaF ivwc nPLrq GtfAux vfsqy Dfrimk adfiraF nMU awgy afAuxf cfhIdf hY ikAuNik bMdy dI jLmIr Dfrimk ivsLvfs nfl bhuqI bwJI hoeI hY.

          bIqy kuJ idnF qoN eyar ieMzIaf bMb kFz dI ienkuafrI bfry bhuq sfrIaF KLbrF af rhIaF hn. jsits jfn myjr dy kimsLn sfhmxy bhuq sfry pIVHq pirvfrF ny ro ro ky afpxy duwK ibafn kIqy hn. pirvfrF df hfl pVH, vyK  aqy sux ky idl Krfb huMdf hY. sfbkf ilbrl srkfr vloN ies dI CfxbIx leI nfmjd kIqy gey jnfb bfb rya ny vI kimsLn sfhmxy afpxy ivcfr rwKy hn.  kimsLn sfhmxy Auh rfhq krmI aqy mfhr vI pysL hoey hn aqy ho rhy hn ijhnF ies Gtnf smyN rfhq kfrveIaF ivwc ihwsf ilaf sI. ieh gwl pRvfn kr leI geI hY ik jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf df torFto qoN Auizaf kinsLkf jMbojYWt afirlYNz dy kork afielYNz dy iknfry Es smyN toty toty ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI jd ies dy kfrgo holz ivwc rwKy bYgyjL ivwc rwiKaf bMb Pt igaf sI. amly smyq jhfjL ivwc suafr 329 ivakqI mfry gey sn ijhnF ivwc bhuq sfrIaF aOrqF aqy bwcy vI sn jo afpxy pirvfrF nMU imlx Bfrq jf rhy sn. eysy idn vYnkUvr qoN jpfn dy nrIqf awzy `qy bYgyjL ivwc puwijaf dUjf bMb, bYgyjL dIaF ryhVIaF ivwv Pt igaf sI ijs nfl do krmI (kulI) mfry gey sn. pihlF jpfn vfly bMb kFz ivwc Tos sbUq iml jfx kfrn ieMdrjIq isMG irafq nMU jyl dI sjLf hoeI sI aqy ipwCoN Aus vloN kinsLkf kFz ivwc afpxf hwQ kbUl lYx kfrn pMj sfl hor kYd hoeI sI jo Auh ies smyN Bugq irhf hY. sbUqF dI Gft aqy gvfhF Kfs kr ieMdrjIq isMG irafq vloN sihXog nf kIqy jfx kfrn irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey sn. ieMdrjIq isMG irafq hux sihXog nf idwqy jfx kfrn vI adflq df sfhmxf kr irhf hY.

          gwl AuhnF rfhq krmIaF dI ho rhI sI jo jsits myjr sfhmxy pysL hoey hn aqy ijhnF bhuq lUM-kMzy KVy krn vflI gvfhI idwqI hY. sLONkI nMU jo rport iehnF dI gvfhI bfry pVHn nMU imlI hY Aus dy kuJ aMsL sFJy krny cfhuMdf hY. hvfeI hfdsy dy sIn `qy puwjy iek brqfnvI rfhq krmI nMU Aus bwcy dI lfsL bhuq bhuq bycYn rwKdI hY ijs nMU Aus ny smuMdr ivcoN cuwikaf sI. mfrk styg nfm df ieh krmI 24 jUn 1985 nMU rfhq kfrj ivwc juitaf hoieaf sI jd Aus dy sihXogI ny Aus nMU iek bwcy dI lfsL PVfeI. bwcy dI lfsL PVfAux vflf But But ro irhf sI. mYN bwcy vwl vyiKaf qy mYnMU bwcf bhuq suMdr lwigaf, mYN afpxf mUMh bwcy dI TMZI glL nfl lgfieaf, mfrk stYg ny adflq nMU dwisaf. ies qoN bfad Aus nMU bwcy dI lfsL iek plfsitk dy bYg ivwc pfAuxI peI jo Aus nMU ies vfsqy idwqf igaf sI. adflq ivwc bYTy lokF vwl vyK ky stYg ny ikhf ik bwicaF nMU plfsitk bYg ivwc pfAuxf Aus nMU glLq lwigaf. sLfied stYg df iesLfrf AuhnF lokF vwl hovy ijhnF ny hwsdy Kyzdy bwicaF nMU plfsitk dy bYgF ivwc pfAux jogy kr idwqf sI.

          stYg aqy Aus dy sfQI brfAUn nMU Es idn ijLMdf lok lwBx dI afs sI jd Auh afpxy mrcYNt isLp ivwc durGtnf vflI QF puwjy sn pr AuhnF dy pwly lfsLF hI peIaF sn. brfAUn ny afiKaf ik iek mOky Aus dy pfxI ivwc qYrdI iek awDI lfsL hI hwQ afeI aqy iksy ny AuWcI afvfjL ivwc afiKaf ik ieh awDI hI hY ies nMU Cwz dy. pr myrf ies awDI lfsL nMU Cwzx nMU idl nhIN sI krdf, brfAUn ny afiKaf. brfAUn dy dwisaf ik iks qrF rfhq krmI Bfvkqf ivwc zwub gey sn aqy keI keI sfl ies drdnfk sIn dI pIVHf hMzfAuNdy rhy sn. Aus ny dwisaf ik iek rfhq krmI qF drdnfk lfsLF vyK ky eynf Gbrf igaf sI ik Auh kMm ivcy Cwz ky clf igaf sI qy iPr vfps nf priqaf. lfsLF GVIs ky iksLqIaF ivwc sutdy keI rfhq krmI AuWcI AuWcI roNdy aqy AultIaF krdy vI vyKy gey. rfiel eyar Pors dy krmI mfrk tYat ny dwisaf ik jd hYlIkptr dy rwsy nfl ltk Aus ny iek 25-30 sflf muitafr dI lfsL nMU cwuikaf qF Aus df mn bhuq Krfb hoieaf Aus dI iksy nMU ijMLdf lwBx dI afs pUrI nf hoeI.

          zYnIal brfAun ny adflq nMU dwisaf ik iek murdf bjLurg iswK mrd dy ichry `qy dihsLq dy hfv-Bfv Aus nMU awj qwk vI nhIN Buldy. brfAun ieh dwsidaF ro ipaf ik Aus nMU bjLurg df ichrf vyK ky jfipaf ik jhfjL ivwc bMb Ptx qoN bfad Aus nMU mrdy vkq pqf lwg igaf hovygf ik Aus nfl kI Bfxf vfpr irhf hY. ies bjLurg lfsL dIaF awKF twzIaF hoeIaF sn, mUMh pUrf Kuwlf sI aqy dMd Kfdy (Kfrb hoey) hoey sn. bjLurg dy ichry `qy dihsLq JlkdI sI brfAun ny jsits myjr nMU dwisaf. brfAUn ny ies iswK bjLurg dI lfsL nMU Aus dy lMby vflF qoN PV ky GsIt ik rfhq iksLqI ivwc suitaf.

          ieh hY dihsLqvfd df mnhUs aqy klMkq ichrf ijs qoN sB DrmF, sB dysLF aqy swB lokF nMU sucyq rihx dI loV hY. ieh afpixaF aqy prfieaF swB nMU hI inglL jfx dI smrwQf rwKdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


kwtVqf aqy aishxsLIlqf hI Dfrimkqf mfpx df pYmfnf bx gey jfpdy hn!

