www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

afm sLihrIaF dy hwkF df kI bxygf?

          lMGy aYqvfr sLOkI nMU iek irsLqydfr dy bulfvy AuWqy gurdvfrf sfihb jfx df mOkf imilaf. sLbd kIrqn df afnMd mfnx ipCoN sLONkI jd lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly kryt `qy pRsLfdf sLkx jf bYTf qF kuJ sLuBicMqk vI sLONkI dy nfl af  bYTy. hr iksy ny sLONkI dy bIqy hPLqy dy lyK dI isPLq kIqI ijs ivwc sLfipMg bfry kuJ qlK qjrby sLONkI ny pfTkF nfl sFJy kIqy sn.  sLONkI nfl glwbfq kridaf hr iksy ny mMinaF ik sLfipMg smyN sLONkx dI strfbyrI vFg hwQ ivwc PVI vsqU hlkI jF mfVI jfpx lwg pYNdI hY aqy jLrf dUr peI vsqU vDIaf jfpx lwg pYNdI hY. ijs kfrn lok aksr cIjLF vfr vfr cuwk cwuk inhfrdy hn aqy iPr jf ky KrIdx df mMn bxfAuNdy hn. AuNJ ieh vI mrkIt afriQkqf df hI kmfl hY ik lok cIjLF cuwk cuwk ky, rwd kr ky vfps rwK skdy hn. bMd afriQkqfvF ivwc qF ajyhf kdy sMBv hI nhIN sI AuWQy qF jo iml igaf EhI KrIdxf pYNdf sI. sovIaq rUs dy rfj ivwc lokF nMU kuJ jLrUrI vsUqUaF nMU Cwz ky Kfs KfxpIx vflIaF vsqUaF vI nsIb nfl hI imldIaF sn. bhuqIaF vsqUaF nMU qF lgjLrI vsqUaF mMinaF jFdf sI aqy ieh kdy kdfeIN hI ilmitz igxqI ivwc mfrkIt ivwc afieaf krdIaF sn. iPr ijs iksy nMU iml jfx Auh vyK ky KusL ho jFdf sI. sLONkI Kud pMjfb ivwc afpxy sfeIkl vfsqy zMnlop dy tfier KLrIdx vfsqy sfrf jlMDr Cfx mfrdf sI aqy hr dukfndfr agly hPLqy afAuxgy afK ky qor idaf krdf sI. sLONkI dy bfpU nMU qF iek vfr ryVy (gwzy) vfsqy tfier Bflx vfsqy iqMn mhIny lwg gey sn. ieh Auh smF sI jd lwkV dy cIN cIN krn vfly phIaF dy bdl df Xuwg ajy sLurU hI hoieaf sI aqy lok gwizaF nMU rbV dy tfier pfAux lwg pey sn. gwizaF vfsqy tfier purfxy pfey jfieaf krdy sn jo pihlF trwkF vfilaF ny Gsf ky rwd kr idwqy hox. ies leI trwkF vfilaF nfl vfkPIaq bhuq jLrUrI hoieaf krdI sI.

          Bfrq ivwc ieh Auh jLmfnf sI jd trYktr, motr sfeIkl jF kfr lYx vfsqy nMbr pfieaf jFdf sI jo aksr 4-5 sfl ipwCoN afieaf krdf sI aqy iPr ijhVf pIs iml igaf Auh iml igaf rwd krn df qF svfl hI pYdf nhIN sI huMdf. ieh Bfrq dI smfjvfdI afriQkqf sI jo nihrU ny sovIaq rUs dI qrjL `qy KVI kIqI sI. hux Bfrq ivwc vI zfktr mnmohn isMG df jLmfnf hY aqy pYsy jyb ivwc hox dunIaF dI hr vsqU gozy cuMmx vfsqy AuqfvlI njLr afAuNdI hY.

          lMgr hfl ivwc sLfipMg bfry cwl rhI gwlbfq acfnk iek swjx ny bdl ky skUl dI gwl sLurU kr leI. swjx jI ny dwisaf ik skUl bMd hox qoN  do ku hPLqy pihlF Aus nMU sUcnf imlI sI ik Aus dy 5 gryz ivwc pVHdy bwcy dI kfls ivwc sYks bfry jfxkfrI idwqI jfvygI. ies swjx ny smilMgI sYks nMU jfiejL Tihrfey jfx bfry bhuq kuJ sux rwiKaf sI aqy ies nMU skUl ivwc vfrprn vfly Bfxy `qy zfhZI icMqf lwg geI sI.  swjx jI afpxy isafsI afgUaF `qy vI bhuq KPLf sn ijhnF ny ies iksm dI jfxkfrI bwicaF nMU idwqy jfx dI Kuwl dy rwKI hY. swjx jI ies iKafl dy sn ieh sfzy klcr aqy Dfrimk ivsLvfs dy iKlfPL hY aqy AuhnF skUl nMU Pon KVkf idwqf. skUl ny swjx jI nMU ivsLvfs dvfieaf ik klfs ivwc smilMgqf dy jfiejL Tihrfey jfx bfry kuJ nhIN dwisaf jfvygf aqy ieh srIr bfry afm ijhI jfxkfrI hovygI ijs ivwc ilMgF bfry jfxkfrI sLfml hovygI. ies nfl swjx jI nMU kuJ qswlI ho geI sI pr AuhnF ies klfs ipCoN afpxy bwcy nMU pUrf pwuiCaf sI ik klfs ivwc kI pVHfieaf igaf sI. srkfrI mfstrF `qy aMnyvfh XkIn krnf vI swjx jI ny jfiejL nhIN sI smiJaf.

          vIrvfr nMU jd sLONkI ny Bfrq ivwc idwlI hfeIkort df smilMgI sbMDF bfry PYslf suixaF qF sLONkI nMU swjx jI vflf qOKlf sLurU ho igaf. iek dysI ryzIE qF ieh hI afK igaf sI ik Bfrq ivwc kYnyzf vFg smilMgI sLfdIaF dI afigaf hI iml geI hY. pUrf pqf kIqf qF aihsfs hoieaf ik idwlI hfeI kort ny bflg smilMgI sbMDF df gYr-aprfDIkrn krn df PYslf idwqf hY. Bfrq ivwc smilMgI sbMD gYr kfnUMnI hn aqy ieh aprfD smJy jFdy hn. kYnyzf dy cfrtrvfdI qF eyny nfl vI bhuq KusL hoey hoxgy aqy hux kbwzI tUrnfmYNtF `qy AuhnF ivruwD avfjLy kwsx vfilaF nMU awgoN mKOl krn dI soc rhy hoxgy.

          Bfrq ivwc iehnF sbMDF dy gYr aprfDIkrn df vI sKLq ivroD hoieaf hY.  ies ivroD ivwc Bfrq dy sfry DrmF dy Dfrimk afgU aqy bhuq sfry rfjnIqk aqy smfijk afgU vI sLfml hn. Bfrq nMU ies rsqy df pFDI bnx qoN bcfieaf jfxf cfhIdf hY. inrsMdyh ieh iek aYsI sLurUafq hY jo smilMgI ivafhF `qy jf ky dm lvygI. jQybMd guwt ijs ZMg nfl afpxy ivcfr ivafh vrgy mhwqvpUrn adfry `qy Tos rhy hn Auh bhuq icMqfjnk hY. agly 50 sflF ivwc dunIaF dy afm sLihrIaF dy hwkF df kI bxygf? awlf hI jfxy!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 - KLbrnfmf #512, julfeI 03-2009

 


jd ‘qfkq’ dIaF golIaF KrIdx gey sLONkI nMU bhuq sLrm afeI

          sLONkI vrgy afdmI vfsqy sLfipMg krnf vI iek ibpqf df kMm hY Kfs kr jy sLONkx nfl hovy qF isr drdI hor vI vD jFdI hY. koeI sUt vgYrf lYx jd iksy ieMzIan stor `qy jfvy qF ieMzIaf vFG hr cIjL sLONkx dukfndfr vloN lgfeI kImq `qy nhIN KrddI aqy hr lwgI hoeI kImq df msF awD hI dyx leI iqafr huMdI hY. hmysLf krdI krfAuNdI 25-30% Gwt adf krn ivwc kfmXfb ho jFdI hY qy keI vfr qF swcmuwc dukfndfr nMU awD kImq `qy vI mnf lYNdI hY. sLONkI ny ieh nym bxf ilaf hY ik grosrI sLfipMg qF sLOkx dy nfl kr lYxI hY pr kwVy-kwpVy vgYrf dI sLfipMg smyN afny-bhfny Prlo mfr jfxI huMdI hY. jy kdy kwpVy dI dukfn qwk sLONkI nMU nfl jfxf vI pY jfvy qF kfr ivwc ryzIE `qy cwl rhI jLrUrI gwlbfq dy bhfny dukfn dy sfhmxy GMtf kfr `c bYT ky hI tfeIm pfs kr lYNdf hY. aOrqF vflI ‘bfrginMg’ qoN sLONkI nMU sLrm afAuNdI hY.

          sOLNkx nfl grosrI sLfipMg kfrnf vI ‘Kflf jI df vfVf’ nhIN hY. ieh vwKrI gwl hY ik grosrI dy mfmly ivwc kYnyzf aMdr ‘bfrginMg’ dI koeI guMjfiesL nhIN hY. do ku hPLqy pihlF jd sLONkx nfl spirMgzyl siQq ‘pRfeIs cfprjL’ dy stor jfxf ipaf qF sLONkI hmysLf vFg sLfipMg kfrt Dwkx dI ‘syvf’ kr irhf sI. sLONkx ijs vsqU nMU awCI afK idMdI sI sLONkI Jwt hF ivwc hF pf idMdf sI qF ik sLfipMg df jwb jldI Kqm ho sky pr jd sLONkx syl `qy lwgI strfbyrI vfly stfl kol pwujI qF sLONkx df kwuqf awV igaf sI. strfbyrI df plfsitk df iek pONz (454 gRfm) df pYk isrPL $2[49 syl `qy lwgf hoieaf sI. sLONkx iek pYk cuwkdI sI qy Aus nMU puwTf iswDf kr ky vyKdI sI qy iPr vfps rwK ky iek hor pYk cuwk lYNdI sI. jd sLONkx lMbI bFh krky dUr ipaf pYk cuwkdI sI qF sLONkI nMU jfpdf sI ik ieh pYk bhuqf Biraf hoieaf hY aqy ies ivwc dfxy vI vwzy qy lfl sUhy hn pr sLONkx ies nMU vI puwTf iswDf krky vfps rwK idMdI sI aqy iek hor cuwk ky Aus df ‘postmfrtm’ krn lwg jFdI sI. strfbyrI slYksnL ivwc af rhI musLkl nMU sLONkI vI pUrI qrF smJdf sI pr ipwCy AuzIk kr rhy iek hor kstmr qoN sLONkI nMU sLrm af rhI sI ijs df sLONkI, sLONkx aqy sfzy sLfipMg kfrt ny rsqf roikaf hoieaf sI. sLONkx ies musLkl nMU BFp geI sI aqy drjun ku pYkF df muafienf krn ipwCoN iek sLfipMg kfrt ivwc rwK ky afKx lwgI clo ieh lY lYNdy hF. sLONkI ny sLukr kIqf ik ZfeI zflr dy strfbyrI dy pYk dI slYksLn df kMm inbV igaf sI. AuNJ ies ivwc ksUr sLONkx df vI nhIN sI ikAuNik dUroN vyiKaF strfbyrI ipaf hr pYk hI BrUM BMrU krdf aqy lfl sUhf jfpdf sI pr cuwk ky awKF njLdIk kr ky vyKdy sfr hI mfmlf Ault ho jFdf sI aqy stfl `qy pey hor pYk vDIaf aqy hwQ ivwc PiVaf GtIaf jfpx lwg jFdf sI. sLONkI ies gwloN vI KusL sI ik sLONkx ny Eh nhIN sI kIqI jo ipCly hPLqy iek pMjfbx ny PrtIno stor `qy kIqI sI.

          PrtIno stor ivwc aMbF dy bksy $7[99 syl `qy lwgy hoey sn ijhnF ivwc 9-9 aMb sn. kuJ gfhk vwK vwK bkisaF ivcoN vDIaf aMbF dI adlf-bdlI kr ky afpxy bksy ivwc vDIaf 9 aMb rwK ky qurdy bxdy sn pr iek pMjfbx bIbI ny afpxy aMbF dy bksy ivwc adlf-bdlI kr ky 9 dI QF 10 aMb iPwt kr ley sn. jd ieh bIbI kImq adf krn kfAuNtr `qy puwjI qF sLONkI vI ZIck mfrdf Aus dy ipwCy hI sI. jd bIbI dy aMbF dy bksy dI vfrI afeI qF kYsLIar bksy ivwc iek vfDU aMb qfV geI sI aqy Aus ny bIbI nMU iek aMb bfhr kwZx vfsqy afK idwqf sI. pihlF qF bIbI aVI ik ies ivwc pihlF hI 10 aMb sn pr iPr iek Cotf aMb bfhr kwZ ky, kImq adf kr ky cldI bxI. iek vfDU aMb vfsqy bIbI ny bhuq qrwdd kIqf sI aqy sLONkI nMU ies qoN kuJ sLrm vI afeI sI pr ieh gwl Auh nhIN hY ijs qoN sLONkI nMU bhuqI sLrm afeI sI, Aus df ijLkr awgy krFgy.

          30 ku sfl purfxI gwl hY jd sLONkI torFto zfAUn tfAUn ivwc afpxy cfcy nfl irhf krdf sI. iek idn cfcf sLONkI nMU grosrI sLfipMg vfsqy kueIn strIt `qy siQq ‘imrfkl PUz mfrt’ nfm dy stor `qy nfl lY igaf. sLfipMg kfrt ivwc hor ink-suk dy nfl cfcy ny 12 bYg duwD dy rwK ley sn. stor ivwc iPrdf hr gfhk cfcy, sLONkI aqy sfzy sLfipMg kfrt ivwc pey duwD dy drjun bYgF vwl bhuq iDafn nfl vyK irhf sI. cfcf bfzI iblzr sI aqy ieAuN mtk mtk qurdf sI ik Aus dI cOVI CfqI aqy BrvyN zOly duwD dy Bry kfrt df kfrn afpy dws rhy sn. jd cfcf aqy sLONkI kYsLIar dy kol awpVy qF nOjvfn aqy KUbsUrq gorI kYsLIar df iDafn vI iswDf duwD dy 12 bYgF vwl igaf qy Aus ny muskrfAuNidaF mKOlIaf lihjLy nfl cfcy vwl qwkidaF ikhf ik cfcy dy kfPLI bwcy hoxgy ijhnF vfsqy eynf duwD KrIidaf jf irhf sI. cfcy ny juvfbI muskrfht idMidaF juvfb cOVI CfqI aqy zOilaF dI mtk nfl idwqf. bwcy qF cfcy dy suwK nfl do sn aqy Coty hox kfrn bhuqf dwuD pIx vfly nhIN sn. cfcI, bwcy aqy sLONkI sfry rlL ky hPLqy ivwc msF ZfeI iqMn bYgF dI mfr sn bfkI duwD qF cfcy dy zOilaF vfsqy hI sI. cfcy dI mtk nMU vyK ky gorI kYsLIar ivclI gwl smJ geI sI.  AuNJ afspfs awD KV Aumr dIaF keI hor kYsLIarF vI sn pr cfcf Es nOjvfn KUbsUrq gorI kYsLIar kol mn KusL krn hI qF igaf sI pr sLONkI ny awj qwk cfcI nMU kdy ieh gwl nhIN dwsI. ieh gwl vI koeI sLrm vflI nhIN hY, Auh gwl hor hY jo sLONkI awgy cwl ky krygf.

          gwl cfcy dI sLfipMg dI hoeI hY qF iek hor sLfipMg Gtnf Xfd af geI jo cfcy ny sLONkI nMU afp dwsI sI. sfl ku pihlF KLbrnfmf dy muwK pMny `qy iek zfktrI Koj dI KLbr lwgI sI ijs ivwc ikhf igaf sI ik hdvfxy ivwc mrdfnf qfkq vDfAux dy gux huMdy hn. KLbr dy nfl hdvfxy dI vwzI qy rMgdfr Poto vI sI. mrdfnf qfkq iek ajyhf mOjU hY ik ies df nfm suxdy sfr hI vwzy vwzy mhFrwQI vI Bwj AuTdy hn. hr mrd hI cfhuMdf hY ik Auh ajyhIaF vsqUaF df syvn kry ijs nfl Aus dI mrdfnf qfkq kuJ hor vD jfvy. cfcf hdvfxy KrIdx iek supr mfrkIt ivwc jf viVHaf  ijwQy vwzy vwzy hdvfxy $3[99 nMU syl `qy lwgy hoey sn. hux ies kImq ivwc mrdfnf qfkq df “bUst” iks nMU mihMgf lwg skdf hY. cfcy ny kuJ hor ink-suk dy nfl do vwzy vwzy hdvfxy sLfipMg kfrt ivwc rwK ley. jd cfcf kYsLIar dy njLdIk phuMcf qF vyikaf ik hr gfhk dI ryhVI (sLfipMg kfrt) ivwc hI do jF cfr hdvfxy sn aqy bhuqy gfhk dysI sn. hor qF hor iek dysI bIbI vI afpxI ryhVI ivwc iqMn hdvfxy rwKI iPrdI sI. cfcf ies pqIvrqf BfrqI iesqrI `qy bhuq KusL hoieaf ijs nMU pqI dI ishq df bhuq Pkr sI. iek awD KV Aumr df dysI mrd qF afpxI ryhVI ivwc pMj vwzy vwzy hdvfxy rwKI iPrdf sI. cfcy ny ieh vI dwisaf sI ik hdvfixaF dy gfhk iek dUjy nfl awK nhIN sI imlf rhy ijs qoN cfcy nMU XkIn ho igaf sI ik ieh swB Kbrnfmf vflI Koj BrpUr KLbr pVH ky hI afey hoxgy. ieh koeI sLrm vflI gwl nhIN hY ieh qF ishq pRqI jfgrUk hox vflI gwl hY, Auh gwl hor hY jo sLOkI awgy cwl ky krygf.

          bIqy sLukrvfr rfq nMU sLONkI nMU iek vwzy iznr dI dfavq afeI hoeI sI. sLONkI ies iznr `qy bhuq iqafrI nfl igaf hoieaf sI aqy pUrf afnMd mfnx df mn bxfieaf hoieaf sI. AuDr sLONkx ny vI rMm dy iek zbl pYWg dI afigaf hI idwqI sI. suwK nfl pfrtI bhuq BrI hoeI sI aqy sLONkI df gujLfrf iewk zbl pYWg nfl hox vflf nhIN sI. sLONkI JkfnI dy ky bfr dy do gyVy lf afieaf sI pr jIB ajy hor pfxI suwtI jf rhI sI. sLONkI df iek imwqr sLONkI dI ieh mjbUrI jfxdf sI aqy Auh sLONkI nMU ‘lvlI’ krn dy bhfny sLONkx koloN afigaf lY ky bfr vwl lY igaf sI. AuproN AuproN sLONkI pUrI nFh krI jf irhf sI aqy sLONkx nMU bws ‘kMpnI’ krn df Brosf dy ky bfr vwl cwl ipaf sI. afKrI lvlI pYWg nfl sLONkI df Gr pUrf ho igaf sI aqy Gr prqidaF sLONkI sfrI vft sLONkx nMU ieh dwsdf afieaf sI ik isrPL iek pYWg df bcn awj Auh pUrf kr ky afieaf hY.

          svyry AuTdy sfr sLONkI nMU iek imwqr dI ieh nsIaq Xfd af geI ik Aumr dy dUjy awD ivwc ‘sLkqI vftr’ dI vDyry vrqoN nfl ilvrl `qy burf asr pYNdf hY. qy ilvr nMU bcfAux leI ivtfimn bI-kMplYks dy kYpsUl jLrUr lYxy cfhIdy hn jo sLONkI kol muwky hoey sn.  mfrinMg-tI dI AuzIk krdf sLONkI soPLy `qy bYTf syl vfly prcy Prol irhf sI aqy nfl hI bIqI rfq vflI pfrtI `qy iek pYWg vflf vfadf vPLf krn df rohb vI sLONkx `qy pfeI jf irhf sI. sLONkx pUrI KusL sI ik sLONkI Aus dI pUrI mMndf hY aqy loNg lfcIaF Bor Bor ky vDIaf cfh nfl sLOkI nMU vI KusL krnf cfhuMdI sI. ‘myrI mMnogy qF cMgy rhogy’ kihMidaF sLONkx ny lptF mfrdI cfh df kwp awgy ilaf Diraf. ‘sfrI Aumr iek mMnI hI qyrI hY zfrilMg’ afKidaF sLONkI ny KUb btr lgfieaf.

          cfh dIaF cuskIaF lYNidaF sLONkI dI njLr sLfprjL zrwg mfrt dy msLhUrI vfly prcy `qy ivtfimn bI-kMplYks dy kYpsUlF dI syl `qy lwgI sLIsLI `qy peI. sLONkI pYdl cwlx dy bhfny Gr dy njLdIk hI gryt lyk zrfeIv `qy siQq sLfprjL zrwg mfrt vwl qur ipaf. jd sLONkI pfritMg lft ivwc phuMicaf qF kfrF df mylf lwgf hoieaf sI. sLONkI nMU KuVk geI ik ieQy koeI Kfs hI syl lwgI hoeI hY. jd aMdr viVHaf qF gfhkF dI cMgI BIV sI aqy bhuqy gfhk dysI sn. sLONkI hYlQ splImYNt vfly pfsy igaf aqy ivtfimn bI-kMplYks dI sLIsLI cuwk ky jFdf jFdf ssqy duwD df bYg lYx stor dy duwD vfly ihwsy vwl clf igaf.

          duwD vfly sYksLLn ivwc bhuq hI BIV sI aqy iek KUbsUrq nOjvfn pMjfbx kuJ ruwKy lihjLy ivwc stor dy iek krmcfrI qoN syl vfly btr (mwKx) bfry pwuC rhI sI. krmcfrI df kihxf sI ik btr muwk igaf hY aqy hor duiphr qoN bfad afvygf. sLONkI stor ivwc dysIaF dI svyry svyry lwgI BIV df kfrn smJ igaf.

