www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

sLONkI ieMglYNzIaf dI klm qoN ilKy hPqfvfrI lyK


 

motr-kfrF kxk Kfx lwgIaF! grIbF df kI bxygf?

          do ku mhIny ipwCoN jd sLONkx nMU afty df bYg KrIdxf ipaf qF vD kImq vyK ky qVp AuWTI aKy kImq qF dugxI ho geI hY pqf huMdf qf pihlF hI 6-7 bYg lY ky rwK lYNdy. afty dy 6-7 bYg qF sLONkI qy sLONkx dI joVI ny zyZ sfl ivwc nhIN sn Kfxy aqy eyny smyN ivwc awDy bYgF nMU suMzI jF AuWlI lwg jfxI sI. pr sLONkx df vws cldf qF pYsy bcfAux dy bhfny awDf aftf suMzI nMU Kuaf idMdI.

          iek qF sLONkI sLUgr df mrIjL hox kfrn rotI Gwt KFdf hY aqy dUjf shurI sLONkx do rotIaF Qwpx qoN zrdI hLqy ivwc 3-4 vfr sLfm nMU gurdvfry jfx df bhfnf lgf lYNdI hY. gurdvfry df nfm suxdy hI sLONkI jfx jFdf hY ik asl kfrn pRsLfdf iqafr krn qoN bcx df rsqf huMdf hY. byvws hoieaf sLONkI bYWz-PfeIt qoN bcx vfsqy Jwt kfr dIaF cfbIaF cwuk ky awgy ho qurdf hY aqy lMgr hfl ivwc duwD vfly mUhdy mfry kryt `qy jf bYTdf hY. ies nfl sLONkI afpxf kMn aqy jIB rs dono hI muPq ivwc pUry kr lYNdf hY.

          do ku mhIinaF ivwc afty dIaF kImqF duwgxIaF ho jfx bfry jd sLONkI ny iek jfxkfr swjx qoN puwiCaf qF swjx jI ny dwisaf ik bIqy do mhInaF ivwc kxk dIaF kImqF duwgxIaF ho geIaF hn ijs kfrn afty dI kImq vD geI hY. iekwlI kxk hI nhIN, mwkI dIaF kImqF vI vD geIaF hn. swjx jI ny dwisaf ik AuqrI amrIkf ivwc swB qoN vwzI mMzI isLkfgo ivwc hY ijwQy kzk df Bfa dugxf hox nfl keI vpfrI qF mflomfl ho gey hn aqy ies df kfrn motr kfrF hn.

          motr-kfrrF df kxk nfl kI sbMD? puwCy jfx `qy swjx jI ny dwisaf ik dunIaF ivwc qyl ijs nMU ptrol aqy zIjLl afKdy hn hux Gtdf jf irhf hY aqy grIn hfAus gYsF df vI bhuq rOlf pY irhf hY ijs kfrn eINDn (bflx) dy nivafey jf skx vfly  sroq BflLy jf rhy hn. ies vfsqy gYsohol jF bfieE zIjLl bxfAux vfsqy hux aMn vriqaf jfx lwg ipaf hY. kxk, mwkI aqy hor iksm dy dfxy hux nvyN iksm df qyl iqafr krn vfsqy vrqy jf rhy hn ijs kfrn dfixaF dI QuVH pYdf ho rhI hY. bws ies QuVH jF vD rhI Kpq kfrn hI dfixaF dIaF kImqF vD rhIaF hn ijs df asr lok suprmfrkIt ivwc vyK rhy hn.

          sLONkI ny soicaf ik ieh aslI klLXug dI insLfnI hY ijwQy hux grIb nMU qF dfxy nsIb nhIN hoxgy pr jLorfvrF dIaF kfrF dfxy Kfieaf krngIaF. mnuwK afpxy buxy jfx ivwc afp hI Psdf jf irhf hY. ijwDr Bjdf hY kudrq awgoN Gyr lYNdI hY. kdy qyl mukx df zr, kdy gYsf PYlx df zr, kdy jLihr PYlx df zr, kdy lVfeI df zr qy hux dunIaF dy kroVF grIbF vfsqy afty dI Gft df zr pYdf ho igaf hY.

 

no zirMk no zrfeIv

          sLONkI iek idn svyry svyryy iek pMjfbI ryzIE sux irhf sI ijs `qy KbrF pysL kIqIaF jf rhIaF sn. gwl ikRsims qoN pihlF dI hY jd hr pfsy spft cYikMg df BYa sI. hr ryzIE vflf iehI afK irhf sI ik sLrfb pI ky gwzI nf clfieE. KbrF KLqm kr ky iek mIzIafkfr lokF nMU iehI sunyhF dyxF cfhuMdf sI pr aMgryjLI aqy pMjfbI dI iKcVI krdf hoieaf afp hI AulJ ky rih igaf.  jnfb jI dy mUMhoN jo sLbd inkly Auh ies qrF sn, no zirMk no zrfeIv. Bfv jy sLrfb nhIN pIqI qF gwzI nf clfE. jnfb jI zONt zirMk aYNz zrfeIv afKxf cfhuMdy sn pr sunyhF Eltf dy gey. hux ieh nhIN pqf ik AuhnF Kud afpxy sunyhyN `qy aml kIqf jF nhIN jF koeI hor sLONkI vrgf gLlqI nfl AuhnF dI slfh mMn ky jylL dI Xfqrf qF nhIN kr bYT!

 

BfrI brPLbfrI `c kYnyzf dy iswKF vloN Drnf?

          sLONkI jd bIqy hPLqy gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl bYTf grm cfh dy lMgr dIaF cuskIaF lY irhf sI qF kuJ swjx kMn-rs vfsqy af bYTy. iek swjx ny pIs-rYlI dI gwl CyV leI aqy kuJ AuhnF muhMmd quglkF dI dfd dyx lwg ipaf ijhnF ny kdy lokF nMU hspqfl iKlfPL Drnf dyx df swdf idwqf sI aqy ieh afKx lwg pey sn ik AuhnF hspqfl iKLlfPL pIs-rYlI krnI hY. sjx jI df kihxf sI ik quglkF nMU hspqfl iek POjI adfrf jfpdf hovygf jo iksy jMg ivwc rwuJf hoieaf sI aqy ieh lok hspqfl iKlLfPL pIs-rYlI krky ieh jMg rokxf cfhuMdy sn.

          sLONkI nMU Xfd hY ik jd brYNptn gfrzIan aKLbfr ny ieh ilK idwqf sI ik pMjfbI BfeIcfrf hspqfl iKLlfPL mujLhfrf krygf qF kuJ quglkF ny gfrzIan iKlfPL cfry Kur cwuk ley sn. gfrzIan dy sbMDq rportr ny bhuq ikhf sI ik Aus ny EhI iliKaf hY jo iksy pMjfbI  swjx ny Aus nMU dPLqr afpxy afp af ky dwisaf hY. pr dfavy kIqy gey ik gfrzIan ny afpy ies qrF iliKaf hY aqy ies df ivroD krky ikhf igaf ik Drnf jF pIs-rYlI sfry brYNptn dy vfsI kr rhy hn nf ik iekwlf pMjfbI BfeIcfrf kr irhf hY. pqf lwgf hY ik brYNptn gfrzIan aKLbfr df stfPL eynf pRysLfn hoieaf ik AuhnF iek cup sO suK df rsqf apxf ilaf.

          quglkF dy khy lokF ny nf pIs-rYlI kIqI aqy nf Drnf idwqf. ros rYlI BrvIN hoeI aqy ros mfrc vI kIqf igaf jo bMd kIqy gey hspqfl jf ky smfpq hoieaf. pr pIs-rYlI aqy Drny vfly iPr bfjL nf afey aqy AuhnF kmfl hI kr idwqf iek Kfs KLbr iek pMjfb dy aKLbfr ivwc jf pRkfsLq krvfeI.  lMgr hfl dI kMD nfl bYTy sLONkI nMU iek swjx ny ies KLbr dI kfqr ivKfeI ijs df hYizMg kuJ ies qrF sI, BfrI brbfrI `c kYnyzf dy iswKF vwloN Drnf.

          sLONkI ieh kfqr vyK ky hYrfn rih igaf ik brYNptn gfrzIan nMU pihlF golmol aqy asLuD jfxkfrI dyx vfly aqy iPr  pMjfbI BfeIcfrf mujLfhrf krygf ilKx kfrn ieh hfl-duhfeI pfAux vfly ik pIs-rYlI brYNptn dy lokF vloN ho rhI hY afp pMjfbI sLbd df iqafg kr ky hux iswKF vloN Drnf `qy af ky KV gey hn. kmfl hY iehnF lokF dI jo iksy pMJfbI aKLbfr nMU ieh KLbr Byj rhy hn ik iswKF ny brPLbfrI ivwc hspqfl dy iKlfPL Drnf idwqf hY jd ik iksy ny Drnf qF idwqf hI nhIN sI. hoieaf ros mujLhfrf aqy ros mfrc sI aqy kIqf brYNptn vfsIaf vloN igaf sI ijs ivwc bhuqI igxqI opMjfbIaF dI sI.

          ies ros mujLfhry leI bxfeI geI kmytI df cyarmYn iek  brUs hyNnjL nfm df gorf sI aqy ko-cyar rfj sLfrDf nfm df ivakqI ihMdU BfeIcfry nfl sbMDq hY. ies kmytI ivwc bhuqf kMm krn vfly swjxF ivwc guridafl isMG muMzI, amr isMG Bulr, rxjIq isMG lopoky, kulivMdr isMG Kihrf aqy kuJ hor swjx sLfml sn ijhnF df sbMD iswK Drm nfl hY. hF ho skdf hY kuJ aYsy lok vI hox ijhnF df jF qF koeI ivsLvfs jF Drm hovy hI nf aqy jF lokF nMU AuhnF dy Drm bfry pqf nf hovy pr ieh kmytI inrol isKF dI kmytI nhIN sI.

          hYrfnI dI gwl ieh hY ik kuJ aYsy lok vI huMdy hn ijhnF nMU ibnF isr pYr gwlF mfrn dI afdq huMdI hY aqy Auh mUMh Kohlx qoN ipwCoN vI afpxI glqI suDfrn jogy nhIN huMdy aqy vfr vfr ieko glLqI krI jFdy hn. jo sfrI rfq Gotf lgfAux nfl vI afpxI glLqI ivwc suDfr nhIN kr skdy ajyhy kcmrV afgUaF qoN rwb bcfey! qy BfrI brPLbfrI ivwc kukVI vFg Drnf dyx iehnF nMU zyZ ku GMtf brPL `qy ibTfey ijs nfl iehnF dy  idmfg dI rPLqfr sLfied kuJ TIk ho jfey.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


Dfrimk kwtVvfd df krUp ichrf!

          ajy iqMn ku hPLqy pihlF hI suzfn ivwc iewk brqfnvI dI aiDafpkf dy iKlfPL Dfrimk inrfdr, nPrq PlfAux aqy Dfrimk BfvnfvF nUM Tys phcfAux dosL ivwc kys drj kIqf igaf sI. 54 sflf ijlIan igbnjL, suzfn dy iewk pRfiemrI skUl ivwc pVf rhI sI. aiDafpkf df ksUr ieh sI ik jd Auh afpxI klfs ivwc Coty bwicaF nUM jfnvrF bfry jfxkfrI dy rhI sI qF Auh iewk tYzI byar kfls ivwc lY ky afeI. Aus ny bwicaF nUM puwiCaf ik ies tYzI byar df nF kI rwiKaf jfvy? iek bwcf ijs df nF muhMmd sI, ny ikhf tYzI byar df nfm myry nfm `qy rwK idwqf jfvy. aiDafpk ny muhMmd nfm dy ies bwcy dy khy ies tYzI byar df nF muhMmd rwK idwqf aqy bwicaF nUM Aus AuWpr iewk lyK ilKx nUM ikhf. bws ies qoN hI ies ivvfd dI sLurUafq ho geI sI, aKy bIbI ny ieslfm df apmfn kIqf hY.

          ies aiDafpk bIbI nMU ihrfsq ivwc lY ilaf igaf aqy ikhf igaf ik ies dosL ivwc bIbI nMU  6 mhIny dI kYd aqy 40 koiVaF dI sjLf iml skdI hY.  dunIaF pwDr `qy ies df ivroD hoieaf aqy brqfnvI srkfr ny vI sKLq ivroD kIqf qF Aus nMU 15 idnF dI kYd dI sjLf idwqI geI sI. hflq eynI krfbn ho geI sI ik suzfn dI rfjDfnI KfrqUm ivwc vwzy vwzy mujLfhry hox lwg pey sn aqy bIbI dy isr dI mMg kIqI jfx lwg peI sI. aKy bIbI nMU sUlI `qy ltkfieaf jfxf cfhIdf hY. afKr sUzfn srkfr ny bIbI nMU kul 9-10 idn kYd ivwc rwK ky zIport kr idwqf sI aqy bIbI ny axjfxy ivwc kuqfhI krn dI muafPLI vI mMg leI sI.

          iek iKzOxf-numf tYzI byar jF afK lE irwC dy buwq df nfm muhMmd rwKx nfl ieslfm dI qOhIn ho geI sI. pr afspfs inghf mfr ky vyKey qF muslmfnF ivwc lwKF ivakqI hn ijhnF dy nfm nfl muhMmd lgdf hY. hux jy pqf krIey qF kI Auh sfry muhMmd  nfm dy muslmfn sMq qbIaq dy iemfndfr ivakqI hn? kI ies gwl dI grMtI hY ik sfry muhMmd nfm dy muslmfn bhuq iemfndfr aqy sLrIP hn aqy AuhnF ivwc koeI vI cor-Aucwkf jF kfql nhIN ho skdf? jy ho skdf hY qF kI ies nfl ieslfm df inrfdr nhIN huMdf? ieh gwl ieslfm qwk sImq nhIN hY qkrIbn hr Drm ivwc hI mfpy afpxy bwicaF dy nfm Dfrimk sKLsLIaqF dy nfvF dy aDfr `qy rwKdy afey hn aqy rwKdy rihxgy. ihMdU, iswK, eIsfeI  aqy hor ivsLvfsF dy lok ies iksm dy nfvF qoN mukq nhIN hn sgoN keI qF afpxy vpfrk adfiraF dy nfm vI Dfrimk mhwqqf vfly nfvF dy aDfr `qy rwKdy hn. ies nfl iehnF sfry vpfrF ivwc mukMml eImfndfrI dI grMtI nhIN idwqI jf skdI aqy nf hI sbMDq ivakqI nfm dy aDfr `qy pivqr mMinaF jf skdf hY. iek gwl dfavy nfl  khI jf skdI hY ik sbMDq tYzI-byar ijs df nfm muhMmd rwiKaf igaf sI, Aus ivwc byeImfnI jF apivqwrqf vflf koeI dosL hoxf sMBv hI nhIN sI pr ieslfm iPr vI ies nfl apmfnq hoieaf mMinaf igaf aqy kys vI drj hoieaf aqy sjLf vI hoeI. qwQF vwl vyKIey qF ieh swB kuJ ikMnf nklI jfpdf hY aqy ieh hI Dfrimk kwtVvfd krUp ivhrf hY.

          aPLgfinsqfn ivwc qfilbfnF ny lokF nMU Dfrimk sLrIaf dy gulfm bxfeI rwiKaf, aOrqF nMU GrF ivwc kYd krI rwiKaf, tI[vI[, sMgIq, iPLlmF aqy nwcx-twpx `qy pfbMdI lgfeI rwKI aqy bfmIafn Kyqr ivwc sdIaF purfxy mhfqmf buwD dy pwQr ivwc qrfsLy hoey afdm kwd buwq bfrUd nfl Auzf idwqy gey. aPLgfinsqfn dy purfqn bjLurgF dI amuwl klf -ikrq Dfrimk kwtVvfd imMtF ivwc ingl igaf.

          kwtVfdI bfmIan dy buwD dy buqF nMU Auzf ky sMqusLt nf hoey aqy AuhnF swq smuMdr pfr af ky inAU Xfrk dy vrlz tryz sYNtr nMU qbfh kr idwqf ijs ivwc iqMn hjLfr qoN vI vwD byksUr lok mfry gey.

          awj dunIaF Br ivwc Dfrimk kwtVvfd ny kihr mcfieaf hoieaf hY, QF QF afqmGfqI lokF dy KUMn dI holI Kyz rhy hn aqy ies nMU jfiejL dws rhy hn. ieh hI Dfrimk ktwVvfd df krUp ichrf hY ijs qoN dunIaF nMU BfrI Kqrf hY.

          pMjfb ny vI zyZ ku dhfkf Dfrimk kwtVvfd df syk Jwilaf hY aqy awj vI ajyhy lokF dI kmI nhIN hY jo Auh idn iPr AuzIk rhy hn jd lokF `qy AuhnF df hukm iPr cwl skdf hovy. eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 331 ivakqI Auzf idwqy gey sn   ijs dI qPLqIsL cl rhI hY. ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nfm df ivakqI sjLf vI pRfpq kr cwukf hY pr aYsy swjxF dI Gft nhIN hY jo ies hfdsy vfsqy Bfrq dI srkfr nMU dosL qF idMdy hn pr nfl hI ieMdrjIq isMG irafq nMU ijLMdf sLhId vI dwsdy hn. ieko smyN do do byVIaF `qy svfr ho ky Dfrimk kwtVfdI lokF nMU ikMnI ku dyr buwDU bxf skdy hn ieh iek Kuwlf svfl hY.

          Dfrimk kwtVvfd ny pfiksqfn ivwc vI qrQwlI mcfeI hoeI hY aqy pfiksqfn bfrUd dy Zyr `qy bYTf pRqIq huMdf hY. ieh kuJ ku Audfhrxf hn pr ies qoN ielfvf vI hr Kyqr aqy hr Drm ivwc kwtVvfdI afpxy afpxy ZMg nfl kYNcI clf rhy hn aqy ies nMU Dfrimk syvf smJdy hn.

          imsIsfgf sLihr ivwc bIqy hPLqy iek 16 sfl dI muilsm lVkI dI hwiqaf kr idwqI geI sI aqy ies df kfrn Aus vloN ihjfb pihnx qoN nFh dwsI geI hY. kql dy dosL ivwc Aus dy bfp nMU cfrj kIqf igaf hY aqy atfpsI rport muqfibk lVkI dI mOq glf Guwtx kfrn hoeI hY. 16 sflf aksf pRvyjL dI mOq dy kfrnF aqy ksUr df inqfrf qF adflq hI krygI pr jo sbUq bfhr af rhy hn Auh ies df kfrn lVkI dI gYr-ieslfimk jIvn-jfc nMU dws rhy hn jo Aus dy pirvfr nMU mnjLUr nhIN sI. ieqPLfk nfl aksf pRvyjL dy bfp df nfm mhuMmd pRvyjL hY jo ik hjLrq muhMmd sfihb dy nfm dy aDfr `qy hI rwiKaf igaf jfpdf hY. dfavf kIqf igaf hY ik bfp ny DI nMU mfr ky puils nMU Pon krky ies bfry dws idwqf sI. jy adflq ny ies nMU swc sfbq kr idwqf qF muhMmd afpxI DI df sjLfXfPLqf kfql bx jfvygf.

          sUzn dy skUl vflf tYzI-byar ijs df nfm muhMmd rwKy jfx `qy ieslfimk kwtVpMQIaF ny qrQwlI mcf idwqI sI aqy imsIsfgf vfly mhuMmd pRvyjL, dovF ivwc nfm dI sFJ jfpdI hY pr dovF kysF ivwc kwtVpMQIaf df pRqIkrm Aultf hoieaf hY.

          ieh gwl hux lukI-iCpI nhIN hY ik torFto dy afspfs dy bhuq sfry ieslfimk kwtVpMQI aksf pRvyjL nMU ksUrvfr dws rhy hn. aksf pRvyj kys bfry AudfrvfdI muslmfnF dIaF ilKqF dI sKLq nuqfcInI vI kIqI jf rhI hY. tYzI-byar dy mfmly ivwc ies iksm dy kwtVpMQI vwKry ivcfr rwKdy sn.  ies pRqIkrm ivclf Prk hI Dfrimk kwtVvfd df krUp ichrf  afiKaf jf skdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLONkI dosq afpxy ivcfrF df hY qy dusLmx afpxy afp df!

          9 dsMbr dI BrvIN ros mujLfhry nfl brYNptn ivwc ishq syvfvF ivwc AuxqfeIaF df mfmlf subfeI srkfr dy rzfr `qy af igaf hY aqy srkfr ny lokF dy roh nMU vyKidaF brYNptn isivk hspqfl dy borz AuWqy iek suprvfeIjLr inXukq kr idwqf hY jo agly do ku hPLiqaF ivwc cfrj sMBfl lvygf. brYNptn dy nvyN hspqfl ivwc lokF nMU drpysL musLklF aqy purfxy hspqfl nMU bMd kr dyx dy ivroD dI lihr nMU swB qoN pihlF kimAUntI dy afgUaF dy ivroD df sfhmxf krnf ipaf ijs nMU lokF dy roh ny rol ky rwK idwqf. lokF dIaF BfvnfvF aqy roh hI ies ros mujLfhry dI kfmXfbI df asl kfrn hY. AuNJ ies ros mujLfhry nMU kfmXfb krn df dfavf krn vflIaF ttIhrIaF dI kmI nhIN hY ijhnF nMU afsmfn DMmx vfsqy keI keI rfqF lwqF Aupr krky sOxf ipaf hY.

 

brYNptn dy mfmly `c bfhrly

          brYNptn dy mfmly ivwc bfhrilaF df dKl Es smyN crcf df ivsLf bx igaf sI jd hspqfl vloN lokF dy roh nMU Korf lgfAux vfsqy iek iekwT kIqf igaf sI ijs ivwc ajyhy swjx vI sLfml hoey sn ijhnF df bsyrf brYNptn ivwc nhIN hY aqy nf hI AuhnF df vfsqf brYNptn dy hspqfl nfl pYNdf hY. AuhnF dI crcf qF jLrUr hoeI sI pr hspqfl dI ieh mIitMg Tuws ho ky rih geI sI. mujLfhry dI kfmXfbI qoN bfad bfhrilaF dy smrQkF ny juvfbI hml kridaF afiKaf hY ik brYNptonIan Pfr bYtr hYlQ kyar nfm dy imlgoBy ivwc ajyhy cODrI vI hn ijhnF df afpxf Gr aqy vpfr vI iksy hor sLihr ivwc hn qy vkflq Auh brYNptn dy vsnIkF dI krn df dfhvf kr rhy hn. gwl AuhnF dI vI jfiejL hY ik jy hspqfl dy hwk ivwc bolx vfly bfhrly afK ky Tukrfey jf rhy hn qF hspqfl df ivroD krn vfly bfhrly cODrI ikvyN kbUl ley gey hn? sLONkI jfxdf hY ik ies ivvfd bfry sLONkI dIaF Auprokq sqrF dovF iksm dy bfhrilaF nMU sLONkI dy pwky dusLmx bxf dyxgIaF pr kI kry iksy nf iksy nMU qF ieh gwl afKxI hI pvygI.

 

tonI klymMt insLfnf ikvyN?

borzF ny plyt df kMm idwqf!

          iek aKLbfrI rport qoN pqf lwgf hY ik ies ros mujLfhry ivwc PYzrl ishq mMqrI sRI tonI klymMt dy iKLlfPL kuJ sfeIn borz  vI vyKx nMU imly sn ijhnF `qy bI[ sI[ aYc[ tonI klymMts sLym iliKaf hoieaf sI. jd ieh sfeIn borz pRgt hoey qF ros mujLfhry df afXojn krn vflI kmytI vloN ies df ivroD vI kIqf igaf sI ikAuNik ieh pRvfxq sfeIn jF nfhry nhIN sn. iek pMjfbI prcy ivwc pRkfsLq hoeI qsvIr ivwc iek ajyhf hI sfeIn borz aYm[ pI[ kolIn bomIey ny PiVaf hoieaf hY.

          ieh TIk hY ik ies pI-3 hspqfl dI skIm sUby dI torI srkfr ny 2002 ivwc iqafr kIqI sI aqy Es smyN tonI klymMt sUby dy ishq mMqrI sn aqy hux Auh PYzrl ishq mMqrI hn. AuhnF dI pI-3 skIm df ilbrlF ny 2003 dI cox ivwc ivroD kIqf sI aqy coxF ijwq jfx qoN bfad EhI pI-3 PfrmUlf altrnyitv PfienFisMg plfn hyT lfgU kr idwqI geI sI. tonI dI pfrtI ny qF skIm lokF sfhmxy rwKI aqy coxF ivwc Gftf vI Kfdf pr ilbrlF ny ies dy ivroD df lfB lY ky coxF vI ijwqIaF aqy iPr mukr vI gey. hspqfl zyZ sfl lyt bxnf sLurU hoieaf ijs nfl 150 imlIan zflr lfgq vI vD geI pr ilbrl iPr vI swcy hI rhy. kI bIbI bomIey nMU afpxy sfQI subfeI ilbrlF dy rol df cyqf nhIN hY?

          bIbI nMU ieh sfeIn iks ny PVfieaf sI ieh qF bIbI hI jfxdI hovygI pr mujLfhry ivwc hfjLr kuJ lokF dy dwsx muqfibk jd ros mfrc bMd pey pIal mmorIal vl qur ipaf qF bIbI bomIey cfh-pfxI dI syvf kr rhy swjxF qoN smoisaF df afnMd mfnx vfsqy phuMc geI. bIbI smoisaF dI KUb sLokIn dwsI jFdI hY aqy smoisaF vfsqy plytF df pRbMD nf hox kfrn bIbI ny hwQ ivwc PVy iek sfeIn borz nMU plyt vFg afpxI ihwk nfl lgf ilaf aqy smosy Aupr rwK ky afnMd mfxdI hoeI afpxy Gr vl cfly pf geI. hux tonI klymMt ivroDI sfeIn borz bIbI bomIey dy hwQ PVfAux vfly vI sLONkI nMU ieh sqrF ilKx kfrn pfxI pI pI ky kosxgy pr hY ieh vI swc.

 

Drnf bnfm amn-rYlI:

          mujLfhry dy kuJ afgU eyny hfloN byhfl ho ky ibafn dfg rhy sn ijhnF df mqlb kuJ hor hI inkldf hY. pihlF ieh ibafn dfgy gey ik brYNptn dy nvyN hspqfl awgy Drnf idwqf jfvygf.  Drny df mqlb huMdf hY iksy adfry jF dPLqr df rsqf ros vjoN bMd kr dyxf. hux hspqfl awgy ajyhf krnf nf qF sMBv hY aqy nf hI isafxp vflf kMm hY aqy nf hI ajyhf kIqy jfx df koeI pRogrfm hI sI. pr afsmfn DMmI KVy kuJ lok aYsIaF byqukIaF krI jf rhy sn. jd Drnf sLbd glq mihsUs hox lwgf qF iehnF swjxF ny ies nMU pIs rYlI df nfm dy idwqf ijs nMU Jwt AuhnF lokF ny cwk ilaf jo ros mujLfhry jF ros rYlI nMU Tuws krnf cfhuMdy sn. pMjfb dy iek prcy ivwc iek rportr ny ies pIs-rYlI df anuvfd amn-rYlI kr idwqf. hux pqf nhIN ieh amn rYlI kIqI iks jMg dy iKlfPL geI sI aqy ies amn rYlI nfl Auh jMg DMm vI geI hY jF nhIN? amn rYlI aqy Drny vfly vI iehnF sqrF kfrn sLONkI nMU kosx lwg jfxgy ikAuNik ies nfl AuhnF dy Zol df pol lokF sfhmxy Kohlx vfsqy sLONkI pUrf ksUrvfr hY.

 

aKy pihly suprvfeIjLr

nMU vwD hwk imly

          jd srkfr ny lokF dy roh nMU vyKidaF 24 GMty dy aMdr aMdr hI hspqfl dy borz `qy iek suprvfeIjLr nfmjd kr idwqf qF kuJ cfqur lok ies nMU Cotf kr ky ivKfAux df Xqn krn lwgy.  iek ryzIEkfr ny ieh  ibafn dfg idwqf ik srkfr jo suprvfeIjLr lgfieaf hY Auh pihlF hI hspqfl ivwc hY aqy hux Aux nMU mfmUlI ijhI hor ijLmyvfrI dy idwqI geI hY. kmfl hY ryzIEkfr jI quhfzy cfqurpuxy dy! bilhfry quhfzI vPLfdfrI dy, clo lokF nfl nf shI iksy hor nfl hI shI, vPLfdfrI qF vPLfdfrI hI hY. jnfb jI imstr kYn vfeIt ijs nMU suprvfeIjLr lgfieaf igaf hY Auh pihlF imsIsfgf dy trIlIam hspqfl df pRDfn irhf hY aqy hux purfxy qoN nvyN hspqfl dI mUv ivwc shfieqf kr irhf sI. pr hux srkfr ny Aus nMU suprvfeIjLr lgfieaf hY aqy glob aYNz myl dI rport muqfibk  srkfr dy aYlfn qoN 14 idn bfad  Aus kol hspqfl dy borz afPL zrYktrjL dIaF sfrIaF qfkqF af jfxgIaF. ies qrF Auh borz qoN qfkqvr ho jfvygf aqy borz Aus dy hyT kMm krygf. sMBv hY ik ies nfl mfmlf hwl nf hovy pr ieh mfmUlI qbdIlI nhIN hY. hux ieh ryzIEkfr jI vI sLONkI dI iswDI gwl df burf mnf jfxgy aqy ho skdf hY ik ies df juvfb vI guwsy ivwc hI dyx.

 

afm sLihrI bx ky afey lIzrF df DMnvfd!

          iek mIzIafkfr ny qF ieh afK ky kmfl hI kr idwqI hY ik Auh afm sLihrI bx ky afey lIzrF df DMnvfd krdf hY. kmfl hY ieh mIzIafkfr smJdf hY ik Auh hux lIzr bx igaf hY aqy lIzr afm sLihrI bx gey hn. sLONkI nMU lgdf hy ik mIzIafkfr jI koeI supnf hI vyK rhy hn. cMgf huMdf jy mIziafkfr jI afm sLihrI bx ky hI supnf vyKdy qF ik supnf tuwtx `qy inrfsLqf nf huMdI. zUMGI nINd qoVn df dosL dy ik ieh mIzIafkfr jI vI hux sLONkI nMU hI burf Bflf afKxgy.

 

mYN sfrI rfq pRYkts krdf irhf!

          TMz aqy goizaF dI qklIPL kfrn sLONkI afp qF ros mfrc ivwc sLfml nhIN sI ho sikaf pr ies bfry sfrIaF mIzIaf rportF bhuq iDafn nfl pVdf aqy suxdf irhf sI. somvfr sLfm nMU sLONki ny jd iek ryzIE stysLn nfl kMn lgfieaf qF sux ky bhuq hYrfnI hoeI ik ies ros df pRbMD krn vfly pRbMDk vI ieksur nhIN sn. ryzIE dI rport muqfibk iek prcf pVHn vfsqy pRbMDkF ivckfr styj `qy ksLmksL hoeI sI aqy iek swjx prcf pVHn dI ijLwd kr irhf sI pr jd gwl nf bxI qF ieh afK ky Bwj ipaf ik mYN iPr ieQoN jFdf hF. swjx ipwCy nMU Bwj qF ipaf pr afs muqfibk Aus nMU moVn koeI mgr nf igaf. ajy msF 30 sikMt hI hoey sn ik swjx jI nMU afpxI glqI df aihsfsd ho igaf. ryzIE `qy rport kr rhy swjx muqfibk swjx jI iPr awgy vDy aqy afKx lwg ik mYN sfrI rfq ies nMU pVHn dI pRYkts krdf irhf hF, awDI mYnMU pVHn idE. hux sLONkI socdY ik iksy jgfH bolx df smF hfsl krn vfsqy iek nvF qrIkf swjx jI ny lwB idwqf hY aqy Auh hY jd ikqy vI smF lYxf hovy qF afK idE ik mYN qF 15 idnF qoN jF 15 GMitaF qoN bolx dI prYkits kr irhf hF. sLONkI nMU sLwk hY ik swjx jI Es ryzIE pRogrfm nMU vI somvfr dy kos rhy hoxgy aqy awj qoN sLONkI nMU vI insLfnf bxf lYxgy.

          sLONkI nMU hYrfnI ies gwl dI hY ik hr koeI afpxy afp nMU swc puwq dwsdf hY aqy nf kfhUM sy dosqI nf kfhUM sy vYir dy dfavy krdf hY. idl qF sLONkI df vI iehI krdf hY ik swc puwq vI bxy aqy nf kfhUM sy dosqI nf kfhUM sy vYir df dfavf vI kry. pr aPLsos ies gwl df hY ik keI vfr sLONkI df swc iksy hor df JUT  aqy iksy hor df swc sLONkI df JUT sfbq huMdf hY. drasl dunIaF dy sfry JgVy hI afpxy afpxy swc kfrn huMdy hn. afqmGfqI afpxy swc kfrn hI mfsUmF dI jfn lYNdy hn.

          XkIn JUTf hovy jF swcf XkIn qF XkIn hI hY. afqmGfqI afxy swc ivwc ivsLvfs kfrn sYNkVy mfsUmF df kql kr idMdy hn. jd AuhnF sfhmxy lok kurlfAuNdy hn qF Auh KusL huMdy hn. afpxy swc df ivsLvfs iensfn dy aMdr bYTy iensfn df kql kr idMdf hY. ikAuNik swc afpxf afpxf huMdf hY ies kr ky sLONkI swcpuwq hox df kdy dfavf hI nhIN krdf.

          rhI gwl nf kfhUM sy dosqI nf kfhUM sy vYir dy dfavy dI, sLONkI ies `qy vI pUrf nhIN Auqrdf ikAuNik sLONkI dosqI vI krdf hY aqy vYr vI krdf hY. dosq sLONkI afpxy Gsy ipwty ivcfrF df hY ijhnF vfsqy hr hPLqy klm GsfeI krdf hY. afpxy ivcfrF nMU shI sfbq krn vfsqy sLONkI keI pfpV vyldf hY ies leI sLONkI nf kfhUM sy dosqI `qy kdy pUrf nhIN Auqr skdf. aqy pUrf nf kfhUM sy vYir `qy vI nhIN Auqr skdf ikAuNik ies kflm ivwc sLONkI ny afpxy ivcfr pysL krky ikMny lok afpxy dusLmx bxfey hn?

          ikAuNik sLONkI afpxy ivcfrF kfrn afpxy dusLmx afp bxfAuNdf hY ies leI drasl sLONkI dusLmx afpxy afp df hI hY iksy hor df nhIN hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


s: mfn dy ibafn keI vfr mnorMjn BrpUr huMdy hn!

          sLRomxI akflI dl aMimRqsr dy pRDfn s: imsrnjIq isMG mfn ajyhI sKLsLIaq hY ijs bfry insLy nfl kuJ nhIN afiKaf jf skdf. s: mfn hr muwdy `qy ajyhf pRqIkrm dyx dy afdI hn ijs dI koeI vI afs nhIN kr skdf. jd awqvfd dy dOr dOrfn s: mfn pihlI vfr aYm[ pI[ cuxy gey sn qF kOx sox skdf sI ik Auh sMsd dy aMdr jfx vfsqy iqMn  Puwt dI ikRpofn nfl lY jfx dI ijLd ivwc hI sfrI trm ibnF sMsd dy aMdr vVHn qoN gujLfr dyxgy. AuhnF dI nuqfcInI vI bhuq hoeI pr Auh afpxy stYNz `qy aVy hI rhy hflF ik aglIaF coxF ivwc ieh svfl auhnF dI kMpyn nMU Buq bx ky cMbiVaf irhf ik jy Auh ijwq vI jfx qF iqMn Puwt dI ikRpfn dy nfl sMsd dy aMdr jf x dI ijLd qF Auh Cwzxgy nhIN aqy inXm ajyhf krn dI afigaf nhIN dyxgy.

          pfiksqfn dy POjI sLfsk jnrl musLrwPL ny jd aYmrjMsI df aYlfn kIqf qF dunIaF Br ivwc Aus dI sKLq nukqfcInI hoeI. nf cfhuMidaF hoieaF vI amrIkf ny aYmrjMsI jtfAux dI mmg kIqI pr bieh s: mfn hI sn ijhnF aYmrjMsI dy aYlfn nMU jfiejL Tihrfieaf sI. keI vfr s: mfn dy ibafn mnorMjk hox dy nfl nfl arQBrpUr vI huMdy hn. iek ajyhf vI ibafn kuJ ies qrF df sI. s: ismrnjIq isMG mfn ny pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF bfdl pirvfr leI srkfrI qOr `qy Cy bulyt prUP gwzIaF KrIdy jfx `qy afiKaf ik jykr bfdl pirvfr nUM lokF qoN eynf hI zr lwgdf hY qF AunHF nUM tYNk lY ky dyxy cfhIdy hn.

          s: mfn aqy AuhnF dy isafsI BfeIvfl rhy dljIq isMG ibwtU ivckfr KVkdI KVkdI hux vMz ivwc bdl geI hY aqy dovyN afgU hI afpxy afpxy dl nMU aslI dl afK rhy hn aqy dUjy nMU dl dI pRDFngI qoN Kffrj krn dI kfrvfeI kr cuwky hn. dovF afgUaF ny hI vwK vwK jlsy aqy kfnPrMsF kIqIaF hn aqy afpxy afp nMU asl pMQ drdI hox dy dfvvy kIqy hn aqy nfl dUjy `qy sKLq dUsLxbfjLI kIqI hY. ies sfry Gtnfkrm ivwc s: mfn dy dljIq isMG ibwtU iKlfPL idwqy ibafn bhuq hI idl iKcvyN hn. iek pRYs kfnPrMs ivwc dljIq isMG ibwtU dy sbMD ivc bolidaF s: mfn ny Aus nUM kYtF df srdfr dwisaf sI aqy dosL lgfieaf sI ik jo smfgm dljIq isMG ibwtU vwloN kuJ idn pihlF kIqf igaf hY Auh bfdl srkfr aqy sLoRmxI kmytI dy sihXog nfl hoieaf hY.

          ivroDIaF ny vI s: mfn `qy keI qrF dy ieljLfm lgfey hn pr koeI vI ibafn ies qrF dI mfr nhIN krdf ijs qrF dI mfr ieh ibafn krdf hY. sLONkI jy ikqy ies iksm df ibafn supny ivc vI ikafs bYTdf qF aKOqI pMQ drdIaF ny  sLONkI df gftf lfh dyx dIaF DmkIaF dy Pon KLVkfAux lwg jfxf sI aqy KLbrnfmf vfilaF ny aslI sLONkI df nklI skYc aKLbfr ivcoN AuqfridaF iek imMt vI nhIN sI lgfAuxf.

          gwl s: mfn dy jwgoN qyhrvyN ibafnF dI ho rhI sI aqy ipwCy s: mfn dy PrjMd vI nhIN rhy. iek rport kuJ ies qrF afKdI hY ik cMzIgVH pRYWs klwb ivKy s[ ismrnjIq isMG mfn dy spuwqr s[ iemfn isMG mfn, jnrl skwqr gursyvk isMG jvfhrky, pRoPYsr mihMdrpfl isMG aqy do ijLlHf pRDfnF gurpRIq isMG iJMbr mfnsf aqy pRimMdr isMG bflIaF vflI biTMzf ny iek pwqrkfr sMmyln dOrfn Aukq dohF afgUaF `qy dosL lfey ik BfeI ibwtU aqy BfeI gfmf ny nUrpur bydI qy afnMdpur sfihb ivKy ijhVy do Pfrm hfAUs KrIdy sn Auh Pfrm hfAUs luiDafxf bYNk zkYqI dy ruipaF nfl KrIdy gey sn. AunHF ikhf ik sI[ bI[ afeI[ vwloN kIqI pVqfl ivwc ies gwl dy pwky sbUq iCpy pey hn ik ieh do Pfrm hfAUs luiDafxf bYNk zkYqI dy pYsy nfl KrIdy gey. ienHF Pfrm hfAUsF dy mflk BfeI ibwtU aqy gursLrn isMG gfmf hn aqy ies mlkIaq dy sbUq sLoRmxI akflI dl aMimRqsr kol mOjUd hn.

          sLONkI kol Auprokq ibafn dy hwk ivwc jF iKlfPL nf koeI sbUq hY aqy nf hI sLONkI ies bfry koeI afpxf ivcfr pRgt krnf cfhuMdf hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik jo ibwtU eynf mfVf dwisaf jf irhf hY Auh hI mhInf ku pihlF s: mfn dI swjI bFh sI. aqy dUjy pfsy s: mfn ibwtU vfsqy bhuq sInIar, kurbfnI vfly  aqy eImfndfr afgU sn.

          s: mfn ny ies hPLqy hYrfnkun ibafn dfgx dI swB ksr hI kwZ idwqI hY. AuhnF sLhId Bgq isMG df buwq BfrqI sMsd ivwc lgfey jfx df ieh kihMidaF ivroD kIqf hY ik sLhId Bgq iewk awqvfdI sI aqy Aus df buwq lgfey jfx nfl glq sMdysL jfvygf. AuhnF awgy ieh vI ikhf hY ik sLhId Bgq isMG aqy mhfqmf gFDI ny afjLfdI vfsqy kuJ nhIN kIqf Bfv AuhnF dI koeI dyx nhIN  hY. mhfqmf gFDI bfry qF Auh pihlF vI keI iksm dI BVfs kwZdy rhy hn pr sLhId Bgq isMG bfry ies qrF df ibafn dfg ky Auh Ps gey pRqIq hMdy hn. sLhId Bgq isMG iek aYsI sKLsLIaq hY ijs bfry ies qrF df ibafn pMjfb dy lok hjLm nhIN kr skdy aqy pMjfb srkfr jF kih lE ik pMjfb puils ny s: mfn dy iKlfPL iek kys drj vI kr ilaf hY aqy pqf lwgf hY ik AuhnF nMU igRPLqfr vI kr ilaf igaf hY. AuhnF qoN ies ibafn vfsqy muafPLI mMgx dI mMg vI kIqI geI hY aqy ros vI pRgt kIqy gey hn pr s: mfn jfxdy hn ies nfl AuhnF nMU koeI Prk nhIN pYx vflf aqy ies iksm dy mnorMjk ibafnF df islislf rukx vflf nhIN hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf


zflrF df mxF mUMhIN guV kYnyzf dIaF ishq syvfvF ivwc ajy vI EnIN imTfs pYdf nhIN kr sikaf!

 

          XUrp dy kuJ ivksq dysLF nMU Cwz ky dunIaF Br ivwc hI ishq syvfvF dI kmI mihsUs kIqI jf rhI hY. iehnF dysLF ivwc vI ishq syvfvF `qy af irhf Krcf idno idn vDdf jf irhf hY aqy srkfrF dy bjt df KOa bxdf jf irhf hY. dunIaF dy grIb dysL qF ies mfmly ivwc ajy bhuq ipwCy hn pr hYrfnI ies gwl dI hY ik dunIaF df Tfxydfr, amrIkf vI pbilk ishq syvfvF dy mfmly ivwc bhuq sfry grIb dysLF qoN ipwCy hY. amrIkf ivwc ishq syvfvF vwzI afmdn df sfDn hn. AuNJ qF hr dysL ivwc hI ishq syvfvF afmdn df sfDn hn ikAuNik iehnF ivwc kMm krdy lokF df vwzf ihwsf rojLI rotI afpxy ies DMdy ivcoN hI kmfAuNdf hY pr kuJ adfry aYsy vI hn jo ishq syvfvF pbilk dy Bly vfsqy hI idMdy hn aqy idMdy vI qkrIbn muPLq hn. ajyhy muPLq Bly df kMm krn vfly adfry grIb dysLF ivwc bhuqy hn. pwCmI dysLF ivwc ishq syvfvF ivwc kMm krdy zfktrF qoN lY ky hr pwDr dy ivakqI cMgIaF qnKfhF lYNdy hn pr iPr vI lgfqfr hor vfDf mMgdy hn ijs df pRmuK kfrn amrIkf ivwc ishq syvfvF ivwc lwgy ikiqaF dIaF vwzIaF qnKfhF hn. ikAuNik amrIkn isstm iblkul hI lfB `qy aDfirq hY ies leI sbMDq ishq adfry motIaF qnKfhF afPLr krdy hn aqy mrIjLF qoN motIaF PIsF vsUl ky pUrIaF krdy hn `qy iPr lfB vI kmfAuNdy hn. iehI kfrn hY ik PtfPt moty zflr kmfAux dI iewCf nfl dunIaF Br dy zfktr aqy hor ishq nfl sbMDq ikwqy amrIkf vwl nMU Bwj rhy hn. ijs df iswtf kYnyzf vrgy dysL ivwc zktrF aqy qknIsLnF dI kmI ivwc inkldf hY.

          hux ikAuNik dunIaF iek globl ivlyjL bxdI jf rhI hY ies leI Bfrq vrgy dysL vI ssqIaF pr aflHf drjy dIaF ishq syvfvF dy kyNdr bxdy jf rhy hn. ies df kuJ nf kuJ asr agly dhfky ivwc vyKx nMNU imlygf aqy bhuqy pwCmI dysLF df muhfx Bfrq vrgy ivksq ho rhy dysLF vwl nMU ssqIaF ishq syvfvF vfsqy vD jfvygf.

          kYnyzf ivwc ishq syvfvF ivwc lgfqfr igrfvt af rhI hY aqy hYrfnI ies gwl dI hY ik ishq syvvF df Krcf jF bjt lgfqfr vDfieaf jf irhf hY pr ies df koeI cMgf asr ho irhf pRqIq nhIN huMdf. jy srkfrI aMkiVaf vwl vyKIey qF bhuq hYrfnI huMdI hY ik zflrF dIaF ieh pMzF ikwQy jf rhIaF hn? msln  kYnyzf ivwc  sfl 2007 ivwc ishq syvfvF vfsqy 160 iblIan zflr Kricaf jf irhf hY jo ik sfl 2006 ivwc 150[3 iblIan zflr sI. Bfv ies sfl 9[7 iblIan zflr vwD ishq syvfvF `qy Kricaf jf irhf hY jo ik 6[6% df vfDf bxdf hY. ajy sfl 2007 df kuJ ihwsf bfkI hY aqy kuJ aMdfjy dwsdy hn ik kul slfnf Krcf ies qoN vI vD ho skdf hY.

          ies dOrfn nf qF dysL ivwc iswky df psfr (ienPlysLn) hI 6[6% vDI hY aqy nf dysL dI afriQkqf df psfr 6[6% hoieaf hY. hYrfnI ies gwl dI vI hY ik dysL dI abfdI ivwc vI ies iksm df vfDf nhIN hoieaf. qF iPr ieh eyny zflr gey ikwQy hn?

knyzIan ienstIcUt Pfr hYlQ df kihxf hY ik ipCly 11 sflF qoN lgfqfr ishq syvfvF `qy af irhf Krcf vDdf jf irhf hY aqy ieh mihMgfeI aqy abfdI ivwc hor rhy vfDy qoN ijLafdf rPLqfr nfl vD irhf hY. jy aOsq kwZIey qF ies sfl hr knyzIan sLihrI `qy $4867 zflr Krcf afvygf jd ik sfl 2006 ivwc pRqI sLihrI ieh Krcf $4606 sI aqy eysy qrF sfl 2005 ieh Krcf pRqI sLihrI $4373 sI.

          ies df  Bfv hY ik hr pirvfr dy hr bwcy buwZy aqy jvfn `qy aOsqn ies sfl ipCly sfl dy mukfbly 261 zflr vwD Krcf afieaf hY. cfr jIaF dy pirvfr `qy sfl ivwc Krcf $1064 viDaf hY. jLrf afpxI strIt `qy jF apftrmYNt iblizMg `qy vsdy lokF nfl jLrb dy ky vyKo aqy iPr jrb idE afpxy sLihr dI abfdI nfl aqy vyKo ik eyny zflr gey ikwQy hn?

          zfktr ajy vI Gwt hn aqy nrsF vI Gwt hn  aqy Gwt qknIsLn afid vI hn.  kI ieh mMnIey ik ieh zflr ishq ikwqy nfl sbMDq lokF dIaF jybF ivwc PIsF aqy qnKfhF dy rUp ivwc jF msLInF aqy dvfeIaF bxfAux vflIaF kMpnIaF dIaF jybF ivwc hI gey hn. ajy vI mrIjLF vfsqy AuzIk dIaF lfeInF  lMbIaF hn aqy hspqflF nMU PMzF dI QuVH hY. srkfr hr sfl bjt vDf rhI hY aqy iPr vI PMz mMgx vfly lokF nMU apIlF krdy suxy jFdy hn. ilbrl zINgF mfrdy nhIN QWkdy ik AuhnF ny hYlQ df bjt bhuq vDfieaf hY ikAuNik 13 ku sfl srkfr AuhnF dI sI ies leI bhuqy ijMLmyvfr Auh hI mMny jFdy hn. hfrpr qF ajy sfl ku pihlF hI afieaf hY aqy ishq syvfvF df bjt Aus ny vI vDfieaf hI hY.

          kYnyzf Br dy 60 hjLfr dy krIb zfktrF dI iek numfieMdf sMsQf hY ijs df nfm knyzIan mYzIkl asosIeysLn (sI[aYm[ey[) hY.  agsq ivwc ies sMsQf dI pRDfngI df ahudf zfktr  brfien zya ny sMBfilaf hY jo ik bkfiedf mYNbr zfktrF dIaF votF nfl cuixaF igaf pRDfn hY.

 

          zfktr zya aqy Aus dI sMsQf vI ishq syvfvF dy inGfr qoN icMquq hY pr zfktr zya ny iek aYsI qjvIjL pysL krn dI ihMmq kIqI hY jo awj qwk koeI hor zfktr jF isafsI afgU nhIN kr sikaf. Aus ny ikhf hY ik hspqflF dI srkfrI PMizMg nMU, idwqIaF geIaF syvfvF nfl joiVaf jfvy. Bfv ijMny mrIjL koeI hspqfl vwD vyKygf Aus nMU Eny hI zflr vwD idwqy jfxgy. awj df PMizMg df PfrmUlf iek pwQr `qy lkIr vflI gwl hY aqy hr hspqfl nMU iek bwJvIN rkm PMz vjoN idwqI jFdI hY. ies PMizMg `qy syvfvF dI imkdfr dI koeI sLrq nhIN hY. hspqfl ikMny mrIjLF df ielfj krdy hn ies nfl PMizMg `qy koeI pRBfv nhIN pYdf.

          ivsLf ieh bhuq pycIdf aqy ivsqrq hY pr ies nMU srl sLbdF ivwc pysL kIqf igaf aqy ieh ies df sfr-arQ hY. awj dy injfm ivwc hspqflF df iksy nfl syvfvF dyx df koeI mukfblf nhIN hY arQfq AuhnF dI mnfplI hY. jy PMizMg nMU syvfvF nfl joV idwqf jfvy qF hr hspqfl vwD PMz lYx leI vwD qoN vwD mrIjL vyKfgf ikAuNik mrIjLF df ielfj hr hspqfl vfsqy hor srkfrI PMz imlx df kfrn bxygf. ieh PfrmUlf XUnIanF dy iPwt nhIN bYTygf aqy nf hI hspqflF dy AuhnF pRbMDkI  zrYktrF dy ijhnF nMU arfm nfl bYiTaF hI srkfrI PMz imldy hn. sgoN jy mrIjLF dIaF lfeInF lMbIaF hox qF hor srkfrI PMzF vfsqy kys mjLbUq huMdf hY kmjLor nhIN huMdf. bws dysL ivwc ishq syvfvF ivwc af rhI igrfvt df muwK kfrn iehI jfpdf hY ijs kfrn zflrF df mxF mUMhIN guVH kYnyzf dIaF ishq syvfvF ivwc ajy EnIN imTfs pYdf nhIN kr sikaf. 

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


iensfnI hmdrdI qoN swKxy aYmrjMsI vfrz dy mwQy `qy gurU nfnk vfrz iliKaf ikMnf ku soBf idMdf hY?

          brYNptn hspqfl dI syvfvF dy mfmly nMU lY ky ieh hPLqf sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc bhuq hujikaF BrpUr irhf. AuNJ qF mhIny zyZ mhIny qoN hspqfl bfry KUb crcf cldI af rhI hY Kfs kr pI-3 isstm bfryh ijs aDIn ieh hspqfl iksy inwjI iDr ny afp pRfiPt lYx vfsqy, srkfrI jF kih lE pbilk iDr vfsqy bxfieaf hY. ies mfmly qy bhuq crcf ho cukI hY pr hspqfl df pwK lYx vflI iDr ny mYN nf mfnUM dI rwt ies hwd qwk lgfeI hoeI hY ik Auh ies nMU kdy altrnyt PfienYNsLl plfn dwsdy hn aqy ies nMU Gr dI 25 sfl vflI mfrgyj vFg hI dwsdy hn.

          ies ny iDr ny ipCly do ku hPLiqaF qoN bhuq jLor sLor nfl iek XojnfbwD muihMm ivwzI hoeI sI ijs df mMqv sI lokF dy sLMikaF nMU njLraMdfjL krky hspqfl vfsqy muV PMz ryjL sLurU krnf. ies kMm vfsqy AuhnF df sfQ dyx vfsqy bhuq sfry AuhnF dy dosq awzI cotI df jLor vI lgf rhy sn. ryzIe tfk sLOaF `qy aryNjz kflF df islislf sLurU kr idwqf igaf sI ijs nfl lokF dy hspqfl dIaF syvfvF aqy pI-3 isstm pRqI sLMikaf nMU dPLn krn dI skIm jfpdI sI.

          hspqfl dI qrPLdfrI krn vfly swjx sRI mnjIq shoqf kuJ idnF qoN ies hwd qwk hfvI ho gey jfpdy sn ik AuhnF nMU svfl krn vflf swjx jgqfr sLyrigwl Gbrf igaf pRqIq huMdf sI js sRI shoqf ny Aus nMU ryzIE `qy muafPLI mMgx dI gwl bhuq KVk ky afK idwqI sI. sLONkI nMU ieh gwl smJ nhIN afeI ik jd lokF vloN eynf ivroD kIqf jf irhf sI qF ieh swjx hspqfl vfsqy PMz ryjL krn vfsqy eyny bfijLd ikAuN sn.  AuNj ieh swjx sfry afpxy afp nMU vlMtIar vI dwsdy hn aqy iehnF dy ies kQn `qy XkIn vI krnf bxdf hY. hF ieh vwKrI gwl hY ik aYsy ahudy vI ho skdy hn ijhnF nMU qnKfh imldI hovy pr sRI shoqf vfr vfr afK cwuky hn ik Auh koeI pYsy nhIN lYNdy.

          lokF vloN pI-3 ijs df AuhnF nMU huxy ijhy hI pqf lwgf hY, df ivroD krnf qF iek krn sI ijs nMU iDafn ivwc rwKidaF ies bfry AuhnF dI qswlI krvfAuxI bxdI sI pr ies nfl iek hor kfrn bIqy 3 ku hPLiqaF ivwc af rilaf sI. aqy ieh kfrn sI nvyN hspqfl ivwc susq ishq syvfvF ijs leI mrIjLF nMU 8 ku GMty qoN 24 ku GMNty vfsqy AuzIk krnI pY rhI hY.

          PMz ryjL krn dy cfhvfn ieh gwl cMgI qrF jfxdy sn ik lok ies lMbI AuzIk qoN bhuq KPLf hn aqy ies df hwl cfhuMdy hn pr ieh swjx qF PMz hI PMz alfp rhy sn aqy iksy vI svfl puwCx vfly nMU jF sLMkf KVf krn vfly nMU XUnIan eyjMt afKx qwk jFdy sn. PMzF dI rwt ivwc ieh swjx eyny buMdlf gey sn ik sLONkI vrgf XUnIan ivroDI vI iehnF nMU sLfied XUnIan eyjMt hI jfpx lwg ipaf hovygf.

          ies axgihlI df iswtf ieh inkilaf ik  axhoxI vfpr geI aqy s: hrnyk isMG iswDU dI hspqfl ivwc mOq ho geI. s: iswDU df pirvfr ies hspqfl nMU 25 hjLfr zflr ies Bfv nfl dfn dy cwukf sI ik ieh Bly df kMm hY aqy ies Blf krn vflf adfrf hY. pr jd AuhnF nMU ies hspqfl dIaF syvfvF lYx dI loV peI qF Auh qobf kr AuWTy. AuhnF nMU isPLfrsFf qwk dI loV vI peI pr ies nfl vI Auh afpxy pirvfr dy muKI dI jfn nf bcf sky.

          s: iswDU nMU ies hspqfl dy aYmrjMsI vfrz ivwc  8 GMty ibnF iksy dvf dfrU dy vIal cyar `qy ibTfeI  rwiKaf igaf ijs qoN Auh iqMn vfr drd kfrn qVpdy hoey BuMjy izwgy. aYmrjMsI vfrz dy kirMidaF nMU koeI qrs nf afieaf aqy Auh muV qVpdy s: iswDU nMU cuwk ky vIal cyar `qy ibTf idMdy rhy. jd pirvfr ny dKLl dy ky iDafn dyx dI mMg kIqI qF sikAurtI swd ky bfhr kwZa dyx dI DmkI df sfhmxf krnf ipaf. aYmrjMsI ivwc ielfj dI AuzIk ivwc bYTy hor mrIjF dIaF s: iswDU vfsqy kIqIaF arjLoeIaF vI kM nf afeIaF. hspqfl ivwc dfKLl kr ley jfx qoN bfad vI s: iswDU aqy pirvfr nMU kirMidaF dy awKV vqIry df sfhmxf krnf ipaf.

          hspqfl aqy ies dy aYmrjMsI vfrz ivwc stfPL dy awKV aqy ruwKy vqIry df isLkfr hox vfly s: iswDU aqy Aus df pirvfr iekwly nhIN hn. jd ryzIE stysLnF ny lfeInF KOhlIaF qF lokF ny ajyhIaF AudfhrxF df qFqf lgf idwqf. sikAurtI aqy stfPL dy sKLq vqIry dI atut inMdf df vhf vyK-sux ky Auh mIziafkfr jo PMzvfdIaF dI hfmI Brdy sn, vI hfa df nfhrf mfrn lwg pey. PMzvfdI ieh dwsdy nhIN Dwkdy ik hspqfl dy aYmrjMsI vfrz df  nfm gurU nfnk vfrz iksy vI sLrq qoN ibnF rwiKaf igaf sI. Bfv PMz dyxf koe sLrq nhIN sI pr nfl hI ieh afK ky PMz mMgdy hn ik iswK BfeIcfry ny 10 imlIan dyx df vfadf kIqf hoieaf hY pr idwqf ajy isrPL 4 imlIan hI hY.

          pqf nhIN iswK BfeIcfry ny iks prnot `qy dsqKq kIqy hn jo PMzvfdI ivKfAuNdy nhIN hn ijs `qy 10 imlIan PMz dyxf iliKaf hoieaf hY.  hr rojL sYNkVy hI bwcy qy ibrD mrIjL hspqfl dy ies gurU nfnk aYmrjMsI vfrz ivwc dvf-pfxI vfsqy keI keI GMty qVpdy hn. sLONkI puwCxf cfhuMdf hY ik iensfnI hmdrdI qoN swKxy ies aYmrjMsI vfrz dy mwQy `qy gurU nfnk vfrz iliKaf hoieaf ikMnf ku soBf idMdf hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

aKy pI-3 aqy Gr dI mfrgyj iewko hI gwl aY!

          bIqy kuJ idnF ivwc sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc brYNptn isivk hspqfl df mfmlf iek vfr iPr grmf igaf hY ijs df kfrn sLONkI nMU gurU bfby df njLdIk af irhf jnm purb jfp irhf hY. kuJ lok gurU bfby dy jnm purb nMU iek vfr iPr lokF qoN PMz iekwTf krn vfsqy vrqx dI qfk ivwc jfpdy hn aqy Auh ieh kuJ krnf vI lokF dy sMLky nivrq krn qoN ibnF hI locdy hn. hux hflq ies qwk cly geI jfpdI hY ik iek pfsy svfl aqy sMLkf krn vfilaF dI igxqI vD rhI hY aqy dUjy pfsy sLMikaF df juvfb dyx dI QF ieljLfmbfjLI ivwc juvfb dyx dI rucI vDdI jf rhI hY ijs ivwc kuJ mIzIafkfr vI Kfs rol adf kr rhy hn.

          ies sfry mfmly nMU dbfey jfx dI koisLsL krn vfilaF nMU kfmXfbI jLrUr iml jfxI sI agr brYNptn isivk hspqfl dIaF syvfvF qoN lok sMqusLt huMdy pr hfl ieh hY ik jo lok iek vfr ies hspqfl dy aYmrjMsI vfrz dIaF syvfvF df trylr vyK lYNdy hn Auh svflF dI pMz lY ky juvfbF dI qlfsL ivwc inkl pYNdy hn. aqy juvfb qF AuhI imldy hn ik ieh hspqfl 100% pbilk hY aqy hux iek ho juvfb afpxy koloN hI joV ilaf igaf hY ik ies hspqfl ivwc koeI vI XUjLr PIs nhIN hY. nf qf kdy iksy ny ieh svfl puiCaf hI hY aqy nf ieh juvfb dyx dI koeI quk hI bxdI hY pr hux ies nMU jfxbuwJ ky pRcfiraf jf irhf hY qF ik asl svflF nMU DUV `c imlfieaf jf sky aqy jfbF aqy bwly bwly pwkI kIqI jf sky.

          lokF ny svfl aqy sMLky KVy kIqy sn hspqfl dy pI-3 isstm `qy ijs muqfibk pRfeIvyt iDr ny ieh hspqfl bxfieaf hY aqy hux agly 25 jF vwD sfl ies ivwcoN munfPLf kmfAuxf hY. lokF ny svfl kIqy hn ies hspqfl nMU bxfAux `qy afey Krcy AuWqy jo ik hYlQ kulIsLn muqfibk qkrIbn muZly aMdfjLy qoN  dugxf jF ies qoN vI vwD ho igaf hY. lokF ny nvyN hspqfl dIaF bhuq sfrIaF syvfvF pRfeIvyt hwQF ivwc ibnF iksy pbilk tYNzr dy dyx bfry svfl puwCy sn jo ik agly 25 jF vwD sfl pRfeIvyt hwQF ivwc rihxgy aqy Auh vI Aus pRfeIvyt iDr dy ijs ny ieh hspqfl pI-3 aDIn bxfieaf hY. jy pRfeIvyt iDr df iZwz agly 25 sflF ivwc nf Biraf qF ieh kMtrYkt hor smyN leI vI vDfieaf jfvygf.

          lokF ny purfxy hspqfl pIal mmorIal nMU bMd krn bfry svfl puwCy sn ijs df muwK kfrn rIpyar jF rYnovysLn dwisaf igaf hY jo ik ajy sfl dy aMq qwk sLurU hI nhIN hovygI aqy ies vfsqy 95 imlIan df Pokf cYWk lokF nMU ivKf idwqf igaf hY aqy votF vI lY leIaF geIaF hn. pIal mmorIal vfsqy jy srkfr kol 95 imlIan zflr hn aqy cYWk vI dy idwqf igaf hY qF iPr rYnovysLn iks KusLI ivwc ajy sfl Br sLurU nhIN kIqI jfxI? aqy ies ny syvfvF jo pqf nhIN  kI dyxIaF hn, Auh 2010 qwk muV dubfrf ajy sLurU hI nhIN krnIaF. hux jy koeI afKy ik ieh hspqfl bMd kr idwqf igaf hY qF awgoN ikhf jFdf hY ik nhIN jI ieh iPr Kuwlygf. jd Kulygf qd vyiKaf jfvygf hux qF ieh bMNd ipaf hY aqy srkfr vloN idwqI geI qrIk muqfibk 2010 qwk bMd hY.

          hYrfnI dI gwl ieh hY ik jo lok hspqfl bfry sPLfeIaF dyx afAuNdy hn Auh isrPL PMz ryjL krn dI jfb krn vfly hI hn aqy Auh ieh afpo  vI dws cuwky hn. aqy jo lok syvfvF dyx leI ijLmyvfr hn Auh afp afm lokF sfhmxy pqf nhIN ikAuN nhIN af rhy. nf Auh hYlQ kulIsLn dI mIitMg ivwc afey hn aqy nf iksy ryzIE `qy lokF dy svflF dy juvfb idMdy hI suxy gey hn. pMjfbI BfeIcfry ivwcoN jnfb mnjIq isMG shoqf hI ryzIE `qy af rhy hn aqy lgfqfr ies ivvfd nMU ijAuNdf rwKx ivwc Xogdfn pf rhy hn. cfhIdf qF ieh sI ik jF qF lokF dy sLMky Auh pUrI qrF nivrq krn aqy jy Auh iksy bMDn kfrn pUrI jfxkfrI jo AuhnF kol hY, lokF nMU dws nhIN skdy qF ies bfry gwl hI nf krn. pr Auh vI mjbUr hn ikAuNik AuhnF dI zrYktrisLp df kMm hI PMz ryjL krnf hY aqy sLONkI nMU ieh pRBfv AuhnF dy iek ryzIE tfk sLoa qoN imilaf hY. iek ajyhy sLoa mOky AuhnF iek pMjfbx bIbI df nfm vI ilaf sI ijs nMU hspqfl ny nOkrI ies PMz ryjL dy kMm nMU asfn krn vfsqy idwqI hoeI hY aqy Auh vI pMjfbI BfeIcfry qoN PMz ryjL krn vfsqy. pMjfbI BfeIcfry ivwc ies smyN qF koeI PMz ryjL nhIN ho irhf pr ieh nhIN pqf ik ieh bIbI ajy vI ies nOkrI `qy hY jF nhIN hY. ieh nOkrI pwkI hY jF isr PMz ryjL krn dy smyN qwk hI hY ies gwl bfry vI koeI jfxkfrI pbilk nMU nhIN idwqI geI. sLfied nOkrI pwkI hI hovy ikAuNik hspqfl qF lgfqfr hI PMz ryjL krdy rihMdy hn. jnfb shoqf ny ieh jLrUr afiKaf hY ik AuhnF dI zrYktrisLp agly jUn dy mhIny KLqm ho jfvygI aqy Auh iPr ieh nfmjdgI nhIN lYxgy aqy nf hI Auh koeI cox lVn bfry soc rhy hn. AuNJ AuhnF `qy ieh dbfE pfieaf jf irhf hY ik Auh bhuq cMgy iensfn hn ies leI cox nf lVn bfry koeI vfadf ajy nf krn. sLfied AuhnF dy smrQkF dI ingfh EntyrIE leI sMsdI sItF ivwc hox vfly vfDy `qy hovy. suK nfl AuhnF ny ieh dfavf vI kIqf hY ik jd dy Auh eyar ieMzIaf bMb kFz dI cwl rhI qPLqIsL ivwc sLfml hoey hn, ies qPqIsL dI idsLf hI bdl geI hY. ies bdlI hoeI idsLf nfl 331 kqlF dy ijLmyvfr mujrmF nMU koeI syk lwgygf jF nhIN ies bfry AuhnF kuJ nhIN afiKaf.

          jnfb mnjIq isMG shoqf dy ryzIafeI ibafnF qoN sLONkI  nMU iek bhuq hYrfnI hoeI hY jd AuhnF pI-3 df ivsLlysLx kridaF ikhf hY ik pI-3 jF ijs isstm (altrnyt PfienFisMg) aDIn ieh hspqfl bixaF hY,  Auh Gr dI mfrgyj vFg hY. aKy srkfrF pihlF afp krjLy lY ky hspqfl bxfieaf krdIaF sn pr hux srkfr ny pRfeIvyt iDr nMU afiKaf hY ik Auh afp hI Krcf kry aqy afp hI hspqfl bxfvy aqy srkfr 25 sflF ivwc mfrgyj vFg AunF df krjLf vfps kr dyvygI. jy pRfeIvyt iDr ny ivafjL hI lYxf hY qF eyny KLjgx df AuhnF nMU Blf kI lfB? jy ies qoN vwD lYxf hY qF iPr iek qF ieh 25 sfl dI mfrgyj vFg nhIN hY aqy dUjf dwso ik AuhnF vwD lYxf kI hY? ies juvfb qF dyxf bxdf hY ikAuNik Bfr qF lokF isr hI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf


gurU bfby dy nfm `qy mlLfeI lfhux vfilaF dIaF pON bfrF!