 

          iksy vI pYmfny nfl imixaF jfvy qF sfPL njLr afvygf ik dunIaF ivwc Dfrimk kwtVqf lgfqfr vDdI jf rhI hY. KrbUjLy nMU vyK ky KrbUjLf rMg bdldf hY dy aKfx vFg jd iksy iewk Drm jF iPrky ivwc kwtVqf vDdI hY qF ies df QohVf bhuqf asr dUjy `qy vI huMdf hY. Dfrimk afgU BfvyN jd kdy iekwTy bYTdy hn qF amn qy BfeIcfry dI gwl krdy hn pr  iPr vI jy Dfrimk kwtVqf vD rhI hY qF ies df koeI kfrn qF hovygf ijs df pqf lgfAux aqy ijs df ielfj krn dI sKLq loV hY. keI vfr qF ieAuN lgdf hY ik iksy ivakqI dI Dfrimkqf mfpx df iewko iewk pYmfnf kwtVqf aqy aishxsLIlqf bxdf jf irhf hY. ijMnf koeI vwD kwtV hY Enf hI Auh vwD Dfrimk hY.

          sfl dy sLurU ivwc hjLrq muhMmd sfihb dy kfrtUnF df ivvfd bhuq BiKaf sI aqy dunIaF Br ivwc ieslfimk kwtVpMQIaF ny  KUb qrQwlI mcfeI sI. hflfq eyny ivgV gey sn ik koeI vI ieslfimk afgU jF skflr ies kfrn ho rhI ihMsf df ivroD qwk krn vfsqy iqafr nhIN sI. hr koeI jfxdf sI ik jo vI ivroD krgy jF qrk dyx dI koisLsL krygf Auh ieslfm df dusLmx grdfn ky cuwp krvf idwqf jfvygf. ieh gwl qF smJ pYNdI sI ik iksy Dfrimk pYgMbr bfry ies qrF df mjLfk nhIN kIqf jfxf cfhIdf pr dunIaF Br ivwc QF QF ihMsf aqy agjLnI dIaF vfrdfqF  nfl kI sMvfiraf jf skdf sI ies nMU smJxf aOKf sI. afKr kuJ hPIqaF bfad cuwp vrq geI pr jo jfnF geIaF aqy nuksfn hoieaf Auh ho igaf.

          kfrtUn ivvfd mOky ijs qwQ `qy bhuqI hYrfnI hY Auh ajy qwk Byd bixaF hoieaf hY. hjLrq sfihb dy ijhnF kfrtUnF kfrn rOlf ipaf sI AuhnF ivcoN iek ajyhf kfrtUn sI jo XUrp ivwc Cfipaf nhIN sI igaf pr mwD-pUrb ivwc ies `qy swB qoN vwD ieqrfjL kIqf igaf sI pr ieh pqf lgfAux dI koisLsL nf kIqI geI ik ieh pRgt ikwQoN aqy ikvyN hoieaf? smiJaf jf irhf hY ik ijhVf ivakqI ieh kfrtUn mwD-pUrb dy musilm dysLF ivwc roh jgfAux vfsqy lY ky igaf sLfied ieh Esy ivakqI dI pYdfvfr sI.                ajy kuJ hPLqy pihlF hI pop bYnfizkt vloN iek qkrIr smyN 14vIN sdI dy iek bfdsLfh df hvflf idwqf igaf ijs ivwc Aus ny afpxy jIvn kfl ivwc ieslfm ivwc “nvF kI hY” df svfl kIqf sI. ies nMU ieslfm ivroDI krfr idwqf igaf aqy pop dy iKlfPL dunIaF Br ivwc mujLhiraF df islislf arMB ho igaf. nf iksy ny puwiCaf ik pop ny kI afiKaf hY aqy nf iksy puwiCaf ik iks hflq ivwc afiKaf hY. bws pop ny ieslfm df apmfn kIqf hY ies leI pop muafPLI mMgy dI mMg kIqI geI `qy pop ny muafPLI mMg vI leI. socx vflI gwl ieh hY ik jy pop dI jgfH iksy hor mjLb bfry iehI gwl iksy mOlvI ny khI huMdI qF kI dunIaF ivwc eynf ivroD hoxf sI? jF iPr Es ny eynI jldI muafPLI mMg lYxI sI?

          ies hPLqy Xurp ivwc iek hor Bfxf vriqaf hY ijs `qy  Dfrimk kwtVvfd df pRCfvF pY igaf hY. jrmnI ivwc iek vwzy Eprf hfAUs ny “mujLfrt Eprf” dy sLoa kYNsl kr idwqy hn ikAuNik ies nfl surwiKaf nMU KLqrf ho skdf sI `qy KLqrf ieslfimk kwtVpMQIaF qoN sI. kMpnI dI zrYktr bIbI kirstn hrmjL ny ikhf hY ik Aus nMU ies `qy duwK hY pr puils qoN KLqry dI sKLq cyqfvnI idwqy jfx qoN bafd AuhnF nMU ieh krnf ipaf hY. puils ny afiKaf sI ik jy ieh Eprf Kyizaf igaf qF klfkfrF aqy drsLkF nMU BfrI KLqrf ho skdf hY. jrmnI smyq dunIaF dy keI dysLF ivwc ies dI sKLq inMdf hoeI hY.

          jrmn cFslr aYijLlf mfrikl dy bulfry ny Eprf hfAUs `qy ieslfimk kwtVpMQIaF sfhmxy goizaF Bfr ho jfx df dosL lgfieaf hY. sMn 1781 ivwc pihlI vfr Kyizaf igaf ieh Eprf smuMdr dy imiQhfsk dyvqy nYpcUn bfry hY jo mnuwKI ijMdgIaF leI kurbfnI mMgdf hY. nivafey gey ies Eprf dy aMq ivwc iek krYktr ies mMgI geI kurbfnI `qy cot kridaF mhfqmf buwD, eIsf msIh, hjLrq muhMmd aqy kuJ ho Dfrimk pYgMbrF dy PrjLI qOr `qy kwty hoey isr kursIaF `qy rwKdf hY. bws ieh sIn hI dunIaF Br ivwc BVkfht PYlfEx vfsqy kfPI hY aqy ies kfrn hI ies klf df ieh Eprf kYNsl kr idwqf igaf hY.

          svfl pYdf hUMdf hY ik eIsfeIaF, boDIaF aqy horF ny afpxy pYgMbrF bfry koeI ieqrfjL nhIN kIqf qF ieslfimk kwtVpMQIaF ny hI ikAuN kIqf hY? kI dUjy iPrky afpxy pYgMbrF df Gwt siqkfr krdy hn jF ik AuhnF nMU ies nfl koeI Prk nhIN pYNdf? kwtVqf horF ivwc vI PYl rhI hY pr awj dunIaF ies `qy qkrIbn sihmq hY ik hflfq kuJ aYsy bx gey hn ieslfimk kwtVpMQI Dfrimk kwtVvfd ivwc awj mUhrI bxy hoey hn. ieh hr hflq ivwc sMBv hY ik koeI hor  vI AuhnF dy brfbr jf KVy.