          btr dy bhuqy dysI gfhk vyK ky sLONkI nMU iek qIh ku sfl purfxI gwl  Xfd af geI jd pMjfbI dy msLhUr gfiek svrgI s: afsf isMG msqfnf kYnyzf afey sn. AuhnF nMU kYnyzf af ky pqf lwgf sI ik ies dysL ivwc gAUaF dy duwD qoN bixaF hoieaf sLuD dysI iGE imldf hY aqy hY vI bhuq ssqf. EhnIN idnIN Bfrq ivwc imlfvt vflIaF cIjLF df bhuq bolbflf sI. sLUD iGE `qF musLkl nfl imldf huMdf sI. durlwB sLuD iGE dy lflc ivwc msqfnf jI btr dIaF itkIaF ipGfl ky duwD vFG pINdy rhy sn aqy kYnyzf dy ssqy aqy sLuD iGE dIaF sPLqF kiraf krdy sn. ‘hfrt-atYk’ df nfm AuhnIN idnIN kdy gwt hI suxIdf sI pr hux qF hr pfsy ilstrol aqy hfrt atYk df jLor hY pr dysLIaF df btr nfl ipafr ajy vI BMg nhIN hoieaf.

          duwD df bYg qy ivtfimn bI kMplYks dI sLIsLI lY ky jd sLONkI kYsLIar kol puwjf qF ipCoN do dysI bIbIaF bhuq guwsy ivwc kuJ buVbVfAuNdIaF hoieaF suxfeI idwqIaF. Auh Dwky nfl sLONkI qoN awgy inkl geIaF aqy dysI ZMg nfl “skUjL mI” afKdIaF gorI kYsLIar  dy mgr pY geIaF. ieh bIbIaF pihlI pMjfbx vFg nf qF KUbsUrq sn aqy nf hI iehnF nMU bolx df slIkf sI. Aumr iehnF dI BfvyN 30 dy krIb sI pr iZwz dovF dy izgUM izgUM krdy sn ijs qoN iehnF bIbIaF df svrgI afsf isMG msqfnf jI vFg sLuD dysI iGE nfl pRym sfPL Jlkdf sI. iehnF bIbIaF kol stor df syl vflf prcf PiVaf hoieaf sI ijs ivwc isrPL sLnIvfr vfly idn vfsqy btr dI iewk itwkI $2[22 dI syl `qy lwgI hoeI sI aqy ieh bIbIaF btr KrIdx hI stor nMU afeIaF sn. bIbIaF df aMgryjLI vloN vI hwQ bhuq qMg sI aqy Auh vfr vfr “vyar ids btr, bUeI bfeI btr vyar btr, vfeI iPnsL btr”? btr ikwQy hY qy Kqm ikAuN hoieaf afid svfl byqrqIbI nfl krI jf rhIaF sn. kYsLIar ny bhuq smJfieaf ik btr Kqm ho igaf hY aqy hor btr 12 vjy dy krIb af jfvygf pr bIbIaF dy iek vI Kfny nf peI. gorI kYsLIar ny bhuq afiKaf ik btr muwk jfx kfrn Auh Aus nMU ieMJ nf iJVkx pr AuhnF “bUeI tfk mnyjr jU ivar mnyjr, XU iQMk bUeI stUipz”? mYnyjr ikwQy hY asIN koeI mUrK hF afKxf rwiKaf. iek kflf nOjvfn af igaf ijs ny afiKaf mYN mYnyjr hF dwso. bIbIaF ny iPr iKlrI hoeI aMgryjLI ivwc btr dI mMg kIqI aqy mYnjr ny btr muwk jfx dI muafPLI mMgidaF ikhf ik hor btr duiphr qwk af jfvygf.

          dysI bIbIaF dI joVI dI qswlI nf hoeI aqy afpxI iKlrI hoeI aMgryjLI ivwc “XU iQMk ieMzIan stUpz, vfeI btr iPnsL, vfeI go hom, km bYk lytr agyn, vfeI 11 klfk kMm 12 klfk kMm?” afid svfl krdIaF bIbIaF stor df Plfier hvf ivwc lihrf rhIaF sn. mYnyjr ny KPLf ho ky ikhf “no btr go hom nfE”. btr nhIN hY hux Gr jfE afKdf hoieaf mYnyjr gfhkF dI lMbI lfeIn vwl vyK irhf sI jo mYnyjr dI mjbUrI nfl sihmq pRqIq huMdy sn.

          svyry svyry qfkq vfsqy ivtfimn dy kYpsUl KrIdx gey sLONkI nMU bhuq sLrm af rhI sI. bIbIaF “XU iQMk ieMzIan stUpz” afKdIaF hoeIaF stor ivcoN bfhr vwl jf rhIaF sn. kImq adf kr ky sLONkI vI bIbIaF dy ipwCy ipwCy ho quiraf pr bIbIaF qoN pUrf Prk rwK irhf sI mqF koeI ieh socy ik sLONkI vI KrUdI bIbIaF dy nfl df hI hovygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

  KLbrnfmf #511, jUn 26-2009

 


sLONkI mn afeI ilK qF bYTdf hY pr iPr zrdf vI bhuq hY

          afspfs vfpr rhIaF GtnfvF hr iensfn nMU pRBfvq krdIaF hn. zMg tpfAU kflm nvIs hox kfrn vfpr rhIaF GtnfvF sLONkI dI ilKq nMU vI pRBfivq krdIaF hn. GtnfvF dy pRBfv dy vhf ivwc sLONkI afpxy mn afeIaF ilK qF bYTdf hY pr iPr zrdf vI bhuq hY. zr vI sLONkI nMU dUhrf huMdf hY iek AuhnF lokF qoN jo sLONkI dy ilKq `qoN nfKusL ho skdy hn aqy dUjf sLONkx qoN ijs ny sLkfieq imldy sfr hI sLONkI dI pRyz krvf dyxI huMdI hY. sLONkI ny keI sfl POj dI nOkrI kIqI hY aqy kdy vI pRyz qoN Gbrfieaf nhIN sI pr sLONkx vflI pRyz qoN bhuq zrdf hY.

          bIqy hPLqy sLONkI AuhnF ryzIE pRogrfmF `qy hoeI gwlbfq qoN bhuq pRBfvq sI ijhnF `qy blU stfr dI 25vIN vryHgMZ mOky 153 idnF jF 9 dy aMk dI mhfnqf dIaF gwlF hoeIaF sn. sLONkI nMU jfipaf ik joiqsL dy ivroDI axjfxy ivwc joiqsL dy PfrmUly nMU sRI hirmMdr sfihb aqy aprysLn blU stfr nfl joV rhy hn ies leI sLONkI ny ies bfry ilKxf jfiejL smiJaf sI. sLnIvfr sLfm nMU sLLONkx ny gurdvfry jfx dI iewCf pRgt kIqI qF sLONkI ny Aus nMU bhuq tflf mfiraf pr gwl nf bxI. shurI nf gurdvfry df pRogrfm iek do idn awgy pfAux leI mMnI aqy nf iekwlI jfx vfsqy hI mMnI. awKF ivwc KfirsL aqy pfxI vgx df bhfnf lgf ky jd sLONkI ny kfr clfAux qoN byvsI pRgt kIqI qF sLONkx ny Jwt cbIaF cwk ky “mYN clfvFgI” afK ky Gr df drvfjLf Kohl ilaf. awKF mldf sLONkI juwqI pf ky kfr ivwc psMjr sIt `qy jf bYTf. sLONkI nMU zr sI ik gurdvfry sfihb phuMcy sfr sLONkI nMU lMby Kuwly dfhVy vflf Auh isMG nf iml jfvy jo gfqry df ptf bfhr dI pf ky rwKdf hY aqy aksr sLONkI vwl gihrIaF njLrF nfl Jfkdf hY. vYnkUvr ivwc jd lMgr hfl ivwc kursIaF jF qwpVF df XuwD cldf huMdf sI qF sLONkI ies isMG qoN zrdf hoieaf lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry pey duwD vfly kryt `qy bYTf iKsk ky hyTF Auqr jfieaf krdf sI.

          ies sLnIvfr jd sLONkI duwD vfly kryt `qy jf bYTf qF Kuwly dfhVy vflf Auh isMG ikDry ivKfeI nf idwqf pr kuJ ajyhy swjx iml gey ijhnF ny sLONkI df 153 idn aqy 9 dy aMk vflf kflm piVHaf hoieaf sI. iek swjx ny ikhf ik 153 idn aqy 9 dy aMk df sbMD BfvyN joiqsL sLfsqr nfl hI hovy pr ieh sRI hirmMdr sfihb dy mfmly ivwc iPr vI swc ho skdf hY. iek hor swjx ny afiKaf ik jy sRI hirmMdr sfihb dI byadbI krn vfly hr ivakqI nMU 153 idnF dy ivc ivwc sjLf iml jFdI hY qF ieh Dfrnf AuhnF lokF `qy vI lfgU ho skdI hY ijhnF ny ies pivwqr sQfn dI iklfbMdI krky mfrU hiQafr jmF kIqy sn. drbfr sfihb smUh dI morcfbMDI aqy ies morcfbMdI dy Kfqmy ivckfr ikMny idnF df Prk sI ies bfry sLONkI nMU koeI ielm nhIN hY.

 

keI kwtVpMQIaF df hfjLmf Krfb krygf sfbkf jQydfr df pYNqVf!

          afpxy jLmfny ivwc qwqI qfsIr vfly aqy qwqfsIrIaF dy smrQk rhy akfl qKLq dy sfbkf jQydfr rxjIq isMG ny bIqy idnIN s: mnmohn isMG aqy kFgrs pRDfn bIbI sonIaF gFDI dI BrvIN qfrIPL kIqI sI. rxjIq isMG ny sfPL afK idwqf sI ik bIbI sonIaF gFDI dI aprysLn blU stfr ivwc koeI BUimkf nhIN sI aqy Auh iswKF dI dosLI nhIN hY. zfktr mnmohn isMG dI vI AuhnF bhuq ZukvyN sLbdF nfl qfrIPL kIqI sI. sLONkI nMU ieh XkIn nhIN sI af irhf ik ieh ibafn Es rxjIq isMG dy mUMh ivcoN inkly hoxgy ijs qoN ajyhy sLbdF dI afs bhuq Gwt huMdI hY. rxjIq isMG ijs nMU akfl qKq df jQydfr bhuq sLrfrqI ZMg nfl bxfieaf igaf sI aqy ijs dI ieko iek kfblIaq inrMkfrI muKI df kql krnf hI sI hux iek bdl cuwkf iensfn pRqIq huMdf hY. sfbkf jQydfr df ieh pYNqVf keI kwtVpMQIaF df hfjLmf Krfb kr dyvygf jo Es qoN qwqI sur sunx dy afdI ho gey hn.

 

rUbI Zwlf “sOVI isafsq” leI ivhlI hoeI!

          aYm pI bIbI rUbI Zwlf dy iKlfPL nYnIaF dy mfmly nMU lY ky KwpKfnf gihrI sfijsL aDIn pfieaf igaf sI ijs ivwc ivroDIaF df qF sLfml hoxf suBfivk smiJaf jf skdf hY pr bIbI dI pfrtI dy afpxy vI sLfiml sn. torI pfrtI, rUbI Zwlf df Qwlf lgf ky ilbrlF `qy vwzf gol krnf cfhuMdI sI pr ilbrl pfrtI dy aMdr brYNptn spirMgzyl hlky aqy aftvf ivwc pfrlImYNt ihwl qwk ajyhy lok sLfml sn ijhnF nMU ies qoN koeI nf koeI lfB hox dI afs sI. iksy nMU bIbI Zwlf dI sMsdI sIt KflI hox dI afs sI aqy iksy nMU minstrI dI kursI iKsk iKsk ky AuhnF hyT af jfx dI afs sI.   torFto stfr vrgf pRisD aKLbfr ies mfmly ivwc ijs hwd qwk igaf hY Auh vI hYrfnI vflI gwl hY. stfr nMU nYnIaF dy hwkF df bhuq iPkr sI jF ik ies ipwCy koeI hor kfrn sI ieh gwl iek Byd hI bxI hoeI hY. Auh idn vI sn jd hr koeI ieh afKL irhf sI ik bIbI Zwlf geI ik geI bws kwl asqIPLf dy jfvygI. jd ajyhIaF BivK bfxIaF kIqIaF jf rhIaF sn qF sLONkI Es smyN vI ikhf sI ik ieh hnyrI Jul jfvygI aqy bIbI Zwlf bc jfvygI ikAuNik ies sfry mfmly ivwc bIbI nMU icwq krn jogf dm nhIN hY hF Pokf rOlf bhuq hY jo lokF ivwc BulyKf pf irhf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc rOlf pfAux ipwCy ajyhy lokF df hwQ sI jo aksr rOlf pfAux df hI DMdf krdy hn.

          kiQq nYnIgyt iPwkf pYNdy sfr hI AuhnF lokF ny iPr bIbI Zwlf dIaF isPLqF krnIaF sLurU kr idwqIaF hn jo sIt KflI krvfAux vfsqy idn rfq ardfsF krdy rhy sn. afiKr swB dIaF afsF DrIaF DrfeIaF hI rih geIaF hn aqy bIbI Zwlf nYnI kFZ ivcoN qkrIbn surKrU ho geI jfpdI hY.  pr ies dy nfl hI rUbI Zwlf hux “sOVI isafsq” leI ivhlI vI ho geI pRqIq hMdI hY aqy Aus ny ivhly huMdy sfr hI “BulyKf pfAU lok syvk” muhfjL Kohl idwqf hY. sLONkI nMU pqf lwgf hY ik bIbI Zwlf ny bjLurgF nMU gwPLy dyx vfsqy ibwl 428 pysL kr idwqf hY aqy hux bIbI dy svfgq ivwc brYNptn dy afspfs smosf pfrtIaF df hVH afAux vflf hY ijs ivwcoN bIbI nMU afs muqfibk votF qF sLfied hI inklx, bIbI df Bfr grmIaF dy mhIinaF ivwc jLrUr vD skdf hY. hr svfgqI aqy PokI bwly bwly dy smfgm ivwc bIbI nMU smosf qF Ckxf hI ipaf krygf aqy ies gwl dI koeI grMtI nhIN hY ik bIbI nMU imlx vflf smosf “PYt-PrI” ivDI nfl smosf & svIts PYktrI df bixaF hoieaf hovygf.

          bIbI Zwlf dI ipafrI ilbrl pfrtI dI 13 ku sfl lgfqfr srkfr rhI hY pr ies srkfr ny bjLurgF nMU kYnyzf vVHdy sfr hI pYnsLn dyx dI kdy gwl nhIN kIqI pr jd 2006 ivwc ilbrl pfrtI sqf qoN lfh idwqI geI qF ilbrl aYm pI kulIn bomIey ny bjLurgF nMU pYnsLn dvfAux df ZgvMj rcf ky iek ibwl pysL kr idwqf jo sMsd dy BMg ho jfx kfrn ivwcy mr igaf. ikAuNik bIbI bomIey isafsq Cwz geI sI ies leI iPr ies df pwlf bIbI rUbI Zwlf ny PV ilaf. hux nYnIgyt qoN ivhlI huMdy sfr bIbI ny ieh ibwl pysL kr idwqf hY. sONkI bIbI qoN puwCxf cfhygf ik ajyhf ibwl bIbI Zwlf ny pfl mfritn dI srkfr smyN ikAuN nf pysL kIqf? kI bIbI Zwlf dwsygI ik kYnyzf ivwc pYr rwKdy sfr hI hr bjLurg nMU pYnsLn dyx nfl srkfr df Krcf ikMnf vDygf aqy ies nfl tYks dyx vfly sLihrIaF `qy hor ikMnf Bfr pvygf? kI bIbI Zwlf dwsygI ik ijhnF hor dysLF qoN afey bjLurgF nMU kYnyzf ivwc lgdy hwQ pYnsLn imldI hY AuhnF dysLF dy kYnyzf nfl iks iksm dy duvwly smJOqy hn? kdy bIbI ny spFsr kIqy gey mfipaF nMU qurq ivjLtr vIjLy dvfAux df aYlfn iemIgrysLn mMqrI joa volpy qoN krvfieaf sI pr vIijLaF vflI KoqI bohV hyT hI rhI sI. pYnsLn vflI KoqI ikwQy KVdI hY ies dI sLONkI nMU hux AuzIk rhygI.

 

mhF mUrK mMzl dI isafxp!

          bIqy hPLqy jd sLONkI pMjfbI post pVH irhf sI qF Es vkq tplf Kf igaf jd sLONkI nMU jfipaf ik prcf puwTf PiVaf igaf hY.  iek do vfr puwTf iswDf krn `qy pqf lwgf ik prcf hr pfsy nMU puwTf vI hY aqy iswDf vI hY. ieh kfrsLYqfnI mhF mUrK mMzl nfm dI sMsQf dI sI ijs ny afpxy nfm muqfibk puwTy kMm krn df Tykf lY riKaf hY. Kbr nMU iDafn nfl pVH ky pqf lwgf ik mhF mUrK mMzl mUrKqf krdf krdf drasl bhuq isafxp kr igaf sI.  ies KLbr muqfibk mhF mUrK mMzl ny afpxf afgU iek kF nMU Qfp idwqf sI ijs nMU “duKI afqmf aqy kmjLor srIr” df mflk dwisaf igaf sI. KLbr muqfibk mhF mUrK mMzl df afgU bnx dy hor vI kuJ dfavydfr sn pr mMzl ny afpxf guxf kF `qy suwt idwqf sI. kF iek aYsf pMCI hY jo dublf pqlf hox kfrn srIr pwKoN BfvyN kmjLor jfpdf hovy pr pUrf qMqrusq aqy cusq huMdf hY. hr vkq tpUM tpUM krdf hox kfrn jfpy BfvyN “duKI afqmf” pr kF dI awK hr Kqry nMU cusqI nfl BFp lYNdI hY aqy pl Br ivwc kF sMBfvI Kqry qoN sucyq ho jFdf hY. kF nfloN cMgf pRDfn mhF mUrK mMzl nMU hor koeI iml hI nhIN sI skdf ijs vfsqy sLONkI ies nMU mhF mUrK mMzl dI isafxp afKdf hY. AuhnF ny kIqI qF BfvyN mUrKqf dy afsLy nfl hovygI. jnfb kF aqy mhF mUrK mMzl dovF nMU hI sLONkI mubfrkbfd idMdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf,KLbrnfmf #510, jUn 19-2009

 


joiqsL nMU inMdx vfly vI keI vfr joiqsL dy PfrmUly vrqdy hn

          aksr hr mnuwK dy suBfE ivwc bhuq afpf ivroDqfeIaF huMdIaF hn ijs nMU aMgryjLI ivwc kMztrfizksLnjL afiKaf jFdf hY. Bfvuk mfmilaF ivwc ieh afpf ivroDqfeIaF hor vI vwD jFdIaF hn. aksr pMjfbI BfeIcfry ivwc joqsLIaF dy iKlfPL bhuq jLor sLor nfl pRcfr kIqf jFdf hY ik ieh lokF nMU luwtdy hn pr ajyhf pRcfr krn vfly aksr afp loV pYx `qy Jwt iksy joqsLI jF gYbI sLkqI df mflk hox df ZONg rcfAux vfly bfby dy gozy muwZ jf bYTdy hn.

          kuJ sfl pihlF torFto mhF ngrI dy njLdIk iek bfby df bhuq  rOlf sI aqy ikhf jFdf sI ik ies bfby ny afpxy iek cyly dI Drm pqnI nMU afpxI GrvflI bxf ky rwiKaf hoieaf sI aqy ies aOrq df asl Grvflf (cylf) Aus nMU mfqf jI afKdf huMdf sI. ipCoN kuJ lokF ny ies bfby dy zyry `qy Dfvf vI boilaf sI aqy ieh bfbf cyilaF smyq afpxI jfn bcf ky ikDr clf igafsI. muV ies bfby df koeI KurfKoj nf lwB sikaf. hF jo gwl ipwCoN crcf df ivsLf rhI Auh ieh sI ik ies aKOqI bfby iKlfPL lokF dy “dMdy kwZx” vflf iek sKLsL ies bfby qoN gYbI pfxI dy Cwty afpxI sKLq bImfr pqnI `qy mrvfAuNdf irhf sI. bfbf ies kMm vfsqy hspqfl afAuNdf irhf sI pr sbMDq aOrq kuJ smyN ipwCoN rwb nMU ipafrI ho geI sI. sLONkI ies sKLsL nMU koeI dosL nhIN idMdf ikAuNik asIN swB iensfn hF aqy duwK vyly hr sMBv shfrf Bfldy hF. pMjfbI dI ieh khfvq aYvyN nhIN bxI, “zwubdy nMU iqxky df shfrf.” aksr ieh vI afiKaf jFdf hY ik jy arfm afAuxf hovy qF suafh dI cutkI nfl hI af jFdf hY.

          sLONkI joqsLIaF df koeI pwK nhIN pUrnf cfhuMdf aqy ieh jfxdf hY ik ies DMdy ivwc TwgI mfrn vfilaF dI coKI igxqI hY. Twg hr ikwqy, hr Drm aqy hr BfeIcfry ivc huMdy hn ikAuNik TwgI vI afpxy afp `c iek ikwqf hI hY. sLONkI dy iehnF itpxIaF vfsqy AuhnF pfTkF qoN pihlF hI iKmF mMgdf hY ijhnF df iksy nf iksy gYbI sLkqI ivwc ivsLvfs hY aqy sLONkI ieh dfavf vI nhIN krdf ik gYbI sLkqI nfm dI koeI vsqU hY hI nhIN hY. eynf afKxf kfPLI hovygf ik sLONkI ny ajy qwk gYbI sLkqI afp kdy vyKI nhIN hY hF ies bfry suixaF bhuq kuJ hY. AuNJ sLONkI ny qF ajy qwk dunIaF dI vwzI cotI mfAUNt aYvirst vI nhIN vyKI hY ijs ieh mqlb nhIN hY ik mFAUNt aYvirst hY hI nhIN hY!