 

          gurU bfbf nfnk dyv dI df jnm idn pUrnmfsLI vfly idn 24 nvMbr nMU mnfieaf jf irhf hY. ies idn dunIaF Br dy nfnk nfm lyvf iswK gurU bfby nMU Xfd knrgy aqy dfn puMn vflf koeI nf koeI kfrj krn dI koisLsL vI jLrUr krngy. gur iswK dI dfn puMn krn dI iewCf hI hr mlfeI lfhux dI qfk ivwc bYTy swjx dI iKwc df krn bx jFdI hY aqy swjx vwD qoN vwD mlfeI lfhux dIaF qrkIbF GVn lwg jFdy hn. pfT, pUjf aqy syvf dy keI qrF dy pRogrfm iswKF sfhmxy rwKy jFdy hn aqy qkrIbn sfry hI kfmXfbI nfl isry cVHdy hn.

          gurU bfby df jnm idn AuNJ qF BfvyN iksy hor vkq hieaf dwisaf jFdf hY aqy keI mfhr ies bfry ivvfd krdy aqy vwKry ivcfr rwKdy hn pr ieh idn mnfieaf kwqk dy mhIny dI pUrnmfsLI nMU hI jFdf hY. eIsfeIaF dI nkl mfr ky bxfeI geI BfeI pfl isMG puryvfl dI jMqrI ijs nMU kwtVpMQIaF vloN nvF nfnksLfhI klMzr dwisaf jf irhf hY vI ies nMU ajy bdl nhIN skI aqy AuhnF nMU vI ajy kwqk dI pUrnmfsLI nfl hI sfrnf pY irhf hY.

          gurU bfby dy jnm idn mOky Dfrimk kfrj krn vfilaF ny qF KusL hoxf hI hY ies dy nfl nfl mIzIey vfilaF ny buwl svfrn lwg jfxf hY. gurU bfby dy jnm idn mOky ryzIE, tI[ vI[ jF aKLbfrF rfhIN lwK lwK vDfeI dyx dy iesLiqhfr dyx aqy lYx df vI ieh vDIaf mOkf hY. iek swjx qF pRcwlq Dfrnf dy Elt lwK lwK vDfeI dI QF bIqy bhuq sflF qoN kroV kroV vDfeI vI idMdf hY aqy Aus dIaF ies nfl hor pON bfrF ho jFdIaF hn. amrIkf df gyVf lgf ky mflomfl hox vfly swjxF leI vI kroV kroV vDFeI dy iesLiqhfr dy dy afpxI kmfeI sPLlI krn df vDIaf mOkf huMdf hY ieh suLuB smF. aqy mIzIey vfly gyVf lf afAux vfilaF nMU ies mOky Bflx df hr sMBv Xqn krdy hn. krn vI ikAuN nf bhuqI mlLfeI vflf duwD qF AuhnF dI bfltI ivwc hI huMdf hY 10-12 zflr GMtf `qy kMm krn vflf hmfqV qF msF 2% hI KrIdx jogf huMdf hY.

          sLONkI ny suixaF sI ik gurU bfby dy nfm `qy kuJ swjx brYNptn dy hspqfl vfsqy PMz iekwTf krnf cfhuMdy sn pr kuJ hPLqy pihlF hoey snsnIKyj pRgtfivaF kfrn ajyhf ajy sMBv nhIN ho sikaf. lokF ivwc brYNptn isivk dy pI-3 Bfv pRfeIvyt ihwsydfrI hyT bxy hox kfrn aqy pRfeIvyt iDr vloN pRfiPt Bfv munfPLf ley jfx dy cricaF kfrn vI lok dfn dyx dy ibkul mUz ivwc nhIN hn.  ies dy nfl hI brYNptn dy purfxy hspqfl dy bMd kr idwqy jfx kfrn vI lok KusL nhIN hn ijs kfrn brYNptn ivwc ishq syvfvF vflI KoqI ajy bohV hyT hI rhI hY.

          vfady kIqy jf rhy hn ik purfxf hspqfl 2010 ivwc kuJ syvfvF lY ky Kuwl jfvygf pr ies ivwc swc ikMnf ky hY ieh qF 2010 afAux `qy hI pqf lwgygf. jo awj swc hY Auh ieh hY ik ieh purfxf hspqfl bMd ho igaf hY aqy nvF afs nfloN Gwt kmiraF nfl Kuwilaf hY. hux KbrF ieh vI afeIaF hn ik brYNptn isivk hspqfl ivwc aYmrjMsI syvfvF df bhuq mMdf hfl hY aqy keI mrIjL GMitaF bwdI bYT ky ibnF dvf-dfrU dy hI Gr prq afey hn. iehnF KbrF df crcf ryzIE `qy vI hoieaf hY aqy aKLbfrI rportF ivwc vI hoieaf hY ijs kfrn PMz ryjL krn dI afs krn vfilaF nMU iek vfr iPr musLkl df sfhmxf krnf ipaf hY.

          sLONkI ny pihlF vI iliKaf sI ik zflrF dIaF pMzF dysL dIaF ishq syvfvF df hwl nhIN hY. jy hwl ies qrF ho skdf huMdf qF bIqy 6-7 sflF ivwc srkfrF ny keI iblIan zflr ishq syvfvF vfsqy suwty hn pr mfmlf iPr vI AuWQy hI KVf hY ijwQy 6-7 sfl pihlF KVf sI jF Aus qoN hflq Krfb hI hoey hn. kYnyzf dIaF ishq syvfvF nMU nvIN idsLf dyx dI loV hY ijwQy PMizMg df mfmlf syvfvF nfl juiVaf hoieaf hovy nf ik PMizMg KuwlI pr syvfvF mrjLI nfl hox.  dysL dIaF ishq syvfvF jMgflIaF hoeIaF hn aqy pUrI qrF akuCl ho cukIaF hn. iewQy Dfr kwZx vfilaF dI Brmfr ho cuwkI hY aqy pbilk tYksF dI Dfr dy dy ky Qwk cuwkI hY.

          gwl bfby dy jnm idn `qy PMz ryijLMg dI ho rhI sI jo hux vI keI qrF dy kMmF vfsqy ryjL kIqy jfxgy aqy kIqy vI jfxy cfhIdy hn ikAuNik dfn vI qF iksy bhfny nfl idwqf jFdf hY.

          kuJ idn pihlF iek ryzIE pRogrfm sux irhf sI ijs ivwc brYNpthn dy isivk hspqfl vfsqy PMz ryjL krnj dy mfmly nMU iPr ivcfr aDIn ilaFdf igaf sI. ies vfsqy iek swjx ny bhuq lMbf cOVF lYkcr vI JfiVaf sI pr lokF dy sMLikaF df juvfb Aus kol nhIN sI. swc qF ieh hY ik ieh pRogrfm sux ky sLONkI dy sLMikaF ivwc Tyr sfrf vfDf ho igaf hY. sLONkI ny jo suixaf hY Aus mfqfibk 4 imlIan zflr PMz ryjL krn nfl iswKF df aks bixaF hY jo eyar ieMzIaf inkuafierI kfrn DuMdlf ho irhf sI. ieh gwl sLONkI dI smJ ivwc nhIN afeI ik ies kimsLn dI qPLqIsL nfl iswKF dy aks `qy aFc ikAuN afAuNdI hY? ieh kimsLn iswKF dy iKlfPL qPLqIsL nhIN kr irhf sgoN eyar ieMzIaf bMb kFz dI qPqIsL kr irhf hY ijs ivwc 331 byksUr sLihrI mfry gey sn.  ieh vwKrI gwl hY ik ies kFz df dosL kuJ iswK dihsLqgrdF `qy lgdf hY aqy iek ieMdrjIq isMG irafq nfm df ivakqI ies jurm ivwc kYd vI kwt irhf hY aqy Auh iswK hY. pr ies nfl iswK BfeIcfrf dosLI nhIN ho jFdf aqy ajyhy ieMksLfPL krny TIk nhIN hn. aks bxfAux dy bhfny hspqfl bfry sMLikaF bfry svfl nf kIqy jfx dI afs krnf vI ndfngI vflI gwl hY aqy ies nMU aks bxfAux nfl joVnf vI gLlq hY. iej gwl vI suxI geI sI ik sbMDq ivakqI es pfrtI nfl sbMDq hY ijs ny pMjfb coxF ivwc ikhf sI ik loko qusIN sfnUM votF idE qy asIN quhfnMU Kfilsqfn dyvFgy. kI hux iej smiJaf jfvy ik hspqfl vfsqy PMz, Kfilsqfn mMgx jfx dvfAux aqy eyar ieMzIaf qPLqIsL df mfmlf, juVvyN mfmly hn? iehnF nvyN sMLikaF  df juvfb vI sbMDq isafxy swjx hI dy skdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf


tYks GtfAux df ivroD ikAuN kr rhI hY ivroDI iDr?

          hfrpr srkfr ny afpxy imnI bjt ivwc lokF nMU BfrI tYks rfhq dyx df aYlfn kIqf hY ijs qoN ivroDI iDr dIaF iqMno pfrtIaF bhuqIaF KusL nhIN jfpdIaF.  aYn zI pI aqy blfk ny qF ies df Kul ky ivroD kIqf hY pr ilbrl pfrtI ny vI ivroD qF kIqf hI hY pr votF vyly srkfr dy iKlfPL Bugqx qoN kMnI kqrf geI hY. sLfies ilbrl pfrtI srkfr izgwx kfrn hox vflIaF sMBfvI coxf qoN zr geI hY ijhnF ivwc Aus nMU bhuqI sPLlqf imlx dI afs nhIN hY.

          pqf nhIN ivroDI iDr tYksF ivwc ktOqI qoN ikAuN KusL nhIN hY. iek pfsy rOlf pfieaf jf irhf hy ik srkfr kol bjt srplws bhuq vD igaf hY aqy djy pfsy jd srkfr bjt srplws kfrn lokF nMU tYksF ivwc rfhq dyx qurI hY qF ies df smrQn nhIN kIqf igaf. sLfied ivroDI pfrtIaF ies srplws nMU iksy hor Kfqy ivwc pf ky Krcf krnf byhqr smJdIaF hn pr srkfr ies nMU lokF dIaF jybF ivwc vfps Byjx nMU qrjIh dy rhI hY. srkfrF afpxf kMmkfj aqy srkfrI pRogrfm clfAux vfsqy tYks lgfAuNdIaF hn aqy lok ieh tYks bhuq aOKy ho ky adf krdy hn. ies leI srkfrF df PrjL hI bxdf hY ik lokF dy KUn psIny dI kmfeI df shI iesqymfl krn aqy lokF `qy tYksF df vfDU Bfr iblkul hI nf pfAux.

          kuJ srkfrF aYsIaF vI huMdIaF hn jo lokF nMU muMnxf afpxf Drm hI smJ lYNdIaF hn aqy srkfrI DMn nfl afpxy chyqy votrF nMU KusL krn vfsqy vrqdIaF hn. hr pfrtI df koeI nf koeI vrg chyqf vrg huMdf hY. afpxy afp nMU ilbrl jF smfjvfdI aKvfAux vfilaF vfsqy grIbF vfsqy Pokf rOlf pfAuxf aqy ies bhfny srkfrI syvfvF ivwc vfDf krn dy nfm hyT XUnIanvfd nMU KusL krnf aslI mMqv huMdf hY qF ik votF mOky AuhnF dy lok pwKI hox dI gvfhI Brn vfly kqfr bMny ky KVy hox. afm lokF vfsqy iksy mjLdUr jQybMdI vloN iksy rfjsI pfrtI jF AumIdvfr dI vkflq bhuq mhwqv rwKdI hY. lokF dy DMn nfl ieh vkflq asfnI nfl KrIdI jf skdI hY aqy ies nfl lokF dIaF juwqIaF aqy lokF dy isr dI khfvq vI pUrI ho jFdI hY aqy lok KusL vI ho jFdy hn. iPr dfavy ieh vI kIqy jFdy hn ik asF eyny sflF ivwc koeI hVqfl nhIN hox idwqI pr ieh nhIN dwisaf jFdf ky afm lokF dI Kwl ikMnI ku luhfeI geI hY.

          ajy huxy hI torFto ivwc myar imlr dI agvfeI hyT kONsl ny torFto invfsIaF nMU burI qrF Toikaf hY. pRfprtI trFsPLr tYks aqy vhIkl lsMs plyt PIs ivwc vfDf kr ilaf igaf hY aqy hux ilkr tYks lgfAux `qy vI ivcfr kIqf jf irhf hY. ajyhf mgYNtI srkfr vloN torFto kONsl nMU hor KyqrF ivwc tYks lgfAux dI idwqI afigaf hyT kIqf igaf hY. iek pfsy torFto ny lokF `qy tYks vDf idwqy hn aqy dUjy pfsy iehnF nMU afpxIaF chyqIaF XUnIanF ivwc vMzxf sLurU kr idwqf igaf hY. Pfier PfeItrF nMU iqMn sfl vfsqy hr sfl 3% ryjL dy idwqI geI hY jo ik kul 9% bxdI hY aqy Auh vI ibnF iksy bihs jF rukfvt dy idwqI geI hY. ies nfl hor KyqrF dIaF XUnIanF vfsqy brfbr dI jF motI ryjL mMgx df rsqf sfPL ho igaf hY aqy ieh sfrf Bfr aMq nMU lokF dIaF jybF `qy hI pYxf hY.

          kYnyzf dI PYzrl srkfr ny bjt vfDy dy mwdynjLr jo lokF nMU tYks rfhq dyx df PYslf kIqf hY Aus dI KLbr lokF qwk phuMx dy rsqy ivwc vI ilbrl mIzIaf iek aiVwkf bx igaf hY. ies tYks rfhq nMU mfmUlI dwisaf jf irhf qF lokF nMU ies bfry bhuqf pqf hI nf lwg sky.

          srkfr ny ies imnI bjt ivwc agly 5 sflF dOrfn  60 iblIan zflr dI tYks Cot df aYlfn kIqf hY jo ik mfmUlI nhIN hY. pihlF hI hfrpr srkfr ny jI aYs tI (tYks) dr 7% qoN Gtf ny 6% kr idwqI sI aqy afpxf cox vfadf pUrf kr idwqf sI. hux srkfr ny ies dr nMU pihlI jnvrI 2008 qoN 6% qoN Gtf ky 5% krn df aYlfn kr idwqf hY ijs nfl sB vrg dy lokF nMU hor rfhq imlygI aqy srkfr nMU ies nfl  agly 6 sflF ivwc 34[2 iblIan zflr dI Gwt afmdn hovygI. ies df mqlb hY ik srkfr eynI rkm lokF dIaF jybF ivcoN nhIN suVfkygI. kI 34[2 iblIan zflr dI tYks rfhq mfmUlI rfhq hI hY?

          eysy qrF inwjI tYks ivwc vI Cot idwqI geI hY ijs df sB vrgF nMU lfB hovygf. ieh Cot agly 6 sflF ivwc 10[8 iblIan zflr lokF dIaF jybF dy ivwc hI rihx dyvygI ies nMU lok afpxI loV muqfibk vrq skxgy. Audfhrx dy qOr `qy ies nfl 10 hjLfr zflr slfnf dI afmdn vfly isMgl ivakqI nMU 551 zflr df lfB hovygf jo ky hmfqV leI do hPLqy dI qnKfh dy bfrfbr qoN vI vwD hovygf. eysy qrF 10 hjLfr dI afmdn vfly iek bwcy dy isMgl mfpy nMU slfnf 1000 zflr dI bcwq hovygI.

          srkfr ny ieh tYks Cot vpfrk adfiraF nMU vI idwqI hY qF ik kYnyzf ivwc vpfr krnf hor dysLF dy mukfbly ivwc GftymMd sOdf nf rhy aqy iewQoN vpfrk adfry bfhr nf Bwjx. vpfrk adfry tYks qoN zrdy Bwjxgy qF lokF vfsqy kMm jFdy rihxgy aqy byrujLgfrI vD jfvygI. jy rujLgfr hY qF lokF df inrbfh ho skdf hY nhIN qF kMm Gtx nfl hr pfsy mMdvfVf pY jFdf hY. ies nMU iDafn ivwc rwK ky kfrporyt tYks dr vI Gt kIqI jf rhI hY. hYrfnI dI gwl ieh hY ik ilbrl afgU sRI izEn ny ikhf hY ik jy ilbrl qfkq ivwc afAuNdy hn Auh Gwt kIqy gey tYks iPr vDfAux bfry ivcfr krngy. ieh EhI ilbrl hn jo 1993 ivwc jI[aYs[ tI[ tYks df dosL torIaF isr mV ky aqy KLqm krn df vfadf kr ky ijwqy sn qy iPr mukr gey sn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

nvMbr 02, 2007


puils kYt suKivMdr suKI aqy hor iks dI pYdfvfr hn?

          sfbkf KfilsqfnI KfVkU jF dihsLqgrd ijs nMU kdy dihsLqgrd sMgTnF vloN sLhId df ruqbf vI idwqf igaf sI, dI pMjfb dI gUMj ryzIE `qy pRsfrq hoeI ieMtrivAU ny KUb qrQwlI mcfeI hY. qrQWlI qF Es smyN vI mc geI sI jd suwKI dy TIk Tfk aqy ijMdf hox dI Kbr PrvrI 2006 ivwc afeI sI pr torFto vfsIaF ny aslIaq nMU nyVyEN ies ieMtrivAU nfl hI vyiKaf hY.

          suKivMdr suwKI kdy mUhrlI kqfr df dihsLqgrd irhf hY aqy Aus dy sbMD bhuq nfmvr dihsLqgrdF nfl rhy hn. pr iPr Auh puils kYt bx igaf sI aqy ies df kfrn Auh sfbkf puils muKI ivrk dI pRyrnf dwsdf hY. sfbkf puils muKI jo hux irsLvqKorI dy dosL kfrn afp kfnMUn dI kuiVkI ivwc Pisaf hoieaf hY, nfl suwKI nMU ajy bhuq hmdrdI hY jo Aus ny afpxI ieMtrivAU ivwc Kuwl ky pRgt kIqI hY. suwKI df dfavf hY ik Auh vwKvfdI lihr qoN iknfrf krn vfsqy ies leI mjbUr hoieaf sI ikAuNik ieh lihr bhuq kqlF df kfrn bx rhI sI aqy Aus ny ajyhf hor nOjvfnF dIaF jfnF bcfAux vfsqy hI kIqf sI.

          suKI iekwlf dihsLqgrd nhIN hY jo kYt bx igaf sI sgoN ivrk dy afpxy ibafn muqfibk ajyhy bhuq sfry hor vI kYt sn jo ajy vI ijLMdf hn. suwKI qoN kYnyzf ivwc vwdy kYtF bfry vI host ny svfl puwiCaf sI pr Auh ies svfl nMU tflL hI igaf sI. jo Aus ny Kuwl ky ikhf sI Auh sI Bfvuk hoey ivdysLI iswKF vloN idwqy zflrF dIaF pMzF keI KfilsqfnI afgUaF dIaF jybF df isMgfr bnx dI. Aus ny pYsy dI durvrqoN dy dosL dljIq isMG ibwtU aqy ismrnjIq isMG mfn  dovF `qy hI lgfey hn. slfh Aus ny ivdysLIaF nMU hor zflr nf dyx dI vI idwqI hY.

          ies smyN ivdysL ivwc vwsdy bhuqy kwtVpMQI dljIq ibwtU aqy mfn ivckfr cwl rhy sLIq XuwD qoN sKLq pRysLfn hn aqy keIaF nMU ieh smJ nhIN af rhI ik Auh iks pfsy Klox? kYt suKI ny AuhnF dI ies duivDf ivwc hor vfDf kr idwqf hY. ahudy aqy pYsy dI durvrqoN dy ieljLfm qF mfn aqy ibwtU ny vI iek dUjy `qy keI vfr lgfey hn ijhnF `qy suwKI ny hux afpxI shI pf idwqI hY. hYrfnI dI gwl ieh hY ik suwKI ny afpxy afp nMU iek qF iemfndfr sKLsL dwisaf hY, pYsy pwKoN ikAuNik Aus kol afpxI koeI jfiedfd nhIN hY aqy Gr vI ikrfey `qy ilaf hoieaf hY aqy dUjf Aus dy ivcfr ajy vI kwtVpMQI hI hn. Auh ajy vI keI dihsLqgrd afgUaF nMU sLhId smJdf hY aqy Aus nMU iglf hY ik Aus nMU syvf df mOkf nhIN imilaf nhIN qF Aus ny vI afp ajyhy kfrnfmy hI krny sn. svfl pYdf huMdf hY ik ik jy Aus ny ajyhy kfrnfmy hI krny sn qF iPr kYt kI Auh iksy mjbUrI vws bixaF sI jF ik ivrk dI pRyrnf skdf ijhf ky Auh dfavf kr irhf hY. XkIn suwKI `qy vI krnf musLkl hY ikAuNik Auh ajy vI dihsLqvfdI lihr bfry duicwqI ivwc hY. kuJ kflrF vloN ajyhf ieMksLfPL vI kIqf igaf sI ik kYt suwKI kYnyzf ivwc hI hY kuJ crcf ieh vI suxI hY ik Auh Bfrq Cwz cuwkf hY aqy Aus dIaF muhfrF kYnyzf vl hn.

          kuJ kwtVfdI kflrF ny afpxf njLlf host kuldIp dIpk  `qy vI JfiVaf sI jo ik nfjfiejL hI sI. drasl Auh nhIN sn cfhuMdy ik lokF nMU vwKvfdI lihr dI aslIaq bfry jfxkfrI imly. sLfied kuJ ku nMU ieh vI zr hovy ik suKI ikqy kYnyzf ivwc vwsdy kYtF df prdf PfsL nf kr dyvy.

          iek gwl jo kwtVpMQI smrQwk Buwl rhy hn Auh ieh hY ik puils kYt suKivMdr isMG suwKI aqy Aus vrgy sYNkVy dwsy jFdy kYt   iks dI pYdfvfr hn? jfhr hY ik ieh swB jF bhuqy dihsLqvfd dI Es lihr dy afgU jF jrnYl rhy hn ijs nMU kuJ vwKvfdI sMgTn iswKF ajLfdI dI lihr dwsdy nhIN  Qwkdy. ijs lihr nMU suwKI vrgy sYNkVy jrnYl ies krky alivdf afK ky puils kYt bx gey hox ikAuNik lihr glLq rsqy pY geI sI aqy kqlF df kfrn bx rhI sI, Es lihr df byVf pfr ikvyN lwg skdf hY?

          sLONkI vwKvfdI nhIN hY aqy hmysLf BfrqvfdI irhf hY pr ieh socx `qy mjbUr hY ik Auh vwKvfdI ikMny ku sfrQk vwKvfdI hoxgy jo afpxI lihr ivwc afey inGfr nMU dUr krn dI jgfH ies `qy prdy pfAux nMU hI qrjIh idMdy hoxgy? nf jfxIey ajyhy lok suwKI dy dfavy muqfibk jybF sulwKxIaF krn vfly hI hox!

 

ivvfd brYNptn hspqfl df!

          brYNptn dy nvyN aqy purfxy hspqfl df mfmlf iek vfr iPr gihry ivvfd df ivsLf bx igaf hY. brYNptn dy bhuq vsnIk jo ies dI aslIaq jfx gey hn Auh ies qoN KusL nhIN hn aqy iek pbilk mIitMg kuJ smfj syvIaF vloN ies sLnIvfr nMU swdI geI hY. ies mIitMg ivwc brYNptn dy cfry aYm pI pI vI swdy gey hn pr pqf lwgf hY ik Auh phuMc nhIN  rhy. kfrn Auh kuJ vI dwsx asl kfrn lokF dy roh df sfhmxf nf kr skx df zr hY ijs df asl kfrn lokF nMU swc bfry pqf lwg jfx df zr hY.

          nvF hspqfl pI-3 PfrmUly hyT bixaF hY aqy ieh gl hux jwg jfhr ho geI hY. srkfr ies nMU altrnyt PfienFisMg plfn afK rhI hY pr hY ieh AuhI isrPL nfm hI bdilaf igaf hY. jF ieMJ afK lE ik ieh hspqfl krjLf lY ky nhIN bxfieaf igaf sgoN ies dI kuJ mlkIaq kuJ sflF vfsqy pRfeIvyt hwQF ivwc dy ky ies nMU Ausfiraf igaf hY. kuJ lok ies nMU 25 sfl vI dws rhy hn ijs dOrfn pRfeIvyt iDr afpxf pYsf prfiPt sihq muVvf lvygI aqy jy pUrf nf hoieaf qF ies smJOqy ivc hor vfDf kr ilaf jfvygf.

          pMjfbI BfeIcfry nfl sbMDq kuJ swjx jo ik brYNptn hspqfl vfsqy dfn iekwTf krn df kMm kr rhy hn Auh sRI gurU nfnk dyv jI dy af rhy jnm idn df lfB AuTfAuxf cfhuMdy hn. ijs kfrn Auh bhuq kfhlI ivwc hn aqy lokF nMU altrnyt PfienFisMg plfn bnfm pI-3 bfry jF qF pqf hI nhIN lwgx dyxf cfhuMdy aqy jF afp Kud ies qoN axjfx hn. Auh jfxdy hn ik jo dfn iswKF nMU bfby dy jnm idn `qy Bfvuk kr ky ilaf jf skdf hY Auh sfl Br ivwc dubfrf kdy nhIN ilaf jf skdf.

 

bfby dy nfm `qy aYmrjMsI vfrz:

          ieh vI ikhf jf irhf hY ik gurU bfby dy nfm `qy nvyN hspqfl df aYmrjMsI vfrz bxfieaf igaf hY aqy ieh dfn bwJvIN rkm dI iksy sLrq qoN ibnF hI bxfieaf igaf hY. nfl hI ieh dfavf vI kIqf jf irhf hY ik jy dfn nf iekwTf kIqf igaf qF iswK BfeIcfry dI nwk nhIN rhygI aqy gory iswKF nMU cMgf nhIN smJxgy. sONkI sOcdY ik iek qF ieh swjx afpf ivroDI gwlF kr rhy hn aqy dUjf goiraF `qy jLorIN dfn mMgx df dosL vI lgf rhy hn. jy gurU bfby dy nfm `qy iksy vfrz df nfm rwK ilaf igaf hY qF bhuq cMgI gwl hY ikAuNik asIN vI gurU bfby nMU jgq gurU mMndy hF aqy brYNptn ivwc sfzI abfdI vI hux coKI hY. jy brYNptn dy sfbkf kONslF aqy myarF dy nfm `qy strItF aqy skUlF dy nfm rwKy jf skdy hn qF  gurU bfby dy nfm `qy iek vfrz df nfm ikAuN nhIN rwiKaf jf skdf?

 

gUrU bfby dy nfm `qy PfrmysI:

          awj qoN pMj ku sfl pihlF jd imsIsfgf df krYizt vYlI hspqfl bx irhf sI qF PMz Es vfsqy vI iekwTf kIqf igaf sI.   ivvfd Es smyN vI BiKaf sI aqy bhfnf Es smyN vI gurU bfby dy nfm `qy PfrmysI df nfm rwKx df lfieaf igaf sI. PfrmysI df nfm gurU bfby dy nfm `qy rwK vI idwqf igaf sI aqy awj dI qrIk ivwc vI hY. pr sLONkI nMU pqf lwgf hY ik krYizt vYlI hspqfl hux ies PfrmysI df nfm bdl dyx dI rONa ivwc hY ikAuNik iswK BfeIcfry dy PMz df muwl pMj sflF ivwc moV idwqf igaf hY. sLONkI sOcdY ikqy pMj ku sfl bfad brYNptn hspqfl dy gurU bfby dy nfm `qy bxfey jf rhy aYmrjMsI vfrz df hfl vI krYizt vYlI dI PfrmysI vflf hI nf hovy?

          iswK BfeIcfrf ies dysL df iek ihwsf hY aqy hux sfzf bfrbr dy ihwsy df klym vI bxdf hY. bhfinaF nfl PMz dyx aqy mMgx vfilaf nMU ies aslIaq nMU smJ lYxf cfhIdf hY. ijs PMz nfl ieh hspqfl bixaF hY aqy clfieaf jfxf hY Aus ivwc sfzy lhU-psIny dI kmfeI dy tYks df dsvMD qoN vwD ihwsf sLfml hY. iksy vI pRfjYkt dI aslIaq jfx ky  KusLInfmy bxdf srdf dfn asIN ijs nMU mrjLI deIey, jLorIN dfn mMgx vfilaF nMU ieh cMgI qrF smJ lYxf cfhIdf hY.

          Auh lok ijhnF df ies mfmly ivwc kMnPlYkt afP ieMtrYst (ihwqF df tkrfE) hY AuhnF nMU afpxy afp dy rol bfry spwsLt qOr `qy lokF nMU dwsxf cfhIdf hY. keI ishq mMqrI simdrmYn dy chyqy hn aqy keI ilbrl pfrtI ivwc nMbr bxfAuxy cfhuMdy hn. keI hspqfl dy zrYkytr hn aqy keI zrYktr bnx vfsqy kqfr ivwc lwgy hoey hn. keIaF nMU nOkrIaF imlx dI afs hY aqy kuJ ku nMU iml vI geI dwsI jFdI hY. hspqfl dy vwzy aPLsr ijs df nfm lokF nMU dwisaf jf irhf aqy jo pMjfbI BfeIcfry nfl iksy ryzIE `qy gwl krn vI jf irhf hY, Aus nMU vI cfhIdf hY ik Auh afpxf ahudf aqy ies bdly imlx vflI qnKfh aqy Bwqy jo Aus nMU imldy hn AuhnF dI jfxkfrI koeI vI gwl krn qoN pihlF lokF nMU dyvy.

          sRI mnjIq isMG shoqf, sRI bljIq isMG gosl nMU vI cfhIdf hY ik Auh hspqfl nfl afpxy ahudy aqy ies qoN iksy vI iswDy jF aiswDy lfB dI jfxkfrI lookF nMU dyx.  iek pMjfbI bIbI ijs nMU suixaF hY ik iek vwzf ahudf hspqfl ny idwqf hoieaf hY, Aus nMU vI cfhIdf hY ik Auh afpxI qnKfh aqy ahudf pRfpq krn dI qrkIb jF kfrn lokF nMU dwsy.            -sLONkI ieMglYNzIaf

akqUbr 26, 2007


ivsqrq Bfrq leI cuMbkI iKwc df kMm kr rhI hY nvIn qknIk

          ipClIaF lok sBf coxF mOky vfjpfeI dI agvfeI ivwc gwTjoV ny Bfrq EdY (ieMzIaf rfeIijMLg) df nfhrf lgfieaf sI pr Bfjpf dI agvfeI vflf gwTbMDn coxF hfr igaf sI. sMBv hY ik Bfrq EdY df nfhrf cox mnorQ vfsqy ZukvF nf hovy jF BfrqI votr rfjsI qfkq ivwc bdl cfhuMdy hox ijs kfrn bdlvIN srkfr hoNd ivwc afeI pr ies df ieh mqlb nhIN hY ik Bfrq EdY nhIN sI ho irhf. Bfrq qF mnmohn isMG dI agvfeI ivwc vI lgfqfr AudY ho irhf hY. musLklF dy bfvjUd slfnf 9% qoN vwD dI qrwkI (groQ ryt) Bfrq dy AudY hox dI insLfnI hY.

 

          bhuq sfry lok Bfrq nMU drpysL musLklF jF qruwtIaF dI gwl krdy hn. iehnF ivcoN bhuq sfry Bfrq dy imwqr hn jo iehnF qruwtIaF nMU dUr krn vfsqy iehnF pRqI iDafn iKwcxf cfhuMdy hn. pr kuJ ku aYsy vI hn ijhnF nMU Bfrq EdY huMdf suKfvF hI nhIN hY. Bfrq nMU EdY hox qoN rokx vfsqy Auh hr Bfrq ivroDI gqIivDI nMU hvf idMdy hn aqy Bfrq nMU drpysL musLklF nMU vDf cVHf ky pysL krdy hn. ivdysL ivwc ies iksm dy dysI mIzIey dI Gft nhIN hY jo Bfrq nMU pfxI pI pI ky kosxf afpxf Drm smJdf hY.

          afriQk qrwkI dI dr dy mfmly ivwc cIn Bfrq nfloN awgy hY aqy qrwkI dy ies rsqy df pFDI vI Bfrq nfloN zyZ do dhfky pihlF hI bx igaf sI. pr cIn ny ijs ZMg nfl afpxy lokF dI ajLfdI `qy pfbMdIaF lgfeIaF hoeIaF hn Aus nMU dunIaF df BfeIcfrf jfiejL nhIN mMndf aqy ies mfmly ivwc Bfrq cIn qoN bhuq awgy hY.

          afriQk qrwkI dI vD rhI dr nfl BfrqI hfvI aqy pRBfvI qF ho hI irhf hY pr ies dy nfl hI nvIn qknIk vI Bfrq leI sony `qy suhfgf sfbq ho rhI hY. hux ivsqrq Bfrq koeI KuafbI ivcfr nhIN irhf sgoN dunIaF dIaF njLrF sfhmxy sfkfr hox vwl vD irhf hY. ieiqhfs gvfh hY ik purfqn smyN ivc kdy ivsqrq Bfrq nfm dI vsqU sI ijs df pRBfv ieMzonysLIaf qoN aPLgfinsqfn dy pfr qwk aqy arb sfgr qoN vIaqnfm qwk sI.  awj vI ieMzonysLIaf ivwc bflI dy mMidr aqy kMbozIaf ivwc jgq pRisD aYNgkur-vft dy mMidr ies ivsqrq Bfrq dI hfmI Brdy hn. asLok dy vylLy Bfrq df pRBfv ihmflf prbq nMU pfr krky iqwbq qoN huMdf hoieaf cIn nMU afpxI lpyt ivwc lY ky jpfn aqy korIaf qwk psr igaf sI. mhwqvpUrn gwl ieh hY Bfrq ny ieh pRfpqI afpxy rfjsI bfrzr qoN pfr hiQafrbMd POjF Byjx qoN ibnF hI kIqI sI.

          ivsqrq Bfrq iksy rfjsI iekfeI df nfm nhIN sI sgo  iek aYsy Kyqr df nfm sI ijs ivwc BfrqI siBafcfr aqy PlsPLf siqkfiraf jFdf sI. jy aMgryjFL aqy hor vsqIvfdI qfkqF vwl vyKIey qF AuhnF df pRBfv vI dunIaF dy hr Kyqr ivwc vyKx nMU imldf hY pr Prk ieh hY ik Auh vsqIvfdI sn aqy POjI qfkq dy shfry dUr durfzy dysLF `qy kfbjL hoey sn.

          aMgryjL afpxy rfjkfl ivwc BfrqIaF nMU afpxy rfj dy hor KyqrF ivwc ijvyN pUrbI aPrIkf, dwKxI aPrIkf, pwCmI aPLrIkf (gnf vgYrf), hFgkFg aqy krybIan dysLF (vYst ieMzIjL vgYrf) nMU lY igaf sI. ieMglYNz, kYnyzf, amrIkf, astrylIaf afid nMU BfrqIaF dI ihjLrq vI aMgryjL dy smyN ivwc hI sLurU hoeI sI pr ipwCoN bhuuq qyjL ho geI aqy ies ny mwDpUrbI eysLIaf aqy XUrp dy bhuq sfry dysLF nMU vI afpxI lpyt ivwc lY ilaf.

          awj dunIaF Br ivwc ies ivKry hoey BfrqI BfeIcfry aqy Bfrq dy purfiqn pRBfv ny ivsqrq Bfrq df rUp Dfrn kr ilaf hY ijs nMU joVn vfsqy nvIn qknIk cuMbkI iKwc df kMm kr rhI hY. BfrqI siBafcfr, BfrqI pihrfvf, BfrqI Bojn, BfrqI lok, BfrqI vpfr aqy BfrqI sMgIq ies ivsqrq Bfrq ivwc idno idn pRBfvI huMdf jf irhf hY.

          BfrqI iPlmF BfvyN bIqy 50 sflF qoN dUr dUr qwk lokF df mnorMjn krdIaF sn pr ies nMU jo hulfrf nvIn qknIk ny idwqf hY Auh pihlF qoN sYNkVy guxf vwD hY. aPgfinsqfn dy bjLfrF ivwc BfrqI iPLlmF, vIzIE aqy gIqF dI gUMj suxfeI idMdI hY. Bfrq qoN vwK hoey bMglf dysL aqy pfiksqfn iPr Bfrq dy nyVy af rhy hn. nvIn qknIk dI hoNd kfrn Auh Bfrq qoN bhuqI dUrI rwKx ivwc kfmXfb nhIN ho skdy.

          Bfrq nfl nPLrq krn df vihm pflx vfly vI afpxy GrF ivwc BfrqI iPlmF vyKdy hn qy AuhnF dy bwcy BfrqI pihrfvf aqy idnsud mOky BfrqI rIqF pUrIaF krdy hn. afpxy aKLbfrF ivwc Auh iPlmI dunIaF dIaF snsnIKyj KLbrF qsvIrF smyq ies leI lgfAuNdy hn ikAuNik AuhnF dy pfTk ajyhf cfhuMdy hn.  ryzIE aqy tI[vI[ `qy BfrqI gfxy vwjdy hn ikAuNik lok ajyhf sunxf cfhuMdy hn. ivsqrq Bfrq nMU KusL kIqy bgYr ieh lok afpxf vpfr vI nhIN clf skdy AuNJ Bfrq iKLlfP ivs ijMnI mrjI GolI jfvx.

          bIqy hPLqy Bfrq ivwc sMgIq df 'sf ry gf mf pf' cYNpIanisLp mukfblf hoieaf ijs nMU sfry ivsrq Bfrq ivwc bhuq cfE nfl vyiKaf igaf. jLI[ tI[ vI[ dy cricq pRogrfm 'sf ry gf mf pf cylMj 2007 ivwc kuwl iqMn nOjvfn gfiek sLfml sn ijhnF `c iek pfiksfqnI pMjfbI vI sI. ies mukfbly ivwc sfry ivsrq Bfrq ny votF pfeIaF aqy jyqU kolkfqf dy anIk Dr nMU aYlfinaf igaf. jyqU nfloN vwD mhwqqf vflI gwl ieh sI ik PYslfbfd pfiksqfn dy nOjvfn gfiek amfnq alI nMU ies mOky jo mhOl aqy siqkfr imilaf Auh afpixaF vflf sI. ies mukfbly ivwc amfnq alI iksy vI qrF ivdysLI nhIN sI jfpdf, drasl Auh hY hI afpxf.aqy aink dy ijwq jfx qoN bfad vI dovF ny rlL ky iek dUjy nMU jwPIaF pfeIaF aqy agly idn tI[vI[ ieMtrivAU dOrfn rlL ky ab qumfry hvfly vqn sfQIE gfieaf.

          sLONkI nMU nvIn qknIk ivsqrq Bfrq nMU  joVdI hoeI njLr afeI Auh ivsqrq Bfrq ijs df afey idn lgfqfr hor ivsQfr ho irhf hY aqy huMdf hI jfvygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

akqUbr 20, 2007

 


mfjrf brYNptn dy nvyN aqy purfxy hspqfl df!

          brYNptn df nvF hspqfl ijs nMU brYNptn isivk hspqfl afiKaf jFdf hY lwgBwg bx ky iqafr ho igaf hY aqy 28 akqUbr nMU Kwulx jf irhf hY. nvyN  hspqfl dy KUwldy sfr hI purfxf ijs nMU pIal mmorIal hspqfl afiKaf jFdf hY afpxy drvfjLy bMd kr dyvygf. purfxy hspqfl dy bMd hox dI KLbr bIqy kuJ hPLiqaF qoN bhuq grm rhI hY aqy coxF df mOsm hox kfrn ijwQy ivroDI iDr ny ies Kbr nMU KUb prcfiraf hY AuWQy swqfDfrI ilbrl pfrtI ny ies nMU gLlq sfbq krn vfsqy vI bhuq hwQ pYr mfry hn.

          ishq mMqrI sRI simdrmYn ivroDIaF dy prcfr nMU KMuzf krn vfsqy bIqy hPLqy pIal mmorIal hspqfl afey aqy afpxy nfl brYNptn dy iqMn ilbrl aYm pI pI vI lY ky afey sn ijhnF dy hwQF ivwc lfl rMg dIaF qKqIaF PVf ky qsvIrF  iKcvfeIaF geIaF sn. sRI simdrmYn ny aYlfn kIqf sI ik pIal mmorIal hspqfl 28 qrIk nMU bMd jLrUr kIqf jfvygf pr bMdf ieh rYnovysLn vfsqy kIqf jfvygf aqy ies rYnovysLn `qy 95 imlIan zflr Krc kIqf jfvygf. rYnovysLn qoN bfad ies hspqfl nMU iPr Koilaf jfvygf pr pqf nhIN Kohilaf kd jfvygf aqy nf hI sRI simdrmYn ny ies bfry koeI spsLt qrIk df aYlfn kIqf hY. jd kdy vI Kohilaf jfvygf qd ies ivwc syvfvF iks iks iksm dIaf idwqIaF jfxgIaF ies bfry vI smyN dI srkfr ny koeI cfnxf nhIN pfieaf. aPLvfvF ieh hn ik ieh jd kdy vI rYnovysLn ipwCoN Kuwlygf qF hspfql vflIaF sfrIaF syvfvF nhIN dyvygf. ies nMU rIhYb sYNtr dy qOr `qy vrqy jfx dy vI crcy sunx nMU imly hn.

          iek gwl qF sfPL hY ik jd nvF isivk hspqfl Kulygf qF purfxf bMd ho jfvygf ijs kfrn ishq syvfvF vflI KoqI bohV hyT hI rhygI ikAuNik brYNptn ivwc kMm krdy hspfql dI igxqI iek hI rhygI. aqy ies sLihr ivwc hspqfl dy bYWzF dI igxqI vI 350 dy afspfs hI rhygI. ijMny ku bYzF df purfxf hspqfl bMd hovygf Eny ku bYzF df hI nvF hspqfl Kuwlygf. pihlF ikhf igaf sI ik brYNptn isivk 608 bYzF df hspqfl hovygf pr hux dy bYz Gt ky sfZy ku iqMn sO hI rih gey hn. ikAuNik coxF hux 4 sfl bfad hoxIaF hn ies leI srkfr nMU koeI nvF vfadf krn dI loV nhIN hY aqy nf hI purfxy vfady jldI pUry krn dI koeI kfhl hY. jo hwQ pYr srkfr ny mfrny sn Auh mfr ley hn hux qF kuJ sfl afrfm krn df vkq af igaf hY.

          nvyN hspqfl bfry vI jo kuJ sunx nMU imilaf hY Auh kuJ lokF vfsqy hYrfnI jnk hY. AuNJ sLONkI ies bfry pihlF jfxdf vI sI aqy ies bfry keI mhIny pihlF klm GsfeI vI kr cuwkf hY. ieh gwl srkfr CupfeI bYTI sI ik ieh nvF hspqfl kuJ adfiraF vfsqy pRfiPt df sfDn bxygf. hux ieh gwl brYNptn hYlQ kualIsLn ny pbilk kIqI hY ik brYNptn isivk hspqfl pI-3 PfrmUly hyT bxfieaf igaf hY aqy ies ivwc pRfeIvyt iDr ny pYsf lgfieaf hY aqy ies ivcoN Aus iDr ny pRfiPt lYxf hY.          

          ikAuNik ishq syvfvF nMU  pbilk rwKx dy aYlfnnfmy lokF dIaF votF btorn df vDIaf sfDn hY ies leI srkfr ny ishq syvfvF nMU pRfeIvyt hwQF ivwc dy vI idwqf hY aqy nfl hI pbilk ishq syvfvF df ZMzorf vI ipwitaf jf irhf hY. pI-3 EhI PfrmUlf hY ijs df mgYNtI dI ilbrl pfrtI ny pihlF ivroD kIqf sI aqy hspqfl dI kMstrksLn vI kuJ smF rok idwqI sI pr iPr cup cfp EhI kIqf jo pihlI torI srkfr krn vflI sI. hux ies mfmly ivwc ilbrl pfrtI torIaF nfloN cMgI ikvyN hoeI ieh qF EhI lok dws skdy hn jo ilbrlF nUM lybr dI pfrtI dwsdy hn.

          brYNptn isivk vfsqy lokF qoN dfn KUb mMigaf vI igaf sI aqy lokF ny idwqf vI sI pr hux jd lokF nMU pI-3 bfry pqf lwgf hY qF keIaF dy mUMh twzy hI rih gey hn. Auh lok jo PMz iekwTf krn vfsqy pwbF Bfr hoey iPrdy sn awj lokF qoN awK bcf ky lMG rhy hn. brYNptn sLihr bhuq qyjLI nfl vD irhf hY aqy ies dI abfdI pIal mmorIal hspqfl dI jnm qrIk qoN hux qwk 10 guxf vD geI hY. brYNptn dy afspfs dy sLihrF ivwc vI abfdI qyjLI nfl vD rhI hY pr hspqfl iPr iek hI rih igaf jfpdf hY ijs kfrn lokF nUM BfrI inrfsLf ho rhI hY. jy pI-3 dy PfrmUly hyT pRfeIvyt iDr ny pRfiPt aMdrKfqy lYxf hY qF iPr iswDf pRfiPt lYx jF dyx ivwc kI hrjL hY? jy srkfr Kud ZukvIaF ishq syvfvF nhIN dy skdI qF iswDy qOr `qy pRfeIvyt iDrF nMU ies kMm ivwc ihwsydfr bxfAux ivwc sLrmf ikAuN rhI hY? afKr ikMnI ku dyr srkfr ies sFJ nMU aMdrKfqy CupfeI rwKygI?

          pI-3 PfrmUly hyT bnx vflf brYNptn isivk iekwlf hspqfl nhIN hY ies qrF dy hor hspqfl vI bxfey jf rhy hn. sfrnIaF hspqfl bxfAux df Krcf ivqoN vD jfx dy vI crcy hoey hn pr srkfr ny ies bfry koeI spsLt juvfb nhIN idwqf.

          lokF nMU ZukvIaF ishq syvfvF dI loV hY aqy Eh vI Eihp kfrz nMMU ivKf ky ijs vfsqy AuhnF nMU adfiegI nf krnI pvy. ajyhIaF ishq syvfvF jy pI-3 dI  QF pI-1 hspqfl vI dyvy qF ies ivwc koeI hrjL nhIN hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf


mhfqmf qoN vI KLqrf mihsUs krdy ny kwtVpMQI!

     do akqUbr Bfrq dy iek mhfn sLihrI df jnm idn sI ijs nMU dysL ny rfsLtr ipqf df iKqfb idwqf hoieaf hY. awj dunIaF Br ivwc gFDIvfd df crcf hY aqy siqkfr vI hY iehI kfrn hY ik rfsLtrsMG ny ies nMU ivsLv sLFqI dy icMnH vjoN mfnqf dy idwqI hY. Bfrq qoN ies idn Bfrq dI kFgrs pfrtI dI afgU bIbI sonIaF gFDI aqy kYbint mMqrI sRI pRxfb muKrjI inAUXfrk afey hoey sn aqy AuhnF keI smfgmF ivwc mhfqmf gFDI dy sLFqI dy isDFq dIaF isPLqF kIqIaF sn.

     mjUdf Bfrq dy isafsI afgU ikMny ku gFDIvfdI hn ies ivwc bhuqf sLwk nhIN hY. swiqaf swc aqy aihMsf, gFDIvfdI ivcfrDfrf dy DMm hn qy swc awj dI isafsq df ihwsf hI nhIN hY. iPr vI iek gwl qswlI vflI hY ik Bfrq dy isafsqdfn gFDIvfd nMU pbilk dIaF awKF `coN Koh nhIN sky aqy ies df nfm jpdy hn BfvyN ajyhf Auh afpxy inwjI lfB jF muPLfd leI hI krdy hn.

     dunIaF ivwc mohn dfs krm cMd gFDI df nfm bhuq vwzf hY ijs df aMdfjLf dunIaF Br dy buwDIjIvI vrg dIaF ilKqF pVHn jF AuhnF nfl gwl krn nfl hI ho skdf hY.

     dysL dI vMz smyN BVky dMigaF smyN Bfrq dy afKrI vfiesrfey sRI mfAUNtbYNtn ny kdy ikhf sI ik Bfrq dy pUrbI ihwsy ivwc ihMdU-musilm dMgy kfbU krn ivwc Aus dI iek afdmI vflI POj ny jo cmqkfr kr ivKfieaf hY Auh  pwCmI Bfrq ivwc POj dIaF keI zvIjnF vI nhIN kr skIaF. ieh POj DoqI qy zMgorI vfly sfZy pMj Puwt dy kwd aqy 120 pONz qoN Gwt Bfr vfly iensfn dI sI ijs nMU awj lok mhfqmf dy nfm nfl Xfd krdy hn.

     ies EhI iensfn sI ijs nfl brqfnIaF dy jgq pRisD pRDfn mMqrI ivnstn crcl ny kdy ieh kihMidaF imlx qoN ienkfr kr idwqf sI ik Auh awD nMgy PkIr nfl gwl nhIN krnf cfhuMdf. aMgryjLI ivwc ies dy dsqfvyjLI sbUq hn ik crcl ny gFDI nMU hflPL nykz PkIr afiKaf sI.

     aYtm bMb dy ipqfmf aqy jgq pRisD ivigafnI alPrz afeInstfeIn ny ikhf sI ik iksy idn dunIaF ivwc gFDI df  nfm eIsfeI avqfr eIsf msIh aqy mhfqmf buwD vFg ilaf jfieaf krygf. amrIkf ivwc isvl rfeIts afgU sRI mfritn lUQr ikMg aqy sfAUQ aPLrIkf dy sfbkf rfsLtrpqI sRI nYlsn mMzylf mhfqmf gFDI dy AupfsLkF ivcoN hn.

     hr smfj aqy hr dysL ivwc hI nykI aqy bdI nflo nfl cldIaF hn. nykI aqy bdI qF hr iensfn ivwc vI nflo nfl hI cldI hY aqy iek dUjy `qy smyN smyN anusfr BfrU huMdI rihMdI hY. awj  dy Bfrq aqy purfqn BfrqI smfj `qy vI ieh inXm pUrI qrF lfgU huMdf hY. iPr vI jy pUrI qsvIr vwl vyiKaf jfvy qF BfrqI drsLn (PlsPLy) `qy sLFqIvfd bhuq BfrU irhf hY. Gwto Gwt hor siBafcfrF qoN ikqy vwD BfrU irhf hY. sLFqIvfd  gFDI qoN pihlF vI BfrqI siBafcfr qy drsLn df aMg sI. ajoky cIn dy iek izplomYt ny kdy inAUXfrk ivwc ikhf sI ik Bfrq ny afpxI srhwd dy pfr iek vI hiQafrbMd POjI Byjx qoN ibnF ipCly 2000 sfl cIn `qy afpxy PlsPLy nfl srdfrI kIqI hY.

     gFDI koeI aYsI sKLsLIaq nhIN hY ijs qoN dunIaF vfkPL nf hovy pr iPr vI aYsy lokF dI kmI nhIN hY jo gFDIvfd nMU mKOl krnf afpxf PrjL smJdy hn. ies gFDI jYNqI mOky ieh lok iPr bhuq kurlfey hn aqy AuhnF keI iksm dy mKOl mhfqmf gFDI bfry kIqy hn. sLONkI nMU kuJ ryzIE pRogrfm sux ky bhuq hYrfnI hoeI hY ikAuNik AuhnF mhfqmf gFDI bfry ibnF isr pYr gwlF krn nMU pihl idwqI hY. sux ky ieAuN jfpdf sI ik kuJ kwtVpMQI mhfqmf gFDI qoN KLqrf mihsUs krdy hn. AuhnF ivcoN kuJ ku ny qF mhfqmf gFDI nMU pwKpfqI, ihMdUvfdI, iswK ivroDI, musilm ivroDI aqy iewQoN qwk ik ihMsfvfdI qwk vI afK idwqf sI.

     iewk swjx ny qF nvIN iQAUrI hI pysL kr idwqI hY ik gFDI df aihMsfvfd (nfn-vfielMs) kmjLor df aihMsfvfd hY aqy iswKF df aihMsfvfd qkVy qy qfkqvr df aihMsfvfd hY. ieh lPLjL Aus swjx dy hn aqy Auh afpxy afp nMU iswKF df buwDIjIvI dws irhf sI. pqf nhI iek ipqf aqy iek ipqf dy bflk hox dy isDFq df kI bxygf? iswK sfrI dunIaF ivwc vwsdy hn aqy iswKF ivwc anpVH vI hn qy pVHy ilKy vI hn, amIr vI hn qy grIb vI hn, keI dfrf isMG vI hn aqy bujLidl vI jLrUr hoxgy, bhfdur vI bhuq hoxgy qy zrfklF dI vI kmI nhIN hovygI. iswK afKr iensfn hI hn aqy iensfnF vfly swB gux aqy aOgux iswKF ivwc hoxy jLrUrI hn. ieh pqf nhIN hY ik qfkqvr df aihMsfvfd aqy kmjLOr df aihMsfvfd sfrI dunIaF dy iswKF `qy ikvyN lfgU kIqf jf skygf jF kIqf jf skdf hY?

     iswK PlsPLf qF  afp vI aihMsfvfd ivwc XkIn rwKdf hY aqy gurU arjun dyv jI qy gurU qyg bhfdur jI dI sLhfdq ies dI gvfhI BrdIaF hn. Bfxf mMnx aqy kudrq nfl iekimk ho ky jIvn ijAUx dI gwl vI aihMsfvfd df hI ihwsf hY. ieh vwKrI gwl hY ik iswKF ivwc aYsy lok vI hn jo iswK isDFq nMU afpxI rMgq ivwc opysL krn dy afid hn. pysL krn df AuhnF nMU pUrf hwk hY pr iksy `qy Tosx df hwk nhIN hY. ies iksm dy lok dunIaF dy hor BfeIcfiraF ivc vI huMdy hn afKr mhfqmf df kql vI qF iek ihMdU kwtVpMQI ny hI kIqf sI.

     AuNJ ies gwl df krYizt vI mhfqmf gFDI nMU hI jFdf hY ik kuJ lok AuhnF dI mOq qoN 60 ku sfl ipwCoN vI AuhnF dI aihMsfvfdI soc qoN GbrfAuNdy hn. cMgf huMdf jy ieh lok gFDI nMU gLlq qy burf sfbq sfbq krn dI koisLsL krn nfloN afpxI soc nMU shI sfbq krn vfsqy kuJ cMgf pysL krn dI koisLsL krdy.

     Bfrq dy qfkqvr hox dy nfl nfl gFDIvfd vI dunIaF ivwc hor qfkq PVygf. kwtVvfd aqy dihsLqvfd df Kqrf vI gFDIvfd dI aihmIaq hor vDfeygf. mhfqmf gFDI aqy AuhnF dI ivcfrDfrf Bfrq aqy BfrqI drsLn dI Aupj hox kfrn, smUh BfrqIaF df sFJf mfx hY. drasl gFDIvfd qF dunIaF df sFJf mfx bnx vwl vD irhf hY. aihMsfvfdI gFDI dunIaF ivwc mohn dfs krm cMd qoN pihlF vI bhuq hovy hoxgy aqy ipwCoN vI bhuq hoxgy pr kudrq ny ijs gFDI `qy aihMsfvfd df qfjL sjfieaf hY Aus df nfm mohn dfs krm cMd gFDI hI hY. iehI kfrn hY ik jd kdy koeI nfmvr ivdysLI Bfrq jFdf hY qF rfjGft jf ky crcl vfly hflPL nykz PkIr dI smfD `qy Puwl ByNt krdf hY. suwK nfl gFDI qoN KPLf hox vfilaF df afpxf vI kuJ sfl pihlF mhfqmF gFDI dI  smfD `qy Puwl ByNt kr afieaf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


Drm nMU aslI KLqrf hY kwtVvfd qoN!

     ies smyN dysL ivdysL dy iswKF ivwc zyrfvfd dy KLqry df bhuq rOlf pfieaf jf irhf hY. ies vfsqy zyrf swcf sOdf nMU bhfnf bxf ky vriqaf jf irhf hY. zyrfvfd df rOlf pfAux vfilaF ivwc bhuq sfry sfry zyrfvfdI vI sLfml hn. afpxy zyiraF nMU qF Auh Drm asQfn dwsdy hn pr horF dy zyiraF nMU zyry dwsdy hn.

     hYrfnI dI gwl ieh hY ik klXuwg ivwc sMqF, pujfrIaF aqy gRMQIaF dIaF vI jQybMdIaF bxIaF hoeIaF hn. bhuqy lok Drm ivwc isafsq dI dKlaMdfjLI aqy isafq ivwc Drm dI dKlaMdfjLI `qy ieqrfjL krdy hn aqy AuhnF df ieqrfjL hY vI TIk. pr svfl pYdf huMdf ik  afKr sMqF ny afpxIaF jQybMdIaF iks kMm vfsqy bxfeIaF hoeIaF hn? mjLdUr jQybMdIaF dI gwl qF smJ afAuNdI hY ikAuNik AuhnF ny mflkF qoN afpxy ihwqF dI rfKI kfrnI huMdI hY. pr sMq qF mlMg iksm dy hoxy cfhIdy hn ijhnF nMU agly pl qwk dI vI icMqf nf hovy. ihwqF dI rfKI leI jQybMdI bxf lYx dI gwl qF bhuq dUr dI hY. sMqF dy ihwq hI nhIN hoxy cfhIdy Auh qF lokF nMU icMqf rihq aqy lflc rihq jIvn dI jFc isKfAux df kMm krdy hn. pr jy Auh afp jQybMdIaF bxfeI bYTy hn qF AuhnF dy ajyhy sOVy ihwq jLrUr hoxgy ijhnF dI rfKI dI AuhnF nMU gihrI icMqf hovygI.

     sLONkI ny bIqy hPLqy iek ajyhI KLbr pVHI hY ijs ivwc gRMQI sBf ny jQydfr nMdgVH dI KUb iKcfeI kIqI hY aqy jQydfr `qy nOjvfnF nMU BVkfAux df dosL lgfieaf hY. muwdf AuhnF df bhuq vjLn vflf hY aqy sLONkI vI keI vfr jQydfr nMdgVH dy keI ibafnF nMU BVkfAux pwDr dy mihsUs krdf irhf hY. hYrfnI sLONkI nMU gRMQI sBf df nfm pVH ky hoeI hY. afKLr gRMQIaF ny ajyhI sBf ikAuN bxfeI hoey hY? kI AuhnF ny hor nvyN gRMQI iqafr krn jF bkfiedf gRMQI sI isiKaf dyx df kMm ivizaf hoieaf hY jF ik ieh sBf afpxI qfkq dy pRdrsLn aqy pRBfv vfsqy bxfeI hoeI hY?

     zyrfvfd iKlfPL jo rfmrOlf pfieaf jf irhf Auh iksy qx-pwqx lwgx vflf  nhIN hY ikAuNik ies df koeI aDfr hI nhIN hY. pMjfb dI swqfDfrI iDr swcf sOdf nfl rfjsI skor brfbr krnf cfhuMdI hY aqy zyry nMU isafsI qfkq ivKfAux vfsqy sdf vfsqy qObf krn leI mjbUr krnf cfhuMdI hY. ies ivwc AuhnF nMU kfPLI kfmXfbI vI imlI hY aqy ieh sMkyq vI imly hn ik zyrf akflIaF qoN aMdr aMdr iKmf jfcnf dI arjoeI kr irhf hY.

     kwtVpMQI aqy vwKvfdI ies mOky nMU afpxI Kus cuwkI sfK nMU bhfl krn vfsqy vrq rhy hn pr AuhnF dI hflq bhuuqI cMgI nhIN hY. ieh jLrUrI nhIN hY ik zyry dy nfm `qy BVkfey gey afm lok vwKvfdIaF dI bIn `qy sdf leI hI mMqrmugd ho jfxgy.

     ies BVkfAU mhOl df afm lokF dy jn jIvn `qy bhuq pRBfv vyKx nMU iml irhf hY. Kfs kr ipMzF ivwc vwsdy afm pRymIaF nMU DmkIaF, hmilaF aqy bfeIkftF df sfhmxf krnf pY irhf hY. pMjfb ivwc mIzIey df ijhVf ihwsf afm pRymIaF dI jfn mfl dI rfKI aqy Dfrimk ajLfdI dI hfmI Br irhf hY Aus nMU vI insLfnf bxfieaf igaf hY. cMzIgVH qoN Cpdy pMjfbI aKLbfr dysL syvk aqy jlMDr qoN Cpdy aKLbfr nvF jLmfnf dIaF kfpIaF bhfny bxf bxf ky keI vfr kwtVpMQIaF qy AuuhnF dy smrQkF vloN  sfVIaF geIaF hn.

     ies iksm dIaF KLbrF bhuq vfr af cuwkIaF hn ik Plfxy QF pRymIaF nMU nfm crcf nhIN kr idwqI geI jF nhIN krn idwqI jfvygI. jd koeI ies nMU aOrMgjLybI soc afKdf hY qF kuJ lokF nMU bhuq qklIPL huMdI hY pr asl ivwc hY ieh aOrMgjLybI soc hI aqy Auh vI 21vIN sdI ivwc, ies leI ies nMU hor vI Gfqk mMinaF jfxf cfhIdf hY.

     sLONkI nMU hYrfnI ies gwl dI hY ik kYnyzf ivwc kwtVpMQIaF dy bhuq sfry afgU aqy smrQwk afny bhfny smilMgI sLfdIaF dy hwk df qF smrQn krdy rhy hn ikAuNik ieh AuhnF nMU kYnyzf dy cfrtr muqfibk smilMgIaF df hwk jfpdf hY pr pRymIaF dI nfm crcf AuhnF nMU smilMgIaF dy sLfdI dy hwk qoN vI apivwqr jfpdI hY. awj vI ajyhy lokF dI koeI kmI nhIN hY jo smilMgI sLfdIaF dy smrQwk isafsqdfnF dI muwTIcfpI krdy hn pr nfl hI pRymIaF dI nfm crcf df vI ivroD krdy hn.

     nfm crcf qoN ibnF ajyhIaF KLbrF vI aksr afAuNdIaF hn ik Plfxy ipMz ivwc aYny drjn pRymIaF ny zyry nMU iqafg idwqf hY aqy ies mfmly ivwc DmkIaF aqy jLbrdsqI dy vI bhuq sfry ieljLfm lgdy hn.  pRymIaF nMU gurdvfry nf jfx dyx jF pfT nf krvfAux dyx dy mfmly vI pRYs ivwc afey hn. iewQoN qwk ik iek aMimRqDfrI bIbI jo ik svrgvfs ho geI sI Aus dy byitaF nMU mfqf dI afqimk sLFqI leI pfT krvfAux dI afigaf ies leI nhIN sI idwqI geI ikAuNik Auh zyrf pRymI sn. iek kys qF ajyhf vI suixaF sI ijs ivwc cldf pfT bMd krvf ky afid gRMQ dI bIV cukvf hI leI geI sI.

     iehnF GtnfvF df asr ieh hoieaf hY ik pMjfb ivwc keI lok afpxf Dfrimk ikRaf krm krn vfsqy afsfn qrIkf lwB rhy hn. awj vI pMjfb ivwc Dfrimk Audfrvfd hY ijs kfrn hr Drm dy lok dUjy Drm dy smfgmf `qy vI jFdy hn aqy Kud vI imksz Dfrimk pirvfrF ivcoN hox kfrn afp vI hor DrmF dIaF rsmF krvf lYNdy hn. ajoky pMjfb df ihMdU Kfs kr afpxy afp nMU iswKI dy nyVy smJdf hY aqy idn-sud `qy bhuq vfr pfT jF kIqrn afid krvfAuNdf hY. kwtVvfd dI hnyrI kfrn isrPL pRymI hI nhIN sgoN ajyhy imksz pirvfr vI zr dy mfry  bdlvyN Dfrimk kfrj krn lwg pey hn ijhnF ivwc imRqk dI sLFqI vfsqy afKMz pfT dI QF gruV purfx df pfT krvf lYxf afid sLfml hY.

     dihsLqgrdI dy dOr dOrfn sRI gRMQ sfihb dI bIV nMU pfrtI hflF ivwc lY jfx `qy pfbMdI lgf idwqI geI sI ijs df iswtf hux sfPL ivKfeI dyx lwg ipaf hY. pMjfb ivwc awj ivafh dI muwK rsm aflIsLfn pfrtI bx geI hY. afnMd kfrj huMdf jLrUr hY pr ies mOky sMgq dI BrvIN hfjLrI dI QF kF pYx vflI hflq huMdI hY.  gMRQI aqy rfgI igxqI dI sMgq nMU rsmI kQf kIrqn qF suxfAuNdy hn pr nf sunx vfilaF nMU afnMd afAuNdf hY aqy nf suxfAux vfilaF df Gr pUrf huMdf hY. ies kfrj df nfm ajy qwk afnMd kfrj hI hY pr ieh kfrj afnMd leI Gwt `qy KfnfpUrI leI vwD kIqf aqy krvfieaf jFdf hY iehI kfrn hY ik afnMd dI sfrI ksr pfrtI hfl ivwc boqlF dy Zwkx Kohl ky pUrI kIqI jFdI hY. AuWQy hor kI kI huMdf hY Aus dI gwl krn dI loV nhIN hY.

     pivwqrqf dy nfm hyT apxfeI geI ies kwtVvfdI ivDI kfrn afnMd kfrj vfsqy smuwcy BfeIcfry, ipMz aqy irsLqydfrI df iml bYTxf hux ieiqhfs bx igaf hY. kwtVvfdI qfkqF nMU ajy vI pUrf afnMd nhIN afieaf aqy Auh ies qoN vI hor awgy vD rhIaF hn. ajy kuJ hPLqy pihlF hI ieMglYNz qoN kuJ iswKF ny jQydfr akfl qKLq nMU iek sLkfieq ByjI sI ijs `qy qurMq kfrvfeI kridaF jQydfr sfihb ny nvF idsLf inrdysL jfrI kr idwqf hY. ies inrdysL muqfibk hux afnMd kfrj isrPL iswK joiVaf df hI ho skygf. Bfv jy ivafh krvfAux vfly dovF pRfxIaF df Drm iswK nhIN hovygf qF AuhnF df afnMd kfrj nhIN ho skygf. jy krvfAux hY qF dovF nMU pihlF iswKI Dfrn krnI pvygI.

     sLONkI puwCxf cfhuMdf hY ik ijhnF dIaF sUrqF iswKF vrgIaF hn kI Auh sfry iswKI asUlF dy DfrnI hn. kI sLrfbIaF, juhfrIaF, BMgIaF aqy hor kukrm krn vfly kiQq iswKF df afnMd kfrj krn nfl koeI mirXfdf BMg nhIN huMdI? qy jy koeI iswKI Dfrn krn df GVI pl vfsqy JUTf vfadf kr dyvy qF kI ipwCoN Aus df afnMd kfrj kYNsl kr idwqf jfvygf jF kIqf jf skdf hY? pwCmI dysLF ivwc vwsdy iswKF vfsqy ieh iek bhuq sMjIdf mfmlf hY. bhuq sfry bwcy afpxy Drm aqy siBafcfr nfl juVy rihxf cfhuMdy hn aqy aksr mfpy Gwto Gwt sFJ bxfeI rwKx vfsqy bwicaF `qy dbfE rwKdy hn. pr iewQy dy smfj dy jMmpl bwcy aksr ksLor Aumr ivwc iksy hor BfeIcfry ivwc ivafh krvfAux df PYslf kr lYNdy hn. mfpy ajyhI hflq ivwc vI bwicaF nMU afpxy Drm aqy smfj dy nyVy rwKx vfsqy ivafh afnMd kfrj dy rUp ivwc krdy/krvfAuNdy af rhy hn. ies nvyN Purmfn nfl ajyhy afnMd kfrj vI KLqm ho jfxgy aqy nfl hI bwicaF nMU Gwto Gwt afpxy swiBafcfr nfl joVI rwKx df mOkf vI KLqm ho jfvygf.

     sLONkI nMU swLk ho irhf hY ik coNh vrxf nMU sFJy AupdysL aqy cfr Kuwly drvfijLaF df isDFq kwtVvfd dI GyrfbMdI ivwc af igaf hY. iekwly iswK Drm nMU hI nhIN sgoN hr Drm nMU jy KLqrf hY qF kwtVvfd qoN hI hY! bIqy hPLqy sLONkI ny zyiraF bfry pRo: amrjIq isMG df iliKaf hoieaf iek lyK KLbrnfmnf ivwc piVHaf sI ijs ivwc kbIr sfihb dIaF Aucfrn kIqI ieh pMgqIaF drj sn:-

kbIrf poQI pVH pVH jg mUaf,

pMizq Bieaf nf koie.

eyk hI akr pRym kf

pVHy qoN pMizq hoey.

     kwtVvfdI pRym df eyk aksLr kd pVngy?

-sLOkI ieMglYNzIaf


stIvn hfrpr dy isqfry dI cmk vDx lwgI!