          Bfrq ivwc vI aksr hI aYsy ivvfd sunx aqy pVHn nMU imldy hn jd iksy iPlm df  koeI sIn iksy Drm dy iKlfPL grdfn idwqf jFdf hY. iek qrF nfl kwtVpMQI afpxy afp ivwc sYNsr borz hI bx ky bYT gey hn ijs `qy Auh AuNgl kr dyx Auh hr hflq bMd hI krnf pYNdf hY. ikAuNik dunIaF “globl ivljL” bxdI jf rhI hY ies leI hux mfsko ivwc bxdI iksy iPLlm jF  ilKI geI ikqfb `qy BVky hoey lok mlysLIaF ivwc awgF lgf skdy hn aqy amrIkf ivwc Aucry gey bolF df asr aPLgfinsqfn ivwc afqmGfqI hmilaF dy rUp ivwc ho skdf hY ies leI kwtVvfd df bolbfl hor vI Kqrnfk huMdf jf irhf hY.

          pYgMbrF, pIrF, gurUaF, dyviqaF, irsLIaF aqy Drm gRMQF dy siqkfr dy nfm `qy jhfd KVf krn vfilaF df asl ichrf Es smyN pRgt huMdf hY jd Auh afpxy iesLt dI pRvfh nf krdy hoey mfmUlI isafsI lVfeI kfrn hI afps ivwc lhu-lUhfx hox qwk jFdy hn. sLIaf aqy suMnI iPrky aksr afps ivwc KUMnI lVfeI lVdy vyKy jf skdy hn hflF ky dovyN hI muslmfn hn.

          gwl muslmfnF qwk hI sImq nhI hY sfzy afpxy BfeIcfry ivwc afey idn ajyhIaF GtnfvF vfprdIaF rihMdIaF hn. ajy kuJ smF pihlF hI afid gRMQ sfihb dy 400 sflf jsLnF mOky keI iswK afgU afps ivwc afpxy iesLt dy sfhmxy pwgo-lwQI ho ky hty hn. pr ies kfrn nf ikqy koeI ivroD hoieaf aqy nf hI ikqy mujLhry hoey bws iek dUjy iKlfPL ibafn bfjLI kr ky sfr ilaf igaf. afKr iek idn psLfqfp idn vjoN mnf ilaf igaf aqy mfmlf afieaf igaf ho igaf. ajyhf krn vfly iswK vI sn qy sn vI vwzy afgU koeI sDfrn sLihrI nhIN sn. dUjy pfsy iek iswK nOjvfn dy kys kwty jfx df mfmlf jd sfhmxy afieaf qF Bfrq Br ivwc mujLhiraF df islislf afrMB ho igaf. kys kwty jfx dI Gtnf mMdBfgI qF hY hI sI pr kI ieh Gtnf akflIaF afgUaF vloN pwgo-lwQI hox nfloN vwD Gfqk sI? akflI afgU qF lVy vI afpxI eIgo kfrn sn aqy AuhnF df sfrf kfrf kYmry bMd vI ho igaf sI. dUjy pfsy kys kql krn dI Gtnf hlkI Aumr dy nOjvfnF ivckfr vfprI sI ijs dy keI lukvyN kfrn vI ho skdy hn.  eysy iksm dI iek hor Gtnf ivwc qPqIsL qoN bfad pqf lwgf sI ik iek isK nOjvfn ny afpxy vfl afp hI ktvfey sn pr rOlf kys-kql df pf idwqf igaf sI. iehnF GtnfvF dIaF prqF KohlIey qF pqf lgdf hY ik iehnF dy ipwCy isafsI muPLfd hn ijhnF dI pUrqI  Dfrimk kwtVvfd nMU vrq ky kIqI jFdI hY. gwl Dfrimk siqkfr dI nhIN kwtVqf jF isafsI muPLfd dI ijLafdf hY. Dfrimk kwtVvfd iek kfrgr tUl vjoN AuBr irhf hY.

          bIqy hPLqy torFto mhF ngrI dy iknfry `qy vsdy sLihr hYimltn dy iek gurdvfrf sfihb ivwc lVfeI hox dI Kbr afeI sI aqy ies lVfeI  ivwc sLfml sfry hI swjx iek dUjy qoN vD ky DrmI  hoxf mihsUs krdy hoxgy pr kI ies nfl Drm df sihqkfr hoieaf hY? ies df juvfb Auh afp vI nFh ivwc hI dyxgy pr kI hux dubfrf kdy lVfeI nhIN hovygI? ies dI koeI grMtI nhIN aglI KLbr ieh afeI hY ik ies sbMDq gurdvfrf sfihb dy iek kmytI mYNbr dy Gr `qy hmlf aqy BMn qoV hoeI hY. bwicaF aqy bjLurgF `qy vI hmlf hoieaf hY pr ieh iksy pirvfr ivwc vfpry mfmUlI JgVy nfloN bhuq Gwt mhwqqf rwKdf hY ies leI ies dI bhuqI crcf krnI nhIN bxdI.

          brYNptn dy isK hYrItyj sYNtr gurdvfrf sfihb ivwc pwgo-lwQI dIaF qsvIrF aqy KLbrF vI lokF nMU ies hPLqy vyKx qy pVHn nMU imlIaF hn. ies JgVy df kfrn vI Drm dI rfKI hI hY. bulfrf ijs dy bolF `qy ieqrfjL kIqf igaf Auh iswKI df swc (jo Aus nMU ivKfeI idMdf hY) pRgt krnf cfhuMdf sI pr ivroD krn vfilaF nMU ieh kUV df prcfr aqy iswKI dI qOhIn jfpdf sI. dovF dy tkrfE ivcoN mirXfdf df ElMGx Esy iksm df hoieaf ijs iksm df akflIaF dy tkrfE kfrn drbfr sfihb ivwc hoieaf sI. aqy muafPLI vI Esy iksm aqy ZMg nfl mMg leI geI pr mfmlf iPr Esy qrF KVf hY. dUjy pfsy jy iksy Dfrimk iPrky dy Drm asQfn `qy koeI gYr isr iPiraf pwQr mfr dyvy qF  jhfd df afgfjL kr idwqf jFdf hY bws iehI aMnI kwtVqf pRgtfvf hY.  

 -sLONkI ieMglYNzIaf

 


cfr ku awKr sLyKLiclI dI rUh dy nfm!