          bIqy hPLqy mMdBfgy aprysLn blU stfr dI 25 vIN vryHgMz sI aqy ies dy vwK vwK pihlUaF `qy aksr bhuq kuJ sunx nMU imldf irhf sI. kuJ ku ryzIE stysLn `qy iek gwl ieh vI sunx nMU imlI sI ik sRI hirmMdr sfihb `qy hmlf krn vflf koeI vI hmlfvr kdy 153 idn nhIN kwt sikaf aqy ies df qrk ieh ieh idwqf igaf sI ik 9 df aMk sMpUrn (prPYkt) aMk hY aqy 153 df joV 9 bxdf hY. Bfv jy kr 153 df 1+5+3 kIqf jfvy qF joV 9 bxdf hY.

          ieh TIk hY ik 9 dy aMk nMU anoKf aMk mMinaF jFdf hY Kfs kr gixq joiqsL ivwc ijs nMU aMgryjLI ivwc numrOlOjI afiKaf jFdf hY. ies leI pRPYkt ikhf jFdf hY ikAuNik aMk 9 nMU jy 2 nfl jLrb idwqI jfvy qF juvfb 18 afAuNdf hY aqy jd 18 df 1+8 kIqf jfvy qF juvfb 9 bxdf hY. eysy qrF jykr 9 nMU 3 nfl jrb idwqf jfvy qF juvfb 27 bxdf hY aqy jd 2+7 kIqf jfvy qF joV iPr 9 hI bxdf hY. eysy qrF 9 nMU 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqy 10 qwk nfl jLrb aqy iPr jyvfb nMU jmF krky vyKo qF joV iPr vI 9 hI bxdf hY.  ijvyN 9 jLrb 9 juvfb 81 aqy 8+1 brbfr 9 hY. 9 jLrb 10 juvfb 90 aqy 9+0 brfbr 9 hY.

          numrOlOjI aMkF df joiqsL hY aqy ieh iensfn dI jnm qrIk, Gr df nMbr, Pon df nMbr aqy iksy Kfs iensfn nfl sbMDq hor mhwqvpUrn nMbrF, GtnfvF afid dy joV nMU vyK ky lgfieaf jFdf hY. joiqsL ivwc 9 dI mhwqqf df iek Kfs kfrn hor vI hY jo joiqsL dIaF sfrIaF pidwqIaF dI sLFJ df kfrn vI hY. ieh swB kuJ purfqn mnuwK dI kudrq bfry smJ `qy hI aDfirq hY ijs ny ipCoN klMzrF, qrIkF aqy awj dy qfrf ivigafn jF afK lE ik astrOnOmI nMU jnm idwqf. joiqsL ivwc 9 df aMk akfsL ivwc bRihspq gRih nfl joiVaf jFdf hY ijs nMU aMgryjLI ivwc jUpItr afKdy hn. jUpItr nMU aMgryjLI ivwc “lfrz afPL df plYints” vI afiKaf jFdf hY Bfv gRihF df rfjf. sMsikRq ivwc jUpItr nMU gurU vI afiKaf jFdf hY.  iehI kfrn hY ik sMsikRq aqy ihMdI ivwc vIrvfr dy idn nMU gurUvfr Bfv bRihspqvfr vI afiKaf jFdf hY.

          astrOlOjI ijs nMU pMjfbI ivwc gRihF dy aDfirq joiqsL afiKaf jFdf hY ivwc jUpItr 9 nMbr rfsLI df lfrz jF mflk huMdf hY. 9vIN rfsLI nMU pMjfbI ivwc DMn jF ihMdI ivwc DMnU afiKaf jFdf hY. hwQ ryKf joiqsL ivwc vI hwQ df kuJ ihwsf jUpItr df sQfn mMinaF jFdf hY. hwQ dI ‘ieMzYks iPMgr’ aqy ijwQoN ieh AuNglI sLurU huMdI hY Aus nMU jUpItr mfAUNt afKdy hn. ieMJ aMk 9 aqy jUpItr joiqsL dIaF bhuq sfrIaF iksmF jF pidwqIaF ivwc iek dUjy nfl juVy hoey hn.

          iDafn rwKx vflI gwl ieh hY ik ieh iksy bRfhmxI soc dI pYdfvfr nhIN hY ieh qF mnuwK dy sFJy ipwqrF dI ikRq df iswtf hY jo AuhnF kudrq nMU smJx ivwc sdIaF imhnq kr ky “nMgIaF” awKF aqy KflI hwQF nfl GflI ijs df iswtf awj dy supr jMbo jhfjL, mYgf dUrbInF aqy axikafsIaF mwlF aqy KojF ivwc inkilaf. XUrpIan BfsLfvF dI mF smJI jFdI lYitn BfsLf ivwc vI idnF dy nfm gRihF `qy aDfirq hn ijs df   aihsfs aMgryjLI ivwc afm kr ky aqy PrYNc BfsLf ivwc Kfs qOr `qy vyKx nMU imldf hY. ijvyN aYqvfr df idn aMgryjLI ivwc sMnzya hY Bfv ik ieh sUrj df idn hY. eysy qrF somvfr aMgryjLI ivwc mMnzya Bfv mUn jF cMdrmf df idn hY. sLnIcrvfr df idn aMgryjLI ivwc sYtrzya Bfv sYtrn df idn hY ijs nMU asIN sLnI gRih afKdy hF eysy leI ies nMU pMjfbI jF BfrqI BfsLfvF ivwc sLnIcrvfr afKdy hn. sfry dy sfry 7 idnF df sbMD purfqn BfsLvF ivwc gRihF dy nfvF nfl hY ijs df bicaf jF suDiraf rUp awj dIaF pRmuwK BfsLfvF ivwc vI myl KFdf hY.

          gwl aMk 9 aqy ies dy jUpItr Bfv bRihspqI gRih nfl ho irhf sI. jUpItr ijs nMU gurU jF lfrz afPL df plYints afiKaf jFdf hY, sOr mMzl df swB qoN vwzf gRih jF plYint hY. ijhnF nMU gRihF qoN alrijk hY Auh ies nMU plYint pVH ky kMm sfr lYx qy sLONkI `qy KPLf nf hox. jUpItr eynf vwzf hY ik ieh sfzI DrqI qoN sYNkVy guxf vwzf hY. awj ieh sfieMs ny sfbq kr idwqf hY pr sfzy sfiraF dy ipqr (mnuwKqf dy mfpy) ieh afpxI nMgI awK nfl hI jfx gey sn. awj Auh lok vI joiqsL nMU mKOl krdy hn jo sfieMs dy Xuwg ivwc afkfsL ivwc JfqI mfr ky ieh nhIN dws skdy ik jUpItr nfm df plYint ikhVf hY? jUpItr dy hor gux jF afkfr bfry dwsxf qF bhuq dUr dI gwl hY pr sfzy isafxy bjLurgF ny ieh kuJ jfx ilaf sI aqy ies nMU afpxy gixq ivwc vriqaf vI bhuq  sUKmqf nfl sI.

          BfrqI, arb, cInI, pwCmI, pRsLIan afid swiBafqfvF ivwc jUpItr nMU sLuB mMinaF jFdf hY. ajyhf gRih jo joiqsL dy gixq ivwc bYT ky suLB Pl idMdf hY. jUpItr df iksy dI pqrI ivwc sLuB jgfH bYT jfxf Es iensfn nMU sMq suBfE aqy rwb dy nyVy krn vflf igixaF jFdf hY aqy sI. purfqn swiBaqfvF ivwc mrd df Kfs ruqbf sI ikAuNik hr kMm  jLor nfl kIqf jFdf sI iehI kfrn hY ik kuJ swiBafqfvF ivwc mrd bhuq hfvI ho igaf aqy aOrq nMU vsqU hI smJ ilaf igaf ijs ivwc asIN pMjfbI mUhrlI kqfr ivwc afAuNdy hF aqy awj vI mfdf BrUx hwiqaf vrgI burafeI df kyNdr bxy hoey hF.  jUpItr nMU vIr jF Brf dyx vflf gRih smiJaf jFdf sI ijs kfrn ies nfl sbMDq idn df nfm vIrvfr hY.

           9 aMk dI purfqn aqy joiqsL `qy aDfirq mhwqqf bfry sLONkI hor bhuq kuJ ilK skdf hY pr iewQy isrPL eynf hI spsLt kr dyxf cfhuMdf hY ik 9 aMk df sbMD joiqsL sLfsqr nfl hY aqy sRI hirmMdr sfihb `qy hmly bfry 153 idnF dI hwd df ijLkr krn vfly axjfxy ivwc joiqsL dy iek PfrmUly nMU vrq rhy hn ijs ivwc sfLied bhuqy ivsLvfs rwKx dI QF ies dy sKLq ivroDI hI hox. sRI hirmMdr sfihb dI mhwqqf afpxy afp ivwc sdIvI hY ies df 9 jF 153 nfl koeI vfsqf nhIN hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 KLbrnfmf #509, jUn 12-2009

 


do JtikaF `c iswKF dI igxqI nMU rfqo rfq vwzI kfx lwgI!

          bIqy hPLqy pMjfb aqy hirafxf dI hfeIkort ny iswK dI pirBfsLf sbMDI sLRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pwK dI pusLtI krdy hoey ikhf hY ik vfl kwtx jF Brvwty sMvfrn vfly ivakqI iswK nhIN ho skdy. adflq ny ieh PLYslf iek iswK Gwt igxqI kflj `c dfKLly sbMDI ptIsLn dI suxvfeI kridaF kIqf hY. hfeIkort dy jsits jy[ aYs[ Kihrf, jsits jsbIr isMG, jsits ajY kumfr imwql `qy afDfirq mukMml bYNc ny ikhf hY ik iswK Drm dI rihq-mirafdf aqy ardfs aMdr vflF dI bhuq mhwqvpUrn QF hY. ies leI ieh kihxf TIk nhIN hY ik Auh ivakqI jo vflF nUM kwtdy hn, iswK Drm dy asl qy swcy DfrnI hn. AunHF ikhf ik ptIsLnr vwloN ieh ikhf jfxf vI gLlq hY ik aMimRqDfrI, sihjDfrI, kysDfrI sLRyxI dy iswK brfbr hn. adflq ny aMimRqDfrI iswKF nUM sB qoN AuWcI sLRyxI `qy rwKdy hoey sRysLt aYlfinaf hY. adflq ny mMinaf hY ik ieh mfmlf bVf Bfvnfqimk qy nfjLuk hY qy ies sbMDI dysL-ivdysL qoN iswK ivdvfnF ny afpxy ivcfr rwKy sn ijnHF qoN ieh gwl iswD huMdI hY ik sLRomxI kmytI vwloN iswK dI pirBfsLf sMbDI rwKy gey pwK iblkuwl shI aqy drusq hn. mfmly dI suxvfeI dOrfn vkIl ny iswK ivdvfnF vwloN ikhf ik gurU dI pRfpqI leI Kflsf rUp sjxf bhuq jLrUrI hY aqy mirafdf qy Drm AuWpr afpxy-afp nUM pUrI qrHF inCfvr krnf vI lfjLmI hY. AunHF ikhf ik iswK Drm `c pMj kkfr kMGf, kys, kVf, kiChrf qy ikrpfn KLflsf rUp pRfpq krn leI jLrUrI hn. adflq ny iek “iswK” ividafrQx gurlIn kOr dI ptIsLn rwd kr idwqI hY ikAuNik Brvwty bxfAux kfrn Aus nMU ividak adfry `c dfKlf nhIN sI idwqf igaf aqy Aus ny adflq df drvfjLf KVkf idwqf sI.         

          pMjfb dy aYzvokyt jnrl s[ aYc aYs mwqyvfl ny ikhf ik ikAuNik kys ienHF kkfrF `c mhwqvpUrn sQfn rwKdy hn, ies leI kys kwtx vflf asl iswK nhIN ho skdf qy nf hI KLfls ho skdf hY. ies mfmly ivwc s: mwqyvfl iswK aqy Kflsf nMU rlL gwz kr gey hn hflFik hr afm sihjDfrI iswK sdf afpxy afp nMU iswK qF smJdf irhf pr Kflsf hox df kdy dfavf nhIN kIqf. s: mwqyvfl ny kysF nUM iswK dI pCfx dwsdy hoey adflq dy iDafn `c ilaFdf ik iswK Drm `c keI isMGF ny kys ktvfAux nfloN sLhfdq pRfpq krnf byhqr smiJaf. adflq ny ies afDfr nUM Tos mMndy hoey ptIsLnr dI irwt nUM Kfrj krdy hoey ikhf ik iswK Drm `c vflF dI mhwqqf sRI gurU gRMQ sfihb, rihq-mirafdf qy ardfs `c vrqy jfx qoN sfPL jLfhr huMdI hY qy ies leI vfl kwtx vfly ivakqI nUM iswK nhIN mMinaf jf skdf qy sLRomxI kmytI dy Gwt igxqI kfljF `c aijhy ivakqI dfKLly leI Xog nhIN hn. hfeI kort ny afpxy 154 pMinaf dy PLYsly `c ikhf ik ies bfry dunIaf Br `coN iswK ivdvfnF ny icwTIaF rfhIN iswK Drm sbMDI afpxy ivcfr rwKy sn.

          ieh EhI kys hY ijs ivwc pMjfb srkfr aqy sRomxI kmytI dI phuMc pihlF kuJ vwKrI sI aqy jd kwtVpMQIaF df dbfE viDaf qF sLRomxI kmytI aqy pMjfb srkfr vI iswK dI sKLq pRIBfsLf vfly pfsy Juk geI sI aqy ies vfsqy afpxf pihlF idwqf hlPLnfmf vI bdl ilaf igaf sI.

          ies sbMDI keI isK mfhrF ny qF ieh vI ikhf sI ik adflqF nUM Drm dI pirBfsLf nUM jFcx leI koeI aiDkfr nhIN hY pr adflq ny ikhf ik Drm dI pirBfsLf aqy ies nfl sbMiDq mfmly vI adflqI inrIKx dy aDIn afAuNdy hn. hfeIkort ny ikhf hY ik nfbflgF vwloN kys ktvfAux jF Drm dI sImf nUM nf mMnxf vI AunHF nUM shUlqF qoN vFJf kr skdf hY. adflq ny ikhf ik BfvyN nfbflg kfnUMnI surwiKaf dy dfiery `c afAuNdy hn pr iPr vI sMgIn jurmF jF Dfrimk mfmilaF `c nfbflgF nUM vI shUlqF qoN vFJf kIqf jf skdf hY. hfeIkort ny ikhf hY ik Gwt igxqI leI rfKvIaF sItF `qy dfKLly leI Dfrimk sLrqF nUM pUrf krnf bhuq jLrUrI hY.

          ies sbMDI gurlIn kOr nfmI ividafrQx ny ivroD kIqf sI ik Auh iswK pirvfr nfl sbMiDq hY aqy isrP vfl kwtx jF Brvwty sMvfrn nfl Auh iswK Drm qoN bfhr nhIN ho jFdI. kfljF `c iswK Gwt igxqI leI 50 PLIsdI sItF rfKvIaF sn pr ptIsLnr nUM vfl kwtx krky dfKLlf nhIN imilaf sI. adflq ny iswK Gwt igxqI kflj rfmdfs ieMstIicAUt afP mYzIkl sfieMs qy Koj dy 2008-09 dy sYsLn `c aYm[ bI[ bI[ aYs[ dy kors `c dfKLly sbMDI ptIsLn Kfrj kr idwqI hY.

          suprIm kort ny vI sfl 2003 `c PLYslf idwqf sI ik Gwt igxqI adfiraF `c vI dfKLly leI mYirt nUM awKoN Auhly nhIN kIqf jf skdf. ptIsLnr ny ies mfmly `c ikhf ik Aus dI mYirt sB qoN vwD hY pr hfeIkort ny ikhf ik mYirt dy nfl-nfl adfry dIaF sLrqF pUrIaF krnf vI bhuq jLrUrI hY.

          ies PYsly nfl iswK kwtVpMQI bhuq KusL ho gey hn aqy AuhnF nMU lgdf hY ik hux iswK adfry jF iswK kotf surwiKafq ho gey hn. ies nfl hux dunIaF ivwc jF qF iswK rih gey hn aqy jF gYr iswK rih gey hn, ivc ivcfly vflI hflq hux Kqm ho geI hY. sLONkI vrgy Kq kwZ ky rwKx, rMm df pYx lgfAux vfly aqy sihjDfrI iswK aKvfAux vfly hux gYr iswK bx gey hn. jy Auh ajy vI afpxy afp nMU iswK smJI bYTy hox qF ieh AuhnF df BulyKf hY. hF Auh do kMm ajy vI kr skdy hn aqy AuhnF nMU ieh do kMm krn vfsqy aslI iswKF vloN afiKaf vI jFdf rhygf. iek Auh isK Drm asQfnF nMU Kuwl ky dsvMD idMdy rihx qF ik gurU dIaF KusLIaF pRfpq krdy rih skx. jd kdy Auh vwzI krm dfn krvfieaf krngy qF AuhnF vfsqy ieh arjueI vI kIqI jFdI rhygI ik gurU AuhnF `qy bKisLsLF kry. dUjf kMm Auh ieh kr skdy hn ik dunIaF Br ivwc coxF ivwc joLr sLor nfl Bfg lYx aqy iswK AumIdvfrF nMU ijqfAux vfsqy afpxIaF votF pfAux ho sky qF jfalI votF BugqfAux qoN vI guryjL nf krn qFik Es isK pMQ dI ijwq ho sky ijs ny AuhnF nMU piqq hox kfrn Kfrj hI kr idwqf hY.

          aMgryjLI duafeI vFg ies df iek sfeIz aPLYkt ieh vI hY ik iswKF dI igxqI nMU rfqo rfq hI vwzI kfx lwg geI hY. Bfrq ivwc do kroV qoN vwD aqy dunIaF Br dy hor dysLF ivwc 30 lwK dy krIb dwsy jfx vfly iswKF dI igxqI hux aYvyN nfmmfqr hI rih geI hY. romF dI byadbI krn vfly ikMny ku PIsdI ho skdy hn? hr iksy df aMdfjLf vwKrf vwKrf ho skdf hY.    sLOkI dy afpxy ivsqrq pirvfr `qy inghf mfrI jfvy qF 35 ku dI igxqI ivcoN hux jy pUrf swc bolIey qF isrPL iek hI iswK bicaf hY. jd sLONkI POj ivwc aPsr sI qF sLOkx bxTx ky rihMdI sI. iksy pfrtI `qy jfx smyN sfrf idn iqafrI ivwc lgf idMdI sI qy iqafrI krvfAux vflI `c vI CwqI nuks kwZdI huMdI sI. hux sLOkx ny Brvwty bxfAuxy qF Cwz idwqy hn pr mUMh `qy QF kuQF Augdy ivrly ivrly vflF nMU puwtxo nhIN htdI aqy sLONkI jy swc bolxf cfhy qF ieh vflF dI byadbI hY. sLONkI qF ies nvyN pYmfny `qy iswKI dy ikqy nyVy qyVy vI nhIN Tukdf. rMm dy pYWg vflI sLrq qF sbMDq adflq ny nhIN lgfeI aqy nf hI JUT Pryb qoN roikaf hY. pr sLONkI Kq vI kwZdf hY qy jvfn hox df afpxy afp nMU BulyKf pfAux vfsqy rMgdf vI hY. AuNJ sLONkI quMndf vI hY pr adflq ny ieh sLrq vI sLfied lgfeI nhIN hY. sLONkI dy pirvfr ivwc qF isK 35vF ihwsf hI bcy hn, Auh prvr jLrUr pMQk igxy jfxy cfhIdy hn ijhnF `c 50% igxqI iswKF dI hY. ies nfl hux iek hor musIbq KV geI hY aqy Auh hY isK prvfr hux iswKF aqy gYr iswKF df imsLrx bx ky rih gey hn. jwj dy PYsly dI iek JrIt ny iswK pirvfrF dy aMdr  vfhgy vflI lkIr iKwc idwqy hY ijs dy iek pfsy tfvF tfvF iswK bicaf hY aqy dUjy pfsy  nKflsF, qriVaF aqy gYr iswKF dIaF POjF pRyz kr rhIaF hn.

          kwtVpMQI iswK afgUaF aqy kudrq nMU sLfied jwj dy ies PYsly nfl iswKF nMU lIro lIr krky qswlI nhIN sI hoeI. kudrq nMU sLONkI ies leI ivwc iKwc irhf hY ikAuNik kudrq dy hukm ibnF qF pwqf vI nhIN Juwl skdf ies leI ies sfijsL `c kudrq vI brfbr dI BfeIvfl hY. jwj dy PYsly nfl kfx Kf cuwkI iswKI nMU ivafnf kFz ny hor rgV ky rwK idwwqf hY. ijhnF rvdfsIaF nMU kuMzIaF muwCF aqy KqF nfl isLMgfrIaF dfhVIaF vfly jwt iswK bMdy hI nhIN sn smJdy AuhnF hux ieh afKxf sLurU kr idwqf hY ik Auh iswK nhIN hn Auh qF rvdfsIey hn. kmfl ho geI hY ies qF “Auh afKy DVy nf cVH aqy Auh afKy Gwt nf qolIN” vflI gwl ho geI hY. jwt qF pihlF hI AuhnF nMU iswK nhIN sn smJdy pr hux AuhnF tOhr nfl ieh afKxf sLurU kr idwqf hY ik Auh qF iswK hY hI nhIN hn. sLONkI nMU qF ieh vI pqf lwgf hY ik kuJ QfvF `qy rvIdfsIaF dy lVikaF ny afpxI kfrF `qy “pwuq cimafrF dy” lKvfAuxf sLurU kr idwqf hY. kdy jwt iswKF dy puwq afpxy aMdr bYTy jwtvfd nMU KusL krn vfsqy ajyhf kiraf krdy sn.

          sLONkI nMU lgdY ik keI dhfky jLor jbr nfl ihMdUaF df Gfx krky aOrMgjLyb vI eys spIz nfl ihMdUaF dI igxqI nMU kfx nhIN sI lgf sikaf ijMnI kfx iehnF do GtnfvF ny iswKF dI igxqI nMU rfqo rfq lgf idwqI hY. sLONkI bhuqf iPkrmMd ies leI nhIN hY ikAuNik sLONkI gurbfxI dI ies nsIaq ivwc ivsLvfs rwKdf  hY ik “jo krngy so Brngy.” sLONkI ny ikhVf coxF lVnIaF hn jo sLONkI iPkr kry. sLRomxI kmytI dIaF coxF qF akflIaF ny lVnIaF hn ijhnF ny  kwtVpMQIaF qoN zridaF iswK dI pRIBfsLf bdlI hY. afKr lyly dI mF ikMnf ku icr swuK mnfeygI?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 KLbrnfmf #508, jUn 03-2009