 

          bhuqy lokF dI afs dy Ault kYnyzf dI Gwt igxqI hfrpr srkfr ajy qwk arfm nfl cwl rhI hY. AuNJ ivroDI pfrtIaF jd cfhuMx hfrpr srkfr dy pYrF hyToN Pwt iKwc skdIaF hn pr rfjsI hflfq kuJ aYsy hn ik Pwtf iKwcx vfly Kud gihrI KfeI ivwc afp izwg skdy hn. jy Pwtf ajy qwk iKwicaf nhIN igaf qF ies df kfrn rfjsI KudksLI df zr hY.

          afey idn lok-mwq srvyKx afAuNdy rihMdy hn aqy qkrIbn hr srvyKx ivwc hI ilbrl aqy kMsrvtv zYz-hIt ivwc jF ies dy afspfs hI dwsy jFdy hn. iehnF srvyKxf muqfibk jy coxF nyV BivK ivwc huMdIaF hn iek vfr iPr kMsrvtv Gwt igxqI srkfr hI bnx dI sMBfvnf hY. ilbrl pfrtI dI hflq nf PMzF dy pwKoN cMgI hY aqy nf hI lIzr dI iKwc vfly pfisAuN hI cMgI hY. ilbrl pfrtI dy aMdr pftoDfV vI lgfqfr jfrI hY.

          ikbYWk ivwc ies hPLqy hoeIaF iqMn sMsdI ijLmnI coxF, dysL dI nbjL pCfnx vfsqy pYmfny vjoN vrqIaF jf rhIaF hn. iehnF iqMn ijLmnI coxF dy nqIijLaF qoN pihlF hI ieh ikafsrfeIaF lgfeIaF jf rhIaF sn ik rfjsI pfrtIaF iehnF dy nqIijaF nMU afpxI rxnIqI vfsqy vrqxgIaF.

          iehnF iqMn ijLmnI coxF dy nqIjLy aYn[ zI[ pI[ aqy kMsrvtv pfrtI vfsqy bhuq sfjLgfr rhy hn aqy ilbrl pfrtI vfsqy idl qoVU sfbq hoey hn. ikbYWk dI vwKvfdI pfrtI vI iehnF nqIijaF qoN bhuqI KusLI mihsUs nhIN kr rhI hflF ik iqMn ivcoN iek sIt blfk ikbYWkvf ny ijwq leI hY.

          ijhnF iqMn sItF `qy ijMnI coxF hoeIaF hn AuhnF ivwc iek sIt ilbrlF dI mlkIaq hI smJI jFdI sI aqy Auh ies sIt `qy icrF qoN kfbjL sn. mFtrIal ivwc pYNdy atrmONt nfm dy hlky dI ieh sIt pihlI vfr aYn[ zI[ pI[ ny bhuq arfm nfl ijwq leI hY. aYn[ zI[ pI[ ny ies hlky qoN sfbkf subfeI ilbrl mMqrI Qfms mukyar nMU KVf kIqf sI ijs ny ilbrl AumIdvfr nMU 4301 votF dy mukfbly 7432 votF nfl hrf idwqf hY. kMsrvtv aqy blfk dy AumIdvfr ies hlky qoN 1500 dy afs pfs votF hI pRfpq kr sky hn. ies ilbrl hlky ivwc ilbrl afgU sRI izENn aqy ilbrlF dy stfr afgU jsitn trUzo ny rwJ ky cox pRcfr kIqf sI pr iPr vI ieh jwdI ilbrl sIt qoN ilbrl AumIdvfr nMU ijqfAux ivwc asPLl rhy hn.

          rfjsI pMzq ies qoN keI iksm dy nqIjy kwZ rhy hn. pihlf nqIjf qF ieh kwiZaf jf irhf hY ik nvF ilbrl afgU sRI izENn afpxy sUby ivwc vI asrdfr sfbq nhIN ho sikaf ies leI Aus qoN hor bhuqI afs krnI TIk nhIN hovygI. mrhUm pRDfn mMqrI sRI pIar aYlIat trUzo dy byty jsitn trUzo qoN vI bhuq sfry ilbrlF nMU vwzIaF afsF sn pr ies ilbrl sIt `qy jsitn trUzo df jfdU vI Pyhl ho igaf hY. bhuq sfry isafsI pMzq ies ivcfr dy hn ik ikbYWk ivwc jsitn trUzo dI CvI ilbrl pfrtI nMU bcfAux dI QF Aultf ltkfAux df kMm vDyry kr skdI hY. dysL dy hor sUibaF ivwc nvyN iemIgrMtF nMU trUzy pirvfr dy nfm `qy BrmfAuxf afsfn ho skdf hY pr ikbYWk dy lok ies Clfvy ivwc nhIN af skdy. atrmONt iek ajyhI sIt hY ijwQy PrYNc votr Gwt igxqI ivwc hn aqy aMgryjLI bolx vfly aqy iemIgrMtF dI coKI vwsoN hY. jy ilbrl pfrtI ajyhy hlikaF ivwc zuwb skdI hY qF PrYNc bhuigxqI vfly hlikaF ivwc qF pihlF hI zuwbI peI hY.

          dUjI sIt dy nqIjy pRDfn mMqrI hfrpr aqy kMsrvtv pfrtI vfsqy suwK df sMdysL lY ky afey hn. vwKvfdI blfk dy coKy pRBfv vflI rovIafl  nfm dI ieh sIt kMsrvtv AumIdvfr ny blfk qoN afsfnI nfl Koh leI hY. kMsrvtv AumIdvfr jnfb zYins ny ieh hlkf BrvIN bhuq igxqI nfl ijwiqaf hY. Aus ny 60% qoN vwD votF nfl ieh sIt ijwqI hY jo ik ikbYWk ivwc stIvn hfrpr dy vD rhy pRBfv df sUck mMinaF jf irhf hY.

          kMsrvtv AumIdvfr nMU 16806 votF peIaF hn jd ik vwKvfdI blfk dy AumIdvfr nMU isrPL 7519 votF hI imlIaF hn aqy ilbrl AumIdvfr isrPL 2690 votF lY ky pCiVaf hoieaf qIjf irhf hY. stIvn hfrpr vfsqy ieh ijwq bhuq mhwqvpUrn ijwq hY. aksr ijLmnI coxF srkfr dy ivruwD jFdIaF hn pr ivroDIaF qoN AuhnF dy pRBfv vflI sIt Koh lYxf, PYslfkun ijwq smJI jfxI cfhIdI hY. ies nfl blfk nMU afpxI phuMc `qy muV ivcfr krn leI mjbUr hoxf pY irhf hY.

          sUby dI qIjI ijLmnI cox ivwc blfk afpxy pRBfv vflI sIt bcfAux ivwc bhuq musLkl nfl kfmXfb irhf hY. ies sIt `qy kMsrvtv pfrtI ny sKLq mukfblf idwqf hY. blfk dy jyqU AumIdvfr nMU 6657 votF imlIaF hn jd ik dUjy drjy `qy rhy kMsrvtv AumIdvfr nMU 5464 votF imlIaF hn. ieMJ blfk ny ieh sIt 1200 sO dy krIb votF dy Prk nfl ijwqI hY jd ik ilbrl AumIdvfr isrPL 984 votF hI pRfpq kr sikaf hY.

          jfhr hY ik ikbYWk ivwc ilbrl pfrtI qyjLI nfl hyTF vl iKsk rhI hY aqy ikbYWk df jMmpl ilbrl afgU styPLn izENn vI ies nMU shfrf nhIN dy sikaf. ies nfl jnfb izENn ilbrl pfrtI leI Bfr bxdf njLr af irhf hY. nf Aus dI kft ikbYWk ivwc hY aqy nf aMgryjLI dI qMgI kfrn Auh dysL dy hor BfgF ivwc kfrgr sfbq ho irhf hY.

          iehnF iqMn ijLmnI coxF dy nqIjy ilbrl pfrtI aMdr pftoDfV vDfAux df kMm kr rhy hn. izENn DVf ivroDIaF `qy pfrtI dy ihwqF dy iKlfPL kMm krn dyu aMdr Kfqy ieljLfm lgf irhf hY jd ik izENn ivroDI, kmjLor afgU `qy AuNglF AuTf rhy hn. ilbrl pfrtI dI aMdrUnI jMg hor BVkx dy afsfr bx gey hn ijs df stIvn hfrpr nMU lfB hovygf. aYn[zI[pI[ vloN ilbrl sIt `qy kbjLf kr lYx nfl pfrtI dy hOsly hor bulMd ho gey hn ijs df iswDf nuksfn ilbrl pfrtI nMU aqy iswDf lfB kMsrvtv pfrtI nMU hox vflf hY. ies nfl ilbrl pfrtI dI grIn pfrtI nfl pfeI pING vI isafsI JwKV dI lpyt ivwc af rhI pRqIq huMdI hY.

          iehnF iqMn ijLmnI coxF `qy Auh do muwdy vI BfrU nhIN ho sky jo ik ikbYWk ivwc bhuq mwqvpUrn dwsy jf rhy sn aqy stIvn hfrpr vfsqy Gfqk dwsy jf rhy sn. pihlf muwdf sI vfqfvrx df ijs `qy ilbrl afgU ny bhuq tyk rwKI hoeI sI. dfavy kIqy jf rhy sn ik ikbYWk dy lok vfqfvrx sbMDI kMsrvtv phuMc nMU lY bhuq nfrfjL hn aqy ies mfmly ivwc ilbrl aqy blfk vfly kMsrvtv pfrtI nMU KUMjy lgf dyxgy. ieh gwl swc qoN bhuq dUr dI sfbq hoeI hY aqy ilbrl afgU vfqfvrx df miraf hoieaf swp ilbrl pfrtI gloN lfh ky hfrpr dy glL pfAux ivwc burI qrF asPLl irhf hY. ieAuN jfpdf hY ik lok ilbrlF dy pol nMU pCfx gey hn aqy ikEto `qy nf-amlI vfsqy ilbrlF nMU shI qOr `qy ksUrvfr mMn rhy hn.

          dUjf muwdf jo ikbYWk ivwc BfrU rihx dI afs sI Auh sI aPLgfinsqfn ivwc POjI dKLl ijs `qy hfrpr srkfr pihrf dy rhI hY aqy 70 dy krIb jvfn sLhId ho gey hY. aPLgfn imsLn df miraf swp vI jnfb izENn hfrpr dy glL pfAux ivwc asPLl rhy hn. lok ies gwl nMU vI smJ rhy jfpdy hn ik aPgfn imsLn ilbrl srkfr ny hI sLurU kIqf sI aqy ilbrl srkfr ny hI kfbul qoN bfad kMDr qwk vDfieaf sI. ilbrl pfrtI aqy ilbrl mIzIaf ies mfmly ivwc lokF dy idmfg nMU gyVf dyx vfsqy icrF qoN XqnsLIl sI pr swc nMU Cupfieaf jfxf sMBv nhIN hoieaf aqy ieh do muwdy vI ikbYWk ivwc pUrI qrF Tus ho gey hn.

          dunIaF dy pwDr `qy stIvn hfrpr dI kfrgujLfrI bhuq vDIaf rhI hY aqy kYnyzf df  pRBfv viDaf hY. dysL dy aMdr vI AuhnF df aks iek kfrgr afgU vjoN AuBr irhf hY aqy lok Aus nMU siqkfr dI inghf nfl vyK rhy hn. ilbrl pfrtI ny bIqIaF dovF coxF ivwc hfrpr nMU Kqrnfk grdfnx ivwc koeI ksr bfkI nhIN sI CwzI aqy kiQq gupq eyjMzy dI bhuq duhfeI idwqI sI. pr lokF ny vyK ilaf hY ik stIvn hfrpr kol koeI gupq eyjMzf nhIN hY aqy Aus vloN hux qwk AuTfey gey kdmF nfl dysL nMU lfB hI hoieaf hY.

          dUjy pfsy ilbrl pfrtI dy vwK vwK dihsLqgrd smrQk sMgTnF nfl sbMDF dI crcf hoeI hY ijs df pfrtI kfrgr hwl nhIN lwB skI. ilbrl pfrtI ajyhy qwqF dI PzrysLn bxdI jf rhI ijhnF df afpxf gupq eyjMzf hY aqy Auh ies nMU pfrtI sMgTn `qy Qopx leI hr hrbf vrq rhy hn. kul imlf ky stIvn hfrpr dy isqfry dI cmk vDx lwg peI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf


mMgqy mIzIafkfr sLONkI ieMglYzIaf

 

          torFto ivwc pMjfbI mIzIey dy rfm-rOly dI bhuqfq hox kfrn pMjfbI mIzIey aqy mIzIafkfrF bfry rMg-brMgI crcf vI aksr hI huMdI rihMdI hY. hor vpfrk adfiraF vFg mIzIey nMU vI afpxI msLhUrI vfsqy qrF qrF dy pfpV vylxy pYNdy hn. ies kMm vfsqy jy Dfrimk kwtVqf kMm afAuNdI hovy qF keI ies nMU ibwl borz bxf ky vrq lYNdy hn qy jy smfj syvk df burkf pihnxf pvy qF ies nMU vI vrq ilaf jFdf hY.

          sfnMU Plfxy mfmly bfry sYNkVy Pon kflF afeIaF hn, ieh tirk sLONkI df asqr imwqr pwqrkfr aksr vriqaf krdf sI aqy vihmF-BrmF iKlfPL muihMm ivZx dy nfm `qy smfj suDfrk df burkf AuVn vfsqy afpy tUxy krvfAux, afpy qoVn aqy afpy ies dIaF KLbrF lgvfAux df kfrgr hiQafr vI Esy dI hI kfZ sI. ies nfl lok bhuq asfnI nfl Brmfey jf skdy sn qy hn. hux vI gfhy-ivgfhy loV pYx `qy kuJ mIzIafkfr ies bRm-asqr nMU vrq lYNdy hn.

          bcpn ivwc skUl ivwc pVHidaF sLONkI ny dMdF dy iewk nvyN bxy zfktr bfry iewk imMnI khfxI pVHI sI. ies khfxI df muwK ihwsf sLONkI nMU ajy vI Xfd hY aqy torFto dy kuJ mIzIafkfrF df cirqr ies imMnI khfxI dI Xfd qfjLf krvfAuNdf rihMdf hY. khfxI kuJ ies qrF sI ik pMjfb ivwc Es jLmfny ivwc koeI ivcfrf dMdF dy zfktr  dI  izgrI kr bYTdf hY jd lokF nMU ies gwl df vI bhuqf igafn nhIN sI huMdf ik dMdF df vI koeI zfktr huMdf hY. aqy iksmq dy mfry ny afpxf kilink vI iksy pyNzU ijhy ksby ivwc Kohl ilaf.  hux pMjfb dy iksy ipMz jF ksby ivwc 50 sfl pihlF dMdF dy zfktr kol kOx afvy? ivcfrf sfrf idn kursI `qy bYTf mrIjLF dI AuzIk ivwc JUrdf ieh socdf rhy ik jy ikqy Auh awKF df zfktr bx igaf huMdf qF awj Aus dy kilink ivwc hrIaF pwtIaF vfilaF dI BIV hoxI sI. aqy jy ikqy iksmq nfl zfktrI dI izgrI kr lYNdf qF qpidk, mlyrIaf, cyck qy hor rogF dy drjnF mrIjLF dy inwq pYnsiln dy tIky Tok ky jyb grm kr ilaf krdf.

          iksmq dy mfry dMdF dy zfktr ny dUr dy mrIjL iKwcx aqy afpxf dbdbf bnfAux vfsqy kilink ivwc tYlIPon lgvfAux leI dOVBwj kIqI. Aus nMU afs sI ik tYlIPon lwgvfAux nfl lokF nMU pqf lwg jfvygf ik Auh bhuq kMm df zfktr hY qy hOlI sihjy dMdF dy mrIjL kilink vwl muhfrF kr lYxgy. isPLfrsL nfl tYlIPon df nMbr lY ilaf, PIs jmF krvf idwqI, tYlIPon df sYWt vI tybl `qy sjLf ilaf aqy tYlIPon ivBfg vfly muwK tYlIPon lfeIn qoN KMby gwz ky qfr vI ltkf gey pr kunYksLn joVn vfly mhInf zyZ mhInf nf bhuVy.

          duKI hoey zfktr ny lokF nMU BrmfAux vfsqy tYlIPon df zrfmf krnf sLurU kr idwqf. jd kdy koeI Aus dy kilink dI kMD dy njLdIk  jF aMdr afvy qF zfktr afpxy sfhmxy pey tybl `qy ibnF kunYksLn vfly Poky Pon df rsIvr cuwk ky hYlo[[[hYlo[[[ TIk aY[[TIk aY[[[quhfzy dMd pUry TIk ho jfxgy, iPkr nf kro[[[ mYN qF ies qoN vI bury kys TIk kr idwqy hn jnfb [[[ myry TIk kIqy keI 70-70 sfl dy bjLurg hux mwkI dy dfxy cwbdy qy gMny cUpdy hn jnfb. afpxy ibnF kunYksLn  vfly Poky Pon `qy zfktr ievyN hvfeI gwlF kry ijvyN swcmuwc hI iksy mrIjL nfl dMd TIk krn vfsqy gwlF kr irhf hovy.

          hmysLf vFg iewk idn kilink aMdr iksy dy vVHn dI ibVk afANudy sfr hI dMdF dy zfktr ny Poky Pon df rsIvr cuwk ky hYlo [[[ hYlo [[[ TIk aY [[[ TIk aY [[[ swB TIk kr idaFgf [[ ajy kwl hI izptI kimsLnr sfihb dy dMd lgfey hn [[[ puils kpqfn sfihb awj af rhy hn [[[Auh vI izptI kimsLnr sfihb  dy myry lgvfey dMd vyK ky iswDy myry kol af rhy hn [[[ hF hF [[ TIk aY.

          afpxy gl ivwc KfkI rMg df borI df bixaF hoieaf Jolf pf ky kilink aMdr viVHaf ivakqI bhuq bycYnI nfl zfktr sfihb dI awK ivwc awK pf ky afpxI sunfAux dI AuzIk ivwc sI.  zfktr sfihb afpxy Poky Pon `qy cwl rhI gwlbfq nMU vDfAux vfsqy lwsI ivwc hor pfxI pfeI jf rhy sn. ies dy nfl Auh AuzIk rhy sMBfvI mrIjL sfhmxy afpxy pUry nMbr bnfAux vfsqy ies PrjI gwlbfq ivwc vwzy vwzy lokF dy nfm leI jf rhy sn.

          jI [[mY dwisaf nf dMdF dy mfmly ivwc myry brfbr dI izgrI vflf zfktr ies sfry  ijLly ivwc nhIN hY [[[ suxo jI bIqy hPLqy jd mYN cMzIgVH igaf qF muwK mMqrI sfihb ny pqf lwgx `qy mYnMU lMc vfsqy afpxy Gr bulfieaf.       zfktr dI Poky Pon `qy gwl muwkdI nf vyK ky KfkI Joly vfly ivakqI ny hOslf kr ky ikhf, zfktr sfihb myrI suxo mYN jLrf kfhlI ivwc hF. Poky Pon dy rsIvr `qy hwQ rwK ky, afpxIaF  iKsk ky nwk `qy aeIaF aYnkF dy Aupr dI Jfkdf hoieaf zfktr guwsy ivwc boilaf, kfhlI kfs dI hY Eey qYnMU [[[ vyKdf nhIN mYN tYlIPon `qy kimsLnr sfihb nfl jLrUrI gwl kr irhf hF?

          zfktr sfihb mYN qF afp jI dy tYlIPon df kunYksLn lgvfAux leI tYlIPon ivBfg vwloN afieaf hF, mYN [[mYN mrIjL nhIN hF jnfb , KfkI Joly vflf ivakqI sihj nfl boilaf qy suxdy sfr hI dMdF dy zfktr dy pYrF hyToN jLmIn iKsk geI qy Pon df rsIvr Aus dy hwQoN Cuwt igaf.

          awj jd sLONkI iksy ryzIE host dy mUMhoN ieh suxdf hY ik quhfzy bhuq Pon af rhy hn [[[ Plfxy df Pon afieaf hY Plfxy df vI afieaf [[[ qusIN pRogrfm bhuq psMd kr rhy ho aqy iPr gIq lgf ky mfeIk vI afn hI rwiKaf jFdf hY qy DImI avfjL ivwc gIq dI bYk-grfAuNz ivwc hYlo [[ hYlo [[[ TIk aY [[[ bhuq ibjLI hF [[[ ipwCoN Pon kirE [[[ nhIN jI awj hor aYzF PIz nhIN kr skdy, iewq afid suxdf hY qF dMdF dy zfktr dI bcpn ivwc pVHI khfxI Xfd af jFdI hY.

          sLONkI ny suixaF hY ik  keI mIzIafkfrF ny qF ies kMm vfsqy afpxI pUrI pltn KVI kIqI hoeI hY ijhnF nMU hr rojL ryzIE pRogrfm qoN pihlF dws idwqf jFdf hY ik AuhnF stUzIE ivwc Pon kr ky iks tfipk `qy kI kihxf hY.  ies qrF pRogrfm dI rUpryKf qF qYa kr leI jFdI hY pr sunx vfly socy hn ik swB kuJ nflo nfl vfpr irhf hY. 8 -10 Pon afpixaF qoN koicMg kr ky krvf ley jFdy hn qy 8 - 10 hor sDfrn lokF dy af jFdy hn ijs nfl pRogrfm bhuq lok suxdy hn df dfavf krn df aDfr bx jFdf hY. sDfrn kflrF ivcoN isrPL Aus nMU hI afn-eyar kIqf jFdf hY jo host dy psMd dI gwl krdf hovy nhIN qF skrIn kr ky byloVf kflr JfV idwqf jFdf hY.

          hPLqfaMq `qy sLONkI nMU iewk smfgm ivwc jfx df mOkf imilaf ijs ivwc hfl dy kony vfly tybl `qy bYTy kuJ swjx torFto dy pMjfbI mIzIey dIaF KwtIaF imwTIaF krn lwg pey. iewk swjx aYsy mIzIafkfr dI CyV leI ijs `qy keIaF df hjLfrF zflr zkfr jfx df ieljLfm aksr hI lgdf hY. iewk hor ny hYlp-lfeInF aqy hYlp-PMzF bfry lokF dy KdisLaF df ijLkr kIqf pr sLONkI leI ieh swB purfxIaF gwlF sn.

          iewk swjx ny iewk afn-sfeIt hoey ryzIE pRogrfm dI gwl CyV leI. swjx jI df kihxf sI iewk sLnIvfr nMU Aus ny jd kfr ivwc iewk ryzIE pRogrfm lgfieaf qF iksy PrnIcr stor qoN iswDf lfeIv afn-sfeIt pRogrfm ho irhf sI. host muqfibk ies PrnIcr sotr `qy bhuq vwzI syl lwgI hoeI sI ijs ivwc stfk nMU klIar krn vfsqy kImqF 70% Gtf idwqIaF geIaF sn qy gfhkF dIaF lfeInF lg rhIaF sn. host df kihxf sI ik afpxI psMd df ssqf PrnIcr qy psMd df rMg lYx vfsqy qurMq phuMc jfE ikAuNik PLst km Pst srv dy aDfr `qy swB kuJ jf irhf hY, stfk ilimtz hY qy zilvrI vI awj muPLq kIqI jf rhI hY. sux ky swjx jI ny afpxI kfr ies PrnIcr stor vwl moV leI jd aMdr viVHaf qF kul cfr gfhk vyar hAUs ivwc qury iPrdy sn aqy pMjvF Auh afp sI. iPr qur ky vyiKaf qF 70% Cot vflI koeI gwl nhIN sI qy ieh nfm dI hI klIarYNs syl sI kImqF hor PrnIcr storF vrgIaF hI sn. PrnIcr stor dy dPLqr dy iewk kony ivwc ies ryzIE pRogrfm df numfieMdf sYwl Pon kMn nMU lfeI KVf sI ijs rfhIN Auh stysLn nMU ies BfrI syl qy gfhkF dI BfrI BIV dI lfeIv PIz dy irhf sI.

          swjx jI vyar hfAUs df gyVf lgf ky jd KflI hwQ ibnF kuJ KrIidaF bfhr inkly qF  aMdr AuhnF qoN pihlF vVHy cfr gfhk hI bcdy sn pr jd kfr stfrt kIqI qF Esy ryzIE `qy syl dI lfeIv PIz muqfibk gfhkF dIaF lfeInF lwg geIaF sn qy keI gfhk syl `qy lgIaF 20-20 zflr dIaF aflIsLfn sInrIaF DVfDV KrId rhy sn ijhnF dI bfjLfr ivwc kImq 100 zflr qoN vwD sI.

          ies swjx dI gwl ajy muwkI hI sI ik dUjy ny iewk hor afn-sfeIt pRogrfm bfry afpxI hwz bIqI sunfAuxI sLurU kr idwqI.  ieh afn-sfeIt  pRogrfm iksy kfr zIlrisLp `qy lwgI Kfs syl dI msLhUrI vfsqy kIqf igaf sI. host lfeIv pRogrfm `qy qrF qrF dIaF lgjLrI kfrF dy nfm lY lY ky AuhnF dI ivsLysL syl kImq aqy aslI kImq dws irhf sI qy nfl sroiqaF nMU ies syl ivwc hr kfr dI krId kImq `qy 5 qoN 10 hjLfr zflr qwk bcfAux dI qfkId kr irhf sI. host ieh vI dws irhf sI ik awj hr gfhk nMU iewk sfl ibnF ivafjL dy krjLy df pRbMD vI ibnF iksy PIs qoN kr ky idwqf jf irhf hY aqy gfhkF vfsqy grm grm lfcIaF vflI cfh qy miTafeI df vI pRbMD hY. host zIlrisLp aMdr vHV rhy iksy gfhk dI nfl afeI Drm pqnI dy sUt df rMg vI dwsI jf irhf sI qF ik sunx vfly Aus df pUrf XkIn krn. ies swjx jI df kihxf sI ik jd Auh ies zIlrisLp aMdr vVHy qF AuWQy BIV vflI koeI cIjL nhIN sI grm cfh dI BrI iktl, Pom dy kwp, kuJ zont aqy lwzU jLrUr pey sn qy lfeIv afn sfeIt pRogrfm kr irhf host kflIaF aYnkF lgf ky iewk KUMjy KVf gfhkF dI BIV dI duhfeI jLrUr dyeI jf irhf sI. ies swjx jI dy awgy mfeIk kr ky host jI ny Jwt svfl kr idwqf sI ik iks iksm dI kfr KrIdogy? ies svfl nMU swjx jI ny host jI pihlF vyK qF leIey kih ky tfl idwqf sI.

          jd host jI ny iewk hor gfhk nMU iesLfrf kr ky mfeIk vwl bulfieaf qF nyVy af ky mfeIk qoN pfsy ho ky ies ny sihj nfl host nMU ikhf ik Auh qF mfeIk `qy pMj ku imMt pihlF bol cwukf hY aqy nfly Auh gfhk nhIN hY Auh qF mflkF df imwqr hI hY qy iPrn qurn hI afieaf hY. host jI ny ibnF iJjk ies swjx nMU afK idwqf ik Auh qF Gr df afdmI hY qy nfly pihlF ikhVf mfeIk `qy sroiqaF nMU Aus df nfm dwisaf igaf sI ies leI swB TIk hY. hwQ ivwc PVy mfeIk nMU aMgUTy dI dfb nfl afn kr ky host jI ny ies gfhk nfl lfeIv gwl sLurU kridaF ikhf, hux sfzy sfhmxy Plfxf isMG hn qy AuhnF dI KUbsUrq pqnI ijhnF ny qoqy rMgf kZfeI vflf slvfr sUt pihinaF hoieaf hY sfzy sfhmxy hn qy afE iehnF nfl do gwlF krdy hF. hF Plfxf isMG jI iks iksm dI kfr afp jI dI srkfr awj psMd krygI? cusqI vrqdy hoey Poky gfhk ny ikhf vyKo host jI myrI srkfr qF aOh sfhmxy KloqI PlfxI lgjLrI kfr ivwc jf vVHI hY qy lgdf hY awj mYnMU krjfeI kr ky hI jfvygI.

          swjx jI ny dwisaf nf qF Auh swjx gfhk sI, nf AuhnF dI GrvflI nfl sI, nf AuWQy koeI qoqy rMgy slvfr-sUt vflI sI aqy nf koeI srkfr iksy lgjLrI kfr `c vVHI, bws swB kuJ afnsfeIt lfeIv pRogrfm krn vfly host dy jLrKyj idmfg dI hI Aupj sI qy ies qrF dI cutklybfjLI AuhnF pUry do GMty kIqI sI.

          iewk hor swjx ny dwisaf ik ikvyN  Aus df iewk  vpfrI imwqr afpxy stor dI EpinMg mOky iewk ajyhy lfeIv afnsfeIt vfly host nMU swd bYTf sI aqy host ny agly idn do GMty dy pRogrfm df 2400 zflr jmF 7% tYks df ibwl Byj idwqf sI jd ik ies sfry do GMty dy pRogrfm ivwc ieh host afpxy 50-60 hor spFsrF dIaF aYzF vI rwj ky vjfAuNdf irhf sI. jd vpfrI swjx ny moty ibwl dI sLkfieq kIqI qF host jI ny mlkVy ijhy ieh afK idwqf ik Aus ny vI rotI  KfxI hY qy nfly vpfrk adfry kol bhuQyrI mfieaf hY. Twgy gey mihsUs krdy vpfrI nMU ieqrfjL sI ik host ny stysLn nMU qF do GMty df kul 600 zflr idwqf hY qy 50-60 hor aYzF vI vjf leIaF hn aqy Aus nMu iPr vI eyzf vwzf tIkf lgfieaf jf irhf hY pr ies df host `qy koeI asr nhIN sI hoieaf `qy Auh vpfrI df guwgf gf ky pUrf cYWk lY ky hI ihilaf sI.

          mOky `qy hfjLr iewk swjx jo kdy iewk mkfr igxy jFdy mIzIafkfr df njLdIkI irhf sI ny dwisaf ik ikvyN ieh mIzIafkfr vpfrIaF nMU keI keI sO zflr dy tIky iesLiqhfrF dy nfl nfl hor lgf jFdf hY. ijs vpfrk adfry ivwc vVHdf hY kuJ nf kuJ jyb ivwc jF pyt ivwc pf ky jLrUr inkldf  hY ijs kfrn Aus df pyt bhuq Bfrf ho cwukf hY. koisLsL qF hmysLf Joly Br ky lY jfx dI krdf hY pr jy gwl nf bxy qF pyt qF jLrUr Br lYNdf hY. jy pyt pihlF hI pihly vpfrI qoN muPLq Brvf ilaf hovy qF Kfx-pIx vfsqy muPLq dI mwCI jF ickn-itwkf nfl bMnvf ky lY jFdf hY. jy iksy ptrol pMp `qy clf jfvy qF gYs muPLq, jy kwpVy dy vpfrI kol clf jfvy qF 5-7 sUt sfVHIaF muPLq, jy iksy PrnIcr stor `qy clf jfvy qF tybl jF zYkorysLn df koeI pIs jF kuwqf-ibwlf muPLq, klIarYNs stor qoN kMbl aqy kfrpYt muPLq, rYstorYNt qoN Kfxf muPLq, bfr qoN sLrfb muPLq qy grosrI stor qoN aftf, cfvl, KMz dI borI, duwD qy hor vsUaF muPLq. swjx jI ny dwisaf ik iewk idn ieh mIzIafkfr Aus nMU qy iewk ClfrU nMU nfl lY ky iewk grosrI stor vfilaF nMU lMGdf lMGdf hYlo afKx jf viVHaf. hYlo-sLYlo krdy krdy ny nvyN afey afty dI iek borI cwuk leI qy mYnMU pMjfb qoN nvIN afeI KMz dI 50 pONz dI borI cuwkx nMU afK idwqf, nfl ilaFdy ClfrU nMU duwD dy pMj bYg qy lgdy hwQ btr dI pytI cwuk lYx leI afK idwqf. kridaF krvfAuNidaF zyZ sO dI grosrI sfzy moiZaF `qy cukvf ky stor vfilaF nMU bfey bfey aYz lf idaFgf [[[ sI XU [[ sI XU [[[ bfey afKdf hoieaf bfhr inkl afieaf.

          mIzIey nfl sbMDq hox kfrn sLONkI nMU jfipaf ik ieh swB kuJ Aus dy sIny ivwc dI jfxbuwJ  ky kwiZaf jf irhf hY. sLONkI iehnF swjxf dI mMzlI qoN ipwCf CuzfAux dI qrkIb soc hI irhf sI ik ipwCoN sLONkx ny af ky afE jI hux cwlIey rfq dy 10 vwj gey ny qy svyry PlfixaF dy Gr afKMz pfT dy Bog `qy vI jfxY. sLONkI sfry swjxF qoN muafPLI mMgdf hoieaf AuT Kloqf ajy hwQ joV ky sfs[[rI[[kfl hI afKI sI ik iewk swjx ny clfvF svfl kridaF puiCaf, sLOkI jI ieh qF dws jfAu ik aYsy cMdry mIzIafkfrF nMU  hux mMgqy mIzIafkfr nf afiKaf krIey?

          sLONkI ieh svfl sux ky inr-AuWqr ho igaf qy kfhlI nfl qurI jFdI sLONkx nfl jf rilaf. hfl `coN bfhr inkldf sLONkI soc irhf sI ik afpxI msLhUrI vfsqy dMdF dy zfktr vflf zrfmf krnf jfiej Gyry ivwc afAuNdf hY qy gfhkF dI BIV dIaF PokIaF anfAuNsmYNtF vI TIk-Tfk hI hn pr hr vpfrk adfry qoN hr vfr bysLrmI nfl jybF, pyt qy Joly Br ky hI bfhr inklxf iBKfrI bnx dy quwl hI smiJaf jfxf cfhIdf hY. hux jy vpfrI lok aYsy mIzIafkfrF nMU mMgqy mIzIafkfr afKx lwg jfx qF ies ivwc gLLlq vI kI hovygf?

-sLONkI ieMglYNzIaf


DrmI ihMsf nUM Twl pfAux leI Bgq kbIr jI dI bfxI nUM pYmfnf bxfAux dI loV

 

          awj afpxy afly-duafly njLr mfrIey qF dunIaF ivwc hr pfsy gVbVIH vflf mhOl njLr afAuNdf hY. mfromfrI ho rhI hY qy QFH QFH bMb Pt rhy hn. mfromfrI df dOr hux eynf iBafnk ho igaf hY ik keI dysLF ivwc mfrkIt ivwc lUx-qyl KrIdx jfxf vI surwiKaq nhIN irhf. keI vfr qF mnuwK dI mfrU soc eynI  iBafnk ho inbVdI hY jd drjnF lok iksy Drm asQfn aMdr srbsLkqImfn awgy duaf krdy hoey hI iksy afqmGfqI hmly df isLkfr ho jFdy hn. ajyhI hflq ivwc aslI srbsLkqImfn kOx hY, bfry vI sLONkI vrigaF dy mnF ivwc sLMky KVy ho jFdy hn.

          dunIaF dy bhuqy ihisaF ivwc cwl rhI gVbVHI BfvyN keI vfr rfjsI jfpdI hY pr ies dy Dur aMdr iksy nf iksy rUp ivwc Drimk kwtVqf ibrfjmfn hoeI vyKI jf skdI hY. hr Drm hI afpxy afp nMU kilafxkfrI dwsdf hY qy hr Drm df muwK insLfnf iensfn nMU dieafvfn krqy nfl joV ky, iensfn df AuDfr krnf dwisaf jFdf hY.

          bfhrI rUp ivwc hr Drm iensfn nMU prAupkfrI, nrmidl qy dieafvfn hox dI iswiKaf idMdf hY. eIsfeI aksr hjLrq eIsf dI eys iswiKaf df hvflf dyxf kdy nhIN Buldy ik jy koeI quhfzy iewk DwpV mfry qF afpxy mUMh df dUjf pfsf vI Aus vwl kr idE qF hYvfngI df isLkfr hoieaf hmlfvr sLrmsfr ho jfvy. boDI, ihMdU qy jYnI ivcfrDfrfvF qF mnuwK nMU ihMsf dy iKlfPL vfr vfr pRyrdIaF hn. sMsikRq ivwc sihxsLIlqf  nMU idwqI geI mhwqqf df aMdfjLf eys kQn qoN lfieaf jf skdf hY,  sMqosLm prmm suKm Bfv sMqoK krnf jF Bfxf mMnxf prm-suwK (sLRomxI suwK) hY. mhfqmf gFDI ny eys ivDI nMU afpxI ijLMdgI aqy rfjsI ivcfrDfrf ivwc apxf ky dunIaF Br ivwc pRiswDI pRfpq kr leI sI. cIn vwloN dysL-bdr kr idwqy gey iqwbqI boDI afgU dlfeIlfmf nMU awj dunIaF Es dy aihMsfvfdI  rsqy kfrn hI Juk Juk slfmF krdI hY.

          iswK aksr pMjvyN aqy nOvyN gurU sihbfn dI sihxsLIlqf BrI kurbfnI df ijLkr krdy hn. jpujI sfihb ivwc qF gurU sfihb ny DrqI nMU Drm qy dieaf dy shfry KVI dwisaf hY.  DrqI iksy bld dy isMgF `qy KVI hY vfly purfqn imiQhfsk kQn nMU JUTlfAuNidaF gurU sfihb ny eys bld nMU Drm qy dieaf df puwq dwisaf hY. Bgq kbIr jI ny, afpxI rcnf ivwc hrjn (hrI nMU mMnx vflf iensfn jF DrmI pursL) iks iksm df hovy df ijLkr kridaF hrjn nMU rsqy df inmfxf ijhf roVf, rfh dI QUVH jF Gwtf qy pfxI vrgf pihlF ikafisaf aqy iPr rwd kr idwqf. rwd ies leI kr idwqf ikAuNik rsqy df inmfxf roVf vI iksy dy pYr ivwc vwj ky duwK dy skdf hY, rfh dI DUVH lokF df mUMh isr Gwty nfl Br skdI hY qy pfxI ivwc mOsm muqfibk kdy qwqf qy kdy TMzf hox dI burI afdq hY. Bgq jI ny gwl eyQy mukfeI hY ik hrI prmfqmf nMU mMnx vflf hrjn qF hrI vrgf hI hoxf cfhIdf hY, qy hrI prmfqmf hmysLf dieafvfn dwisaf igaf hY. muslmfn Drm ivwc qF hr kMm df sLRIgxysL (afrMB) krn smyN ibsimlf rihmfny rhIm df klfm Aucfiraf jFdf hY ijs df Bfv hI ieh hY ik iksy kMm dI sLurUafq Es rhIm (rwb) df nfm lY ky kr irhF hF jo hmysLf dieafvfn Bfv rihmqF krn vflf hY.

          eys dy Elt dunIaF ivwc hr pfsy Drm dy nfm `qy lokF ivwc vMzIaF pfAux dIaF lVfeIaF hr dysL ivwc iksy nf iksy rUp ivwc jo rhIaF hn. ikqy ieh lVfeI bMdUkF, bMbF qy aYtmI hiQafrF dy BMzfrF dy BYa nfl ho rhI hY, ikqy kfrtUnF nfl, ikqy klm nfl aqy ikqy afpxy Drm nMU dUjy nfloN vDyry kfrgr qy vDIaf dwsx dy DrmI pRcfr nfl. awj ierfn nMU mfrU imjLfeIlF qy aYtmI bMb ies vfsqy cfhIdy hn ikAuNik eys ieslfimk rIpbilk nMU eIsfeI (amrIkf) aqy XhUdI iejLrfeIl qoN KLqrf hY. iejLrfeIl nMU aYtmI qfkq eys leI cfhIdI hY ikAuNik iejLrfeIl nMU rihm-idl rfhIm dy pYrokfr dysLF ny cfry pfisaF qoN Gyiraf hoieaf hY. pfiksqfn nMU aYtmI qfkq dI loV ihMdU Bfrq qoN bcx aqy ieslfmik aYtmI bMb df jnmdfqf bnx df mfx hfsl krn leI sI.

          Coty ijhy dysL sRI lMkf ivwc bIqy 20 sflF qoN ho rhI ihMsf ivwc hjLfrF lok jfnF guaf cuwky hn. aihMsf nMU pRnfey hoey ihMdU PlsPLy nMU mMnx vfly sRI lMkn qfiml afpxy lwkF nMU bMb bMnI iPrdy vyK ky qfimlF df ihMsk afgU pRBfkrn awj mhfqmf gFDI aqy ihMdU PlsPLy qoN vwD qfkqvr  ho igaf jfpdY. EsfmfvfdI muslmfn nOjvfn byksUr musfPLrF nfl Bry jhfjL nMU vrlz tryz sYNtr  ivwc mfr ky qbfhI mcfAuNdy vyK ky  ibn-lfidn hjLrq muhMmd qoN vwD mkbUl ho igaf jfpdY. qwq-qsIrI iswKF dI suxIeyN qF iBMzrFvflf awj iswK PlsPLy nMU mfq pf igaf jfpdY.

          bIqy 40 sfl qoN lwKF PlsqInI muslmfnF nMU bMdUk dy jLor `qy dysL-bdr krn vfly XhUdI hwk-swc dI lVfeI lVn df dfavf krdy hn. sRI lMkF ivwc jmdUq df ruqbf hfsl kr cuwky pRBfkrn dy smrQwk Es nMU ajLfdI GulftIaf dwsdy hn. sdIaF qoN ksLmIr ivwc vwsdy pMzqF nMU GrF qoN BjfAux vfly vfly ksLmIrI dihsLqgrd vI ajLfdI dI lVn df dfavy krdy hn qy 3 ku sO sfl pihlF hr rojL svf mx kwcf jMjU luhfky rotI KFdf dwisaf jFdf aOrMgjyLb vI DrmI aKvfAuNdf sI.

          pMjfb ivwc ihMsf dy dOr ivwc bwsF-gwzIaF `coN byksUrF nMU kwZ ky mfrn vfly vI Drm dI lVfeI lVn df hI dfavf kiraf krdy sn.  20 ku sfl pihlF sLONkI dIaF awKF dy sfhmxy hI 329 byksUrF df Biraf eyar ieMzIaf df jMbo jYWt Drm dI lVfeI qoN bVI byrihmI nfl kurbfn kr idwqf igaf sI. awj ikRpfnDfrI guriswK ieMdrjIq isMG irafq mfrU bMb bnfAux ivwc mddgfr hoxf qF mMndf hY pr ies kukrm ivwc ihwsydfr sfQIaF dy nfm dwsx qoN ienkfrI hY.

          dunIaF ivwc awj lVfeI isrPL iewk Drm dI dUjy Drm dy iKlfPL hI nhIN ho rhI sgoN iewko Drm dy pYrokfrF dI afpxy hI Drm dy iksy dUjy iPrky dy iKlfPL vI jLorF `qy cwl rhI hY. afierlYNz ivwc kYQoilk aqy prftYstYNt sMprdfvF dy eIsfeI bIqy 50 sflF qoN lhU-lohfx ho rhy hn. keI vfr hflq eynI Krfb ho jFdI hY ik iewk sMprdf dy iksy smfgm jF pryz nMU dUjy qoN bcfAux vfsqy puils, POj qy bKLqbMd gwzIaF qYnfq krnIaF pYNdIaF hn.

          pfiksqfn ivwc  awj vI aihmdIaf iPrky dy muslmfnF nMU suMnI aqy sLIaf muslmfn iPrky,  muslmfn hI nhIN mMndy. aihmdIaF dy kbrsqfn vwKry hn, msIqF vwKrIaF hn, msIqF dy duafr `qy kurfn dIaF afieqF nhIN ilK skdy pr kurfn iewk hI hY aqy pYrokfr vI iewk Kudf dy hI hn. pfiksqfn ivwc hI suMnI muslmfn bhu-igxqI iPrky aqy sLIaf muslmfn Gwt igxqI iPrky ivckfr aksr mfrDfV huMdI rihMdI hY. iewk dUjy dIaF msIqF `qy hmly kIqy jFdy hn qy hr sfl keI lok ies dI ByNt cVHdy hn. suMnI aqy sLIaf Psfd keI vfr Bfrq ivwc vI huMdy hn qy huMdy aPgfinsqfn ivwc vI hn. ierfk ivwc qF hux hwd hI ho geI hY ijwQy sLIaf aqy suMnI muslmfn iewk dUjy dy KUn dy ipafsy ho gey hn. ies hPLqy dOrfn ierfk dy sumfrf sLihr ivwc siQq iewk ieiqhfsk sLIaf msijd nMU bMbF nfl Auzf idwqf igaf hY ijs dy juvfb ivwc sLIaf bMdUkDfrIaF ny ierfk ivwc 90 sMunI msijdF `qy hmly kIqy hn. AuhnF msijdF `qy ijhnF ivwc Esy muhMmd nMU kurfn dy rUp ivwc ielhfm hoeI bfxI df pfT qy pRcfr kIqf jFdf hY ijs nMU sLIaf muslmfn afp afpxf iesLt mMndy hn.

          iDafn nfl vyKIey qF eIrfk ivwc jo jlvy Drm ivKf irhf hY, vyK ky rwb dI hoNd `qy hI sLwk hox lwg jFdf hY. ierfk dy iqMny muwK iPrky ijhnF dI abfdI 98% dy krIb hY, iqMno hI muslmfn hn. ierfk dI 2% qoN Gwt vwsoN gYr-muslmfn hY aqy AuhnF `coN bhuqy eIsfeI hn. 98% vwsoN vfly lhU-luhfx ho rhy sLIaf, suMnI qy kurd  ieslfm dy DfrnI hn. muslmfn qF iqMno hn pr kurdF dI rys (nsl) vwKrI hY Auh kurd nsl dy hox kfrn afpxy afp nMU sLIaf aqy suMnI muslmfnF qoN vwKry smJdy hn. sLIaf aqy suMnI dovyN muslmfn vI hn aqy hn vI iewko nsl dy arb lok pr bxdI AuhnF dI vI nhIN hY ikAuNik AuhnF dI sMprdf vwKrI vwKrI hY.

          Kudf nMU rihmfny rhIm afKx vfly hjLrq muhMmd sfihb dy kfrtUnF dy ivvfd ny hux qwk dunIaF ivwc 50 dy krIb lokF dIaF jfnF lY leIaF hn. dunIaF dy keI dysLF ivwc BfrI ihMsf hoeI hY, aMbYsIaF sfVHIaF geIaF hn qy kiQq ksUrvfrF nMU mOq dy Pqby suxfey gey hn aqy keI keI imlIan zflr dy ienfm rwKy gey hn.  nfeIjIrIaf ivwc ihMsf ies hwd qwk hoeI hY ik do drjn bMdy mfrn dy nfl nfl eIsfeIaF dy 11 igrjy vI sfVH PUk idwqy gey hn.

          iensfn bcpn qoN hI afpxy pirvfr, smfj, ieiqhfs aqy afspfs dy mhOl qoN iswKdf afieaf hY. Drm iensfn dy ivcfrF  `qy swB qoN vwD BfrU rihMdf hY.  Drm dy nfm `qy ho rhI ihMsf vyK ky iewk svfl sLONkI dy mn ivwc vfr vfr afAuNdf hY ik jy Drm sihxsLilqf isKfAuNdf hY qF iPr mnuwK aMdr  asihxsLIlqf ikwQoN af tpkdI hY?

          koeI jLmfnf sI jd iksy Kfs iKwqy ivwc vfprn vflIaF GtnfvF keI keI sfl jF keI keI sdIaF  sQfnk GtnfvF hI rihMdIaF sn.  awj dy globl-ivlYj ivwc nvIn qknIk dunIaF dy iksy dUr durfzy kony ivwc vfprI Gtnf vI imMtF ivwc sfrI dunIaF dy lokF dy GrF ivwc phuMcf idMdI hY. ihMsf aqy asihxsLIlqf idn-bfidn mfrU rUp aKiqafr krdI jf rhI hY.  ihMsf dy DfrnI iksy nf iksy bhfny ihMsf nMU jfiej TihrfAux vfsqy  koeI nf koeI kfrn lwB lYNdy hn. DrmI nukqy-inghf qoN ikMnI ku imkdfr ivwc ihMsf jfiejL ho skdI hY ies bfry sLONkI Bgq kbIr jI dIaF do qukF df hvflf dyxf cfhygf.

pfqI qorY mfilnI pfqI pfqI jIAu]

ijsu pfhn kAu pfqI qorY so pfhn inrjIAu] BUlI mflnI hY eyAu]

-pMnf 479

          iehnF qukF dy srl arQ kuJ ies qrF hn; bfg dI mflx Puwl qoVdI hY qy hr Pwul (pfqI pfqI) ivwc jfn hY pr ijs pwQr dI mUrqI `qy pfAux vfsqy mfilx Puwl qoVdI hY Auh mUrqI inrjfn (byjfn) hY. ies mflx nMU koeI BulyKf lwg igaf hY.

          Bgq jI ny pwQr dI byjfn mUrq dI pUjf vfsqy Puwl nMU qoVn qwk dI ihMsf nMU vI jfiejL nhIN mMinaF ikAuNik bUty `qy tihkdf Puwl ijMLdf jfn vflf hY. jy Bgq jI dIaF iehnF qukF nMU pYmfnf bxf ky vriqaf jfvy qF dunIaF ivwc Gwto Gwt ihMsf nMU vI jfiejL TihrfAuxf musLkl ho jfvygf. Drm dI sLfn jF qOhIn df bdlf lYx vfsqy lokF dIaF jfnF lYxIaF qF dUr dI gwl hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mfn ny kfhdy ivcoN kwiZaf hY dljIq ibwtU nMU?

          akflI dl (a) pRDfn ismrnjIq isMG mfn aqy AuhnF dy sfQI BfeI dljIq isMG ibwtU  ivwc aMdro aMdr KVkx vflI hux jwg jfhr ho geI hY. sLONkI ny BfeI sLbd ies vfsqy brYktF ivwc pfieaf hY ikAuNik ies dy jfiejL hox df koeI bhuqf kfrn nhIN jfpdf. afKr ieh pwuCxf bxdf hY ik dljIq isMG ibwtU ivwc ikhVI KfsIaq hY ijs kfrn Aus dy nfm awgy BfeI df tfeItl lgfieaf igaf hY?

          dljIq isMG ibwtU iekwlf nhIN hY ijs nMU qwqI qsIr vfly BfeI afK ky sMboDq huMdy hn. AuhnF kol qF iek hI pYmfnf hY aqy Auh hY grmI mfpx df. ijs dy aMdr aMnI grmI hovy Auh BfeI aqy jo nrm iKaflF df hovy Aus dy nfm nfl lwgf isMG vI brdfsLq nhIN krdy. pRkfsL isMG bfdl nMU pRkfsL bfdl hI dwsdy hn hflF ik s: bfdl sfry iswK isafsqdfnF ivcoN swB qoN vwD votF pRfpq krn vfly aqy aDfr rwKx vfly afgU hn. kmfl hY ijhnF dy bkisaF ivcoN iek Coty ijhy ipMz dI abfdI dy brfbr dIaF votF vI nf inklx Auh BfeI aqy bfkI swB pMQ dy dusLmx.

          sLOkI ny keI BfeI dy tfeItl vfly swjxf dy nfvF `qy inghf mfrI hY ijhnF ivcoN bhuqy ies dunIaF ivwc nhIN hn. sLONkI AuhnF BfeIaF dI gwl krdf hY ijhnF nMU BfeI df tfeItl qwiqaF ny idwqf hoieaf hY. msln qlivMdr isMG prmfr nMU hI lY lE, Aus nMU vI keI lok BfeI qlivMdr isMG afKdy hn. keI jQydfr qlivMdr isMG vI afKdy hn aqy sLhId vI dwsdy hn. eyar ieMzIaf kys ivwc adflq dy irkfrz ivwc qlivMdr isMG nMU ies bMb kFz df sfijsLGfVf dwisaf igaf hY aqy ies hfdsy ivwc 331 jfnF geIaF sn. kI aYsy sKLsL nMU BfeI jF jQydfr jF sLhId afKxf soBf idMdf hY? ieh svfl hr iswK nMU afpxy afp qoN puwCxf cfhIdf hY. eysy qrF keI hor vI hn ijhnF ny byksUr lokF nMU bwsF aqy gwzIaF ivwcoN kwZ kwZ ky mfiraf hY aqy awj BfeI dwsy jf rhy hn.

          sLONkI nMU iek hor duivdf vI mfr rhI hY aqy Auh hY nrm iKaflI iswK afgUaF nMU iswK hI nf mMnxf aqy AuhnF dIaF pwgF lfhux qwk jfxf. jy amrIkf vfly sikAurtI vfsqy ipafr nfl pwg Auqrvf ky cYWk krnI cfhuMdy hox qF vI ieqrfjL vflI gwl smJI jFdI hY pr jy koeI kwtVpMQI qy grm-qbIqIaf iksy AudfrvfdI iswK dI pgVI Auqrfvf dyvy qF Aus dI bwly bwly kIqI jFdI hY. pwgVI dI afpUM nMU loV hoey qF ieh iswKI dI pihcfx aqy Dfrimk icMnH dwisaf jFdf hY pr jd iksy ivroDI iswK dI pgVI lfhuxI hoey qF byjLqI krn df jtkf pYmfnf vriqaf jFdf hY.

          eysy qrF jy iemIgrysLn vfly iksy iswK nMU afpxy nfm  nfl isMG dy ipwCy goq lgfAux vfsqy afKx qF vfvylf KVf kr ilaf jFdf hY aKy Auh isMG ktvf rhy hn. pr jd s: bfdl vrgy afgU df isMG kwitaf jFdf hY qF qwq qsIrI musLkVIaF ivwc hwsdy hn.  sLONkI nMU lgdY ik asl ivwc iehnf kuJ ku kwtVpMQIaF ny iejLq aqy byjLqI df afpxf vwKrf hI iqlkvF pYmfnf bxfieaf hoieaf hY jo iehnF dI inwjI psMd muqfibk imxqI dwsdf hY.

          gwl mfn aqy ibwtU ivvfd dI ho rhI sI jo hux Puwt ky sfhmxy af igaf hY. 24 agsq nMU s: mfn ny ibafn dfgidaF afiKaf sI ik ibwtU nUM do byVIaF `c pYr nhIN rwKx dyxf qy kfrvfeI atwl hY. aqy 25 agsq nMU AuhnF ieh atwl kfrvfeI kr idwqI jo 26 agsq dy aKLbfrF ivwc ies iksm dIaF hYWzlfeIn hyT Cfieaf hoeI, mfn ny ibwtU aqy Aus dy sfQIaF nUM pfrtI `coN kwiZaf. agly hI idn sLoRmxI akflI dl aMimRqsr dy mIq pRDfn s: blivMdr isMG Jbfl ny aMimRqsr ivKy pRYs kfnPrMs nUM sMboDn krdy hoey dosL lgfieaf 'mfn ny pfrtI nUM pbilk ilmitz kMpnI bxfieaf'.

          ies idn hI kwtVpMQIaF dI mjils Kflsf aYksLn kmytI ny kuJ ies qrF dosL lgfieaf, mfn dy ibafnF `coN eIrKf dI boa af rhI hY. 28 agsq dIaF aKLbfrF ivwc ibwtF ny afiKaf ik mfn dI qfnfsLfhI kfrn pfrtI doPfV hoeI hY. ies ipwCoN ies dl ivwc mfXUsI df dOr sLurU hoieaf aqy ies qrF dIaF hYWzlfeInf lwgx lwgIaF , doPfV kfrn XUUrp `c mfn qy ibwtU dy smrQk duibDf `c. hux iek dUjy nMU mihixaF df dOr sLurU ho cuwkf hY ijs ivwc gdfrIaF dy Pqvy vI idwqf jfx lwg pey hn.

          pMjfb ivwc qF ies dl dI pihlF hI koeI bhuqI sfK nhIN sI ijhf ik huxy hoeIaF pMjfb coxF dy nqIijaF qoN vyiKaf jf skdf hY. ies dl nfloN qF zyry vfly sfD dI sfK ikqy vwD mjLbUq sI ies dy kfrn kI ho skdy hn ies qF mfhrF dy ivcfr df ivsLf hY. ivdysLI kwtVpMQIaF vfsqy mfn dl jF afK lE dl (a) bhuq afsF vflI sMsQf sI aqy Auh inwq ies dy gux gfAuNdy sn. ibwtU nMU kwZ idwqf igaf hY aqy iksy idn iPr ibwtU nMU vfps dl ivwc ilaf vI jf skdf hY. ibwtU hor kwtVpMQIaF nfl rlL ky iek hor nvF dl vI bxf skdf hY. sLONkI dy mn ivwc iek svfl gyVy dyxoN nhIN htdf aqy Auh hY ik afKr mfn sfihb ny ibwtU nMU kwiZaf kfhdy ivcoN hY?

 

cMdrmf ny kwtVpMQIaF nMU TuwT ivKfieaf!

          kwtVvfd sLONkI dy iPwt nhIN bYTdf, nf Dfrimk, nf rfjsI aqy nf iksy hor brFz df kwtVvfd. kfmryzF nfl sLONkI dI imMt ivwc KVk pYNdI hY jd Auh ibnF isr pYr gwlF krn lwg pYNdy hn. pRmfxU sMDI dy mfmly ivwc jo Bfrq dy kfmryz kr rhy hn, vyK ky hfsf afAuNdf hY. iswKF dy aMdr bYTy bhuq sfry kwtVpMQI aksr Bfrq dy purfqn klMzr nMU inMddy nhIN Qwkdy aqy ies ibkrmI klMzr dy aDfr `qy cldf nfnsLfhI klMzr vI iehnF bdl idwqf hY aqy nvF eIsfeI qrjL df nfnksLfhI klMzr bxf ilaf hY ijs nMU bhuqy lok jMqrI hI afKdy hn. iehnF muqfibk ieh bhuq vDIaf aqy Tos  aDfr `qy bxfieaf igaf klMzr hY. ibkrmI iehnF nMU ihMdU klMzr jfpdf hY aqy cMd aDfirq (lUnr) hox kfrn kwcf jfpdf hY. sMgrFd aqy cMd dI mwisaf aqy puMinaf qoN iehnF nMU bhuq musLk afAuNdf hY. ies dy bfvjUd ieh lok nf qF dIvflI df hwl kr sky hn aqy nf gurU nfnk dyv jI dy jnmpurb df hI. hF iehnF ny itMz ivwc kfnf jLrUr pf ilaf hY.

          ies hPLqy rwKV puMinaF df iqAuhfr sI jo dysL Br aqy ivdysL ivwc vI mnfieaf igaf hY.  bfbf bkflf `c pRisD ieiqhfsk gurduafrf nOvIN pfqsLfhI ivKy rwKV puMinaF mOky slfnf joV mylf lgdf hY jo ik hmysLf vFg ies vfr vI bhuq Biraf hY. pMjfb dIaF rfjsI pfrtIaF dIaF vwzIaF vwzIaF kfnPrMsF vI hoeIaF hn. ies mOky pUrnmF df cMdrmf vI Br jobn ivwc sI. jd sLONkI ny rwKV puMinaF dy iqAuhfr dIaF rOxkF dIaF qsvIrF vyKIaF qF sLONkI nMU mihsUs hoieaf ik cMdrmf ny kwtVpMQIaF nMU TuwT ivKf idwqf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

agsq 31, 2007

 


gurdvfry `qy kbjLy dy mfmly `c kwtVpMQI ksUqy Psy!

          lfhOr dy nO lwKf bfjLfr `c siQq sLhId BfeI qfrU isMG dI Xfd ivwc bxy gurduafrf sfihb `qy kuJ kwtVpMQIaF muslmfnF vloN kbjLf kr ley jfx dI KLbr nMU  iks ZMg nfl pysL kIqf jfvy, ies mfmly ivwc keI kwtVpMQI isK sMgTn aqy kfrkun ksUqI siQqI ivwc Ps gey hn.  ieh lok hr iswK ivroDI smJI jFdI Gtnf nfl aksr Bfrq nMU joV ky pysL krn dy afdI hn. ijs iksy bhfny vI iswKF aqy Bfrq jF iswKF aqy ihMdUaF ivwc pfVf pfieaf jF vDfieaf jf skdf hovy Aus nMU ieh hr hwd qwk vrqdy hn. hux acfnk iswK ivroDI Gtnf iehnF dy dosq dysL ivwc vfpr geI hY qF iehnF df bYlMs hI afAUt ho igaf hY. AuNJ pfiksqfn nMU ieh afpxf dosq dysL BulyKy ivwc hI smJdy hn, pfiksqfn dosq iehnF df hY nhIN. pfiksqfn iehnF nMU Bfrq dy glL puvf ky afpxI dusLmxI kwZxI cfhuMdf sI aqy bIqy 25 ku sfl qoN ies kfrn pMjfb ivwc bhuq KUMn vigaf hY ijs nfl pfiksqfn dy qF JrIt qwk nhIN afeI pr Bfrq aqy BfrqI pMjfb df bhuq nuksfn hoieaf hY. nuksfn kwtVpMQIaF df afpxf vI hoieaf hY ikAuNik bhuq sfry pirvfr aqy nOjvfn jo iehnF dy pRBfv hyT af gey sn Auh vI pfiksqfn qoN ByjI geI bsMqr dI ByNt cVH gey hn. pfiksqfn kdy vI Kfilsqfn dI idloN hfmIN nhIN Br skdf ikAuNik pfiksqfn jfxdf hY ik iswK mhfrfjf rxjIq isMG dy rfj df bhuqf ihwsf aqy rfjDfnI lfhOr hux pfiksqfn ivwc hY. ihwsf mMgx vflf nvF sLrIk koeI mUrK hI pYdf kr skdf hY.

          torFto ivwc vwK vwK ryzIE pRogrfmF `qy lfhOr dy BfeI qfrU gurdvfry `qy kbjLy dI ies Gtnf dI crcf hoeI hY. kuJ vwKvfdI sur rwKx vfly mIzIey ivwc vI ies dI crcf hoxI lfjmLI sI aqy hoeI vI hY pr ies crcf iehnF swjxF vfsqy ikMnI axsuKfvIN sI ies df aMdfjLf ies gwl qoN lgfieaf jf skdf hY ik jd iek pRogrfm `qy Bfrq qoN iehnF dy iek  KLbr-vkqf ny ies KLbr df ijLkr kIqf qF ryzIE host awgoN ieh svfl krn lwg ipaf ik ies KLbr dI qsdIk ho geI hY jF nhIN. jfxdf host vI sI ik pMjfb qoN Cpdy ajIq aKLbfr ny ieh KLbr pRkfsLq kr idwqI hY aqy nfl hI ies gurdvfry dI qsvIr vI Cfieaf kr idwqI hY ijs ivwc gurdvfry dy guMbd `qy hrf rMg kIqf hoieaf ivKfieaf igaf hY.

          ieh mfmlf BfrqI pMjfb ivwc vI AuTfieaf igaf hY aqy BfrqI sMsd ivwc vI ies dI avfjL gUMjI hY. BfrqI pMjfb ivwc ies mfmly `qy Auh swB kwtVpMQI cuwp hn jo Bfrq nMU kosx df koeI bhfnf kdy aMjfeIN nhIN jfx idMdy pr pfiksqn dy mfmly ivwc AuhnF nMU swp suMG igaf jfpdY.

          BfrqI sMsd ivwc swB qoN pihlF ieh mfmlf hirafxf qoN rfj sBf mYNbr qy kOmI Gwt igxqI kimsLn dy sfbkf cyarmYn s: qrlocn isMG ny AuTfieaf. AuhnF ies ieiqhfsk gurduafry aMdr kwtVpMQIaF dy vV jfx sbMDI ajIq jlMDr ivwc CpI KLbr df hvflf dy ky Bfrq srkfr aqy ivdysL mMqrI qoN mMg kIqI hY ik Auh jldI qoN jldI pfiksqfn srkfr nfl rfbqf kfiem kr ky ies ieiqhfsk gurduafry nUM gLYr-smfjI qwqF qoN KflI krvfAux leI kdm puwtx. jd s: qrlocn isMG ny ieh mfmlf AuTFieaf qF rfj sBf `c hfjLr 50 qoN vwD vwK-vwK pfrtIaF dy rfj sBf mYNbrF ny ies muwdy `qy s: AuhnF rfj sBf `c jdoN ieh mfmlf AuTfieaf qF smfjvfdI pfrtI dy qy hor pfrtIaF dy hfjLr muslmfn sFsdF vwloN vI kwtVpMQIaF dI ies kfrvfeI dI BrpUr inMdf kIqI geI. sRI nrysL gujrfl qy virMdr isMG bfjvf, jMmU qoN rfj sBf mYNbr tI[ aYs[ bfjvf afid vI AunHF df smrQn kIqf. s: qrlocn isMG ny ikhf ik ijs gurduafry `qy kbjLf kIqf igaf hY Auh 18vIN sLqfbdI df hY. ipCly 60 sflF qoN ieh gurduafrf ievYkXU trwst pRfprtI borz dy kMtrol hyT hY. lok sBf ivwc ieh mfmlf akflI sMsd s: suKdyv isMG ZINzsf ny AuTfieaf.

          dUjy pfsy idwlI qoN srnf BrfvF ny ibafn dfigaf hY ik lfhOr df BfeI qfrU gurdvfrf iblkul surwiKaq hY. gurdvfry `qy hrf JMzf Jul jfx, kbjLf kr ley jfx aqy guMbd df rMg hrf kr dyx qoN bfad vI srnf Brf gurdvfrf surwiKaq dws rhy hn. sLONkI sOcdY ik jy ikqy Bfrq dy iksy gurdvfry ivwc koeI sLrfrqI iksy dyvI dyvqy dI mUrqI iksy kMD nfl icpkf jFdf qF iehnF hI kwtVpMQIaF ny qrQwlI mcf dyxI sI qy Kflsf mfrc sLurU ho jfxy sn jo hux brykF lgf rhy hn. hux iehnF dIaF aYksLn kmytIaF ny ieh mfmlf suixaF qwk nhIN hY. 

-sLONkI ieMglYNzIaf

agsq 24, 2007

 


disLqgrdI dy mfmly `c musLrwPL afiKr swc Aucry

 

          bIqy hPLqy pfiksqfn ivwc aYmrjMsI lgfey jfx dy crcy jLorF `qy sn aqy amrIkf aqy pfiksqfn ivwc hft-lfeIn swcmuwc hI hft ho geI sI. aYmrjMsI lgfey jfx dI crcf kfrn iPkr ivwc zwubI amrIkf dI ivdysL mMqrYx bIbI kMzflIsf rfeIs nMU keI kflF ies hft lfeIn `qy krnIaF peIaF sn qd jf ky jnrl musLrwPL nMU aYmrjMsI lgfAux qoN vrijaf jf sikaf sI.

          pfiksqfn ivwc aYmrjMsI lgfey jfx dy crcy Es smyN qUl PV gey sn jd pfik dy POjI sLfsk jnrl musLwrPL ny aPLgfinsqfn jfx df afpxf pRogrfm acfnk rwd kr idwqf sI aqy afpxI QF pfiksqfn dy pRDfn mMqrI aPLgfinsqfn Byj idwqf sI.  aPLgfinsqfn ivwc Auh aPLgfn-pfik amn loieaf ijrgf Bfv amn lok asMblI jF lok iekwrqf ivwc Bfg lYx jfxf sI ijs ivwc pfiksqfn dy srhwdI Kyqr dy keI kbIlf afgU aqy aPLgfn kbIlf afgU ihwsf lY rhy sn. ieh amn iekwT amrIkf dy joLr dyx kfrn hI rwiKaf igaf sI qF ik dovF dysLF dy afgU iek dUjy dy njLdIk af skx aqy qfilbfn aqy al-kfiedf bfgIaF nMU imlx vflI mdd GtfeI jf sky.

          ies iekwT ivwc pihlF qF pfik pRDfn mMqrI ny hI hfjLrI luvfeI sI pr aYmrjMsI df Kqrf tlL jfx qoN bfad jnrl musLrwPL ies  amn iekwT dy afKrI idn afp aPLgfinsqfn puwj gey sn. AuhnF ies iekwT nMU sMboDn vI kIqf aqy  pihlI vfr aPLgfn rfsLtrpqI jnfb hfimd krjLeI dI awK ivwc awK pf ky gwl vI kIqI. AuhnF pRYs nfl vI gwlbfq kIqI aqy jo Auh Aucry Aus `qy XkIn krnf musLkl sI. dunIaF qF ieh swB kuJ bhuq dyr qoN jfxdI sI pr ies df jnrl musLwrP dy muKfribMd qoN Aucfiraf jfxf iek nvIN gwl sI. AuhnF ieh pihlI vfr sfPL sfPL lPjLF ivwc kbUl kIqf ik pfiksqfnI DrqI `qy dfihsLqgrdF dy awzy hn aqy aPLgfinsqfn ivwc cwl rhI KfnfjMgI df kfrn pfiksqfn qoN dihsLqgrdF nMU iml rhI mdd hY.

          jnrl musLrwPL ny ijrgf nMU sMboDq ho ky afiKaf ik ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik ktwVpMQIaF nMU pfiksqfn dI DrqI qoN mdd iml rhI hY aqy jo kuJ quhfzy pfsy ho irhf hY Auh bfrzr dy sfzy pfsy qoN ho rhI mdd kfrn hI ho irhf hY. ies qoN hor sfPL sLbdF ivwc afiKaf jfxf sMBv hI nhIN sI. pihlI vfr jnrl musLwrPL ny kbUl kr ilaf hY ik pfiksqfn dI DrqI dihsLqgrdI vfsqy vrqI jf rhI hY. ies ijrgf ivwc 700 dy krIb zYlIgytF ny iek sFJI stytmYNt vI jfrI kIqI hY ijs ivwc dfihsLqvfd nMU sFJf dusLmx grfdn ky ies iKlfPL lVn df iekrfr kIqf igaf hY.

          bhuq lMby smyN qoN aPLgfn afgU ieh kihMdy af rhy sn ik qfilbfn dihsLqgrd pfiksqfn qoN iml rhI mdd kfrn hI lV rhy hn. ies mfmly `qy dovF dysLF dy afgU mihxo myhxI vI huMdy rhy hn aqy pfiksqfnI afgU mYN nf mfnMU vflI gwl krdy rhy hn. 9/11 qoN bfad jd amrIkf ny aPgfinsqfn `qy hmlf kr idwqf sI qF pfiksqfn leI cuwp kr jfx qoN ibnF hor koeI cfrf nhIN sI. zfhZy qoN zr sI qy hwQIN pYdf kIqy kwtVpMQIaF nfl vI moh sI. sfl 2001 qoN lgfqfr pfiksqfnI afgU dohrI Kyz hI Kyzdy rhy hn. ies dOrfn aPLgfinsqfn ivwc sLFqI sYnf qYnfq krn vfly keI dysL afpxy sYNkV sYink dihsLqgrdF hwQoN sLhId krvf cuwky hn. kYnyzf nMU vI BfrI jfnI nuksfn AuTfAuxf ipaf hY aqy kYnyzf vI pfiksqfn `qy dihsLqgrdF nMU mdd dyxI bMd krn vfsqy dbfE pfAuNdf irhf hY.

          afKr musLwrPL `qy hoey keI asPLl jfnlyvf hmly aqy lfl msijd kFz ny musLrwPL nMU swc kbUl krn leI mjbUr kr idwqf hY. AuhnF swc kbUl qF ilaf hY  pr afpxy vfady `qy aml ikvyN aqy ikMnf ku krdy hn ieh vyKx vflI gwl hY. jnrl musLrwPL nMU jmhUrI qfkqF vI cVH ky af rhIaF ivKfeI dy rhIaF hn aqy kwtVvfdI vI iswDy dusLmx bx gey ivKfeI idMdy hn. pfik adflqI ZFcf vI iswDf ho igaf jfpdf hY aqy dunIaF df ivsLvfs vI tutdf jf irhf ivKfeI idwqf hY ijs kfrn afKr jLubfn ny swc Aucrn df sfhs kIqf hY. 

          iekwlf aPLgfinsqfn ivwc hI nhIN, dihsLqgrdI df dOr qF Bfrq ivwc vI pfik DrqI qoN hI clfieaf jf irhf hY. BfrqI pMjfb nMU lhU-lUhfx krn dy mnsUby vI pfik DrqI qoN hI GVy gey sn aqy awj vI keI KUMnKfr vwKvfdI dihdsLqgrd pfiksqfn ivwc zyry lgfeI bYTy hn. BfrqI ksLmIr ivwc lgfeI awg dI icMgVI vI pfiksqnI dy cuwly dI hI dyx hY. pfiksqfn afKr afpxI hI pYdf kIqI blfa df isLkfr bx igaf hY. kwtVvfd qoN ipwCf CuzfAux vfsqy pfuiksqfn nMU hux AuhnF dysL qoN vI mdd lYxI pvygI ijhnF nMU qbfh krn vfsqy ieh kwtVvfd pYdf kIqf igaf sI.  ies ivwc Bfrq aqy aPLgfinsqfn dovyN gvFzI dysL sLfml hn.

          pfiksqfnI afgUaF nMU vfhgy qoN ies pfr vyKxf cfhIdf hY ijwQy qfkq dI qbdIlI bhuq afrfm nfl vot prcI nfl huMdI hY aqy ijwQy dysL dI qfkqvr POj rfjsI pRIikRaf qoN bhuq dUr rihMdI hY. ijwQy bIqy 60 sflF ivwc POj ny isafsI afsLy nfl kdy koeI golI clfAuxI qF kI sI kdy golI gMn ivwc loz qwk hI nhIN kIqI. ieh koeI CotI pRfpqI nhIN hY aqy ieh swB kuJ pfiksqfn ivwc vI sMBv sI pr jy POj aqy Dfrimk kwtVvfd isafsI qfkq qoN dUr rwKy jFdy qF.

          ieh kuJ pfiksqfn ivwc hux vI sMBv ho skdf hY jy pfiksqfnI afgU ies vfsqy sMjIdf ho jfx qd. dyr afey drusq afey jy jnrl musLrwPL ny swc kbUl hI ilaf hY qF ies `qy pihrf dyxf vI AuhnF df PrjL bx jFdf hY. aqy dunIaF df PrjL sMjIdf hoey jnrl musLrwPL dI mdd krn df qF ik pfiksqfn ivwc dihsLqvfd aqy kwtVvfd nMU BFj dy ky jmhUrIaq df bolbflf ho sky.