 

          mnuwKI ieiqhfs ivwc keI ajyhIaF sKLsLIaqF pYdf hoeIaF hn ijhnF df jIvn jF suBfE dI KfsIaq keI pusLqF vfsqy “muhfvrf” bx jFdI hY. Drm, isafsq, sfieMs, sports, imhnq, syvf, lgn, kUrqf, jLulm aqy hor bhuq sfry Kyqr hn ijhnF df ijLkr suxdy sfr hI bIqy smyN  dy sbMDq nfiekF df nfm Xfd af jFdf hY.

          mfpy aksr afpxy nvjMmy bwcy df nfm rwKx vfsqy afpxy mn, pirvfrk, Drimk jF swiBafcfrk Kyqr ivwc hoey nfiekF df nfm iDafn ivwc rwKdy hn aqy bhuq vfr hUbhU jF mfVfmotf bdl ky nfm rwK lYNdy hn. nfm, nfmF dy Bfv aqy ipCokV bhuq mhwqqf rwKdy hn.

          afm hI jd ikqy koeI motI gwp mfry jF hvfeI gwlF kry qF lok Aus nMU sihj suBfa hI sLyKiclI afK idMdy hn. syKLiclI nfm df ivakqI kOx sI aqy kdoN qy ikwQy jMimaF jF ivciraf sI ies bfry qF sLONkI kol bhuqI jfxkfrI nhIN hY pr keI gwpIaF nMU syKLiclI dy iKqfb imldy sLONkI ny bhuq vfr suxy hn. pfiksqfnI pMjfb aqy BfrqI pMjfb smyq bhuqf AuqrI Bfrq syKLiclI dy nfm qoN vfkPL hY aqy aksr ies nMU muhfvry dy qOr `qy vrqdf hY.

          BfvyN gwpI hI hox kroVF lokF dy mnF ivwc Gr kr cwuky jnfb syKLiclI afpxy smyN dy jLrUr hI iek kfbl ivakqI hoxgy. sLyKiclI vrgy lok qF jnfb syLKicwlI qoN pihlF vI bhuq hoey hoxgy qy ipwCoN vI pr jo ruqbf sLyKLiclI jI nMU imilaf hY Auh hux dubfrf iksy hor nMU nhIN iml skdf.

          koeI sLwk nhIN ik jy gwp-sLwp nMU ElMipk ivwc Kyz df bkfiedf ruqbf dy idwqf jfvy qF hr cfr sfl bfad ies Kyqr ivwc iksy nf iksy nMU golz mYzl imldf rhygf pr smfijk Kyqr df jo mYzl syKLiclI nMU imilaf hY Auh hux dubfrf iksy nMU nhIN iml skdf dunIaF BfvyN syKLiclI qoN vI vwzf gwpI pYdf kr dyvy.

          drasl asIN sfry iensfn hF aqy iensfn bvfly sfry gux aqy aOgx sfzy sfiraF ivwc mjUd hn, hox BfvyN Gwt jF vwD imkdfr ivwc. sLyKLiclI dI gwpI rUh df pRBfv sfzy sfiraF ivwc QoVHf bhuqf jLrUr hY aqy jIvn dy iksy nf iksy Kyqr ivwc asIN sfry hI supinaF dy mhwl Ausfrdy hF aqy bhuq vfr Auh sfzy sfhmxy ryq dy mihlF vFg ikr jFdy hn. asIN bws nhIN  krdy pihly hvfeI mhwl ikrdy sfr hI agly Ausfrny sLurU kr idMdy hF. ies nMU “afs nfl jhfn” vI afiKaf jf skdf hY ikAuNik mnuwK vDIaf BivK dI afs rwKdf hY qy ies dy supny lYNdf hoieaf hvfeI mhwl Ausfrdf hY. keI mnoivigafnk sPLl jIvn vfsqy vwzy vwzy supny lYx dI slfh vI idMdy hn qF ik mnuwK afpxI qfkq iksy insLfny nMU pRfpq krn `qy Krc kry.

          khfvq “Aumr Aumr dy irkfrz” muqfibk hvfeI mhwl  vI Aumr dy hfx dy hoxy cfhIdy hn.  jy iksy grIb df sVk `qy pYdf hoieaf qy BuwKf mrdf 8-10 sfl df bwcf kroV pqI bnx df supnf lvy qF ies nMU jfiejL mMinaf jfxf cfhIdf hY pr jy 75 sfl dI Aumr ivwc goizaF dI bImfrI qoN pIVHq sLONkI ElMipk ivwc 1000 mItr dI doV ivwc golz mYzl lYx df supnf lYx lwg pvy qF ieh inrf cutklf smiJaf jfvygf.

          bIqy hPLqy dOrfn afspfs vfpr rhIaF GtnfvF dI cIrPfV krdy hoey sLONkI dy mn ivwc “sLyKLiclI” df nfm vfr vfr  AuBrn lwgf. sLONkI ny soicaf ies hPLqy sLyKiclI dI rUh df nfm cfr ku awKr jLrUr ilKxy bxdy hn.

          pMjfb dIaF coxF isr `qy af KVIaF hn aqy pMjfb dIaF coxF ivwc sLrfb smyq hor nisLaF dy nfl nfl zozy aqy BuwkI df vI lMgr vrqfieaf jFdf hY. ieQy vI aksr zozy qy BukI dy crcy sunx nMU imldy hn qy ikhf jFdf hY ik lokF nMU iehnF nisLaF pRqI sucyq kIqf jfxf cfhIdf hY. jd kdy koeI nisLaF dy iKlfPL pRcfr krdf hY qF lokF nMU jfpdf hY ik sbMDq ivakqI bhuq vwzf smfj suDfrk hY pr jd “zrfeI Plfvr” zilvr krn df sunyhF aYzF rfhIN idwqf jFdf hY qF smfj suDfr df sfrf azMbr syLKLiclI vflf vrqfrf sfbq huMdf hY.

          mfltn ivwc sRI gurU isMG sBf gurdvfrf sfihb hr sfl grmIaF dy idnF ivwc ngr kIrqn aXojq krdf hY ijs ivwc  hjLfrf dI igxqI ivwc sMgq ihwsf lYNdI hY. ies vfr vI ies ngr kIrqn sMgq dI BrvIN hfjLrI rhI qy ies df isafsI lfhf lYx vfilaF ny vI koeI ksr bfkI nhIN CwzI. iek isK bIbI sursfgr tI vI dI lfeIv kvryjL mOky bolidaF  ngr kIrqn nMU Kfilsqfn Kfilsqfn krn vfilaF vwloN vrqy jfx df sKLq ivroD kIqf. BfvyN ajyhf krn vfly muwTI Br lok hI sn pr kuJ aYsy mizIafkfr vI hn ijhnF ies ngr kIrqn nMU “KfilsqfnI rMg” df ngr kIrqn bxf ky pysL kIqf. Kfilsqfn dy nfm `qy qFgy dIaF suafrIaF brfbr lok iekwTy nf kr skx vfilaF ny ies nMU ngr kIrqn nMU Kfilsqfn leI vrq ky   afpxI izwg rhI sfK nMU QMmx dI asPLl koisLsL kIqI hY pr afm lok AuhnF dI “PV” qoN BlIBFq jfxU hn.

          ies ngr kIrqn ivwc iek hor mfmUlI muwdf vI BfrI Gtnf bxf ky pysL kIqf igaf. iek isfasI guwt vloN akflI afgU s: pRkfsL isMG bfdl dI inkr vflI bxfeI geI qsvIr AultI ltkf ky isafsI lfhf lYx dI koisLsL kIqI geI ijs kfrn mfmUlI qkrfr vI hoieaf.  jy sbMDq iDr  s: pRkfsL isMG bfdl dI qsvIr AultI ltf ky AuhnF dy isafsI aks nMU Zfh lgfAux dI afs ivwc sI qF ieh iek mihj mjLfk vflI gwl hY.