 


kwtVvfd nMU Twl nf peI qF iswKI ‘suMgV’ jfvygI!

          bIqy idnIN vIanf ivwc vfprI ihMsk Gtnf  ny BfvyN lokF df bhuq iDafn iKicaf hY pr iDafn nfl vyiKaf jfvy qF ies iksm dIaF GtnfvF sUKLm jF Coty rUp ivwc dunIaF dy hr iswK vwsoN vfly dysL ivwc vfpr cukIaF aqy vfpr rhIaF hn. hux qkrIbn hr pwCmI dysL ivwc ax igxq isK gurdvfry hn. hr dysL ivwc hI smPrdfvF dy vI gurdvfry hn  aqy vwK vwK iswK BfeIcfiraF dy vI gurdvfry hn. ieh afKxf bhuq afsfn hY ik iswKF ivwc koeI jfqIvfd nhIN hY pr swc ieh hY ik iswKF ivwc BfrqI smfj vflf jfqIvfd pUrI qrf BfrU hY. aqy ies jfqIvfd dy aDfr `qy hI gurdvfry bxfey jf rhy hn dysL ivwc vI aqy ivdysLF ivwc vI.

          ieh afK dyx nfl ik iswKF ivwc swB brfbr hn aslIaq ivwc swB brfbr nhIN ho jfxy.  hrIjn iswK jF bflmIkI isK BfeIcfry nMU gurdvfry ivwc brfbr bYT lYx dyx nfl hI pUrI brfbrqf nhIN ho jfxI jd ik ‘rotI bytI’ dI sFJ jfqF dy aDfr `qy kIqI jFdI hY.

          iswK rihq mirXfd qF rvIdfsI BfeIcfry nMU apxfAux vfsqy jLOr dy ky afiKaf jFdf hY pr smfijk brfbrqf dy mfmly ivwc Auh “cimafr” dwsy jFdy hn. ies ZMg nfl nf brfbrqf af skdI hY aqy nf iksy nMU ies df XkIn ho skdf hY. jy iswK ajy qwk afpxy sfry gurdvfiraF ivwc mirXfdf iek nhIN kr sky qF rvIdfsIaF nMU iek krn leI dbfE pfAuxf gLLlq hY aqy Dwkf krnf qF bhuqf hI gLLlq hY.

          ajy vI pMjfb ivwc hr ipMz ivwc Gwto Gwt do do gurdvfry hn iek gurdvfry nMU rvIdfsI iswKF df gurdvfrf afiKaf jFdf hY aqy dUjy nMU jwt iswKF df sflm gurdvfrf dwisaf jFdf hY. kuJ ipMzF ivwc qF hflq ieh hY ik idn sud mOky jwt aMdr bYTdy hn grIbF dy bwcy kVfh-pRsLfd lYx dy lflc ivwc dUr bfhr vwKrf bYTdy hn. kI pMQ dy afgUaF nMU ies aslIaq df pqf nhIN hY? kI Auh ajyhy ipMzF dy vsnIk jF jMmplL nhIN hn ijwQy hr rojL ieh kuJ vfprdf hY? afKr kuJ afgU ieh afK ky iks nMU mUrK bxf rhy hn ik iswK pMQ ivwc swB brfbr hn? gwlINbfqIN brfbrqf iksy ny kI krnI hY jd asl ivwc jfqIvfd df qfxfbfxf pUrI qrF qMqdrusq aqy kfiem hY?

          ieh afKxf ik iksy rvIdfsI BfeIcfry dy gurdvfry ivwc rvIdfs jF zfktr aMbydkr dI qsvIr ikAuN lwgI hoeI hY Aukf hI jfiejL nhIN hY jd ik jwtF dy kbjLy vfly bhuqy gurdvfiraF ivwc  drjnF bygunfhF dy kfqlF dIaF hiQafrbMd qsvIrF nfl kMDF BrIaF hoeIaF hn ijhnF nMU vyK ky ieQoN dy jMmpl bwcy vI svfl krdy hn aqy ivdysLI mIzIaf vI nukqfcInI krdf hY. kI gurU rvIdfs aqy zfktr aMbydkr dihsLqgrdF nfloN bury hn? ijhnF dIaF qsvIrF `qy kuJ kwtVpMQI iswKF nMU ieqrfjL hY.

          rvIdfs jI nMU rvIdfsI BfeIcfrf gurU afKy qwd vI kuJ kwtVpMQIaF nMU cuBdf hY jd ik rvIdfsI BfeIcfrf rvIdfsI hI ies leI hY ik AuhnF dy bjLurg sdIaF qoN gurU rvI dfs nMU gurU mMndy afey hn aqy iek nUr jF iek joq ivwc ivsLvfs rwKx vfly iswK rvIdfs nMU gurU afKx `qy ikAuN ieqrfjL krdy hn. purfqn pRQf muqfibk koeI vI iksy nMU afK jF mMn skdf hY aqy isKI qF KVI hI hY “sLuB amlF” `qy ijs dI koeI gwl krn qwk nMU vI iqafr nhIN hY.

          asl ivwc ieh jwtvfd df psfrf hY ijs kfrn iswKI df BfrI nuksfn ho irhf hY aqy hux ies dy nfl vwKvfdI juV gey hn ijs nfl mfmlf hor vI pycIdf ho igaf hY. pMjfb ivwc swcf sOdf ivvfd ivwc sOdf sfD dy bhfny sfry grIb pRymIaF df smfijk bfeIkft kr dyxf aqy AuhnF nMU nfm crcf krn qoN zfgF nfl rokxf vI ies aml df hI ihwsf hY. ies mfmly ivwc iswK Dfrimk aqy isafsI afgU vI brfbr dy ksUrvfr hn. votF mMgx swB kol jFdy hn aqy corIN jFdy hn pr afm iswKF nMU bfeIkftIaF dI JolI pfeI rwKdy hn. hr kMm ivwc asIN vwK hF asIN vwK hF dI rwt lgfeI jFdI hY aqy dUjy sfh hI ieh vI dfavf kr idwqf jFdf hY ik iswKI iek ipqf aqy eyks dI aOlfd hox ivwc ivsLvfs rwKdI hY. kI Es eyk aqy Aus dI aOlfd ivwc rvIdfsI, pRymI aqy ihMdU BfeIcfrf sLfml nhIN hY?

          sihjy sihjy isKI nfl sbMDq hr BfeIcfrf hI iksy nf iksy bhfny dUr Bjfieaf jf irhf hY. isMDI isK sdIaF qoN gurU nfnk ivwc aQfh sLrDf rwKdy hn pr Auh awDy ihMdU vI hn. Bfrq dy hor ihwisaF ivwc vwsdf vxjfrf iswK BfeIcfrf vI ies iksm df hI hY. rvIdfsIey aqy bflmIkI iswK vI hux dUr Bjfey jf rhy hn. awgoN iswK iPr rfmgVIey, jwt, rfjpUq, sYxI, kMbo aqy hor iPrikaF ivwc vMzy hoey hn. ies qoN pihlF nfnkpMQIey, kbIrpMQIey,  AudfsI, nfmDfrI, aqy inrmly dUr kr idwqy gey hn.  iswK kbUlx df bws isrPL ieko  pYmfnf ieh hI bicaf jfpdf hY ik  asl isK Auh hY jo adm bo afdm bo krdy iPry. iswK vfsqy iswK pRvfn hox leI vwKvfdI hoxf vI iek sLrq bxdI jf rhI hY.

          ajy huxy ipCy ijhy adflqF ivwc iswK dI prIBfsLf dI gwl cwlI qF sLRomxI kmytI vI iswK dI pRIBfsLf dwsx ivwc nfkfm rhI sI. kmytI ny afpxf hlPLnfmf pihlF idwqf aqy iPr vfps ilaf sI pr gwl iPr vI isry nhIN sI lwgI. iehn vIafiKaf jf irhf hY ik iswK qF iswK hI hY aqy sihjDfrI iswK qF iswK hI nhIN hY.  ijs ZMg nfl smf cwl irhf hY bhuq jldI isrPL ajyhf smf af jfvygf jd iswK isrPL AuhI smiJaf jfvygf jo aMimRqDfrI hovygf aqy jd gwl iewQy af KVI hoeI qF iPr aMimRqDfrI iks sMprdf jF iks adfry df hY ieh JgVf KV jfvygf. iswKI dI isiKaf gurbfxI dI ksvwtI `qy prKI jfxI cfhIdI hY pihrfvy jF iksy Kfs ivcfrDfrf nfl sbMD dy aDfr `qy nhIN.  jy iswKF aMdr BfrU ho rhy kwtVvfd nMU Twl nf pfeI geI qF isKI iek idn “suMgV’ ky rih jfvygI.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 KLbrnfmf #507, meI 29 -2009

 


zfktr mnmohx isMG dy ibafn `qy PjLUl df vfvylf

          BfrqI coxF dy afKrI gyV dy pRcfr dOrfn pRDfn mMqrI zfktr mnmohx isMG ny afpxy cox pRcfr dOrfn ieh ibafn idwqf sI ik Auh BfrqI pihlF hn aqy iswK ipwCoN hn. zfktr mnmohx isMG dy ies ibafn `qy iswK kwtVpMQIaF ny PjLUl df vfvylf KVf krn dI koisLsL kIqI sI ijs ivwc AuhnF nMU sPLlqf nhIN imlI.  aKy mnmohx isMG nMU “iswK” afKx vfilaF nMU juvfb iml igaf hY, iswK kwVpMQI ajyhy nhory mfrdy suxy gey sn.

          iswK kwtVpMQI zfktr mnmohx isMG dy ies ibafn df ieh mqlb kwZ rhy jfpdy hn ik zfktr mnmohx isMG ny iswK hox qoN hI ienkfr kr idwqf hY. nf qF zfktr mnmohx isMG ny kdy iswK hox qoN ienkfr kIqf hY aqy nf hI Auh kdy ajyhf kr skdy hn. iek cMgy isK hox vfsqy zfktr mnmohx isMG jF iksy hor iswK nMU kwtVpMQIaF qoN koeI srtIPIkyt lYx dI vI jLrUrq nhIN hY. zfktr mnmohx isMG df pihrfvf hI ieh dwsdf hY ik Auh iks Dfrimk ivsLvfs dy pfqr hn.

          zfktr mnmohx isMG ny pihlF BfrqI aqy iPr iswK hox df ibafn dy ky TIk AuhI kMm  kIqf  hY jo iksy kwdvfr kOmI afgU nMU krnf cfhIdf hY. zfktr mnmohx isMG Bfrq dy iek iblIan qoN vwD lokF dy afgU hn aqy iswKI AuhnF dy Dfrimk ivsLvfs df nfm hY. awj jy kYnyzf, amrIkf, brqfnIaF jF PrFs vrgy dysL df koeI afgU ieh afK dyvy ik Auh iesfeI pihlF hY qF iehnF dysLLF ivwc qihlkf mc jfvygf. hor qF hor kYnyzf aqy amrIkf vrgy dysFL ivwc vwsdy iswK kwtVpMQI vI afpxy afp nMU mUhrlI kqfr dy knyzIan jF amrIkn aKvfAux ivwc mfx mihsUs krdy hn. afpxy smfgmF ivwc “E kYnzf” df AuKVvF gfien vI ieh sfbq krn leI krdy hn ik Auh brfbfr dy knyzIan hn.

          jo dfavf kYnyzf aqy amrIkf vrgy dysLF dy rfjsI afgU afpxy dysLF pRqI vPfdfrI pRgt krn vfsqy krdy hn, zfktr mnmohx isMG nMU vI Auh krn df pUrf aiDkfr hY aqy ies nfl zfktr mnmohx isMG “Coty” iswK nhIN bx jFdy.

          iswK kwtVpMQI “Drm aqy isafsq” dy iek hox df dfavf vI ijMnf mrjLI krI jfx pr swc ieh hY ik ijMnf “Drm aqy isafsq” iehnF df vwK vwK hY EnF hor iksy df nhIN hY. Dfrimk mirXfdf dy nfm `qy qKqF dy jQydfr iek dUjy dI awK ivwc awK pf ky vyKx nMU iqafr nhIN hn. hor qF hor puryvfl dI eIsfeI klMzr dI nkl mfr ky bxfeI XMqrI ny hI swB nMU vKq pfieaf hoieaf hY ijs nMU nfnksLfhI klMzr afK ky pRcfiraf jf irhf hY. swcf sOdf zyry dy mfmly ivwc jQydfr aqy isK isafsI afgU ‘twtU DUV’ ivwc hI BjfeI jf rhy hn. jQydfr ieh swB jfxdy hn ik kFgrs aqy akflI dovF pfrtIaF dy isK afgUaF ny hI zyry dy pRymIaF qoN votF mMgIaF aqy pRfpq kIqIaF hn pr jF sbUq nhIN hY aqy jF hux kr ky ivKfAux iPr vyKFgy kih ky lokF dIaF awKF ivwc Gwtf pfieaf jf irhf hY. iswK isafsI afgUaF ivwc swc afK skx dI jLurrq nhIN hY ik AuhnF ny pRymIaF dIaF votF mMgIaF aqy leIaF hn ikAuNik AuhnF df kMm, AuhnF df ikwqf isafsq hY jo ijs df Drm votF hn. rVy mYdfn pfxI df toaf Br ky zwzU nMU afKo ik ies ivwc Cfl nf mfry ieh sMBv nhIN hY. isafsI afgU qF votF dy CwpV ivwc hr hflq qfrIaF lgfAuxgy jy nhIN qF Auh isafsqdfn hI nhIN aKvf skdy. votF df CwpV pRymIaF nfl Biraf hovy jF nPLrqIaF nfl, votF qF votF hn.

          ieh gwl jQydfr vI jfxdy hn ik sOdf sfD dI kiQq glqI dI sjLf lwKF pRymIaF nMU nhIN idwqI jf skdI aqy nf hI isK PlsPLf iksy nMU afpxy ZMg dI iebfdq krn qoN vrjxf kbUl krdf hY pr pRymIaF `qy hmly jfrI hn aqy sfD nfl aMdrKfqy gwlbfq vI jfrI hY. mUrK afm iswKF nMU bxfieaf jf irhf hY.

          gwl zfktr mnmohx isMG dy ibafn dI cwl rhI sI ijs ivwc AuhnF BfrqI hox nMU pihl idwqI sI. ies ibafn ivwc zfktr isMG ny ies gwl `qy vI aishmqI pRgt kIqI sI ik kuJ kFgrsI afgU iswK votrF nMU BrmfAux vfsqy ieh afK rhy sn ik iswK pRDfn mMqrI nMU vot pfAu. rfhul gFDI smyq ieh bhuq sfry kFgrsI afgU afK vI rhy sn aqy gLlq Auh vI nhIN sn ikAuNik afKr mnmohn isMG iek iswK vI hY. hr iPrkf aqy hr vrg afpxy afp nMU pRmot krnf cfhuMdf hY aqy iehI kfrn hY ik rfjsI pfrtIaF iksy vI hlky dI itkt dyx smyN hlky dy votrF dI bxqr vwl vyKdIaF hn. iksy hlky ivwc ijs iksm dy lokF dI bhu igxqI huMdI hY Aus iPrky dy jF Aus iPrky dy mMn BfAuNdy AumIdvfr nMU hI itkt dyx dI koisLsL kIqI jFdI hY.

          srkfrF dy gTn smyN vI vwK vwK BfeIcfiraF nMU numfieMdgI dyx dI koisLsL kIqI jFdI hY. kYnyzf ivwc aMgryjLF nfloN PrYNc lok bhuq Gwt igxqI ivwc hn pr ikAuNik PrYNc dUjf pRmuK BfeIcfrf hY ies leI dysL dI ilbrl pfrtI bdlvyN qOr `qy iek vfr PrYNc qy iek vfr aMgryjL ipCokV df afgU cunx nMU pihl idMdI hY. ilbrl pfrtI dy bhuqy kfmXfb afgU PrYNc ipCokV dy knyzIan hI sn aqy Auh PrYNc huMdy hoey afpxy afp nMU  knyzIan pihlF aqy ikbYkr dUjy nMbr `qy dwisaf krdy sn. romn kYQoilk sMprdf dy iesfeI huMdy hoey vI AuhnF kdy afpxy afp nMU knyzIan aqy ikbYkr hox qoN pihlF iesfeI nhIN sI afiKaf.

          kFgrsI afgUaF vloN zfktr mnmohx isMG nMU iswK aqy pMjfbI afK ky votF mMgxf vI TIk sI aqy zfktr mnmohx isMG vloN afpxy afp nMU pihlF BfrqI afKxf vI TIk hY. gLlq Auh hn jo isafsI gMDlfpn aqy kwtVvfd AuBfr ky vwK vwK BfeIcfiraF nPLrq dIaF kMDF KVIaF krnf cfhuMdy hn.

          zfktr mnmohx isMG iek kfbl aqy iemfndfr afgU hY ijs dy nfm `qy Bfrq lokF ny kFgrs nMU votF pfeIaF hn. jo lok qFgy dIaF suarIaF jogy ng nhIN iekwTy kr skdy Auh zfktr mnmohx isMG nMU nsIaqF nf dyx aqy afpxy DIaF-pwuqF leI kursIaF dI qlfsL `c lwgy rihx.

pRBfkrn ajy ijLMdf hY?

          mMglvfr sLfm nMU jd gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy pey kryt `qy bYTf sLONkI cfh df lMgr Ck ky sLONkx dI AuzIk kr irhf sI qF nfl bYTy kuJ swjx sRIlMkf ivwc cwl rhy gRih XuwD aqy knyzIan qfimlF vloN kIqy jf rhy mujLhfiraF dI gwl kr rhy sn. iek swjx qfimlF dI ies gwloN qfrIPL kr irhf sI ik AuhnF 2-3 mhIny qkrIbn hr rojL hI QF QF mujLfhry kIqy hn aqy hux jd AuhnF df vwKvfdI sMgTn lVfeI hfr igaf hY qF vI Auh ajy mujLfhry vfly morcy `qy zty hoey hn. dunIaF vwKvfdI afgU pRBfkrn nMU dihsLqgrd afK rhI hY pr Auh iPr vI Aus nUM kOmI afgU afK rhy hn. iek swjx ny afiKaf ik sRIlMkf 10 idn pihlF hI “ilwty” df Kfqmf kr skdf sI pr srkfr Bfrq dIaF coxF dy nqIjy inkl jfx dI AuzIk ivwc sI. iek swjx df kihxf sI ik sRIlMkf ny “ilwty” afgU pRBfkrn nMU mfr mukfAux dI qsdIk kr idwqI hY pr ivdysLI qfiml ieh mMnx vfsqy iqafr nhIN hn aqy afK rhy hn ik pRBfkrn TIk Tfh hY qy jldI hI pRgt hovygf. jd ies swjx dI kMpnI ivwc kMm krdy kuJ qfimlF ny pRBfkrn dy ijLMdf hox df dfavf kIqf qF swjx jI ny awgoN afiKaf ik Es pfr igaf koeI kdy muVdf nhIN hY aqy sfzy vflf qF muiVaf nhIN hY. qfimlF nMU vI KfilsqfnIaF vFg swc kbUl krn vfsqy 15-20 sfl lwg skdy hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #506, meI 22 -2009

 


aishxsLIlqf hI Drm bxdI jf rhI hY

          ies lMGy buwDvfr dI sLfm nMU sLOkI gurdvfrf sihb dy lMgr hfl dI kMD nfl pey muhdy mfry duwD dy KflI kryt `qy bYTf jd pkOiVaF df lMgr Ck irhf sI qF iek nfl bYTy swjx ny sRI hirmMdr sfihb ivwc vfprI iek qfjLf Gtnf dI gwl CyV leI. swjx jI muqfibk Aus nMU somvfr sLfm jd iek swQ ivwc kuJ mIzIafkfrF dy drsLn krn df mOkf imilaf qF iek ihMdU mIzIafkfr ieh gwl bhuq GroV ky afK irhf sI ik sRI drbfr sfihb kMplYks dy aMdr iek Gor byadbI dI Gtnf vfpr geI hY. ies Gtnf bfry dwsx smyN ieh mIzIafkfr eynf Eqfvlf jfp irhf sI ik ijvyN koeI bhuq vwzf mfarkf mfr irhf hovy. mIzIafkfr ny dwisaf iek ik sLrfrqI ny srovr dy jl df iek cUlf sRI akfl qKLq sfihb dy gRMQI aqy gRMQ sfihb dI bIVH `qy suwt idwqf hY ijs nfl gurU kI ngrI ivwc bhuq hlcl ho geI hY. mIzIafkfr muqfibk ies Gor byadbI kfrn jQydfr mwkV ksUqy Ps gey hn aqy vwzy pwDr `qy ivcfr vtFdry ho rhy hn.

          ies qoN do ku hPLqy pihlF vI iek Gtnf vfprI sI ijs kfrn ikhf jFdf hY ik sRI akfl qKLq dy jQydfr sfihb afpxI torFto PyrI ivcy Cwz ky vfps pMjfb prq gey sn. Es Gtnf ivwc idmfgI qOr `qy bImfr iek nOjvfn sRI hrimMdr sfihb ivwc afid bIVH dy pRkfsL vfly pIVfH sfihb `qy Aus smyN jf ciVaf sI jd qVksfr sRI afid gRMQ sfihb dI bIVH nMU pRkfsL vfsqy drbfr sfihb ilaFdf jf irhf sI. hfjLr sMgq aqy syvfdfrF ny ies bImfr dwsy jFdy nOjvfn nMU kuwt kwt ky aDmoieaf kr idwqf sI aqy zfktrI shfieqf sLfied smyN isr iml jfx kfrn ies dI jfn bc geI sI. ies Gtnf df bhuq sKLq pRqIkrm hoieaf sI. iek qoN vD ky hr iswK afgU ny ies Gtnf dI inMdf kIqI sI aqy hor sKLq pRbMD krn dy ibafn dfgy sn.