-sLONkI ieMglYNzIaf

agsq 19, 2007

 


jy iehI ikqy pRkfsL isMG bfdl ny afiKaf huMdf qF kwtVpMQIaF ny DmwcV hI mcf dyxf sI!

          sOdy vflf bfbf lgfqfr crcf ivwc hI nhIN hY sgoN ies crcf ivwc vfDf vI hoieaf hY. bfby dy purfxy zrfievr Kwtf isMG ny bfby dy keI snsnIKyj Byd Kohly hn ijhnF nMU lokF ny tI[vI[ skrIn `qy zrfmy dy rUp ivwc vyiKaf hY. sI[bI[afeI[ dI qPLqIsL, pMjfb puils dI qPLqIsL aqy adflqI kfrvfeI ny vI bfby nMU awKF ivKfeIaF hn ijs qoN zyry dy jQybMdk ZFcy ivwc qryVF pYx dy afsfr pYdf ho gey hn.

          isrsf zyry vwloN pRkfsLq pusqk 'pfrs dI vwtI' dy keI qwQ sfhmxy afey hn ijhnF ivwc sOdf sfD ny KLud nUM Bgvfn drsfAux leI dUjy DrmF nfl vI CyVKfnI kridaF ihMdU aqy musilm Drm nUM kiQq qOr `qy apmfnq kIqf hY. keI ihMdU jQybMDIaF ny vI hux sOdf sfD iKlfPL sKLq kfrvfeI dI mMg sLurU kr idwqI hY.

          keI sfl pihlF swcf sOdf zyry dy muKI sMq gurmIq rfm rhIm isMG bfry ivvfd dI urUafq iek guMmnfm icwTI nfl hoeI sI, ijhVI ik kfI dyr hwQo hQI pMjfb aqy hirafxf `c GuMmdI rhI sI. ikhf jFdf hY ik ies icwTI dy aDfr `qy bfby dy kfry jwg jfhr krn kfrn hI pwqrkfr CqrpqI df kql krvf idwqf igaf sI. iesy guMmnfm icwTI dy afDfr `qy pMjfb aqy hirafxf hfeI kort vwloN zyry ilf sI[bI[afeI[ jFc dy afdy idwqy gey sn. hux sOdf bfby dy bfry ivwc iek ho icwTI hwQo hwQI vMzI jf rhI hY ijs df krqf koeI kuMdn isMG nfm df ivakqI dwisaf igaf hY ijs df pqf ipMz QyV krIvflf, zfkKfnf krIvflf, ilHf isrsf (hirafxf) idwqf igaf hY. pr prYs vfilaF nMU ies ipMz ivwc aYsf koeI ivakqI nhIN lwB sikaf ijs df nfm kuMdn isMG hovy. ies icwTI ivwc qF bfby dy poqVy qwk Proly dwsy gey hn. ies gwl df ijLkr vI bhuq bfrIkI ivwc idwqf igaf hY ik iks qrF rfm rhIm isMG ny vwKvfdI dihsLqgrd gurjMt isMG rfjsQfnI dI mdd nfl zyry `qy kbjLf kIqf sI.

          dUjy pfsy keI mhIny gupqvfs ivwc rhy pMjfb dy muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG pMjfb dy vwK vwK sLihrF ivwc rfjsI srgrmI ivKf rhy hn aqy AuhnF sOdf bfby bfry vI itpxI kIqI hY ijs ivwc AuhnF bfby nMU byksUr dwisaf hY. 3 agsq nMU cMzIgVH ivwc kIqI iek pRYs kfnPrMs ivwc kYptn amirMdr isMG ny kuJ ies qrF afiKaf, mYN ajy zyrf muKI nUM dosLI nhIN mMndf. pMjfb dy iek aKLbfr ny kYptn dy ibafn kuJ ies qrF klmbMD kIqf hY. sfbkf muwK mMqrI pMjfb kYptn amirMdr isMG ny awj ieQy spwsLt kIqf ik Auh isrsf zyry dy muKI ijnHF ivruwD sI[ bI[ afeI[ vwloN adflq `c cfrjsLIt dfier kIqI geI hY, nUM dosLI nhIN mMndy ikAuNik adflq vwloN vI ajy qwk AunHF nUM dosLI krfr nhIN idwqf igaf. AunHF spwsLt kIqf ik ivjIlYNs vwloN cfrjsLIt qF mYnUM vI kIqf igaf hY pRMqU ies df mqlb ieh nhIN ik mYN iBRsLtfcfr df dosLI hF. zyrf ivvfd bfry puwCy svflF bfry jvfb `c AunHF spwsLt kIqf ik pMjfb leI ies vyly muwK mslf sLFqI nUM kfiem rwKxf hY qy dUsry sfry msly Aus qoN bfad dy hn, ies leI Auh zyrf ivvfd sbMDI ies qoN vD kuJ nhIN kihxf cfhuMxgy.

          spsLt hY ik kYptn amirMdr isMG ny sOdf sfD nMU qknIkI aDfr `qy dosLI smJx qoN ienkfr kr idwqf hY jo ik ienosYNt anitl PfAuNz igltI dy kfnMUnI isDFq dy anukUl hY. sLONkI nMU kYptn amirMdr isMG dy ies ibafn nfloN ies ibafn `qy pRqIikRaf dI axhoNd `qy bhuqI hYrfnI hY.

          kYptn amirMdr isMG ny ies pRYs kfnPrMs dOrfn byaMq isMG kql kFz dy dosLIaF nMU idwqIaF sjLfvF bfry vI afpxf spsLt pRqIkrm idwqf sI jo iek pMjfbI aKLbfr vloN ies qrF ibafn kIqf igaf sI, sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr vwloN mrhUm muwK mMqrI s: byaMq isMG dy kql leI kiQq dosLIaF nUM adflq vwloN sjLfvF dyx dI kIqI geI nukqfcInI bfry puwCy jfx `qy kYptn amirMdr isMG ny ikhf ik Auh sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr dy ibafn `qy iksy qrHF dI itwpxI nhIN krngy pRMqU mihsUs krdy hn ik s: byaMq isMG dy kql leI ijLMmyvfr dosLIaF nUM sjLfvF qF imlxIaF hI sn qy adflq vwloN jo vI PLYslf ilaf igaf hY, Auh kfnUMn anusfr hY.

          kYptn df ieh ibafn vI Tos kfnUMnI nukiqaF `qy aDfrq hY. sLONkI nMU ies ibafn dI bxqr `qy koeI hYrfnI nhIN hY sgoN hYrfnI ies ibafn `qy vI pRiqkrm dI axhoNd dI hY aqy Auh vI kwtVpMQI iDr dI pRqIikRaf dI. kYptn ny ieh do ibafn dfg ky kwtVpMQIaF dy mUMhF ivwc kohV ikrlI pf idwqI hY. jo kwtVpMQI akflIaF dy aMny ivroD ivwc kFgrs aqy kYptn dy gux gfAuNdy nhIN sn Qwkdy qy hux guMgy ho gey jfpdy hn. ieh lok kYptn nMU msIhf aqy pMjfb dy ihwqF df rfKf dwisaf krdy sn pr hux ieMJ cuwp hn ijvyN AuhnF ny kYptn dy ieh do ibafn pVyH jF suxy hI nf hox. kYptn ny ieh ibafn dy ky koeI kuqfhI nhIN kIqI dovyN ibafn hI kfnUMnI nukqf inghf qoN idwqy gey hn aqy kYptn leI rfjsI pwKoN vI pUry ZukvyN hn. ivcfrn vflI gwl ieh hY ik kwtVpMQI kd qoN kfnUMnI nukqf inghf nMU smJx aqy siqkfrn vfly ho gey?

          kfnMUnI nukqf inghf qF AuhnF dy kdy iPwt hI nhIN bYT skdf pr cuwp iPr vI hn. ivcfrn vflI gwl ieh hY ik jy ikqy iehnF dovF mfmilaF `qy akflI afgU pRkfsL isMG bfdl ny ies qoN awDI spsLt stytmYNt vI idwqI huMdI qF dysL ivdysL dy kwtVpMQIaF ny DmwcV mcf dyxf sI. s: bfdl nMu iswK pMQ df dusLmx aqy gdfrI dy PqivaF nfl invfijaf jfxf sI aqy ivdysLF ivwc keI kwtVpMQI smrQk ryzIE pRogrfmF `qy tfk sLoa krvfey jfxy sn.

          Xfd rhy 31 agsq 1995 nMU afqmGfqI bMb hmly ivwc muwK mMqrI s: byaMq isMG aqy dihsLqgrd idlfvr isMG smyq kuwl 16  ivakqI mfry gey sn aqy ies kys ivwc lMbI suxvfeI qoN bfad sjLf hux idwqI geI hY. ieh sjLf iekwly byaMq isMG nMU kql krn vfsqy nhIN hY sgoN 16 kqlF dy dosL ivwc hY aqy ieh qwQ njLraMdfjL krn vflf nhIN hY. dosLIaF vfsqy apIl df rsqf ajy bfkI bcdf hY. ies sjLf bfry hr iksy dy ivcfr afpxy afpxy ho skdy hn pr pqy dI gwl ieh hY ik jo kwtVpMQI kYptn dy mUMhoN inkilaf shfr skdy hn Aus qoN awDf vI Auh pRkfsL isMG bfdl dy mUMhoN inkilaf nhIN shfr skdy. gupq qOr `qy iks dIaF qxIaF iks dy hwQ ivwc hn ieh qF ieh lok Kud hI jfxdy hoxgy.

 

kwtVpMQI nftk kr rhy hn!

          dysL ivdysL dy kwtVpMQI sOdf sfD dy mfmly ivwc vI nftk hI kr rhy hn. nfm hI sOdf sfD df hY sfrf rOlf qF mr cuwky dihsLqvfd aqy vwKvfd nMU muV surjIq krn df hY. jy ieh nf hovy qF sOdf sfD dy iKlfPL kIqy jfx vfly ivroD mfrcF aqy hor iekwqrqfvF ivwc vwKvfdI nfhry nf mfry jfx. sLfied hI koeI aYsf ivroD mfrc hovygf ijwQy vwKvfdI nfhry aqy vwKvfdI sur BfrU nf rhI hovy. aqy muV-iGV ky iehnF iekwqrqfvF ivwc huMdy AuhI ZfeI totrU hn jo vwKvfd dI bysurI bMsrI vjfAuNdy hn. iehnF dy ibafnF vwl ghu nfl vyKo qF ieMJ lgdf hY ik ieh afpxy afp nMU iswKI dy rfKy aqy sflm Tykydfr smJdy hn. pMjfb ivwc coxF iksy vI pwDr dIaF hox iehnF dy KflI bksy BF BF krdy hn pr jLmfnqF jLpq krvf ky vI ieh iswKI dI TykydfrI kfiem rwKdy hn.

 

ibwtf aqy pRsLId ny ksUqy Psfey:

          sOdf sfD dy mfmly ivwc kwtVpMQIaF nMU aYNtI tYroirst PrMt dy minMdrjIq isMG ibwtf aqy ivsLv ihMdU pRIsLd ny vI ksUqf Psf ilaf hY. ibwtf ies hPLqy joigMdr isMG nfm dy iek bfp nMU lY ky pRYs agy afieaf hY ijs df lVkf kiQq qOr `qy zyry ny mrvfieaf sI. ibwtf nfl pRYs sfhmxy sRI joigMdr isMG ny ikhf hY ik Auh afpxy puwqr rxjIq dy kfqlF nUM sjLfvF idvfAux aqy DI dI iewjLq qy mfx dI KLfqr zyrf isrsf dy iKlfPL ipCly pMj sflF qoN lVfeI lV irhf hY aqy dosL lfieaf ik zyry vwloN kys vfps lYx leI Aus nUM aqy Aus dy pirvfr nUM jfnoN mfrn dIaF DmkIaF idwqIaF jf rhIaF hn. ibwtf zyrydfr dy iKlfPL afpxy aMdfjL ivwc KUb viraf.

          dUjy pfsy zyry vloN pRkfsLq kIqI geI ikqfb 'pfrs dI vwtI' crcf ivwc hY ijs ivwc mMdrF aqy msijdF nMU byloVy krfr idwqf igaf hY. mMdrF nMU qF sLrfbKfny df drjf vI idwqf igaf dwisaf igaf hY. ivsLv ihMdU pRIsLd ny sOdf sfD iKlfPL sKLq kfrvfeI dI mMg kIqI hY. ies nfl sOdf sfD iKlfPL  minMdrjIq ibwtf aqy ivsLv ihMdU pRIsLd vI inwqr afey hn qy kwtVpMQIaF nMU ieh mFh muafPLk bYTxgy jF vfdI ieh qF smF hI dwsygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

agsq 10, 2007

 

 


iswK BfeIcfry nfl sbMDq GtnfvF aqy ivakqI aMgryjLI mIzIey dI crcf df ivsLf bxy!

          bIqy hPLqy qoN iswK BfeIcfry nfl sbMDq GtnfvF jF ivakqI knyzIan aMgryjLI mIzIey ivwc lgfqfr  crcf df ivsLf bxy rhy hn. ies dI sLurUafq bIqy hPLqy  sI bI sI dI ies rport nfl hoeI sI ik Bfrq ivwc knyzIan sPLfrqKfnf isK arjLIkfrF qoN isMG aqy kOr dI QF afpxf goq vrqx vfsqy afK irhf hY. goq vrqx nMU kuJ cusq lokF vloN iek dm nfm bdlx Bfv isMG aqy kOr nfm nfloN htf dyx ivwc bdl idwqf igaf sI. sDfrn lok ies sfry Gtfnfkrm ivwc aslIaq jfnxoN vI asmrQ hI rhy sn ik ies kiQq pflsI nMU vfps krvfAux dy dfavy pysL hoxy sLurU ho gey sn. kuJ hPLqy pihlF pRgt hoey iek dysI-aMgryjLI prcy dy iek ihMdU rortr ny ies pflsI dI vfpsI nMU ivsLv iswK sMsQf dI topI ivwc iek hor KMB dws ky pysL kIqf sI. dUjy pfsy rUbI Zflf aYm pI dy smrQkF ivwc vI vDfeIaF lYx aqy dyx df islislf KUb cwilaf sI. pr jd lokF nMU smJ afeI qf pwitaf phfV aqy inkilaf cUhf vflI gwl hoeI sI.

          ies somvfr 30 julfeI dI svyr nMU do KVkvIaF rportF aMgryjLI mIzIey ivwc pRgt hoeIaF sn. iek rport vYnkUvrsn aKLbfr ivwc sI ies df ivsLf vsqU bjLurg KfilsqfnI afgU pRo: Audy isMG Audfly gUmMdf sI aqy dUjI rport sI glob aYNz myl dI jo sfbkf puils aPLsr hrmyl isMG cMdI dy hvfly nfl mrhUm dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr dy Audfly GUMmdI sI. iehnF dovF aKLbfrF dIaF iehnF dovF rportF ivwc hI eyar ieMzIaf bMb kFz df ijLkr sI.

          vYnkUvrsn aKLbfr muqfibk pRo: Audy isMG ny eyar ieMzzIaf bMb kFz aqy tokIE bMb kFz ivwc sjLf pRfpq kr cuwky ieMdrjIq isMG irafq nMU iswKF df nYlsn mMzylf afiKaf sI aqy ikhf sI Aus vloN irafq dI pqnI nMU mfiek shfieqf lgfqfr ByjI jFdI hY. shfieqf dI pysLksL Audy isMG hurF ny milk aqy bfgVI dy pirvfrF nMU vI kIqI sI pr milk df pirvfr nFh kr igaf sI aqy bfgVI df pirvfr shfieqf lYNdf irhf sI.

          pRo: Audy isMG ny vwKvfdI lihr iPr surjIq hox dI gwl vI afKI hY aqy qlivMdr isMG nfl afpxy purfxy guwsy igly vI Bulf dyx dI gwl kIqI hY ikAuNik Auh kOm dy lyKy lwg cuwkf hY. ies rport muqfibk bIqy 30-35 sfl qoN vwD dy smyN qoN gurmiq aqy gurmuwKI dI muPLq isiKaf dyx vfly aKMz kIrqnI jQy dy ies nfmvr  isMG ny vYnkUvrsn aKbfr nMU ieh vI dwisaf sI ik ilbrl aYm nvdIp bYNs aqy Aus dI DrmpqnI vI kuJ sfl pihlF pRo: Audy isMG dy ividafrQI rhy hn.

          iesy idn hI glob aYNz myl aKbfr dI rport ivwc pMjfb puils dy sfbkf aPLsr hrmyl isMG cMdI dy hvfly nfl ikhf igaf sI ik qlivMdr isMG prmfr nMU pMjfb puils ny PV ky mfiraf sI mukfbly ivwc nhIN ijs qrF ky dfavf kIqf igaf sI. cMdI ny ieh vI ikhf sI ik Aus kol qlivMdr dI rIkfrizMg mjUd hY ijs ivwc Aus ny bMb kFz df sfijsL GfVf lKbIr isMG brfV nMU dwisaf sI. nfl hI Aus ny ieMdrjIq isMG irafq nMU bMbGfVf aqy iek mnjIq isMG nfm dy iswK nMU ies sfijsL ivwc ihwsydfr dwisaf sI.

          Bfrq dy qihlkf mYgjLIn dy hvfly nfl CpI ies rport ny kYnyzf ivwc qihlkf mcf idwqf sI aqy ies qoN hor mIzIey ivwc ies dy ijLkr dI lVI sLurU ho geI sI. agly idn hI vYnkUvr sn ny iek lMbI rport ivwc afiKaf sI ik ieh ieMksLfPL nvF nhIN hY aqy ies bfry pihlF vI gwl ho cuwkI hY. aKLbfr ny jsits myjr kimsLn sfhmxy pysL hoey imstrI gvfh df vI ijLkr kIqf jo gvfhI dyxo ies kfrn ipwCy ht igaf sI ik Aus dI jfn nMU Kqrf hY. ieh Aus imstrI gvfh ny jUn mhINy dy aKIr ivwc kYnyzf ivwc jsits myjr dy kimsLn nMU afiKaf sI jo hux hrmyl isMG cMdI dy rUp ivwc pRgt hoieaf hY.

          kuJ vwKvfdIaF vloN ieh dfavf vI kIqf igaf hY ik ies gvfh nMU Bfrq srkfr qoN Kqrf hY pr afpxf mUMh ies ny Bfrq ivwc jf ky hI Kohilaf hY, kYnyzf ivwc nhIN sI Kohilaf ijwQy Aus nMU Gwto Gwt Bfrq qoN Kqrf nhIN sI. Bfrq srkfr df zr kYnyzf ivwc pwky rih ky vI tfilaf jf skdf sI jo sLfied Auh nf krnf cfhuMdf hovy. Bfrq ivroDI vwKvfdI kYnzf ivwc coKI igxqI ivwc pihlF hI vwsdy hn aqy ieQy Auh pUrI qrF surwiKaq hn.

          iehnF do rportF nfl bhuq crcf hoeI hY aqy iehnF rportF ny hor keI CotIaF motIaF rportF nMU jnm idwqf hY. sfbkf pulsIey cMdI dy ieMksLfPL nMU njLraMdfjL nf krn bfry kuJ vwKvfdiaF ny ibafn dfgy hn aqy kuJ ny lKbIr isMG brfV dI zIPLYNs ivwc vI ibafn dfgy hn. aYsy vI vwKvfdI hn jo dovf byVIaF ivwc svfr hox dI koisLsL kr rhy hn. AuhnF df kihxf hY ik ieh rport bhuq vjLndfr hY pr Auh ies muqfibk lKbir brfV dy nfm df ijLkr krnoN GbrfAuNdy hn. aKy rport TIk hY pr sbUq imlx qwk lKbIr df nfm nhIN lYxgy ikAuNik ies nfl iek hor iswK df nfm eyar ieMzIaf kFz nfl juVdf hY. ieMJ krn df vI AuhnF nMU pUrf hwk hY pr ies rport ivwc iPr hor kI hY ijs dI Auh gwl krnI cfhuMdy hn? swc ieh hY ik cMdI kol jo nvF hY Aus df ijLkr krno vI kqrf rhy hn Aus nMU slfhux vfly  aqy ies ieMksLfPL nfl kinsLkf kFz dI sfijsL Bfrq srkfr isr mVH ky surKrU hoxf cfhuMdy hn. ho jfx jy ho skdy hn pr ies sfry Gtnfkrm ivwc ijs ivwc cMdI dy hvfly nfl qlivMdr df kiQQ ibafn vI sLfml hY, ivwc jo nfm hn Auh vwKvfdIaF dy hI hn. jy ieh mMn vI ilaf jfvy ik Bfrq srkfr ies bMb hfdsy ipwCy sI qd vI ies nMU sr-aMjfm dyx ivwc AuhI lok mUhry pfpdy hn jo Kfilsqfn dI kfiemI leI lV rhy hn jF lV rhy sn.

          sO hwQ rwsf isry `qy gMT dy aKfx muqfibk iswK BfeIcfrf kinsLkf kFz vfsqy ksUrvfr nhIN hY aqy nf hI kdy iksy ny sfry BfeIcfry nMU ies vfsqy ijLmyvfr Tihrfieaf hY. kuJ vwKvfdI ies iGnfAux kfry vfsqy ijLMmyvfr jfpdy hn ijhnF ivcoN iek nMU sjLf iml cuwkI hY aqy cMdI dy kiQq ieMksLfP ivwc qlivMdr Gwto Gwt zfienfmfeIt (bfrUd) df pRbMD krnf mMn igaf hY. ies hfdsy dy sfry sfijsLGfVy aqy ies nMU amlI rUp dyx ivwc mdd krn vfilaF dI insLfndyhI hox jfx ivwc hI iswK BfeIcfry smyq ies ivwc mfry gey pirvfrF nfl iensfPL hovygf. iensfPL dy rsqy ivwc roVy atkfAux vfilaF nMU KLbrdfr hoxf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

agsq 03, 2007


sfbkf mwuK mMqrI kYptn amirMdr isMG afpxy rfjsI muV-vsyby leI sMjIdf nhIN jfpdy!

          pMjfb dy sfbkf muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG keI mhIny dI dysL-ivdysL dI dOV Bwj qoN bfad hux pMjfb af itky jfpdy hn. pMjfb ivwc swqf qbdIlI huMdy sfr hI Auh corIN ivdysL Bwj gey  sn. dysL Cwzx vkq AunF afpxI pfrtI dy aflfH afgU nMU vI sUh qwk nhIN sI lwgx idwqI ies leI corIN aqy Bwj gey sLbdF dI vrqoN ZukvIN hI smJI jfxI cfhIdI hY. gupqvfs dOrfn bVHkF aqy mok vflf Auqrfa cVHfa lgfqfr jfrI irhf sI. vkIlF dI slfh qoN bfad kYptn sfihb Bfrq vfps af gey sn pr kuJ smF idwlI ivwc hI gfieb rhy sn. agfAuN jLmfnq, nypfl ikqfb ilKx leI jfx df bhfnf aqy iPr ieMglYNz zfktrI ielfj leI jfx df zrmf vI AuhnF bKUb kIqf sI.

          hux suwK nfl ies vfr pMjfb prq ky AuhnF keI sLihrF df dOrf vI kIqf hY aqy pMjfb ivwc rih ky akflIaF df tfkrf krn dI bVHk vI mfrI hY. AuhnF akflIaF `qy bdlf lAU kfrveIaF krn df dosL vI lgfieaf hY aqy kFgrsI vrkrF aqy cfhl dI QF AuhnF nfl iswDy do hwQ krn df cYlMj vI kIqf hY. kYptn sfihb sfbkf kFgrsI vDfiek izMpf nMU vI iml afey hn aqy jylLH ivwc afpxy sfbkf slfhkfr Brq ieMdr isMG cfhl nMU jwPLI pf ky iml vI afey hn. aKLbfrI rportF muqfibk cfhl ny kYptn nMU jwPI pf ky DfhF vI mfrIaF hn ijhnF df asr ieh hoieaf hY ik kYptn ny cfhl df mfmlf kFgrs hfeI kmFz awg vI rwiKaf hY. pr hfeIkmFz ny cfhl dy mfmly ivwc iDr bnx qoN  sfPL ienkfr kr idwqf hY. ies qoN pihlF subfeI kFgrsI afgU bIbI BwTl aqy subfeI pRDfn dUloN ajyhf hI ienkfr, cfhl dy mfmly ivwc kr cuwky hn aqy hux kFgrs hfeI kmFz ny ies AuWqy pwkI mohr lgf idwqI hY. ies nfl kFgrs dy aMdr kYptn dI izwg cuwkI sfK df aMdfjLf sihjy hI lgfieaf jf skdf hY.

          kYptn ny pMjfb prq ky sUby dI mfVI afriQk hflq bfry vI itpxIaF kIqIaF hn aqy sUby aMdr amn-kfnMUn dI ivgV rhI hflq AuWqy vI ibafn dfigaf hY. hYrfnI dI gwl ieh hY ik Auh amn kfnUMn dI hflq bfry bhuq sMkoc nfl boly hn aqy swcf sOdf ivvfd bfry akflI srkfr dI kfrgujLfrI nMU Kuwl ky inMdx qoN guryj hI kr gey hn. kuJ lokF df ivcfr hY ik AuhnF ajyhf ies leI kIqf hY qF ik AuhnF dy ibafn nMU swcf sOdf qoN coxF mOky imlI mdd dy sMdrB ivwc nf vyiKaf jfvy. jy kfrn ieh hY qF ieh AuhnF df inrf Brm hI hY ikAuNik swcf sOdf dy mfmly ivwc kFgrs df koeI vI afgU jo mrjLI afKy akflI aqy mIzIaf ies nMU coxF vflI mdd nfl joV ky hI vyKxgy. sLONkI nMU jfpdf hY ik kYptn amirMdr isMG sOdf mfmly ivwc AuhnF qoN zrdy nhIN boly ijhnF nfl pING pf ky AuhnF kFgrs dIaF jVF KoKlIaF kIqIaF sn.

          sOdf ivvfd iek ajyhf ivvfd hY jo hux aYsy mukfm `qy jf puwjf hY ijwQy Kuwl ky bolx vflf afgU jyqU ho ky inkl skdf hY. Kuwl ky bolx df ieh mqlb iblkul nhIN hY ik sOdf sfD df pwK ilaf jfvy sgoN ies df mqlb pMjfb ivwc hr sLihrI dI jfn, mfl aqy BYa rihq mhOl ivwc ajLfdI nfl afpxy iesLt ivwc ivsLvfs rwKx dy hwk dI rfKI hY.

          sOdf sfD dI glLqI dI sjLf sfry pRymIaF nMU vihsLIafnf ZMg nfl dyx vflf mhOl isKI asUlF dIaF DwjIaF AuzfAux vflI gwl hY aqy kwtVpMQI sihjy sihjy afm iswKF nfloN inKVdy jf rhy hn.  ies Dwky df iswtf ieh hoieaf hY ik pMjfb df BfeIcfrf iqVk irhf hY aqy jQydfr sihbfn vI ies iqVkx qoN pRBfvq ho rhy hn. iehI kfrn hY ik sfry jQydfr ies mfmly `qy afps ivwc pfty iPrdy hn aqy bdlvyN stYNz lY rhy hn. BfvyN ies df kfrn kwtVpMQIaF aqy srkfr df dbfE vI hY pr smfijk iqVkx vI ies nMU pRBfvq kr rhI hY.

          eysy kfrn hI jQydfr vydFqI dysL dI eykqf aqy aKMzqf nMU iDafn ivwc rwK ky sOdf sfD nfl iswJx df ibafn dyx vfsqy mjbUr hoey hn. Kflsf aYksLn kmytI vI hux aMdrUnI vKryivaF kfrn pftoDfV ho cukI hY aqy srnf Brf aqy mfn dl vwKrI phuMc apxf cuky hn. ies kmytI dy nfm hyT hox vfly mfrcF aqy DrinaF ivwc sLfml ivakqIaF dI igxqI vI 1000 qoN hyT hyT hI sImq ho ky rih geI hY ieh vwKrI gwl hY ik AuhnF dI bolI ivwc qlKI vDI hY. ies kmytI dy aYksLnF mOky Kfilsqfn dy nfhry lwgxy vI afm ho gey hn ijs qoN ies kmytI dIaF vfgF iKwcx vfilaF dI insLfndyhI ho geI hY.

          akflI srkfr ajy vI doglI nIqI `qy cwl rhI hY aqy zyry aqy pRymIaF nMU CFgx dy nfl nfl pMjfb ivwc  sihMdI sihMdI hwd qwk amn kfnMUn bxfeI rwKx dI nIqI `qy cl rhI hY. akflI dl dy BfeIvfl BfjpeIey ies nIqI qoN bhuqy KusL nhIN hn ikAuNik ies nfl BivK ivwc AuhnF nMU votF df nuksfn vI ho skdf hY aqy pMjfb df amn vI dfa `qy lwg skdf hY. kFgrs vfly pfsy vI ies smyN jLurrq vflf spsLt stYNz lYx vflf koeI afgU awgy nhIN afieaf. bIbI BwTl aqy dUloN iek do vfr Kul ky boly jLrUr hn pr ies gwl ibafnF qwk hI sImq rhI hY AuhnF ies bfry isafsI aYksLn nf koeI ilaf hY aqy nf lYx dI koeI cyqfvnI hI idwqI hY.

          kYptn amirMdr isMG pMjfb coxF hfrn qoN bhuq pihlF hI kFgrs dI muwKDfrf nfloN tuwt cuwky sn aqy ies df kfrn AuhnF dI vwKvfdIaF nfl pfeI pING sI. ieh hI AuhnF dy isafsI AujfVy aqy hfr df kfrn bixaF sI. kYptn amirMdr isMG vfsqy ies smyN isafsI rIhYblItysLn (muV-vsybf) muwK loV hY aqy ieh hOsly qoN ibnF sMBv nhIN hY. pMjfb kFgrs aMdr lIzrisLp Klfa nMU Brn vfsqy kYptn spsLt stYNz lY lYx qF afpxf vkfr bhfl kr skdy hn. ies df mqlb sOdf sfD df pwK lYxf nhIN hY. sgoN iek pfsy sOdf sfD qoNy spsLt muafPI mMgvfAux leI XqnsLIl hoxf aqy dUjy pfsy pRymIaF smyq swB sLihrIaF dy jfn, mfl aqy ivsLvfs dI ajLfdI leI KVnf hY. pMjfb dy lok kwtVvfd dI bhuq mfr Kf cuwky hn aqy ajyhf stYNz pMjfbIaF nMU spsLt stYNz lYx vfly afgU vwl Aulfr skdf hY. 

 

kFgrs dI doglI nIqI:

          bIbI sonIaF gFDI dI kFgrs srkfr  ny pRiqBf pfitl nMU rfsLtrpqI bxf ky aOrqF dy ihwqF dI rfKI krn vflI pfrtI hox df pRBfv dyx df Xqn kIqf hY jd ik asl ivwc bIbI sonIaF ny aOrqF dy nfm `qy rfsLtrpqI Bvn, rbV dI mohr dy hvfly kr idwqf hY. idwlI puils dI sInIar aPLsr ikrn bydI nMU idwlI puils dI pRmuwK nf bxf ky aqy Aus dy jUnIar puils aiDkfrI XwuDvIr isMG zzvfl nMU idwlI puils df pRmuwK Dfp ky kFgrs dI doglI nIqI sfhmxy af geI hY. Bfrq dy kfbl pRDfn mMqrI zf: mnmohx isMG vI bIbI sonIaF gFDI dI iewCf awgy nFh nhIN skr sky. ies nfl iek aOrq (sonIaF) hI dUjI aOrq df hwk Kohx df kfrn bxI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

julfeI 27, 2007


jmhUrIaq dI axhoNd qy Dfrimk kwtVqf dI hoNd asiQrqf qy bdamnI nMU avfjLF mfrn vflI gwl hY!

          pfiksqfnI srkfr vloN lfl msijd `qy kIqI geI OjI kfrvfeI dy ivroD ivc kwtVpMQI dihsLqgrdF vwloN pfiksqfn ivc kwl iqMn afqmGfqI hmly kIqy gey hn ijhnF ivwc  57 ivakqI mfry gey hn. srkfrI sUqrF ny jfxkfrI idwqI ik dwKxI pwCmI sUby bloicsqfn dy hwb ihr ivc 8 puils krmcfrIaF smyq 30 lok Aus smyN mfry gey, jdoN svyry 8[30 vjy ieQy siQq bws stYNz dy kol iek ordfr bMb Dmfkf hoieaf. ies bMb hmly ivwc 25 lok jLKLmI vI hoey hn . pqf lwgf hY ik ieh ivsPot Aus smyN hoieaf jdoN iek bws cIn dy ieMjInIarF lY ky ieQoN gur rhI sI. ies Dmfky ivc cInI ieMjInIar qF bc gey pr bws dI surwiKaf leI qfienfq puils krmcfrI aqy sQfnk lok ivsPot dI lpyt ivc af gey. cIn pfiksqfn df iek dosq dysL hY aqy cInI sLihrIaF `qy hmly bdl rhy aMdrUnI hflfq dI insLfnI hn. ikrXog hY ik bIqy kfI arsy qoN awqvfdI pfiksqfn ivc cInI mUl dy lokF infnf bxf rhy hn. sB qoN pihlF mfmlf Aus smyN sfhmxy afieaf sI, jdoN ipCly mhIny lfl msijd ivc Cupy awqvfdIaF ny 6 aOrqF smyq 7 cInI nfgirkF agvf kr ilaf sI. ies qoN qurMq bfad awqvfdIaF ny pyfvr ivc iqMn cInI krmcfrIaF dI hwiqaf kr idwqI sI. cInI mUl dy nfgirkF `qy kIqy jf rhy hmilaF dy mwdynr cIn ny pfiksqfn AuQy mOjUd iqMn hfr cInI nfgirkF dI surwiKaf leI ivy kdm AuTfAux leI ikhf hY.

          iek hor hmly `c 8 lok Aus smyN mfry gey, jdoN iek afqmGfqI hmlfvr ny AuWqr pwCm sImf `qy siQq sUby `c puils tryinMg kyNdr dy gyt dy bfhr afpxI kfr Auzf idwqf. jfxkfrI muqfbk ies afqmGfqI bMb ny afpxI kfr tryinMg sYNtr dy aMdr Dwky nfl lY ky jfx dI koi kIqI pr gyt `qy roky jfx AuprMq Aus ny afpxI kfr AuQy hI Auzf idwqf. ies bMb hlmy ivwc 23 ivakqI jKLmI vI hoey hn.  ilHf myar gnI Aur rihmfn ny dwisaf ik ies Dmfky ivc keI hor ivakqI gMBIr mI vI hoey hn. bfOr kbfielI Kyqr ivc iek hor bMb Dmfky ivc 8 dukfnF nt ho geIaF. bloicsqfn `c hoey Dmfky df infnf cInI nfgirkF bxfieaf igaf sI.

          qIjf afqmGfqI hmlf kohq ivwc iek msijd ivwc kIqf igaf ijwQy bhuq POjI nmfjL adf krn afAuNdy hn. sLfm dI nmfjL mOky hoey ies hmly ivwc 19 ivakqI mfry gey hn ijhnF ivwc bhuqy POjI hn. gRih mMqrI jnfb afPqfb Kfn sLyrpfE ny mMinaF hY ik ies hmly ivwc 14 jvfn mfry gey hn jo ik sfry rkrUt sn pRfeIvyyt rportF ieh igxqI 19 dwsdIaF hn. imltrI CfAuxI Kyqr ivwc siQq ies msijd ivwc afqmGfqI hmlf nmfjL adf krn dy drimafn kIqf igaf. ieh Kyqr imltrI Kyqr hY aqy isvlIan ies Kyqr ivwc ibnF afigaf dfKl qwk nHIN ho skdf aqy ieh hmlf hoieaf vI rYWz alrt dOrfn hY jo ik hmilaF dy zr kfrn agfAUN GoisLq kr idwqf igaf sI.

          kul imlf ky jy vyKIey qF ies smyN bhuq sfry ieslfimk dysLF ivwc isvl-vfr (KfnfjMgI) vflf mhOl bixaF hoieaf hY. aksr afiKaf jFdf hY ik pwCmI dysLF aqy iewslfimk dysLF ivc iek iksm df XuwD cwl irhf hY jo EmrI njLr mfiraF 9/11 qoN bfad swc jfpdf hY. pr GoKvIN njLry ies qwQ sfhmxy afAuNdf hY ik drasl bhuq sfry ieslfimk dysL aMdrUnI KfnfjMgI df isLkfr hn ijs df kfrn jmhUrIaq dI Gft jF axhoNd aqy Dfrimk kwtVvfd dI hoNd hY. ieh vwKrI gwl hY ik bhuq sfry ajyhy dysL vI ies dI lpyt ivwc af rhy hn jo jmhUrI vI hn aq sYkUlr vI hn.  amrIkf aqy XUrp dy dysLF dI Audfhrx idwqI jf skdI hY jo ies iksm dy hmilaF dy isLkfr hoey hn pr ieh hmly AuhnF `qy jF qF bfhroN hoey hn aqy jF bfhrly dihsLqgrdF dy pRBfv hyT afey sLihrIaF ny kIqy hn. Bfrq vI ies iksm dI ihMsf qoN pIVq hY ijs dI jVH dysL qoN bfhr hY aqy bhuq vfr dysL dy aMdr bYTy kwtVpMQI bfhrilaF dI sLih `qy ihMsk kfrvfeIaF krdy hn. pMjfb ivwc cwilaf dihsLqvfd, ksLmIr ivwc cwl irhf dihsLqvfd aqy muMbeI smyq dysL dy vwK  vwK BfgF ivwc hoey hmilaF dIaF qMdF ivdysL nfl jf juVdIaF hn.

          bIqy do ku hPLiqaF qoN ieslfimk dunIaF ivwc KfnfjLgI dI hwd `qy af KVn vflf pfiksqfn ajyhf dysL hY ijs nMU dihsLqvfd dI mF afiKaf jf skdf hY. srkfr df lfl msijd `qy kfrvfeI krn vfsqy mjbUr hox aqy hux sLryafm afqmGfqI hmilaF df islislf sLurU hoxf drsfAuNdf hY ik pfiksqfn nvyN dOr ivwc dfKl ho cwkf hY aqy ieh dihslqvfd iKlfPL lVfeI df PYslfkun dOr hovygf.

           bIqy sfl  ilbnfn `qy iejLrfeIlI hmly qoN bfad jo asiQrqf vfly hflfq bx gey sn AuhnF ivcoN srkfr aqy ieslfimk kwtVpMQI guwtF ivckfr iswDf tkrfE inkilaf hY. kwtVpMQI iksy vI jmhUrI srkfr nMU mMnx qoN ienkfrI hn ijs kfrn  ilbnfn qbfhI vl vD irhf hY.

          ierfk ivwc vfpr rhI ihMsf vfsqy muwK rUp ivwc  BfvyN amrIkf ijLmyvfr hY ijs ny ierfk `qy byloVf hmlf krky qbfhI dI sLurUafq kIqI sI pr dysL aMdr aishxsLIlqf, Dfrimk kwtVvfd aqy jmhUrIaq dI Gft vI Gwt ijLmyvfr nhIN hY. ierfkI sLIey, suMnI aqy kurd asl ivwc qF sfry muslmfn hI hn pr qF vI lIro lIr hoey iPrdy hn. ies df muwK kfrn Dfrimk kwtVvfd hY aqy hr kwtVvfdI grup hI afpxy afp nMU shI aqy dUjy nMU glLq dwsdf huMdf hY. asIN ieh hflfq pMjfb ivwc vI vyK cuwky hF.

          PlsqInI lok awj afpxy hI rfiKaF qoN pIVHq hn jo iejLrfeIl qoN msF awDI ku imlI ajLfdI nMU hjLm nhIN kr sky aqy afp pYrF `qy KVn dI QF vwsdy aqy qfkqvr iejLrfeIl nMU qbfh krn dy supny lY rhy hn. aljLIrIaf iek qyl Eqpfdk dysL hY aqy lohVy dI ivdysLI krMsI kmfAux dy bfvjUd pCiVaf hoieaf dysL hY. kfrn jmhUrIaq dI Gft aqy Dfrimk kwtVvfd df pihrf hY jo dysL nMU asiQr aqy asLFq rwK irhf hY. bIqy 18 ku sflF qoN somflIaf ivwc srkfr nfm dI koeI sLYa hI nhIN hY sfrf dysL vwK vwK TwgF dy toilaF ny vMizaf hoieaf hY. hux eIQEpIaf dI mdd nfl ieslfimk kwtVvfd nMU BjfAux dI koisLsL ho rhI hY. Dfrimk kwtVqf dI hoNd aqy jmhUrIaq dI axhoNd afpxy hI nhIN gvFzI dysL ivwc vI asiQrqf aqy bd-amnI pYdf krdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

julfeI 19, 2007


amn-sLFqI leI jQydfr vydFqI df sfhs Biraf kdm

          bIqy kuJ idnF qoN hr amn pMsd dI njLr hirafxf ivwc rwKI geI rqIaf pMQk kfnPrMs `qy lwgI hoeI sI. ies df nfm qF pMQk kfnPrMs rwiKaf igaf sI pr jo kuJ pMQk kfnPrMs dy nfm `qy vfprn df zr sI Aus qoN hr amnpMsd icMquq sI. icMquq ies qoN pMjfb, hirafxf aqy Bfrq dIaF srkfrF vI sn. sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr igafnI joigMdr isMG vydFqI vI ies icMqf qoN rihq nhIN sn. Auh vI jfxdy sn ik ik ajyhIaF kfnPrMsF ivwc iks iksm df aMsr BfrU ho jFdf hY aqy iPr iks iksm dy aYlfnfmy pMQk aYlfnnfmy bx ky jF bxf ky pysL kIqy jFdy hn.

          sOdf sfD dI hrkq, kuJ sOVI isafsq aqy bhuqy ieh ajyhy pMQk aYlfnnfmy hI hn jo meI mhIny dy awD ku qoN pMjfb ivwc qlKI df kfrn bxy hoey hn.  hflfq eyny Krfb ho cuky hn ik pMjfb dI mflvf bYlt df bhuqf ihwsf burI qrF pRBfvq ho cukf hY. ipMz, ksby aqy muhwly vfhgy vflI vMz df Jlkfrf dy rhy hn. iek pfsy isrsf zyry dy pRymI hn aqy dUjy pfsy Auh iswK hn jo kwtVpMQIaF dy asr hyT hr pRymI nMU hI iswKF df dusLmx smJx lwg pey hn. kwtVpMQIaF dy pRBfv hyT sOdf sfD dy kIqy dI sjLf hr sDfrn pRymI nMU idwqI jf rhI hY. gurdvfry jo ik iswKI dy asUl muqfibk hr iksy (smyq dusLmx dy) vfsqy Kuwly hn, sLrq hY ik koeI burI nIaq nfl mirafXf BMg nf krn afieaf hovy, pRymIaF leI qkrIbn bMd kr idwqy gey hn. ieh gwl vI iDafnXog hY ik pMjfb ivwc pRymIaF dI vwzI igxqI iswK BfeIcfry nfl sbMDq hY aqy ajyhy bhuq pirvfr hn ijhnF dy kuJ mYNbr aMimRqDfrI hn jd ik kuJ ho pRymI hn. ajyhI vMz irsLqydfrIaF aqy imwqrcfrIaF ivwc vI vyKx nMU imldI hY.

          iewQy hI bws nhIN, kuJ ipMzF dy kbrsQfn vI vMz ley gey hn. mOq jo ik keI vfr dusLmxF nMU vI iekwTy kr idMdI hY, keI ipMzF ivwc hor ivvfd df kfrn bxI hY. iewQoN qwk ik iek pIrvfr dI aMimRqDfrI bIbI dI mOq ho jfx `qy Aus dy pirvfr nMU aMiqm pfT dI afigaf nhIN idwqI geI ikAuNik Aus dy pirvfr dy kuJ mYNbr pRymI sn. keI pRymIaF nMU jbrI vfps iswKI ivwc pRvysL krvfAux dIaF KLbrF vI afeIaF hn jo ik iswKI dy muZly inXmf df AulMGx hY. iswKI hr iksy leI ivsLvfs dy ajLfd hwk dI pihrydfr hY ijs ivwcoN pRymIaF nMU bfhr nhIN kwiZaf jf skdf.

          pRymIaF nMU afnMd kfrj nf krn dyxf, pRymIaF qoN dukfnF KflI krvfAuxIaF, pRymIaF nMU nfm crcf nf krn dyxI ieh swB kuJ isKI dy muZly asUlF dI AulMGxf hY. sOdf sfD ny mukMml aqy spsLt muafPI nf mMgx dI aVI PVI hoeI hY aqy ies vfsqy Auh hI ijLmyvfr smiJaf jfxf cfhIdf hY nf ik hr sDfrn pRymI jo ies sfrI pcIdgI nMU smJx dI smrwQf qwk nhIN rwKdf aqy sOdf sfD ivwc aMnI sLrDf vws hI pRymI hY. ajyhy pRymIaF nMU qF pRyrnf, smJ aqy mdd dI loV hY nf ik zMzy soty dy zr nfl sOdf zyry nfloN qoVn dI. iek qF ajyhI Gtnf vI vfprI hY ijwQy afid gRMQ df cldf pfT bMd krvf ky bIV sfihb nMU iksy pRymI dy GroN jLbrdsqIN cuwk ilaFdf igaf. jy ikqy ajyhI Gtnf iksy hor sMdrB ivwc vfprI huMdI qF ies nMu mirXfdf df Gor AulMGx aqy pfT df jLbrdqIN BMg krnf igixaF jfxf sI aqy ies iKlfPL vwzy vwzy ibafn dfgy jfxy sn aqy mujLfhry hoxy sn. lokF dy mnF ivwc nPrq ies hwd qwk br idwqI geI hY ik hux pRymIaF dy iKlfPl jo mrjLI afKI jF krI jfvo sB kuJ jfiejL hY aqy krn vflf iswKI df rKvflf krfr idwqf jFdf hY. koeI pRymI idmfgI qOr `qy sMqulq nf vI hovy, srIrk qOr `qy kudrq dI kRopI df isLkfr vI hovy qd vI Auh sjLf df hwkdfr smiJaf jf irhf hY. ies swB kuJ nfl nf qF iswKI dy iksy asUl dI rfKI ho rhI hY aqy nf ies nfl iswKI df bcfE ho irhf hY ies nfl qF iswKI bdnfm ho rhI hY. ies nfl sfry iswK dunIaF dIaF njLrF ivwc asihxsLIl aqy kwtVpMQI bxfey jf rhy hn. jy ikqy ieho jhIaF qsvIrF ivdysLI mIzIey dy hwQ af jfx aqy Auh iehnF pRkfsLq jF nsLr kr dyx qF sfzy keI afgU ies nMU iswKF dyt aks nMU Zfh lgfAux vfsqy jfxbuwJ ky kIqI geI kfrvfeI dwsxgy.

          ies swB kuJ df kfrn isafsq hY jo pihlF kFgrs ny coxF dOrfn sfD nfl rlL ky KyzI hY iPr sfD dy svFg rcx qoN  bfad akflIaF ny sfD dy zyry qoN coxF df bdlf lYx vfsqy KyzI hY aqy hux iswK kwtVpMQI sMgTn mfmly nMU qUl dy ky Kyz rhy hn. ieh vI pRcfr kIqf jf irhf hY ik sRI akfl qKlq sfihb qoN jfrI kIqf igaf koeI vI Purmfn vfps nhIN ilaf jFdf. svfl pYdf huMdf hY ik kI koeI iensfn glqI nhIN kr skdf aqy kI iPr ies nMU drusq nhIN kr skdf? zyrydfr aqy akfl qKLq dy jQydfr smyq sB iensfn hn aqy iensfnI glLqI hr koeI kr skdf hY. kI iensfnIaq vwzI hY jF iksy Drm dy nfm `qy jfrI kIqf igaf Purmfn vwzf hY? bIqy ivwc sRI akfl qKLq aqy hor qKLqF dy vwK vwK kwtVpMQI sMgTnF vloN bxfey gey vwK vwK  bYc jQydfr hox dy dfavydfr rhy hn. ijs nfl akfl qKLq hort qKLqF dI mfx mirXfdf nMU Zfh lwgI hY. not krn vflI gwl ieh hY ik ies vfsqy akflI dl qy sLRomxI kmytI nMU Cwz ky jQydfr nfmXd krn vfly bfeI sfry sMgTn kwtVpMQIaF dy hI rhy hn kdy vI iksy afm iswK sMgTn ny ies ivwc dKl nhIN idwqf.

            ies zyrf ivvfd ivwc vI jQydfrF `qy iqwKI phuMc apnfAux vfsqy dbfE pfAux vfly muTI Br kwtVpMqI hI hn ijhnF dI qfkq lok Kflsf aYksLn kmytI vloN 1100 dy jQy dI igxqI pUrI nf krn mOky vyK cuwky hn. jQydfr sRI akfl qKLq sfihb ny BfeIcfrk sFJ aqy amn kfnUMn bxfeI rwKx vfsqy rqIaf kfnPrMs rwd krky bhuq isafx vflf kdm cuwikaf hY aqy AuhnF nMU ies `qy byKOPL ho ky pihrf dyxf cfhIdf hY. hr suJvfn nMU ies kdm leI jQydfr sfihb df BrpUr smrQn krnf cfhIdf hY. pMjfb, dysL aqy smfj ivwc sLFqI bxfeI rwKxf iensfnI PrjL bxdI hY. mnuwKI aiDkfrF dy nfm hyT smilMgI sLfdIaF df smrQn krn vfly pqf nhIN ikAuN sDfrn pRymIaF dy hwkF bfry awKF mItI bYTy hn?

-sLONkI ieMglYNzIaf

julfeI 12, 2007


hwQF nfl idqIaF dMdF nfl KohlxIaF pY rhIaF hn pfiksqfn nMU!

 

          pfiksqfn bhuq sflF qoN ieslfimk kwtVpMQIaF dI pnfhgfh bixaF hoieaf hY. dunIaF Br dy ieslfimk kwtVpMQI pfiksqn ivwc dihsLqgrd kfrvfeIaF aqy kwtVqf dI isKlfeI lYx leI jFdy rhy hn aqy ieh ruJfn ajy vI jfrI hY. pfiksqfn jF dunIaF dy iksy vI hor dysL ivwc dihsLqgrdI dy dosL ivwc PVy gey kwtVpMQI iksy nf iksy rUp ivwc pfiksqfn nfl jf juVdy hn.  inAUXfrk, mYzirz, lMdn aqy muMbeI dy bMb hmilaF dy dosLIaF dI pYV  vI pfiksqfn qwk jf awpVI sI. sfl 2001 qoN pihlF ijhnF kwtVpMQIaF dI tryinMg aPLgfinsqfn ivwc hoeI sI Auh vI pfiksqfn dy rsqy hI aPLgfinsqfn qwk aqy vfps afpxI krmBUmI qwk awpVdy rhy sn. awj aPLgfinsqfn ivcoN qfilbfn kwtVpMQIaF df rfj BfvyN Kus cuwkf hY pr AuhnF vloN afpxIaF sfrIaF kfrvfeIaF piksqfn qoN jF pfiksqfn dy rsqy imlx vflI mdd nfl hI clfeIaF jf rhIaF hn.

          pfiksqfn dI rfjDfnI ieslfmfbfd ivwc siQq lfl msijd keI sflF qoN ieslfimk kwtVpMQIaF df muwK kyNdr bxI hoeI sI. ies lfl msijd ivcoN hI vwzf iemfm mOlfnf abdul ajLIj al-kfiedf aqy hor kwtpMQI sMgTnF df eyjMzf lfgU krn leI hukm cfVHdf sI aqy pfiksqfn dy pihlF hI zr rhy hukmrfnf nMU hor ieslfimk kwtVvfd pwKI phuMc apnfAux vfsqy afey idn hukm suxfieaf krdf sI. ies msijd ivc cldy mdrwsy ivwc hjLfrF nOjvfnF nMU kwtVfd pVfHieaf jf cuwkf hY aqy hor hjLfrF ieslfm dy nfm hyT kwtVvfd pVH rhy sn. ieh lfl msijd pfiksqfnI sMsd dy njLdIk ivsLysL surwiKaf vfly jLon dy aMdr siQq hY.

          ies msijd ivcoN sLrIaf lfgU krvfAux vfsqy Pqvy jfrI kIqy jFdy sn aqy puilsIaF smyq ivroDI smJy jFdy sLihrIaF nMU ikznYp krn dy hukm idwqy jFdy sn. pfiksqfn dI sYr-spfty dI mMqrYx bIbI nIloPr bKiqafr ny ikhf hY ik smijd styt aMdr styt bxI hoeI sI. bIbI ny ieh dosL vI lfieaf hY ik msijd ivcoN clfeIaF jf rhIaF kfrvfeIaF kfrn pfiksqfn ivwc kwtVvfd ivwc vfDf ho irhf sI.

          iehnF kfrvfeIaF nMU Twlx vfsqy pfiksqfnI POj ny kuJ idn pihlF ies msijd nMU Gyrf pf ilaf sI jo ajy vI jfrI hY. hux qwk 19-20 mOqF hoeIaF dwsIaF geIaF hn aqy 1200 qfilb (ividarQI jF PzrysLnIey) afqm smrpx kr cwuky hn. ieh sqrF ilKy jfx qwk pfiksqfnI puils aqy POj nMU msijd dy aMdroN BfrI PfierMg df sfhmxf krnf pY irhf hY aqy POj juvfbI PfirMg vI kr rhI hY. msijd dy aMdr keI Dmfky vI ho cuwky hn aqy POj cfr QfvF qoN msijd dI cfr idvfrI nMU sMn lf cuwkI hY. smijd cfry pfisaF qoN GyrI jf cuwkI hY aqy POj ny dOV rhy kwtVpMQIaF nMU PVn vfsqy kuJ blfkF qwk kMizaflI qfr vI lgfeI hoeI hY. aQrU gYs dI vrqoN kIqI geI hY aqy msijd df ibjlI pfxI vI kwt idwqf igaf hY.

          mUMh nfl aMigafr Auglx vflf iemfm mOlfnf abdul ajLIjL burkf pihn ky msijd ivwcoN iKskx ivwc asPLl irfhf hY aqy hux puils qy POj dI ihrfsq ivwc hY. burky hyT mOlfxf 100 ku krIb ividafrQxf nfl rlL ky iKskx dI koisLsL ivwc sI jd puils ny Aus nMU burky hyToN pCfx ky igRPLqfr kr ilaf sI.  mOlfxy ny puils ihrfsq ivcoN afpxy cyilaF nMU afqm smrpx krn dI apIl vI kr idwqI hY pr msijd dy aMdr Aus df Brf gfjLI abdul rfsLId POj nfl twkr lYx dIaF tfhrF mfr irhf hY. kwtVpMQI asfltF, msLIn gMnF aqy grnyzF nfl lYs hn. ieh vI KLbr hY ik msijd dy aMdr afqmGfqIaF dy dsqy vI mjUd hn. msijd dy bfhr pfiksqfnI POj dy tYNk qy bKqrbMd gwzIaF qYnfq hn qy Aupr hYlIkptr gyVf bMn rhy hn. POj aqy puils dy nfl pfiksqfnI POj dy kmFzo dsqy ijhnF nMU pfiksqn ryNjr afiKaf jFdf hY, Auh vI qYnfq hn. ajy vI msijd dy aMdr hjLfrF hor kwtVpMQI mjUd hn aqy AuhnF nfl afqm smrpx dI gwl cwl rhI hY.

          ies sfrf kuJ Es pfiksqfn ivwc ho irhf hY jo pfiksqfn muslmfnF ny afpxf Kfls qy ajLfd dysL bxfieaf sI. dysL dI srkfr vI muslfnF dI hY, lok vI muslmfn hn, kwtVpMQI vI muslmfn hn aqy msijd vI muslmfnF dI hI hY pr tkrfE styt aqy kwtVpMQIaF ivckfr hY. ieh EhI pfiksqfn hY ijs ny kdy pUrbI pMjfb ivwc awg dy BFbV bflx vfsqy vwKvfdI dihsLqgrdF nMU tRYinMg,  sLrn, mfieaf, AuqsLfh aqy asfltF dy BMzfr idwqy sn. kYnyzf vrgy amnpMsd dysL qoN vI keI vwKvfdI iswK ies pfiksqfn nMU hiQafrbMd tRyinMg lYx leI gey sn aqy qlivMdr vrgy keI ies pfiksqfn dI mdd nfl Bfrq dI DrqI `qy dihsLq PYlfAux gey afpxIaF jfnF guaf bYTy sn. ieh EhI pfiksqfn hY ijs ny pihlF hirmMdr sfihb dI iklfbMdI krvfAux ivwc aihm rol adf kIqf sI aqy iPr iswKF nMU AuksfAux ivwc koeI ksr bfkI nhIN sI CwzI. awj Esy pfiksqfn nMU hwQF nfl idwqIaF dMdF nfl KohlxIaF pY rhIaF hn.

 

stIl dI golk:

          kuJ hPLqy pihlF sLONkI nMU iek imwqr pirvfr vloN krvfey gey afKMz pfT `qy jfx df suBfg pRfpq hoieaf. afKMz pfT df Bog iek sQfnk gurdvfrf sfihb dy sfeIz-hfl ivwc sI aqy sLONkx vI pUrI qF gihxy-gwty nfl lwd ho ky geI sI. shurI ny iqafrI krn nMU hI eynf smF lgf idwqf sI ik ies bjLurg joVI dy gurdvfrf sfihb phuMcx qwk pfT df Bog pY cuwkf sI qy rfgI jQf kIrqn kr irhf sI. sLONkI ny lyt hox df sfrf Bfr sLONkx `qy sut ky Aus nMU cfh df lMgr sikp krn nMU mnf ilaf sI aqy iswDf drbfr hfl ivwc kIrqn srvx krn jf bYTf sI. afKMz pfT krvfAux vfly imwqr ny drbfr hfl dy bfhr ies bjLurg joVy nMU pihlF cfh df lMgr Ck afAux leI afiKaf sI pr sLONkI pihlF mwQf tkx dy bhfny Aus nMU tfl afieaf sI. sky sbMDI sihj sihj ajy vI af rhy sn pr drbfr ivwc rOxk iPr vI vD nhIN sI rhI.

          Gr dI suafxI hr afAux vfly `qy pUrI njLr rwK rhI sI aqy jo lok cfh Ckx qoN ibnF drbfr hfl ivwc af bYTdy sn, Auh Jwt AuhnF kol jf ky cfh df lMgr Ck afAux dI bynqI kr afAuNdI sI. smJo dovyN pqI pqnI hI afE Bgq ivwc lwgy hoey sn qy rfgI isMG kIrqn krI jf rhy sn. sLONkI dy nfl bYTy iek swjx dI inghf ies sfeIz hfl ivwc gurU mhfrfj dI pflkI sfhmxy peI stIl dI golk `qy lwgI hoeI sI. sLONkI nMU ieAuN jfp irhf ijs qrF ieh swjx nflo nfl af rhI mfieaf df ihsfb krI jf irhf hovy. sLONkI dI awK ajy golk `qy awK rKI bYTy swjx `qy hI itkI hoeI sI jd Gr dI suafxI ny af ky akMl jI qusIN pihl cfh Cwk afE, sihj nfl afK idwqf. bws ds imMt kIrqn sux leIey bIbf afKidaF sLONkI ny hwQ joV ky hF kr idwqI. golk `qy awK rwKI bYTy swjx nMU sMboDq ho ky qusIN vI cfh Cwk afE aMkl jI dI bynqI kr ky suafxI iPr bIbIaF vfly pfs jf bYTI.

          20 ku imMt bfad rfgI isMGF ny kIrqn smfpqI kridaF afK idwqf ik hux awDy GMty vfsqy ZfzI kIrqn hovygf. ZfzI kIrqn suxdy sfr hI sLONkI sLsLopn ivwc pY igaf, sLONkI nMU smJ nhIN sI af rhI ik ZfzI kIrqn krdy huMdy hn jF ik ies vfsqy koeI hor ZukvF sLbd ijvyN ZfzI vfrF, ZfzI drbfr, ZfzI sMgIq jF ZfzI rfg afid hoxf cfhIdf hY. KYr afpxy kMnF dy bcfE vfsqy, sLONkI nfl bYTy swjx nMU cfh df lMgr Cwk afAux dI sulhf mfrdf  AuT ky lMgr hfl vl qur ipaf. sfrMgI sI surIlI sur sLONkI nMU bYTx vfsqy bhuq iKwc pf rhI sI pr kMn df KOa sLONkI nMU cfh vwl DUh irhf sI.

          lMgr hfl ivwc swjx jI vI sLONkI qy sLOkx dy nfl hI af bYTy sn. goizaF dy duwK kfrn duwD vfly mUhdy mfry kryt `qy bYTx dI mjbUrI vfsqy sLONkI ny swjx jI qoN ajy muafPLI mMgI hI sI ik sLONkx plyt ivwc jlybIaF aqy gulfb jfmx vyK ky GUrIaF vwtx lwg peI sI. hux imwTf qy rfq nMU kOVf ieh afdqF quhfzI jfn lY lYxgIaF afKdI hoeI sLONkx sLkr rog qoN sucyq kr rhI sI. clo awj sLUgr dI iek golI vfDU Kf lvFgy afK ky sLONkI ny msF ipwCf Cuqfieaf sI.

          swjx jI ny jd sI[bI[sI[ dI zfkUimMtrI dI gwl qor leI qF sLONkI ny ies nMU sMvydnfsLIl smJidaF Jwt gwl swjx dI stIl dI golk qy itkI inghf vwl bdl idwqI. pRbMDkF ny corI qoN zridaF hux stIl dIaF golkF bxvfAuxIaF sLurU kr idwqIaF hn , sLONkI ny hOlI ijhI afiKaf. nhIN jI iehnF stIl dIaF golkF df iek hor lfB ieh vI hY ik Bfn nfl mwQf tykx vfly  swjx tuxkfr nfl pihcfxy jFdy hn ijs qoN bcx leI smfrt lok awjkl amrIkn zlfr vrqx lwg pey hn, swjx jI ny juvfb idwqf. sLONkI nMU ies df awgoN koeI juvfb nhIN sI suwJ irhf, cfh dy hr Guwt nfl mwQf tykx vyly ByNt kIqy gey lUnI dI tuxkfr sLONkI dy kMnF ivwc gUMj rhI sI.

-sLONkI ieLglYNzIaf

 


smilMgI ivafhF dI kurihq hux Zol-Zmwky nfl aksport ho rhI hY?

          bIiqaf aYqvfr pwCmI dysLF Kfs kr amrIkf aqy kYnyzf ivwc smilMgI mfx idvs (gya prfeIz zya) vjoN mnfieaf igaf hY. torFto aqy sfnPrFissko vrgy sLihrF ivwc lwKF smilMgI aqy AuhnF dy smrQkF ny iehnF mfx pryzF ivwc ihwsf ilaf hY. mIzIey ny qF ies mfx idvs nMU keI idn pihlF hI kvryj dyxI sLurU kr idwqI sI aqy ies idn qF rihMdI sfrI ksr kwZ idwqI sI. keI isafsI afgU vI ies idn iehnF pryzF ivwc votF df hrf cfrf crn gey hoey sn.

          aMgryjLI mIzIey dI iek rport bhuq idlcsp sI ijs muqfibk torFto sLihr hux smilMgI sYr-spft (gya tUriejLm) afkrsLq krn vfsqy ivsLysL koisLsLF krygf. ies rport muqfibk dunIaF ivwc smilMgI sYr spftf 55 iblIan amrIkn zflr slfnf qoN vwD dI ieMzstrI hY aqy kYnyzf nMU smilMgI sYr-spfty qoN 9[5 iblIan zflr slfnf df vpfr imldf hY. rport muqfibk smilMgI lok sYr-spftf afm sLihrIaF nfloN vwD krdy hn aqy jd tUirjLm vfsqy iksy dUsry sLihr jF dysL jFdy hn qF afm sLihrIaF nfloN keI idn vwD Tihrdy hn aqy Krcf vI vwD krdy hn. rport df Bfv ieh sI ik smilMgI tUirjLm vpfr vfsqy bhuq cMgf hY. iehnF rportF ipwCy sQfnk gya & iljLbIan cyNbr afPL kfmrs nfm dI sMsQf df hwQ jfpdf hY.

          iehnF idnF ivwc afeI iek hor rport muqfibk kYnyzf dy aYNglykn crc ny ivnIpYWg ivwc afpxI iek aihm kfnPrMs ivwc smilMgI ivafhF nMU mnjLUrI dyx qoN ienkfr kr idwqf hY. smilMgI ivafhF df smrQn krn vfly mIzIey aqy cfrtrvfdIaF ny ies df bhuq burf mnfieaf hY. aKLbfr glob & myl ny qF ies bfry 26 jUn dy azIsLn ivwc aYzItorIal hI ilK mfiraf hY. aKLbfr ny ieh qF mMinaF hY ik Dfrimk lokF nMU smilMgI sLfdIaF nMU mnjLUrI dyx vfsqy mjbUr nhIN kIqf jf skdf pr aYNglykn crc dI nFh nMU nfKusLgvfr PYslf afiKaf hY. ies aYzItorIal ivwc glob ny aYNglykn crc aMdr smilMgI ivafhF bfry cl rhI ksLmksL ivwc smilMgI sLfdIaF nMU mnjLUrI dy dyx dI vkflq krn vflI iDr nMU bgfvq leI AuksfAux df vI Xqn kIqf hY.

          aKbfr ny afpxy eys adfrIey ivwc ieh dfavf vI kIqf hY ik koeI vI adfrf jo smfj df ihwsf bixaF rihxf cfhMudf hY, smfijk qbdIlI qoN apoh nhIN rih skdf. Bfv smfijk qbdIlI qoN bc nhIN skdf aqy ies vfsqy aKLbfr ny aMgryjLI lPLjL ieMprvIas vriqaf hY ijs df pMjfbI anuvfd apoh jF aiBj bxdf hY. aKbfr muqfibk smilMgI sLfdIaF kYnyzf ivwc kfnUMnI aqy ijLMdgI df pRvfxq ihwsf hn. iehnF QoVHy ijhy lPLjLF `c aKLbfr ny AuhnF swB adfiraF nMU cxOqI dy idwqI hY jo smilMgI ivafhF dI smfijk qbdIlI nMU mMnx qoN ienkfrI hn.

          sihjy sihjy aml eys ZMg nfl vD irhf hY ijs nfl Dfrimk adfry iksy idn smilMgI ivafhF sfhmxy goizaF Bfr kr ley jfxgy. sLONkI nMU Auh idn Xfd hn jd pfl mfritn dI ilbrl srkfr dy vylLy smilMgI ivafhF nMU mfnqf dyx vfsqy sdIaF qoN cl rhI mdr-aOrq ivafh dI pRQf nMU qoVn vfsqy ivafh dI kfnMUnI pRIBfsLf hI bdl idwqI geI sI. jd ies smilMgI ivafhF dy ibwl bfry bihs cwl rhI sI qF sMsdI kmytI sfhmxy keI ivakqI aqy adfry ies dy hwk ivwc jF iKLlfPL ivcfr pysL krn leI ies kmytI dy sfhmxy hfjLr hoey sn. iek nfmvr iswK sMsQf qF smilMgI ivafhF dy hwk ivwc ivsLysL qOr `qy ies kmytI sfhmxy phuMcI aqy ies nMU cfrtr-rfeIts df mfmlf dws ik ies df BrpUr smrQn kr afeI sI. jd iek sYnytr ny ieh svfl ies iswK sMsQf dy afgUaF nMU puiCaf ik ipCly iqMn ku mhIinaF qoN iswK gurdvfry ivwc smilMgI ivafhF dI afigaf idwqI geI hY, kI ieh TIk hY?

          pfTk socdy hoxgy ik hfjLr iswK sMsQf dy afgUaF ny Jwt nFh kr idwqI hovygI ik iksy vI gurdvfry ivwc smilMgI ivafh nhIN hoieaf aqy nf hI iswK PlsPLf ajyhy ivafh dI afigaf idMdf hY. aPLsos ajyhf nf hoieaf AuhnF dy mUMh ivwcoN aYsf spsLt juvfb nf inkl sikaf. svfl krn vflf sYnytr golmol juvfb nfl sMqustL nf hoieaf aqy Auh ny dUjf svfl hor iswDy rUp ivwc puwC ilaf. svfl kuJ ies qrF sI, kI quhfnUM koeI aMdfjLf (afeIzIaf) hY ik ikMny ku smilMgI ivafh (gurdvfiraF ivwc) hoey hn? hfjLr sMsQf dy agUaF qoN spsLt nFh iPr vI nf kr hoeI, swc afKxf keI vfr bhuq musLkl ho jFdf hY aqy Auh qF ilbrl srkfr dI smilMgI nIqI df smrQn krn AuWQy gey sn. pMj ku lfeInF dy juvfb dy aMqly ihwsy ivwc ies iswK sMsQf dy afgU ny afiKaf ik bhuq sfry nOjvfn (kudrqI qOr `qy iswK) sfzy kol af ky kihMdy hn ik ieh  afpsLn (smilMgI ivafhF dI) BivK dIaF pIVHIaF vfsqy AuplBd hoxI cfhIdI hY.

          ieh juvfb sLONkI dy ikafsy hoey nhIN hn sgoN iek iswK sMsQf dy cotI dy afgUaF ny sMsdI kmytI sfhmxy pysL ho ky idwqy sn jo srkfrI irkfrz df ihwsf hn aqy koeI vI ies dI kfpI hfsl kr skdf hY. aqy Xfd rwKxXog gwl ieh hY ik ieh sMsQf, sMsdI kmytI awgy smilMgI ivafhF bfry bx rhy kfnUMn dy mfmly ivwc iswKF dI numfieMdgI krn vfsqy pysL hoeI sI. svfl krn vfly sYnytr ny ies sMsQf dI ies gwloN vI pRsLMsf kIqI sI ik ies sMsQf ny sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr vloN smilMgI ivafhF bfry Byjy sMdysL nMU rwd kr idwqf sI.

          sLONkI ny hYWzlfeIn ivwc smilMgI ivafhF dI kurihq sLbd ies krky vriqaf hY ikAuNik dunIaF dy sfry hI Drm ies dI afigaf nhIN idMdy. aqy jy ikqy iswK gurUaF dy vyly smilMgI ivafhF df Jmylf pYdf hoieaf huMdf qF awj rihq mrXfdf ivwc ies nMU iek bjrkurihq df drjf pRfpq hoieaf hoxf sI.

          bIqy idnF dIaF aMgryjLI rportF ivwc ieh gwl vI AuBr ky sfhmxy afeI hY ik torFto sLihr, AuqrI amrIkf ivwc smilMgI ivafhF dI rfjDfnI bxdf jf irhf hY. aMkiVaF muqfibk torFto ivwc hox vfly pMj smilMgI ivafhF ivcoN qkrIbn 4 ivdysLIaF dy huMdy hn jo torFto nMU smilMgI ivafh krvfAux leI hI afAuNdy hn. pMjfbI BfeIcfry dy bYNkuiet hflF vfsqy ieh iek cMgf ibjLnYs itwp hY qy hY kuJ AuhnF lokF leI vI jo DrmI qF aKvfAuNdy hn pr inwjI lfB vfsqy iksy hwd qwk vI jf skdy hn.  

          pwCmI dysL hux smilMgvfd aqy smilMgI ivafhF dI kurihq nMU bhuq Zol Zmwky nfl akport krn lwgy hoey hn. ajy mhInf ku pihlF hI pwCmI XUrp dy keI smilMgI sMgTnF ny XUrpIan sMsd dy kuJ mYNbrF smyq rUs dI rfjDfnI mfsko ivwc smilMgI pryz krn dI koisLsL kIqI sI. ies df puils, pRsLfsLn aqy afm lokF vloN BfrI ivroD hoieaf, iCwqr pryz vI hoeI aqy ies koisLsL nMU asPLl bxf idwqf igaf. eysy iksm dI koisLsL sRI lMkf dI rfjDfnI kulMbo ivwc vI kIqI geI aqy knyzIan tYlIivXn sI[ bI[ sI[ ny iewk iljLbIan aOrq jo sRI lMkf ivwc smilMgvfd nMU siqkfr dvfAux geI sI, nMU ieMtrivAU vI kIqf qy Aus dI pRsMsf vI kIqI. smF bhuq hI ZukvF cuixaF igaf hY ikAuNik dihsLqvfd kfrn sRI lMkf bhuq kmjLor ho cukf hY aqy smilMgIaF dy KymyN ivwc asfnI nfl suitaf jf skdf hY.

          ies iksm dI aMqrrfsLtrI smrQn pRfpq lihr dI hnyrI hux hor dysLF ivwc vI Julx vflI hI hY. Bfrq aqy pMjfb dI vfrI awj afeI ky kwl afeI vflI gwl hY. iqMn ku sfl pihlF jd kYnyzf ivwc smilMgI sLfdIaF dI kfnMUnI mfnqf dI crcf cl rhI sI qF pMjfb ivwc ieh rOlf pf idwqf igaf sI ik aMimRqsr ivwc rfjU aqy mflf nfm dIaF do kuVIaF ny smilMgI sLfdI krvf leI hY. ies kiQq smilMgI sLfdI ivwc rfjU nfm dI kuVI mrd df rol kr rhI aqy mflf nfm dI kuVI swj-ivafhI df rol kr rhI dwsI geI sI. BfrqI kfnUMn nf qF smilMgI sLfdIaF dI afigaf idMdf hY, nf koeI Drm aqy nf hI smfj, pr rOlf pf idwqf igaf sI ik iehnF kuVIaF ny smilMgI ivafh krvf ilaf hY. iewk qrF nfl iehnF do kuVIaF dy dfavy nfl hI ivafh ho igaf dws idwqf igaf sI.  sMBv hY ik Auh iksy Drm asQfn `qy iekwTIaF mwQf tyk afeIaF hoxgIaF pr ies nfl qF ivafh nhIN ho jFdf. hux meI dy sLurU ivwc KLbr afeI sI ik ieh kiQq smilMgI ivafh Es smyN tuwt igaf jd mflf nfm dI lVkI ny bwcy dI pRfpqI aqy ilMgBog df kudrqI afnMd lYx vfsqy iksy gvFzI muMzy nfl sbMD bxf ley aqy iPr Aus nfl hI Prfr ho geI. pqI df rol krn vflI kuVI dIaF hspqfl dy bYWz `qy peI dIaF qsvIrF pRYs ivwc afeIaF ijs ivwc Aus ny mrdfnf kwpVy pihny hoey sn. mfmlf kiQq pqnI vloN jLihr Kuafey jfx df dwisaf igaf sI.

          hux btflf dIaF do kuVIaF bljIq kOr aqy rfjivMdr kOr vwloN smilMgI ivafh krvfAux crcf hoeI hY. btflf nyVy ipMz hsnpur Kurd dI bljIq kOr ies kiQq ivafh `c muMzf aqy ipMz hsnpur klF dI rfjivMdr kuVI dwsI geI hY. dovyN kuVIaF mfipaF nUM dwsy ibnHF GroN clIaF geIaF sn aqy 10 idnF ipwCoN vYsLno dyvI ivKy ivafh krvfAux AuprMq Gr vfps prqIaF dwsIaF geIaF sn. kuVIaF ny kYnyzf af ky rihx dI iewCf pRYs awgy spsLt rUp ivwc pRgt kIqI sI aqy ieh vI afiKaf sI ik AuhnF df koeI mddgfr kYnyzf ivwc hY.

          kuJ KLbrF ivwc qF ieh vI ikhf igaf sI ik joVI hirmMdr sfihb vI isr invf afeI hY. Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik nf qF vYsLno dyvI isr invfAux nfl ivafh huMdf hY aqy nf hI hirmMdr sfihb isr invfAux nfl huMdf hY. iehnF Drm asQfnF ivwc hr rojL lwKF lok afpxI afpxI iewCf dI pUrqI vfsqy isr invf afAuNdy hn. nf Bfrq df smfj aqy kfnMUn hI smilMgI sLfdIaF dI afigaf idMdf hY. AuNJ koeI iks nfl rihMdf hY aqy koeI iks nfl hmibsqr huMdf hY ieh hr iksy dI afpxI iewCf hY. dysI mIzIaf ny ijs cfa nfl iehnF do KbrF nMU AuBfiraf hY Auh smfj vfsqy icMqf vflI gwl hY. ies qoN pwCmI dysLF ivwcoN smilMgI ivafhF dI kurihq nMU Zol Zmwky nfl aksport krn dI Jlk pYNdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


srnf ny trYk bdilaf qy bixaF pIs-mykr

          sOdf ivvfd sLurU hox dy idn qoN kwl qwk idwlI gurdvfrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s: prmjIq isMG srnf lgfqfr awg Augldy rhy hn. kdy Auh bfdl srkfr qoN asqIPLy dI mMg krdy rhy hn aqy kdy sOdf bfby dy gunfh nMU nf bKLisLaf jfx vflf gunfh dws ky, sMGrsL dI kmFz sfnUM idE  dI mMg krdy rhy hn.  jQydfr sihbfn vloN qwqy PYsly jF ibafnF ipwCy vI srnf aqy AuhnF dy sfQI kwtVpMQI afgUaF df aQfh dbfE hI boldf irhf hY.

          jQydfr srnf AuhnF iswK kwtVpMQI afgUaF dy mohrI rhy hn jo iksy vI sUrq ivwc ies ivvfd nMU TMzf nhIN sI hox dyxf cfhuMdy aqy bldI `qy qyl pfAux dI sfrI ijMLmyvfrI AuhnF afpxy isr hI leI hoeI sI. dysL ivdysL df iswK kwtVpMQI mIzIaf vI s: srnf dy ibafnF aqy pYNqiVaF nMU zwt ky pRcfrdf aqy hor iKwc iKwc ky psfrdf irhf hY.

          bhuqy ivsLlysLkF nMU s: srnf dy ies iqwKy stYNz `qoN ies vfsqy hYrfnI sn ik iek qF Auh idwlI invfsI iswK afgU hn aqy dUjf AuhnF dI dosqI kFgrs pfrtI nfl hY aqy kFgrs pfrtI kyNdr ivwc qfkq ivwc hY qy dysL ivwc amn sLFqI rwKx qoN mnmohx isMG srkfr munkr nhIN ho skdI  aqy ies kfrn srnf vloN jo mrjLI ibafn dfgI jfx qoN KusL nhIN ho skdI. srnf aqy AuhnF dI qwq-qsIrI afgUaF dI brfdrI bfdl srkfr nMU sutx leI koeI vI pMgf KVf kr skdI hY ies dI sMBfvnf qF brfbr kfiem sI pr kFgrs Kfs kr kyNdr dI kFgrs awKF mIc ky bYT jfvygI ieh sMBfvnf iblkul vI nhIN sI.

          buwDvfr jQydfr akfl qKLq ivdysLI dOry `qy pujy hn aqy buwDvfr hI KLbr af geI hY ik sOdf bfbf ny nvIN muafPLI mMg leI hY aqy muafPLI df iek bMd ilPLfPf s: srnf jQydfr sfihbfn vfsqy leI iPrdy hn. EhI bfbf ijs df gunfh nf bKLisLaf jfx vflf sI aqy ijs dI iksy vI ZMg nfl mMgI muafPLI kfPLI nhIN sI. ijs vloN gurU goibMd isMG qoN mMgI muafPLI `qy itwpxI kridaf s: srnf ny ivaMg nfl afiKaf sI ik gurU qoN muafPLI muMgx vfsqy qf bfby nMU Aupr jfxf pvygf. Esy bfby dI muafPLI hux s: srnf dy hwQIN af rhI hY aqy pqf lwgf hY ik ieh pRvfn krn Xog vI hY.

          s: srnf qF bfby dy nvyN muafPLInfmy dy kfrnF nMU drsfAux vfsqy vI bhuq awgy inkl gey hn. jd ieh crcf cwlI ik bfby ny nvIN muafPLI biTMzf kys ivwc Aus dy vrMt inklx kfrn zridaF mMgI hY qF s: srnf ny ieh ibafn dfg idwqf jo pRYs df isLMgfr bixaf hY. s: prmjIq isMG srnf df ibafn kuJ ies qrf hY; idwlI iswK gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn prmjIq isMG srnf ny ikhf ik isrsf vfly zyrf muKI vwloN nvF muafPLInfmf biTMzf dy vDIk muwK juzIsLIal mijstryt vwloN zyrf muKI ivruwD vfrMt jfrI krn krky nhIN Byijaf igaf sgoN idwlI iswK gurduafrf pRbMDk kmytI aqy sMq smfj vwloN gwlbfq sLurU krn dy sdkf sMBv hoieaf hY.

          jfhr hY ik s: srnf bfbf swcf sOdf df nvf muafPInfmf mN ley jfx dy hwk ivwc hn ijs df muwK kfrn qF ieh hI hovygf ik ies dy GfVy Auh Kud afp hn aqy dUjf ieh ik ieh muafPInfmf pihly muafPInfmy nfloN kuJ vDyry spsLt hovygf. kfrn kuJ vI hovy ijs iksy vI iksm dy muafPLInfmy nfl pMjfb ivwc sLFqI dI bhflI rih skdI hovy Auh mMnjLUr hoxf cfhIdf Auh BfvyN s: srnf df GIiVaf aqy ilaFdf ikAuN nf hovy.  ies ipwCy AuhnF dI kI mjbUrI hovygI ies vwl vI bhuqf iDafn nhIN idwqf jfxf cfhIdf. iksy Kfs afsLy nMU iDafn ivwc rwK ky KIqf igaf cMgf kMm vI cMgf hI igixaF jfxf cfhIdf hY.

          zr jy hY qF s: srnf nMU AuhnF afpixaF qoN hY jo huwb huwb ky srnf dIaF isPLqF krdy rhy hn. nf jfxIey Auh hux srnf nMU gdfrI dy Pqvy hI nf dyx lwg pYx, ikAuNik AuhnF df ikrdffr iehI irhf hY. s: srnf ny ibafn ivwc kuJ hor ieMJ afiKaf hY, prmjIq isMG srnf ny ikhf ik zyry vfly sfzy nfl 15 meI qoN hI sMprk `c sn qy 18, 19 jUn nUM dovF pwKF dI gwlbfq dOrfn nvF muafPInfmf iqafr ho sikaf. ies df mqlb hY ik jd s: srnf qwqI bolI bol rhy sn qd vI zyry vfilaF nfl sMprk ivwc sn jF zyry vfly AuhnF nfl sMprk ivwc sn. jy BMblBUsy ivwc sn afm Byly Bfly iswK sn ijhnF dIaF BfvnfvF nfl pihlF bfbf swcf sOdf bfby ny jfmy ieMsF df svFg rc ky Kyizaf sI aqy iPr srnf smyq qwqy ibafn dfgx vfly afgUaF ny rwJ ky Kyizaf sI. hux vI sLfied do ihisaF ivwc vMz ho ky PrYNzlI mYc hI Kyzx lwg jfx ieh qwq-qsIrI iswK afgU ies df vI koeI pqf nhIN hY. ies mfmly ivwc sLRomxI kmytI dy pRDfn  s: avqfr isMG mwkV vI s: srnf dy nfl hI jfpdy hn.

          jy gwl nMU isry lgf dyx qF sLONkI s: srnf nMU dyr afey drusq afey afKygf. jy srnf pIs-mykr bxy hI hn qF hux ies stYNz `qy pihrf dyx, qwiqaF dI GurkI dI ajy vI pUrI sMBfvnf hY. s: srnf dy Xfd rwKxXog ieh gwl vI hY ik vfr-mykr nfloN pIs-mykr df rol ikqy vwD joKLm Biraf huMdf hY. Kfs kr iswKF ivwc, ikAuNik gdfrI dy PqivaF dy tokry hr qwq-qsIrI Qok dy Bfa BrI iPrdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf


ihMsf dI Psl hux sMBflxI musLkl ho rhI hY!