          ies df iek hor pwK vI hY ijs pRqI sLONkI sLyKLicl dI rUh nMU agfh krnf cfhygf. jd kdy iksy iPlm ivwc vI koeI ajyhf ikrdfr huMdf hY jo iswK dy rUp ivwc pysL ho ky cutklybfjLI krdf hY qF Jwt ies nMU iswKF dI byjLqI krfr idwqf jFdf hY aqy ies df kfrn iswKF dI kiQq “gulfmI” dwisaf jFdf hY. huxy kuJ vfl kwtx dIaF drdnfk Gtnfvf vfprIaF hn ijhnF ivcoN kuJ ku dy kfrn hor hI inkly hn pr mujLfhry aqy Drny dyx vfilaF ny jo kuJ kIqf hY Aus qoN jfpdf sI ik Auh iehnF GtnfvF qoN sKLq nrfjL sn ikAuNik mslf kuJ gYr-iswKF vloN iswKF dy Drm `qy huMdy kiQwq hmly df sI. pwg, kysF, iswK aqy iswKI dI byjLqI kdy nf brdfsL krn dy avfjLy hr pfisAuN sunx nMU imly sn. pr hux kI s: pRkfsL isMG bfdl dy qsvIr AultI lgfey jfx aqy Auh vI inkr vflI qsvIr jo s: bfdl ny awjy qwk kdy sLfied bcpn ivwc vI nf pfeI hoey? ies nMU jfiejL isafsI mKOl qF mMinaF jf skdf hY pr svfl nfl hI Dfrimk idwK nMu mKOl df vI hY. isafsI mKOlF leI isafsI smfgm aqy hor avsr huMdy hn pr iek inrol Dfrimk pRogrfm nMU ajyhy isafsI mKOl vfsqy vrqxf ikMnf ku jfiejL hY?

          joqsLIaF iKlfPL bhuq rOlf sunx nMU imldf hY aqy ikhf jFdf hY ik ieh lokF nMU guMmrfh krdy hn. guMmrfh krn vfly vI bhuq hoxgy aksr hr ikwqy ivwc hI ajyhy lok huMdy hn. jo lok ieh prcfr krdy hn Aus drasl afp ies pRqI ikMny ku sMjIdf hn ies df aMdfjLf AuhnF dy pRicaF jF pRogrfmF ivwc pRkfsLq aqy pRsfrq huMdIaF kuJ aYzF qoN lwg jFdf hY. ilMg-vrDk dvfeIaF dI aYz bhuq Kuwl ky kIqI jFdI hY ies nfl kdy iksy nMU koeI lfB hoieaf hY jF nhIN ies df iksy nMU koeI pqf nhIN hY. sLrfbI nMU sLrfb ibnF dwsI vI CuzfeI jFdI hY pqf nhIN  ies vfsqy koeI duafeI vrqI jFdI hY jF koeI dYvI sLkqI! nfl hI mfnisk qxfa dUr krn dy mfhr hox dy dfavy vI kIqy jFdy hn qy ibnF sLwk ieh iesLiqhfr muPLq nhIN lgfey jFdy.

          AuNJ bfibaF aqy joqsLIaF df rwJ ky ivroD kIqf jFdf hY. sLONkI sLyKiclI dI rUh nMU Juk Juk slfm krdf hY.

                -sLONkI ieMglYNzIaf

 


mrd-aOrq brfbrI df ‘anoKf’ qrIkf!

 

          “brfbrI” awj dy Xuwg ivwc iek doDfrI qlvfr bxI hoeI hY. ijDr vyKo hr pfsy hI brfbrI hfsl krn vfsqy dOV lwgI hoeI hY. guaFzI vwzI kfr lY lvy jF Gr, aMdro aMdr hI brfbrI hfsl krn df sLIq XuwD sLurU ho jFdf hY. brfbrI hfsl krdy krdy keI ivcfry qF pihlI igl-suk vI gvf lYNdy hn. cMdrI sLONkx qF hmysLF hI brfbrI qoN do kdm awgy rih ky KusL rihMdI hY.

          iek vfr gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy pey duwD vfly kryt `qy bYTf sLONkI kuJ swjxF nfl bcn-ivlfs kr irhf sI qF iek swjx ny afpxf duKVf suxfAuNdy hoey ikhf ik Aus dI mfrgyjL dI iksLq swqy idn kMm kr ky msF cldI hY ikAuNik Aus dI GrvflI ny sLrIkF nfl brfbrI krn vfsqy motI mfrgyj lY ky GuMmx vflIaF pOVIaF vflf vwzf Gr KrId ilaf hY qy hux dovyN bhuqf smF PYktrIaF ivwc gujLrdy hn. jd 12-12 GMty kMm kr ky Gr awpVdy hn qF GuMmx vflIaF pOVIaF cVHn jogI swiqaf nhIN bcdI aqy bhuqI vyr 4 ku GMty soPy `qy awK lgf ky iPr PYktrIaF dy rfh pY jFdy hn.

          jd afpxI KusL iksmqI jfhr kridaF sLONkI ny afiKaf ik jy ikqy sLONkI aMgryjLF dy vyly sLONkx dy lV lwg jFdf qF hux qwk dovF ny zwub kt mr jfxf sI qF nfl bYTy swjx sux ky hYrfn ijhy ho gey. mfjrf pwuCy jfx `qy sLONkI ny dwisaf ik AuhnF idnF ivwc srdy pujdy twbrF dy lok pIx vfly pfxI vfsqy GrF dy sfhmxy jF njLdIk hI KUhIaF lgvfAuNdy huMdy sn aqy cMdrI sLONkx ny gvFz nfl brfbrI qoN awgy vDx vfsqy afpxy Gr awgy do KUhIaF putvf hI lYxIaF sn. ibjlI-bwqI df AuhnI idnIN koeI pRbMD nhIN sI huMdf qy sLfm nMU KUsmusy rMm dy pYg df sLONkIn sLONkI iksy nf iksy idn qF dovF KUhIaF dy ivckfr lVKVfAuNdf iek ivwc izwg hI pYxf sI. sLONkI dI DVMm sux ky bcfAux BwjI shurI ny vI mgry af izwgxf sI qy dovF df hI kMm ho jfxf sI.

          brfbrI aYsI bImfrI hY ik ieh keI vfr brfbr huMdI hoeI vI brfbr nhIN jfpdI. iesy kfrn hI pMjfbI dI khfvq hY ik dUjy dI QflI ivwc ipaf lwzU hmysLF vwzf lwgdf hY qy afpxI QflI ivwc Cotf.  ipCly hPLqy jd sLONkI qy sLOkx grosrI lYx gey qF sLOkx df mn KrbUjLf KrIdx nMU kIqf jo suwK nfl vwzy sfeIjL df zyZ zflr df iek syl `qy lwigaf hoieaf sI. sLONkx ny iek KrbUjLf KrIdx vfsqy 20 ku KrbUjLy keI vfr cwuk cwk ky vyKy. sLONkI smJ igaf ik sLONkx zyZ zflr ivwc swB qoN vwzf KrbjLf BfldI sI. ijs nMU shurI dI hwQF dI qwkVI Bfrf dwsdI sI Aus nMU awKF Cotf kih ky nkfr idMdIaF sn. eyny nMU koeI hor gfhk nfl ipaf KrbUjLf jd cwuk lYNdf sI qF sLONkx Aus dI ryVI ivwc ipaf KrbUjLf ieAuN vyKdI sI ijAuN Auh swB qoN vwzf KrbUjLf sLOkx qoN Koh ky lY igaf hovy.