          AuNJ sLONkI keI vfr ieh socdf hY ik jy sbMDq nOjvfn swcmuwc hI idmgI mrIjL hovy qF Aus df kutfpf lgfey jf dI qF Aus df zfktrI ielfj krvfieaf jfxf cfhIdf sI. iswK dy smuMdr ivwc sLONkI nMU iek vI avfjL sunx nMU nhIN imlI ik ies ivakqI df zfktrI muafieanf krvfieaf jfvy. ies zr iksy iswK afgU dy mn ivwc vI nf afieaf ik srbsLkqImfn aqy bKLsLxhfr dy Gr bImfr aqy bybws nMU iKmF vI kIqf jf skdf hY. idmfgI mrIjL nMU qF duinafvI adflqF vI kql qwk muafPL kr idMdIaF hn. ies kiQq dosLI df kI bixaF ieh qF Kudf hI jfxdf hY. jy ieh iek sLrfrqI sI ies nMU dysL dy kfiedy muqfibk sKLq sjLf imlxI cfhIdI hY. pr jy idmfgI bImfr sI qF ies nMu axmnuwKI sjLf dyx vfly afp Kudf dy Gr sjLf dy BfgI bx gey hn.

          lMgr hfl dI kMD nfl pkOiVaF df pRsLfd Ckdf sLOkI soc irhf sI ik ieiqhfs muqibk gurU nfnk dyv jI afpxI ibrD avsQf ivwc krqfrpur af vsy sn aqy KyqI krn lwg pey sn. gurU sfihb sMgq nfl rlL ky pRBU jws vI gfieaf krdy sn aqy ijs pIVHy jF mMjy `qy gurU sfihb ibrfjmfn hoieaf krdy sn jy ikqy AuhnF dy drbfr ivwc phuMcx qoN aYn pihlF koeI idmfgI mrIjL CVwpf mfr ky Aus `qy ibrfjmfn ho jFdf qF sMgq ny jLrUr roh ivwc af jfxf sI. pr kI gurU sfihb ny sMgq nMU ieh Kwul dy dyxI sI ik kwut kwut ky Aus nMU awDmoieaf kr idwqf jFdf? ies svfl dy juvfb dI sLONkI nMU ajy qwk qlfsL hY.

          dUjf svfl sLONkI dy mn ivwc ieh pYdf hoieaf ik jy ikqy ies Gtnf mOky kuJ ivdysLI sYlfnI sRI drbfr sfihb dy drsKLnF nMU gey hoey huMdy aqy ieh sfrI Gtnf vyKdy qF AuhnF df pRqIkrm kI huMdf aqy Auh iswKF bfry kI socdy?

          qIjf svfl jo sLONkI df aMdr vwz vwz Kf irhf hY Auh ieh HhY ik jy ikqy ies iksm dI Gtnf eIsfeIaF dy vYtIkn  jF buwD gXf ivwc vfprdI qF AuWQy ies nfl ikvyN nijwiTaf jfxf sI. AuNJ sLONkI nMU pqf hY ik kuJ aYsy Drm vI hn ijhnF dy Drm asQfnF `qy aYsI Gtnf vfprn nfl gftf lfhy jfx dI vI pUrI sMBfvnf sI.

          gMRQI isMG `qy pfxI df cUlf suwtx vflI Gtnf bfry kuJ ies qrF dI roport pils kol drj hoeI hY. “gMRQI isMG `qy pfxI suwtx dy mfmly ivc Qfxf eI izvIjLn dI puils ny hrpRIq isMG AurPL hYpI vfsI 195 isLvflf BfeIaF kflOnI, muhwlf muslm gMj iKlfPL dPLf 295 afeI[pI[sI[ qihq drj kIqf hY. ieh prcf sb ieMspYktr rxDIr isMG vDIk aYs[aYc[E[ dI ilKq `qy drj kIqf hY. ies sbMDI Aukq rxDIr isMG ny disaf ik Auh smyq krmcfrIaF cYikMg aqy gsLq dy sbMD ivc srF gurU rfm dfs ivKy mOjUd sI. ies dOrfn ieMcfrj Qfxf gilafrf ny disaf ik imqI 11[5[09 nUM hrpRIq isMG ny sRI akfl qKLq sfihb ivKy sRI gurU gRMQ sfihb jI dI qfibaf ivc bYTy gRMQI isMG `qy afpxI plfsitk dI kYnI ivcoN glq ZMg nfl pfxI AuCfilaf.” ieh ivakqI mrIjL hY jF sLrfrqI ies df PYslf kfnUMN muqfibk hoxf cfhIdf hY aqy bxdI sjLf vI imlxI cfhIdI hY pr ies nMU bhuq vwzI Gtnf afKxf shI nhIN hY. afKr sihxsLIlqf aqy siBak vrqfrf vI mnuwK df ihwsf hoxf cfhIdf hY.

          iek iswK ivdvfn ny pihlI pIVHf sfihb vflI Gtnf `qy afpxf pRqIkrm idMidaF ieMJ iliKaf hY, “ilKq muqfibk ieh bflk nfQ df cylf hY aqy afr aYs aYs df mYNbr hY. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik hux dy hflfqF ivwc ieh smiJaf jf irhf hY ik iswKI dy vfrsF ny isKI srUp isDFq gurU asQfn ieQoN qwk afpxy vloN AuhnF ny gurU df adb vI afr aYs aYs kol gihxy rwK idwqf hY. [[[[[[mYN puwCdf hF ik jykr rfq nMU iqMn vjy koeI  pfpI gurU dI byadbI krn dI jLurq kry qF Aus vkq guriswK sLihr dy QfixaF ivwc sLrfb dy nsLy ivwc suqy puils vfilaF nMU AuTfAux jfx aqy byadbI hoNdI rihx dyx kI kfnUMN ieh kihMdf hY. kfsL awj koeI swuKf isMG mihqfb isMG hoNdf qF smyq ies Gor pfpI dy iehnF nMU lfeIn ivwc KVf kr lYNdf.”

          ivdvfn jI ny hor vI bhuq kuJ iliKaf hY aqy ies qoN ivdvqf df aMdfjLf jLrUr lgfieaf jfxf cfhIdf hY. lfeIn ivwc KVf kr ky kI kIqf jfxf hY jF sI ieh swB jfxdy hn.

          muslmfn hr kMm sLurU krn smyN “ibsimlf rihmfny rhIm” pukfrdy hn ijs df Bfv hY ik ieh kMm Es rwb df nfm lY ky sLurU krn lwgy hF jo rihmqF krn vflf bKLsLxhfr hY. nfm Es rihm idl rwb df Esfmf ibn lfidn vI jLrUr lYNdf hovygf aqy qfilbfn vI awlf df nfm lYx qoN ibnF GVI nhIN kwtdy hoxgy. awlf dI dunIaF nMU jo vKLq AuhnF ny awj pfieaf hoieaf hY Es qoN hux sfrf jwg jfxU hY.

          iewk vfr iewk ivdvfn swjx ny sLONkI nMU kbIr sfihb dy iewk sLbd bfry kuJ igafn idwqf sI ijs ivwc hrjn jF hrI pRmfqmf df Bgq jF guriswK iks iksm df hovy ies df ijLkr kIqf igaf sI. kbIr sfihb ies sLbd ivwc hrjn bnx vfsqy nIvF hox leI sVk df roVf bnx dI iewCf jfhr krdy hn qy iPr nFh krdy hn ikAuNik roVf iksy rfhI dy pYrF ivwc vwj skdf hY. iPr DUVH jF Gwtf imwtI bnx df ijLkr krdy hn aqy iPr nfl hI ieh afK ky nFh kr idMdy hn ik DUVH rfhIaF nMU qMg krdI hY ies leI DUVH bnxf TIk nhIN hY. iPr pfxI bx jfxf chuMdy hn aqy nfl hI pfxI dy Jwt qwqf jF TMZf ho jfx dy suBfE kfrn nFh kr idMdy hn. aKIr hrI df jn bnx vfsqy aYsf bnx dI klpxf krdy hoey afKdy hn ik hrjn qF hrI pRmfqmf vrgf hI hoxf cfhIdf hY. sLOkI qF ies gwloN vI zrdY ik  koeI awKV iswK ieh Bfv nf kwZ lvy ik iswK “hrIjn” huMdf hY.

kbIr sfihb  df sbMDq sLbd ieh hY:-

kbIr roVf hoie rhu bft kf qij mn kf aiBmfnu.. aYsf koeI dfsu hoie qfih imlY Bgvfnu.. kbIr roVf hUaf q ikaf Bieaf pMQI kAu duKu dyie. aYsf qyrf dfsu hY ijAu DrnI mih Kyih.. kbIr Kyh hUeI qAu ikaf Bieaf jAu Auiz lfgY aMg.. hir jnu aYsf cfhIaY ijAu pfnI srbMg.. kbIr pfnI hUaf q ikaf Bieaf sIrf qfqf hoie.. hir jnu aYsf cfhIaY jYsf hir hI hoie.. pMnf 1372

          gurU bfby df Purmfn hY ik sfihb qF sdf hI idafl aqy ikRpflU rihMdf hY. jy sfihb idafl hY qF gurbfxI dI ksvwtI muqfibk iswK vI sdf hI idaflU hoxf cfhIdf hY. jy iswK `qy idaflU hox dI sLrq hY qF iPr ‘asihxsLilqf’ df bolbflf ikAuN hoeI jf irhf hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #505, meI 15 -2009


aKy qfilbfn qF bhuq cMgy lok hn pr [[[[!

          pRfpq rportF muqfibk ies mOky gurdvfrf pMjf sfihb ivwc 1400 qoN vwD iswK aqy ihMdU rPUjI hn jo qfilbfnF nfl lVfeI kfrn afpxy GrF qoN AujVy hn. pfiksqfn dy bunyr GftI dy ielfky ivcoN bhuq muslmfn vI lVfeI kfrn AujfVy df isLkfr hoey hn. kuJ KLbrF muqfibk ihnF dI igxqI pMj lwK dy krIb hY. BfvyN bhuqy lok bunyr dy ielfky ivwc pfik imltrI vloN qfilbfn iKlfPL ivZI muihMm kfrn byGr hoey hn pr ies POjI muihMm qoN pihlF 35 dy krIb isK pirvfr qfilbfnF vloN AujfV idwqy gey sn.

          ieh pihlI iksm dy rPUjI hn ijhnF df AujfVf gYr musilm hox kfrn kIqf igaf sI. 35 dy krIb isK pirvfr Auh hn ijhnF qy qfilbfn kwtVpMQIaF ny 5 kroV df jjLIaf tYks lgfieaf sI. ieh iswK pirvfr aOrkjLfeI eyjMsI dy iProjLKyl ielfky dy vsnIk sn aqy vpfr aqy dukfndfrI krdy sn.  qfilbfn kwtVpMQIaF ny iehnF iswK pirvfrF nMU slfnf pMj kroV jjLIaf adf krn, muslmfn bnx jF ies ielfky ivcoN cly jfx df hukm idwqf sI. sQfnk ijrgf (pMcfieq) dI mdd nfl iehnF iswKF ny jjLIaf dI rkm 5 kroV qoN Gtf ky 2 kroV df jjLIaf adf krnf mMinaF sI pr do hPLqy koisLsL krn dy bfvjUd jd 2 kroV adf nf kr sky qF qfilbfnF ny iehnF dy Gr aqy dukfnF afpxy kbjLy ivwc lY leIaF aqy smfn vyc idwqf. iehnF iswKF dy 11 Gr Zfh idwqy gey ijhnF dIaF qsvIrF aKbfrF ivwc CpIaF aqy tIvI `qy ivKfeIaF geIaF.

          iehnF iswKf dy do bjLurg afgUaF dy nfm vI mIzIey ivwc afey ijhnF nMU bMdI vI bxfieaf igaf sI. iehnF do bjLurgF dy nfm sn kilafx isMG aqy svFg isMG dwsy gey sn.  aOrkjLfeI pfiksqfn dI svfq GftI df ihwsf hY ijwQy qfilbfnF ny sLrIaf kfnUMn lfgU kIqf sI.  jjLIaf mMgx kfrn AujVy ieh iswK pirvfr aOrkjLfeI qoN Bwj ky kuJ pMjf sfihb aqy kuJ ipsLfvr dy gurdvfry cly gey ijhnF dI igxqI 35 pirvfr jF 200-250 dy krIb jIa dwsI jFdI hY.

          dUjI iksm dy rPUjI Es smyN pYdf hoey jd ieslfmfbfd vwl vwD rhy qfilbfnF `qy amrIkf dy dbfE hyT pfiksqfnI POj ny hmlf kr idwqf. ieh hmlf ipsLfvr dy nfl lgdy bunyr Kyqr `qy kIqf igaf ijs `qy qfilbfn ny qfjLf qfjLf kbjLf kIqf sI.  ies hmly kfrn sLurU hoeI lVfeI nfl bunyr ielfky dy bhuq sfry iswK, ihMdU aqy muslmfn AujfVy df isLkfr hoey hn. iehnF ivwcoN vI sYNkVy iswK aqy ihMdU pirvfr gurdvfrf pMjf sfihb puwj gey hn. iehnF pirvfrF `qy jjLIaf tYks df kihr nhIN vfpiraf pr iehnF nMU lVfeI kfrn afpxy Gr-vpfr Cwz ky afAuxf ipaf hY. pr Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik ies lVfeI df kfrn vI qfilbfn kwtVpMQIaF df pfiksqfn `qy kbjLf kr lYx df zr hI hY.

          qfilbfnF ny aPLgfinsqfn ivwc amrIkf aqy ies dy POjI sMgTn ‘nyto’ df nwk ivwc dm kr rwiKaf hY aqy iehnF  aPLgfn qfilbfnF dI mdd vI pfiksqfn dy qfilbfn aqy hor ktwVpMQI guwt hI kr rhy hn.

          dunIaF Br ivwc qfilbfnF dy iKlfPL roh jfg irhf hY aqy iehnF qfilbfnF ny pihlF jd iehnF df aPLgfiunsqfn `qy kbjLf sI qF iswKF aqy ihMduaF nMU afpxy GrF awgy ajyhy rKg df kwpVf tMgx aqy afpxy glF ivwc ajyhy rMg df kwpVf pfAux df Pqvf lgf idwqf sI ijs nfl dUroN vyiKaF hI pqf lwg jfvy ik Auh kfPLr Bfv gYr muslmfn hn.

          iehnF qfilbfnF ny aPgfinsqn ivwc phfVI guPLfvF ivwc sdIaF purfxy mhfqmf buwD dy qrfsL ky bxfey buwq bfrUd lgf ky ies leI Auzf idwqy sn ikAuNik ieh bwuq iehnF kwtVpMQIaF nMU buwq pUjf krn dy quwl jfpdy sn. pfiksqfn ivwc musilm kwtVpMQIaF vloN sQfnk ihMdUaF dIaF lVkIaF jLbrdsqIN cwuk ky lY jfx dIaF KLbrF vI bhuq vfr afeIaF hn pr iPr vI kuJ lok pfiksqfnI KwtVpMQIaF nMU DrmI aqy cNMgy hI afK rhy hn.

          dysL ivdysL dy isK BfeIcfry ivwc qfilbfn kwtVpMQIaF dy iKlfPL sKLq roh pYdf ho igaf hY ijs kfrn keI KfilsqfnI kwtVpMQI ksUqy Ps gey hn. ieh ajyhy lok hn jo scfeI kbUlx qoN Bwj rhy hn pr kuJ ajyhy KfilsqfnI vI hn ijhnF ny qfilbfnI juLlm dy iKlfPL hfa df nfhr mfiraf hY.

          bIqy idnIN sLONkI iek ryzIE pRogrfm sux irhf sI ijs ivwc iek swjx ieh afK irhf sI ik qfilbfn qF bhuq cMgy lok hn pr pqf nhIN ikAuNik jjLIey vflI Gtnf vfprI hY? ieh swjx ieh vI dws irhf sI ik jjLIaf kI huMdf hY aqy ies nMU TIk vI afK irhf sI aqy ies nMU glq vI afK irhf sI. jjLIaf TIk aqy glq dovyN hI ikvyN ho skdf hY? jF qF ieh TIk hY aqy jF glLq hY. ieh swjx qfilbfnF nMU cMgy lok afK ky nfl hI ieh vI afK igaf ik ies ipwCy Bfrq dI rfa eyjMsI df hwQ ho skdf hY.  swjx jI iswKF `qy jjLIaf svfq GftI dy qfilbfnF ny lgfieaf hY aqy ieh ajyhf iKqf hY ijwQy pfiksqfn dI POj leI jfxf vI musLkl bixaF hoieaf hY qF iPr Bfrq dI rfa eynI hI qfkqvr hY jo svfq ivwc rfj kr rhI iDr qfilbfn nMU clf rhI hY? rfa ksLmIr ivwc qF kwtVvfd nMU nwQ nhIN pf skI pr svfq ivwc qfilbfn nMU ikvyN kfbU krI bYTI hY? swjx jI jy svfq dy qfilbfn BfrqI rfa eyjMsI dy eyjMt hI hn qF iPr AuhnF df Kfqmf jld kro. kI hux qfkqvr afeI aYs afeI afpxI DrqI `qy BfrqI eyjMsI df kiQq prOksI rfj Kqm krn jogI vI nhIN hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 KLbrnfmf #504, meI 09-2009


ikMny ku iswK, kiQq Kfilsqfn nMU smripq hn?

          sLONkI nMU Es vkq hYrfnI huMdI hY jd afpxy afp nMU iswK msilaF dy mfhr smJx vfly kuJ lok pMjfb dy Es dOr nMU suinhrI dOr afKdy hn ijs nMU pMjfb dy lok kflLy dOr dy nfm nfl jfxdy hn. ies kfly dOr dy Kfqmy ipwCoN pMjfb dy lokF ny suwK df sfh ilaf sI aqy Auh muV ies dy drsLn nhIN krny cfhuMdy. aqy ieh vI vrnxXog hY ik ies dOr dy Kfqmy ipwCoN pMjfb ivwc 12 ku hjLfr pMcfieqF, blfk sMmqIaf, imAUNspYltIaF, vwzy sLihrF dIaF  kfrporysLnF, pMjfb asMblI aqy Bfrq dI sMsd vfsqy keI coxF ho cuwkIaF hn pr awj qwk lokF ny vwKvfdIaF nMU mUMh qwk nhIN lgfieaf aqy bhuiqaF dIaF qF jLmfnqF vI jLpq huMdIaF af rhIaF hn.

          Bfrq ivwc hux coxF ho rhIaF hn aqy kuJ hPLiqaF qwk pqf lwg jfvygf ik vwKvfdI ikMny ku pfxI ivwc hn. ivdysLI vwKvfdIaF dy chyqy idwlI dy srnf Brf qF gwl ivwc pwlf pf ky iswKF qoN kFgrs vfsqy votF mMg rhy hn. Es kFgrs qoN ijs nMU iswK vwKvfdI drbfr sfihb `qy hmly leI dosLI mMndy hn. iswK votrF nMU BMblBUsy ivwc pfAux vfsqy idwlI vfly srnf Brf ieh dfavy vI krdy hn ik blU stfr aprysLn vfsqy Bfjpf afgU azvfnI vwD ijLMmyvffr hY ikAuNik Aus ny qwqkflIn pRDfn mMqrI ieMdrf gFDI nMU jld hmlf krn vfsqy pRyiraf sI. hmly df hukm dyx vflf Gwt aqy kiQq slfh dyx vflf vwD ieh gwl KfilsqfnIaF dy chyqy, srnf Brf afK rhy hn. hr iswK vFg sLONkI blU stfr vfly vrqfry nMU duKdfeI smJdf hY pr ieh vI Bulx vflI gwl nhIN hY ik sRI drbfr sfihb dI iklfbMdI kIqI geI aqy aftomYitk hiQafr aqy tYNk qoVU hiQafr qwk gurU dy drbfr ivwc jmF kIqy gey sn. 25 sfl bIqy jfx `qy vI iswKF nMU guMmrfh krn dI koisLsL jfrI hY aqy bIqy dI BYa rihq mhOl ivwc cIrPfV qwk dI aigaf nhIN hY.

          KYr gwl Bfrq ivwc ho rhIaF coxF dI ho rhI sI. KfilsqfnIaF dy chyqy kFgrsI afgU kYptn amirMdr isMG ny bIqy hPLqy ieh ibafn dfigaf hY ik AuhnF dI pfrtI zyrf swcf sOdf smyuq hr iksy dIaF votF mMgygI. pr ivdysLI KfilsqfnIaF dy mUMh ivwc GuMgxIaF pY geIaF hn aqy Auh KfmosL hn. KfilsqfnIaF df chyqf kYptn Es zyry dIaF votF mMg irhf hY ijs dy sfDfrn, byksUr aqy grIb pRymIaF df kuJ iswK kwtVpMQIaF ny pMjfb ivwc jIxF vI hrfm kIqf hoieaf hY. iswK prMprf dy Elt AuhnF dy nfm crcf Gr hr hflq ivwc bMd krvfAux dy aYlfn kIqy jf rhy hn. iek zyrydfr dIaF kiQq glqIaF dI sjLf afm lokF nMU dyx vfly afpxy afp nMU mnuwKI hwkF aqy iswKI dy Tykydfr dws rhy hn.

          jy ikqy zyry dIaF votF lYx vfsqy iehI ibafn bfdl dy idMdf qF iehnF ny Aus dI mF-DI iek kr dyxI sI. KfilsqfnIaF dy chyqy afgU kYptn amirMdr isMG ny zyry dIaF votF mMg ky kuJ vI glLq nhIN kIqf aqy jy bfdl kwl nMU mMg lvy qF ieh vI 100% shI hovygf. pRymI vI iensfn hn aqy AuhnF kol vI vot smyq sfry mnuwKI hwk hn. zyrydfr nMU kiQq glqIaF dI kfnUMnI sjLf dyxI dysL dy kfnMUn df PrjL hY ijhnF ivcoN keI glqIaF bhuq sMgIn hn. pr iswK vwKvfdI ieh gwl nf Buwlx ik zyrydfr nMU zyry df muKI bxfAux vflf vI AuhnF iek kiQq jrnYl hI sI ijs nMU gurjMt isMG rfjsQfnI dy nfm nfl jfixaF jFdf sI.