          PlsqInI lokF ny bIqy 55-60 sfl bhuq kuwt KfDI hY. aksr iejLrfeIl AuhnF nMU amrIkf dI sLih jF cuwp sihmqI nfl kwutdf irhf hY. PlsqIn dunIaF df ieko iek ajyhf ikwqf hY ijwQy ies dy vsnIkF kol koeI pwkf muZlf aiDkfr nhIN  hY. nf afpxy dysL ivwc rihx df hwk hY aqy  vot pf ky srkfr cunx df hwk hY. AuhnF nMU afpxy hI dysL ivwc iek QF qoN dUjy QF jfx vfsqy afigaf (vIjLf) lYxf pYNdf hY. qkrIbn awDy PlsqInI lok dysLbdr kr idwqy jf cuwky hn. PlsqInIaF dIaF qkrIbn iqMn  pusLqF rPUjI kYNpF ivwc pYdf ho cukIaF hn.

          sLONkI nMU Auh idn Xfd hn jd sMsr dy dUjy XuwD dy Kqmy ipwCoN sMsfr dIaF pRmuwK jyqU qfkqF ny brqfnvI pRBfv vfly PlsqIn dI vMz kr ky XhUdIaF nMU iejLrfeIl nfm df dysL bxfAux dI afigaf idwqI. iehnF qfkqF df qrk sI ik XhUdIaF nMU ihtlr dy hwQoN bhuq mfr peI hY aqy iejLrfeIl AuhnF dI ipwqr BUMmI hY ies leI ies df iek tukVF AuhnF nMU dy idwqf jfxf cfhIdf hY. Es smyN sovIaq rUs vI ies nfl sihmq sI aqy XhUdIaF nMU PlsqIn df iek ihwsf dy idwqf igaf sI. XorosLlm siQq KlIPLq qoV idwqI geI sI aqy jfrzn ies df bdl bx ky AuBr afieaf sI. 

          sMsfr dIaF iehnF qfkqF ny nf qF PLsqInIaF nMU Brosy ivwc ilaf sI aqy nf hI hor gvFzI musilm dysLF nMU Brosy ivwc ilaf sI. iswtf ieh inkilaf ik muslm sMsfr ny iejLrfeIl dI kfiemI nMU muwZoN rwd kr idwqf aqy ies df glLf Guwtx df aYlfn kr idwqf. nv-jnmy iejLrfeIl ny pwCmI dysLF dI mdd nfl muslm dysLF nfl iqMn vwzIaF lVfeIaF lVIaF aqy iqMn hI ijwqIaF. CotIaF JVpF qF bhuq vfr hoeIaF hn aqy huMdIaF hI rihMdIaF hn ijs ivwc lYbnfn dI lVfeI vI sLfml hY.

          cfroN qrPL qoN muslm dysL ivwc iGiraf iejLrfeIl 1973 dI lVfeI ivwc kuJ mukfbly ivwc Pisaf ivKfeI idwqf nhIN qF 1967 dI lVfeI ivwc qF iejLrfeIl ny 6 idnF ivwc hI musilm dysLF df nwk ivwc dm kr idwqf sI aqy jfrzn irvr dy nfl lgdf vYst-bYNk jfrzn qoN, sYnfeI df mfrUQWl imsr qoN aqy golfn hfeIts df ielfkf sIrIaf qoN Koh ilaf sI. ies 6 idnF dI lVfeI ny musilm dysF dI kmr qoV idwqI sI aqy ies nfl PlsqInI lihr ny Cfpfmr lihr df sQfeI rUp Dfrn ilaf sI. 

          bhuq sfry PlsqInI  vwsoN vfly ielfky iejLrfeIl ny sihjy sihjy aYnaYks (jLpq) kr ley sn aqy sYNkVy XhUdI klonIaF QF QF PlsqInI DrqI `qy vsf leIaF sn. ieh DrqI Es qoN ielfvf sI jo iejLrfeIl dI kfiemI vylyL iejLrfeIl nMU vwzIaF qfkqF ny idwqI sI. ies nfl PLlsqInI lok iqMn ihisaF ivwc vMzy gey sn. iek ihwsf Auh sn jo iejLrfeIl nMU idwqI geI DrqI `qy vwsdy sn, dUjf Auh jo iejLrfeIl vloN lVfeI ivwc KohI geI DrqI `qy vwsdy sn aqy qIjf Auh jo iehnF dovF iKwiqaF ivcoN lVfeI kfrn Bwj ky gvFzI musilm dysLF, sIrIaf, lYbnfn, imsr aqy jfrzn afid ivwc rPUjI bx gey sn. afpxy afpxy ZMg nfl ieh iqMno iksm dy PlqsqInI hI bdnsIbI vflI ijMdgI ibqfAux leI mjbUr rhy hn.

          PlsqInI lokF dI ajLfdI vfsqy keI sMgTn aqy lihrF pYdf hoeIaF sn ijhnF nMU Xfisr arfPLfq ny iek JMzy hyT iekwTy kr ky pI[ aYl[ E[ (PLlsqIn ilbrysLn afrgynfeIjysLn) df gTn kIqf sI. sRI arfPLfq dI afpxI jQybMDI df nfm Pqfh sI jo swB qoN sLkqIsLflI PlsqInI jQybMdI sI  aqy pI[ aYl[ E[ ivwc ies dI srdfrI rhI hY. ieh PlsqInI ajLfdI lihr dI bdiksmqI sI ik ieh lihr hiQafrF nfl ajLfdI lYx `qy hI kyNdrq rhI aqy ies dI pRfpqI vfsqy hor ihMsk rUp Dfrn krdI geI. ies nfl iejLrfeIl nMU musLkl qF pysL afeI pr ihMsk lihr dunIaF dy lokF dI hmdrdI hfsl nf kr skI aqy iejLrfeIl vfsqy ies nMU dihsLqgrd grdfn ky ies df mukfblf krnf afsfn ho igaf.  iejLrfeIl ny PLslsqInI lokF dy jfiejL hwkF nMU dbfEx vfsqy loVoN vwD qfkq vrqI aqy ies nMU dihsLqgrd lihr df mukfblf krn vfsqy jfiejL Tihrfieaf. sLwkI lokF dy Gr sLryafm bfrUd lgf ky Auzf dyx df qrIkf vriqaf igaf jo ik awj vI vriqaf jf irhf hY. hux qF sLkIaF dy GrF `qy imjLfeIlF dfgx aqy hvfeI hmly krnf vI afm bx igaf hY.

          Xfisr arfPLfq smyq sfry PlsqInI afgU lgfqfr iejLrfeIl dy Kfqmy dI rwt lgfAuNdy rhy aqy nOjvfnF dy dMdy hI kwZx df kMm krdy rhy. qwqy afgUaF dI lfeIn iejLrfeIl dy KUb iPwt bYTdI sI aqy jd Xfisr arfPLfq kfPI qwqy nf jfpy qF iejLrfeIl ny 1987 dy afspfs hmfs nf dI PLsqInI jQybMdI nMU hvf idwqI jo vDyry qwqI lfeIn dy hwk ivwc sI. hmfs drasl musilm dysLF dI ieslfimk brdrhuwz nfm dI kwtVpMQI jQybMdI df hI ihwsf sI ijs dIaF imsr aqy qurkI ivwc vI qkVIaF brFcF sn aqy awj vI hn. lYbnfn ivwc hmfs dI BYx ihjLbuwlf pYdf kIqI geI ijs ny ilbnfn ivwc KfnfjMgI nMU lokF dI ijMdgI df ihwsf bxf idwqf hY.

          afm PLsqInI lokF `qy ho rhy jLulm df aihsfs kridaf dhfkf ku pihlF XUrp dy dysLF ny iejLrfeIl `qy aMdrUnI dbfE vDfieaf ijs nfl afKr iejLrfeIlI PlsqInI vfrqflfp awgy vDI qy iejLrfeIl, PlsqIn df kuJ ihwsf PlsqInIaF nMU dyxf mMn igaf. Xfisr arfPLfq iewk smJOqy hyT vYst bYNk prqy aqy rmflf nfm dy sLihr ivwc afpxI srkfr sQfipq kIqI. Xfisr arfPLLfq dI srkfr hwd drjy dI kurwpt aqy nfkfbl sfbq hoeI. iek pfsy ieh PlsqInI lokF dIaF afsF `qy pUrI nf AuqrI aqy dUjy pfsy qwqy ansr nMU kfbU nf kr skI ijs kfrn iejLreIl smyN smyN POjF lY ky PlsqInIaF nMU kutfpf cfVHn muVdf irhf. sRI arfPLfq ny afpxI ijLMdgI dy afKrI sfl qF rmflf ivwc afpxy hYWzkuaftr ivwc hfAUs arYst dy rUp ivwc hI gujLfry sn.

          Xfisr arfPLfq dI mOq qoN bfad mihmUd abfs PlsqIn dy rfsLtrpqI bxy pr siQqI nMU kfbU Auh vI nf kr sky. kwtVpMQI sMgTn hmfs hor qfkqvr ho igaf aqy 2006 dIaF afm coxF ivwc Pqfh nMU pCfV ky PlsqInI sMsd ivwc bhumwq ijwq igaf. jd dunIaF hmfs srkfr nMU mfnqf dyx vfsqy iqafr nf hoeI qF aMdrUnI kutl nIqI duafrf hmfs dy bxfey pRDfn mMqrI sRI iesmfeIl hnfieaf ny nrm nIqI apxfAux dy sMkyq idwqy pr ieh Poky sMkyq hI sn. ijhnF dy jnm qoN hI qwqy iqwKy dMdy kwZy gey sn Auh qF isrP bMdUk, asflt aqy qbfhI dI bolI hI jfxdy sn ijs kfrn hmfs aqy Pqfh df pfVf vDdf igaf aqy hiQafrbMd tkrfE afm sLurU ho gey.

          arb dysLF ny ies pfVy nMU GtfAux vfsqy ivcolgI kIqI aqy hmfs-PLqfh kolIsLn srkfr df gTn krvfieaf jo bhuqI dyr nf cwl sikaf. bIqy iqMn ku idnF qoN dovF sMgTnF ivckfr iPr hiQafrbMd twkr sLurU ho geI jo vIrvfr dyr sLfm qwk 100 qoN vwD lokF dIaF jfnF df Koa bxI. hux PlsqInIaF nMU PlsqInI hI mfr rhy hn iejLrfeIl qF dUr bYT ky qmfsLf vyK irhf hY. PlsqInI pRbMD hyT muwK rUp ivwc do iKwqy hn jo iek dUjy qoN 40-50 iklomItr Prk nfl hn. gfjLf pwtI nfm df PlsqInI iKwqf imsr vfly pfsy smuMdr iknfry pYNdf hY aqy vYst bYNk nfm df iKwqf gvFzI dysL jfrzn vfly pfsy pYNdf hY.

          ieh sqrF ilKy jfx qwk hiQafrbMd twkr ivwc hmfs ny Pqfh nMU gfjLf pwtI ivcoN Bjf idwqf hY aqy ies `qy mukMml kbjLf kr ilaf hY. jd ik vYst bYNk vflf iKwqf jo sfeIjL ivwc vwzf hY ies smyN Pqfh sMgTn dy kbjLy ivwc hY. hmfs ny Pqfh nMU BjfAux qoN bfad ies nMU PlsqInI ajLfdI df nfm idwqf hY. rfsLtrpqI abfs ny hmfs afgU iesmfeIl hnfieaf dI kolIsLn srkfr BMg kr idwqI hY ijs nMU hmfs ny muwZoN rwd kridaf ikhf hY ik ies nfl koeI Prk nhIN pYNdf. vYst bYNk iKqy ivwc vI hmfs-Pqfh JVpF hoeIaF hn ijs nfl iejLrfeIl dy dKLl dI sMBfvnf pYdf ho geI hY. PlsqInI afgUaF vfsqy 60 sfl dI Gor KwjlKuafrI qoN bfad musLkl nfl imilaf lMgVf ajLfd PlsqIn sMBflxf vI musLkl ho igaf hY. Drm, ajLfdI aqy nsl dy nfm `qy ihMsf bIjxI bhuq afsfn hY pr ihMsf dI Psl sMBflxI hux PLsqInI afgUaF leI musLkl ho geI hY. ihMsf df ivroD kr rhy afm PlsqInI sLihrIaF `qy ies vfr AuhnF dy afpxy hiQafrbMd pihrydfrF ny hI golIaF dI vrKf kIqI hY.

-sLOkI ieMglYNzIaf

 


sOdf bfby dy svFg bhfny pMjfb ivwc bd-amnI PYlfAux aqy isafsI ikVF kwZx dI muihMm Twus huMdI jf rhI hY!

          sOdf bfby dI svFg rcx dI kfrvfeI keI lokF vfsqy mOkf bx ky pRgt hoeI sI aqy AuhnF ies df BrpUr lfhf lYx dI koisLsL vI kIqI hY. ajy vI keI ies koisLsL ivwc hn ik ies ivvfd nMU mrn nhIN dyxf aqy AuhnF df hr idn ieh goNdf guMdx ivwc hI inkldf hY. ijhnF akfl qKLq dy hukmnfimaF nMU kdy  afp nhIN  mMinaF Auh zyry bMd krvfAux dy aYlfn nMU akfl qKLq df hukmnfmf afK ky pRcfr rhy hn. aqy ieh dfavy vI kr rhy hn ik akfl qKLq df koeI vI hukm kdy vfps nhIN ho skdf. ieh nhIN dwsdy ik ieh hukm jF aYlfn krvfey ikMJ gey sn?

          ieh kuJ pihlI vfr nhIN hoieaf, pMjfb ivwc dihsLqgrdI dy dOr ivwc vI jQydfrF qoN dbfE hyT keI iksm dy aYlfn krvfey jFdy rhy sn jF AuhnF dIaF jLubfnF bMdUk dI nok `qy bMd vI krvfeIaF jFdIaF rhIaF sn. iek vfr qF jQydfr pRo: drsLn isMG ajyhy dbfE nMU nf shfrdy hoey akfl qKLq nMU Cwz ky jLIrkpur nMU vI dOV gey sn. ies iksm df dbfE aqy mYN nf mfnoN dI afpoDfpI kfrn hI iek mOkf ajyhf vI afieaf sI jd sRI akfl qKLq aqy hor qKLqF dy ieko smyN keI keI jQydfr sn. hr jQybMdI hI afpxy afpxy jQydfr nfmjd krI iPrdI sI. aqy iehnF jQydfrF dy AuWqy qlvfr ltkdI rwKx vfsqy pMQk kmytI vI bxI hoeI sI aqy iPr pMQk kmytI vI doPfV ho geI sI. iswtf jQydfrF dy ruqvy nMU Zfh lwgx ivwc hI inkilaf sI. 

          awj iPr jQydfrF `qy qwqI sur apnfAux vfsqy dbfE pfieaf jf irhf hY aqy sLurU ivwc ies dbfE ny afpxf rMg ivKfieaf vI hY. ies df kfrn bfdl srkfr vloN zyrydfr df pMjfb ivwc kwd Cotf krn dI iewCf vI khI jf skdI hY ijs ivwc bfdl srkfr nMU kfmXfbI imlI hY pr pMjfb df amn kurbfn huMdf huMdf msF bicaf hY. bIqy hPLqf Br qoN pMjfb dy lokF df mUz pUrI qrF bdilaf hoieaf jfpdf hY aqy Auh iksy iksm dI BVkfht ivwc afAux qoN dUr ho gey jfpdy hn. mUz dI ieh qbdIlI bfhr vwsdy pMjfbIaF Kfs kr iswKF ivwc vI vyKI jf skdI hY.

          sLONkI bIqy sLukrvfr nMU brYNptn ivwc pMjfbI ivlYj dy nfm nfl jfxy jFdy plfjLy ivwc muPLq pMjfbI pRRicaF df jd Qwbf lYx igaf qF awgy kuJ bfby aKLbfr PVI iek bYNc `qy bYTy sOdf ivvfd dI crcf ivwc KuwBy hoey sn. sLONkI sihj nfl aKLbfrF dy zwby Kohl Kohl vyK irhf sI pr kMn bfibaF dIaF gwlF ivwc gwzy hoey sn. lokF dI nbjL prKx df ieh bhuq vDIaf mOkf sI. iqMno bfby hI sLONkI dI Aumr dy sn aqy sn vI pUry iswKI srUp ivwc. AuhnF dIaF gwlF df incoV ieh sI ik jy iksy mUrK  ny mUrKqf kr hI leI hY qF hux sfry pMjfb nMU awg lgf bYT jfxf koeI sLrfPLq nhIN hY aqy ies gwl dI kI grMtI hY ik ajyhf koeI kwl nMU iksy Drm dy iKlfPL nhIN krygf? kI koeI Drm, koeI iPrkf, koeI pirvfr, koeI dysL jF koeI srkfr ieh grMtI dy skdI hY ik AuhnF dy aiDkfr Kyqr ivwc kdy koeI ivakqI mUrKqf nhIN krygf? hF mUrK dy iKlfPL kfnUMn dy dfiery ivwc rih ky kfrvfeI krn df vfadf kIqf jf skdf hY aqy ieh hr iksy df PrjL vI bxdf hY.

          grm-iKalIaF vloN sOdf bfbf dy iKlfPL ajy vI keI iksm dIaF zYWzlfeInF idwqIaF jf rhIaF hn. keI iksm dI kfrveI krn dIaF qrIkF vI idwqIaF jf rhIaF hn. ies  swB kuJ ivwc mohrI EhI lok hn jo pMjfb coxF mOky rozvyjL dI tuwtI hoeI bws dIaF suafrIaF dy brfbr votF nhIN sn pRfpq kr sky aqy afpxIaF jLmfnqF jLpq krvf ky Gr bYT gey sn. AuhnF ny akflI dl nMU hrfAux aqy kFgrs nMU ijqfAux dI pUrI ijLmyvfrI afpxy isr leI hoeI sI aqy Auh ies ivwc kfmXfb nhIN sn hoey. afsfr aYsy bx gey hn ik Auh afpxy afisLaF ivwc hux vI kfmXfb nhIN hoxgy pr ht Auh ajy nhIN rhy. idwlI dy srnf BrfvF dI kFgrs nfl guVHI dosqI iksy nMU BuwlI hoeI nhIN hY aqy Auh s: bfdl qoN jF bfby nMU PVn aqy jF asqIPLf dyx dI mMg kr rhy hn.  nfl AuhnF dy rfjsI qOr `qy cwl cuwky kfrqUsF dI pUrI POj hY. srnf Brf ieh jfxdy hn ik s: bfdl bfby nMU PV nhIN skdy ikAuNik bfbf qF hirafxf ivwc bYTf hY aqy Aus iKlfPL jo mujrmfnf kys hn Auh vI hirafxf ivwc hI hn ijhnF ivwc do kqlF ivwc sfjsLI hox aqy dfsIaF dy kiQq ryp krn dy kys hn. srnf jI ieh mMg hirafxf dy muwK mMqrI jF srkfr qoN nhIN krdy hflFik kFgrs nfl AuhnF dI rfjsI sFJ hY. ies sFJ nMU pgfAux vfsqy Auh sOdf bfby vFg pMjfb coxF ivwc keI qrF dy pfpV vyl ky mUMh dI Kf cuwky hn.

          kFgrs vI jnfb srnf aqy Aus vloN ivwZI muihMm nMU bhuqI sMjLIgdI nfl nhIN lY rhI jfpdI.  sLfied kFgrs jfxdI hY ik iehnF iqwlF ivwc hux bhuqf qyl nhIN bicaf aqy Auh srnf nMU dbkf ky rfjsI aihsfn nhIN krvfAuxf cfhuMdI. jnfb srnf afpxy sfQIaF smyq khIN py ingfhyN khIN py insLnf vflI Kyl Kyz rhy hn. ivdysL bYTy keI qwq-qsIrI guwt vI ies nMU muV pMjfb ivwc bd-amnI PYlAux df bhfnf bxf ky vrqxf cfhuMdy hn pr pMjfb dy lok iehnF nMU ieh mOkf pRdfn krdy pRqIq nhIN huMdy.

          bfby dy svFg dy bhfny pMjfb ivwc bd-amnI PYlfAux aqy isafsI ikVF kwZx dI muihMm kul imlf ky hux Tus huMdI pRqIq huMdI hY jo ik pMjfb vfsqy iek sLuB sLgn hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


pMjfb dy amn dy ihwq `c jQydfr sihbfn ny shI moV kwitaf!

 

          swcf sOdf zyry dy zyrfdfr gurmIq rfm rhIm isMG vloN  rcy gey svFg kfrn pMjfb ivwc pYdf hoeI ivsPotk siQq dIaF do aihm qrIkF suwK nfl lMG geIaF hn. zyrfdfr dI byvkUPI, afm iswKF dy guwsy aqy qwiqaF dy dbfE hyT pMj jQydfr sihbfn ny 27 qrIk pMjfb ivwc zyiraF nMU bMd krn dy altImytm vjoN aqy 31 qrIk PiqhgVH sfihb qoN czIgVH qwk ros mfrc krn vfsqy imwQI sI. iehnF qrIkF df aYlfn dmdmf sfihb ivwc hoeI iekwqrqf mOky kIqf igaf sI. kuJ lok jQydfr sihbfn `qy imwQy pRogrfm nMU bdlx df ieljLfm vI lgf rhy hn aqy ieh lok EhI hn ijhnF ny dmdmf sfihb vflI iekwqrqf iek qrF nfl hfeIjYk hI kr leI sI aqy jQydfr sihbfn nMU ajyhIaF zYWzlfeInF aYlfnx vfsqy mjbUr kIqf sI jo AuhnF dy aiDkfr Kyqr qoN vI bfhr sn.

          msln 27 meI qwk zyry bMd krn dy aYlnfnfmy nMU hI lY lE. ikhVy zyry bMd krny hn, bMd kOx krvfeygf, ikvyN krvfeygf aqy bMd krn df kfnMUnI aiDkfr iks kol hY? ies bfry ieh mqy cuwp sn. ajyhy aYlfn krvfAux vfly iksy iksm dy BMblBUsy ivwc iblkul nhIN sn AuhnF df kMm qF srkfr, sLRLomxI kmytI, jQydfr sihbfn, iswKF  aqy afm lokF vfsqy ajyhf BMblBUsf pYdf krnf sI ijs ivwc swB AulJ ky rih jFdy aqy isafsI pfrI AuhnF dy hwQ af jFdI. bIqy aYqvfr gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl pey duwD vfly mUhdy mfry kryt `qy bYTf sLONkI jd cfh df lMgr Ck rhy iewk swjx qoN pMjfb dy hflfq aqy jQydfr sihbfn dy rol bfry puwC bYTf qF swjx jI ny bhuq TrMmy nfl afiKaf ik  jQydfr sihbfn hor krdy vI kI? AuhnF kol ikhVIaF POjF hn jo Auh grm iKaflIaF df mukfblf kr lYNdy? iek pfsy zyrydfr dI GtIaf krqUq sI aqy dUjy pfsy grm iKaflIaF df dbfE aqy jy jQydfr sihbfn bhuqf aVdy qF Jwt iksy ny AuhnF `qy zyrydfr df pwK pUrn df dosL lgf dyxf sI.

          27 meI qwk sB zyry bMd kr dyx df aYlfn iksy qrF vI pUrf kIqy jfx Xog nhIN sI. afKr ikhVy zyry bMd krvfAuxy hn? pMjfb ivwc qF bhuq zyry hn iehnF ivcoN keI iswKF dy zyry vI hn ijhf ik sLRomxI kmytI dI sfbkf pRDfn bIbI jgIr kOr df zyrf hY. gYr iswK Dfrimk sMqF dy vI keI zyry hn iehnF ivwc keI ihMdU sMq hn, ibafs vfly rfDf suafmIaF, inrMkfrIaF, inrmilaF, AudfsIaF, XogIaF aqy muslmfn sUPIaF dy mjLfr qy zyry hn. kI ieh aYlfnnfmf jF zYWzlfeIn ieh swB bMd krvfAux vfsqy sI jF isrPL isrsf zyry dIaF brFcf bMd krvfAux vfsqy sI? ieh qwQ vI awKo proKy kr  idwqf igaf sI ik pMjfb ivwc swcf sOdf zyry dy pYrokfrF ivwc bhuq vwzI igxqI iswKF dI hY jF afK lE sI. ieh iswK afKr ikAuN AuDr gey sn kI ies vfsqy isrPL swcf sOdf hI ijLmyvfr hY? jo swcf sOdf iehnF iswKF nMU idMdf hY Auh sLRomxI kmytI jF hor iswK adfry ikAuN nf dy sky? pMQ rqn dI pdvI nfl snmfq kIqy gey svrgI jQydfr gurcrn isMG tOhVf ijMdf huMdy qF AuhnF qoN puiCaf jf skdf sI ijs sMsQF dy Auh 20 sfl qoN vwD pRDfn rhy Auh ieiqhfsk gurdvfiraF qoN lgfqfr afAuNdy cVfHvy aqy kroVF dy bjt dy bfvjUd pRcfr ivwc swcf sOdf zyry qoN pCV ikvyN geI?

          31 meI nMU PiqhgVH sfihb qoN cMzIgVH qwk ros mfrc krn df aYlfnnfmf vI kfhlI ivwc krvfieaf igaf jfpdf sI. 22 meI df pMjfb bMd vI bhuq musLkl nfl hI sLFqIpUrn rwiKaf jf sikaf sI. aqy ieh ieiqhfs ivwc pihlf bMd sI ijs dI kfl jQydfr sihbfn ny idwqI sI. ies qrF jfpdf hY ik 22 qrIk dy bMd qoN pihlF jQydfr sihbfn nMU ieh aihsfs ho igaf sI ik Kyz AuhnF dy hwQoN inkl rhI hY aqy mfmlf AulJ jfx dy afsfr bx gey hn. ijs kfrn AuhnF sihjy sihjy brYkF lgfAuxIaF sLurU kr idwqIaF sn. sOdf ivvfd ivwc dysL qoN bfhr cly jfx vfly akflI dl dy kfrjkfrI pRDfn suKbIr bfdl ny vI smyN dI njLfkqf smJidaF dysL moVy pf ley sn aqy grm iKaflIaF leI mYdfn KflI Cwz dyx dI QF akflI vrkrF aqy afgUaF nMU nfl lY ky awgy inwqr afey sn. pMjfb srkfr aqy pRsLfsLn ny vI srgrmI ivKfeI sI ijs nfl hflfq ivgVn qoN bc gey jfpdy hn.

          zyrydfr vloN ivMgy ZMg nfl mMgI geI muafPI nMU vI sfrIaF sbMDF iDrF ny nfkfPLI dwisaf sI pr iPr vI ies nfl zyrydfr nMgf hI hoieaf hY. srbDrm sMsd dy afgUaF ny vDIaf rol adf kIqf hY aqy zyrydfr nMU JfV vI pfeI hY. hirafxf aqy kyNdr srkrF ny vI mfmly dI nfjLukqf nMU smJidaF isafxp qoN kMm ilaf hY aqy pMjfb srkfr nfl sihXog df rsqf apxfieaf hY. ies mfmly ivwc s: mnmohn isMG dI agvfeI ivwc cwl rhI Bfrq srkfr df bfdl srkfr pRqI ruK hF pwKI irhf hY. zf: mnmohn isMG afriQk ivkfs `qy iDafn kyNdrq rwKxf cfhuMdy hn ikAuNik lokF df Blf eysy ivwc hI hY. ies nfl Auh kFgrsI vI bhuqy asrdfr nhIN ho sky jo ies bhfny hyT bfdl srkfr nMU cldf krn jF krvfAux df sunihrI mOkf smJI bYTy sn.

          PihqgVH sfihb qoN agr cMzIgVH qwk df mfrc kIqf jFdf qF ies nMU zispln ivwc rwKxf iksy qrF vI sMBv nhIN sI.  ies nfl sUby dI afriQkqf nMU kroVF df nuksfn hoxf sI aqy iksy iksm dI ihMsf jF tkrfE ny hor vI nuksfn krnf sI. ies ros mfrc nMU iek iklo mItr dUr dUjy gurdvfrf sfihb qwk sImq kr ky  jQydfr sihbfn ny KLqry nMU tflL idwqf hY ijs vfsqy AuhnF dI sLlfGf krnI bxdI hY. gurdvfrf joiq pRkfsL qoN awgy sRomxI kmytI dI 11 mYNbrI tIm ny cMzIgVH pMjfb aqy hirafxf dy rfjpflF nMU mYmorMzm dyx jfxf sI pr dovF srkfrF ny dovF rfjpflF dy ey[ zI[ sIjL nMU PihqgVH sfihb mYmorMzm pRfpq krn Byj ky vI isafpx vrqI hY.

          grm iKaflIaF ny ies mOky df lfB AuTfAux df Xqn qF kIqf sI pr AuhnF dI pysL nf cwl skI. hty Auh ajy vI nhIN hn, vwKry pRogrfmF df aYlfn Auh krI jf hn. ies swB kuJ ivwc mUhrlI BUimkf adf krn vfilaF ivwc idwlI gurdvfrf kmytI dy pRDfn srnf sfihb hn. jnfb srnf bfdl sfihb aqy akflI srkfr dy dusLmx hn aqy pl-iCx ivwc hI akflI srkfr df Bog ipaf vyKxf cfhuMdy hn. AuhnF dI iehI sFJ AuhnF nMU kFgrs aqy grm iKaflIaF dy nyVy ilafAuNdI hY. cMgf hovy jy jnfb srnf idwlI gurdvfrf kmytI df kMm clfAux `qy hI iDafn kyNdrq krn aqy pMjfb dy vzyry ihwqF nMU iDafn ivwc rwK ky bfdl aqy AyuhnF dI srkfr nMU BMg krvfAux vfsqy iksy suKfvyN bhfny dI AuzIk krn. kFgrs vfsqy vI jnfb srnf nMU swc sunfAux df vylLf hY jy ieh lMG igaf qF muV hwQ nhI jy afAuxf. pMjfb dI sLFqI nMU dfa `qy lgfAux nfloN kFgrs vfsqy srnf dI dosqI nMU alivdf afKxf bhuqf lfhymMd rhygf. 

          pMjfb dy amn vfsqy smyN isr shI moVf kwtx vfsqy sLONkI jQydfr sihbfn df DMnvfd krnf cfhuMdf hY. ies mfmly `qy pMjfb dy buwDIjIvI vrg dI BydBrI cuwp qoN sLONkI bhuq BYaBIq hY, afKr Auh kd bolxgy?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


hfl dI GVI qF iqlkdy iqlkdy bc gey hn jnfb bfdl!

          s: pRkfsL isMG bfdl iek qjrbykfr isafsqdfn hn aqy awsivaF dy awD ivwc pMjfb dy ivgVy hflfq kfrn lMbf smF isafsI bnvfs vI kwt cuwky hn. s: bfdl ieh gwl cMgI qrF jfxdy hn ik AudoN vI kFgrs ny akflIaF nMU KUMjy lgfAux vfsqy hI qwq-qsIrIaF nMU awgy kIqf sI ijs df akflI mukfblf nf kr sky aqy pMjfb dy hflfq ivgV gey. mukfblqn bMgfl vwl vyKIey qF mfrksIaF nMU vI qwqy mfrksIaF qoN eysy iksm df KLqrf pYdf hoieaf sI. afpxy afp nMU mfrksvfdI qy lYnnvfdI aKLvfAux vfly ieh qwqy bfad ivwc nklbfVI lihr dy nfm nfl vI jfxy jfx lwg pey sn. bMgfl dy mfrksvfdIaF ny iehnF nkslbVIaF,  ijhnF nMU mfrkvfdI awqvfdI afiKaf jf skdf hY, df iswDf rfjsI tfkrf kIqf sI aqy ies ivwc sPLlqf vI hfsl kIqI sI.

          iswtf ieh inkilaf ik bMgfl asiQrqf aqy hiQafrbMd tkrfE qoN bc igaf aqy mfrksIaF df sFJf muhfjL mfrksI kwtVpMQIaF aqy kFgrs dovF nMU hI hrf ky sUby dI swqf hfsl krn aqy ies nMU lgfqfr iqMn dhfky qoN vwD smF kfiem rwKx ivwc sPLl irhf. qwq-qsIrI mfrksI Esy qrF mfrksvfdIaF dy afpxy sn ijs qrF iswK kwtVpMQI akflIaF dy afpxy hn. pr afpxy afpxy qwqiqaF dy tfkry vfsqy apxfieaf igaf pYNqVf vwKo vwKrf sI aqy ies df iswtf vI vwKo vwKrf hI sI. Xfd rwKxXog gwl ieh hY ik  pMjfb vFg bMgfl ivwc vI kFgrs df rol asiQrqf pYdf krn vflf hI sI. kyNdr ivwc kFgrs dy kmjLor ho jfx nfl hI afKr bMgfl dy mfrksIaF nMU  suwK df sfh lYx df mOkf imilaf sI.

          lok rj votF dI qfkq df jLlvf hY aqy s: bfdl awsIivaF dIaF glqIaF df KimafjLf Bugqx qoN bfad msF muV pYrF `qy KVy hoey hn. pMjfb ivwc mjUdf sMkt dy pYdf huMdy sfr hI bhuqy pMjfb-pRsqF nMU s: bfdl qoN vDyry ZukvIN kfrvfeI dI afs sI. AuhnF dy isafsI BfeIvfl vI iehI afs rwKdy sn pr s: bfdl ny sMkt df pihlf sfrf hPLqf koeI pihl kdmI nf kIqI aqy hwQ `qy hwQ Dr ky bYTy rhy. sLfied s: bfdl swcf sOdf zyry qoN coxF mOky kFgrs dI nMgI icwtI hmfieq krn df kuJ bdlf lYxf cfhuMdy sn. Auh ies ivwc kfmXfb vI hoey hn pr jo vwzf irsk ies vfsqy ilaf igaf hY Auh iksy qrF vI sLlfGfXog nhIN hY. isafsI bdlf lYx vfsqy pMjfb dy hflfq ivgVn  dI mfVI motI sMBfvnf vI pYdf ho lYx dyxf bhuq vwzI Buwl hY.

          swcf sOdf ipwCy kFgrs qulI hoeI hY ieh icwty idn vFg sfPL ivKfeI idMdf hY aqy ies nfl kFgrs dy sOVy ihwq vI sOrdy hn.  iek qF ies nfl akflI srkfr tutx dIaF sMBfvnfvF pYdf huMdIaF hn aqy dUjf swcf sOdf aqy hor ies iksm dIaF sMprdfvF ivwc akflIaF pRqI byBrosgI pYdf huMdI hY aqy Auh pwky qOr `qy kFgrs dy lV lwgdy hn.

          akflIaF nMU vKq pfeI rwKx vfsqy kFgrsIaF ny kwtVpMQI iswK sMgTnF nfl sItI imlfeI hoeI hY pr akflI dl, Bfjpf nfl sFJ kfiem rwK ky ies gwTjoV nMU votF dy jLlvy ivwc hrfAux ivwc kfmXfb irhf hY. kwtVpMQIaF aqy kFgrsIaF nMU akflIaF dI Bfjpf dy rsqy pMjfb dy ihMdU BfeIcfry nfl sFJ bhuq rVkdI hY. kfrn alwg alwg ho skdy hn pr insLfnf dovF df akflI Bfjpf gwTjoV dy rUp ivwc bxI hoeI ihMdU-iswK nyVqf nMU qfrpIzo krnf hI hY.

          ies Kyz ivwc kFgrsIU aqy kwtVpMQI iekwly nhIN hn sgoN  akflIaF qy Bfjpf dy aMny ivroD df isLkfr hoey Kwby pwKI vI ies df ihwsf jfpdy hn. kwtVpMQIaF hwQoN afpxy drjnF afgU aqy axigxq vrkr guvF bYTy Kwby pwKIaF dI kwtVpMQIaF nfl sFJ ivdysLF qwk vyKI jf skdI hY. ivgVy hoey keI kwtVpMQI mfrksvfdI qF awsIivaF ivwc hI kwtVpMQI KfilsqfnIaF dy nfl jf rlLy sn pr hYrfnI AuhnF Kwby pwKIaF dy ikrdfr qoN huMdI hY jo KfilsqfnI dihsLqgrdF dIaF golIaF df isLkfr bxdy rhy hn.

          kYptn amirMdr isMG dI idwlI dy rsqy kwtVpMQIaF nfl sFJ iksy qoN lukI iCpI nhIN hY. iehI kfrn hY ik awj qwk iswK kwtVpMQI kYptn dIaF isPLqF krdy nhIN Qwkdy. coxF mOky kYptn dy hwk ivwc aqy akflIaF dy ivroD ivwc, kFgrsIaF nfl iswK kwtVpMQI sMgTnF dy nfl nfl swcf sOdf zyrf vI sLfml sI. zyiraF df ivroD krn df df zrfmf rcx vfly kwtVpMQI iswK sMgTn Es smyN sOdf-kFgrs sFJ qoN bfgo bfg sn. AuhnF dI asl dusLmxI qF akflIaF nfl hY aqy ivMnstn crcl dy kQn muqfibk myry dusLmx df dusLmx myrf imwqr hY  `qy cldy iswK kwtVpMQIaF nMU sOdy vflf Auh bfbf vI mnjLrU hI sI ijs nMu Auh hux ieko sfhy drjnF gflFH kwZdy hn aqy kuJ qF Aus dy isr df muwl rwKx qwk vI cly gey hn. sLONkI ny bIqy hPLqy gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl pey mUhdy mfry duwD dy kryt `qy bYT ky jd ieh svfl iek afpxy iewk kwtVpMQI vfkPL nMU kIqf qF awgoN juvfb dI Auh qF asIN bfdl nMU hrfAux vfsqy kIqf sI.

          gwl spsLt hY ik sOdf, kFgrsI aqy kwtVpMqI akflIaF nMU hrfAux vfsqy iekwTy sn. pr kI Auh ajy vI iekwTy hn? ieh iek imlIan zflr qoN vwD df svfl hY. sOdy vflf bfbf bfdl srkfr nMU izsims krn dI mMg kr cuwkf hY aqy ieh mMg rvI ieMdr isMG ny vI kIqI hY. kYptn amirMdr isMG ajy 2-3 hPLqy pihlF hI bfdl srkfr dIaF qxIaF idwlI vfilaF qoN iKcvfAux dI DmkI dy cuwkf hY. jy swB df tIcf iek hI hY qF iPr iehnF ivckfr sbwb nfl hI nyVqf hovy, hY jLrUr.

          s: bfdl ny hPLqfBr pMjfb  ivwc aYsy hflfq bx lYx idwqy sn ijhnF ivwc srkfr dy izsims ho jfx vfly hlfq pYdf hoxy sLurU jLrUr ho gey sn. 2-3 hPLqy pihlF kYptn vflI PV ivwc BfvyN koeI dm nhIN sI pr hux bx rhy hflfq jLrUr ies pfsy vwl qur pey sn. zf: mnmohn isMG kol akflI Bfjpf srkfr izsims krn qoN ibnF koeI hor cfrf nhIN sI rih jfxf. AuNJ ies nObq qoN pihlF hI sLfied Bfjpf ny srkfr qoN bfhr ho ky ies df Bog pf dyxf sI. Bfjpf kol hor koeI cfrf vI nhIN sI bcx pr s: bfdl KLqry nMU BFp gey sn aqy AuhnF pMjfb bMd dOrfn cOksI vrq ky hflfq Krfb hoxo bcf ley sn.

          Bfjpf vloN sKLq PYsly ley jfx dI cyqfvnI vI hflfq kfbU krn leI srkfr nMU mjbUr krn vfsqy kfrgr sfbq hoeI jfpdI hY. ajy vI jQydfrF dIaF zYWzlfeInF kfiem hn aqy aglI kfrvfeI dI qrIk vI imwQI hoeI hY. kwtVpMQI iehnF zYWzlfeInF aqy 31 qrIk vflI sMBfvI mIitMg nMU iPr hfeIjYk kr ky jQydfrF qoN afpxy psMd dy sKLq PYsly krvf skdy hn.

          pMjfb dy kFgrsIaF nMU vDyry ijLmyvfrI qoN  kMm lYNidaF sOdy vfly bfby `qy spsLt muafPLI mMg lYx leI dbfE pfAuxf cfhIdf hY aqy akflIaF hrfAux vfsqy kfrgr rfjsI pRogrfmF df shfrf lYxf cfhIdf hY. pMjfb dI amn sLFqI nfl Kyzxf dysL Droh qoN Gwt nhIN smiJaf jfxf cfhIdf.

          s: bfdl vI hfl dI GVI qF iqlkdy iqlkdy bc gey hn pr iemiqhfn df smF ajy bfkI hY. Aumr Aumr dy irkfrz huMdy hn, ies vfr iqlky bfdl sfihb muV pYrF `qy nhIN KV skxgy qy gwl POjF ijwq ky aMq nMu hfrIaF ny vflI hovygI. akflI srkfr bxf qF skdy hn pr clf nhIN skdy dI Dfrnf vI iek isafsI klMk vFg hY ijs qoN bcx vfsqy akflIaF leI pMjfb ivwc amn kfiem rwKxf jLrUrI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


eyar ieMzIaf bMb kFz bfry do dhfky sfPLt tfrgr df rfg alfpx vfly hux suinhrI mOkf hwQoN nf gvfAux!

           aftvf ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz dI cwl rhI qPLqIsL ivwc hr rojL koeI nf koeI gvfh nvyN Byd Kohl irhf hY. ieh gwl qkrIbn sfPL ho geI hY ik knyzIan surwiKaf eyjMsIaF ny awq drjy dI kuqfhI vrqI sI ijs kfrn bMb kFz dI ieh sfijsL afsfnI nfl isry hI nhIN sI cVH geI sgoN 331 msUmF dy kfql vI kfnUMn dy PMdy qoN awjy qwk bcdy hI af rhy hn. bMb kFz qoN pihlF dI kuqfhI qoN vI vwD hYrfnI knyzIan puils vloN bMb kFz qoN bfad vrqI geI kuqfhI hY ijs kfrn qPqIsL eynI mDm rPLqfr nfl cwlI ky sfijsL dy bhuqy sbUq Kurd-burd hI huMdy gey.

          ies bMb kFz df sfijsLGfVf bbr Kflsf df afgU qlivMdr isMG prmfr 1992 ivwc BfrqI pMjfb ivwc pfiksqfn rsiqAuN dfKLl hox qoN  bfad puils hwQoN mfiraf igaf sI. ies kFz ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU pihlF jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy musfPrF dy smnf ivwc rwKy bMb dy Ptx kfrn  mfry gey do bYigjL hYNzlrF dI mOq dy dosL ivwc sjLf hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz dy kys ivwc pMj sfl dI sjLf hoeI sI jo Auh ajy Bugq irhf hY. ieMdrjIq isMG irafq ny eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hoxf mMn ilaf sI pr ieh nhIN dwisaf ik bMb bxfAux vflf kOx sI hflF ky ieh bMb bxzfAux vfly irafq dy Gr keI idn Tihiraf sI aqy irafq ny Aus dI loVINdI bMb smwgrI iekwTI krn ivwc shfieqf kIqI sI. irafq muqfibk bMb bxfAux vflf ivakqI EntyrIE qoN qlivMdr prmfr vloN ilaFdf igaf sI aqy ies df nfm eyar ieMzIaf kys ivwc imstr aYks dy qOr `qy ilaf jFdf hY.

          kYnyzf dI afjLfd aqy vDIaf igxI jFdI inaF pRnflI duafrf mukMml adflqI kfrvfeI qoN bfad hI ieMdrjIq isMG nMU dovF bMb kFzF ivwc sjLf hoeI hY aqy sbUqF dy aDfr `qy hI surwiKaf eyjMsIaF aqy adflq ny qlivMdr isMG prmfr nMU sfijsL GfVf afiKaf hY. ieh sbwb hI hY ik ieh dovyN swjx iswK BfeIcfry aqy kwtVpMQI vwKvfdI lihr nfl sbMDq sn aqy 99% qwk sMBv ieh vI hY ik EntyrIE qoN igaf qIjf imstr aYks vI iswK aqy vwKvfdI sMgTnF nfl hI sbMDq hovy. pr iPr vI keI aYsy lok hn jo ajy vI eyar ieMzIaf bMb kFz nMU Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF dI sfijsL dwsdy hn.  afm lok ikAuNik kys dIaF bfrIkIaF nMU nhIN jfxdy aqy bhuqy ies bMb kFz qoN ipwCoN hI kYnyzf af ky vwsy hn ies leI lokF vloN aYsIaF mnGVHq khfxIaF df isLkfr ho jfxf kudrqI hI hY.

          iDafn nfl soicaF kuJ svfl pYdf huMdy hn ijhnF df  juvfb ies iksm dI sfijsL hox df dfavf krn vfilaF nMU puwCy jfxy cfhIdy hn jF AuhnF nMU afpxy afp hI iehnF df juvfb dyxf cfhIdf hY qF ik lokF dI sLMkf inivrq ho sky. jy vfikaf hI bMb kFz Bfrq dIaF eyjMsIaF dI sfijsL df iswtf sI qF iPr kI ieMdrjIq isMG irafq nMU sjLf nfjfiejL hI imlI hY? aqy Auh vI do vwK vwK bMb kFz ivwc ijhnF ivcoN iek df mlbf jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy ivKiraf sI aqy ies dI muZlI qPLqIsL jfpfn dI puils ny kIqI sI aqy sbUq iekwTy kIqy ijhnF dy aDfrq `qy irafq dosLI sfbq hoieaf aqy Aus nMU sjLf imlI sI.

          dUjy bMb kFz df mlbf afierlYNz dy qwt `qy smuMdr ivwc izigaf sI aqy ies dI qPLqIsL muwK rUp ivwc afierlYNz dI puils ny kIqI sI aqy ies kys ivwc ieMdrjIq irafq ny bMb bxfAux ivwc shfeI hoxf afp mMinaf qd jf ky Aus nMU pMj sfl dI sjLf hoeI sI. ieMdrjIq isMG irafq iek aMimRqDfrI iswK hY aqy ksUr Aus ny ijMnf vI mMinaF afp mMinaf hY. qF kI irafq nMU sjLf njfiejL hI imlI hY? aqy Aus ny dosL vI njfiejL hI kbUl kIqf hY?

          dUjf svfl ieh pYdf huMdf hY ik jy ies dUhry bMb kFz ivwc qlivMdr aqy irafq sLfml sn pr sfijsL ies dI Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF ny rcI sI jyhf ik kuJ lok 22 sfl qoN pRcfr rhy hn  qF iPr kI ieh swjx (qlivMdr qy irafq) aqy iehnF nfl sLfml hor swjx, Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF dy eyjMt sn jF hn?

          BfrqI eyjMsIaF dI sfijsL df rOlf pfAux vfly iek ikqfb df aksr hvflf idMdy hn ijs df nfm hY sfPt tfrigwt hY aqy ieh juLhyr ksLmIrI nfm dy rportr vloN ilKI geI sI. ies ikqfb dI ivkrI vI bhuq sfry gurdvfiraF ivwc 80ivaF dy awD qoN bafd Kuwl ky kIqI geI sI ijs nfl ieh ikqfb afs nfloN vwD igxqI ivwc ivwk geI sI. gurdvfiraF dIaF styjF qoN ies ikqfb nMU KUb pRcfiraf igaf sI. ieh ikqfb ivwk qF bhuq geI sI pr ies nMU KrIdx vfilaF ny Gr iljf ky ies nMU piVHaf jF nhIN  ies bfry  kuJ kihxf musLkl hY.

          eyar ieMzIaf bMb kFz dy adflqI kys ivwc, ijs ivwc irafq nMU sjLf hoeI aqy milk qy bfgVI brI hoey sn, ivwc ies ikqfb df koeI ijLkr nhIN hoieaf suixaF jd ik Es smyN dIaF keI pMjfbI aKLbfrF dIaF rportF ies adflqI kfrvfeI df ihwsf bxIaF sn. afKr ajyhf ikAuN hoieaf ies ikqfb ivwc jy eynf swc ibafn kIqf igaf sI qF ies nMU sbUq vjoN ikAuN nf vriqaf igaf?

          Auh smF qF lMG igaf hux iPr smF hY jd jsits myjr df kimsLn suxvfeI leI bYTf hoieaf hY. ajyhy lok vI kimsLn sfhmxy pysL hoey hn jo kdy adflqI kys vyly iksy dI Xfd ivwc vI nhIN sn. suwK nfl ivsLv iswK sMsQf ny ies kimsLn sfhmxy afpxf iek vkIl vI ibTfieaf hoieaf hY aqy sMsQf df kihxf hY ik ieh vkIl iswKF df aks bcfAux vfsqy kIqf igaf hY. hux pqf nhIN lwg sikaf ik ivsLv iswK sMsQf dy ies vkIl dy hwQ ivwc sfPLt tfrigt nfm dI ies ikqfb dI iek kfpI jF Aus dI Poto kfpI hY jF nhIN hY? jy hY qF Auh ies nMU kimsLn sfhmxy afpxI ilakq muqfibk  pRBfvsLflI ZMg nfl kd pysL krygf? ieh EhI ivsLv iswK sMsQf hY ijs ny pfl mfritn dI ilbrl srkfr dy smilMgI sLfdIaF dy ibwl dI hmfieq hI nhIN sI kIqI sgoN ies nMU iswK asUlF dy anukUl vI dwisaf sI aqy jQydfr akfl qKLq vloN smilMgI sLfdIaF dy ivroD ivwc iswKF dy nfm Byijaf sMdysL byloVf vI dwisaf sI. ieh sMsQf knyzIan sMsd dI kmytI sfhmxy vI smilMgI ibwl dI hmfieq krn vfsqy pysL hoeI sI aqy AuWQy iPr ies ny smilMgI ibwl nMU jldI kfnUMn bxfey jfx dI vkflq kIqI sI. kihx df Bfv ieh hY ik ieh sMsQf pRBfvI hox dy hr ZMg qrIky qoN vfkPL hY aqy ies kol vkIl vI mjUd hY. hux vyKxf ieh hY ik ieh sMsQf sfPt tfrigt nMU kdoN aqy iks ZMg nfl kimsLn sfhmxy pysL krdI hY? sMBv hY ik ivsLv iswK sMsQf df ajyhf koeI pRogrfm hI nf hovy pr ies dy torFto ivwcly keI smrQk ajy vI sfPt tfrigt df rfg alfpI jf rhy hn aqy ajyhI hflq ivwc ieh asf krnI bxdI hY ik ieh lok, sMsQf dy ivcfrF dI hI qrjmfnI kr rhy hoxgy jy nhIN qF ivsLv iswK sMsQf nMU ies bfry spsLtIkrn jLrUr dyxf cfhIdf hY.

          jy ivsLv iswK sMsQf nhIN qF Auh lok jo 22 ku sfl qoN sfPt tfrigt df rfg alfp rhy hn AuhnF nMU ieh suinhrI mOkf hwQoN nhIN gvfAuxf cfhIdf qy kimsLn sfhmxy ieh ikqfb pRBfvsLflI ZMg nfl pysL krnI cfhIdI hY.      

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


kYptn nMU cldf krn ivwc hI kFgrs df Blf hY!

          pMjfb dy sfbkf muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG suwK nfl hux pMjfb prq afey hn. AuhnF pMjfb dy rfjpfl nfl mulfkq kIqI hY aqy biTMzf ijLly ivwc iek rYlI nMU vI sMboDn kIqf hY. pMjfb coxF hfrn qoN bfad asMblI dI mYNbrI dI sLpq lYNdy sfr hI Auh gupqvfs ho gey sn aqy pqf Aus smyN lwgf sI jd Auh lMdn phuMc gey hn.  jd pMjfb ivwc luiDafxf istI sYNtr kFz Puitaf aqy kYptn smyq Aus dy keI njLdIkIaF nMU igRPLqfr kIqy jfx dI crcf hoeI sI qF brqfnIaF bYTy kYptn sfihb pihlF qwqy-TMzy hoey aqy jd bfdl swdygf qF hfjLr ho jFvgf dI bVHk mfrI pr do ku idnF bfad hI jnfb sLIq ho gey aqy vkIl dI slfh nfl aglf kdm cuwkx dI gwl afKx lwg pey sn.

          KYr AuhnF sLfied iek vkIl dI QF keI vkIlF dI slfh lY leI hovygI aqy pRsLfsLn ivcly afpxy sroqF qoN kiQq dosLF bfry vI sUh kwZ leI hovygI qd hI Auh Bfrq prqy hoxgy. Bfrq prq ky vI Auh iswDy pMjfb jfx df hIaf nf kr sky qy keI idn idwlI ivwc gupqvfsI dOrfn qyl aqy qyl dI Dfr mfpdy rhy. afKr Auh pMjfb prq afey hn qy AuhnF dy smrQkF ny pMjfb phuMcx `qy AuhnF df BrpUr svfgq vI kIqf hY. hux jd AuhnF biTMzf ijLly ivwc pihlI rYlI nMU sMboDn kIqf hY qF AuhnF dy ibafn dwsdy hn AuhnF aMdr bYTf rfjf iPr hwQ, pYr aqy mUMh mfrn lwg ipaf hY. pMjfb dy iek aKLbfr ny AuhnF df ibafn iehnF hYz lfeInF hyT lgfieaf hY. jy bfdl srkfr kFgrsIaF nUM qMg krnoN nf htI qF kyNdr qoN zor iKcvf dyvFgy -amirMdr isMG. ieh ikwzI ku bhfdrI dI gwl hY jo amirMdr isMG ny mUMh pfV ky afK idwqI hY?  amirMdr sLfied socdy hn ik kyNdr srkfr AuhnF dy khy plL iCx ivwc hI pMjfb srkfr nMU brKfsq kr dyvygI. jy Auh ajyhf socdy hn qF Auh bhuq glLq PihmI jF KusL-PihmI df isLkfr hn. Bfrq hux Auh Bfrq nhIN  irhf jd kyNdr dI kFgrs srkfr mrjLI nfl rfj srkfrF nMU brKfsq kr idaf krdI sI. suprIm kort pihlF nflo  ikqy vwD qwqpr ho ky rol adf kr rhI hY aqy mIzIey dI mdd nfl lok vI BfrU ho cuky hn.  iksy vI subfeI srkfr nMU brKfsq krn vfsqy hux kyNdr nMU sO vfr socxf pvygf, Kfs kr zf: mnmohn isMG dI srkfr nMU jo sihXohgIaF dy isr `qy rfj kr rhI hY qy zf: isMG afp vI vwKrI imwtI dy bxy hoey hn ijs ivcoN ijLmyvfrI aqy idafnqdfrI Jlk horF qoN vwD pYNdI hY.

          pMjfb aqy hor gYr-ihMdI sUibaF nMU kyNdr dI kFgrs srkfr `qy ieh ieqrfjL sdf irhf hY ik kFgrs AuhnF dIaF srkfrF afny-bhfny BMg krdI rhI hY. ies ieqrfjL ivcoN hI sUibaF nMU vwD hwkF dI mMg pYdf hoeI sI. hux qF hflq ieh hY ik XU pI qy ibhfr vrgy ihMdI bYlt dy sUby vI kFgrsI gLlby qoN bfhr af cuwky hn aqy AuhnF nMU vI kyNdr dIaF ajyhIaF qfkqF mnjLUr nhIN hn. ajLfd Bfrq ivwc sUibaF dIaF srkfrF kyNdr vloN BMg kr dyx dy afsfr hux bhuq Gtdy jf rhy hn aqy ajyhI hflq ivwc kYptn dI ieh bVHk KoKlI qF hY hI ies dy nfl hI afpf-ivroDI vI hY. pfxIaF dy mfmly ivwc pMjfb dy hwkF vfsqy sLyr vFg aVH jfx df dfavf krn vfly kYptn amirMdr isMG ibnF iksy Tos kfrn aqy sbUqF dy, pMjfb dI huxy cuxI geI srkfr nMU brKfsq krvf dyx dI DmkI dy ky afpxf aks hI DuMdlf kr rhy hn.

          kYptn vfsqy siQqI hor vI Kqrnfk hY ikAuNik dUlo aqy bIbI BwTl DVf kYptn df ajy vI ivroD kr irhf hY. dUlo aqy BwTl smrQkF vloN aiswDy ZMg nfl kYptn dI rYlI df bfeIkft vI kIqf igaf hY aqy iehnF DiVaF ivckfr mIzIey ivwc qUM qUM mYN mYN vI hoeI hY. kYptn amirMdr isMG dI sur aqy AuhnF dy lPLjL dovyN hI asMqulq jfpdy hn. rYlI ivwc bfdlikaF nUM cyqfvnI idMidaF kYptn ny afiKaf hY ik Auh ieh smJ lYx ik sfzy hwQF ivc cUVIaF nhIN peIaF hoeIaF blik asIN iewt df jvfb pwQr nfl dyvFgy.

          dUjy pfsy s: bfdl ny lgfqfr sMqulq BfsLf aqy sMqulq  nIqI apxfeI hoeI hY. AuhnF vfr vfr bdlf lAU rfjnIq qoN dUr rihx aqy kfnUMn nMU afpxI kfrvfeI ibnF isafsI dKLl dy krn dyx dI gwl afKI hY aqy lgfqfr afKI jf rhy hn.

          pMj sfl pMjfb dy rfjisMGfsn qy ibrfjmfn rihx vfly kYptn amirMdr isMG bolI hmysLf KrvI hI boldy rhy hn aqy  kuJ smF suKbIr bfdl ny vI iet df juvfb pwQr vflI jtkf soc Dfrn kIqI sI pr jfpdf hY vwzy bfdl ies kuqfhI nMU BFp gey sn aqy AuhnF suKbIr nMU moVy pf ilaf hY. pMj sfl bfdl pirvfr dy Pwty cuwk dyvFgy dI rwt lgfAux vfly kYptn amirMdr isMG afKr bfdl aqy AuhnF dy pirvfr nMU kr kuJ vI nhIN sn sky. keI iksm dy aYlfnF dy bfvjUd bfdl nMU jylL zwkx ivwc asPLl rihx nfloN kYptn dI vwzI asPLlqf pMjfb ivcoN kurwpsLn kfbU krn ivwc asPLl rihxf hY ijs nMU Auh KLqm krn dI sugMD Kf ky swqf ivwc afey sn.

          Bfrq prq ky pfiksqfnI bIbI arUsf nfl afpxy sbMDF `qy itwpxI kridaF amirMdr ny iehnF sbMDF nMU iensfnI sbMDF df nfm idwqf sI. amirMdr BFvyN hux jo mrjI sPLfeIaF pysL krI jfvx, jo nuksfn coxF qoN pihlF AuhnF dI pihlF BydBrI guMmsLudgI aqy arUsf nfl sbMDF bfry sPfeI nf dyx kfrn hoieaf hY Aus nMU pUrf krnf hux musLkl hovygf ikAuNik hux nf qF AuhnF dI pMjfb ivwc srkfr hY aqy nf hI AuhnF dI kFgrs pfrtI dy aMdr cldI hY. arUsf nfl iensfnI irsLqy nMU AuhnF dy kFgrs aMdr aqy bfhr bYTy ivroDI e qy j dy bdl nfl vrqdy rihxgy aqy ieh BUq AuhnF df jldI ipwCf nhIN Cwzygf.

          drasl pMjfb coxF qoN  pihlF hI kYptn dI sfK kFgrs pfrtI dy aMdr izwgxI sLurU ho geI sI ijs ivwc AuhnF dy idwlI vfly srnf BrfvF aqy dysL ivdysL bYTy kwtVpMQIaF nfl sbMDF df vwzf hwQ sI. ieh lok kYptn `qy eyny hfvI ho gey sn ik iehnF ny kYptn rfhIN kFgrs dI subfeI nIqI pRBfvq kr idwqI sI. coxf ivwc kFgrs nf qF sFJf PrMt pysL kr skI sI aqy nf hI sLihrI-pyNzU, iswK-gYr iswK aqy afm iswK-kwtVpMqI iswK pRqI spsLt nIqI apxfAux ivwc sPLl rhI sI ijs kfrn kFgrs nMU hfr df mUMh vyKxf ipaf sI.

          pMjfb kFgrs aMdr coxF qoN pihlF vfly hlfq ajy vI bxy hoey hn aqy sLihrI coxF ivwc kFgrs df nuksfn kr skdy hn. AuNJ ieh koeI jLrUrI nhIN hY ik sLihrI coxF ivwc subfeI coxF vrgy smIkrn aqy votr soc BfrU rhy. dUlo, BwTl aqy kYptn DiVaF dI axbx isrPL sKLsLIaqF dI twkr nhIN hY hflFik hr qkrfr ivwc sKLsLIaq kuJ rol adf jLrUr krdI hY. ieh twkr muZlI isafsI phuMc aqy mozs EpirMzI (kMm krn dy ZMg qrIky) dI twkr hY ijs nMU hwl krnf jy asMBv nhIN qF musLkl jLrUr hY.