          dunIaF dy bhuqy ihwisaF ivwc ies kiQq brfbrI nMU hfsl krn vfsqy hI KfnfjMgI ho rhI hY aqy ies brfbrI leI hI dunIaF ny pRmfxU bMb bxfey sn aqy awj vI bxfey jf rhy hn. cMgy Bly vwsdy vwK vwK iPrky ies leI lVI jf rhy hn ikAuNik Auh brfbrI Bldy hn.

          kYnyzf vwl hI vyK lE ieQy brfbrI dy dfaivaF nfl vwKvfdI pfrtI ny ikvyN  ikbYWk dy lokF nMU kYnyzf nfloN vwK krn dI muihMm ivwZI hoeI hY hflF ik smwisaf koeI njLr hI nhIN af rhI. aKy asIN vwKrI kOm hF ies leI brfbr dy vwKry rfj dy hwkdfr hF.

          sdIaF qoN mrd aqy aOrq ivafh krvfAuNdy af rhy hn pr hux brfbrI dy rog ny ivafh nMU vI gihRx lgf idwqf hY. jIvF ivwc nr qy mfdf qF Es smyN qoN  “ivafh” krvfAuNdy af rhy hn  jd ivafh lPLjL ajy hoNd ivwc hI nhIN sI afieaf pr hux cfrtr dI afVH hyT brfbrI dy rog ny smilMgIaF nMU ivafh dI brfbrI mMgx `qy mjbUr kr idwqf hY aqy votF dy BuwKy isafsI afgUaF nMU ieh brfbrI dyx leI. qy iswtf ivafh dy irsLqy nMU gihRx dy rUp ivwc inkilaf hY. hux Auh vI ivafh krvf rhy hn jo ivafh dI BfvnF dIaF muZlIaF sLrqF pUrIaF nhIN kr skdy. pr mfmlf brfbrI dy hwkF df jo hoieaf ies leI brfbrI hfsl krn vfsqy swB kuJ jfiej hY klL-Xuwg ivwc.

          mrd aqy aOrq dI klpink brfbrI vI dunIaF ivwc nvyN rMg ivKf rhI hY. sLONkI keI vfr socdY ik jy mrd aqy aOrq brfbr hn qF afKr iks Kyqr ivwc? jLmfnf aYsf af igaf hY ik aYsf suafl krn df iswDf arQ ieh ilaf jFdf hY ik svfl krn vflf mrd-aOrq dI brfbrI df ivroDI hY. mrd jy mF bnx dy Kyqr ivwc aOrq dI brfbrI krnf cfhy qF Aus nMU mUrK hI afiKaf jfvygf. ies Kyqr ivwc aOrq mrd qoN brfbr qoN vI bhuq awgy hY ikAuNik kudrq ny ieh mfx isrPL aOrq nMU hI bKisLaf hY.  eysy qrF hr Kyqr ivwc kudrq dI dfq muqfibk ikqy qUM awgy aqy mYN awgy vflI gwl hY. hr Kyqr ivwc nf mrd awgy hY aqy nf aOrq awgy hY.

          mrd qy aOrqF ivwc brfbrI dI ieh hoV hux eys kdr vD geI hY ik ies ny Dfrimk aqy swiBafcfrk kdrF kImqF nMU vI zwsxf sLurU kr idwqf hY. ies dI qfjLf imsfl idwlI dy rkfb gMj gurdvfrf sfihb ivwc hoieaf iek afnMd kfrj hY. KbrF muqfibk idwlI dI sRomxI kmytI dy pRbMD hyTly ies gurdvfrf sfihb ivwc bIqy idnI iek afnMd kfrj hoieaf ijs ivwc pihlIaF do lfvF ivwc rvfieq muqfibk lfVf awgy cwilaf qy lfVI ipwCy pr dUjIaF do lfvF ivwc lfVI awgy ho qurI jF qorI geI qy lfVf ipwCy quiraf. mfmlf brfbrI df sI ies leI do do lfvF vMz leIaF geIaF sn.

          sLONkI ies PfrmUly nfl itAUvYwl df pfxI afpxy qfey nfl vMizaf krdf sI. do idn itAUvYwl `qy sLONkI df kbjLf huMdf sI aqy aqy iPr do idn sLONkI dy qfey dI vfrI huMdI sI. ibjlI BfvyN 15 idn nf afvy pr vfrI dy idn eys PfrmUly nfl hI igxy jFdy sn.

          do do lfvF ivwc awgy qurn vflI ies Gtnf df ijAuN hI afm lokF nMU pqf lwgf iek dm crcf sLurU ho geI aqy gwl sRI akfl qKLq dy jQydfr sfihb  qwk awpV geI. jQydfr sfihb ny hux ies sfry mfmly ivwc jvfb qlbI kr leI hY aqy pqf lgf rhy hn ik ies kMm vfsqy kOx ijLmyvfr hY. ieh Gtnf vfprI vI aYsI jgfH hY ijwQy srnf BrfvF df iswkf cldf hY aqy srnf Brf kFgrs smyq bhuq sfry kwtVpMQI iswKF dy Xfr hn ijs kfrn keI bhuqf bolx vflIaF jLubfnF ajy qwk KfmosL hn. jy ikqy iehI Gtnf pMjfb ivwc vfprI huMdI qF akflI dl bfdl dy nfm lwg jfxI sI aqy jy ikqy iksy hor sUby ivwc vfpr jFdI qF afr aYs aYs dy isr mVH idwqI jfxI sI aqy ibafn afAuxy sn ik afr aYs aYs aqy bhfRmxvfd iswKF nUM ingl jfx dI iqafrI krI bYTy hn. hux burf afKx qF ivcfry iks nMU afKx ies leI iek cuwp sO suwK df PfrmUlf apxf ilaf hY.

          sLONkI nMU ieh vI pqf lwgf hY ik keI hflqF ivc brfbrI dy keI Bgq cOQI lFv vyly lfVI nMU aksr hI lfVy dy brfbr qoN keI vfr kuJ awgy krn lwg pey hn. sLONkI nMU mrd aOrq brfbrI df ieh bhuq anoKf qy Btikaf hoieaf ZMg qrIkf ivKfeI idwqf hY. aKOqI brfbrI df Btkfieaf iensfn afKr hux iks iks rsqy pYNdf jf irhf hY, Kudf KYr kry!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


dihsLqvfd dy mfmly ivwc pfiksqfn dI dUhrI phuMc kfrn pwCmI dysLF ivwc Gusrmusr vDI!

          pfiksqfn srkfr ny ies hPLqy vjLIrsqfn dy ielfky ivwc ‘dysI qfilbfnf’ nfl iek ajIb smJOqf kIqf hY ijs aDIn  srkfr AuhnF iKlfPL POjI kfrvfeIaF rok dyvygI aqy pfiksqfn dy ieh ‘dysI qfilbfn’ vjLIrsqfn dy srhwdI ielfikaF ivwc iek qrF nfl srkfr bx jfxgy. afpxy afp nMU qfilbfn aKvfAuNdy ieh pfiksqfnI kwtVpMQI aPLgfn qfilbfnF dy njLdIkI sfQI aqy hmfieqI hn.