          Bfrq dy iswK bhu-igxqI sUby pMjfb ivwc iBRsLtfcfr swB qoN vwD, sLrfb smyq sB nsLy swB qoN vwD aqy BrUx hwiqaf swB qoN vwD. iswKI dy iehnF TykdfrF dI njLr iehnF kurIqIaF vwl pqf nhIN ikAuN nhIN jFdI? kI iswKF aqy pMjfbIaF nMU mfdf BrUx hwiqaf krn vfsqy Bfrq srkfr pRyrdI hY? iswKI ivwc af cuwky inGfr vfsqy Auh lok ijLMmyvfr hn ijhnF ny 25 sflF qoN Kfilsqfn df kfnf  itMz ivwc pfieaf hoieaf hY aqy hor swB lok msilaF nMU ipwCy pfAux dI Kyz Kyz rhy hn. iswKF dI Dfrimk sLrDf df dysL aqy ivdysLF ivwc inwq iKlvfV ho irhf hY. golkF nMU Kuwl ky Bog lgfieaf jf irhf hY. pRsLfd skYNzl, sImMt skYNzl, PuwlF dy TyikaF df skYNzl, sYks skYNzl hor keI iksm dy skYNzl dysL dy ieiqhsk gurdvfiraF `c vfpr rhy hn aqy ivdysL ivwcly gurdvfiraF `qy kbjLy rwKx vfsqy “adflqI kysF” ny aMnI mcfeI hoeI hY. sMgq dI kmfeI vkIlF dIaF jybF Brn leI vrqI jfvy ieh iswKI dy anukUl hY aqy iehnF nMU ies df pUrf hwk hY. afpixaF nMU rfgI aqy gRMQI bxf ky ivdysL ilafAux df vI iswK gurdvfrf pRbMDkF nMU pUrf hwk hY aqy sMgq `qy Kfilsqfn Tosx df vI iehnF nMU pUrf hwk hY. awj ivsysLF ivwc ikhVf iswK hY ijs ny kdy ieh nhIN suixaF ik Plfxy jF iksy gurdvfry ivwc pRbMDkF ny golk df DMn nMU Kurdburd nhIN kIqf?

          ivdysLI gurdvfiraF ivwc pihlF Kfilsqfn dy bYnr lgAuxy aqy iPr iksy swdy gey mihmfn dIaF ies bYnr dI ipwTBUmI ivwc qsIvrF iKwc lYxIaF qy iPr iehnF qsvIrF nMU afpxI pRfpqI jF hiQafr bxf ky vrqxf  hux afm vrqfrf bxdf jf irhf hY. sLONkI ny qF ieh vI suixaF hY ik iek Dfrimk adfry ivwc Kfilsqfn dy bYnr ivwc kYmrf vI lgfieaf igaf hY qF ik ies nMU nf Auqfrn df BYa kfiem rwiKaf jf sky. Kfilsqfn dy bYnrF nfl jy Kfilsqfn bx skdf huMdf qF hux nMU kd df bx jfxf sI. rfj dI pRfpqI qoN ibnF hI kwtVpMQIaF ny qfilbfnI Pqvy jfrI kr ky afm iswKF nMU Kfilsqfn df trYlr ivKf idwqf hY aqy hux afm iswK  Kfilsqfn nfmI iPlm vyKxI hI nhINN cfhuMdy. vfhgy vfly bfrzr dy Aus pfr iswK kwtVpMQIaF dy chyqy qfilbfn hux afpxy johr ivKfAux lwg pey hn aqy pfiksqfn dy lokF df moh AuhnF nfl BMg hox lwg ipaf hY.  qfilbfnF vloN iswKF `qy jjLIaf Tosx nfl pfiksqfn nMU iswKF df dosq dwsx vfly iswK kwtVpMQIaF nfl “swp dy mUMh ivwc kohV ikrlI” vflI ho geI hY. hux vyKxf ik Auh kohVI hox nMU pihl idMdy hn jF klMkI hox nMU.

          torFto vflI Kflsf zya pRyz jd istI hfl puwjI qF bflIbfl dI tIm nfloN Gwt igxqI  ivwc kuJ kfilsqfnI iek Kfilsqfn df bYnr lY ky puwj gey. AuhnF dy nfhiraF nMU afm iswKF ny njLr aMdfjL hI kr idwqf. iPr vI dfavf kIqf igaf ik kuJ lokF nMU Cwz ky bfkI iswK Kfilsqfn nMU smripq hn. kYmry nMU vyK ky mUMh GuMmfh lYx vfly Kfilsqfn nMU afp ikMnf ku smripq ho skdy hn? sLONkI nMU afs hY ik pfik KuPIaf eyjLMsI dI sLih `qy 1986 ivwc Kfilsqfn df  aYlfn krn vflI pMQk kmytI dy mYNbrF dy nfm Xfd rwKx dI koeI qrkIb, KfilsqfnI smrQk jLrUr GVngy. AuNJ BfvyN ies kmytI df iek aihm mYNbr sLryafm ies aYlfnnfmf KuPIaf eyjMsIaF isr mV cuwkf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #503, meI 02-2009


iswKF `qy jjLIaf lgfAux vfly qfilbfn GwtigxqIaF smyq smucy pfiksqfnIaF dy hwkF leI Kqrf bxy!

          pfik srkfr nfl svfq GftI ivwc iek sLFqI smJOqy dy bhfny sLrIaf lfgU krdy sfr hI qfilbfn kwtVpMQIaF ny afpxy pYr hor KyqrF ivwc psfrny sLurU kr idwqy hn aqy pfik rfjDFnI ielfmfbfd qoN isrPL 100 iklo mItr dUr bunyr Kyqr `qy kbjLf kr ilaf hY. ies dy nfl hI bIqy hPqy aOrkjfeI Kyqr ivwc iswKF dy GrF `qy kbjLf kr ky 5 kroV df jjLIaf mMigaf sI aqy iPr ivcolgI nfl do kroV rupey vsUl ky iswKF nMU hfl dI GVI Cwz idwqf hY. pfik `c iswKF qoN jjLIaf vsUlx dI ies sLrmnfk Gtnf nMU kuJ iswK vwKvfdI pocfpfcI kr ky  KLqm krnf cfhuMdy aqy kuJ qF ies nMU aPLgfinsqfn ivwc vfprI Gtnf df Jlkfrf dy ky pfiksqfnI qfilbfnF df pwK vI pUr rhy hn. Auh ieh mMnx vfsqy iqafr nhIN hn ik AuhnF dy “dosq” dysL ivwc iswKF aqy hor Gwt igxqIaF nfl ies iksm df ainaF ho irhf hY. ieh AuhI pfiksqfn hY jo iswKF nMU Bfrq iKlfPL AuksfAuNdf irhf hY pr awj afpxy hI buxy jflL ivwc AulJdf jf irhf hY.

          pfiksqfnI qfilbfn isrPL pfik Gwt igxqIaF vfsqy hI nhIN sgoN sfrI dunIaF aqy pfiksqfn vfsqy vI Kqrf bx gey hn. kwtVvfdI mOlvI sUPLI muhMmd, ijs ny AuWqr-pwCmI svfq vfdI `c ieslfimk kfnUMn lfgU krvfAux `c mohrI BUimkf inBfeI sI, ny ikhf hY ik ieslfm `c jmhUrIaq dI koeI QF nhIN aqy ieh kurfn dI hukm adUlI hY. svfq ijLlHy dy pRmuwK ksby imMgorf ivKy hoey vwzy iekwT nUM sMboDn kridaF pfbMdIsLudf jQybMdI qihrIk-ey-sLrIaHf muhMmdI ny jmhUrIaq nUM gLYr-ieslfimk pRxflI dwisaf hY.

          pfiksqfn dI rfjDfnI dy iblkul ivckfr siQq lfl msijd df kWtV mOlvI abdul ajLIjL afpxI jLmfnq ho jfx qoN bfad muV msijd `c phMuc igaf hY aqy Aus sfry dysL ivc ieslfimk kfnUMn lfgU krvfAux dy afpxy kMm nUM jfrI rWKx df afpxf ierfdf muV duhrfieaf hY. do sfl pihlF surWiKaf blF vwloN lfl msijd aqy ies dy nfl lWgdy iek mdrWsy nUM aWqvfdIaF qoN KLflI krvfAux leI kIqI kfrvfeI dOrfn 100 qoN vWD lokF dIaF jfnF clIaF geIaF sn. ajLIjL nUM surWiKaf blF ny julfeI 2007 ivc lfl msijd Aupr kmFzo kfrvfeI dOrfn burkfDfrI aOrq dy Bys ivc bc ky BWj inklx dI koisLsL smyN kfbU kIqf sI. ajLIjL ny kmFzo kfrvfeI dOrfn mfry gey lokF bfry ikhf ik lfl msijd dy sLhIdF dI kurbfnI ivarQ nhIN jfvygI iek idn pUry pfiksqfn `c sLrIaq lfgU ho jfvygI. hjLfrF dI igxqI ivc AuQy iekWTy hoey Ausdy smWrQkF aqy vWK-vWK mdrWisaF dy ividafrQIaF ny grmjosLI nfl Aus df svfgq kIqf. ies smyN mOlvI nfl pfbMdIsLudf aWqvfdI sMgTn ispfhy sfihbf df muKI aihmd luiDafnvI ijsdy al kfiedf nfl sbMD hn, vI mOjUd sI. ies smyN mOlvI ny pWqrkfrF nfl gWlbfq kridaF ik Auh sLrIaq (ieslfimk kfnUMn) nUM nf isrPL pfiksqfn blik sfry ivsLv ivc lfgU krvfAux dy Xqn krdf rhygf.

          amrIkI ivdysL mMqrI ihlrI kilMtn ny pfiksqfn dy hflq nMU dunIaF vfsqy Kqrnfk dwisaf hY aqy pfik srkfr dI qfilbfn awgy gozy tykx vfsqy nuqfcInI kIqI hY. bIbI kilMtn  ny ikhf hY ik nf isrPL pfiksqfn aiDkfrIaF nUM blik pfiksqfnI jnqf aqy dysL `coN bfhr rih rhy pfiksqfnIaF nUM Aus nIqI ivruD afvfjL cukxI cfhIdI hY ijs qihq iek qoN bfad iek ielfky qfilbfn, al kfiedf aqy AunHF dy sihXogI kwtVpMQIaF nUM sONpy jf rhy hn.

          sKLq icqfvnI idMidaF ik pfiksqfn dI hoNd hI Kqry ivwc hY, sfbkf rfsLtrpqI pRvyjL musLwrPL ny ikhf hY ik dysL dy nyqfvF nUM dysL dI surwiKaf siQqI bfry ivsLv BfeIcfry vwloN pRgtfeI icMqf vwl iDafn dyxf cfhIdf hY. qfilbfn nfl sLFqI smJOqy bfry bolidaF musLrwPL ny ikhf ik jy qfilbfn srkfr dI qfkq nUM cuxOqI dyxI cfhuMdy hn qF ieh smJOqf Kqrnfk hY aqy ies dI iejfjLq nhIN idwqI jfxI cfhIdI. pfiksqfn srkfr ny qfilbfn Kqry nUM iDafn `c rWKidaF bunyV qy nyVy dy ielfikaF `c aihm sLKsIaqF qy nfjLuk iTkfixaF dI rfKI leI ivsLysL nIm POjI dsqy qfienfq kr idWqy hn pr ieh kwtVpMQIaF nMU ikMnI ku dyr rok skxgy ieh qF smF hI dwsygf. iswKF `qy jjLIaf lgfAux vfly qfilbfn hux sMsfr vfsqy Kqrf bx gey hn.

 

jQydfr dI PyrI bfry Gusrmusr

          sRI akfl qKLq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG jI kuJ idnF dI torFto PyrI `qy af rhy hn aqy imlI jfxkfrI muqfibk Auh keI Dfrimk smfgmF ivwc isLrkq krn vfly hn. sLONkI ny jQydfr dI PyrI bfry keI iksm dI Gusrmusr suxI hY ijs ivwc sRI akfl qKLq dy hukmnfmy dI qfmIl krn jF nf krn bfry suixaF hY. hr iksy df afpxf afpxf qrk hY aqy hr iswK hr hukmnfmy nMU afpxy afpxy ZMg nfl vyKdf hY. vYnkUvr ivwc qwpVF aqy kursIaF vfly hukmnfmy bfry keI vfr ivvfd AuiTaf hY aqy hr vfr ieh afiKaf jFdf irhf hy ik sRI akfl qkLq df hukmnfmf kdy vfps nhIN ilaf jFdf ies leI vYnkUvr ivwc lMgr hfl ivwc kursIaF vflI iDr dy kiQWq qOr `qy Kfrj kIqy gey iswKF nMU muV pMQ ivwc sLfml krn vfsqy hukmnfmy dI qfmIl aqy ivDI jLrUrI hY. sOdf sfD bfry kwtVpMQIaF dy dbfE hyT kfhlI nfl jfrI kIqy gey hukmnfmy bfry ivvfd vI keI krvtF lY cuwkf hY.  kwtVpMQI ies dy aDfr `qy afpxI muihMm ivZI iPrdy hn.

          mYirj pYilsF bfry 1998 df hukmnfmf aqy gurbKsL isMG kflfaPLgfnf dI pMQ ivcoN KfrjI dy mfmly igafnI gurbcn isMG dI kYnyzf PyrI nfl iPr crcf ivwc af gey hn. kuJ sfl pihlF ieMdr isMG Gwgf dy PyrI smyN vI iek ivvfd pYdf hoieaf sI jo sQfnk iswK BfeIcfry nMU burI qrF JMjoV igaf sI. hux vyKxf ieh hY ik sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr igafnI gurbcn isMG ies GuMmxGyrI ivwcoN ikvyN inkldy hn. jQydfrF dI ivdysL PyrI iksy nf iksy iksm dy ivvfd nMU jnm idMdI rhI hY aqy jQydfr igafnI gurbcn isMG torFto phuMc ky ies smwisaf nfl ikvyN nijwTdy hn ies df pRBfv Dur pMjfb qwk vyKx nMU imlygf. jQydfr vydFqI aqy kYptn amirMdr ivdysL af ky hI iQVky sn.    

 -sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #502, aprYl 25-2009

 


iswK BfeIcfry leI mfx df pRqIk hn s: afhlUvflIaf

          lok rfj ivwc BfvyN ieh afs kIqI jFdI hY ik afgUaF dI ‘lok pRvfngI’ AuhnF afguaF dI kfrgujLfrI `qy aDfirq hovy pr iPr vI hr lokqMqrI dysL ivwc ielkfvfd, BfsLfvfd, Drmvfd, nslvfd, ilMgvfd aqy jfqIvfd ijhy bhuq sfry muwdy hn jo lokF dy mwq nMU pRBfvq krdy hn. hr dysL ivwc hI isafsI pfrtIaF iehnF nukiqaF nMU iDafn ivwc rwK ky afpxy AumIdvfr inrDfirq krdIaF hn. AuWc aPsrF aqy kimsLnF dI inXukqI vfsqy vI srkfrF aqy rfjsI pfrtIaF nMU Auprokq nukiqaF nMU iDafn ivwc rwKxf pYNdf hY qF ik afm lokF dy hr vrg nMU KusL rwiKaf jf sky.

          pwCmI dysLF ivwc abfdI df bdl irhf srUp  iehnF dysF ivwc srkfrI msLInrI aqy rfjsI bxqr nMU vI pRBfvq kr irhf hY. bIqy kuJ dhfikaF ivwc pwCmI dysLF ivwc rMgdfr nsl dy lokF dI numfieMdgI AuhnF dI vD rhI abfdI dy nfl nfl vDI hY. kYnyzf ivwc rMgdfr lokF dI igxqI vDx qoN pihlF dI rfjsI siQqI ivwc vI Auprokq nukqy afpxy rUp ivwc BfrU sn aqy dysL ivwc PrYNc aqy agMryjL nsl dy sLihrIaF nMU ZukvIN numfieMgI dyx dI koisLsL kIqI jFdI sI ijs ivwc hux rMgdfr nslF dy lokF df nukqf vI sLfml ho igaf hY.

          jy ajyhf kuJ isrPL hr vrg nMU KusL rwKx vfsqy hI kIqf jfvy qF ieh koeI bhuqf vDIaf gwl nhIN hY pr jy KusL rwKx dy mMqv dy nfl nfl nfmjd kIqy ivakqI dI kfblIaq sbMDq ahudy muqfibk ZukvIN hovy aqy nfl hI ies nfl smfj dy hr vrg nMU bxdI numfieMdgI dyx df afsLf vI pUrf huMdf hovy qF ies pRIikRaf nMU lokqMqr df nrooaf ihwsf mMnxf bxdf hY.

          kuJ rfjsI afgU aqy ‘lok sKLsLIaqF’ aYsIaF vI huMdIaF hn jo afpxy ipCokV aqy BfeIcfry dI numfieMdgI krn Kfqr hI mUhrlI kqfr nhIN KVfeIaF jFdIaF sgoN AuhnF dI kfblIaq ies ‘pRmosLn’ df muwK kfrn huMdI hY. ieh vwKrI gwl hY ik Auh afpxy iPrky jF BfeIcfry vfsqy vI mfx df kfrn bx jFdy hn. Bfrq dy pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG, awj dy gRih mMqrI sRI icMdfbrm aqy plYinMg kimsLn dy Aup cyarmYn s: afhlUvflIaf ajyhIaF sKsLIaqF `coN hn jo afpxI kfblIaq dy bwlbUqy awgy vDy hn aqy AuhnF dysL dI kfieafklp krn dy nfl nfl afpxy BfeIcfiraF df mfx vI vDfieaf hY. ikAuik iswK BfeIcfrf dunIaF Br ivwc PYilaf hoieaf iek Gwt igxqI BfeIcfrf hY aqy zfktr mnmohx isMG aqy s: afhlUvflIaf dovyN pgVIDfrI iswK hn ies leI dunIaF pwDr `qy iswKF df aks AuBfrn vfsqy jo Xogdfn AuhnF ny pfieaf hY Auh iek ieiqhfsk scfeI hY ijs nMU sdf Xfd rwiKaf jfvygf.

          bIqy idnIN iek sQfnk ryzIE host vloN jd sroiqaF qoN ieh puwiCaf igaf ik Auh zfktr mnmohn isMG aqy sRI azvfnI ivwcoN iks nMU pRDfn mMqrI vyKxf cfhuMdy hn? qF bhuq sfry kflr jo afpxy afp nMU akflI dws rhy sn AuhnF ny vI zfktr mnmohn isMG df nfm bhuq mfx ilaf. hflFik akflI dl df Bfjpf nfl gwTjoV hY. ies df kfrn zfktr mnmohn isMG df isrPL iswK hoxf nhIN hY sgoN zfktr mnmohx isMG dI kfblIaq aqy sKLsLIaq ies dy vwzy kfrn hn.

          iehnI idnIN Bfrq dy plYinMg kimsLn dy izputI cyarmYn s: muntyk isMG afhlUvflIaf kYnyzf PyrI `qy hn.  s: afhlUvflIaf 90ivaF `c afriQk Edfrvfd df rsqf apxf ky Bfrq nMU qrwkI dy rsqy pfAux vflI Es iqkVI df ihwsf hn ijs dy pihly aqy dUjy mYNbr zfktr mnmohn isMG aqy sRI pI[ icMdfbrm hn.

          sMn 1990 dy aMq aqy 1991 dy pihly awD ivwc jd sRI cMdrsLyKr Bfrq dy pRDfn mMqrI sn qF dysL `qy iek aYsf vkq vI afieaf sI jd ivdysLI krjLy dIaF iksLqF adf krn aqy inqf-pRqI dI loV vfsqy ivdysLF qoN qyl afid KrdIx leI Bfrq nMU kyNdr rIjLrv ivwc ipaf sonf gihxy rwKxf ipaf sI. jUn 1991 ivwc sRI nrismF rfE dy pRDfn mMqrI bnx mOky Bfrq ivwc afriQk Edrvfd   df afgfjL KjLfnf mMqrI dy qOr `qy zfktr mnmohn isMG dI agvfeI hyT hoieaf sI. nrismF rfE ipwCoN Bfjpf dI agvfeI vflI vfjpfeI srkfr ny ies Edfrvfd nMU hor awgy vDfieaf aqy dysL qrwkI dIaF pulFGf puwtx lwgf.