          BivK ivwc coxF ijwqx leI kFgrs vfsqy afpxy ruwsy votr vfps ijwqxy jLrUrI hn aqy Auh isrPL do qrIikaF nfl hI ijwqy jf skdy hn pihlf hY afsfn qrIkf ik akflI aYsIaF koqfhIaF kr jfvx qy ieh votr akflI-Bfjpf gwTjoV nMU awlivdf afK ky muV kFgrs dI JolI pY jfvx aqy dUjf qrIkf iehnF votrF df ivsLvfs ijwqx df hY jo kFgrs dI phuMc ivwc sMquln ilaf ky hI sMBv hY. ies sMquln vfsqy kYptn dIaF afdqF aqy Aus dIaF BfeIvflIaF iPr vwzf aiVkf bxngIaF.

          jy dUlo, BwTl aqy AuhnF dy DVy kYptn df sKLsLI (prsnYltI) bdl nhIN hn qF kYptn vI AuhnF df nIqI bdl nhIN hn. kFgrs nMU smJ lYxf cfhIdf hY ik kFgrs dI nIqI ivwc iPwt krn vfsqy kYptn dI sKLsLIaq nMU qrfsLI jfxf kfrgr rsqf nhIN hY. kYptn nMU pMjfb dI srgrm isafsq qoN cldf krn ivwc hI pMjfb kFgrs df Blf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


al gor nMU vfqfvrx pRym bhuq dyr nfl jfigaf

          amrIkf dy sfbkf Ep rfsLtrpqI jnfb al gor ny bIqy keI mhIinaF qoN kYnyzf nMU afpxI krm BUmI bxfieaf hoieaf hY. ies qrF lgdf hY ik Auh jd vI jhfjL ivwc suafr huMdy hn qF AuhnF df jhfjL afpxy afp kYnyzf vwl mUMh kr lYNdf hY. iewQy af ky Auh ieko kMm krdy hn aqy Auh hY kYnyzf dI srkfr aqy lokF nMU vfqfvrx bfry nsIaqF idMdy hn. AuhnF ny iek zfkUmYNtrI vrgI iPlm vI bxfeI hoeI hY ijs nMU keI kfhlI nfl sjLy vfqfvrx pRymI, Dfrimk iPlm vFg smJdy hn. vfqvrx bfry lokF nMU agfh krnf aqy srkfrF nMU lfbI krnf bhuq cMgI gwl hY.

          smuwcy bRihmMz ivwc DrqI hI ieko iek ajyhf srIr hY ijs `qy jIvn dI hoNd hY aqy ies DrqI dy sfry jIvn df srdfr jF rfjf mnuwK hY. jy bRihmMz ivwc hor keI ajyhI QF hY ijwQy jIvn hY qF Aus df ies DrqI dy srdfr nMU ajy pqf nhIN hY. jfgIr rhygI qd hI srdfrI rhygI, ies leI DrqI dy jgIrdfr nMU afpxI jfgIr nMU surwiKaq rwKx dy Auprfly krny cfhIdy hn aqy ies DrqI dy AuhnF jIvF `qy qrs krnf cfhIdf hY ijhnF kol nf kfrF hn, nf hvfeI jhfjL, nf skUl, nf hspqfl, nf PYktrIaF, nf munfPLy aqy nf ajfsLI dy hor sfDn hn. ies leI Auh DrqI nMU plIq krn ivwc iblkul vI ihsydfr nhIN hn pr ies qoN mnuwK nfloN vI vwD pRBfvq hn ikAuNky Auh pRdUsLx qoN afpxf bcfE krn ivwc pUrI qrF asmrQ hn.

          jnfb awl gor knyzIan lokF nMU kYnyzf af ky keI vfr ikEto aqy vfqfvrx bfry nsIaqF dy cuwky hn. bIqy hPLqy hI AuhnF torFto af ky kYnyzf srkfr vloN aYlfnI geI vfqfvrx nIqI nMU Prfz afK ky BMizaf hY. 1948 ivwc jnmy 59 sflf jnfb al gor (albrt arnolz gor) koeI sfDfrn ivakqI nhIN hn aqy nf hI Auh kcmrV isafsqdfn hn. 20 jnvrI 1993 qoN jnvrI 20, 2001 qwk awT sfl amrIkf dy rhy Ep pRDfn jnfb gor sfl 2000 dIaF pRDfngI coxF jfrj buwsL hwQoN qknIkI qOr `qy hfr gey sn. amrIkf Br ivwc Auh buwsL nfloN vwD votF lY gey sn pr amrIkf dy alYktorl kflj ivwc, Ploirzf sUby ivwc votF dI kiQq hyrfPyrI kfrn pCV gey sn. ieMJ amrIkf ivwc jfrj buwsL rfsLtrpqI bx gey sn aqy iPr busL dUjI vfr vI coxF ijwq gey sn. jy sfl 2000 dIaF coxF jnfb  al gor ijwq jFdy qF vI vfqfvrx aqy ikEto dy mfmly ivwc amrIkf df awj vflf stYNz hI hoxf sI. qfkq dI kursI `qy ibrfjmfn pRDfn al gor dIaF aYnkF ny ikEto df rMg lfl dwsxf sI awj vflf grIn AuhnF nMU nyVy qyVy vI ivKfeI nhIN sI dyxf. hF pRDfn al gor dy rfj ivwc do cIjLF pRDfn buwsL vfly rfj qoN jLrUr vwK hoxIaF sn. iek qF amrIkf ny ierfk `qy hmlf krky vsdy dysL nMU qbfh krn df klMk nhIN sI Kwtxf aqy dUjf amrIkf ivwc smilMgI ivafhF nMU kfnUMnI mfnqf imlx df rsqf sfPL ho jfxf sI ijs qoN keI knyzIan cfrtrvfdIaF ny afpxy kuJ igrgtI vwKvfdI sfQIaF smyq  bfgobfg ho jfxf sI.

          gwl jnfb  al gor dy isafsI qjrby dI ho rhI sI aqy Auh amrIkf dy 8 sfl Ep rfsLtrpqI rihx dy nfl nfl 1985 qoN 1993 qwk sYntr vI rhy hn. ies qoN pihlF AuhnF afpxf kOmI pwDr df rfjsI jIvn jnvrI 1977 ivwc tYnsI sUby qoN kFgrsmYn cuxy jfx nfl sLurU kIqf sI. jLfhr hY ik jnfb al gor iek qjrbykfr isafsqdfn hn aqy amrIkf dIaF qkqF aqy kmjLorIaF qoN pUrI qrf vfkPL hn.

          gIrnqfpfn krn qoN bfad ikEto df sLfsLqrI rfg alfpx vfly jnfb al gor 1997 ivwc vI amrIkf dy Ep pRDfn dI kursI `qy ibrfjmfn sn jd ikEto sMDI `qy kYnyzf smyq dunIaF dy keI dysLF ny dsqKq kIqy sn. ikEto vfrqf smyN amrIkf df vPLd vI brfbr hfjLr irhf sI pr amrIkf dI srkfr (al gor vflI) ny afpxy vPLd nMU ies sMDI `qy dsqKq krn dI afigaf nhIN sI idwqI ijs qoN kYnyzf smyq dunIaF dy keI dysL inrfsL hoey sn. ikEto sMDI bfry jo jnfb al gor nMU awj pqf hY Aus 1997 ivwc vI pqf sI aqy jnvrI 20-2001 qwk amrIkf dy Ep pRDfn dI kursI `qy ibrfjmfn rihx qwk vI pqf sI pr AuhnF kIqf kuJ nf. sfPL jfLhr hY ik jo Auh horF nMU nsIaqF dy rhy Aus aqy AuhnF df afpxf aml isPLr dy brfbr hY.

          jy mMn leIey ik AuhnF dIaF ikEto dI mhwqqf bfry awKF hux hI ikqy KulIaF hn qF vI AuhnF nMU kYnyzf nMU cwl ky afAux qoN pihlF afpxy dysL dy isafsI ZFcy nMU ikEto `qy aml leI rfjLI krn vfsqy muihMm ivwZlI cfhIdI hY. huxy hoeIaF sMsdI coxF ivwc AuhnF dI pfrtI dI kfrgujLfrI vDIaf rhI hY aqy amrIkf dy dovF sdnF ivwc zYmokryts df bhumwq bx igaf hY. kI jnfb al gor afpxI pfrtI nMU amrIkf dI sMsd ivwc ikEto dI pRvfgnI leI mnf skdy hn? kI AuhnF koeI ajyhI koisLsL kIqI hY? iehnF swB svflF df juvfb AuhnF nMU dyxf cfhIdf hY. kiQq klfeImyt cyNjL leI ijMyvfr grdfnIaF jFdIaF grIn hfAUs gYsF dI pYdfvfr leI amrIkf kYnyzf qoN bhuq awgy hY ies mfmly ivwc kYnyzf qF icVI dy pYr dy brfbr hY.

          qfkq ivwc hor aqy qfkq qoN bfhr hor, ieh iek isafsI bImfrI hY ijs qoN jnfb gor pIVHq lgdy hn. ies bImfrI dIaF alfmqF PYzrl ilbrl afgU jnfb styPLn izEN dy ikEto pYNqVy ivwc vI vyKIaf jf skdIaF hn aqy EntyrIE dy pRImIar jnfb zfltn mgYNtI dy aYlnnfimaF ivwc vI.

          jnfb styPLn izEN sRI XF ikRqIaF dI srkfr ivwc iek qfkqvr mMqrI sn aqy ieh sMDI vI kYnyzf ny XF ikRqIaF dI srkfr vyly shIbMD kIqI sI. pfl mfritn dI srkfr ivwc jnfb styPLn izEN vfqfvrx mMqrI sn aqy ikEto sMDI `qy aml AuhnF dy aiDkfr Kyqr ivwc sI. pr sRI izEN ny kIqf kuJ nf aqy hux ikEto ikEto df aVft pfAuNdy nhIN Qwkdy. jnfb izEN dI CqrCfieaf hyT kYnyzf ny 1990 nMU aDfr mMn ky grIn hfAUs gYsF ivwc sfl 2012 qwk 6% ktOqI krn df muZ bMnxf sI pr sfl 2005 qwk iehnF gYsF ivwc ktOqI QF 26-27% vfDf smyN ilbrl srkfr dIaF afpxIaF rportF muqfibk hoieaf hY. pr hux jnfb izEN rfqo rfq ikEto `qy aml hoieaf vyKxf cfhuMdy hn.

          EntyrIE dy pRImIar jnfb mgYNtI vI coxF qoN aYn pihlF lokF dIaF awKF ivwc iek vfr iPr Gwtf pfAux dI koisLsL kr rhy hn. ipClIaF subfeI coxf ivwc AuhnF lokF nfl ieh vfadf kIqf sI ik sfl 2007 qwk sUby ivwc cldy sfry Qrml ibjlI plFt bMd kr idwqy jfxgy ikAuNik Auh pRdUsLx PYlfAuNdy hn. hux sfl 2007 af igaf hY aqy jnfb mgYNtI dy rfj nMU 4 sfl pUry hox vfly hn pr EntyRIE ivwc Qrml ibjlI plFt ajy vI cl rhy hn aqy jLihrIly DUMeyN dy bwdl sYNkVy twnF dy ihsfb nfl hvf ivwc suwt rhy hn. jnfb mgYNtI ajy vI PYzrl srkfr dI vfqfvrx nIqI dI nukqfcInI kr rhy hn, Es PYzrl srkfr dI ijs ny nf qF coxF qoN pihlF ikEto `qy pUry aml df koeI vfadf kIqf sI aqy nf ivroDI iDr ivwc huMidaF ilbrlF dI ikEto `qy dsqKq krn smyN  hmfieq hI kIqI sI. PYzrl kMsrvtv srkfr hoNd ivwc afieaF vI ajy 13 ku mhIny hI hoey hn aqy eyny Gt smyN ivwc  100 sfl purfxI mrjL (vfqfvrx pRdUsLx) df ielfj krnf sMBv hI nhIN hY. afs hY ik sUby dIaF akqUbr ivwc hox vflIaF coxF mOky votF pfAux smyN lok jnfb  mgYNtI dI srkfr df vfqfvrx pRdUsLq hoxo bcfAux vfsqy Qrml plFt bMd krn df qoiVaf vfadf jLrUr Xfd krvfAuxgy.

          jnfb al gor aqy jnfb styPLn izEN nMU vfqfvrx df pRym bhuq dyr nfl jfigaf hY rwb KYr kry, ieh pRym qfkq hiQafAux qoN bfad vI jLfrI rhy.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


ilbrl spFsrisLp skYNzl  dI Jlk pYNdI hY afpixaF nMU vMzIaF geIaF grFtF qoN!

grFtF dI kfxI vMz df mfmlf BiKaf: qPqIsL dI mMg

 

          sUby dI ilbrl srkfr vloN akqUbr 10 nMU hox vflIaF coxF nMU iDafn ivwc rwK ky vMzIaF geIaF grFtF df mfmlf pUrI qrF BK AuiTaf hY. grFtF lYx vfly qF BfvyN KusL hn pr dyx vflI srkfr nMU hux lYxy ky dyxy pY rhy hn. grFtF df mfmlf lgfqfr hPLqfBr qoN aMgryjLI mIzIey ivwc crcf df ivsLf bixaF hoieaf hY aqy sUby dI sMsd ivwc ivroDI iDr hr rojL srkfr dI nIaq aqy grFtF dyx dyx dy ZMg qrIky `qy sKLq hmly kr rhI hY.

srkfr vloN ijhnF sMsQfvF nMU grFtF idwqIaF geIaF hn AuhnF sMsQfvF nfl ilbrl pfrtI dI nyVqf bfry aYn zI pI ny keI snsnIKyjL Kulfsy kIqy hn. sUby dI muwK ivroDI pfrtI vjoN kMsrvtv pfrtI ny vI grFtF dy mfmly `qy srkfr ivrwD muhfjL Kohl idwqf hY, Kohilaf BfvyN aYn zI pI qoN kuJ pVC ky hI hY. aqy srkfr sMsd ivwc ajy qwk iehnF svflF df koeI qswlIbKLsL juvfb nhIN dy skI. iek qrF nfl srkfr lwqF hyT dI kMn PV rhI pRqIq huMdI hY ikAuNik istIjnisLp mMqrI ny ieh mMn ilaf hY ik grFtF lYx dIaF cfhvfn sMsQfvF nMU arjLIaF dyx df mOkf nhIN idwqf jf sikaf aqy hux jldI hY afn-lfeIn ieh suivDf sLurU ho jfvygI.

          ieh suivDf jd sLurU hovygI qd hovygI pr jo aMny vFg sIrnI srkfr vMz cuwkI hY Aus df koeI ielfj nhIN ho skdf.  srkfr ny qF soicaf hovygf ik cuwpcfp iKcvfeIaF qsvIrF votF dvf dyxgIaF qy iksy nMU ies vot-KrId dI sUh vI nhIN lwgygI pr hoieaf aYn ies dy Elt hY. ivroDI iDr ny ies vot-KrId df pqf vI lgf ilaf hY aqy ies nMu ilbrlF dy afpixaF nfl joVn ivwc vI kfmXfbI hfsl kr leI hY.

          aMgryjLI pRYs ny ies mfmly nMU bhuq aihmIaq nfl pysL kIqf hY aqy srkfr qoN ies mfmly dI qPqIsL afzItr jnrl qoN krvfAux dI mMg kIqI hY. aKLbfr glob aYNz myl ny afpxy 23 aprYl dy aYzItorIl ivwc ikhf hY ik ieh mfmlf afieaf igaf nhIN ho jfvygf BfvyN ik ilbrl srkfr ivroDIaF `qy iemIgrMt ivroDI hox df ieljLfm lgf ky sfr lYxf cfhuMdI hY. aKLbfr ny iliKaf hY ik afzItr jnrl nMU iDafn nfl vyKxf cfhIdf hY lokF df keI imlIan zflr ikwQy igaf hY? aKLbfr ny ieh vI iliKaf hY ik iek istIjnisLp mMqrI ny mMinaf hY ik iek bMgflI sMsQf nMU grFt dyx vfsqy ilbrl aYm pI bIbI mrIaf mInf ny Aus qwk phuMc kIqI sI. ies qoN jLfhr huMdf hY ik ies mfmly ivwc PYzrl aqy subfeI ilbrl rlLy hoey hn aqy qUM myrI ipwT `qy Kfj kr qy mYN qyrI ipwT Kurcdf hF vflf kMm kr rhy hn. ieh mfmlf bIbI mrIaf mInf qwk sImq nhIN hY hor sMsQfvF nMU idwqI grFt dy mfmly ivwc vI subfeI qy PYzrl ilbrlF df awK-mtwkf hoieaf jfpdf hY.

          istIjnisLp mMqrI jnfb mfeIkl kol muqfibk ies sfl srkfr ny 31 sMsQfvF vfsqy 20[4 imlIan zflr grFtF vfsqy rwiKaf sI jd ik bIqy sfl  2005 ivwc 81 sMsQfvF nMU 12 imlIan idwqf igaf sI. srkfr df sfl 31 mfrc nMU KLqm huMdf hY ijs kfrn aYn afKrI mOky aMdr-Kfqy kfhlI nfl bcdf DMn afpixaF dy KIsy pf idwqf igaf hY.

          aKLbfr torFto stfr ny vI afpxy 26 aprYl dy aYzItorIal ivwc glob aYNz myl vrgf stYNz lYNidaF ies sfry mfmly dI qPLqIsL afzItr jnrl qoN krvfey jfx dI mMg kr idwqI hY. aKLbfr ny ikhf hY ik BfvyN kostI nfm dI sMsQf vrgy keI sMgTn grFt dy jfiejL hwkdfr hn pr ijs ZMg nfl ibnF iksy ilKqI pRfjYkt aqy aYplIkysLn pRbMD qoN ieh grFtF idwqIaF geIaF hn Auh TIk nhIN hY. torFto stfr ny mMg kIqI hY ik pRImIar mgYNtI nMU grFtF nfl sbMDq sfrf irkfrz afzItr jnrl dy hvfly kr dyxf cfhIdf hY qF ky pYsy vMzx vfly mfmly `qy rosLnI pfeI jf sky. aKLbfr ny iliKaf hY ik tYks dyx vfly lok,  srkfr qoN tYks df DMn Krcx vyly pfrdrsLqf cfhuMdy hn.

          ivroDI iDr ny ies sfry pRogrfm nMU ilbrl slwsL PMz df nfm idwqf hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik ies sfry pRogrfm df koeI nfm qwk vI nhIN hY ijs aDIn sUby dy lokF df 20[4 imlIan zflr afpixaF nMU vMz idwqf igaf hY. ieMJ krky sUby dI ilbrl srkfr ny bhuq gYr-ijLmyvfrI qoN kMm ilaf hY aqy ies mfmly ivcoN  bdnfm PYzrl ilbrl spFsrisLp Gutfly dI Jlk pYNdI hY ijs kfrn PYzrl ilbrl pfrtI afpxf 13 sfl df rfjBfg  hI gvF bYTI sI.

          aYn zI pI afgU sRI hYmtn aqy kMsrvtv afgU sRI jfHn torI ny afzItr jnrl qoN qPLqIsL vfsqy ilKqI bynqI kr idwqI hY. sRI hYmtn ny qF ieh mMg vI kr idwqI hY ik srkr iek PMz kfiem kry ijs ivcoN grFt pRfpq krn vfsqy sfry nvyN knyzIan BfeIcfiraF dIaF sMsQfvF brfbrqf dy afDr `qy arjLIaF dy skx. AuhnF srkfr qy cIt Bfv hyrfPyrI krn df dosL vI lgfieaf hY jo PMz nf imlx jF nf idwqy jfx vflIaF sMsQfvF nfl hoeI hY.

          dysL dI rfjDfnI qoN Cpqdy aKLbfr aftvf istIjn ny vI grFtF dy mfmly ivwc keI ilKqF ivwc srkfr nMU afVy hwQIN ilaf hY.

          hux mfmly ies hwd qwk phuMc igaf hY ik grFtF dyx df aYlfn krn vyly tOhr nfl PotUaF lhfAux vfly isafsI afgU lokF qoN afny-bhfny ipwCf Cuzvf rhy hn. afm lokF aqy keI sMsQfvF vloN srkfr aqy dovF ivroDI pfrtIaF dy afgUaF nMU Pon, Kq aqy eImyl duafrf ivroD pRgt kIqf igaf hY aqy kIqf jf irhf hY ijs kfrn  keI mMqrI ivroD kr rhy lokF nMU istIjnisLp mMqrI dy ivBfg nfl sMprk krn vfsqy afK rhy hn aqy istIjnisLp mMqrI dy dPLqr ivwc awgoN typ hI boldI hY. pMjfbI BfeIcfry dIaF keI sMsQfvF vI hux Kuwl ky ies iKlfPL bolx lwqg peIaF hn.

 

keIaF nMU kfvF dy khy Zwgy mrn dI afs!

          isafixaF ny afiKaf hY ik afs nfl hI jhfn hY aqy sLONkI nMU ies kQn ivwc bhuq dm ivKfeI idMdf hY. pMJfb coxF mOky bhuq sfry kwtVpMQIaF df bhuq jLor lwgf hoieaf sI ik akflI dl nMU coxF ijwqx qoN roikaf jfvy.  jd akflI dl iPr vI ijwq igaf qF iehnF lokF ny ies ijwq nMU Bfjpf dI ijwq df nfm dy ky afpxf Drvfs bMnx df Xqn kIqf. akflI srkfr bnx dI dyr sI ik pMjfb df rfKf rfqo rfq dysL Cwz ky Bwj igaf jd lMdn ivwc pRgt hoieaf qF afiKaf ik mYN ielfj vfsqy bfhr afieaf hF qy aYlfn kIqf ik jd aqy ijwQy bfdl khygf mYN pRgt ho jfvFgf. do ku idn ies qrF dIaF bVkF mfrIaF qwd qwk istI sYNtr Gutflf Puwt ipaf aqy cfrj afied hox lwg pey. iPr sLyr ny pYNqVf bdl ilaf aKy hux mYN afpxy vkIlF dI slfh nfl dysL prqFgf. afKr agFAuN jLmfnq vfsqy arjLI vI dy idwqI jo pihlF nfl dyx dIaF bVkF mfrIaF sn. hOslf krky jd sLyr jI Bfrq phuMc hI gey qF hux nvIN idwlI ivwc hI CfAUxI pf ky bYTy hoey hn.  iksy nMU ieh vI nhIN pqf ik Auh idwlI ivwc ikwQy hn nf kFgrs pRDfn dUlo jfxdf hY aqy bIbI BwTl jfxdI hY rfjf jI ikwQy hn.    AuDr rfjyafxI kFgrs pRDfn nfl myhxo-myhxIN ho rhI hY qy ieDr hux kuJ rfjfvfdIaF nMU nvIN afs pYdf ho geI hY ik jldI hI akflI dl ivwc Puwt pY jfvygI aqy keI akflI tuwt ky kFgrs nfl rlL jfxgy aqy iPr AuhnF dy ipafry rfjy dI srkfr bx jfvygI. iksy Kfs mMqv nfl ajyhI crcf vI kIqI jF krvfeI jf rhI hY ik rfjf idwlI ivwc bfdl dI kursI DUMhx vfsqy gupq qOr `qy goNdF gMud irhf hY ijhnF nMU hux PLl lwgx hI vflf hY. keI qF ies pwky hoey PLl dy loz iekwTy krn vfsqy nvyN tokiraF df pRbMD vI krI iPrdy hn. ijhVf rfjf mhInf Br pMjfb vwl mUMh krn df hIaf nhIN kr sikaf Auh srkfr ikvyN qoV skygf? rfjy dI hflq qF hux kFgrs dy aMdr hI bhuq pqlI pY cuwkI hY jy iksy nMU ajy vI rfjy ivwc dm jfpdf hY qF Auh dysI aqy ivdysLI kwtVpMQI hn.

          nf qF akflI kfhdy ieh qF Bfjpf dI ijwq hoeI hY df bhfnf kfrgr sfbq hoieaf aqy nf hI akflIaF dI Bfjpf nfl KVk jfx dI gwl isry lwgI. Bfjpf aslI jfr krygI bfdl qF ivcfrf kwTpuqlI hovygf df bhfnf vI iksy isry nf lwgf. hr pfsy bfdl muwK mMqrI dy qOr `qy Cfieaf hoieaf ivKfeI idMdf hY aqy keI kwtV ivroDI crnI Tyh hry hn. hux vflI kfvF dy khy Zygy mrn dI afs df vI EhI hfl hovygf jo pihlIaF df hoieaf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


styPLn izEN - mya zIal ilbrlF nMU mihMgI pY skdI hY!

          lok mwq-srvyKxF ivwc  lVKVf rhI ilbrl pfrtI dy afgU jnfb styPLn izEN ny bIqy sLukrvfr nMU grIn pfrtI dI afgU bIbI alIjLfbYWQ mya nfl sFJI pRYs kfnPrMs krky, bIbI nMU  sYNtrl novf sIt Cwz dyx df aYlfn krky swB nMU hYrfn kr idwqf hY. grIn pfrtI dI afgU bIbI mya ny ilbrl afgU dI rihmq df sLukrfnf kridaF aglIaF coxF ivwc jnfb izEN iKlfPL mFtrIal dy sYNt lorYNt kfrtrivwl hlky ivwc grIn pfrtI AumIdvfr nf KVf krn df aYlfn kIqf hY. dovF afgUaF dI ieh sFJI pRYs kfnPrMs novf skosLIaf sUby dy sLihr inAU glfsgo ivwc bhuq sLoro-guwl nfl kIqI geI sI. iewk idn pihlF hI mIzIey nMU ies pRYs kfnPrMs dy muwdy bfry jfxkfrI dy idwqI geI sI qF ik BrvIN pRYs kvryjL nMU XkInI bxfieaf jf sky.

          grIn pfrtI awjy qwk kdy vI kYnyzf ivwc iewk vI aYm pI cuxy jfx dy Xog nhIN ho skI. votF dI afs ivwc vfqfvrx qbdIlI bfry BYa dy bxfey jf rhy mhOl kfrn grIn pfrtI lokF dy ryzfr `qy afeI jLrUr hY aqy kOmI pwDr `qy 8% dy krIb lokF df smrQn hfsl kr rhI jfpdI hY. sYNtr novf hlky qoN ies smyN ivdysL mMqrI jnfb pItr mkya aYm pI hn aqy Auh ies sIt qoN pihlI vfr 1997 ivwc ijwqy sn. ipClIaF coxF ivwc AuhnF ieh sIt 3300 dy krIb votF dy Prk nfl ijwqI sI qy dUjy nMbr `qy aYn zI pI df AumIdvfr afieaf sI. ipClIaF coxF vwl vyKIey qF ilbrlN nMU ies vfr vI ieh sIt ijwq lYx dI koeI afs nhIN sI. qIjy nMbr `qy rihx vfly ilbrl AumIdvfr nMU 10 hjLfr dy krIb votF peIaF sn aqy hux aglIaF coxF ivwc ilbrl AumIdvfr nf KVf kIqy jfx kfrn ieh votr lfvfrs  imhsUs krngy. jnfb izEN dy khy ieh 10 hjLfr votF grIn pfrtI dy hwk ivwc nhIN Bugq jfxgIaF qy mYzm mya dy ies lYx-dyx nfl ijwq jfx dI koeI afs nhIN hY.  bhuqy ilbrl votr sLfied GroN vot pfAux inklx hI nf aqy jo inklx Auh vI sLfied grIn, aYn zI pI aqy torIaF ivckfr vMzy jfx. ies nfl ilbrl pfrtI df afDfr sMuGV jfvygf aqy ies df bfkI dysL ivwc vI asr pY skdf hY. aMdro aMdr ilbrl ies zIal dI ivroDqf krn vI lwg pey hn. jnfb styPLn izEN nMU afpxI rfeIizMg ivwc vI ies zIal nfl bhuqf lfB hox dI afs nhIN hY. ies nfl ilbrl afgU dI sKLsLIaq sLwkI hoeI hY aqy AuhnF aMdr afpxy bwlbUqy coxF ijwqx leI svY-Brosy dI Gft Jlk mfrn lwg peI hY. sLfied jnfb izEN ies smJOqy nfl afpxf vDyry grIn hoxf sfbq krnf cfhuMdy hn. Auh ikMny ku grIn hn ies bfry AuhnF df vfqfvrx mMqrI huMdy smyN df irkfrz kfPLI hY. ilbrl afgU ny ieh vI afiKaf hY ik ajy ieh lYx-dyx BFvyN 2 sItF `qy hI hoieaf hY pr ajyhf smJOqf hor sItF `qy vI kIqf jf skdf hY. ies qoN dovF pfrtIaF dI pRI-cox koalIsLn bxfey jfx dI Jlk vI pYNdI hY.

          jy jnfb izEN aqy bIbI mya dovF pfrtIaF ivwc ivcfrF dI eyny nyVqf mihsUs krdy hn qF AuhnF nMU pfrtIaF df rlyvF hI kr lYxf cfhIdf hY. ajy bIqy sfl dy nMbr mhIny afpxI mFtrIal kMnvYnsLn ivwc ilbrl dysL dIaF sfrIaF 308 sItF `qy torIaF nMU twkr dyx dIaF zINgF mfrdy sn jo hux Gt ky 307 rih geIaF hn aqy coxF dy idn qwk hor Gt skdIaF hn. smJOqy muqfibk bIbI mya iewk sIt `qy jnfb zIEN df ivroD nhIN krygI pr awj dI qrIk ivwc bfkI 100 dy krIb sMsd ivwc bYTy ilbrlF aqy hor nvyN AumIdvfrF df ivroD krygI.

          bIbI mya ny ies iksm dy smJOqy vfsqy aYn zI pI dy afgU jnfb lytn nMU vI Pon KVkfey sn pr lyatn ny bIbI nfl gwl krn qoN hI ienkfr kr idwqf sI. jd bIbI ny lfeIn juVdI nf vyK ky ies kMm vfsqy rItfier afgU stIPLn lUies rfhIN  aYz brfzbYNz nfl qfr joVI qF awgoN sfPL ienkfr imilaf.

         

votF `qy awK rwK ky mgYNtI srkfr ny kIqI grFt dI kfxI vMz:

          bIqy hPLqfaMq `qy sUby dI mgYNtI srkfr ny torFto mhF ngrI dy 6 gurdvfiraF aqy iek sInIarjL klwb nMU 850,000 zflr dI grFt dyx df aYlfn kIqf hY. ieh grFt Dfrimk asQfnF dI loV jF pRfjYktF nMU iDafn ivwc rwK ky nhIN idwqI geI jfpdI sgoN votF `qy awK rwK ky kfxI vMz kIqI jfpdI hY. awj bhuq sfry Dfrimk adfry mfiek qMgI ivwc Psy hoey hn aqy keI hor rYnovysLn vgYrf krvf rhy hn. pqf nhIN sUbf srkfr ny ieh grFt dyx smyN ikhVf pYmfnf vriqaf hY? torFto df swB qoN purfxf qy ieiqhfsk gurdvfrf pyp sMBfilaf jfxf cfhIdf hY aqy ies smyN sMgq dy dUr mUv ho jfx kfrn rOxk qoN swKxf huMdf jf irhf hY. dUjf vYstn gurdvfrf mfeIk qMgI df sfhmxf kr irhf hY. pItr rfbrtsn vflf BfeI lflo  gurdvfrf mfeIk qMgI kfrn   ruikaf ipaf hY. nfnk iswK sYNtr brYNptn ivKy rYnOvysLn cwl rhI hY.  rvflzf roz, nfrQ Xfrk, nfnksr, Ekivl, rvIdfs sBf brilMgtn, hYmltn aqy hor gurdvfry vI AuhI Dfrimk syvfvF idMdy hn jo grFt idwqy jfx vfly idMdy hn. jnfb hirMdr qwKr ies srkfr ivwc pMjfbI mMqrI hn aqy ieh grFt AuhnF nfl mCvry qoN ibnF nhIN idwqI geI ho skdI. cMgf huMdf mgYNtI srkfr grFt leI arjLIaF mMgdI aqy loV dy aDfr `qy grFt idMdI ijs nfl swB nMU aplfeI krn df mOkf jLrUr imldf. iewk awK coxF `qy hox kfrn gurdvfiraF vflI kfxI vMz hI sInIarjL sMQfvF nfl vI kIqI geI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


asiQrqf vl iKskdf jf irhf hY pfiksqfn!

 

          9/11 dy hmilaF qoN bfad amrIkI POjF vloN aPLgfinsqfn dI rfj swqf qoN  lFBy kIqI geI ieslfimk kwtVpMQI lihr qfilbfn iek vfr iPr aPLgfinsqfn ivwc BfrU ho rhI jfpdI hY. srdIaF dI ruwq KLqm huMdy sfr hI qfilbfn gurIilaF ny aPLgfinsqfn ivwc qYnfq nfto gwTbMDn dy POjIaF `qy mfrU hmly sLurU kr idwqy hn. ies hPLqy kMDfr dy afspfs kYnyzf dy 8 POjI iehnF hmilaF ivwc mfry gey hn aqy keI jKLmI hoey hn.  6 knyzIan POjI ies aYqvfr nMU mfry gey sn aqy 2 POjI ies buwDvfr nMU mfry gey sn. kul imlf ky knYzf vfsqy ieh hPLqf bhuq duwK Biraf ikhf jf skdf hY. kYnyzf aPLgfinsqfn ivwc jMg lVn nhINN sgoN amn bhfl krn aqy muV-AusfrI ivwc hwQ vtfAux dI iewCf nfl igaf sI. qfilbfn gurIilaF dy hmilaF kfrn muV-AusfrI nfloN amn bfhflI aqy amn bhflI nfloN qfilbfn kwtVvfd df mukfblf muK insLfnf bx igaf hY.

          jfpdY ik nfto gwTbMDn keI mhIinaF qoN ijs qfilbfn spirMg aPYNisv (bhfr rwuq dI hmlfvr kfrvfeI) dI gwl kr irhf sI Auh sLurU ho cuwkf hY. aPLgfinsqfn dy nksLy `qy ingfh mfrIey qF ies smyN sfrf aPLgfinsqfn lVfeI df mYdfn nhIN hY.  kfbl qoN AuWqr vfly pfsy  mjLfry-sLrIPL dy afs pfs qjLIk qy kjLfK bhuqmwq vfly ielfky sLFqI aqy qrwkI dy rfh pY cuwky jfpdy hn. kfbl qoN dwKx-pwCm vwl pRmuwK sLihr aqy sUby hrfq dy afspfs qy ierfn dy bfrzr nfl pYNdf ielfkf vI sLFq njLr afAuNdf hY. qfilbfn kwtVpMQI jy srgrm hn qF pKqUn (pTfx) vwsoN vfly ielfikaF ivwc hI bhuqy srgrm hn. aPLgfinsqfn dy ieh ielfky  pfiksqfn dy bfrzr dy nfl nfl pYNdy hn. pfiksqfn dy sLihr ipsLfvr dy Aus pfr aPLgfn sLihr jlflfbfd hY ijwQy ies smyN amrIkn POjF qYnfq hn. kbfielI qy bdamnI vfly pfik sUby vjLIrsqfn nfl pYNdy aPLfgn  sUby pfkitkf, kMDfr aqy hYlmMz bhuqy asiQr hn. kMDfr ivwc ies smyN 2000 qoN vwD knyzIan POjI qYnfq hn aqy ies hPLqy hoey hmly vI ies ielfky ivwc hI hoey hn. iehnF 8 mOqF nfl aPLgfinsqfn ivwc sLhId hox vfly knyzIan POjIaF dI igxqI 53 ho geI hY.

          aPLgfinsqfn df bdamnI vflf ieh ielfkf isrPL pfiksqfn nfl lgdf hox kfrn hI asiQr nhIN hY hflFik ieh ies df iek kfrn jLrUr hY. Kfs kfrn, ieh ielfkf pKLqUn (pTfx) abfdI df gVH hY aqy pfiksqfn vloN KVI kIqI geI ieslfimk kwtVpMQI lihr muwK rUp ivwc pTfxF ivwcoN hI KVI kIqI geI sI. aPLgfn rfsLtrpqI hfimd krjLeI vI pTfx BfeIcfry nfl hI sbMDq hn.

          keI rportF muqfibk aPLgfinsqfn ivwc kfrvfeIaF krn vfsqy qfilbfn kwtVpMQI ajy vI pfiksqfn ivwcoN hI jQybMd ho ky inkldy hn. iek pfsy amrIkf lgfqfr pfiksqfn dI POjI aqy afriQk mdd krdf af irhf aqy jnrl musLrwPL nMU dihsLqvfd ivruD lVfeI ivwc BfeIvfl dwsdf hY aqy dUjy pfsy pfiksqfn ivwc qfilbfn mfieaf jfl ijAuN df iqAuN kfiem hY. pfik sLfskF `qy afpxf dbdbf kfiem rwKx vfsqy qfilbfn aqy AuhnF dy kwtVpMQI smrQkF ny iek muhfj bxfieaf hoieaf hY ijs ivwc dysL dy mOlfxy aqy mdrwsy aihm rol adf kr rhy hn.

          ies hPLqy lfl msijd dy pRmuwK mulfxy abdul ajLIjL ny sLryafm pfik srkfr dI aQfirtI nMU cxOqI dyx vflf PLqvf jfrI kr idwqf hY. mulfxy abdul ajLIjL ny ikhf hY ik Auh sLrIaf lfgU krn vfsqy ielfimk adflq kfiem krn jf irhf hY aqy DmkI idwqI hY ik jy srkfr ny ies ivwc koeI dKLl idwqf qF afqmGfqI hmly kIqy jfxgy. lfl msijd nfl sbMDq 2 mdrwsy vI ies mOky crcf ivwc hn ijs ivwc pVHdy qfilb lokF leI isrdrdI bxy hoey hn. kwtVvfd dI qfjLf qfjLf iswiKaf lY ky ieh qfilb asl ivwc qfilbfnI hukm hI lfgU krdy hn. mnuwKI aiDkfr sMgTnF ny srkfr pfsoN kfrvfeI dI mMg kridaF ikhf hY ik iehnF mdrwisaF dy qfilb, ieslfm dy nfm `qy lokF `qy qsLwdd krdy hn. afqmGfqI hmly EhI hiQafr hn jo aksr dunIaF dy kony kony ivwc ieslfimk kwtVpMQI vrqdy af rhy hn aqy 9/11 dy hmly vI afqmGfqI hI sn. mwulf abdul ajLIjL ny bIqy sLukrvfr pfik srkfr nMU AuhnF iKlfPL kfrvfeI krn qoN rokx vfsqy afqmGfqI hmly krn dI DmkI vI Xumy dI nmfjL mOky hjLfrF lokF dI hfjLrI ivwc bhuq dlyrfnf lijhjLy ivwc idwqI sI.

          pfiksqfn dy aPgfinsqn dy nfl nfl lgdy nfrQ-vYst PrMtIar sUby ivwc pihlF hI srkfr nfloN kwtVvfdI Purmfn vwD cldy hn. lokF nMU nwcx, gfAux, isLMgfr krn, tI vI vyKx, gIq sunx jF iPLlmF vyKx qoN rokx vfsqy Pqvy lfgU kIqy jf rhy hn. mwulf abdul ajLIjL hux ajyhy Pqvy  pfiksqfn dI rfjDfnI qwk lY afAux dI DmkI hI nhIN dy irhf sgoN Aux ny ajyhf iek Pqvf jfrI vI kr idwqf hY. ieh PLqvf Aus ny pfiksqfn dI sYr-spftf mMqrI nIloPLr bKLiqafr dy iKlfPL jfrI kIqf hY. mMqrYx bIbI df ksUr ieh hY ik Aus ny iek pfrf-glfeIizMg sLoa dOrfn iek PrYNc koc nMU jwPI pfeI sI ijs nMU aMgryjLI ivwc hwg krnf afKdy hn. pfiksqfn dy aKLbfrF ny ies mOky dI qsvIr nUM pRmuwKqf nfl pRkfisLq kIqf sI. mulfxf ajLIjL ny afpxI ieslfimk adflq df PYslf bkfiedf sLkfieq dI qPLqIsL qoN bfad suxfieaf hY, sLkfieq jo iksy sLihry ny kIqI sI jF mihj  krvfeI geI sI. mMqrYx bIbI qoN qurq ahudy qoN asqIPy dI mMg kIqI geI hY ikAuNik Aus ny ieslfimk sLrIaf df AulMGx krky iksy gYr-mrd dy srIr dI Coh pRfpq kIqI hY.

          pfiksqfn dI sYr-spftf mMqrI nIloPLr bKLiqafr ny mOlfixaF vwloN jfrI kIqy ies PLqvy nUM rwd kridaF afiKaf hY ik Aus ny jo kIqf hY, Auh TIk kIqf hY. bIbI ny ieh vI kih idwqf hY ik Aus nUM PLqvy dI koeI prvfh nhIN hY. bIbI nIloPLr ny iek tI[vI cYnl nfl gwlbfq kridaF afiKaf ik akqUbr 2005 ivc afey Bucfl qoN pIVq lokF mdd leI cMdf iekwqr krn dy mnorQ nfl Aus ny aijhf kIqf sI. Aus ny ikhf ik aijhy pivwqr kfrjF leI Auh BivwK ivc vI aijhf krdI rhygI qy Aus nUM PLqvy df zr ies krky vI nhIN hY ikAuNik Aus dI jLmIr jfxdI hY ik Aus ny ieslfm ivroDI koeI vI kdm nhIN AuTfieaf. bIbI bKLiqafr mOlfixaF sfhmxy bhuq sfhs krky aVH qF geI hY pr iehnF df mukfblf ikvyN krygI ieh qF afAux vflf smF hI dwsygf. pfik sqfn srkfr, smfj aqy rfjnIqk lok ies psr rhy ieslfimk kwtVvfd df ikvyN mukblf krdy hn, ies AuWqy iekwly pfiksqfn df hI nhIN sgoN ies iKwqy df BivK vI bwiJaf hoieaf hY. pfiksqfn dunIaF Br ivwc ieslfimk dihsLqvfd dI lVfeI df kruksLyqr bxdf njLr af irhf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


afgU df smilMgI hoxf vI ikbYWksqfnIaF nMU mihMgf ipaf

 

          26 mfrc nMU kYnyzf dy dUjy aihm sUby ikbYWk dIaF hoeIaF coxF dy nqIjLy ikbYWksqfnIaF leI bhuq qbfhkun sfbq ho rhy hn. abfdI dy ilhfjL nfl EntyrIE qoN bfad kYnyzf dy dUjy vwzy sUby ikbYWk ivwc bIqy 35 sflF dOrfn vwKvfdI pfrtI ikbYWkvf keI vfr srkfr bxf cuwkI hY aqy 37 ku sfl qoN afpxI kfiemI qoN bfad, jd vI qfkq ivwc nhIN sI huMdI qF Gwto Gwt muwK ivroDI iDr jLrUr huMdI sI. ieh pihlI vfr hY ik pfrtI ikbYwkvf nvIN asMblI ivwc  afpxf ivroDI pfrtI df ruqvf guvf ky hux qIjy nMbr dI pfrtI dy qOr `qy bYTygI.

          iehnF coxF ivwc ikbYWk dI ilbrl pfrtI ny 48 sItF ijwqIaF hn jd ik vwKvfdI pfrtI ikbYWkvf isrPL 36 sItF hI ijwq skI hY.  iehnF dovF pfrtIaF dI twkr ivcoN 41 sItF ijwq ky, vwzf CVwpf mfr ky awgy vDI pfrtI df nfm aYksIEN zYmokryitk hY ijs dy nOjvfn afgU jnfb mYrIE dUmo ny ikbYWksqfnIaF dy supny cknfcUr kr idwqy hn. ipClI subfeI asMblI ivwc aYksIEN zYmokryitk pfrtI dy isrPL 5 mYNbr sn qy AuhnF df 5 qoN 41 qwk df CVwpf isafsI pMzqF nMU hYrfn kr irhf hY.

          ipCly 129 sflF ivwc pihlI vfr sUby ivwc Gwt igxqI srkfr hoNd ivwc afeI hY. srkfr qF BfvyN iPr ilbrl pfrtI dI hI bxI hY pr Gwt igxqI srkfr bnx kfrn ilbrl afgU aqy pRImIar XF sLrya hux bhuq kmjLor afgU bx ky rih gey hn aqy asl rfjsI dbdbf mYrIE dumo dy hwQ af igaf hY. jy iksy kfrn ikbYWk dI Gwt igxqI srkfr nyV BivK ivwc izwg pYNdI hY qF ies df iswDf lfB mYrIE dumo aqy Aus dI aYksIEN zYmokryitk pfrtI nMU hI hovygf. keI ivsLlysLkF nMU qF hux mYrIE dumo jldI hI sUby dy pRImIar dI kursI vwl vDdf njLr afAuNdf hY. aYksIEN zYmokryitk 1994 ivwc Es smyN hoNd ivwc afeI sI jd sUby ivwc vwKvfdIaF df pUrf bolbflf sI.

          iehnF coxF ivwc subfeI ilbrl pfrtI nMU kul peIaF votF df 33[08%, ey[ zI ikXU (aYksIEN zYmokryitk) nMU 30[80% aqy pI[ ikXU (pfrtI ikbYWkvf) nMU 28[32% votF pRfpq hoeIaF sn. bcdIaF 7%  dy krIb votF grIn pfrtI aqy horF nMU peIaF sn. iehnF coxF ivwc ilbrl pfrtI nMU 26 sItF, sfl 2003 dIaF coxF qoN Gwt imlIaF hn aqy votF 13% Gwt peIaF hn. cMgI gwl iewh hoeI hY ik ilbrlF nMU pey ies Gfty df lfB ikbYWksqfnIaF nMU nhIN hoieaf sgoN qIjI iDr aYksIEN zYmokryitk pfrtI nMU hoieaf hY.  ieh qIjI pfrtI ikbYWksqfnIaF dIaF vI 5% votF BMnx ivwc kfmXfb rhI hY. jy Gftf ipaf hY qF ieh ikbYWksqfnIaF nMU hI ipaf hY ijhnF dI sport isrPL 28[32% hI rih geI hY. ilbrl aqy aYksIEN zYmokryitk dovF dI rlvIN sport 63[88% bxdI hY aqy ieh dovyN PYzrilt pfrtIaF hn. ies qrF ikbYWk ivwc vwKvfdI ikbYWksqfnIaF nMU bhuq krfrf Jtkf lwigaf hY.

          XF sLrya BfvyN subfeI ilbrl pfrtI dy afgU hn pr AuhnF dIaF jVF PYzrl kMsrvtv pfrtI ivwc hn ijs kfrn pRDfn mMqrI hfrpr nfl AuhnF dI ilbrl afgU styPLn izEN nfloN ikqy vwD bxdI hY. nOjvfn afgU mYrIE dumo ikbYWk ivwc subfeI pwDr `qy kMsrvtv pfrtI vrgIaF nIqIaF dI numfieMgdI krdy hn ijs kfrn sRI hfrpr nfl AuhnF dI isDFqk nyVqf bxdI hY. ipClIaF PYzrl coxF ivwc sRI dumo ny sUby ivwc 10 kMsrvtv kYNzIzyt kfmXfb krn ivwc Kfs rol adf kIqf sI. iehnF coxF ivwc ikbYWksqfnIaF nMU qF Jtkf lwigaf hI hY pr ies dy nfl hI sUby ivwc PYzrl kMsrvtv pfrtI leI vI vDIaf mhOl isrijaf igaf hY. hux sRI stIvn hfrpr ikbYWk ivwc kMsrvtv pfrtI leI asfnI nfl 10 qoN vwD sItF hfsl krn dI afs kr skdy hn.

          ies hfr nfl ikbYWksqfnIey dy KymyN ivwc qF KlblI mc geI hY aqy hfr dy kfrnF df postmftm ho irhf hY. pfrtI ikbYWkvf dy keI afgUaF ny ies hfr leI pfrtI dy afgU aFdry boiesklyar dI sLKLsLIaq nMU grdfinaF hY. AuhnF ivwc ikRsLmy dI Gft, lokF nfl rfbqf kfiem krn ivwc asPLl rihx aqy aFdry dy smilMgI hox nMU ies hfr dy muwK kfrn grdfinaF jf irhf hY. kuJ ikbYWksqfnIaF df kihxf hY ik afgU aFdry boiesklyar dy smilMgI hox kfrn Auh lokF nfl awK nhIN imlf sky. iehnF afgUaF df kihxf hY ik smilMgI hox kfrn afDry dI CvI DMudlI rhI hY.

          iek hfry hoey vwKvfdI kYNzIzyt rfsyLl ggnUn df kihxf hY ik Auh smJdf hY ik ikbYWk dy lok bhuq Kuwl idly hn qy smilMgIaF nMU nPLrq nhIN krdy pr lok ieh afKdy rhy hn ik pfrtI ikbYWkvf df smilMgI afgU  pirvfrF dI numfieMdgI ikvyN krygf? jd smilMgI sLfdIaF dy kfnUMnIkrn df ivvfd cwl irhf sI qF ikbYWk dy lok ies swB nMU njLraMdfjL krn vfsqy iqafr dwsy jFdy sn. pr ikbYWk dy lok bhuq ilbrl ivcfrF dy huMdy hoey vI aMdroN kYQoilk sMprdf dy pYrokfr hn. ikbYWk dIaF coxF qoN pihlF vI kuJ lokF vloN ieh KdsLf jLfhr kIqf igaf sI ik ikbYWk dy lok nMgy-icwty rUp ivwc iksy smilMgI ivakqI nMU sUby df pRImIar nhIN bxfAuxgy jo hux swc sfbq hoieaf hY.

          AuNJ BfvyN kYnyzf dy keI isafsI afgU hux qwk afpxy nMU sLryafm smilMgI dws cuwky hn pr iksy isafsI pfrtI dy afgU dy rUp ivwc sRI aFdry boiesklyar pihly afgU sn ijhnF smilMgI hox df aYlfn kIqf sI. ies qoN pihlF aYn zI pI dy keI trmF rih cuwky aYm pI sivMz rfibnsn ny 12-13 sfl pihlF sMsd ivwc KV ky smilMgI hox df aYlfn kr ky smuwcy dysL nMU hYrfn kr idwqf sI. Auh iqMn ku trmF aYm pI rhy aqy iPr iksy afksLn dI dukfn qoN kiQq muMdrI corI dy kys kfrn asqIPLf dy gey sn. PYzrl coxF ivwc AuhnF iPr aYn zI pI kYNzIzyt vjoN iksmq ajmfeI sI pr hfr gey sn.

          EntrIE dy ishq mMqrI sRI smidrmYn vI smilMgI hoxf kbUl kr cuwky hn aqy AuhnF dI smilMgI dosqI aqy sLfdI vI lok crcf df ivsLf bxI sI.

          eysy qrF PYzrl ilbrl aqy sfbkf mMqrI skft brfiesn vI smilMgI hox df sLryafm aYlfn kr cuwky hn aqy ilbrl pfrtI dy afgU dI dOV ivwc vI sLfml rhy hn, pr hfr gey sn. ieh sfry isafsI afgU jLrUr sn pr iksy pfrtI dy muwK afgU nhIN sn. sRI aFdry iksy isafsI pfrtI dy pihly pRmuwK qy zklyzrz smilMgI afgU sn ijhnF nMU ikbYWk ivwc hfr df sfhmxf krnf ipaf hY. ikbYWksqfnIaF dI hfr dy kfrnF ivwc afgU dI smilMgqf vI iek aihm kfrn igxI jf rhI hY. vwKvfdI lihr nMU ies nfl BfrI swt vwjI hY qy ikbYWksqfnIaF nMU smilMgI afgU mihMgf ipaf hY.

          mMno BfvyN nf mMno PYzrl ilbrl pfrtI nMU smilMgI sLfdIaF df smrQn vI bhuq mihMgf ipaf hY. smilMgI sLfdIaF dy ihwk Tok ky kIqy smrQn kfrn pfl mfritn nMU mUMh dI KfxI peI sI aqy keI votr ies vfsqy ilbrl pfrtI nMU ajy qwk vI muafPL krn vfsqy iqafr nhIN hn. ilbrl pfrtI dy keI pwky sportr ies kfrn dsf leI ilbrl pfrtI qoN dUr ho gey hn. iehI kfrn hY ik kuJ dysI ilbrl afgU hux kbwzI tUrnfmYNtF `qy mUMh ivKfAux dI vI jLurrq nhIN krdy.

          ikbYWksqfnIaF dI Gt rhI qfkq dysL vfsqy iek suLB sLgun hY. ies nfl nyV BivK ivwc iksy vwKvfdI rYPrYNzm df zr KLqm ho igaf hY aqy dysL dI afriQkqf `qy vwKvfdI ltkdI qlvfr hfl dI GVI htf leI geI hY. sMn 1995 ivwc dysL Es smyN tuwtx dy iknfry af igaf sI jd ikbYWksqfnIey rPrYNzm ijwqx dy njLdIk hI phuMc gey sn. ies rPLrYNzm ivwc ikbYWksqfnIey 49[5% votF hfsl kr gey sn aqy dysLvfdI iDr 50[5% votF lY ky msF jyqU rhI sI.

 

ryzIE kYnyzf ny muafPLI mMgI!

          ryzIE kYnyzf ny 26 mfrc dI rfq nMU cox nqIjy nsLr krn vkq sUby dy pRImIar sRI XF sLrya nMU hfr igaf aYlfx kfrn sRI sLrya qoN muafPI mMg leI hY. jd vwK vwK mIzIaf adfiraF ny ryzIE kYnyzf dy hvfly nfl ieh KLbr nsLr kr idwqI sI ik pRImIar sLrya afpxI sIt hfr gey hn qF hr pfsy hYrfnI pfeI jf rhI sI. ilbrl pfrtI dI ijwq BfvyN iehnF coxF ivwc musLkl jfpdI sI pr sRI sLrya dy hfr jfx dI iksy nMU vI afs nhIN sI. sRI sLrya 1998 qoN sLyarbruwk sIt qoN ijwqdy af rhy hn aqy 26 mfrc dIaF coxF ivwc vI ieh sIt afKr 1332 votF dy Prk nfl ijwq hI gey hn. pr ryzIE kYnyzf vloN lgfqfr awD GMtf hfr gey grdfny jfx nfl, ryzIE kYnyzf nMU Kud bhuq byXkInI df sfhmxf krnf ipaf sI. ryzIE kYnyzf ikbYWk ivwc sI[ bI[ sI[ dI PrYNc srivs dI numfieMgdI krdf hY. sI[ bI[ sI[ dy Ep pRDfn islvyn lfPrMs ny sRI XF sLrya nMU 30 mfrc nMU iek pwqr ilK ky ies kuqfhI dI muafPLI mMg leI hY. AuhnF afiKaf hY ik sMsQf ies kuqfhI dy kfrnF dI jFc kr rhI hY qF ik ajyhI kuqfhI BivK ivwc vfprn qoN rokI jf sky.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


nihrU-gFDI Kfndfn dy icrfg df hfsohIxf ibafn!

          bIqy hPqy nOjvfn kFgrsI afgU rfhul gFDI ny XU[pI ivDfn sBf dIaF agfmIN coxF dy mwdynr afpxy cox pRcfr dOrfn musilm bhu igxqI vfly Kyqr idEbMd ivKy ieh ibafn idwqf sI ik jdoN 1992 `c bfbrI msijd Zfhux dI Gtnf hoeI sI, jykr AunHF dy pirvfr df koeI vI mYNbr Aus smyN isafsq ivwc srgrm huMdf qF ieh Gtnf nf vfprdI.  AuhnF dy pirvfr qoN rfhul df Bfv nihrU-gFDI pirvfr qoN sI jo 1992 dI nrismFH rfE srkfr smyN qfkq qoN bfhr sI. kFgrs pfrtI ny rfhul gFDI df XU[ pI[ df ieh dOrf roz sLoa df nfm dy ky bhuq AuBfiraf sI ijs df ieko iek mksd rfhul gFDI leI qfkq dI kursI vl jFdf rsqf hor sfjgLfr krnf sI.

          ieh bcgfnf ibafn dfgx smyN rfhux gFDI ieh Buwl gey sn ik 1992 ivwc ijs kFgrs pfrtI dI srkfr sI Auh AuhnF dI dfdI ieMdrf gFDI dy nfm `qy ieMdrf kFgrs dy nfm `qy jfxI jFdI sI aqy Aus srkfr dy KLjLfnf mMqrI zf: mnmohx isMG awj dysL dy pRDfn mMqrI hn aqy pRxfb muKrjI aqy keI hor ies srkfr ivwc mMqrIaF dIaF kursIaF `qy ibrfjmfn hn. 1992 ivwc pRDfn mMqrI rhy rfE ikAuNik svrg isDfr cuwky hn ies leI ieh dosL iswDf mnmohn isMG aqy pRxfb muKrjI vrigaF `qy mfr krdf hY.

          rfhul gFDI vloN ijLkr ikAuNik bfbrI msijd igrfAux df kIqf igaf sI ies leI Bfjpf vI ies ibafn `qy bhuq qVPI hY. kFgrs pfrtI nMU vI ies ibafn dI sPLfeI pysL krnI peI hY ik rfhul iksy kFgrsI afgU dy iKlfPL nhIN bol rhy sn. bIbI sonIaF gFDI afpxy byty rfhul gFDI nMU jldI pRDfn mMqrI dI kursI qwk pujdf krn ivwc bhuq bycYn jfpdI hY pr rfhul ajy ies Xogqf dy nyVy qyVy Zukdf njLr nhIN afAuNdf. bfbrI msijd kFz ivwc mOky dI kFgrs srkfr dI imlIBugq nf huMdI qF kfrsyvkF aqy Bfjpf dI kI mjLfl sI ik Auh bfbrI msijd Zfh jFdy. drasl bfbrI msijd Zfhux df rsqf qF rfhul dy bfp mrhUm rfjIv gFDI dy kfrjkfl ivwc Aus smyN hI Kuwl igaf sI jd AuhnF ivvfdgRsq ZFcy dy njLdIk isLlf-inafs dI afigaf dy idwqI sI. puwCxf qF ieh vI bxdf hY ik afKr bfbrI msijd df JgVf AuhnF dI dfdI dy lMby rfjkfl aqy Aus qoN pihlF AuhnF dy nkVdfdf jvfhr lfl nihrU dy vyly ikAuN nf hwl kr ilaf igaf? kI ies ivvfd nMU eynI dyr cldf rwKxf dysL dy ihwq ivwc sI jF ik kFgrs pfrtI dI votF dI isafsq dy ihwq ivwc sI?

          rfhul gFDI df ieh ibafn iek hor Brm df vI Jlkfrf mfrdf hY aqy ieh hY nihrU-gFDI pirvfr df dysL aqy GwtigxqIaF dy hwkF dy sflm rKvfly hox df Brm. ajLfdI qoN bfad jvfhr lfl nihrU df rfjkfl dysL ivwc siQr jmhUrI injLfm sQfipq krn df kfl sI ijs ivwc nihrU dI BUimkf bhuq aihm sI. iensfnI KfmIaF dy nfl nfl nihrU ivwc isPLqF dI vI Gft nhIN sI ijs df bhuqf lfB ipwCoN rfhul dI dfdI bIbI ieMdrf gFDI ny AuTfieaf aqy awj vI AuhnF df Kfndfn AuTf irhf hY.

          nihrU dy mukfbly rfhul dI dfdI dI BfrqI jmhUrIaq nMU vwzI dyx 1975-77 dI aYmrjMsI sI ijs dOrfn bIbI ny jmhUrIaq nMU jVoN AuKyVn ivwc koeI ksr bfkI nhIN sI CwzI. KusLiksmqI nfl dysL ivwc jmhUrIaq eynI jVH PV cuwkI sI ik bIbI ies nMU pUrI qrF AuKyV nf skI. nihrU-gFDI pirvfr dy nfm `qy krYizt lYx vfly rfhul gFDI nMU zYivt lYx leI vI iqafr rihxf cfhIdf hY ikAuNik krjLy dI lfeIn vI bhuq lMbI hY. nihrU dy jLmfny ivwc dysL ivwc BfrI ieMzstrI lgfAux df kMm sLurU hoieaf sI jo bIbI gFDI dy jLmfny ivwc votF dy lflc-vws aMny smfjvfd ivwc bdl igaf sI. ijs df lokF nMU BfrI KimafjLf Bugqxf ipaf aqy ies dy iswty vjoN dysL afriQk qrwkI dy mfmly ivwc kimAUinst cIn qoN vI pCV igaf.  nrismFH rfE dy vyly zf: mnmohn isMG dy KLjLfnf mMqrI bnx qwk dysL dIvflIaf hox dy iknfry puwj cuwkf sI.

          bIbI gFDI dy rfjkfl ivwc jo hor bd-mgjLIaF hoeIaF sn jy AuhnF `coN kuJ ku df ihsfb jnfb rfhul gFDI nMU dyxf pY jfvy qF lYxy ky dyxy pY jfxgy. awj Bfrq nMU ksLmIr ivwc bIqy 25 ku sflF qoN BfrI hiQafrF nfl lYs dihsLqvfd df sfhmxf krnf pY irhf hY. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik ies ipwCy pfiksqfn df hwQ irhf hY aqy ies ivvfd dI jVH dysL dI vMzy ivwc hY. pr swc ieh vI hY ik ies nMU ivrft rUp dyx ivwc bIbI gFDI dIaF pfVo qy rfj kro dIaF nIqIaF dI vI vwzI dyx hY. ieh bIbI gFDI hI sI ijs ny ksLmIr ivwc PfrUK abduwlf dI nYsLnl kfnPrMs pfrtI dI cldI srkfr quVvfAux vfsqy PfrUK dI pfrtI doPfV krvfeI sI. ies kMm vfsqy bIbI ny PfrUK dy BxoeIey jI[ aYm[ sLfh nMU vriqaf jo kuJ vDfiek lY ky nYsLnl kfnPrMs nfloN bIbI dy ieCfry `qy awz ho igaf aqy kFgrs dI mdd nfl ksLmIr df muwK mMqrI bx igaf. bIbI ieh vI BlIBFq jfxdI sI ik jI[ aYm[ sLfh BrosymMd afgU nhIN sI aqy srhwdpfr vwKvfdIaF dy sMprk ivwc sI. ieh srkfr qF BfvyN bhuq dyr nf cwl skI pr ies dOrfn vwKvfdI lihr jLrUr pUry jLor nfl cwl peI jo awj qwk DMmx df nfm nhIN lY rhI qy hjLfrF jfnF df KO bx cuwkI hY.

          bIbI dy rfjkfl ivwc hI asfm ivwc ivdysLIaF df muwdf BiKaf sI ijs ivwc hjLfrF lok kql hoey sn aqy asfm ivwc vwKvfdI lihr pYdf hoeI sI jo ipwCoN afsm gx-pRIsLd dy rUp ivwc bdl geI pr dysL aqy lokF df nuksfn bhuq ho igaf sI.

          bIbI dy rfjkfl `c hI lMkf dy amn nMU awg lgfeI geI sI jo awj qwk BFbV bx ky mc rhI hY aqy bIbI dy byty qy rfhul dy bfp mrhUm rfjIv gFDI dI jfn lY cuwkI hY. lMkf ivwc Gwt igxqI qfimlF aqy bhu-igxqI isnhflf nsl dy lokF ivwc KVkdI qF jLrUr sI pr ies KfnfjMgI df muwZ vI bIbI dIaF nIqIaF ny hI bMinaF sI. sLIq-XuWD dy smyN jd dunIaF do kYNpF ivwc vMzI hoeI sI qF amrIkf lMkF dI qirnkmlI nfmI bMdrgfh nMU vrqx lwg ipaf sI. lMkf srkfr afriQk lflc vws aqy Bfrq nMU awKF ivKfAux vfsqy ies zUMGy pfxI dI bMdrgfh dI vrqoN amrIkf nMU krn dI afigaf dy rhI sI. kUtnIqk pwDr `qy asPl rihx qoN bfad bIbI ny qfiml kfrz Kyzxf sLurU kIqf aqy BfrqI POj dy syvfmukq qfiml aPsrF nMU  lMkF ivwc bfgIaF nMU hiQafrbMd krn vfsqy vriqaf. awj qfiml bfgI Bfrq leI isrdrdI bxy hoey hn. Bfrq afpxy dwKxI sUby dy qfiml vsnIkF dIaF BfvnfvF kfrn ies ilty nfm dI KUMnKfr lihr df sKLq ivroD vI nhIN krdf aqy lMkf dI byloVI vMz vI nhIN hox dyxI cfhuMdf.

          blU stfr aprysLn aqy pMjfb ivwc vwKvfd dy bIj vI bIbI gFDI dIaF pfVo qy rfj kro dIaF nIqIaF df hI iswtf sI ijs dI dysL aqy sUby nMU BfrI kImq adf krnI peI hY. 20 sfl dI asiQrqf, kqlogfrq, qrwkI ivwc rukfvt  aqy lohVy df afriQk nuksfn hoieaf hY. awj vI iek pfsy vwKvfdI nvIaF GfVqF GVH rhy hn qy dUjy pfsy kFgrs pfrtI iPr purfxI Kyz Kyzx qoN bfjL nhIN af rhI. kFgrsI muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG dI pMjfb coxF dI hfr df swB qoN vwD duwK vwKvfdI lfxy nMU hI hoieaf hY aqy ieh koeI sbwb dI gwl nhIN hY ieh iehnF dI afpsI sFJ dI mUMhboldI qsvIr hY. jnfb rfhul gFDI dI dfdI dy Kfqy ivwc bws iewko iek krYizt vflI gwl 1971 dI ihMd-pfik jMg hY ijs df nqIjf bMglf dysL dI kfiem ivwc inkilaf sI aqy Bfrq nMU iewko smyN pUrb qy pwCm dy do bfrzrF `qy jMg df KLqrf hmysLf leI tlL igaf sI.

          Bfrq dy pRDfn mMqrI dI kursI qwk awpVn qoN pihlF jnfb rfhul gFDI nMU Gwt Gwto  Bfrq df vMz qoN bfad df ieiqhfs jLrUr, nihrU-gFDI pirvfr dy csLmy lfh ky pVH lYxf cfhIdf hY. ies ivwc jnfb rfhul gFDI aqy dysL dovF df hI Blf hY.

         

kYptn amirMdr isMG sfnH vI hY qy gAU df jfieaf vI

 

          sfbkf muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG nvIN ivDfn sBf dy gTn df phly idn df iejlfs atYNtz krky kd dysL ivwcoN gfieb ho gey ies df pqf AuNdoN hI lgf jd AuhnF brqfnIaF qoN ieh ibafn dfg idwqf ik Auh zfktrI ielfj vfsqy brqfnIaF afey hn. nfl hI KLbr ieh vI af geI ik brqfnIaF Bwj afAux vfly Auh iekwly nhIN hn AuhnF df mIzIaf slfhkfr Brq ieMdr isMG cfhl vI brqfnIaF nMU Bfg lgf irhf hY. crcf qF sfbkf mMqrI cODrI jgjIq isMG dy brqfnIaF ivwc phuMx jfx dI vI hoeI sI pr hux pqf lwgf hY ik Auh ajy Bfrq ivwc hI ikqy Cupy bYTy hn aqy amirMdr isMG dy dysL pqrx `qy hI pRgt hoxgy.

          kYptn dy sFZU BfeI s: ismrnjIq isMG mfn ny qF ieh ibafn dfg idwqf sI ik kYptn nMU idl df koeI rog nhIN hoieaf sgoN  kYptn df idl corI ho igaf hY. ikAuNik idl df kiQq cor ies smyN brqfnIaF ivwc hY ies leI kYptn vI brqfnIaF ivwc hY.  hYrfnI dI gwl hY ik kYptn df iek pfiksqfnI aOrq nfl ieCk-pycf pY jfx df dosL ivroDIaF qoN pihlF AuhnF dy sFZU aqy sFZU qoN vI pihlF pMjfb dy Es pMjfbI prcy ny lfieaf sI jo pMj sfl kYptn df pfxI Brdf irhf sI aqy akflI dl bfdl qy bfdl pirvfr nMU kYptn df pfxI pI pI kosdf irhf sI.

          kYptn ny pihlF qF lMdn qoN bfdl nMU kFgrsI afgUaF nMU qMg krnoN bfjL af jfx dI bVHk mfrI sI aqy jd swidaf af jfvFgf afiKaf sI pr jd istI sYNtr Gutfly dy bkfiedf dosL lwg gey qF mYN  afpxy vkIlF dI slfh nfl afvFgf afKx lwg pey. ies iqlkxbfjLI nfl kYptn df afpxf aks bhuq Krfb hoieaf hY aqy koeI ieh mMnx vfsqy iqafr nhIN ik kYptn ielfj vfsqy hI brqfnIaF afey hn. hux qF suwK nfl AuhnF dy mIzIaf slfhkfr vI zfktrI aDfr `qy hI brqfnIaF bYTy hn aqy bhfnf blwz pRYsLr kfrn zfktrF vloN arfm krn dI slfh df lgf rhy hn. dunIaF ivwc hr rojL jhfjL nMU JUt rhy qkrIbn 50% vpfrI blwz pRYsLr qoN pIVHq hn pr jnfb cfhl nMU bfdl-pRYsLr hoieaf pRqIq huMdf hY ijs dI ajy AuhnF nMU kft njLr nhIN afAuNdI. AuWKlI ivwc isr dy ky kYptn nMU hux mohilaF qoN nhIN zrnf cfhIdf aqy qurMq pMjfb prq jfxf cfhIdf hY. nhIN qF bVHk qy mok df ieko smyN vrqfrf AuhnF dy aks nMU hor DuMdlf kr dyvygf.

 

5 Dfrf vfly pRgt hoey:

          pMjfb ivwc pfxIaF bfry Dfrf 5 rwd krvfAux vfly acfnk hI pRgt ho gey hn pqf nhIN ieh lok kYptn dy rfj vylLy ikwQy sn? ieh AuhI lok hn jo kYptn dy sohly gFAuNdy sn ik Aus ny pMjfb dy pfxIaF df mfmlf hwl kr idwqf hY. jy kYptn ny pfxIaF df mfslf hI hwl kr idwqf sI qF iPr Dfrf 5 df rOlf hux ikAuN pfieaf jf irhf hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


hnyr seIN df, iemIgrMtF dI sYtlmYNt bhfny srkfr qoN hor moty gwPLy mMgy jf rhy hn!

          2006 dI mrdmsLumfrI dy aMkVy bIqy hPLqy jfrI kIqy gey hn ijhnF muqfibk kYnyzf dI abfdI hux 31[6 imlIan qoN twp geI hY. sfl 2001 qoN 2006 dOrfn dysL ivwc 1[2 imlIan nvyN iemIgrMt afey hn ijhnF kfrn abfdI ivwc ieh vfDf sMBv ho sikaf hY. AuNJ jy ies dOrfn afey iemIgrMtF nMU mnPLI kr ky dysL aMdr jMmy bwicaF dy aDfr `qy ihsfb lgfieaf jfvy qF abfdI ivwc vfDf isrPL 4 lwK ivakqIaF df hI hoieaf hY. iemIgrMtF qoN ibnF dysL dI abfdI ivwc eynf vfDf sMBv nhIN sI . swc qF ieh hY ik dysL aMdr jMmy bwicaF nfl jo abfdI ivwc 4 lwK df vfDf hoieaf hY Auh vI bhuqf iemIgrMtF dy GrIN pYdf hoey bwicaF kfrn hI hoieaf hY.

          ies qrF kYnyzf dI abfdI ivwc 2001 qoN 2006 qwk kul 5[4% df vfDf hoieaf hY jo ik jI-8 dysLF ivwc swB qoN vwD hY. kYnyzf afey 1[2 imlIan iemIgrMtF ivcoN bhuqy EntyrIE sUby ivwc sYtl hoey hn ijs nfl sUby dI abfdI ivwc kul vfDf 6[6% df hoieaf hY. igxqI krIey qF EntyrIE dI abfdI ies smyN dOrn (2001-2006) 750,000 vDI hY aqy ies vfDy ivwc 600,000 dI igxqI nvyN iemIgrMtF dI hY. 

          pMjfbIaF smyq keI iemIgrMt BfeIcfry afp vI isafsq ivwc srgrm ho rhy hn  aqy AuhnF dy bhfny isfasq vI grmf rhI hY. iemIgrMtF dIaF votF lYx vfsqy vwK vwK isafsI pfrtIaF iemIgrMtF dIaF chyqIaF hox df zrfmf krdIaF hn. ilbrl ies zrfmy ivwc iqMn dhfikaF qoN bhuq kfmXfb rhy hn. ilbrlF ny 13 sfl iemIgrMtF dIaF jybF ivcoN hYWz tYks lgf ky keI keI sO imlIan zflr vI incoiVaf hY, mfipaF dIaF spFsrisLp arjLIaF dIaF 10-10 iklo mItr lMbIaF lfeInF vI lgfeIaF hn pr iemIgrMtF dy chyqy hox df ptkf vI awj qwk afpxy kbjLy ivwc hI rwiKaf hY. 

          iemIgrMtF dy nfm `qy sUbfeI srkfrF aksr PYzrl srkfr qoN motf PMz hfsl krdIaF hn aqy iPr ies PMz df ihwsf sLihrI srkfrF aqy hor syvfvF dyx vflIaF sMsQfvF nMU vI vMizaf jFdf hY. PMz iks nMU mfVf lgdf hY? dunIaF ivwc sfrf rOlf hI PMzF df hY.

          aksr bhuq sfry nvyN iemIgrMt, Kfskr pVHy ilKy iemIgrMt keI keI sfl GtIaF jfbF krdy hn. AuhnF dy srtIPIkyt iewQy dy adfiraF nMU cMgy nhIN lgdy aqy AuhnF kol knyzIan akspIrIaMs nhIN huMdf jo AuhnF dy hwzF ivwc bYT jFdf hY. hovy vI ikvyN ajy huxy qF kYnyzf afey hn qy knyzIan akspIrIaMs ikhVF mF dy pyt ivwc hfsl ho jfxf sI? dUjy pfsy dysL ivwc zfktrF, ieMjnIarF aqy hor qknIkI lokF dI Gft hY jd ik keI nvyN iemIgrMt zfktr, ieMjnIar qy qknIsLn tYksIaF clf ky gujLfrf kr rhy hn. bhuq hI anOKf vrqfrf hY aqy ies bhfny  iemIgrMtF dI sYtlmYNt leI hor gwly mMgxy bhuq asfn kMm hY. vyKo jI Plfxf pI aYc zI tYksI clf irhf hY! idE PMz qF ik iemIgrMtF dI sYtlmYNt ho sky aqy AuhnF nMU izgrIaF muqfibk zukvIaF jfbF dvfeIaF jf skx.

          sLONkI nMU lgdY ik jfbF ivwc aVcx dy keI kfrn ho skdy hn ijhnF ivwc muwK kfrn sQfnk adfiraF dy knyzIan akspIrIaMs df aiVaf hoieaf BwKVf muwK hY. ivdysL ivcoN ley srtIPIkytF df knyzIan-krn ijs nMU avYlUeysLn afiKaf jFdf hY vI rukfvt bxdf hY ikAuNik keI ivdysLI ividawk adfiraF df imafr knyzIan imafr nfl mycxf bhuq musLkl hY. nslvfd vI QoVHf bhuqf jLrUr ies ivwc rukvt pfAuNdf hY. rhI gwl iemIgrMtF dI sYtlmYNt vfsqy hor PMzF dI, ieh gwl sLONkI dI smJ qoN bfhr hY ik ieh PLMz ikwQy Krcy jf rhy hn?

          jLrf ies PMz dy zflrF dI igxqI qF kr ky vyKo ik ieh ikMny hn. jnfb pfl mfritn dI ilbrl srkfr ny EntyrIE sUby dI srkfr nMU iemIgrMtF dI sYtlmYNt vfsqy motf gwPf idwqf sI. ies gwPLy dI rkm sI 920 imlIan zflr jo ik sUby nMU sfl 2011 qwk iemIgrMtF dI sYtlmYNt vfsqy idwqy jfxy hn. sUby nMU pRqI iemIgrMt $3400 PYzrl srkfr idMdI hY. jhfjL ivcoN  nvF iemIgrMNt Auqrdy sfr hI EntyrIE sUby dy Kfqy ivwc $3400 izwg pYNdf hY. pr dUjy pfsy ikbYwk sUby nMU ies nfloN vwzf gwPLf imldf hY. ikbYWk nMU pRqI iemIgrMt $4000 zflr imldf hY. ieh swB kuJ purfxI PYzrl ilbrl srkr vloN qYa kIqI geI nIqI muqfibk hY ies ivwc ajy hfrpr srkfr ny koeI adlf-bdlI nhIN kIqI.