          AuWqrI vjLIrsqfn dy ielfky ivwc ‘dysI qfilbfnF’ nfl hoieaf ieh smJOqf AuhnF iKLlfPL pfik srkr vloN 30 mhIny pihlF ivwZI POjI muihMm df Kfqmf kr kr dyvygf. ieh muihMm pfiksqfn nMU amrIkf vloN pfey gey dbfE kfrn sLurU krnI peI sI aqy ies ivwc bhuq sfry kwtVpMQI aqy srkfrI POjI mfry gey sn. pfiksqrkfr ny kuJ eysy iksm df smJOqf dwKxI vjLIrsqfn dy ‘dysI qfilbfnF’ nfl PrvrI 2005 ivwc kIqf sI. ies nfl vjLIrsfqn df aPLgfinsqfn nfl lgdf ielfkf hux kwtVpMQIaF dy kfbU ivwc af jfvygf.

          mfhrF df iKafl hY ik pfik srkfr ny smJOqf sQfnk lokF ivwc afpxI izwg rhI sfK aqy kwtVpMQIaF nfl mihMgI pY rhI lVfeI qoN KihVf CuzfAux vfsqy kIqf hY. pfik srkfr kwtVpMQIaF nMU kfbU krn vfsqy hvfeI hmly qwk krdI rhI hY ijs nfl afm lokF df vI BfrI jfnI aqy mflI nuksfn hox nfl srkfr df ivroD bhuq vD igaf sI. ies smJOqy muqfibk kwtVpMQI dysI qfilbfn pfik srkfr iKlfPL muihMm bMd kr dyxgy aqy srhwd pfr kr ky aPLgfinsqfn ivwc Cfpfmfr kfrvfeIaF vI bMd kr dyxgy aqy ies dy ievjL ivwc pfik srkfr vjLIrsfqn-aPLgfn bfrzr `qy sfrf kMtrol POjI qoN vfps lY ky sQfn pfrfimltrI dy hvfly kr dyxgy jo ik ‘dysI qfilbfnF’ nfl iGE iKcVI hn. ies nfl dysI qfilbfnF vfsqy ivdysLI qfilbfnF (aPLgfn) dI mdd krnI iPr afsfn ho jfvygI.

          pfik srkfr leI ieslfimk kwtVvfd ‘swp dy mUMh ivwc kohV ikrlI’ vflI gwl bixaF hoieaf hY. jd pwCmI dysLF df dbfE vDdf hY qF pfiksqfn Jwt dihsLvfd dy iKlfPL ivZI muihMm df mUhrlI kqfr df ihwsydfr hox df dfavf pysL kr idMdf hY aqy iekf-duwkf hyTlI pwDr dy dihsLqgrd PV ky amrIkf dy hvfly vI kr idMdf hY aqy jd dysL aMdr kwtVvfd dy smrQkF df jLor vDdf hY qF AuhnF nMU Jwt aMdro aMdrI rfieqF dy idMdf hY.

          kYnyzf smyq vwK vwK pwCmI dysLF ivwc vfpry jF nypry cVHn qoN pihlF PVIaF geIaF dihsLqgrd kfrvfeIaF dIaF qfrF pfiksqfn nfl juVIaF imlIaF hn aqy ajy vI iml rhIaF hn. pwCmI dysL hI nhIN Bfrq, aPgfinsqn, ieMzonysLIaf smyq hor keI dysLF ivwc vfpry dihsLgrd kFzF df sbMD vI iswDf pfiksqfn nfl juiVaf imldf  irhf hY. muMbeI ivwc huxy vfpry lVIvfr bMb kfZ df Kurf vI pfiksqfn jf inkilaf hY.

          muMbeI stfk akcyNj vfly bMb kFz df muwK dosLI dfAUd iemrfhIm vI pfiksqfn zyry leI bYTf hY aqy BfrqI pMjfbI ivwc zyZ dhfkf lFbU lgfeI rwKx vfly keI dihsLqgrd vI awj qwk pfik srkfr dy mihmfn bxy hoey hn. ksLmIr ivwc inwq Ptdy bMb dy plIiqaF nMU qF awg hI srhwd pfroN lgfeI jFdI hY.

          kYNnyzf dy pRDfn mMqrI df isr klm krn, sMsd dy nfl torFto ivwc keI aihm iemfrqF `qy hmlf krn dI kiQq sfijsL ivwc PVy gey 18 ku ieslfimk dihsLqgrdF dy kys ny knyzIan lokF aqy pRYs nMU ies dirMdgI pRqI jfgrUk kIqf hY. knyzIan mIzIaf hux afm nfloN ikqy vwD dihsLqgrdI dIaF jVHF qlfsLx ivwc lwgf hoieaf hY. aKLbfr glob aYNz myl aqy nYsLnl post ies bfry keI Koj BrpUr qwQ pRkfsLq kr cuwky hn.

          afpxI iek lVIvfr Koj BrpUr rporitMg ivwc nYsLnl post ny pfik ivc ckldy dihsLqgrd tRyinMg kYNpF dI rUpryKf dwsI  hY aqy kYnyzf smyq keI pwCmI dysLF dy ielfimk kwtVpMQIaF df Kurf qlfisLaf hY.

          aKLbfr nYsLn post df rportr dwKxI ksLmIr ivwc bflfkot ivwc diraf kUnfr dy iknfry bxy dihsLqgrd kYNp dIaF brUhF qwk awpVn ivwc kfmXfb hoieaf hY aqy sQfnk lokF dy ies kYNp bfry ivcfr vI ley hn. iehnF qwQF nfl pfi srkfr dy ieh dfavy KoKly sfbq huMdy hn ik pfiksqfn dI DrqI `qy koeI ajyhy tRyinMg kYNp nhIN hn.  Bfrq icrf qoN ajyhy tRyinMg kYNpF dy aqy-pqy pwCmI dysLF dy iDafn ivwc ilafAuNdf irhf hY pr hux jd awg pwCmI dysLF dy srdx qwk awpVI hY qF AuhnF Kud iehnF kYNpF df pqf lgfAuxf sLurU kr idwqf hY.

          aKLbfr nYsLnl post dy rportr jnfb stUart bYWl ny ies tRyinMg kYNp nMU jFdI pwgzMzI dI qsvIr vI Cfieaf kIqI hY aqy afp ies kYNp dy sikAUrtI gyt qwk dy drsLn vI kIqy hn. phfVIaF dy ivckfr pYNdy ies kYNp df nfm “mdrwsf sXd aihmd sLhId” dwisaf igaf hY aqy ies dy cfr-cuPyry gYrF nMU bfhr rwKx vfsqy hiQafrbMd gfrz hmysLF qYnfq rihMdy hn. ies kYNp ivwc hux qwk dysL ivdysL dy sYNkVy dihsLqgrd tRYinMg pRfpq kr cuwky hn. nysLnl post dy rportr nMU kuJ sQfnk bMidaF ny ies kYNp dy njLdIk nf jfx dI slfh ieh kihMidaF idwqI sI ik Auh lok (kwtVpMQI) idmfgI qOr `qy bImfr hn aqy hr njLdIk jfx vfly nMU jsUs smJ ky PV lYNdy hn.