          24 nvMbr 1943 nMU jnmy s: muntyk isMG afhlUvflIaf ny idwlI XUnIvrstI dy sYNt stIPLn kflj qoN bI ey kIqI. AuhnF aYm ey aqy aYmiPl aOksPorz XUnIvrstI qoN kIqI aqy Bfrq dy afeI ey aYs kyzr vfsqy cuxy gey. rfjIv gFDI dI srkfr smyN Auh PfienFs mMqrfly ivwc skwqr rhy aqy iPr pRDfn mMqrI dy afriQk slhfkfr bxy. s: afhlUvflIaf Bfrq dy plYinMg kimsLn dy mYNbr dunIaF dy pRisD afriQk adfry ieMtrnYsLnl mfntrI PMz ivwc zrYktr dy ahudy `qy vI rhy. jUn 16-2004 ivwc AuhnF plYinMg kimsLn dy izputI cyarmYn df ahudf sMBfilaf ijs nMU Auh bfKUb inBf rhy hn. sfl 2007 ivwc s: afhlUvflIaf amrIkf dI rfjDfnI siQq ivqI Kyqr dI iek mhwqvpUrn sMsQf “PfienfsLl azvfeIjLrI bfzI” dy vI mYNbr bx gey. afhlUvflIaf bhuq sfrIaF aMqrfsLtrI PormF ivwc Bfrq dI numfieMdgI kr cuwky hn. AuhnF dI Drm pqnI bIbI afhlUvflIaF vI iek nfmvr arQ sLfsqrI hn. bIbI afhlUvflIaf kol zfkryt dI izgrI hY aqy Auh “ieMzIan kONsl Pfr rIsrc afn ieMtrnYsLnl ieknfimk rIlysLn” dI cyarprsn hn. bIbI afhlUvflIaf nMU AuhnF dIaF syvfvF vfsqy “mihlf sLRomxI avfrz” vI iml cuwkf hY. s: afhlUvflIaF Bfrq dIaF keI hor aihm sMsQfvF aqy kONslF dy borzF dy vI  mYNbr hn.

          hr dysL ivwc srkfrF vwK vwK kMmF vfsqy keI qrF dy kimsLn bxfAudIaF hn ijhnF ivwc kuJ sQfeI aqy kuJ asQfeI kimsLn huMdy hn. Bfrq ivwc Xojnf (plYinMg) kimsLn, cox kimsLn, XUnIan pbilk srivs kimsLn aqy Gwt igxqI kimsLn vrgy kuJ vwzy aqy sQfeI kimsLn hn jo afpo afpxy Kyqr ivwc bhuq aihm rol adf krdy hn. iehnF swB kimsLnF ivcoN Xojnf kimsLn iek ajyhf kimsLn hY ijs df aiDkfr Kyqr bhuq ivsqrq hY. dysL dIaF pMj sflf ivkfs XojnfvF nMU qYa krnf aqy iPr amlI jfmf dyx vfsqy ivwqI sfDn jutfAux qoN tIicaF dI pUrqI dI ingrfnI krnI ies kimsLn dy aiDkfr Kyqr ivwc hY. rfjF vloN bxfeIaF vwzIaF XojnfvF nMU pRvfngI vI Xojnf kimsLn hI idMdf hY. dysL dI ivwqI nIqI GVn ivwc ies kimsLn dI bhuq aihm BUimkf hY.

          s: muntyk isMG afhlUvflIaf aqy zfktr mnmohn isMG vrgy afgUaF dI suihrd agvfeI hyT 1990-91 ivwc krjLy dIaF ivwc iksLqF adf krn vfsqy sonf gihxy rwKx vflf dysL Bfrq awj BfrI afriQk mMdI df tfkrf bhuq svy-ivsLvfs nfl kr irhf hY aqy dysL kol 200 iublIan zflr qoN vwD df ivdysLI mudrf (krMsI) df BMzfr hY. ieh BMzfr ies KuwlI nIqI dy bfvjUd hY ijs aDIn hux BfrqI sLihrI irjLrv bYNk dI afigaf lYx qoN ibnF vwzI mfqrf ivwc ivdysLI krMsI  dysL qoN bfhr lY jf skdy hn. Auh vI idn sn jd BfrqI sLihrI 6 amrIkn zflr hI hvfeI awqy qoN KrId skdy sn aqy kuJ sYNkVy zflr mnjULr krvfAux vfsqy keI mhIny lwg jFdy sn. huxy hoey jI-20 dysLF dy isKr sMmyln ivwc Bfrq aqy kYnyzf dy bYNikMg pRbMD nMU awvl nMbr imly hn. s: afhlUvflIaf Bfrq aqy iswK BfeIcfry leI inwGy mfx df pRqIk hn. sLONkI s: afhlUvflIaF nMU torFto `c jI afieaF afKdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 KLbrnfmf #501, aprYl 18-2009

 


‘klmGfqI pwqrkfrF’ vfsqy nvIaF sMBfvnfvF!

zfktr, nfeI aqy hor ikwqfkfr vI ieMJ ‘pRotYst’ krn lwg pYx qF iks Bfa ivkygI?

           Bfrq ivwc jrnYl isMG nfm dy iek iswK pwqrkfr vloN gRih mMqrI icMdfbrm `qy pRYs kfnPrMs dOrfn juwqI suwtx df mfmlf isafsI qmfsLy krn vfilaF dy KUb rfs afieaf hY. coxF ivwc muwdfhIx bx ky rih gey akflIaF nMU iewk vwzf muwdf iml igaf hY aqy AuhnF afpxy ibafnF dI nfjLukqf df anuBv kIqy bgYr hI keI iksm dy ibafn dfg idwqy hn. pMjfb dy muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl ny ikhf hY ik kyNdrI gRih mMqrI sRI pI[ icdMbrm dI pRYWs kfnPLrMs dOrfn iewk iswK pwqrkfr vwloN AunHF Auqy juwqI vgfh ky mfrn dI Gtnf Aus gihrI aqy ivafpk jnqk pIVf qy gLmo-guwsy df pRqIk hY ijs dI jVH 1984 dy drdnfk Gtnfkrm ivwc hY. s: bfdl vfsqy ieh iswK guwsy df pRgtfvf hY pr s: bfdl Buwl gey hn ik Auh afm iswK aqy pIVHq iswKF dy guwsy nMU iek pwqrkfr dIaF ijMMmyvfrIaF nfl rlgwz kr rhy hn. s: bfdl ieh vI Buwl gey hn ik AuhnF nfl vI keI lok guwsy rhy hn qy ajy vI guwsy hn aqy Auh jF AuhnF dy kuJ chyqy pwqrkfr vI kdy s: bfdl iKlfPL ieMJ guwsy df pRgtfvf krn dI soc skdy hn.

          AuWp-muwK mMqrI aqy pRDfn sLoRmxI akflI dl s: suKbIr isMG bfdl ny ikhf hY ik gRih mMqrI vwl juwqI suwt ky jrnYl isMG ny lok afvfjL nUM bulMd kIqf hY. Blf jy dfdUvfl aqy ibwtU dy smrQk afpxI avfjL bulMd krn vfsqy ieMJ krn qF s: suKbIr isMG bfdl df pRIkrm kI hovygf?

          mfrksI pfrtI dy jnrl skwqr pRkfsL krq ny ikhf hY ik iswK BfeIcfry `c ies gwl nUM lY ky guwsf hY ik kFgrs ny AunHF ivakqIaF nUM pfrtI itktF idwqIaF hn, jo ik 1984 dy iswK kqlyafm `c dosLI hn. AunHF awgy ikhf hY ik ieh BfeIcfry dy guwsy df pRqIk hY aqy mYN ies sbMDI sfrf ivsQfr pqf krvf cuwikaf hF. kfmryz krq jI bMgfl ivwc pihlF bIbI mmqf bYnrjI nYno kfr vfsqy quhfzI subfeI srkfr vloN akvfier kIqI jLmIn aqy jLmIn CuzfAux leI kIqI aYjItysLn smyN puils dIaF golIaF nfl mfry gey lokF kfrn KPLf sI aqy jd nYno kfr pRfjYkt rwd ho igaf qF kuJ hor lok mmqf aqy kfmryzF dovF `qy hI KPLf ho gey. kI jy AuhnF df smrQk koeI pwqrkfr quhzy `qy juwqI suwtx af jfvy qF iPr qusIN ies nMU vI gwsy df pRqIk smJogy?

          iswK stUzYNts PYzrysLn dy pRDfn gurcrn isMG gryvfl ny ikhf hY ik pwqrkfr sMmyln smyN sfibq sUrq iswK pwqrkfr jrnYl isMG dI jLmIr ny hlUxf idwqf hY ijs kfrn ieh Gtnf vfprI hY. gryvfl jI kdy iswK kwtpMQIaF ny Aus smyN vI iehI ikhf sI jd Bry dIvfn ivwc sMq loNgovfl nMU dihsLqgrdF ny golIaF nfl BuMn idwqf sI pr Auh dihsgqrd sn pwqrkfr nhIN sn.

          afl ieMzIaf XUQ sLRomxI akflI dl dy pRDfn s[ ikrnbIr isMG kMg ny jrnYl isMG nMU do lwK rupey ienfm dyx df aYlfn kIqf hY. afpxy afp nMU sMq aKvvfAux vfly bfbf hrnfm isMG DuMmf ny ikhf hY ik s: jrnYl isMG ny iswK BfvnfvF dI pRqIinDqf kIqI hY aqy AunHF dI ies kfrvfeI leI AunHF dI ijMnI vI sLlfGf kIqI jfvy Auh Gwt hY. sMq bfbf hrnfm isMG ny ieh vI ikhf hY ik sMq smfj aqy dmdmI tksfl pwqrkfr jrnYl isMG df ZukvF snmfn krygI. sLRomxI akflI dl aMimRqsr dy pRDfn ismrnjIq isMG mfn ny pwqrkfr jrnYl isMG nUM bhfdr XoDf dwisaf hY aqy Aus nMu afpxy dwl dI itkt qwk afPLr kIqI hY.

          sRomxI kmytI dy pRDfn  jQydfr avqfr isMNG mwkV ny jrnYl isMG nMU kmytI dy mIzIaf ieMcfrj dI jfb afPLr kr idwqI hY. jQydfr mwkV ny awj qwk ajyhI jfb kdy iksy dMg pIVq ivDvf dy nOjvfn bwcy nMU afPLr nhIN kIqI pr hux Jwt jrnYl isMG vfsqy nvIN post pYdf ho geI hY. aKbfrI rportF muqfibk iek amrIkf invfsI pRvfsI pMjfbI ny  ies juwqI KrIdx leI pMjfh hjLfr rupey muwl dyx df aYlfn kr idwqf hY.

          AuDr kyNdrI gRih mMqrI sRI pI[ icdMbrm ny pwqrkfr jrnYl isMG vwloN AunHF AuWqy juwqI suwtx dI gLlqI leI pUrI qrHF mfPL kridaF ikhf ik AunHF nUM jrnYl isMG nfl koeI isLkfieq nhIN hY. pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF sRI icdMbrm ny ikhf ik aijhf lwgdf hY ik jrnYl isMG Bfvukqf `c aijhf kr bYTf pr Aus df mdsd mYnUM nuksfn puhMcfAuxf nhIN sI. AunHF ikhf ik ies gwl nUM hux iewQy hI mukf dyxf cfhIdf hY. Gtnf smyN vI icMdbrm pUry sLFq rhy sn aqy sbMDq pwqrkfr nMU bfhr lY jfx vfsqy afKidaF vfr vfr “sihj nfl” (jYNtlI, jYNtlI) sLbd df pRXog kIqf sI.

          gRih mMqrI sRI pI[ icdMbrm iek bydfg sKLsLIaq hn aqy AuhnF df idwlI dMigaF nfl dUr df vI vfsqf nhIN hY. ieh vI afiKaf jf skdf hY ik AuhnF df idlwI dMiugaF nfl Enf hI vfsqf hY ijMnf prDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG df hY.

          ieh afKxf vI koeI mqlb nhIN rwKdf ik pwqrkfr ny juwqI ros pRgt krn vfsqy hI suwtI sI, koeI nuksfn phuMcfx vfsqy nhIN suwtI ijhf ik gRih mMqrI ny afp vI afiKaf hY. jwuqI suwtx nfl nuksfn phuMcfx dI iewCf huMdI vI qF kI nuksfn ho skdf sI? sLfied mfVI ijhI swt lwg jFdI jF JrIt af jFdI. ieh gwl nfl hI khI jf rhI hY ik iksy vwl juqI suwtxf Aus dI hyTI krn dy quwl huMdf hY.

          ies qoN pihlF iek ierfkI pwqrkfr ny amrIkI pRDfn buwsL vwl afpxIaF dovyN juwqIaF vgfh mfrIaF sn aqy Aus nMU ierfk ivwc iqMn sfl dI kYd hoeI sI. brqfnIaF ivwc cInI prDfn mMqrI vwl vI juwqI suwtI geI sI aqy vwzy pwDr `qy ieh iek qIjI ajyhI Gtnf hY. cInI prDfn mMqrI vwl juwqI sutx vflf iek jrmn ividafrQI sI, pwqrkfr nhIN sI ies leI pwqrkfrF nfl sbMDq juwqI suwtx dIaF GtnfvF dI igxqI do hI smJI jfxI cfhIdI hY.

          lok afgUaF dy iKlfPL vwK vwK ZMgF nfl pRotYst krdy hn ijhnF ivc keI qrIky jfiej aqy keI nfjfiej mMny jFdy hn. keI ihMsk vI huMdy hn aqy keI sLFqIpUrn huMdy hn. pr pwqrkfr ies iksm dy ProtYst krn vfsqy nhIN huMdy sgoN ajyhy pRotYst jF GtnfvF dI rporitMg krn vfsqy huMdy hn. pwqrkfr GtnfvF dy nfiek nhIN huMdy sgoN GtnfVF dI rporitMg krn vfly huMdy hn. jrnYl isMG aqy hor pwqrkfr, pwqrkfrI dy nfl nfl afm sLihrI vI hn aqy AuhnF nMU pRotYst krn df vI pUrf hwk hY pr ies vfsqy AuhnF nMU burkf bdlxf pvygf.

          afpxIaF lokF vflIaF BfvnfvF df pRgtfvf krn vfsqy jrnYl isMG vrgy pwqrkfrF nMU lokF ivwc sLfml ho ky afm sLihrI bx ky pRotYst krnf pvygf aqy AuhnF nMU ajyhf krn df pUrf hwk vI hY. hPLqf Br idwlI aqy pMjfb ivwc ies mfmly `qy iswKF ny bhuq pRotYst kIqy hn aqy jrnYl isMG sLfied hI iksy ajyhy pRotYst ivwc afm sLihrI vjoN sLfml hoieaf hovy. ajyhy roskfrIaF qoN afpxf bcfE krn vfsqy afgU lok  surwiKaf krmcfrIaF df shfrf lYNdy hn. dovyN bfdl jd afpxy bMgilaF jF dPLqrF ivwc huMdy hn qd vI aftomYitk hiQafrF vfly AuhnF dI rfKI krdy hn aqy jd bfhr inkldy hn qF rfhgIrF nMU vI vKq pY jFdf hY. pwqrkfrI df PIqf lgf ky pRotYst krn vflf kdy AuhnF nMU aqy hor afgUaF nUM vI twkr skdf hY.

          swB qoN vwD nuksfn jrnYl isMG ny afpxy ikwqy dy ivsLvfs df kIqf hY. ies ivsLvfsGfq dI sjLf jrnYl isMG nMU Gwt qy ikwqy nMU vwD imlygI. amrIkI afgU pwqrkfrF dy qsimaF vfly aqy Guwt ky bMny bUtF dI sLrq rwKx lwg pey hn. isafsI afgUaF dIaF pRYs kfnPrMsF smyN juwqIaF lfh ky, sYWl Pon, irkfrzr aqy vgfh mfrn vflI not buwkF bfhr rwK ky afAux dI sLrq vI lwg skdI hY. mUvI kYmry aqy sitwl kYmry vI lwk nfl bMnx dI mMg rwKI jf skdI hY qF ik hiQafr vFg nf vrqy jf skx.

          afgU lok pwqrkfrF qoN dUr rihx df ruK vI apxf skdy hn ijhf ik icMdbrm ny afpxy cMzIgVH dOry smyN kIqf hY. pRYs kfnPrMsF smyN ivckfr syPLtI sLIsLf jF afrjLI nYWt lgfey jfx dI rvfieq vI pY skdI hY. ajyhy inXmF nfl pwqrkfrI aqy lokF qwk jfxkfrI puwjdI krn ivwc arcx bx jfvygI aqy mIzIaf afpxf ZukvF qy kfrgr rol adf nhIN kr skygf.

          pwqrkfr df hiQafr Aus dI klm aqy juLbfn hI hY ijs nfl Auh guwsy, KusLI, sihmqI jF aismqI df pRgtfvf kr skdf hY. jrnYl isMG afpxy ikwqy dy jgq-lsMsI hiQafrF dI vrqoN krn ivwc nfkfm hoieaf hY.

          hr ikwqy df koeI bMDn jF koeI mirXfdf huMdI hY aqy ikwqfkfr nMU ies mriXfdf df pflx krnf pYNdf hY. nfl hI hr ikwqfkfr iek iensfn huMdf hY aqy Aus `qy hr Gtnf iek afm iensfn vFg asr pfAuNdI hY. hr afdmI iksy nf iksy dy iKlfPL smyN smyN ros rwKdf hY. iksy rfjsI afgU `qy KPLf iksy zfktr df sfhmxf jy ikqy aprysLn tybl `qy pey Aus afgU nfl ho jfvy qF kI bxygf? sLyv krvfAux afey afgU `qy KLPLf nfeI jy ikqy Ausqry nfl pRotYst krnf cfhy qF kI bxygf?

          zfktr jF nfeI hI nhIN ieh qF do AudfrhxF hI hn. zrfeIvr, surwiKaf gfrz, rsoeIaf, POjI aqy hor ikwqfkfr vI jy ieMJ ‘pRotYst’ krn lwg pYx qF kI Bfa ivkygI?

          kdy al-kfiedf, ilwty, qfilbfn aqy hor dihsLqgrd sMgTnF ny  afqmGfqIaF nMU ienfm dy ky ivroDIaF, afgUaF jF afm lokF dIaF jfnF lYx dI iprq pfeI sI. hux afpxy ikwqy dI mirXfdf nMU iCwky `qy tMg ky juwqI sutwx vfly pwqrkfr nMU ienfmF dy aYlfn nfl ‘klmGfqI pwqrkfrF’ vfsqy nvIaF sMBfvnfvf pYdf ho geIaF hn, rwb KYr kry!

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #500, aprYl 10-2009

 


vwsx isMG jLPrvfl qy rxjIq isMG kuwkI vrqy gey sn hux hor axBol vrqy jfx qoN bcx!

          hoimEpYiQk dvfeI dIaF imwTIaF golIaF dyx vfly sfbkf dihsLqgrd vwsx isMG jLPLrvfl ny bIqy hPLqy iek nvF pYNqVf apxfAuNidaF afiKaf hY ik Kfilsqfn dy aYlfnnfmy vfsqy pMQk kmytI nMU vriqaf igaf sI.  sQfnk pMjfbI post ivwc ‘jLPrvfl boilaf’ dy srlyK hyT CpI KLbr ivwc vwsx isMG ny ikhf hY ik Auh 29 aprYl 1986 nMU pMQk kmytI vwloN Kfilsqfn df aYlfn krn vfsqy iqafr nhIN sI pr ishq ivBfg df zrYktr zfktr sohx isMG, do hor pMQk kmytI mYNbrF `qy BfrU pY igaf sI aqy cOQf mYNbr ies aYlfnnfmy dy iswitaF pRqI sucyq nf hox kfrn Auh (jLPrvfl) iekwlf rih igaf sI. jLPrvfl muqfibk kuJ svfrQI ansrF vloN afpxy afp nMU muwK Dfrf qoN qoN dUr rwKx vfsqy Aus nMU aqy hor pMQk kmytI mYNbrF nMU vriqaf igaf sI. jLPrvfl ny ieh vI afiKaf hY ik BfrqI aqy pfiksqfnI KuPIaf eyjMsIaF ny pMQk kmytI nMU Kfilsqfn df aYlfn krvfAux vfsqy vriqaf sI. hYrfnI dI gwl hY ik jLPrvfl nMU ieh gwl dwsx vfsqy 22-23 sfl df smF lwgf aqy hux Auh ieh afK ky afpxy afp nMU dosL mukq sfbq krnf cfhuMdf hY.

          pMjfb dy kflLy dOr dOrfn afm lokF df BfrI nuksfn hoieaf sI aqy jLPrvfl nMU 29 aprYl 1986 nMU hI pqf sI ik ieh aYlfnnfmf gLlq sI pr Auh pqf huMidaF hoieaF vI cuwp irhf aqy afpxy dsqKq krky ies aYlfnnfmy df ihwsf bx igaf. hjLfrF bygunfh lokF dy kql df kfrn bnx vfly aYlfnnfmy `qy dsqKq kr ky ies df ihwsf bnx vfly jPLrvfl nMU bIqy `qy koeI pCqfvf nhIN hY ikAuNik Aus dy muqfibk Aus ny afpxI ijLMgdI ivwc iksy dI vI hwiqaf nhIN kIqI. jLPrvfl ieh dwsxoN Buwl igaf ik ijs aYlfnnfmy df Auh ihwsf sI Auh aYlfnnfmf ikMny ku hjLfr lokF dy kqlF df kfrn bixaF? kI jLPrvfl iehnF kqlF df kfrn bnx qoN axjfx hY? kI Aus nMU ies df pCqfvf nhIN hY?

          jPLrvfl ny ieh gwl vI “DUV ivwc twtU BjfAux” dI iewCf nfl afKI hY ik Bfrq aqy pfiksqfn dIaF eyjMsIaF ny pMQk kmytI nMU Kfilsqfn df aYlfn krvfAux vfsqy vriqaf sI. sLfied pfiksqfn dI KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI df iswDf nfm lYNidaF Aus nMU kuJ hyTI mihsUs huMdI hovygI. jPLrvfl nMU ies gwl df vI pqf sI ik grm iKaflI afgU jmhUrI ZMg nfl awgy inkl skdy sn pr Aus ny sfQ AuhnF lokF df idwqf jo awg dI bolI hI boldy sn. coxF dy bfeIkft aqy vot pfAux vfilaF dIaF AuNglF vwz dyx aqy pirvfrF smyq soD idwqy jfx dIaF DmkIaF pMQk kmytI dy nfm `qy hI jfrI kIqIaF geIaF sn. kdy bMdUk dIaF golIaF vMzx vflf jLPLrvfl hux hoimEpYQI dIaF imwTIaF golIaF vMz ky kfly idnF nMU Bulf dyxf cfhuMdf hY.

          ajyhf afKx vflf jLPrvfl iekwlf nhIN hY sgoN ieh sLfied sbwb hI hY ik jLPrvfl dy ies ibafn qoNN kuJ hPLqy pihlF pMjfb dy iek aKLbfr ny sfbkf dihLsqgrd rxjIq isMG kuwkI nfl kIqI lMbI vfrqflfp pRkfsLq kIqI hY ijs ivwc Aus ny vI qkrIbn  ieh afKx dI koisLsL hI kIqI hY ik Aus nMU vriqaf igaf sI. Aus ny iswK nOjvfnF nMU DoKybfjL afgUaF qoN bc ky rihx vfsqy afiKaf hY jo AuhnF nMU vrq ky awgy inkl jfxgy. cMgy KFdy pINdy Gr df rxjIq isMG kuwkI aqy jLPrvfl donoN jo awj afKdy hn Aus nMU swc mMinaF jfvy jF jo AuhnF dI bMdUk booldI sI Aus nMU swc mMinaF jfvy?  kI ieh dovyN swjx awqvfd aqy kwtVvfd qoN qObf kr gey hn jF iPr ieh iek pYNVybfjLI hI hY? ies svfl df juvfb hr iksy kool afpxy afpxy njLrIey muqfibk hovygf.