          EntyrIE nMU sLfied ieqrfjL hY ik ikbYWk nMU gwPLf vwzf ikAuN imldf hY pr ikbYWk df qrk hY ik ies PrYNc sUby ivwc PrYNc bolI KLqry vwl vD rhI hY aqy nvyN iemIgrMtF dy ikbYWkIkrn vfsqy vfDU mfieaf dI loV hY.

          PYzrl srkfr qoN hr sUbf iemIgrMtF dI sYtlmYNt vfsqy hor vwzf gwPLf cfhuMdf hY aqy keI iemIgrMt gwPLy dI imkdfr jF rkm sux ky KusL ho jFdy hn ikAuNik ieh AuhnF df nfm lY ky idwqf jFdf hY. sLONkI jfnxf cfhuMdf hY ik ieh ikwQy aqy ikvyN Kricaf jFdf hY?

          bIqy 25 ku sflF ivwc kYnyzf ivwc sLONkI df afpxf pirvfr CVwpy mfr ky viDaf hY.  sLfied hI koeI sfl aYsf hovygf ijs ivwc sLONkI dy vD rhy pirvfr ivwc koeI nvF iemIgrMt torFto eyarport `qy nf Auqiraf hovy. Xfr, imqr, cfcy, qfey, BUaf, PUPy, mfmy, mfsIaF qy iehnF sfiraF dy awgoN nUMhF, juvfeI qy kuVm, kuVmxIaF hux ies dysL nMU Bfg lgf rhy hn. qy EntyrIE srkfr nMU pRqI nvF iemIgrMt $3400 hux iml irhf hY aqy pihlF ies qoN kuJ Gwt imldf irhf hovygf.

          sLONkI jd afpxy afl-duafl `qy ingfH mfrdf hY qF iksy vI nvyN iemIgrMt dI sYtlmYNt `qy srkfr df koeI zflr Krc hoieaf njLr nhIN afAuNdf. jF qF srkfrF iPr sLONkI dy nvyN afey irsLqydfrF nfl sLONkI dy ivcfrF kfrn ivqkrf kr rhIaF hoxgIaF aqy sfry PMz afpxy  cfrtrvfdI chyiqaF dy nvyN irsLqydfrF dI sYtlmYNt vfsqy Krc krI jf rhIaF hox geIaF jy nhIN qF iPr ieh PMz iksy hor zUMGy KUh-Kfqy ivwc suwty jf rhy hoxgy. sLONkI cfhygf ik ies kflm dy pfTk afpxy afspfs ingfH mfrn aqy vyKx ik kI AuhnF dy iksy nvyN afey njLdIkIaF `qy srkfr ny koeI sYtlmYNt vfsqy zflr Kricaf hY?

          sLONkI qF vyKdf hY ik nvyN afey iemIgrMt afpxy bfhU bwl nfl idn rfq do do jfbF kr ky aqy Auh vI mfVIaF aqy Gwt pYsy dyx vflIaF jfbF kr ky afpxy pYr jmfAUNdy hn. AuNJ kuJ aYsy vI hn jo do ku sflF ivwc cfr ku amrIkf dy gyVy lgf ky vwzy vwzy GrF dy mflk bx ky bYT jFdy hn pr bfkI qF lhU-psInf bhf ky hI sYtl huMdy hn.

          sLONkI ny iek jfxkfr swjx qoN jd iemIgrMt sYtlmYNt PMzF dI vrqoN bfry puwiCaf qF Aus df kihxf sI ik iehnF PMzF df kuJ ihwsf qF Aus nMU pqf ikwQy jFdf hY. afpxy iek njLdIkI irsLqydfr df  nfm lY ik Aus ny dwisaf ik kuJ mhIny pihlF Aus df afpxI Drm pqnI nfl qkrfr ho igaf sI. mfmlf pirvfr ivwc ies leI nijwiTaf nf jf sikaf ikAuNik Auh irsLqydfr nvF muMdrF vflf knyzIan bx cuwkf sI qy Aus dI Drm pqnI vI pqnI Gwt qy brfbr dy hwkF vflI knyzIan aOrq vwD sI. afdmI df gozf invfAux vfsqy Aus ny iksy smfj syvI sMsQf df drvfjLf jf KVkfieaf. bws iPr kI sI afdmI aMdr ho igaf qy aOrq iek bwcy smyq dr dr dy Dwky Kfx lwgI. hux keI mhIny Dwky Kf ky dovyN afps ivwc smJOqf cfhuMdy hn pr vrdI vfly qy smfj syvI hox nhIN idMdy. sLONkI ny hYrfn ho ky puwiCaf ik ieh lok pqI-pqnI df smJOqf ikAuN nhINN hox idMdy, iehnF df kI jFdf hY? swjx jI ny dwisaf ik vrdI vfilaF df kys jFdf hY qy smfj syvIaF dI iek PfeIl bMd huMdI hY ijs nfl srkfrI PMzF dI tUtI bMd huMdI hY. ies sux ky sLONkI ny soicaf ik iemIgrMt ajyhy sYtlmYNt PMzF  qoN ibnF hI cMgy hn ho sky qF ivcfiraF nMU jfbF dy idE bfkI kMm Auh afpy sfr lYxgy.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


keI dysI knyzIan isafsqdfn eyar ieMzIaf bMb kFz dy pIVHqF nMU njLr-aMdfjL kr rhy hn

 

          jhfjL dy kfrgo-holz ivwc pey smfn ivwc rwiKaf igaf bMb Ptx qoN bfad eyar ieMzIaf df kinsLkf nfmI jMbo jYWt jhfjL jUn 1985 ivwc afirlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc KwKVIaF ho ky izwg ipaf sI. ies hfdsy ivwc amly smyq sfry dy sfry 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN dy afspfs hI jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy smfn vflIaF bwgIaF ivwc iewk sUtkys ivwc rwiKaf bMb Ptx kfrn 2 jpfnI kulI vI mfry gey sn. ieh smfn vYnkUvr qoN knyzIan pYisiPk eyar lfeIn dI PlfeIt ivwcoN toikE qoN idwlI jfx vflI eyar ieMzIaf dI PlfeIt ivwc lwdx leI lY jfieaf irhf sI. aqy mfhrF muqfibk ieh eyar ieMzIaf dy dUjy jMbo jYWt nMU qbfh krn vfsqy rwiKaf igaf sI.

          nrIqf bMb kFz vfsqy bI[ sI[ sUby df vsnIk ieMdrjIq isMG irafq cfrj kr ilaf igaf sI aqy bMb hfdsy vflI jgfH aqy ieMdrjIq isMG irafq bfry hor sbUq iml jfx kfrn Aus nMu sjLf vI iml geI sI. ipCoN ieMdrjIq isMG irafq ny eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc vI afpxf hwQ hoxf kbUl kr ilaf sI ijs leI Aus nMU pMj sfl hor sjLf hoeI sI jo Auh ies smyN Bugq irhf hY. irafq ny bMb bxfAux vfsqy iksy hor bMdy dI mdd kIqI sI ijs nMU ies kys ivwc imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY aqy ieh bMdf EntyrIE qoN bI[ sI[ nMU ies kMm vfsqy (bMb bxfAux vfsqy) igaf jF lY jfieaf igaf sI. imstr aYks irhf vI ieMdrjIq isMG irafq dy Gr hI sI pr irafq nMu imstr aYks bfry hor kuJ nhIN pqf ieh Aus ny mMinaF hY. sbUqF dI Gft kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy gey irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI adflq vloN brI kr idwqy gey sn.

          ies smyN eyar ieMzIaf bMb kFz dI qPLqIsL jsits myjr dy iek mYNbrI kimsLn vloN kIqI jf rhI hY ijs nMU knyzIan KuPIaf eyjMsIaF vloN sIkirt grdfny gey keI dsqfvyjLF nMU lY ky musLkl pysL af rhI hY. pRDfn mMqrI sRI stIvn hfrpr ny afpxI aPLsrsLfhI nMU iehnF musLklF nMU jldI dUr krn dy afdysL idwqy hn.

          ivroDI iDr ivwc bYTI ilbrl pfrtI df ies sfry mfmly ivwc vqIrf bhuq hI icMqfjnk irhf hY. jd eyar ieMzIaf bMb kFz vfpiraf sI qd kYnyzf ivwc torI pfrtI dI srkfr sI aqy ilbrl ivroDI iDr ivwc bYTy ies kFz dI jFc rfiel kimsLn qoN krvfey jfx dI mMg krdy sn. ilbrl pfrtI dy keI smrQk jF njLdIkI iswK sMgTn ijhnF ivwc ivsLv iswK sMsQf vI sLfml hY, vI ies kFz dI rfiel kimsLn qoN jFc dI mMg krdy sn. 1993 ivwc jd ilbrl pfrtI qfkq ivwc af geI qF ilbrl srkfr rfiel kimsLn dI jFc 13 sfl BuwlI hI rhI. ieh mMg aYsy TMzy bsqy ivwc pfeI geI ik ies df 13 sfl iksy ny ijLkr qwk nf kIqf. jd milk aqy bfgVI eyar ieMzIaf bMb kFz ivcoN brI ho gey qF mOky dy pRDfn mMqrI sRI pfl mfritn ny vI rfiel kimsLn dI qPqIsL krvfAux dI jgfH sRI bfb rya nMU hI ies bfry qPqIsL kr ky srkfr nMU isPLrsLF krn vfsqy afiKaf sI. bfb rya ny smuwcy surwiKaf ZFcy ivwc bhuq sfrIaF KfmIaF pfeIaF sn ijs kfrn ieh hfdsf vfprn qoN roikaf nhIN jf sikaf sI hflF ik knyzIan KuPIaf puils qlivMdr isMG prmfr aqy Aus dy keI kwtVpMQI sfQIaF ipwCy lwgI hoeI sI. 

          KuPIaf puils qlivMdr isMG prmfr aqy Aus dy sfQIaF df Es smyN vI ipwCf kr rhI sI jd zMkn nfm dy sLihr dy bfhr Gxy jMgl ivwc AuhnF tYst bMb df ivsPot kIqf sI. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc bkfiedf kys cwlx qoN bfad sjLf iml jfx aqy hux eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc afpxf kuJ ihwsf mMn lYx nfl, ijs vfsqy Aus nMU 5 sfl kYd hoeI hY, ieh gwl sfPL ho geI hY ik ies bMb kFz ipwCy iks iksm dy sMgTnF jF lokF df hwQ sI. ies bMb kFz ivwc iksy iswKI sUrq vfly ivakqI  nMU sjLf iml jfx nfl aqy hor iswKI srUp vfly lokF `qy sLwk hox nfl, sfrf iswK BfeIcfrf dosLI nhIN grdfinaF igaf aqy nf hI grdfinaF jf skdf hY. TIk Esy qrF ijs qrF inAUXfrk kFz vfsqy sfrf musilmn BfeIcfrf dosLI nhIN hY. aYsf dosL iksy ny lgfieaf vI nhIN hY. ies df ieh mqlb nhIN hY ik ies hfdsy dI hor qPLqIsL hovy hI nf aqy dosLIaF dI sLnfKLq vI nf hovy ikAuNik AuhnF dy iksy Kfs iPrky nfl sbMDq hox df KLdsLf hY.

          ies mfmly ivwc kuJ iDrF lokF nMU guMmrfh krn dI koisLsL kr rhIaF hn aqy qPLqIsL nMU iswK ivroDI afK ky BMzx dI koisLsL kr rhIaF hn. afm iswKF dy mn ivwc ieh Brm pfAux dI koisLsL ho rhI hY ik ies nfl iswKF df aks Krfb ho irhf hY. swcfeI ieh hY ik qPqIsL iswK BfeIcfry dI nhIN ho rhI AuhnF lokF dI ho rhI hY jo ies hfdsy vfsqy ijMLmyvfr hn jF ho skdy hn. scfeI ieh vI hY ik jo lok ajyhy sMLky KVy kr rhy hn Auh hI BfeIcfry df ies kFz nfl nfm joVn dy bhuqy ksUrvfr hn. jd qwk dosLIaF dI sLnfKLq nhIN ho jFdI sMikaF df bjLfr grm hI rhygf ijs kfrn ies hfdsy dI mukMml qPLqIsL sfrIaF sbMDq iDrF dy hwk ivwc hY. iswK BfeIcfry dy hwk ivwc vI ikAuNik ies kFz ivwc 60 dy krIb iswK XfqrI vI mfry gey sn aqy Gwto Gwt iek iswK, ieMdrjIq isMG irafq df ies hfdsy nfl sbMD sfbq vI ho cuwkf hY. ies crcf vI sunx ivwc afieaf hY ik jd eyar ieMzIaf ivwc qbdIl kIqy jfx vflf smfn vYnkUvr qoN torFto puwjf sI qF sfjsLI groh df iek afgU torFto eyar port `qy puwjf hoieaf sI. jy ies kFz dI qPLqIsL qoN iksy nMU zr hY qF ieh Auh lok hI ho skdy hn ijhnF df ies bMb kFz nfl iswDf jF aiswDf sbMD hY.

          jsits myjr dy nfl nfl ies kFz dI jFc knyzIan puils afr[ sI[ aYm[ pI[ vI kr rhI hY aqy ies Pors vloN juzIsLl qPLqIsL dI iqafrI kIqI jf rhI sI jo hux ivwcy rih geI hY. ieh qPqIsL kYnyzf dy aYNtI tYroirst kfnMUn dI Es mwd hyT kIqI jfxI sI jo ilbrlF dy ivroD kfrn rwd ho geI hY.

          lokF nMU ieh dws ky vI guMmrfh kIqf jf irhf hY ik ieh mwd bIqy 5 sfl ies kfnMUn df ihwsf sI aqy ieh vrqI nhIN sI geI ies leI ies dI koeI loV hI nhIN sI. 9/11 Gtnf qoN bfad jd ieh kfnUMn pfs kIqf igaf sI qF eyar ieMzIaf bMb kFz df kys cwl irhf sI ijs kfrn ies mwd df iesqymfl kIqf jfxf TIk nhIN  sI. aqy jd ies cwl rhy kys ivwc irafq nMU 5 sfl kYd aqy bfkI do brI ho gey qF puils ny ies mwd dI vrqoN dI iqafrI sLurU kIqI. sMBv hY ik puils bhuq DImI gqI ivwc cwl rhI sI pr ies df mqlb ieh nhIN hY ik aYNtI tYroirst kfnMUn dI ies mwd dI loV hI hux KLqm ho geI hY.

          ies sfry mfmly ivwc ilbrl pfrtI df ikrdfr ies leI vI sMkF dy Gyry ivwc afAuNdf hY ikAuNik pihlF qF ieh kfnMUn pfs hI ilbrlF vloN kIqf igaf sI aqy dUjf bIqy sfl dy aMq qwk ilbrl ies mwd smyq kuJ ho mwdF dI imafd vDfey jfx dy hwk ivwc sn aqy jd smF afieaf qF blfk aqy aYn zI pI nfl rlL ky ajyhf krn qoN juvfb dy gey. ilbrlF ny ies mfmly ivwc XU trn ikAuN mfrI ies bfry knyzIan mIzIey aqy sMsd ivwc BrpUr crcf ho cuwkI hY.

          sLONkI nMU bIqy hPLqy dy vYnkUvr dy iek pMjfbI prcy ivwc kuJ dysI isafsqdfnF dy ibafn pVH ky bhuq hYrfnI hoeI hY. ieh Auh isafsdfn hn ijhnF kdy eyar ieMzIaf bMb kFz dy pIVHqF dI sfr nhIN leI aqy nf hI kdy ies mfmly ivwc kdy ZukvF ibafn dfigaf hY. kYnyzf df sfbkf mwCI mMqrI sRI hrb DflIvfl isafsq qoN iknfrf kr cuwkf hY pr AuhnF nMU idwlI ivwc vfpry iGnfAuxy dMgy qF ajy Xfd hn pr eyar ieMzIaf df iGnfAuxf bMb kFz Buwl igaf hY. ies vYnkUrvr dy pMjfbI prcy ivwc hrb DflIvfl ny afiKaf hY ik AuhnF mMqrI huMidaF Bfrq srkfr qoN iswK ivroDI dMigaF dI qPLqIsL dI mMg kIqI sI aqy Auh hux iPr ies dI mMg krdy hn.  iswK ivroDI dMgy Bfrq dy mwQy `qy klMk hY aqy BfrqI isafsdfn ieh qslIm vI kr cuwky hn. eyar ieMzIaf bMb kFz vFg iehnF dMigaF dI qPLqIsL vI lmkvIN hoeI hY, kuJ lokF nMU sjLfvF vI imlIaF hn pr dosLIaF nMU AuhnF dy kfly kfry dy brfbr dIaF sjLfvF nhIN imlIaF ijs qoN hr iensfPL psMd iensfn iPkrmMd hY. Bfrq ivwc iehnF dMigaF dI BrvIN inMdf hoeI hY aqy keI rportF vI ies bfry Cfieaf hoeIaF hn. swB qoN pihlI rport hU afr igltI lgdy hwQ hI pRkfsLq kr idwqI geI sI aqy ies ivwc dosLIaF dy nfm qwk drj kr idwqy gey sn. AuhnF lokF dy nfm vI byKoPL ho ky drj kIqy gey sn ijhnF dI srkfry drbfry Dur qwk phuMc sI. ies rport nMU ilKx vfly vI bhuqy ihMdU BfeIcfry nfl sbMDq sn ijhnF swc bolx dI jLurrq kIqI sI.

          dUjy pfsy inghf mfrIey qF eyar ieMzIaf bMb kFz dy mfmly ivwc nf qF dysI isafsdfn smyq sfbkf mwCI mMqrI hrb DflIvfl dy, kdy juLrq nfl boly hn aqy nf hI kdy hU afr igltI vrgI dsqfvyjL iksy vloN ilKI geI hY ijs ivwc kfqlF vwl sMkyq kIqf igaf hovy.

          sfbkf mwCI mMqrI, mMqrI huMidaF vI eyar ieMzIaf bMb kFz bfry kuJ nhIN  kr sky aqy hux vI ies bfry KfmosL hn aqy idwlI dMigaF bfry GroN bYTy vI ibafn dfg rhy hn. kI kYnyzf ivwc vfpiraf ieh kql kFz aqy pIVHq pirvfrF dI pIVf sRI hrb DflIvfl aqy hor dysI afgUaF vfsqy koeI aihmIaq rwKI hY? ies gwl df juvfb qF Auh afp hI dy skdy hn.

          kYnyzf dI sMsd ivwc jd aYNtI tYroirst kfnUMn dIaF mwdF bfry bihs ho rhI sI qd vI  sRI hrb DflIvfl afpxIaF pRYs sytmYNtF ivwc bhuq qrlo-mwCI hoey sn. vYnkUvr dy ies pMjfbI aKLbfr ivwc sRI hrb DflIvfl dy nfl kuJ hor dysI knyzIan isafsdfnF dy ibafn vI pRkfsLq hoey hn. nfrQ zYltf dy ilbrl aYm pI sRI suwK DflIvfl ny vI sRI hrb DflIvfl vFg Bfrq ivwc vfpry ies GnOxy kFz bfry qF ibafn dfigaf hY pr kYnyzf ivwc vfpry kFz bfry KfmosL hn. ilbrl aYm pI sRI nvdIp bYNs aqy ilbrl aYm pI sRI gurbKLsL mwlI dy ibafnF nMU vI vYnkUvr dy ies pMjfbI prcy ny Kfs aihmIaq nfl pRkfsLq kIqf hY.

          hYrfnI dI gwl ieh hY ik kYnyzf dy aYNtI tYroirst aYkt dIaF mwdF dI imafd vDfAux dy mfmly ivwc ieh sfry isafsqdfn afpxI pfrtI dy bhuqy sMsd mYNbrF vFg ivroD ivwc hI KVy sn.  knyzIan sLihrIaF dI pIVHf aqy kYnyzf dI DrqI `qy vfpry swB qoN iBafnk dihsLqgrd kFz df iPkr hor kOx krygf?

-sLONkI ieMglYNzIaf


zflrF dy lflc ivwc KyqI kfimaF dI durgwq

 

          vYnkUvr ivwc kwl KyqI kfimaF dI Zuaf-ZueI krn vflI iek vYn hfdsfgRsq ho geI. 17 pMjfbI mihlf kfimaF nMU lY jf rhI ieh vYn abtsPorz njLdIk trFs-kYnyzf hfeIvya `qy do trwkF nfl tkrfAux qoN bfad puwTI-iswDI huMdI hfeIvya dy ivcfkr bxI kMkrIt dI bMnI `qy jf rukI. ies hfdsy ivwc iqMn aOrqF dI mOq ho geI aqy 14 horF nMU gMBIr swtF vwjIaF.

          ies vYn dIaF sfrIaF suafrIaF pMjfbI sn aqy ies ivwc 17 suafrIaF lwdx vfsqy ies dIaF sItF kwZ ky lkVI dy bYNc ies ivDI nfl lgfey gey sn qF ik vwD suafrIaF lwdIaF jf skx. iewh swB adlf bdlI gYr kfnMUnI qF hY hI ies dy nfl nfl gYr-iensfnI vI hY. Pfrm kfmy vI dysI sn aqy Tykydfr vI dysI hI hox df crcf hY.

          Pfrm kfimaF nMU lY jf rhI iksy vYn df hfdsfgRsq ho jfx df ieh pihlf mOkf nhIN hY ies qoN pihlF vI keI ajyhy hfdsy vfpr cuwky hn aqy jy sKLq kdm nf AuTfey gey qF ajyhy hfdsy hor keI jfnF jfx df vI kfrn bx skdy hn. kYnyzf dy ibRtsL kolMbIaf sUby ivwc vYnkUvr dy nfl lgdI pwtI ivwc KyqI KUb huMdI hY aqy ies iKwqy ivwc dysI lokF dy Pfrm vI kfPI hn. pMjfbIaF dI ies ielfky ivwc GxI vwsoN hox kfrn hr sfl nvyN iemIgrMt vI KUb afAuNdy hn. bhuqy nvyN aqy Kfskr bjLurg iemIgrMt hor koeI hunr nf hox kfrn KyqF ivwc kMm krn jogy hI rih jFdy hn. pMjfb ivcoN KyqI krdy afey hox kfrn Kyq mjLdUrI AuhnF vfsqy Gr dy kMm vFg hY.

          sLONkI afp vI keI sfl pihlF iehnF PfrmF qy byrI qoVn df kMm kr afieaf hY. jd gozy pUrI qrF juvfb dy gey qF sLONkI PfrmF dy kMm nMU alivdf afK ky torFto af visaf. aYbtsPorz dy ielfky ivwc grmIaF dy idnF ivwc PfrmF ivwc hr pfsy pMjfbI kfmy hI ivKfeI idMdy hn. bI sI dy keI dUr dUr dy sLihrF ivcoN nvyN afey bjLurg aksr iehnF PfrmF ivwc kMm krn af jFdy hn aqy PfrmF ivwc bxy kYbnF ivwc rihMdy hn. ies kMm nMU Auh stYNpF bxfAuxf vI afKdy hn Bfv an-aMplfiemYNt lYx jogy hox vfsqy hPLqy pUry kr lYNdy hn aqy iPr srdIaF ivwc Gr bYT ky byrujLgfrI Bwqf lY lYNdy hn. sLONkI ny afp vI iehnF quMn ky BrIaF vYnF dI suafrI kIqI sI.

          awj qoN 20 ku sfl pihlF Pfrm kfimaF dI hflq suDfrn vfsqy iek Pfrm vrkr XUnIan vI hoNd ivwc afeI sI. ies lihr ny Pfrm kfimaF vfsqy kMm dy hflfq suDfr ky kuJ rfhq vI duafeI sI nhIN qF keI Tykydfr keI vfr kfimaF dI imhnq vI mfr jFdy sn jF Gwt idMdy sn. ies XUnIan dy hoNd ivwc afAux dy afspfs hI 1984 ivwc hUVmwq dI hnyrI cwl peI sI ijs kfrn Pfrm kfimaF dI hflq suDfrn smyq BfeIcfry dIaF bfkI swB loVF  kurlfAuNdIaF rih geIaF sn. hr pfsy afdm-bo afdm-bo krn vfilaF df vfrf-pihrf ho igaf sI.

          ies hfdsy dI puls qPqIsL kr rhI hY aqy Kbr ivwc pMjfbI Pfrm kfimaF aqy TykydfrF df crcf ho irhf hY. tI vI `qy vI bjLurg pMjfbI Pfrm kfimaF dIaF qsvIrF ivKfeIaF geIaF hn. jo kuJ ivKfieaf jf irhf Auh iblkul swc hY aqy ies `qy ieqrfjL nhIN kIqf skdf. jy loV hY qF pMjfbI BfeIcfry nMU ies mfmly ivwc afpxy qOr qrIky suDfrn dI loV hY.      

          hux jd tuwtI hoeI vYn ivwc sItF kwZ ky Pwty lgfey gey hox dIaF KLbrF kOmI pwDr `qy nsLr ho rhIaF hn qF hr pMjfbI sLrmsfr mihsUs krdf hY. ies hfdsy df crcf gYr pMjfbI sih-kfmy aqy jfxkfr lok jd krdy hn qF sLrm ijhI afAuNdI hY. ieMJ lgdf hY ik ies bfry gwlbfq krn vflf sfzI koeI Kfs kmjLorI jfx igaf hovy.

          ieh vI pqf lwgf hY ik hfdsfgRsq hoeI vYn ajy kuJ idn pihlF hI syPLtI tYst pfs kr geI sI. pqf nhIN ieh kYsf syPtI tYst sI jF ies tYst smyN sItF dI jgfH Pwty lwgy hoey sn jF nhIN.  aYksIzYNt smyN nf vYn ivwc sItF sn aqy nf hI sIt bYltF sn. ieh vYn iclfivk nfmI ksby dy iek grIn hfAUs leI kfmy lY jf rhI sI. vrk-syPL bIsI sMsQf dy skft mYkloey ny afiKaf hY ik ies sbMDq kMpnI nMU kfimaF dI Zoaf-ZuafeI vfsqy surwiKaf dI ijMLmyvfrI Xfd krvfeI geI sI pr koeI vwzI KfmI nhIN sI pfeI geI.  Pfrm kfimaF dI XUnIan dy pRDfn crn igwl ny afiKaf hY ik subfeI srkfr Prfm kfimaF dI BlfeI dI koeI pRvfh hI nhIN krdI.

          sfl 2003 ivwc subfeI srkfr ny Auh inXm htf ley sn ijhnF aDIn Pfrm, Pfrm ivwc vrqy jfx vfly vfhnF aqy kfimaF dI Gwto Gwt qnKfh lfgU krvfAux vfsqy inspYksLn krn df pRbMD sI. jfhr hY ik ies nrmI qoN bfad axgihlIaF ivwc vfDf hoieaf hovygf.

          bI sI ivwc vwD shI pr ho ieh kuJ hr Es jgfH ivwc vI irhf hY ijwQy PfrmF df kMm cldf hY aqy nvyN iemIgrMtF dI Brmfr hY. EntyrIE ivwc vI grmIaF dI ruwq ivwc PfrmF df kMm Kuldf hY aqy bjLurg KyqI nMU kMm krn jFdy hn. surwiKaf hr iksy dI ijLMmyvfrI bxdI hY aqy jd ikqy vI koeI asurwiKaq Zoaf-ZuafeI vyKdf hY qF ies bfry ihljul krnI cfhIdI hY. 17 suafrIaF nfl BrI ies vYn nMU keIaF ny vyiKaf hovygf qy keI vfr vyiKaf hovygf pr ikMqU iksy ny nf kIqI. ies vfsqy sbMDq Tykydfr jF Aus df stfPL axgihlI leI ksUrvfr qF hY hI ies dy nfl kuJ ksUr AuhnF sfiraF df vI bxdf hY ijhnF ny aYsI Zoaf-ZuafeI vyKI jLrUr pr cuwp rhy.

          Pfrm vrkr XUnIan aqy srkfr nMU vI ies bfry ZukvyN kdm cuwkxy cfhIdy hn qF ik iensfnF nMU jfnvrF vFg qfV ky kMm krn nf lY jfieaf jfvy. zflrF dy lflc ivwc KyqI kfimaF dI durgwq krn dI afigaf nhIN idwqI jfxI cfhIdI.

 

sLkr rog ivwc hYrfnIjnk vfDf:

          bIqy hPLqy jfrI kIqI geI iek rport muqfibk EntyrIE sUby ivwc sLkr rog (zfiebtIjL) qoN pIVHq rogIaF ivwc BfrI vfDf ho irhf hY. vfDf eynf hY ik 1995 qoN 2005 qwk dy 10 sflF ivwc sLkr rog qoN pIVHq lokF dI igxqI dugxI ho geI hY. KojI rport muqfibk jy mutfpf GtfAux, isgrtnosLI kfbU krn aqy hor jLrUrI kdm nf cuwky gey qF agly 3 sflF ivwc sUby df hr 10vF ivakqI sLkr rog df mrIjL bx jfvygf.  EntyrIE sUby dy lokF ivwc mutfpf lgfqfr vDdf jf irhf hY aqy KojIaF muqfibk motfpf sLkr rog dI mF hY. sfl 1995 ivwc sUby ivwc kul 3 lwK 88 hjLfr sLkr rogI sn aqy sfl 2005 ivwc iehnF dI igxqI 8 lwK 27 hjLfr ho geI. ieMJ ieh vfDf 113% hoieaf hY. 10 sfl pihlF sUby dI vsoN df 5[2% lok sLkr rogI sn aqy hux ieh igxqI 8[8% ho geI hY aqy iqMn sflF ivwc 10% ho jfx df KLdsLf hY. iehnF rogIaF ivwc 90% ajyhy hn jo tfeIp-2 iksm dy sLkr rog qoN pIVHq hn jo sihjy sihjy lgdf hY. jIvnjfc aqy KfxpIx dIaF afdqF ies df kfrn bxdIaF hn.

          gwl KfxpIx dIaF afdqF dI kIqI hY qF sLONkI nMU afpxIaF afdqF Xfd af geIaF. sLONkI sLurU qoN bhuqf aqy cMgf Kfx df afdI sI imwTIaF cIjLF nMU qF sLONkI Auz ky pYNdf sI. pRfhuxcfrI mOky rotI Kfx vyly iGE-sLkr dI izwsL nf imly qF sLONkI syvf hI nhIN sI smJdf aqy rotI ipwCoN KIr Kfx nMU afPr nf kIqI jfvy qF sLONkI insMg ho ky guV mMg lYNdf huMdf sI. buZfpy ivwc sLkr rog qoN pIVHq huMdf hoieaf vI sLONkI gfhybgfhy jlybIaF nMU hwQ mfr lYNdf hY. idn-sud mOky sfhmxy peI imTfeIaF Cwzx nMU iks df icwq krdf hY. gjLryly df qF nfm sux ky hI sLONkI dy mUMh ivwc pfxI af jFdf hY. sLONkx qoN corIN muPLq dI rMm-rum nMU mUMh mfrn dI sLONkI dI muhfrq df koeI hor sfnI nhIN hY. pMjfbI dI khfvq rMzIaF qF rMzypf kwt lYNdIaF hn pr musLtMzy nhI kwtx idMdy vFg sLONkI qF miTafeIaF KfxIaF Cwz dyvy pr hor Kfx vfly aqy KuafAux vfly vyK ky rih nhIN huMdf.

          bIqy hPLqy sLONkI jd GroN gurdvfrf sfihb leI quiraf qF ieh Dfr ky quiraf sI ik lMgr ivwc Pokf cfh df kwp hI pIxf hY miTafeI nMU twc vI nhIN krnf. lMgr hfl ivwc jd cfh df kwp Biraf qF lokF dIaF plytF ivwc miTafeIaF dI rOxk sLONkI nMU awKF pfV pfV Jfkx lwg peI. jIB `coN Aupijaf pfxI df hVH bMnx vfsqy sLONkI ny iek rsguwlf aqy iek gulfb jfmx sLrmdy sLrmdy cwuk leI. suwK nfl sLONkx dUjy KUMjy hor mfeIaF nfl gwlIN peI hoeI sI qy tokxf iPr hor iks ny sI. miTafeI df Bog lgf ky kMD nfl pey mUhdy mfry kryt `qy bYTf sLONkI cfh dIaF cuskIaF vI lY irhf sI aqy afpxy afp nMU miTafeI Kfx vfsqy kos vI irhf sI ik acfnk inghf iek  awDKV mfeI `qy jf peI jo miTafeI vflI lfeIn ivcoN BrI plyt lY ik nfl pey myjL `qy rwK ky afpxy cfh vfly kwp ivwc KMz pf rhI sI. ieh bIbI sLONkI nfloN vI kuJ Bfry srIr dI sI aqy hONkdI hox kfrn vyKx nMU sLkr rog dI mrIjL jfpdI sI. bIbI ny cfh dy kwp ivwc eynI ku KMz pfeI ik cfh, cfh hI nhIN rhI khI jf skdI. eynI KMz vflI cfh nMU qF sIrf afiKaf jfvy qF TIk hovygf.  bIbI ny qF afpxI ishq nfl jo kIqf so kIqf pr sLONkI nMU ieh vyK ky afpxI glqI Buwl geI.

          aMgryjLI dI iek khfvq hY, XU afr vwt XU eIt Bfv qusIN EhI ho jo kuJ qusIN KFdy ho. ies leI afpxy Kfx df hr iksy nMU iKafl rwKxf cfhIdf. bhuqy ieh ijLmyvfrI afpxy jIvn sfQI nMU soNp idMdy hn. mfhr dwsdy hn ik bwicaF ivwc vD irhf motfpf hux bwicaF ivwc vI sLkr rog vrgy rog pYdf kr irhf hY ijs nfl pihlF hI jkV ivwc afey hoey ishq injLfm `qy hor Bfr aqy Krcf vD irhf hY. sLONkI Drm asQfnF `qy imwTy dI vrqoN GtfAux dI gujfirsL krnI cfhygf aqy ajyhy sfdy lMgr dI rIq sLuru krn vfsqy afKygf ijs nfl smfj ivwc arogqf nMU bl imly.

 

pMjfb ivwc eyzjL:

          Bfrq ivwc eyzjL dI bImfrI bhuq vD geI dwsI geI hY aqy srkfr hux pwbF Bfr ho rhI hY. mfhr dwsdy hn ik pMjfbI trwk zrfievr dwKx dy sUibaF qoN eyzjL rog pMjfb lY afey hn aqy hux pMjfb ivwc vI eyzjL rog dI Brmfr ho rhI hY. holy mhwly dy myly mOky pMjfb eyzjL kMtrol sosfietI vloN afnMdpur sfihb ivwc muPLq tYst kYNp lgfieaf igaf. pRbMDkF dI hYrfnI dI koeI hwd nf rhI jd kYNp ivwc tYst vfsqy afey 100 ivakqIaF ivwcoN 5 aYc afeI vI vfiers qoN pIVHq pfey gey. iehnF pIVHqF ivwc iek nOjvfn joVf vI sI jo ies vfiers qoN pIVHq pfieaf igaf. pqI trwk zrfievr sI jo sLfied ieh rog bfhroN afpxy aqy jIvn sfQI leI lY afieaf hovygf.

-sLONkI ieMglNzIaf

 


rfjy dy hMkfrfsLfhI rfj df hoieaf aMq!

bfdl nMU hux drpysL ny cxOqIaF byaMq!

          sLONkI nMU qF hux sLuB mhUrq ivwc bhuq vjLn mihsUs hox lwg ipaf hY. sLONkI nMU sLwk hY ik coxF qoN aYn pihlF jd kYptn amirMdr isMG cox pYNqVybfjLI qYa krn vfsqy iksy mIitMg vfsqy jf rhy hoxgy qF ibwlI AuhnF df rsqf kwt geI hovygI. ies ibwlI df rMg vI kflf hovygf aqy sMBfvnf ieh vI hY ik ieh ibwlI bfhrlI hovygI jo iksy mOky pfiksqfnI cUhy Kf ky jvfn hoeI hovygI.

          pMj sfl pihlF vI jd kYptn amirMdr isMG cox pYNqVybfjLI qYa kr rhy sn qF iek ibwlI AuhnF df rfh kwt geI sI pr ies ibwlI df rMg lfl sI aqy sI vI dysI ibwlI. ieh ibwlI kYptn sfihb dy Kub rfs afeI sI  pr coxF bhuqIaF sItF dy Prk nfl ijwq jfx kfrn kYptn sfihb hMkfr hI gey sn aqy AuhnF ny mOky isr kMm afeI ies lfl ibwlI nfl ivsLvfsGfq kr idwqf sI. kYptn dy dgy dI mfrI ieh lfl ibwlI pMj sfl Pfkf qF kwtdI rhI pr ies ny akflIaF df cUhf Kfx qoN iPr vI ienkfr kr idwqf sI. ivkfs dy Poky hMkfr dy mfry kYptn sfihb ies vfr ies vPfdfr lfl ibwlI qoN mdd mMgxI vI afpxI qOhIn smJy sn aqy AuhnF nMU bfhrlI kflI ibwlI qoNN aMdro aMdrI bhuq lfB imlx dI afs sI.

          gwl sLuB mhUrq jF sLuB sLgun dI ho rhI sI qy akflIaF vfsqy sLuB sLgun qF 13 PrvrI dy idn votF sLurU hox qoN keI GMty pihlF hI ho igaf sI jd pMjfb ivwc dUr dUr qwk Gxy bwdl Cf gey sn. votF vfly idn BrvF mINh sfrf idn pYNdf irhf sI aqy isafixaF dy mwQy bfdl aqy bwdl ivckfr nfm dI nyVqf kfrn Txk gey sn. votF vI ies idn rwj ky peIaF sn aqy purfxy sfry irkfrz tuwt gey sn. 13 PrvrI qoN bfad lokF dIaF njLrF 27 PrvrI nMU hox vflI votF dI igxqI `qy lwg geIaF sn aqy 27 qoN pihlF hI Gxy bfdlF ny pMjfb nMU iPr afpxI lpyt ivwc lY ilaf sI. bfdl aqy bwdlF dy irsLqy bfry iPr Gusr-musr sLurU ho geI sI ijs `qy 27 qrIk dy nqIijaF ny mohr lgf idwqI hY. pRkfsL isMG bfdl hux cOQI vfr pMjfb dy muwK mMqrI bx rhy hn aqy AuhnF afpxy sLFq suBfE muqfibk sLFq isafsI sur hI apxfeI hY.

          mukblqn jd pMj sfl pihlF kFgrs coxF ijwqI sI qF kYptn amirMdr isMG sfihb ny afpxIaF muwCF nMU  rfjfsLfhI qfa dy ky bfdlF nMU Aumr Br vfsqy jylLH dI hvf KuafAux df aYlfn kr idwqf sI. coxF Auh irsLvqKorI nMU nwQ pfAux dy nfm `qy ijwqy sn sLfied lokF nMU irsLvqKorI dy Kfqmy df XkIn dvfAux vfsqy hI bfdlF nMU jylLH zwkx dIaF bVHkF mfry sn. nf qF afpxy pMj sfl dy rfjkfl ivwc AuhnF qoN irsLvqKorI bMd hoeI aqy nf Auh bfdlF nMU Aumr Br vfsqy jylH zwk sky. bfdlF iKlfPL irsLvqKorI df kys sLurU kridaF kridaF hI pMj sfl bIq gey aqy ies dOrfn pMjfb ivwc irsLKvqKorI CVwpy mfrdI hoeI vDdI geI. kYptn dy rfj ivwc mYgf prfjYktF dy nfm `qy mYgf irsLvqKorI hoeI. kYptn sfihb ny pMj sfl pihlF bfdlF `qy 3500 kroV dI irsLvq df dosL lgfieaf sI aqy afKr jo kys AuhnF iKlfPL dfKLl kIqf hY Aus ivwc irsLvqKorI df msF 60-65 kroV df hI ijLkr hY. ies df Bfv ieh iblkul nhIN hY ik sLONkI bfdlF nMU bhuq iemfndfr aqy swcy-suwcy hox df srtIPIkyt dy irhf hY. gwl kYptn dy Poky dmgijLaF dI ho rhI hY ijs dy Auh mfhr sn.

          pMjfb dy awj qwk bxy 15 ku muwK mMqrIaF vwl vyKIey qF mMdf bolx ivwc kYptn sfihb  df koeI mukfblf nhIN hY. Coty bfdl nMU Auh blUMgVf kih ky sMboDq hoieaf krdy sn. pMjfb asMblI ivwc awqvfd bfry hoeI bihs mOky kYptn sfihb ny bfdl aqy hor ivroDIaF nMU sMboDq ho ky asMblI aMdr qUM qUM vflI GtIaf bolI bolx df irkfrz hI kfiem kr idwqf sI.

          iehnF coxF qoN zyZ ku mhInf pihlF Auh 10 ku idnF vfsqy gfieb hI ho gey sn aqy jd pRgt hoey qF pRYs rportrF dy svflF dy juvfb dyx smyN AuhnF dy aMdr Cuipaf bYTf GumMzI rfjf iPr pRgt ho igaf sI aqy AuhnF kurKq BfsLf bolx dy sB hwdF bMny twp ley sn. AuhnF pRYs nMU ikhf sI ik akflIaF nMU dws idE AuhnF df bfp af igaf hY. pMj jnvrI 2007 dIaF pMjfb dIaF aKLbfrF ny kYptn sfihb dI ies pRYs kfnPrMs dI rporitMg krn smyN kYptn dI kUr BfsLF df ijLkr kIqf sI.

          pMjfb dy iek aihm aKLbfr ny afpxI KLbr ivwc ieMJ iliKaf sI, gflI-gloc dI BfsLf `qy AuqridaF muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG ny ikhf hY ik Auh coxF dOrfn akflIaF nUM isr nhIN cuwkx dyxgy. guwsy nfl Bry aqy asLFq njLr af rhy muwK mMqrI ny ikhf ik pMjfb ivc coxF sLFqIpUrvk krfeIaF jfxgIaF. AunHF afpxy rfjsI ivroDIaF s: pRkfsL isMG bfdl, s: suKbIr isMG bfdl aqy s: nvjoq isMG iswDU leI zfkU, cUhf aqy kfql vrgy sLbdF dI KuwlHky vrqoN kIqI. krIb 10 idn isafsI idRsL qoN dUr rihx ipwCoN awj cMzIgVH ivc iek KLcfKLc BrI pRYWs kfnPrMs nUM sMboDn kridaF muwK mMqrI ny akflIaF nUM iswDI cuxOqI idMidaF ikhf ik coxF dOrfn akflIaF nUM rgV dyxgy. ipCly idnF dOrfn muwK mMqrI dI gYrhfjLrI mOky AunHF `qy lwgy dosLF kfrn byhwd KLPf njLr af rhy kYptn amirMdr isMG ny ikhf ik Auh afpxy dosq pfiksqfnI pMjfb dy muwK mMqrI sRI pRvyjL ielfhI dy kuJ dosqF nUM ajmyr sLrIPL GumfAux lY ky gey sn. AunHF ikhf ik Auh 25 dsMbr nUM cMzIgVHoN idwlI gey. 28 dsMbr qwk idwlI rhy aqy ies qoN bfad ajmyr sLrIPL cly gey pr AunHF dI gYr-hfjLrI ivc qrHF-qrHF dIaF gwlF AuzfeIaF geIaF. AunHF pwqrkfrF nUM sMboDn kridaF ikhf ik bfdlikaF nUM kih idE, AunHF df bfp prq afieaf hY.

          kYptn amirMdr isMG dI BfsLf muwK mMqrI dy ahudy dy imafr dI nhIN sI aqy ieh pMj sfl dy rfj ivwc kurwKq BfsLf dy pRXog dI isKr sI. mukblqn sfbkf muwK mMqrI pRkfsL isMG bfdl ny afpxI sMqulq aqy sLFq phuMc bxfeI rwKI aqy aksr iKwJ jfx vfly jUnIar bfdl nMU vI zispln ivwc rwKx dI koisLsL kIqI.

          pMjfb coxF dI kvryjL dOrfn torFto ivwc iek Kfs hI iksm df trYNz vyKx nMU imilaf. sQfnk ryzIE pRogrfmF `qy coxF dI kvryjL KUb huMdI rhI aqy jd kdy vI koeI pMjfb df rportr akflIaF df hwQ AuWqy hox df ijLkr krdf sI qF keI kflr cfry Kur cwuk ky Aus dy ipwCy pY jFdy sn aqy Aus nMu akflIaF df eyjMt aqy akflIaF qoN pYsy lY ky rporitMg krn vflf qy hor keI avfqvf bol jFdy sn. pRogrfm eysLIan kunYksLn `qy rfijMdr isMG qwgV aqy AuhnF dy sihXogI rportrF `qy keI vfr ies iksm dy ieljLfm lgfey gey. coxF qoN aYn  pihlF jd jnfb qwgV ny akflI-Bfjpf gwTjoV vfsqy 70 dy krIb sItF aqy kFgrs leI 45 ku sItF dI pysLngoeI kr idwqI qF kwtVpMQIaF dy pRcfr df isLkfr hoey keI kflr BVk pey aqy AuhnF aflfH drjy dy pRYs rportr aqy ivsLlysLk rfijMdr isMG qwgV nMU bur Blf afiKaf. jnfb qwgV afpxy ivsLlysLx `qy aVy rhy aqy ies nMU qwQF `qy aDfirq dwsdy rhy. afKr bfdlF dI JVI ivwc bfdlF dI ijwq ny jnfb qwgV dI tIm nMU shI krfr idwqf aqy AuhnF nMU burf-Blf afKx vfly glLq sfbq hoey.

          hYrfnI dI gwl hY ik glq sfbq ho jfx qoN bfad iehnF swjxF ny vwKrf ruK apxf ky mYN nf mFnUM vflI aVI jfrI rwKI. aKy jI jy Bfjpf nMU pfsy rwK deIey qF akflI qy kFgrsI brfbr hI rhy hn akflIaF kol 48 aqy kFgrs kol 44 sItF hn.  hor suxo ieh akflIaF dI nhIN ieh qF Bfjpf dI ijwq hY. hux qF jI gYr-iswK pfrtI Bfjpf pMjfb `qy BfrU ho jfvygI. 117 ivwcoN kul 19 sItF lYx vflI Bfjpf dI ijwq dwsdy hn ieh kwtVpMQIaF dy vrglfey hoey lok aqy ies nMU kFgrs dI hfr akflI Bfjpf gwTjoV dI PYslfkun ijwq mMnx leI iqafr nhIN hn.

          ieh pRcfr vI kIqf jf irhf hY ik hux Bfjpf afpxIaF mnfvygI aqy iswK isafsq `qy BfrU ho jfvygI. coxF qF pMjfb ivDfn sBf dIaF hoeIaF hn qy gwl iswK isafsq dI kr rhy hn ieh sLRomxI kmytI dIaF coxF nhIN sn. kFgrs pMj sfl rfj krdI rhI hY kI ies nfl gYr iswK BfrU ho gey sn? kyNdr ivwc iswK pRDfn mMqrI hY kI ies nfl sfry Bfrq ivwc iswK BfrU ho gey hn? ijs nfl ihMdU aqy hor BfeIcfiraF nMU KLqrf pYdf ho igaf hY?

          ismrnjIq isMG mfn, rvI ieMdr isMG, srnf Brf aqy swB hor iehnF coxF ivwc ruV gey hn. votF bdly Kfilsqfn dyx df vfadf krn vfly aiqMdrpfl isMG df nfm votF qoN  swKxf hI jfpdf hY ijs nUM kuJ sYNkVy votF hI peIaF hn. iek hor bhfnf bxfieaf jf irhf hY ik amirMdr isMG nMU sLihrI votrF ny mfiraf hY. kihx vfilaF df Bfv hY ik pMjfb dy sLihrF ivwc ihMdU, BeIey aqy Bfpy hI vsdy hn. ijvyN ihMdU, BeIey aqy Bfpy sLihrI jF iensfn hox hI nf ies qrF nhory mfry jf rhy hn. kYnyzf dIaF ipClIaF coxF ivwc vI torI pfrtI nMU sLihrI votrF ny hI mfiraf sI aqy ilbrl pfrtI nMU sLihrI votrF ny hI KLqm hoxo bcfieaf sI. ilbrlF nMU bhuqIaF sItF torFto, mFtrIal aqy vYnkUvr dy sLihrI hlikaF qoN hI imlIaF sn. hux jy torI ieh afKx ik kYnyzf dy sLihrF ivwc BeIey vwsdy hn qF ieh ikMnf ku ZukvF hovygf. kYnyzf dy sLihr aqy sLihrI lok kYnyzf df ihwsf hn aqy eysy qrF pMjfb dy sLihr aqy sLihrI lok pMjfb aqy pMjfb dI isafsq df ainKVvF aMg hn. sLihrI votrF df ivsLvfs ijwqxf vI ijwq dI afs krn vflIaf pfrtIaF leI jLrUrI hY. pMjfb ivwc rfjy dI hMkfrsLfhI df qF aMq ho igaf hY pr ies nfl bfdl leI byaMq cxOqIaF df dOr vI sLurU ho igaf hY. votF Kfiqr kIqy gey cox vfady Kfskr 4 rupey iklo aftf, 20 rupey iklo dflF, muPLq ibjlI afid Auh ikvyN qy kd dyxgy?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


iPr sLurU hoeI kYnyzf `c mwDkflI coxF dI crcf!

          kYnyzf ivwc iewk vfr iPr mwDkflI coxF dI crcf sLurU ho geI hY. ajy bIqy sfl (2006) jnvrI dy aKIr ivwc hI coxF hoeIaF sn  aqy kMsrvtv pfrtI Gwt igxqI srkfr hoNd ivwc afeI sI ijs nMU keI muhfjLF `qy ivroDI iDr vloN cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY. kMsrvtv pfrtI dI Gwt-igxqI hfrpr srkfr qoN pihlF ilbrl pfrtI Gwt-igxqI dI mfritn srkfr vI msF zyZ ku sfl hI cwl skI sI. jy iek vfr iPr kuJ mhIinaF ivwc mwDkflI coxF huMdIaF hn qF sfl 2004 qoN bfad ieh qIjIaF kOmI coxF hoxgIaF.

          ajy hPLqf ku pihlF hI knyzIan sMsd ivwc iqMn ivroDI pfrtIaF ny smrQn dy ky ilbrl sMsd mYNbr pfblo rozrIgjL df ikEto akfrz sbMDI ibwl pfs krvfieaf hY ijs ivwc hfrpr srkfr nMU 60 idnF dy ivwc ivwc ikEto sMDI lfgU krn vfsqy kfrgr plfn bxfAux df afdysL idwqf igaf hY. mfhr ikEto nMU inrDfrq smF-sImf ivwc lfgU kr skxf asMBv smJdy hn aqy hfrpr srkfr ny vI iehI pojIsLn leI hoeI hY. 1997 ivwc dsqKq kIqI ieh sMDI ilbrl afp qF lfgU nf kr sky pr hux AuhnF hfrpr srkfr dy isr `qy qlvfr jLrUr ltkf idwqI hY. hfAUs ivwc pfs hoieaf ikEto ibwl hux sYint sfhmxy hY ijs ivwc ilbrl bhumwq hY. sYint ivcoN pfs hoieaf ieh ibwl gvrnr jnrl dy dsqKqF nfl kfnUMn bx jfvygf.

          mfhrF df ivcfr hY ik jd ieh kfnUMn bx igaf qF hfrpr srkfr nMU ies `qy aml krnf pvygf aqy nf krn dI sUrq ivwc srkfr ivruD byBrosgI df mqf ivroDI iDr pfs kr dyvygI ijs nfl mwDkflI coxF df afgfjL ho jfvygf.

          hfrpr srkfr ies sfl df bjt 19 mfrc dy afspfs pysL krn jf rhI hY aqy ikAuNik bjt vot Brosy dI vot mMnI jFdI hY ies leI hfrpr srkfr mfrc dy aMq `qy vI izwg skdI hY. hfrpr srkfr mfrc dy bjt ivwc swB nMu KusL krn df Xqn krygI pr ies ivwc kfmXfbI imldI hY qF srkfr bc jfvygI jy nhIN qF mwDkflI coxF hoxgIaF.

          ieh sqrF ilKy jfx vyly knyzIan sMsd ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz dI qPLqIsL df mfmlf BfrU sI. srkfr ilbrlF vloN pMj sfl pihlF bxfey gey aYtIN tYroirst ibwl dIaF kuJ mwdF jo mfrc pihlI nMU KLqm hox jf rhIaF hn, dI imafd vDfAuxf cfhuMdI hY pr ilbrlF smyq iqMn ivroDI pfrtIaF ies dy hwk ivwc nhIN hn. hflF ik keI ilbrl iehnF mwdF dI imafd vDfey jfx dy hwk ivwc hn aqy ilbrl bhumwq vflI sYint dI kmytI vI ajyhf hI krnf cfhuMdI hY.,

          ivroDI iDr aPLgfn sLFqI imsLn df vI dwbvF ivroD kr rhI hY aqy srkfr `qy ies ivwc qbdIlI krn leI dbfE pf rhI hY. ies qrF keI ajyhy rlyimly mfmly hn ijhnF nMU aDfr bxf ky ivroDI pfrtIaF hfrpr srkfr igrf skdIaF hn.

          stIvn hfrpr dI srkfr nMU bcx vfsqy hr mfmly ivwc iqMn ivroDI pfrtIaF ivwc iewk pfrtI dI hmfieq dI loV hY.  sfrIaF kOmI rfjsI pfrtIaF dI hflq nMU iDafn ivwc rwK ky mwDkflI coxF dI sMBfvnf vwl vyKIey qF ieh PokI crcf hI jfpdI hY ikAuNik koeI vI pfrtI iehnF coxF ivcoN kuJ Kwt lYx dI hflq ivwc ajy nhIN hY.

          sfl 2006 dIaF coxF vwl vyKIey qF kMsrvtv pfrtI nMU 36% votF pRfpq hoeIaF sn. jo srvyKx ipCly idnF ivwc bfhr afey hn AuhnF qoN jfpdf hY ik kMsrvtv pfrtI awj vI 35-36% dy afspfs hI KVI hY. ieh vwKrI gwl hY ik kuJ mhIny pihlF kMsrvtv pfrtI 29% `qy af geI sI aqy hux Aupr vl qurI hY. srvyKxF muqfibk kMsrvtv afgU stIvn hfrpr ilbrl afgU styPn izEN nfloN dugxy pfpUlr hn pr pfrtI ajy 35-36% AuWqy hI KVI hY. ies leI kMsrvtv pfrtI leI mwDkflI coxF lfhymMd nhIN smJIaF jf skdIaF.  GftymMd sOdf koeI vI isafxf bMdf nhIN krdf ies leI kMsrvtv pfrtI qoN vI iehI afs krIey qF ieh pfrtI mwDkflI  coxF dIaF sMBfvnfvF nMU tflx df hr sMBv Xqn krygI. kuJ lok kMsrvtv pfrtI vloN ilbrl afgU styPLn izEN dy iKlfPL clfeI jf rhI aYzF dI muihMm qoN aMdfjLf lgf rhy hn ik kMsrvtv pfrtI mwDkflI coxF dI iqafrI kr rhI hY. sLONkI nMU ieAuN lgfdf hY ik kMsrvtv pfrtI ilbrl afgU df kwd GtfAux dI koisLsL kr rhI hY aqy nfl hI iewk awK mwDkflI coxF dI sMBfvnf `qy vI rwK rhI hY.

          ilbrl pfrtI dI hflq vyKIey qF ies pfrtI kol cox PMz dI Gft hY qy pfrtI krjLy hyT dwbI peI hY. nvMbr vflI pfrtI kMnvYnsLn nfl ilbrlF dI pfpUlrtI kMsrvtv pfrtI qoN awg lMG geI sI pr hux ipClKurI muV afeI hY. nvyN srvyKx ilbrl pfrtI nMU kMsrvtv pfrtI qoN pCV gey ivKAuNdy hn. kuJ srvyKx ilbrlF nMU 29% aqy kuJ 32-33% dwsdy hn. ies leI ilbrlF vfsqy vI mwDkflI coxF iKwc df kfrn nhIN hn. ilbrlF vfsqy ieh smF PMz jmF krn aqy pfrtI ZFcf mjLbUq krn df smF hY Kfs kr ikbYWk ivwc ijwQy ilbrl bhuq mfr Kf cuwky hn.             aYpss rIz kMpnI df 21 PrvrI nMU rIlIjL kIqf igaf srvya dwsdf hY ik ilbrl afgU styPLn izEN inwjI pfpUlrtI ivwc  qIjy nMbr `qy af gey hn. sRI hfrpr dI inwjI pfpUlrtI 46% hY, aYn zI pI afgU sRI lyatn dI 29% jd ik ilbrl afgU sRI izEN dI pfpUlrtI 25% hY. ieh srvya ilbrlF vfsqy bhuq Gfqk sfbq ho skdf hY ikAuNik ilbrl afgU df grfPL bhuq hyTF izwg igaf jfpdf hY.

          ilbrl ikEto smyq hfrpr srkfr df ivroD qF bhuq sfry mfmilaF ivwc kr rhy hn pr AuhnF df muwK mksd kMsrvtv vot bYNk nMU sMn lgfAux df hI hY, jldI mwDkflI coxF krvfAux df nhIN jfpdf. ies leI ilbrl vI mwDkflI coxF dy ajy ieCuwk nhIN jfpdy pr iqafrI jLrUr kr rhy pRqIq huMdy hn.

          aYn zI pI ijs dy ies smyN sMsd ivwc 29 aYm pI hn leI mwDkflI coxF swB qoN GftymMd sOdf hY. ieiqhfs ivwc sLfied iek vfr hI ieh pfrtI 29 qoN vwD sMsd mYNbr kfmXfb krvf skI sI. ies smyN aYn zI pI dI pfpUlrtI nMU grIn pfrtI vI Zfh lgf rhI hY aqy ilbrlF vloN Kwby pwKI igxy jFdy afgU styPLn izEN dI cox nfl vI aYn zI pI nMU Gftf pYx dI sMBfvnf hY. ies leI aYn zI pI iksy sUrq ivwc mwDkflI coxF tflx dI koisLsL krygI.

          ikbYwk dI vwKvfdI pfrtI blfk ikbYkvf nMU vI ilbrl aqy kMsrvtv dovF pfrtIaF  qoN hI sfl 2006 nfloN vwD Kqrf jfpdf hY. ilbrl nvF afgU cux cuwky hn ijhVf ikbYWk qoN PrYNc knyzIan hY aqy sfbkf pRDfn mMqrI trUzo df bytf coxF lVn df aYlfn kr cuwkf hY. kMsrvtv pfrtI ijhVI blfk qoN ipClIaF coxF ivwc ikbYk-istI dy afspfs keI sItF Koh geI sI hux qfkq ivwc hY ijs nfl Aus dI sfKL vDx dI sMBfvnf hY. blfk nMU hux iek hor cxOqI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY. ikbYWk dIaF subfeI coxF df ibgul vwj igaf hY aqy blfk dI subfeI vwKvfdI BYx pfrtI ikbYWkvf mYdfn ivwc hY. 26 mfrc nMU hox vflIaF iehnF subfeI coxF ivwc blfk dI qfkq df vI aMdfjLf lwg jfvygf. jy ikbYWk ivwc pfrtI ikbYWkvf coxF ijwq jFdI hY qF ies nfl blfk dy hOsly bulMd ho jfxgy pr ies smyN subfeI ilbrl pIRmIar XF sLrya ies dOV ivwc awgy jfpdy hn. sUby ivwc subfeI pwDr `qy kMsrvtv pfrtI nf hox kfrn dovyN kMsrvtv aqy ilbrl XF sLrya dy hwk ivwc hn. XF sLrya subfeI ilbrl pfrtI dy afgU hn aqy PYzrl kMsrvtv pfrtI dy sfbkf afgU hn. AuhnF dI pRDfn mMqrI stIvn hfrpr nfl vI KUb bxdI hY.

          cfry PYzrl pfrtIaF leI hflq BfvyN ajy sfjLgfr nhIN hn pr ies df mqlb ieh nhIN  hY ik mwDkflI coxF ho hI nhIN skdIaF. afpxI afpxI aVI ivwc PsIaF pfrtIaF kdy vI ajyhI hflq df sfhmxf kr skdIaF hn jd AuhnF kol iksy Kfs muwdy dy hwk ivwc jF ivroD ivwc votF pfAuxIaF pY skdIaF hn ijs nfl PYzrl srkfr izwg skdI hY.  ies hflq ivwc jy coxF huMdIaF hn qF nvIN sMsd iPr ltkvIN hI bxygI. awj hflq iek vfr iPr kMsrvtv Gwt-igxqI srkfr bnx dy hI hn pr ieh pltf Kf ky ilbrl Gwt-igxqI dy vI bx skdy hn. Gwt igxqI srkfr ilbrlF dI hovy jF kMsrvtvF dI, rfjsI asiQrqf eysy qrF bxI rhygI. ies kfrn mwDkflI coxF inrf Krcf hI krvfAuxgIaF hwl iksy mfmly df nhIN krngIaF. ajy mwDkflI coxF dI crcf isrP crcf qwk hI sImq rih jfx dy hI asfr hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


afriQk KudksLI df dUjf nfm hY ikEto!

pr kuwby dy mfrI lwq rfs vI af skdI hY!

          grIn-hfAUs gYsF bfry 1997 ivwc hoeI aMqrrfsLtrI sMDI ikEto akfrz ies smyN kYnyzf ivwc bhuq crcf ivwc hY. vfqfvrx ivwc vD rhy pRdUsLx qoN qkrIbn sfrI dunIaF hI KLbrdfr ho rhI jo ik iewk suLB sLgn hY. ikEto dI bhuqI crcf kfrn sLONkI nMU ies bfry kuJ zuMGfeI ivwc pVHnf ipaf hY qF jf ik ies bfry kuJ awKF KuwlIaF hn.

          ies qrF jfpdf hY ik ikEto akfrz vfqfvrx ivwc pRdUsLx GtfAux vfsqy nhIN sI shIbMd kIqI geI. jy pRdUsLx GtfAuxf hI ies df mwuK AudysL huMdf qF pfxI dy DrqI hyTly sroqF, JIlF, dirafvF aqy vfqfvrx ivwc lgfqfr vDdy jf rhy rsfiexk pRdUsLx bfry ivwc ies ivwc kuJ ijLkr hoxf cfhIdf sI. jd ik ies ivwc sfry df sfrf jLor grIn-hfAUs gYsF `qy hI idwqf igaf hY.  ies sMDI jF akfrz df supnf lYx vfilaF df iKafl sI ik DrqI df qfpmfn lgfqfr (BfvyN bhuq sihjy sihjy) vDdf jf irhf hY ijs df kfrn kuJ gYsF hn ijhnF nMU AuhnF ny grIn-hfAUs gYsF df nfm idwqf hY.

          grIn-hfAUs gYsF ivwc muwK gYs kfrbn-zfeIaksfeIz (sIE-2) hY jo iksy vI ksm dI blx jF sVn dI ikiraf dI Epj huMdI hY. kfrbn-zfeIaksfeIz afpxy afp ivwc jLihrIlI jF pRdUsLq gYs nhIN hY. ieh qF DrqI dy vfqfvrx jF afbo-hvf df ihwsf hY. mfhrF nMU KLdsLf ieh hY ik kfrbnzfeI-aksfeIz sUrj dI rOsLnI jF Duwp dI grmI nMU jjLb kr lYNdI hY ijs kfrn DrqI df qfpmn vD irhf hY. aqy mnuwKI ikiraf kfrn kfrbn-zfeIaksfeIz aqy hor grIn hfAus gYsF ivwc vfDf ho irhf hY.  kfrbn-zfeIaksfeIz nfl ijhnF hor gYsF nMU grIn hfAUs gYsF df drjf idwqf jf irhf hY Auh hn mYQyn, nfeIts aksfeIz,

 hfeIzroPlorokfrbnjL, prPlorokfrbnjL aqy slPrhYksf PlorfeIz afid.

          kfrbn-zfeIaksfeIz ikAuNik jlx jF blx ikiraf nfl sbMDq hY ies leI mnuwKF smyq hr jIv ijs dy srIr ivwc grmI hY aqy hr msLIn ijs nMU clfAux vfsqy iksy nf iksy iksm dI awg dI loV pYNdI hY Auh kfrbn-zfeIaksfeIz pYdf krdI hY. hF ies dy nfl hI hor gYsF jF pRdUsLx vI pYdf krdI ho skdI hY ijvyN kfrF dy DUMeyN ivc kfrbn (kflK) aqy hor pRdUsLq aqy jLihrIlIaF gYsF vI huMdIaF hn.

          blx ikiraf ivwc awg,  afksIjn df pRXog krdI hY aqy blL jF sV rhy pdfrQ ivcoN kfrbn nfl rlL ky kfrbn-zfeIaksfeIz pYdf huMdI hY. mnuwK smyq sfry jIv sfh lY ky hvf ivcoN afksIjn lYNdy hn aqy afpxy aMdr cwl rhI msLIn ivwc bflx dy rUp ivwc blL rhy kfrbo-hfeizryts dy kfrbn nfl rlL ky afksIjyn qoN kfrbn-zfeIaksfeIz pYdf huMdI hY. dUjy pfsy sLFq icwq drKLq aqy bnspqI ijhnF aMdr BwTIaF nhIN bldIaF Auh hvf ivcoN kfrbn-zfeIaksfeIz lYNdy hn aqy kfrbn afpxy kol rwK lYNdy hn qy afksIjn hvf ivwc suwt idMdy hn. ies qrF ieh kurdq df cwkr hjLfrF sflF qoN cldf hY.

          mfmlf Es smyN gVbVfieaf jd jfnvrF ivwcoN iewk jo afpxy afp nMU iensfn dwsdf hY bhuqf cusq ho ky swiBafk ho igaf aqy Aus ny afpxy arfm vfsqy msLInF, motr kfrF, smuMdrI qy hvfeI jhfjL aqy ryl gwzIaF vrgIaF vwzIaF vwzIaF msLInF bxf leIaF jo jIvF nfloN vI vwD bflx bfldIaF hn aqy hor jIvF nfloN vI vwD kfrbn-zfeIaksfeIz pYdf krdIaF hn aqy nfl hI hor jLihrIlf mfdf vI. mnuwK ny afpxy arfm vfsqy drKLq, jMgl aqy bnspqI df vI Kfqmf sLurU kr idwqf ijs nfl afksIjn bxfAux vfly drKq Gtdy gey aqy kfrbn-zfeIaksfeIz pYdf krn vflIaF msLInF vDdIaF geIaF nfl hI mnuwK dI igxqI vI DrqI `qy vDdI geI hY. kihx df Bfv ieh hY ik kfrbn-zfeIaksfeIz jLihrIlI gYs nhIN hY ies dI pdfiesL ivwc vfDf mfhrF leI icMqf df ivsLf hY.

          hux grIn-hfAUs gYsF dI pdfiesL nMU GtfAux vflI sMDI ikEto vwl afAuNdy hF ijs `qy ilbrl srkfr ny 1997 ivwc dsqKLq kIqy sn aqy  1990 nMU aDfr mMn ky sfl 2008 qoN 2012 qwk grIn hfAUs gYsF ivwc 6% ktOqI krn vfadf kIqf sI. ktOqI dI QF ilbrlF dy rfjkfl ivwc iehnF gYsF ivwc 27% qoN vwD df vfDf ho igaf hY. hux ikEto nMU pUrf krn vfsqy kYnyzf Br ivwc grIn hfAUs gYsF dI pdfiesL ivwc 34% dI ktOqI krnI pvygI. jo ilbrl pihlF afp ktOqI nf kr sky sgoN vfDf kr gey AuhnF hux buwDvfr nMU aYn zI pI aqy blfk nfl rlL ky iek kfnUMn pfs krvf ilaf hY ijs aDIn srkfr nMU ikEto df vfadf pUrf krn vfsqy nvF pRogrfm pysL krn vfsqy 60 idnF df smF idwqf igaf hY. ilbrl sMsd mYNbr pfblo rozrIgs vloN pysL kIqf igaf ieh ibwl 113 dy mkfbly 161 votF nfl pfs kr idwqf igaf hY.

          dysL dI hr iksm dI KLpq aqy pYdfvfr ivwc kuJ sflF ivwc 34% dI kmI kr dyxI vI sMBv nhIN hY aqy 34% kuClqf lY afAuxI vI sMBv nhIN hY. GrF dI hIt ivwc vrqI jf rhI gYs jF qyl gIrn hfAus gYsF pYdf krdy hn. iehnF ivwc 34% dI kmI vfsqy jy koeI afKy ik dysL df hr Gr qy PYktrI afpxf QrmostYz (hIt df btn) 21 izgrI qoN Gtf ky 14 izgrI kr lvy qF ieh sMBv nhIN hovygf. dysL Br dIaF PrinsF qy GrF  nMU 33-34% dy krIb vwD aYPIsLYNt (kuCl) bxfAuxf dUjf qrIkf hY ijs vfsqy zflrF dIaF pMzF cfhIdIaF hn. iehI hfl kfrF, trwkF, ryl gwzIaF jF hvfeI jhfjLF qoN  pYdf hox vflIaF grIn hfAUs gYsF ivwc ktOqI krn df hY.

          ikEto bfry kuJ hor Xfd rwKxXog nukqy ieh hn ik Bfrq, cIn aqy brfjLIl vrgy dysL ies dI mfr qoN bfhr hn aqy amrIkf ny ies nMU mMnx qoN  ienkfr kr idwqf hY. ies qrF ikEto qoN bfhr bYTy dysL dunIaF Br ivwc 50% grIn hfAUs gYsF pYdf krn leI ijLmyvfr hn.

           hor suxo rUs aqy Xukryn vrgy dysL vI hfl dI GVI ikEto dI mfr qoN bfhr hn. ikEto ivwc aDfr 1990 nMU bxfieaf igaf hY jd sovIaq XUnIan kfiem sI aqy afriQkqf DVfDV kMm kr rhI sI. 1991 ivwc sovIaq XUnIan tuwt igaf aqy afriQkqf qbfh ho geI, kMmkfr KV gey aqy nfl hI grIn hfAUs gYsF dI pYdfvfr Gt geI. hux iehnF dysLF dI afriQkqf qur peI hY pr sfl 1990 qoN ajy Gwt grIn hfAUs gYsF pYdf kr rhI hY ijs kfrn ieh ies dI mfr qoN bfhr hn.

          iewk nukqf hor suxo asftrylIaf aqy afeIslYNz dovF nMU hI 1990 nMU aDfr bxf ky grIn hfAus gYsF  vwD pYdf krn dI afigaf hY. afeIslYNz 110% qwk jf skdf hY aqy astrylIaf 108% qwk jf skdf hY. kfrn ies sMDI `qy dsqKLq krn smyN  afstrylIaF ny afiKaf sI ik Aus dI afriQkqf rIsors bysz Bfv Kixj pdfrQF `qy aDfirq hY aqy Kixj pdfrQ (qyl, lohf, koielf, qFbf, sonf afid) DrqI ivwcoN KfxF puwt ky kwZx leI vwzIaF msLInF aqy soDkf kfrKfny clfAuxy pYNdy hn jo grIn hfAus gYsF pYdf krdy hn. hor qrwkI krn vfsqy iehnF dysLF ny hor grIn hfAUs gYsF pYdf krn dI Cot mMgI jo AuhnF nMU iml geI. ieDr ilbrlF ny nf kYnyzf vfsqy Cot mMgI aqy nf hI inrDfrq tIcf pUrf krn vfsqy kuJ kIqf aqy hux ikEto ikEto kUk rhy hn. QohVy smyN ivwc ikEto tIcf pUrf krn nfl afriQkqf qbfh ho jfvygI, jfbF tut jfxgIaF, GrF vpfrF dIaF kImqF izwg jfxgIaF aqy dysL afriQk mMdhflI df isLkfr ho jfvygf. sMKyp ivwc afriQk KudksLI df dUjf nfl hY ikEto. afriQk aqy qknIkI qbdIlI vfsqy smF cfhIdf hY jo ilbrlF ny afpxy rfjkfl ivwc KUb Krfb kIqf hY.