          imsIsfgf invfsI 23 sflf jmfl jymjL jo ies smyN ihrfsq ivwc hY ies kYNp ivwc tRyinMg lY ky kYnyzf pRiqaf dwisaf jFdf hY. jmfl 5 nvMbr 2005 nMU torFto qoN lMdn-dubeI huMdf hoieaf  pfiksqfn phuMicaf sI. pfik srkfr df dfavf hY ik ieh kYNp 5 ku mhIny pihlF bMd kr idwqf igaf sI pr aKLbfr nYsLnl post dy rportr ny sQfnk lokF qoN jo jfxkfrI iekwTI kIqI hY muqfibk ieh kYNp ajy vI guMmrfh krky ilaFdy nOjvfnF nMU TUh-Tfh isKf irhf hY. sQfnk lokF muqfibk ajy kuJ smF pihlF hI pfiksqfn dy jMglfq ivBfg df iek krmcfrI jMgl ivwc gsLq krdf ies kYNp dy njLdIk phuMc igaf sI aqy gfrzF ny Aus nMU jsUs smJ ky kYd kr ilaf sI aqy sQfnk lookF dy BfrI dbfE pfAux kfrn musLkl nfl ijMLdf irhfa kIqf sI. ies qoNN sfbq huMdf hY ik ies dihsLqgrd kYNp dy njLdIk srkfr iks dI cldI hY. ies kYNp ivwc do qrF dy tRyinMg kYNp cldy dwsy gey hn. iek hlkf kors hY jo do ku hPLqy df hY aqy ijs nMU “dOrf-ey-afm” df nfm idwqf igaf hY aqy ies dy isiKafrQIaF nMU golI iswkf clfAuxf isKfieaf jFdf hY aqy dUjy kuJ mhIny cwlx vfly kors df nfm “dOrf-ey-Kfs” hY ijs dy isiKafrQIaF nMU bMb bxfAuxy aqy sMgTq sYWl clfAux afid dI tRyinMg idwqI jFdI hY.

          rportr ny hfsl kIqI jfxkfrI dy aDfr `qy iliKaf hY ik ies kYNp df kMtrol mOlfnf msUd ajLhr dy hwQ ivwc hY. AuhI mOlfnf msUd ajhr jo dihsLqgrdF ny ieMzIan eyarlfeInjL df jhfjL agvfh kr ky aqy kMDfr ivwc XfqrIaF smyq bMdI bxf ky Bfrq qoN Cuzvfieaf sI. eysy mOlfnf ajLhr df sflf huxy 9 agsq nMU brqfnIaF qoN Auzx vfly amrIkn hvfeI jhfjLF nMU awD asmfny bMbF nfl AuzfAux dI sfijsL ivwc igRPLqfr kIqf igaf hY. rsLId rfAuPL nfm df ieh ivakqI ies sfijLsL df muwK Drf smiJaf jf irhf hY.

          mOlfnf msUd ajLhr df  sbMD ksLmIr dy dihsLqgrd gut ‘jYsLy muhMmd’ nfl hY aqy jd dunIaF dy keI dysLF ny ies `qy pfbMdI lgf idwqI sI qF iehI guwt ‘lsLkrey qoiebf’ dy nfm hyT ivcrn lwg ipaf aqy hux bhuqIaF kfrvfeIaF ies nvyN nfm hyT hI huMdIaF hn. pwCmI KuPIaf eyjMsIaF muqibk ‘lsLkrey qoiebf’ hux Esfmf dy al-kfiedf dy Coty sihXogI dy drjy nMU pfr kr ky aMqrrfsLtrI dihsLqgrdI df muwK Durf bx geI hY.

          lokF qoN mfieaf dy gwPLy iekwTy krn aqy nvyN rkrUt Bflx vfsqy dihsLqgrdF ny iek vwKrI sMsQf bxfeI hoeI hY ijs nfm “jmfieq-Ed-dfvf” hY aqy ieh sMsQf iek smfj syvI sMsQf vFg ivcrdI hY.

          kYnyzf dy aKLbfr glob aYNz myl ny iek aihm rport ivwc ies hPLqy iliKaf hY ik aPLgfn aiDkfrI ieh mihsUs krdy hn ik aPLgfn dihsLqgrdI dIaF jVF pfiksqfn ivwc hn. rportr jrmI simQ ny iliKaf hY ik iek aPLgfn POj dy aPLsr ny qF ieQoN qwk afK idwqf hY ik qfilbfn nMU kfbU krn vfsqy “sfnUM” pfiksqfn df kuJ krnf pYxf hY. rportr jrmI simQ ny aPLgfinsqn ivwc pRkfsLq hoeIaF kuJ rportF df hvflf dy ky iliKaf hY ik pfik ivwc bYTy kuJ aPLgfn qfilbfn dihsLqgrd pfiksqfnI KuPIaf eyjMsI afeI[ aYs[ afeI[ dIaF kfrF ivwc GuMmdy hn. pMjfb ivwc dihsLqgrdI dy dOr mOky vI keI “bfby” afeI[ aYs[ afeI[ dIaF kfrF ivwc GuMimaf krdy sn. hux AuhnF dI vI[ afeI[ pI[ ilmo srivs cldI hY jF bMd ho geI ies bfry kuJ pqf nhIN lg sikaf.

          ies hPLqy dOrfn aPLgfinsqfn ivwc qfilbfn dihsLqgrdF aqy nyto gwTjoV dy POjIaF ivckfr sKLq JVpF hoeIaF hn ijhnF ivwc Gwto Gwt 4 knyzIan POjI mfry gey hn. eysy qrF brqfnIaF df iek POjI jhfjL izwgx nfl 14 sYnik mfry gey hn ijs nMU qfilbfnF ny suwt lYx df dfavf kIqf hY. ajy vI Gsmfx df XuwD cl irhf dwisaf igaf hY.

          ies aprysLn ivwc pfik dI njfLkq nMU smJidaF bIqy hPLqy kYnyzf dy rwiKaf mMqrI jnfb gfrzn Ekfnr ny aPLgfinqsfn aqy pfiksqfn df dOrf kIqf hY aqy sfl 2005 dy sLurU qoN hux qwk pfik igaf ieh 18vF knyzIaf zYlIgysLn hY. pfik siQq iek knyzIan izplomYt ny afiKaf hY ik kYnyzf nMU pfik srkfr `qy hor dbfE pfAuxf cfhIdf hY qF ik dihsLqgrd kfrveIaF `qy kfbU pfieaf jf sky. nYto sMgTn dy mfry jf rhy hr POjI dI lfsL pwCmI dysLF ivwc Es aPLfgn POjI aPLsr dy ivcfrF dI hfmI BrdI hY ijs df kihxf hY ik “sfnMU pfisqfn bfry kuJ krnf pYxf hY.” dihsLvfd dy mfmly ivwc pfiksqfn dI dUhrI phuMc kfrn pwCmI dysLF ivwc Gusr-musr vDdI jf rhI hY jo nvF rMg ivKf skdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here