          EntyrIE vwl vyKo ipClIaF coxF ivwc sUby dy ilbrl afgU jnfb mgYNtI ny vfadf kIqf sI ik  AuhnF dI srkfr sfl 2007 qwk sUby dy sfry qpq ibjlI Gr bMd kr dyvygI. sfry ajyhy ibjlI Gr jo gYs jF koiely nfl cldy hn aqy grIn hfAUs gYsF dy nfl nfl jLihrIaF gYsF vI pYdf krdy hn. hux sfl 2007 af igaf hY pr ieh plFt ajy vfady muqfibk bMd nhIN kIqy gey. hux jnfb mgYNtI ny ikhf hY ik AuhnF dI srkfr nMU ieh plFt bMd krn vfsqy sfl 2014 qwk df smF cfhIdf hY. kfrn zflrF df, mfieaf df hY jy ieh plFt bMd kr idwqy jfx qF iehnF qoN bxdI ibjlI pYdf krn vfsqy hor pRmfxU ibjlI Gr lgfAuxy pYxgy ijhnF vfsqy lsLmI dyvI dIaF pMzF cfhIdIaF hn. sUby isr krjLf pihlF hI bhuq hY aqy lok tYksF qoN pihlF hI pRysLfn hn. hux hor lsLmI dyvI afvy qF ikwQoN afvy? PYzrl ilbrl afgU jnfb styPLn izEN afpxI jfdU dI CVI ivKfAux vfsqy pihlF ies sfl dy aMdr aMdr pRDfn mMqrI bxfey jfx dI mMg kr rhy hn iPr Auh ivKfAuxgy ik ikEto vfly tIcy ikvyN pUry krny hn.

          ilbrlF dy rfj vfly ibRtsL kolMbIaf sUby vwl vyK lE ijs dI srkfr ny ies hPLqy klIn vfqfvrx dI iek skIm pysL kIqI hY. ies skIm hyT sUbf sfl 2020 qwk grIn hfAUs gYsF ivwc 33% dI ktOqI krygf. ieDr jnfb izEN sfl 2012 qwk 34% dI ktOqI krn vfsqy ibl pfs krvf ky kwl kfnUMn bxvf cuwky hn.  bI sI sUby dy ilbrl pRImIar nMU jd 33% ktOqI sfl 2012 qwk krn bfry puwiCaf igaf qF Aus df kihxf sI ik eyny Gwt smyN ivwc eynI ktOqI krnI sMBv hI nhIN hY.  pr PYzrl ilbrl afgU ajy vI ikEto dy 2012 dy tIcy `qy aVy hoey hn ijs nMu pRfpq krn vfsqy AuhnF afp vfqfvrx mMqrI huMidaF kuJ nhIN sI kIqf.

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny ies hPLqy sUibaF nMU vfqfvrx skImF vfsqy 1[5 iblIan zflr dyx df aYlfn kIqf hY ijs ivcoN ikbYWk nMU 350 imlIan zflr idwqf jfvygf. hfrpr srkfr ny ikEto `qy bhuq spsLt stYNz ilaf hY aqy ies tIcy nMU sfl 2012 qwk pRfpq krnf asMBv dwisaf hY. nfl hI hfrpr srkfr ny kfrgr kdm AuTfAux df aYlfn vI kIqf hY ijs nfl afriQkqf nMU pRBfvq kIqy ibnF grIn hfAUs gYsF nMU kfbU kIqf jf skygf ies vfsqy smF BFvyN vwD lwgygf.

          aksr ilbrlF aqy aYn zI pI vfilaF dI sur ivwc sur imlfAux vfly lybr afgU sRI bjL hfrgrov ny ikhf hY ik ikEto kYnyzf ivwc BfrI byrujLgfrI pYdf kr dyvygI. ikEto tIcy dI pRfpqI vfsqy hr vwzI swnaq, qyl, KfxF, gYs, eyar lfeInF aqy afto ieMzstrI vwzI pwDr `qy bMd krnI pvygI aqy ajyhf krn dI koeI quk nhIN bxdI. ieh lPLjL lybr afgU bjL hfrgrov dy hn ijs nMU knyzIan kfimaF dIaF nOkrIaF df iPLkr hY. dUjy pfsy ikEto ibl pysL aqy pfs krvfAux vflf ilbrl aYm pI pfblo rozrIgjL afKdf hY ik srkfr ies ikEto nMU lfgU kry, ijvyN mrjLI kry ies nfl sfzf keI mqlb nhIN hY. ilbrlF df nf shI, knyzIan lokF df ies nfl jLrUr mqlb hY ikAuNik Auh rIsYsLn nhIN cfhuMdy AuhnF ny afpxy twbr pflxy hn afpxI jfbF bcfAuxIaF hn. ikEto dy nfm `qy hfrpr srkfr tutdI qy gwl hux coxF vl vDdI njLr afAuNdI hY. gwl lokF dy Kfny pY geI qF kuwby dy mfrI lwq rfs vI af skdI hY qy ilbrlF nMU lYxy ky dyxy vI pY skdy hn. 

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


brYNptn isivk hspqfl leI vfDU tYks lgfAux dy crcy

XUnIvrsl hYlQ kyar df rfg alfpx vfly KfmosL!

 

          brYNptn dy nvyN isivk hspqfl dI iemfrq qkrIbn bx ky iqafr ho geI hY, bws ies nMU afKrI CohF hI idwqIaF jf rhIaF hn. ies sfl dy aMq qwk Kuwlx jf rhy ies hspqfl `qy af rhy Krcy bfry keI iksm dy crcy sunx nMU iml rhy hn  ijhnF muqfibk ies `qy afAux vfly kuwl Krcy df 30% sQfnk vwsoN vloN iekwTf kr ky idwqf jfxf sI pr ieh tIcf pUrf nhIN kIqf jf sikaf.

          ies hspqfl nMU mnjLUrI sUby ivwc torI srkfr dy rfjkfl ivwc idwqI geI sI ijs ivwc jnfb tonI klymMt ishq mMqrI sn aqy rfimMdr igwl ies cox hlky qoN aYm pI pI sn ijs ivwc hspqfl bnx jf irhf sI. awj jnfb tonI klymMt PYzrl ishq mMqrI hn aqy smJxf cfhIdf hY ik Auh ies hspqfl nMU drpysL PMizMg dI smwisaf qoN jfxU hoxgy. AuNJ ishq ivBfg subfeI muwdf hY ijs kfrn ies dI PMizMg vfsqy PYzrl srkfr ijLmyvfr nhIN hY, PYzrl srkfr sUibaF nMU ishq vfsqy ihwsy afAuNdI rkm tRFsPr krdI hY pr ies dI vrqoN subfeI srkfrF afp krdIaF hn.

          jnfb tonI klymMt vflI  subfeI srkfr tuwt jfx qoN bfad nvIN ilbrl srkfr ny ies hspqfl dI AusfrI rok idwqI sI ijs df iek kfrn PMizMg aqy dUjf  pI-3 PfrmUly df ivroD hoxf dwisaf igaf sI. ieh pI-3 PfrmUlf bhuq pcIdf svfl hY ijs df pUrf juvfb sLONkI bhuq puwC pVqfl kr ky vI qlfsL nhIN kr sikaf.  pI-3 df sLbdI icMHn aMgyryjLI dIaF iqMn pIaF vwl sMkyq  krdf hY ijs df Bfv hY pbilk-pRfeIvyt pfrtnrisLp. pI-3 ivwc bhuq kuJ Cuipaf hoieaf hY ijs kfrn ies df ivroD vI huMdf hY aqy smrQn vI.

          pbilk-pRfeIvyt pfrtnrisLp ieh ies leI hY ik ies ivwc pbilk pYsf lgf ky syvfvF lYx leI hY aqy pReIvyt iDr kuJ pYsf lgf ky syvf-Pl lYx vfsqy hY. pMjfbI dy muhfvry ivwc afKxf hovy qF ies nMU KfxpIx nMU bFdrI aqy tMby Kfx nMU irwC vI afiKaf jf skdf hY.

          afpxy afp nMU smfj syvk, Kwby pwKI ijhnF ivwc nrsF dIaF XUnIanF vI sLfml hn ies df ivroD krdy rhy hn ikAuNik Auh  nf qF ishq adfiraF ivwc inwjI dKLl brdfsLq krdy hn aqy nf hI inwjI adfiraF nMU syvf-PLl lYNdy vyK ky KusL hn. nrsF aqy hor ishq syvfvF vfly kfimaF dIaF XUnIanF ies df ies krky vI ivroD krdIaF hn ik ies nfl pRfeIvyt ishq syvfvF df rsqf Kuwl jfvygf aqy AuhnF dy hwQoN sony df aFzf dyx vflI murgI iKsk jfvygI ijs nMU Auh pbilk ishq syvfvF jF muPLq XUnIvrsl ishq syvfvF afKdy hn. moty GMty, moty zflr aqy hr 2-3 sfl bfad hVqfl dI DmkI nfl motI qnKfh ryjL dyx vflI murgI ikhVf mUrK gvfAuxI cfhuMdf hY?

          kihMdy hn mkfx ivwc geIaF aOrqF kIrny qF BfvyN huxy moey df nfm lY ky pfAuNdIaF hn pr roNdIaF Auh afpxy moieaF nMU Xfd krky huMdIaF hn. afm lok socdy hn ik ishq syvfvF vfly kfimaF dIaF XUnIanF lokF leI roNdy hn qF ik muPLq ishq syvfvF nMU inwjIkrn qoN bcfieaf jfvy pr drasl Auh afpxIaF nOkrIaF aqy motIaF qnKfhF nMU roNdIaF hn. ies inwjI mkfx ivwc srkfrI krmcfrIaF aqy skUlI tIcrF dIaF XUnIanF vI kIrny pfAux lwg jFdIaF hn ikAuNik AuhnF nMU pqf hY ik jy awj ishq syvfvF vfilaF dI sony df aFzf dyx vflI murgI Kus geI qF kwl nMU AuhnF dI vI vfrI af skdI hY. aMgryjLI dI khfvq qUM myrI ipwT `qy Kfj kr mYN qyrI ipwT `qy Kfj krdf hF vflI khfxI hY.

          gwl brYNptn hspqfl dI hor rhI sI jo pI-3 skIm hyT bx irhf hY aqy ies skIm hyT hI clfieaf jfvygf. ies ivwc srkfr vI lokF df DMn lgf rhI hY aqy lokF qoN vI 30% PMz mMigaf jf irhf hY ijs vfsqy keI PMz ryjL hoey hn aqy keI hor hox jf rhy hn. ies pI-3 ivwc pRfeIvyt kMstorIam jF imlgobf ikhVf hY ies bfry ajy qwk nf qF sLONkI nMU pqf lwgf hY aqy nf hI afm lokF nMU pqf hY. ijhnF nMU pqf hovygf AuhnF ny cuwp DfrI hoeI hY. sLONkI nMU qF pI-3 PfrmUlf lokF dI dUhrI luwt df mnsUbf jfpdf hY. srkfr qoN lokF df tYks Krcf dyvo aqy iPr lokF nMU syvf dI duhfeI dy ik 30% hor Augrfh lvo aqy jd ieh hspqflI murgI aMzf dyx lwg pey qF pRfeIvyt pI vfly munfPLf afpxIaF jybF ivwc pfAux lwg pYx. pI-3 qF hux bx cuwkf hY ies nMU nf sLONkI rok skdf hY aqy nf afm lok ikAuNik lokF kol smF nhIN hY qy qfkq AuhnF kol hY ijhnF kol isafsI kursIaF hn jF zflrF nfl BrIaF bYNkF hn.

          sONkI nMU pqf lwgf hY ik   hspqfl `qy af rhy Krcy df 30% jo lokF qoN PMz jF dfn dy rUp ivwc iekwTf kIqf jfxf sI Auh ajy pUrf nhIN ho sikaf. kuJ ku idn pihlF brYNptn ivwc ies gwl df vI crcf hoieaf sI ik sLihr dI myar ieh rkm hfsl krn vfsqy sLihr dy hr Gr `qy hspqfl lYvI lgfAux bfry soc rhI hY. iksy ny ieh rkm pRqI Gr 1000 zflr dwsI aqy iksy hor ny ieh rkm 500 zflr dwsI. brYNptn gfrzIan ivwc kMm krdy sLONkI dy iek imwqr ny dwisaf ik ieh rkm sfry pIal rIjn dy GrF qoN pRqI Gr 120 zflr suxI hY. sQfnk aMgryjLI pRYs ivwc ijLkr hox qoN bfad brYNptn dI myar mYzm sUjLn PnYl ny aYsI iksy skIm qoN sfPL ienkfr kr idwqf hY. sLONkI ny pqf krn vfsqy istI sYNtr GMtI KVkfeI qF pqf lwgf ik PMz dI ijMLmyvfrI istI dI nhIN hY ieh qF subfeI srkfr dI Aus dy bxdy ihwsy aqy  lokF dI AuhnF dy 30% ihwsy dI hY ijs nMU ivlIam Eslr hYlQ sMsQf iswDy qOr `qy iekwTf kr rhI hY.

          ajy bIqy hPLqy hI sLONkI ny aYm pI pI bIbI ilMzf jfPLrI df iek lyK brYNptn gfrzIan ivwc piVHaf hY ijs ivwc bIbI jfPLrI ny afiKaf sI ik Auh nvyN hspqfl dy Kuwlx dI bhuq bysbrI nfl AuzIk kr rhI hY. bIbI ny ieh nhIN dwisaf ik pI-3 ivwc lfB lYx vflI pRfeIvyt iDr ikhVI hY aqy 30% ivcoN QuVH rhy PMz bfry subfeI srkfr kI kr rhI hY? ies bfry sLihr dy hor isafsI afgU vI KfmosL hn. XUnIvrsl muPLq hYlQ kyar dy sfry mudeI qy cfrtrvfdI vI KfmosL hn. 

          ieh puwCxf vI bxdf hY ik subfeI srkfr ijs ny Eihp PIs lfgU kr ky lokF dIaF jybF ivcoN motI rkm btorI hY Auh QuVHdI rkm vfsqy kI kr rhI hY? lok jfxdy hn ik vDIaf kMpnIaF ivwc kMm krn vfly lok qF Eihp prImIam qoN bc gey hn  ikAuNik AuhnF dIaF kMpnIaF pRImIam  adf krdIaF hn pr mfry sDfrn jfbF krn vfly gey hn ijhnF nMU ieh afpxIaF jybF ivwcoN adf krnf pYNdf hY.

          eyQY hI bws nhIN hY ieh vI crcf hY ik subfeI srkfr ies hspqfl dy bYWz pihlI plfn muqfibk 608 qoN Gtf ky 350 krn jf rhI hY aqy Auh vI brYNptn dy pIal mYmorIal hspqfl ijs nMU bMd kr idwqf jfvygf ivcoN ies nvyN hspqfl nMU ilaFdy jfxgy.  nvF hspqfl Kuwlygf qF pIal mYmorIal hspqfl pihlF rYnovysLn vfsqy bMd kr idwqf jfvygf aqy iPr AuWQy rIhYblItysLn qy lFg-trm syvfvF hI idwqIaF jfxgIaF, hspqfl vflIaF syvfvF Kqm ho jfxgIaF.

          jLrf soco nvyN hspqfl dy bYWz 608 qoN Gtf ky 350 ho jfxgy aqy purfxf bMd ho jfvygf. brYNptn vfsIaF leI kul bYWz Eny hI rihxgy qy lfeInF vI qkrIbn EnIaF lMbIaF hI rihxgIaF. lokF leI iek qF hspqfl df azrYs bdl jfvygf aqy dUjf nvyN hspqfl ivwc syvf-PLl lYx vflI qIjI pRfeIvyt iDr sLfml ho jfvygI hor koeI Prk nhIN pvygf.  kI pqf 30% PMz pUrf krn vfsqy kdy tYks vI vD jfvy. ieh vI sMBv hY ik subfeI coxF qoN pihlF votF btorn vfsqy ilbrl srkfr nvyN hspqfl dy bYWzF dI igxqI iPr vDf ky 608 kr dyvy!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mfmlf kiQq atYk aYzF df! afpxI vfr ilbrl ipwt AuWTy

 

          pRdUsLx aqy ies kfrn vfqvrx ivwc af irhf ivgfV awjkl dunIaF Br ivwc  crcf df ivsLf bixaF hoieaf hY. ies bfry keI rportF gfhy-ibgfhy jfrI huMdIaF rhIaF hn aqy iek aihm rport kwl nMU jfrI hox vflI hY. ieh rport sfieMsdfnF dIaF igxqIaF imxqIaF `qy aDfirq hY ijs ivwc ikhf igaf hY ik vfqfvrx ivwc qbdIlI jF mOsm ivwc qbdIlI ijs nMU klfeImyt cyNj df nfm idwqf igaf hY, iensfn dIaF KrmsqIaF df nqIjf hY.

          ies dy nfl hI pYirs ivwc iewk vfqfvrx kfnPrMs vI cwl rhI hY ijs ivwc Bfg lYx vfsqy kYnyzf dy nvyN vfqfvrx mMqrI sRI byarz ieh sqrF ilKy jfx smyN jhfjL ivwc sLfied suafr ho cuwky sn. dunIaF ies gwl `qy qkrIbn sihmq ho cuwkI hY ik vfqfvrx dI sLuDqf jF pRdUsLx kMtrol iek sFJf mfmlf hY ijs `qy sfry dysLF nMU rl ky kMm krnf pvygf. jd sfry dysL hI afpxy afpxy Kyqr ivwc pRdUsLx kfbU krngy qd hI ies df koeI shI nqIjf inklygf.

          pRdUsLx bfry kYnyzf dy lok hor dunIaF nfloN vwD jfgrUk qF jLrUr hn pr ies df mqlb ieh nhIN hY ik vfqfvrx nMU horF nfloN Gwt pRdUsLq krdy hn. swc qF ieh hY ik AuWqrI amrIkf dy lok dunIaF Br ivwc swB qoN vwD pdfrQvfdI hn. swB qoN vwD vsqUaF df pRXog krn df mqlb AuWcf jIvn pwDr vI hY aqy nfl hI pRdUsLx ivwc vfDf vI hY. GrylU vrqoN dIaF  msLInF ijvyN BFzy-tINzy, blYNzr, grfeINzr, cuwly, PirjF, tI[ vI[, kMipAutrF qoN kfrF qwk swB kuJ pYdf krn, pYk krn aqy afvfjfeI dy sfDnF duafrf iek jgfH qoN dUjI jgfH phuMcfx vfsqy hr moV AuWqy rMg-brMgy, rsfiex, bflx (qyl), DfqF aqy hor smfn vriqaf jFdf hY jo vfqfvrx nMU pRdUsLq krdf hY. ijMnI vD pDfrQF dI vrqoN jF bhuqfq jF vystyj, Enf hI vwD pRdUsLx pYdf krn ivwc ihwsf. ieh iek iswDf ijhf PfrmUlf hY.

          qyl dI pRqI ivakqI KLpq AuqrI amrIkf (kYnyzf aqy amrIkf) ivwc bfkI sfry sMsfr qoN vwD hY. Kurfk pdfrQF dI Kpq ivc vI asIN  dunIaF ivwc mohrI hF aqy Kurfk pdfrQF dI vystyj ivwc vI mohrI hF. hor qF hor knyzIan lok pfxI dI vrqoN ivwc dunIaF ivwc mohrI hn. pfxI dI dunIaF ivwc QuVH vI hY aqy ies dI durvrqoN ndIaF, nfilaF, lykF aqy pfxI dy hor sroqF nMU pRdUsLq vI krdI hY. sLONkI ny iek rport pVIH hY ijs muqibk kYnyzf ivwc pRqI ivakqI pfxI dI KLpq 300 iltr hY jd ik XUrp ivwc ieh Kpq 150 iltr hY aqy aPrIkf ivwc isrPL 30 iltr hY.

          ies vfr kYnyzf aqy amrIkf dy pUrbI ihwsf ivwc srdI Gwt peI hY aqy pwCmI ihwsy ivwc vwD. Bfrq dy AuWqrI Bfg kYnyzf nfloN dsMbr aqy jnvrI ivwc vwD sLIq rhy hn. ies nfl vfqfvrx jF mOsm qbdIlI dI crcf ivc hor vfDf hoieaf hY.

          kYnyzf ivwc pMjvyN nMbr dI isafsI iDr, grIn pfrtI ny prdUsLx nMU afpxf muwK mudf bxfieaf hoieaf hY aqy grIn pfrtI dI lok -pRXIqf ivwc vfDf hoieaf hY. ies df mukfblf  krn vfsqy dUjIaF pfrtIaF hor vfqfvrx pwKI hox df pRgtfvf kr rhIaF hn. ilbrl lIzr dI dOV ivwc vI vfqfvrx iewk muwK muwdf bx ky AuBiraf sI. ijwq qoN pihlF hI ilbrl afgU styPLn izEN ny afpxy smrQkF dy glF ivwc hry rMg dy prny pf idwqy sn jo vfqfvrx pwKI hox df pRgtfvf krn vfsqy smJy jFdy sn. ijwq qoN bfad ilbrl afgU ny vfqfvrx bfry keI vfr ibafnbfjLI kIqI hY. keI ilbrlF ny hry rMg  dIaF topIaF aqy pwgF pihnx dIaF gwlF vI kIqIaF hn ijvyN ik hrf rMg pihnx nfl hI vfqfvrx TIk ho jfxf huMdf hY. ilbrl afgU styPLn izEN ny qF afpxy kwqy df  nfm vI ikEto rwiKaf hoieaf hY. ikEto Auh muhfiedf hY ijs `qy kYnyzf smyq dunIaF dy keI dysLF ny dsqKq qF jLrUr kIqy sn pr aml kdy nhIN kIqf.

          ies muhfiedy muqfibk kYnyzf ny sfl 1990 nMU aDfr bxf ky sMn 2012 qwk pRdUsLx ivwc 6% kmI krnI sI. pr hoieaf ies dy aYn Elt, sfl 2004 dI srkfrI rport muqfibk kYnyzf ivwc pRdUsLx Gt hox dI jgfH 27% vD igaf. aqy hoieaf ieh swB kuJ ilbrlF dI srkfr mOky hI hY aqy 2004 vflI rport vI AuhnF dy rfj dOrfn hI afeI sI. hux ilbrlF ny vfqfvrx dI sPLfeI aqy pRdUsLx dUr krn vfsqy bhuq hfl-duhfeI pfeI hoeI hY. jd ieh mfmlf ilbrl knvYnsLn mOky AuiTaf sI qF ilbrl afgU bnx dy cfhvfn sRI mfeIkl anYitPL ny ies mfmly ivwc afpxy ivroDI styPLn izEN `qy iqwKy hmly kIqy sn. agnYitPL dy hmilaF df aDfr ilbrl srkfr vloN vfqfvrx pRqI kuJ sfriQk nf kIqf jfxf sI aqy ilbrl srkfr ivwc sRI izEN vfqfvrx mMqrI sn. hux jd sRI izEN ny hr rojL vfqfvrx df rfg hfrpr srkfr `qy hmly krn vfsqy alfpxf sLuru kr idwqf hY qF torI pfrtI ny iehnF dovF ilbrl afgUaF ivwc kuJ mhIny pihlF hoey qkrfr nMU aDfr bxf ky ies hPLqy kuJ tI[ vI[ aYzF pysL kIqIaF hn. iehnF aYzF ivwc Auh kilp ivKLfey gey hn ijhnF ivwc agnYitPL aqy izEN ivckfr vfqfvrx bfry JVp huMdI hY aqy agnYitP ieh vfr vfr afKdf hY, styPLn vI izwz nft zU iewt Bfv asIN kIqf kuJ nhIN hY. ilbrlF df pol KohldIaF iehnF aYzF qoN ilbrl ipwt AuTy hn aqy ilbrl smrQk mIzIaf iehnF nMU atYk aYzF afKx lwg ipaf hY. kmfl hY do pRmuwK ilbrl afgUaF dy afpxy mUMhoN Aucry lPjL vI atYk bx gey hn. qfany ieh mfry jf rhy hn ieh kiQq atYk aYzF torI pfrtI isr puwTIaF pY skdIaF. kmfl hY knyzIan lok eyny buwDU hn ik Auh ilbrl afgU agnYitPL aqy izEN dy afpxy mUMhoN Aucry lPLjF nMU vI smJ nhIN skdy? kI do ilbrlF ivckfr kursI Kfiqr hoieaf ieh qkrfr swc nhIN hY? kI iehnF aYzF ivwc  vrqI geI smwgrI qwQF `qy aDfirq nhIN hY?

          afE vyKIey ik atYk aYzF dy mfmly ivwc ilbrl afp ikMny ku  ilbVy hoey hn.  ipClIaF PYzrl coxF ivwc ilbrlF ny lokF nMU zrfAux vfsqy afp ajyhIaF aYzF dI brsfq kIqI sI jo qwQF qoN kohF dUr sn aqy swcmuc hI atYk aYzF sn. iek ajyhI aYz ivwc ilbrlF ny dfavf kIqf sI ik hfrpr ny ieh mMn ilaf hY ik Auh qfkq ivwc af ky tYks vDf dyvygf aqy Gfty vflf bjt pysL kr skdf hY jd ik sRI hfrpr ny ajyhf kdy vI nhIN sI ikhf.

          iek hor aYz ivwc dosL lgfieaf igaf sI ik hfrpr ny amrIkf dIaF swjypwKI iDrF qoN cox PMz ilaf hY jd ik ajyhf kdy sfbq hI nhIN hoieaf. iek ajyhI aYz ivwc amrIkf dy iek aKLbfr dy hvfly nfl ikhf igaf sI ik hfrpr dunIaF Br ivwc swB qoN vwD amrIkf pwKI afgU hovygf. iewk hor aYz ivwc ilbrlF ny lokF nMU zrfAux vfsqy ikhf sI ik hfrpr kYnyzf nMU puils styt bxf dyvygf aqy POj nMU sVkF `qy Byj dyvygf. ilbrl afgU pfl mfritnny keI vfr lokF nMU zrfAux vfsqy ajyhy ibafn dfgy sn ik jy iek vfr hfrpr pRDfn mMqrI bx igaf qF kYnyzf df hulIaf ivgfV dyvygf. hfrpr aqy torIaF nMU iemIgrMtF dy vYrI bxf ky vI keI vfr pysL kIqf igaf sI jd ik iemIgrysLn nMU guMJlfdr bxfAux df kfrf ilbrlF ny Kud kIqf sI. ilbrlF ny 1475 zflr df hYWztYks vI iemIgrNtF `qy afp Toisaf sI ijs ivwc cox vfady muqfibk hfrpr srkfr kmI kIqI hY.

          hfrpr nMUU pRDfn mMqrI bixaF sfl qF hux ho hI igaf hY pr nf Aus ny ajy dysL df hulkIaf ivgfiVaf hY aqy nf hI sVkF `qy POj ByjI hY. ilbrlF dy hfrpr bfry hor sB zrfvy vI glLq sfbq hoey hn. jy huxy hoey  kuJ srvyKxf vwl iDafn mfrIey qF knyzIan lokF df hfrpr dI sKLsLIaq aqy lIzrisLp ivwc ivsLvfs hor viDaf hY.

          ilbrlF dy vfqfvrx bfry KoKly dmgjLy sux ky Cwj qF boly CfnxI ikAuN boly ijs ivwc CwqI sO Cyk hn afKx nMU icwq krdf hY. hry rMg dIaf topIaF, pwgF aqy prinaF dy nfl nfl ilbrlF nMU afpxf ikrdfr vI hrf krnf kr lYxf cfhIdf hY

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


pMjfb dIaF coxF iewQy qy EntyrIE dIaF AuWQy, lVIaF jfx lwg peIaF hn!

          dunIaF swcmuwc hI globl ivlyjL bx rhI hY. ieh gwl qF hux coxF dy mfmly ivwc vI swc sfbq ho rhI hY. coxF pMjfb ivwc ho rhIaF hn qy iesLiqhfrbfjLI aqy ibafnbfjLI iewQy ho rhI hY. koeI jLmfnf sI jd Bfrq dy afgU dysL ivwc kurwpsLn duafrf kflf DMn bxf ky ivdysL nMU Zoieaf krdy sn. kurwpsLn df kflf DMn qF Auh hux pihlF nfloN vI vwD bxf rhy hn pr Prk isrPL eynf ipaf hY ik hux lwCydfr ibafn dfg ky Auh ivdysLF ivwc ngd zflrF aqy pONzF ivwc icwtf DMn vI bxfAux lwg pey hn ijs nfl dysL ivwc bxfieaf jFdf kflf DMn CupfAux ivwc bhuq mdd imldI hY. iehI kfrn hY Bfrq dy bhuqy afgUaF dy ivdysLF ivwc keI kfrobfrF ivwc ihwsy hn, bYNk Kfqy hn aqy pirvfr dy keI mYNbr vI ivdysLF ivwc vwsdy hn. keIaF ny qF ivdysLI iemIgrMt drjf mOjF krn aqy kflf DMn kwZx vfsqy hI rwiKaf hoieaf hY.

          nfly dyvI dy drsLn qy nfly bFsF df vpfr dI pMjfbI khfvq iehnF isafsI afgUaF `qy pUrI ZukdI hY. Bfrq qoN ivdysLI krMsI bfhr kwZxI vI hux afsfn ho geI hY qy ivdysLF ivwc irsLqydfrF nMU imlx, ielfj krvfAux jF ivdysLF ivwc bxfeIaF pfrtI iekfeIaF dy swdy bhfny ivdysL Xfqrf krnI bhuq afsfn ho geI hY. pMjfb dI ikhVI mfVImotI vI rfjsI pfrtI hY ijs df tuwtfPutf XUint ivdysFL ivwc nhIN hY. hr iksy ny amrIkf, kYnyzf, brqfnIaF, jrmnI, PrFs, ietlI, inAUjLIlYNz aqy astrylIaF ivwc afpxy kMm clfAU awzy bxfey hoey hn. pMjfbI aKbfrF dy pMny pwt ky vyKo hr pfrtI dy ivdysLI XUint pMjfb jf ky cox pRcfr krn dy dmgjy mfr rhy pRqIq huMdy hn.

          gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD dy kryt `qy jd sLONkI ies hPqy lMgr pfxI Ck irhf sI qF iewk swjx ny puwiCaf, sLONkI jI qusIN ajy pMjfb nhIN gey? Bilaf lokf iehnF idnF ivwc ibnF iksy kMm pMjfb jf ky TMz nfl mrnf hY  df juvfb sux ky swjx jI ny afiKaf AuWQy hux TMz ikwQy AuWQy qF rMmF qy murgy Auzdy hn jfE afpxy inwjI kMmF leI qy rohb pfE afpxI chyqI isafsI pfrtI leI cox pRcfr krn df. sLONkI nMU swjx jI dI ieh skIm bhuq pfeydfr jfpI qy soicaf ik sfLied bhuqIaF pfrtIaF dy ivdysLI XUint iehI kuJ kr rhy hox.

          iewk idn torFto eyarport `qy ilMmo clfAux vfly iek swjx df Pon afieaf qF Aus nfl isafsI pfrtIaF dy ivdysLI XUintF bfry gwl qur peI. ieh swjx jI afp vI keI vfr isafsI PIqIaF lgvf cuwky hox kfrn AuhnF kol coKf qjrbf sI qy boly ik ieh XUint qF clfk afgUaF ny mlfeI mlfeI Ckx leI bxfey hoey hn. kuJ amIr ivdysLIaF leI dysL ivwc phuMc KrIdx vfsqy vI ieh XUitn vDIaf mOkf pRdfn krdy hn. iehI kfrn hY ik awjkwl ieMtrnYWt `qy pMjfb dIaF vwK vwK isafsI pfrtIaF dy hwk ivwc ivdysLIaF ny iesLiqhfr lgvfey hoey hn ijhnF ivwc Plfxy nMU itkt imlx dIaF vDfeIaF, Plfxy nMU nfmjgI dIaF vDfeIaF aqy Plfxy nMU votF pf ky ijqfAux dIaF apIlF kIqIaF hoeIaF huMdIaF hn. swjx jI df kihxf sI ik kuJ isafsI pfrtIaF aqy afgU qF swcIN hI coxF ijwqx jF iksy nMU hrfAux vfsqy lVdy hn kuJ aYsy vI hn jo isrPL mfieaf hUMJx vfsqy hI lVdy hn.

          awqvfd dy jLmfny ivwc ivdysLI kwtVpMQIaF ny Bfvuk hoey iswKF dIaF BfvnfvF df lfB AuTf ky motf DMn kmfieaf sI ijs ivcoN kuJ ihwsf pMjfb ivwc BFbV bflx leI vI Byijaf jFdf irhf hY. AudoN Bfvukqf ivkdI sI aqy hux isafsI gMZqup ivkdI hY. vxjfiraF ny qF vxj krnf hY jo ivkdf hY Auh hI vycI jFdy hn.

          ieMtrnYWt `qy sLONkI nMU iek hor KLbr pVH ky hYrfnI hoeI ik pMjfb dIaF coxF leI ivdysFL ivwc pRcfr qF ies leI ho irhf hY ikAuNik iewQy pMjfbI vwsdy hn ijhnF dy pirvfr qy irsLqydfr pMjfb vwsdy hn aqy jo isafsI pfrtIaF nMU zflrF-pONzF dy rUp ivwc sony dy aMzy vI idMdy hn pr hux ieh pRcfr ibhfr ivwc vI hox lwg ipaf hY. pMjfb dIaF sfrIaF hI isafsI pfrtIaF AuhnF ibhfrI afgUaF dI qlfsL ivwc hn jo pMjfb ivwc vwsy ibhfrIaF dIaF votF nMU pRBfvq kr skx. lflU Xfdv, nqIsL kumfr aqy sLqrUGn isnhF dy nF vI sunx nMU imly hn.  mfhrF muqfibk 5 % dy krIb votrF df JukfE pMjfb coxF df PYslf krygf qy mrdf kI nhIN krdf dI khfvq muqfibk isafsI afgU hr pfsy hwQ pYr-mfr rhy hn.

          pMjfb coxF vfsqy qF pMjfb dy isafsI afgU kfPLI sflF qoN ieDr ivdysLF ivwc hwQ-pYr mfrdy rhy hn pr hux EltI gMgf phfVF nMU vI cwl peI hY. EntyrIE ivwc pMjfbIaF dI coKI vwsoN hY qy hY vI dovF pMjfbF qoN ies leI af rhIaF coxF nMU iDafn ivwc rwK ky awjkwl EntyrIE dy pRImIar sRI mgYNtI iewk vwzf vPLd lY ky Bfrq aqy pfiksqfn dI do hPLqy dI vpfrk PyrI `qy gey hoey hn.

          ieh vPLd BfrqI dI 10 idnF PyrI mukf cuwkf hY `qy hux pfiksqfn dI PyrI dy afKrI pVfa ivwc hY. ies vPLd nfl dysI aqy aMgryjLI pwqrkfrF df iek vPLd vI igaf hoieaf hY. bhuqy dysI pwqrkfr qF mflkF nMU KusL krn vflIaF rportF hI PfeIl krdy rhy hn pr aMgryjLI pwqrkfrF ny ies dOry dI aslIaq ibafnx dI vI koisLsL kIqI hY. jnfb mgYNtI dI drbfr sfihb  PyrI mOky ByjI geI iek aMgryjLI pwqrkfr dI rport sLONkI nMU pVHn df mOkf imilaf hY ijs ivwc Aus ny sfPL afK idwqf hY ik ies PyrI df asl mMqv votF jfpdf hY. BfrqI pMjfbI nfl sbMDq ZfeI lwK qoN vwD pMjfbI aqy pfiksqfnI pMjfb nfl sbMDq iewk lwK qoN vwD pMjfbI EntyrIE ivwc vwsdy hn ies leI AuhnF nMU Bfvkqf dIaF qMdF ivwc bMnx vfsqy ieh PyrI vDIaf kMm kr skdI hY.

           ieh vI pqf lwgf hY ik jnfb mgYNtI dI Bfrq PyrI dy pihly pVfa ivwc Auh pMjfb qoN bfhr Bfrq dy mwD aqy dwKxI sLihrF ivwc gey sn ijwQy vpfr bfry jLrUr kuJ kMm dIaF gwlF hoeIaF sn pr pMjfb ivwc af ky qF  myl-imlfp vfly smfgm hI hoey hn. iehnF smfgmF ivwc jnfb mgYNtI dy nfl gey dysI afgUaF aqy dysI pwqrkfrF dy njLdIkI dosq aqy irsLqydfr hI rOxkF lgfAuNdy rhy hn. Bfrq PyrI `qy gey afm dysI-knyzIan vI iehnF rOxkF ivwc vfDf krdy rhy hn. kul imlf ky jnfb mgYNtI dI pMjfb PyrI smfijk vwD qy vpfrk Gwt rhI afKI jf skdI hY. ies df iek kfrn pMjfb ivwc coxF df mOsm hoxF aqy dUjf Bfrq dy hor KyqrF dy mukfbly pMjfb ivwc vpfrk sbMDF dy Gwt qy vot sbMDF dy vwD mOky hoxf vI afiKaf jf skdf hY.

          kul imlf ky pRImIar dI Bfrq-pfik PyrI dI isPLq krnI bxdI hY ikAuNik ies nfl dopfsI imlvrqx vDfAux df mOkf imilaf hY. qy nfl hI AuhnF nfl gey dysI afgUaF aqy dysI pwqrkfrF nMU vI afpxI cmk ivKfAux df avsr imilaf hY. nfly pRImIar dy isafsI ivroDI jnfb jfHn torI vI qF ipCly sfl Bfrq df gyVf lgf hI afey hn.

 

afKr kwtVpMQI kFgrs dy kI lgdy hn?

          gwl coxF aqy votF dI isafsq dI cwl rhI qF lgdy hwQ pMjfb ivwc pYdf hor rhI cox siQqI bfry vI cfr gwl kr hI lYNdy hF. jwg jfxdf hY ik pMjfb coxF ivwc asl ivwc do hI iDrF hn iewk pfsy hY kFgrs aqy dUjy pfsy hn akflI. ipClIaF coxF ivwc kFgrs ny afpxy nfl sI[ pI[ afeI[ nMU rlfieaf hoieaf sI aqy akflIaF ny Bfjpf nfl muhfj bxfieaf hoieaf sI. pMjfb dIaF sfrIaF sItF iehnF do muhfjF ivwc hI vMzIaF geIaF sn qy hor iksy pfrtI df Kfqf qwk vI nhIN sI Kuwilaf. 9 ajLfd AumIdvfr jLrUr ijwqy sn jo asl ivwc iehnF  do pRmuwK pfrtIaF dy bfgI hI sn qy bhuqy ijwq ky afpxy afpxy Gr prq vI gey sn. rhI gwl sI[ pI[ afeI[ dI itkt `qy kFgrs dI mdd nfl ijwqy do AumIdvfrF gurjMt isMG aqy nwQU rfm dI, Auh dovyN kFgrs ivwc jf rlyL sn.

          pMjfb ivwc qIjy morcy df rOlf bhuq dyr qoN sunx nMU iml irhf hY ijs nMU kfiem krn vfsqy pRo: pRym isMG cMdUmfjrf mUhrlI kqfr ivwc sI jo hux srdfr bfdl dI sLrn ivwc ibrfjmfn ho cuwkf hY. bcdy hoey qIjy morcy ivwc BFq BFq dI lwkVI hY. ies ivwc do nsl dy kfmryzF qoN ielfvf rvIieMdr isMG df dl qy AuhnF nfl kuJ Putkl dl qy BlfeI pfrtI vfly hn. iehnF swB dIaF qfrF idwlI ivwc do ivakqIaF dy hwQF ivwc hn. iewk purfxf GulftIaf kfmryz hriksLn isMG surjIq hY aqy dUjf hn idwlI dy srnf Brf. kfmryz surjIq qF isafsq ivwc hmysLf surjIq hI kFgrs dI nyVqf kfrn rhy hn. AuNJ AuhnF dI huisLafrI dI dfd dyxI bxdI hY. qy srnf Brf qF pYdfvfr hI kFgrs dI hn qy syvf vI AuhnF kFgrs dI hI krnI hY.  ieh gwl qF bIqy hPLqy hI spsLt ho geI sI jd idwlI coxF ijwqx qoN bfad jyqU srnf Brf afpxf jQf lY ky bIbI sonIaF dy drbfr ivwc sLrDf dy Puwl ByNt krn cly gey sn. ies qIjy morcy dy KjLfny dIaF cfbIaF vI srnf BrfvF dy kol hI hn ikAuNik idwlI kmytI qy kFgrs dovyN hI AuhnF kol hn. kul imlf ky ieh qIjf morcf kFgrs dI bI tIm hI hY ijs df mksd kFgrs nMU ijqfAuxf nf afKo, akflIaF nMU hrfAuxf jLrUr hY. afp koeI sIt ijwq jfx dI afs qF AuhnF nMU vI nhIN hY. rhI gwl imsrnjIq isMG mfn dI AuhnF nfl ieh qIjf morcf akflIaF nMU hrfAux vfsqy gYr-isDFqk muhfj bxfAux vfsqy vI iqafr hY. coxF dOrfn mfn Kfilsqfn dI koeI gwl nf krn qy iPr jo mrjLI krn, qd ieh qIjf PrMt mfn nfl lYx dyx kr irhf hY qy krvf rhI hY kFgrs afp.

          ies lYx dyx qoN pMjfb aqy pMjfb  qoN bfhr ivdysLF ivwc vwsdy kwtVpMQI vI bfgo bfg hn. AuhnF nMU vI kfmryzF nfl sFJ myry dusLmx df dusLmx myrf dosq dy isDfq muqfibk puwgdI hY. qy AuhnF dI dusLmxI hY akflI dl bfdl nfl qy dosqI Esy kFgrs nfl hY ijs nMU ieh kdy pfxI pI pI koisaf krdy sn aqy ikhf krdy sn ik iswKF dI hux kdy kFgrs nfl bx nhIN skdI.

          kYptn aqy kFgrs nfl kwtpMQIaF dI sFJ df iewk kfrn ieh vI idwqf jf irhf hY ik kYptn ny Gwto Gwt pMjfb dy nihrI pfxI nMU bcf ilaf hY. jy puwCo ikvyN qF ies df koeI ZukvF juvfb nhIN imldf, bws iehI afKdy hn ik kYptn ny ivDfn sBf ivwc mqf pfs kr ky pfxI bfry sfry smJOqy rwd kr idwqy hn. kI ieh smJOqy rwd krn dy mqy dy pfs kr dyx nfl sfry smJOqy swcmuwc hI rwd ho gey hn aqy ies nfl hirafxf qy rfjsQfn nMU pfxI  jfxf pUrI qrF bMd ho igaf hY? ies svfl df juvfb koeI nhIN jfxdf jd ik swc ieh hY ik dUjy sUibaF df pihly sfry smJOiqaF aDIn kIqI vMz muqfibk bxdf pfxI awj vI bVy arfm nfl AuhnF nMU iml irhf hY. ivDfn sBf ivwc pfs kIqy gey ies mqy df akflI dl ny vI smrQn kIqf sI aqy ieh mqf TIk Esy iksm df hY ijs iksm df mqf knyzIan sMsd ivwc hfrpr srkfr ny ilbrlF, aYn zI pI vfilaF aqy vwKvfdIaF dI mdd nfl pfs kIqf sI ijs nfl ikbYWk sUby nMU nysLn ivd ien nysLn drsfieaf igaf sI. nf kYnyzf ivwc ies mqy nfl ikbYWk df drjf bdilaf hY aqy nfl kYptn dy mqy nfl pfxI dI vMz df PrmUlf hI bdilaf hY. pfxI dI vMz df asl muwdf kI hY ieh iek guMJldfr svfl ijs dI ikqy iPr crcf krFgy. koeI gYr-iswK afgU agr gurdvfry af jfvy qF kwtVpMQI kwCF vjfAuNdy hn pr jy bfdl mMidr jf afey qF kwtVpMQI ipwt AuTdy hn. hux nfmImnysLn Brn smyN kYptn amirMdr isMG afpxy bjLurg aflf isMG dI smfD smyq pitaflf dy do mMidrF ivwc isr invf afieaf hY qF kwtVpMQI KfmosL hn. afiKr iswK kwtVpMQI kFgrs pfrtI dy kI lgdy hn? sLONkI nMU ieh socx leI mjbUr hoxf pY irhf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


rMg-bdlUaF qy dl-bdlUaF dI Brmfr!

          iksy vI rfjsI pfrtI df aDfr Aus dy rfjsI PlsPLy ivwc huMdy hY. koeI vI sbMDq pfrtI afpxy dysL jF afpxy sUby nMU iks idsLf ivwc aqy ikvyN lY jfxf cfhuMdI hY ieh ies rfjsI PlsPy df aDfr bxdf hY. koeI pfrtI mjLdUrF dy bhuqf hwk ivwc hox df dfavf krdI hY aqy koeI vpfrk adfiraF dy, koeI iksfnF dy ihwqF dI rfKI aKvAux psMd krdI hY aqy koeI snawqI Kyqr dy. pwCmI dysLF ivwc vD rhI iemIgrMt vot bYNk kfrn iemIgrMtF dy hqfiesLI hox df burkf vI keI pfrtIaF nMU pfAuxf pYNdf hY aqy Bfrq vrgy bhu-DrmI dysL ivwc Dfrimk ilbfs vI iksy pfrtI dy PlsPLy df  pRqIk bx jFdf hY.

          iehnF sfry PlsiPaF aqy isafsI dfapycF df asl mksd rfjsI qfkq `qy kfbjL hoxf hI huMdf hY. awj dy Xuwg ivwc rfjsI pfrtIaF qfkq `qy kfbjL hox vfsqy qkrIbn hr vrg nMU hI KusL krn df Xqn krdIaF hn qF ik smUhk rUp ivwc koeI vI vrg AuhnF df ivroD nf kry. ajyhy cox pRogrfm pysL kIqy jFdy hn jo bhuq sfry lokF nMU apIl krdy hox ijs nfl sbMDq pfrtI  df vot aDfr hor mjLbUq ho sky.

          dl-bdlI dy ruJfn df asl kfrn vI swqf `qy kfbjL hox dI qIbr iewCf hI hY. isafsI pfrtIaF vI AuhnF rMg-bdlUaF nMU hI sLfno-sLOkq nfl jI afieaF afKdIaF hn ijhnF qoN AuhnF nMU kuJ hfsl huMdf hovy. aqy isafsI afgU vI kuJ lYYx dI iewCf nfl hI rMg-bdl ky tpUsI mfrdy hn. pMjfb ivwc coxF df mOsm hox kfrn dl-bdlUaF dI bhuq Brmfr hY aqy afey idn iehnF dl-bdlUaF nMU jI aieaF afKx vfsqy Zol-Zmwky nfl pRYs kfnPrMsF huMdIaF hn. iehnF prYs kfnPrMsF qoN pihlF prdy dy ipwCy lYx-dyx qo jFdf hY aqy iPr cMdUmfjry vrgy keI keI sfl bfdl nMU burf Blf afK ky vI quhfzy lwzU bhuq imwTy hn afKidaF imMt lgfAuNdy hn.

          ieh gwl vI vyKI jFdI hY ik jd iek pfrtI dI isafsI DI dy rUp ivwc dUjI pfrtI koeI lIzr AuDfl lYNdy hY qF luwtI geI pfrtI BfjI moVn vfsqy AuhnF dI isafsI DI vrglfAux vfsqy mfieaf jfl df Klfrf pf ky bYT jFdI hY.

          ieh vI vyiKaf igaf hY ik ijs df afgU inkilaf huMdf hY Auh pfrtI dl-bdlI nMU QU QU krdI hY aqy ijs nMU nvF sfQI lwBf huMdf hY Auh pfrtI rMg-bdlU nMU jI afieaF afKx smyN ies dl bdlI nMU asUlF `qy aDfirq dl bdlI afKdI hY.

          bIqy kuJ mhIinaF qoN pMjfb ivwc dl-bdlI df bjLfr mg irhf sI jo isafsI pfrtIaF vloN hux itktF dI vMz qoN bfad pUrI qrF mc AuiTaf hY. ijs afgU nMU Aus dI pfrtI ny itkt nhIN idwqI Auh hI dl-bdl igaf hY jF ajLfd KVn dIaF DmkIaF dyx lwg ipaf hY. kFgrs dy bIr divMdr isMG vrgy afgU vI itkt nf imlx kfrn hux ajLfd KVn dIaF DmkIaF dyx lwg pey hn. ieEN jfpdf hY ijs qrF ajyhy afgU iksy pfrtI nfl PlsPLy dI qMd dI QF itkt dI qMd nfl hI bwJy hoey hox. itkt qoN ienkfr huMidaF sfr hI ieh qMd tuwt jFdI hY aqy ijhVI pfrtI itkt dI qMg PVf dyvy bws Esy nfl hI plF ivwc juV jFdI hY. vwzI pwDr `qy hoeIaF dl bdlIaF kfrn pMjfb dIaF coxF hor vI iKwc BrpUr bxdIaF jf rhIaF hn.

          coxF qoN pihlF ho rhIaF ieh dl-bdlIaF BfvyN bhuq crcf ivwc hn pr ieh dl-bdlIaF coxF ijwq ky rMg-bdlI krn nfloN ibhqr hI smJIaF jfxIaF cfhIdIaF hn. ikAuNik ies nfl votrF qoN nvyN isry qoN Pqvf lYx df mOkf imldf hY.

          kYnyzf vwl Jfq mfrIey qF dl-bdlIaF hux iewQy vI afm hox lwg peIaF hn. jd PYzrl kMsrvtv pfrtI dy afgU sRI XF sLrya kMsrvtv pfrtI Cwz ky ikbYWk dI ilbrl pfrtI dy afgU bxy sn qF suwK nfl ilbrlF aqy kMsrvtvF dovF ny hI ies df svfgq kIqf sI. ies dy do kfrn sn iek qF ikbYWk ivwc sUbfeI pwDr `qy kMsrvtv pfrtI hY hI nhIN hY aqy dUjf iehnF df muwK ivroD vwKvfdI ikbYkvf pfrtI nfl hY. kMsrvtv afgU rhy sRI sLrya hux ikbYwk dy ilbrl pRImIar hn.

          aYn zI pI vloN bI[ sI[ sUby dy pRImIar rhy sRI AuWjl dosFJ vI  aYn zI pI Cwz ky PYzrl ilbrl pfrtI ivwc jf rly sn aqy pfl mfritn dI srkfr ivwc mMqrI vI rhy hn aqy ajy vI ilbrl pfrtI vwloN aYm pI hn. eysy qrF EntyrIE dy aYn zI pI pRImIar rhy sRI bfb rya ilbrl pfrtI ivwc jf vVHy sn aqy AuhnF ilbrl afgU bnx vfsqy cox vI lVI sI pr asPLl rhy sn aqy hux ilbrl pfrtI leI aglI cox nIqI GVn dy iencfrj hn. iehnF swB dI dl bdlI `qy bhuqI crcf nhIN sI hoeI ikAuNik iehnF ny dl-bdlI ibnF iksy kImq vsUx dy coxF qoN pihlF kIqI sI.

          ies dy mukfbly bIbI bilMzf strfink, skft brfeIsn, jnfb zyivz aYmrsn aqy jnfb vfijd Kfn dI dl-bdlI dI bhuq crcf sunx nMU imlI hY. iehnF cfrF dl-bdlIaF ivcoN swB qoN vwD zrfmeI dl-bdlI bIbI bilMzf dI sI ijs ny sfl 2005 ivwc pfl mfritn dI srkfr izwgx qoN  bcf leI sI. aqy bIbI ny ies dl-bdlI dI kImq vI sLryafm  pfl mfritn dI srkfr ivwc qurMq mMqrYx bx ky vsUlI sI. ilbrlF ny ies dl-bdlI `qy bhuq qrQwlI mcfeI sI ikAuNik AuhnF dI Gwt igxqI srkfr bc geI sI pr kMsrvtv pfrtI ny PLlsPLf rihq bIbI bilMzf qoN Cutkfrf pf ky suwK df sfh ilaf sI. EhI ilbrl jo bilMzf dI dl-bdlI `qy bhuq KusL hoey sn awj vfijd Kfn dI dl-bdlI `qy hMJU vhf rhy hn.

          pMjfb ivwc dl-bdlIaF dy nfl nfl iek hor Bfxf vI vfpr irhf hY aqy ieh hY vwzy afgUaF dy puwqF, DIaF, jvfeIaF, BrfvF aqy hor irsLqydfrF nMU itktF dyx df ruJfn jo kFgrs aqy akflI dl dovF ivwc hI BfrU hY. AuNj bhuqf rOlf akflI afgU pRkfsL isMG bfdl dy spuwqr suKbIr bfdl dy pMjfb df muwK mMqrI bx jfx df pfieaf jf irhf sI pr Auh iehnF coxF ivwc AumIdvfr vI nhIN hY.

          kFgrs vwl vyKo kYptn amirMdr isMG pMjfb dy muwK mMqrI hn qy AuhnF dI Drm pqnI bIbI dI pqnI mhfrfxI pRnIq kOr lok sBf mYNbr hY. Aup muwK mMqrI rfijMdr kOr BwTl dy Brfqf kuldIp isMG BwTl (DnOlf), cODrI jsjIq isMG dy Brf sMqoK cODrI, byaMq isMG pirvfr `coN qypRkf (pfiel) qy gurkMvl kOr (jlMDr CfAuxI), pRqfp bfjvf dy sky Brf PiqhjMg isMG bfjvf (sRIhrgoibMdpur) aqy qfey df lVkf iqRpqrijMdr bfjvf vI itkt imlI hY. jgmIq brfV dy Brf irwpjIq brfV, hrcrn brfV dy lVkf kMvrdIp isMG brfV, aYm pI rfxf gurjIq isMG dI BrjfeI ivDfiekf suKijMdr kOr rfxf, sfbkf mMqrI surjIq kOr kflkt dI hoxhfr spuwqrI suipMdr kOr kflkt cImf, guridafl kOr KMgUVf df sihfdf jsvIr isMG KMgUVf aqy rItfier ho rhy kFgrsI mMqrI zf[ kyvl ikRn dy puwqr rjnI kumfr hux coxF lV irhf hY. qyjpRkf isMG df kuVm ajIqieMdr mor, blrfm jfKV df puwqr sunIl jfKV, sfbkf fnf mMqrI hMs rfj rmf dy puwqr rfky rmf (bnUV) aqy svrgI Bgvfn dfs aroVf dy lVky amn aroVf vI coxF lV rhy hn. asMblI leI kFgrs dI sUcI ivwc lwgBg 35 dy krIb AumIdvfr iek-dUjy dy irqydfr dwsy jFdy hn.

          sLRomxI akflI dl ivwc sfbkf fnf mMqrI kYptn kMvljIq isMG ny afpxy lfzly jsjIq isMG bnI nMU KrV qoN aV ky itkt dvf ky isr Kyh pvf leI hY. lok sBf dy izptI spIkr crnjIq isMG atvfl df bytf ieMdriekbfl isMG atvfl (kUMmklF), suKdyv isMG ZINzsf df puwqr primMdr isMG ZINzsf, sfbkf muwK mMqrI surjIq isMG brnflf df puwqr ggnjIq isMG brnflf, aYm[ pI[ zf[ rqn isMG ajnflf df vfrs amrpfl isMG bonI aqy RomxI kmytI dy sfbkf pRDfn jgdyv isMG qlvMzI df puwqr rxjIq isMG qlvMzI aqy akflI afgU gurdyv isMG bfdl qy Aus df jvfeI Iql isMG vI ivDfn sBf `c bYTxf cfhuMdy hn.  RomxI akflI dl dy pRDfn pRkf isMG bfdl dI iryqdfrF dI tIm ivwc 10 dy krIb AuhnF dy njLdIkI irsLqydfr dwsy jFdy hn.

          iehnF dovF pfrtIaF ny iek dUjy dy BgoiVaF nMU vI rwj ky itktF dy gwPLy vMzy hn. ijs kfrn kwl dy akflI awj dy kFgrsI aqy kwl dy kFgrsI awj dy akflI bx ky cox mYdfn ivwc kuwd rhy hn.

          rMg-bdlUaF, dl-bdlUaF aqy irsLqydfrIaF pflx dI ies hnyrI ivwc pRDfn mMqrI zf: mnmohx isMG dI isPLq krnI bxdI hY ijhnF pihlF afpxy Brf nMU aimMqsr qoN ivDfn sBf coxF lVn dyx dI afigaf dyx qoN ieh kihMidaF ienkfr kr idwqf ik ies nfl glq sMkyq jFdf hY. aqy jd pMjfb kFgrs ny nvjoq iswDU dy asqIPLy kfrn aMimRqsr dI KflI hoeI lok sBf sIt qoN zf: isMG nMU cox lVn dI pysLksL kIqI qF AuhnF ies qoN vI ienkfr kr idwqf ikAuNik Auh pMjfb asYNblI nfl hor rhI ies ijLmnI cox ivwc kuwd ik pMjfb coxF ivwc lokF nMU pRBfvq nhIN sn krnf cfhuMdy. pMjfb ivwc cox pRcfr vfsqy iek do vfr af jfxf hor gwl hY aqy ijLmnI coxF ivwc kuwd ky iehnF coxF ivwc ihwsydfr bx jfxf vwKrI gwl hY jo AuhnF krn qoN sfPL ienkfr kr idwqf hY. AuNJ lok sBf dI cox lV ky lok sBf dy mYNbr vjoN Bfrq dy pRDfn mMqrI dI kursI `qy bYTxf AuhnF dy ruqby nMU cfr-cMn lgfAux vflI gwl hoxI sI. rfj sBf dy mYNbr vjoN Bfrq dy pRDfn mMqrI bxy rihx ivwc koeI kfnUMnI arcx qF nhIN hY pr ies nfl lok sBf dI suprImqf nMU aFc jLrUr afAuNdI hY. jy zf: mnmohn isMG mMqrI huMdy qF ies ivwc koeI hrjL nhIN  sI pRDfn mMqrI df lok sBf df mYNbr hoxf vDyry jcdf hY.

          sLONkI ies mwq df vI hY ik ivdysLI bIbI zf: mnmohn isMG vloN aMimRqsr dI ijmnI cox lVn qoN  ienkfr krn nfl bhuq KusL hoeI hovygI ikAuNik ies nfl zf: mnmohn isMG dy isafsI kwd nMU vDx qoN rokxf sMBv hovygf. bIbI vfsqy lok sBf dI kursI `qy bYT ky pRDfn mMqrI bixaF zf: mnmohn isMG Aus dy puwqr dy rsqy df roVf bx skdf hY. bIbI afpxy spuwqr df rsqf sfPL vyK ky kudrqI qOr `qy KusL hovygI. pr ies nfl zf: mnmohn isMG idafnqdfrI vI cmkdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


ikqy hMkfrI hI qF nhIN ho gey kYptn amirMdr isMG!

          kYptn amirMdr isMG jd bIqy idnIN qkrIbn 10 ku idn pMjfb qoN gfieb rhy sn qF ies bfry crcf iCVnI kudrqI hI sI. muwK mMqrI dy gfieb hox bfry jd crcf iCVI qF ivroDI iDr ny ies bfry ibafnbfjLI vI kIqI ijs df ik AuhnF nMU pUrf hwk bxdf sI. afKr kYptn amirMdr isMG koeI sDfrn ivakqI nhIN hn Auh sUby dy cuxy hoey muwK mMqrI hox dy nfqy pMjfb dI srkfr dy aslI muKI hn. muwK mMqrI iehnF 10 idnF dOrfn ikwQy sn ies gwl df qF izptI muwK mMqrI bIbI BwTl nMU vI koeI ielm nhIN sI aqy AuhnF ieh gwl mIzIaf nMU sfPL afK vI idwqI sI. rvfieq aqy ijLmyvfrI dI inghf nfl vyKIey qF muwK mMqrI sfihb nMU CuwtIaF `qy jfx qoN pihlF  ies bfry jfxkfrI vI dyxI cfhIdI sI aqy iksy nMU kfrjkfrI cfrj vI dyxf cfhIdf sI. CuwtIaF Auh ikQy kwtx jFdy hn ieh AuhnF df afpxf mfmlf sI.

          AuhnF dI gYr-hfjLrI ivwc rOlf ieh vI ipaf ik Auh afpxy kuJ pfiksqfnI mihmfnF nfl rfjsQfn ivwc gey hoey sn aqy AuhnF dy pfiksqfnI mihmfnF kol rfjsQfn jfx df vIjLf vI nhIN sI. jy ajyhf hoieaf hY qF ieh iek gYr-kfnUMnI kMm vI hY. qfkq dy lor ivwc ijLmyvfrI nMU hI Buwl jfxf TIk nhIN hY. kyNdrI srkfr qoN pfiksqfnI mihmfnF vfsqy rfjsQfn jfx dI afigaf lYxf muwK mMqrI sfihb vfsqy Kwby hwQ dI Kyz sI aqy ajyhf kMm PYks dy shfry vI ho skdf sI. ajyhy kMm vfsqy afpxI mnmrjLI krn qur pYxf koeI isafxp vflI gwl nhIN afKI jf skdI.

          ipwCy JfqI mfrIey qF afpxI kYnyzf PyrI mOky vI muwK sfihb Jwt KfilsqfnIaF dI GnyVI cVH gey sn. iewQy AuhnF sQfnk BfrqI sPfrqKfny nfl msLvrf qwk krnf dI vI loV mihsUs nhIN sI kIqI. pqf AudoN hI lwgf sI jd kYptn amirMdr sI dI Kfilsqfn dy bYnr sfihmxy KVy dI qsvIr mIzIaf ivwc pRkfsLq ho geI sI. ies kuqfhI kfrn kYptn sfihb nMU kFgrsI hfeI kmFz qoN JfV vI KfxI peI sI qy  isMGfsn vI Kusdf Kusdf msF bicaf sI.

          hux jd muwK mMqrI sfihb 10 ku idn dI gfiebI qoN bfad pMjfb dI rfjDfnI ivwc 5 jnvrI nMU prqy sn qF AuhnF afAuNNidaF hI pRYs kfnPrMs ivwc akflIaF vfsqy ajyhI BwdI BfsLf vrqI ijs qoN AuhnF dy aMdr dI bycYnI pRgt huMdI hY. pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF kYptn amirMdr isMG ny ikhf ik bfdlikaF nUM kih idE, AunHF df bfp prq afieaf hY. iek pMjfbI aKLbfr ny ies pRYs kfnPrMs bfry kuJ ies qrF iliKaf hY, gflI-gloc dI BfsLf `qy AuqridaF muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG ny ikhf hY ik Auh coxF dOrfn akflIaF nUM isr nhIN cuwkx dyxgy. guwsy nfl Bry aqy asLFq njLr af rhy muwK mMqrI ny ikhf ik pMjfb ivc coxF sLFqIpUrvk krfeIaF jfxgIaF. AunHF afpxy rfjsI ivroDIaF s: pRkfsL isMG bfdl, s: suKbIr isMG bfdl aqy s: nvjoq isMG iswDU leI zfkU, cUhf aqy kfql vrgy sLbdF dI KuwlHky vrqoN kIqI. krIb 10 idn isafsI idRsL qoN dUr rihx ipwCoN awj cMzIgVH ivc iek KLcfKLc BrI pRYWs kfnPrMs nUM sMboDn kridaF muwK mMqrI ny akflIaF nUM iswDI cuxOqI idMidaF ikhf ik coxF dOrfn akflIaF nUM rgV dyxgy.

          ieh pihlI vfr nhIN hY jd kYptn amirMdr isMG ny ajyhI BfsLf afpxy isafsI ivroDIaF vfsqy vrqI hY. Auh keI vfr suKbIr isMG bfdl nMU Cokrf aqy blUMgVf kih ky sMboDn kr cuwky hn. pMjfb asMblI ivwc jd awqvfd dy dOr bfry bihs hoeI sI qF ies mOky vI Auh keI vfr akflI afgU s: bfdl nMU sMboDn krn smyN qUM qUM `qy AuWqr afey sn. kYptn amirMdr isMG vloN ivDn sBf ivwc vrqI geI sLbdfvlI bfry Aus smyN vI nukqfcInI hoeI sI pr AuhnF ies ivwc ajy koeI suDfr nhIN kIqf jfpdf. amirMdr isMG anpVH nhIN hn aqy Auh bYTy vI bhuq mhwqvpUrn ahudy `qy hn ies leI ajyhy sLbd AuhnF dy mUMhoN soBf nhIN idMdy. ieh BfsLf sMsdI BfsLf vI nhIN hY aqy ieh siBak BfsLf vI nhIN hY. ies nfl kuVwqx ies kdr qwk vD skdI hY ik isafsI afgU iek dUjy dy inwjI dusLmx bx jfxgy. ajyhy hflfq pMjfb dI isafsq vfsqy cMgy nhIN hoxgy.

          kYptn amirMdr isMG nMU ieqrfjL hY ik jd Auh afpxy pfiksqfnI mihmfnF nfl rfjsQfn gey hoey sn qF akflIaF ny bhuq ikMqU-pRMqU kIqI sI. akflIaF nMU smyq hor isafsI pfrtIaF dy, pMjfb dy muwK mMqrI dI kfrgujLfrI `qy ikMqU-pRMqU krn df pUrf hwk hY. ieh vwKrI gwl hY ik ies mOky pMjfb dy muwK mMqrI jnfb amirMdr isMG jI hn jo sLfied muwK mMqrI nfloN rfjf aKvf ky vwD KusL hn. muwK mMqrI qF ivroDI iDr dI nukqfcInI shfr skdf hY pr lgdY ik AuhnF aMdr bYTf rfjf jd jfg pYNdf hY qF ikMqU-pRMqU shfrnI musLkl ho jFdI hY. ieh rfjf amirMdr isMG jI dI mjbUrI vI ho skdI hY.

          mjbUr iekwly rfjf amirMdr isMG hI nhIN hn AuhnF dy keI bhu-rUpIey smrQk vI hn. ies vfsqy sLONkI aMgryjLI itRibAUn aKLbfr dI iewk rport df kuJ ihwsf pfTkF awgy rwKxf cfhygf. aMgryjLI itRibAUn aKLbfr ny kYptn amirMdr isMG dI pRYs kfnPrMs dI rport ivwc kuJ ies qrF ibafn kIqf hY, He defended the use of an official helicopter to visit various places, including Ajmer Sharief in Rajasthan, along with some guests from Pakistan. "As a Chief Minister, I am entitled to use the helicopter. I went to Ajmer for the peace and prosperity of Punjab and the country", he added. "I will soon visit Jwalji and other holy places in Himachal Pradesh for a similar purpose", he said." My family has believed in all this for the past 175 years." Talking about the guests from Pakistan, he said they were all respected persons and sent by the Pakistan Punjab Chief Minister, Mr Pervaiz Elahi. They had come on valid visas, he added.

          aMgryjLI itRibAUn dI ies KLbr muqfibk muwK mMqrI sfihb ny afpxf srkfrI hYlIkptr, rfjsQfn PyrI vfsqy vrqx dy hwk nMU jfiejL dwisaf. AuhnF ieh vI ikhf ik Auh ajmyr sLrIP (muslm drgfh)  pMjfb aqy dysL dI qrwkI qy sLFqI vfsqy gey sn. AuhnF ieh vI afiKaf ik Auh jldI hI jvflf jI (mfqf df duafrf) aqy ihmfcl opRdysL dy hor pivqr asQfnF `qy vI jfxgy ikAuNik AuhnF df pirvfr bIqy 175 sflF qoN ies swB kuJ ivwc ivsLvfs rwKdf hY.

          sLONkI kYptn sfihb vloN ajmyr sLrIP mwQf tykx jfx df  ivroD nhIN krdf aqy nf hI jvflf jI jfx nMU koqfhI smJdf hY. muwK mMqrI sfihb sfry pMjfb dy muwK mMqrI hn ijs ivwc iswK, ihMdU, muslmfn, iesfeI aqy hor Dfrimk iPrky vwsdy hn. hr Drm aqy hr iksy dy ivsLvfs df siqkfr krnf bxdf hY. iswKI Audfrvfd isKfAuNdI hY kwtVvfd nhIN isKfAuNdI ies leI ajyhf krn nfl Dfrimkqf df vI koeI AulMGx nhIN huMdf.

          pr qrs sLONkI nMU iewQy kYptn amirMdr isMG dy ivdysLI kwtVpMQI smrQkF `qy afAuNdf hY jo s: pRkfsL isMG bfdl nMU mMidr jf afAux kfrn pfxI pI pI ky kosdy hn. s: bfdl dI mwQy itwkf lwgI iewk qsvIr Auh aksr ivaMg ilK ilK keI sflF qoN Cfpdy af hn pr hux AuhnF nf qF kYptn amirMdr isMG df ibafn suixaF hovygf aqy nf hI sLfied piVHaf hovygf? jy iehI ibafn ikqy s: bfdl ny idwqf huMdf qF amrIkf bYTy iek kwtVpMQI vYd ny aKLbfrF dy keI vrky kfly kr dyxy sn pr hux Aus ny kuskx dI vI ihMmq nhIN krnI.

          ivdysLF ivwc aksr jd kdy koeI gYr iswK isafsqdfn iksy gurdvfrf sfihb afAuNdf hY qF asIN huwb huwb ky svfgq krdy hF, AuhnF df isr Zkx vfsqy afp kysrI rumfl bMndy hF pr jd s: bfdl vrgy iswK afgU iksy mMidr jf afAux qF kwtVpMQI hwlf mcf idMdy hn.

          kYptn sfihb nMU ajmyr sLrIPL jfxf mubfrk qy jvflf jI jfxf vI mubfrk hovy. svfl 10 idn pMjfb ivcoN gfieb  ho jfx df sI ijs vfsqy akflIaF ny ikMqU-pRMqU kIqf sI. hux svfl kYptn vloN vrqI geI gYr-sMsdI aqy gYr-siBak BfsLf df hY. 5 jnvrI vflI pRYs kfnPrMs ivwc vrqI geI BfsLf qoN sLONkI dy mMn ivwc ieh sMLkf jLrUr pYdf huMdf hY ik kYptn amirMdr isMG ikqy hMkfrI hI qF nhIN ho gey! ieh svfl pMjfb dy keI votrF dy mnF ivwc vI pYdf ho skdf hY.

-        sLONkI ieMglYNzIaf

 

sONkI ieMglYNzIaf dy kuwJ hor lyK pVHn leI ieWQy kilwk kro

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here