          iswK dI pRIBfsLf dy mfmly ivwc jPrvfl df iek vwKrf aqy lMbf ibafn vI pVHn nMU imilaf hY ijs ivwc Aus ny kuJ ies qrF afiKaf hY, “iksy ivsLysL ivakqI jF adflq nUM isWK kOm dI pirBfsLf dWsx df koeI hWk nhIN hY aqy nf hI iksy jQybMdI jF ivakqI nUM isWK kOm dI pirBfsLf bfry ibafn dyx dI jLrUrq hY. hux qWk ihMdUaF, muslmfnF aqy iesfeIaF dI pirBfsLf bfry iksy ivakqI ny mMg nhIN kIqI. kuJ ihMdU sMgTnF vWloN iek sfijsL qihq isWK kOm dI pirBfsLf bfry ibafn idWqy jf rhy hn qF ik isWKF dy Dfrimk sQfnF `qy kbjLf kIqf jf sky. isWK kOm dI pirBfsLf pUrn isWK hoxf hY, jo 1699 ivc gurU sfihb ny isWK kOm sQfipq krn smyN kIqI sI. isWK kOm bfry koeI vI ibafn sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr nUM dyx df aiDkfr nhIN hY. sihjDfrI isWK df muWdf isrP votF pRfpq krn leI kuWJ rfjsI sMgTnF vWloN kIqf jf irhf hY.”

          svfl pYdf huMdf hY ik kI jLPLrvfl ny hux guMmrfh krnf Cwz idwqf hY? sijDfrI dy muwdy `qy jo kuJ Auh afK irhf hY Auh guMrfhkun hI nhIN hY sgoN byqukf vI hY. sihjDfrI dI pRIBfsLf df svfl pYdf Aus smyN hoieaf jd iek iswK ividafrQx gurlIn kOr nMU sRI gurU rfmdfs mYzIkl ieMstIicAUt aMimRqsr `c aYm[ bI[ bI[ aYs[ kors ivc dfKly qoN ies vfsqy ienkfr kr idwqf igaf ikAuNik Auh apxIaF awKF dy Brvwty kwtdI sI. adflq ivwc iswK ividafrQx geI qF adflq nMU ies bfry puwC pVqfl krnI peI. kroVF dy bjt vflI sLRomxI kmytI aqy rfq idn iswKI dy rfKy hox dIaF tfhrF mfrn vfly kiQq iswK buwDIjIvI iswK dI pRIBfsLf `qy sihmq nhIN ho sky aqy keI mhIinaF qoN iek dUjy nfl mihxo mihxI ho rhy hn.

          drasl iswK dI pRIBfsLf ivcoN vI Auh puryvfl dI eIsvI klMzr dI nkl mfr ky bxfeI jMqrI vFg “Kfilsqfn” kwZxf cfhuMdy hn. soRLmxI kmytI aqy akflI dl nMU ies gwl `qy koeI ieqrfjL nhIN hY jy ieh lok Kfilsqfn kwZ skdy hn qF kwZ lYx pr nfl hI akflI dl aqy sLRomxI kmytI iehnF muwidaF ivwc afpxIaF votF kwZxIaF cfhuMdy hn. pr ieDr vwKvfdIaF aqy kwtVpMQIaF nMU ies afsLy `qy sKLq ieqrfjL hY aqy Auh akflI dl dI votF dI lflsf pUrI nhIN hox dyxI cfhuMdy. rOlf bws iehI hY ik hr muwdy ivcoN kOx kI kwZdf hY.

          ibwtU dl ny afpxy afly duafly kwtVpMQIaF df pUrf hjLUm iekwTf kIqf hoieaf hY aqy AuhnF dy hwQ “zyrf ivvfd” vflf kiQq hukmnfmf afieaf hoieaf hY ijs ivcoN Auh afpxf mksd hwl krnf cfhuMdy hn. sMq dfdUvfl nMU mUhry lgf ky AuhnF ny KLqrnfk aqy 25 ku sfl purfxf mrjIviVaF df nfhrf lgfieaf hoieaf hY. akflI aqy kFgrsI afpxI awK iPr votF `qy itkfeI bYTy hn. hux kOx iks nMU vrq irhf hY jF vrqx dI koisLsL kr irhf hY ieh gwl jnfb jLPLrvfl hux iswK nOjvfnF nMU dwsx qF ik Auh vwsx isMG jLPrvfl vFg guMmrfh nf hox. iswK PlsPLy nMU Kqrf AuhnF aMsrF qoN hI hY jo ies nMU bcfAux df bdobdI Tykf leI iPrdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #499, aprYl 03-2009

 


BfrqI sPLrqKfny jfgx!

kYnyzf ny brqfnvI aYm pI nMU vIjLf dyx qoN ienkfr krky nvF stYNzrz sYWt kr idwqf hY!

          kYnyzf ny brqfnIaF dy ivvfdgRsq aYm pI jfrj gYlovya nMU kYnyzf ivwc vVHn qoN ienkfr kr idwqf hY ikAuNik jfrj gYlovya dunIaF dy keI ieslfimk kwtVpMQI sMgTnF df hfmI hY ijs ivwc PlsqInI dihsLqgrd sMgTn hfmfs vI sLfml hY. Aus ny brqfnIaF dy POjIaF nMU ierfk aqy aPLgfinsqfn ivwc jMg nf lVn dI apIl vI kIqI sI aqy kwtVvfd iKlfPL XuwD dI sKLq nukqfcInI vI krdf af irhf hY. jfrj gYlovya jo ik lybr pfrtI df mYNbr sI, nMU lybr pfrtI ny sfl 2003 ivwc pfrtI ivcoN kwZ idwqf sI ikAuNik Auh dihsLqgrdF dy hwk ivwc ies iksm dy ibnF isr pYr ibafn dfgx df afdI sI. Aus ny afpxI pfrtI bxf leI sI aqy cox vI ijwq igaf sI ijs nfl Aus df hOslf hor vI vD igaf sI.

          jfrj gYlovya dy hfmfs nfl gihry sbMD hn aqy Aus ny  iek rfhq smwgrI df kfPlf vI hfmfs vfsqy Byijaf sI. kYnyzf nMU Auh iek lYkcr PyrI `qy af irhf sI aqy Aus nMU dfKLly qoN ienkfr kr idwqf igaf sI. jfrj gYlovya df iek hor amrIkn sfQI vI torFto puwjx `qy vfps amrIkf moV idwqf igaf sI ijs dI jfrj vFg crcf  nhIN hoeI. ies vfps moVy gey amrIkn sLihrI df nfm hY pRoPYsr ivlIam afierjL jo ik amrIkf dy ielonfies sUby dy pRisD sLihr isLkfgo ivwc XunIvrstI pRoPYsr hY. ivlIam afierj AuhI ivakqI hY jo kdy amrIkf dy awj dy pRDfn brfk husYn Aubfmf df  njLLdIkI irhf hY. coxF dOrfn ies df kuJ crcf vI hoieaf sI ikAuNik ivlIam afierj iqwKI sur vflf rYzIkl smiJaf jFdf hY ijs ny kdy 1960ivaF ivwc aMzrgrfAUNz jQybMdI bxfeI hoeI sI.

          ivlIam afierj ipCly idnI isLkfgo qoN iek hvfeI jhfjL rfhIN torFto dy afeIlYNz eyarport `qy Auqiraf sI aqy Aus dI kuJ puwC pVqfl ipwCoN Aus nMU aglI PlfeIt `qy vfps isLkfgo moV idwqf igaf sI. pRoPYsr ivlIam afierj ny vI torFto ivwc kuJ lYkcr dyxy sn. vpfs moVy gey ivlIam afierj ny kYnyzf srkfr dI Aus nMU vfps moVy jfx leI sKLq nukqfcInI kIqI hY aqy nfl hI brqfnvI sFsd jfrj gYlovya nMU kYnyzf dfKl hox qoN rokx df vI ivroD kIqf hY.

          ivlIam afierj ny qF vfps muV ky sbr kr ilaf hY pr brqfnvI sFsd jfrj gYlovya ajy bhuq grm hY aqy Aus ny kYnyzf srkfr dy ies PYsly iKlfPL kYnyzf dI AuWc adflq ivwc apIl krn df aYlfn kr idwqf hY. sLfied Aus dy torFto siQq vkIl bfrbrf jYkmYn ny ajyhI apIl dfier vI kr idwqI hovy ijs df Aus ny buwDvfr nMU krn df aYlfn vI kr idwqf sI.

          kYnyzf dy ieMmIgrysLn mMqrI jYsn kYnI ny jfrj gYlobvya nMU ieMtrI qoN nFh krn dy PYsly df pUrf smrQn kIqf hY aqy ies nMU srkfrI aiDkfrIaF df shI PYslf afiKaf hY. mMqrI ny ikhf hY ik ieh Aus df PYslf nhIN hY sgoN iemIgrysLn ivBfg df PYslf hY ijs nfl Auh afp sihmq hY aqy ies dy iKlfPL iksy iksm dI rfhq dyx vfsqy iqafr nhIN hY. jy mMqrI cfhuMdf qF brqfnvIN sFsd jfrj gYlovya nMU minstrI primt jfrI kr skdf sI pr mMqrI ny ajyhf krn qoN sfPL ienkfr kr idwqf hY ijs dI sLONkI srhfnf krdf hY. ieh iek sfhs Biraf kdm hY jo ilbrl srkfr qoN nhIN sI kIqf jf skxf.

          kYnyzf hux qwk aPLgfn sLFqI imsLn vfsqy 116 POjI sLhId krvf cuwkf hY aqy keI iblIan zflr Krc cuwkf hY. sfl 2011 qwk kYnyzf df Krcf 11-12 iblIan qwk ho jfvygf aqy hor POjI sLhId krvfAux dy vI pUry afsfr hn ikAuNik ieslfimk kwtVpMQI al-kfiedf aqy qfilbfn ajy pUrI cVHq ivwc jfpdy hn. kYnyzf ny jfrj gYlovya nMU bfhr rwK ky afpxy sLhId hoey POjIaF dI iejLq rwK leI hY iksy vI ivdysLI nMU kYnyzf dI mihmfn invfjLI df lfB AuTf ky knyzIan sLFqI imsLn nMU burf Blf afKx dI afigaf nhIN idwqI jfxI cfhIdI. jfrj gYlovya nMU dihsLqgrdF dy hwkF dI bhuqI icMqf hY aqy Aus vfsqy 9/11 dy dihsLqgrd hmly dy isLkfr lok sLfied Gwt hwk rwKdy sn. jfrj gYlovya nMU hr dihsLqgrd hmlf amrIkf aqy hor srkfrF dIaF glq nIqIaF df iswtf jfpdf hY aqy dihsLqgrd ijLMmyvfr nf ho ik isLkfr jfpdy hn. ajyhy sFsd nMU iblkul kYnyzf qoN bhfr rwKxf cfhIdf hY aqy jy sky qF ies ivakqI nMU ieh bynqI kIqI jfxI cfhIdI hY ik Auh iksy ieslfimk kwtVpMQI dysL ivwc iek do sfl gujLfr ky vyK afvy aqy iPr lokF nMU mnuwKI aiDkfrF df sbk dyvy.

          jfrj gYlovya ieklf ajyhf ivakqI nhIN hY ijs nMU dihsLqgrdF dy hwkF df iPkr hY. kYnyzf ivwc vI ajyhy bhuq lok hn ijhnF nMU lokF dy hwkF nfloN dihsLqgrdF dy hwkF df vwD iPkr rihMdf hY. ajyhy sFsd aqy isafsI afgU ieQy vI hn. pMjfbI BfeIcfry ivwc vI ajyhy lokF aqy sMgTnF dI coKI igxqI hY ijhnF nMU drjn drjn byksUr lokF dy kfql, sLhId jfpdy hn. ajyhy isafsI afgU vI hn jo kfqlF nMU sLhIdF df drjf idMdy nhIN Qwkdy pr iPr Bfrq df vIjLf bhuq afrfm nfl pRfpq kr lYNdy hn. Bfrq ivwc Auh bhuq mfx-snmfn nfl GuMmdy hn aqy srkfrI mihmfn invfjI qwk df vI afnMd mfxdy hn. lok aqy srkfrI aiDkfrI AuhnF nMU plkF `qy cwukI iPrdy hn aqy Bfrq df mIzIaf AuhnF dI pRIkrmf krdf nhIN Qwkdf. inwq nvyN ibafn Bfrq ivwc dfgdy hn aqy AuhnF dIaF rMgIn qsvIrF aKLbrF df isLMgfr bxdIaF hn.

          Bfrq ivwc mnuwKI hwkF df kiQq Gfx, Kfs kr dihsLqgrdF dy hwkF df kiQq Gfx AuhnF nMU bhuq qklIPL idMdf hY pr afm sLihrIaF nfl dihsLqgrdF vloN kIqI geIaF vDIkIaF df AuhnF nMU rqf Br vI iKafl nhIN afAuNdf. iewQoN qwk ik eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc mfry gey 331 byksUr vI AuhnF dy mMn nMU nhIN tuMbdy aqy Auh dihLqgrdF nMU sLrDFjlIaF dyx qur pYNdy hn.

          ivsfKI ngr kIrqnF `qy eyar ieMzIaf bMb kFz df sfjsLI aqy 331 byksUrF dy kql df kfrn bnx vflf qlivMdr isMG prmfr vI AuhnF dy sfhmxy hI styjF `qy sLhId vjoN pysL kIqf jFdf hY aqy Auh cuwp rih ky afpxI dwbvIN sihmqI dy idMdy hn. ivsfKI ngr kIrqn iPr afAux vfly hn aqy iek vfr iPr ieiqhfs afpxy afp nMU durhfAux vflf hY. ieh lok kOx hn ieh iPr jwg jfhr hox vflf hY.

          BfrqI sPLfrqKfinaF vfsqy ieh jfgx df vkq hY. kYnyzf ny brqfnvIN aYm pI jfrj gYlovya nMU kYnyzf dfKly qoN sfPL ienkfr kr ky nvF stYNzrz sYWt kr idwqf hY aqy iemIgrysLn mMqrI ny  isafsI dKLl dyx qoN ienkfr kr ky sfhs ivKfieaf hY. Bfrq iek afriQk qfkq vjoN AuBr irhf dysL hY ijs nMu bhuq sfrIaF cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY. iehnF ivcoN swB qoN KLqrnfk cxOqI dihsLqvfd aqy Dfrimk kwtVvfd hY jo huxy hI muMbeI ivwc afpxf rMg ivKf cuwkf hY aqy ksLmIr qy pMjfb smyq Bfrq dy keI sUibaF ivwc vI ivKf cuwkf hY.  Bfrq dy ihwqF dI rfKI krnI BfrqI sPfrqKfinaF aqy sPfrqI aiDkfrIaF dI pRmuwK ijLmyvfrI hY ijs nMU pUrI krn vfsqy sKLq aqy sfhs Bry kdm AuTfAuxy pY skdy hn.

          knyzIan aiDkfrIaF ny jfrj gYlovya dy mfmly ivwc spsLt stYNz lY ky sfhs ivKf idwqf hY aqy hux ieh knyzIan adflqF aqy srkfr dy vws ivwc hY ik Auh iks dI ipwT Tokdy hn. dovF hwQF ivwc lwzU rwKx vfly dihsLqgrdF aqy ktwVpMQIaF qoN vI vwD Kqrnfk ho skdy hn ieh gwl BfrqI sPfrqI aiDkfrIaF nMU Xfd rwKxI cfhIdI hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #498, mfrc 27-2009

 


lgdY puryvfl dI jMqrI ‘iQiq vfru’ jfxdI hY!

            pfl isMG puryvfl nfm dy ivakqI dI jMqrI `qy aDfirq kiQq nfnksLfhI klMzr dy nvyNN sfl df sLONkI ny bIqy hPLqy bhuq crcf suixaF sI. iek iswK afgU qF iek ryzIE `qy ieh afKdf vI sixaF sI ijs qrF asIN hor kOmF df nvF sfl DUmDfm nfl mnfAuNdy hn Aus qrF asIN afpxf nvF sfl vI 14 mfrc nMU DUmDfm nfl mnfAuxf hY aqy Aus ny 13 qrIk rfq nMU dIvn sjfAux df vI aYlfn kIqf qF ik puryvfl dI jMqrI vflf nvF sfl DUmDfm nfl cfhiVaf jf sky. AuNJ sLONkI ies gwloN jLrUr hYrfn sI ik puryvfl dI jMqrI vflf nvF sfl AuhnF “jYkfiraF” dI gUMj ivwc cfhVn df aYlfn iksy ny nhIN sI kIqf jo dsMbr dy aMqly idn eIsvI nvyN sfl mOky kIqf igaf sI.  aKLbfrI rportF ny vI iehnF smfgmF bfry qkrIbn cuwp hI DfrI rwKI hY.

            jd sLONkI ny iek pRbMDk df Auprokq ijvyN hor kOmF df nvF sfl DUmDfm nfl mnFAuNdy hF qy afpxf vI mnfAuxf hY, vflf ibafn ryzIE `qy suixaf sI qF sLONkI dy mn ivwc keI svfl KVy ho sn. pihlf svfl ieh pYdf hoieaf ik ikhVIaF kOmF df nvF sfl DUmDfm nfl mnfAuBdy hF? jvfb sfPL hY ik isrPL eIsvI klMzr vflf hI mnfAuNdy hF aqy Auh ies leI ik hux eIsvI klMzr hI dunIaF df asl vrqoN vflf klMzr bx igaf hY. jy ikqy sfrIaF kOmF dy nvyN sfl mnfAux lwg jfeIey qF qkrIbn hr mhIny hI koeI nf koeI nvF sfdl af jfvygf. sMBv hY ik iksy nf iksy mhIny ivwc qF do do nvyN sfl vI af jfx. hF ies nfl Dfrimk asQfnF nMU lfB vI ho skdf hY.

            ies gwl vI bhuq DmfeI geI ik dunIaF dI hr kOm df afpxf afpxf klMzr hY ies leI iswKF kol vI afpxf klMzr jLrUrI sI jo isK ivdvfn pfl isMG puryvfl ny bhuq Koj ipwCoN bxf ky rwK idwqf hY. ieh nvI dwisaf igaf ik ibkrmI klMzr bhuq nuks vflf hY aqy “sfzf” puryvfl df bxfieaf klMzr bhuq imx-qol ky bxfieaf igaf hY. ies vI dwisaf jFdf irhf ik iswK vdIaF-sudIaF, sMgrFdf, puMinaF aqy mwisaf ijhy vihmF ivwc XkIn hI nhIN rwKdf isrPL iek rwb df AupfsLk hY.

            ies swB kuJ sux ky sLONkI iek idn iek gurdvfrf sfihb qoN puryvfl dI jMqrI dy aDFrq `qy bxfieaf iewk kiQq nfnksLfhI klMzr cuwk ilafieaf. jd ghu nfl vyiKaf qF ies `qy QF QF sMgrFdf, vdIaF, sudIaF, puMinaF aqy mwisaf ilKIaF hoeIaF sn. bws ies df nfm hI nfnsLfhI klMzr sI aqy ies nMU Cpvfieaf vI iek gurdvfrf sfihb vloN igaf sI bfkI ies `qy swB kuJ EhI sI jo iksy afm kMlzr `qy puryvfl dI jMqrI dy lfgU kIqy jfx qoN pihlF huMdf sI.

            jy kwl nMU iswK kwtVpMQI ies jMqrI qoN sMgrFdF, vdIaF, sudIaF, puMinaf qy mwsIafvF afid cuwk vI dyx qF vI kudrq dy inXmF hyT cMd ny afpxIaF klfvF jfrI rwKxIaF hn aqy puMinaF, mwisaf, vdIaF qy sudIaF bxdIaF aqy imtdIaF rihxIaF hn. cMd nf ivkrmI klMzr df gulfm hY aqy nf puryvfl vflI jMqrI ies nMU vdIaF aqy sudIaF qoN mukq kr skdI hY.

            rhI gwl ivkrmI klMzr ivwc nuks hox dI ijs kfrn pfl isMG puryvfl nMU afpxI vwKrI jMqrI bxfAuxI peI. swc qF ieh hY ik dunIaF df koeI vI klMzr sMpUrn nhIN ho skdf ieh qF vkq imnx df iek pYmnf hI hY.  pfl isMG puryvfl ny ijs imhnq aqy Koj nfl afpxI jMqrI bxfeI hY Auh qkrIbn hr iensfn awK dy Pory nfl bxf skdf hY. jy sLONkI jF koeI hor afpxy jmn idn vflI aMgryjLI  qrIk nMU aDfr bxf lvy qF Auh ibnF iksy qrwdd dy afpxf vwKrf klMzr sLurU kr skdf hY bws ies `qy eynf ku jLor hI lgdf hY. jo lok afpxf jnm idn mnfAuNdy hn Auh drasl afpxf vwKrf “sfl” hI mnfAudy hn jo ik eIsvI qrIkF `qy aDfirq huMdf hY.

            ies kiQq nfnksLfhI jMqrI vfsqy eIsvI klMzr dIaF imxqIaF aqy qrIkF nMU aDfr bxf ilaf igaf hY aqy ies ivcoN iek qrIk nMU dysI cyq mhIny dI sLurUafq mn ky kiQq nvyN sfl df pihlf idn mMn ilaf igaf hY. dfavf ieh kr idwqf igaf hY ik ikAuNik sRI gurU nfnk dyv jI (rfg quKfrI ivwc) aqy sRI gurU arjun dyv jI (rfg mfJ ivwc) ny gurbfxI ivwc bfrf mfh cyq mhIny qoN sLurU kIqf hY ies leI iswKF df nvF sfl cyq qoN sLurU huMdf hY. sLONkI ies jMqrI vfilaF qoN puwCxf cfhuMdf hY ik cyq aqy hor mhIinaF dy nfm qF gurUaF qoN pihlF dy hox kfrn horF dy rwKy hoey hn? iksy idn iswK kwtVvfdI iehnF nfvF nMU bdlx dI mMg vI qF nhIN rwK dyxgy?

            cMd df vDxf aqy Gtxf kudrq df vrqfrf hY aqy ies nMU hI vdI-sudI afiKaf jFdf hY. ies df ijLkr gurbfxI aqy dsm gRMQ ivwc vI imldf hY. dunIaF dy bhuqy purfqn klMzr cMd dI cfl `qy hI aDfirq hn ijhnF ivwc cInI aqy ieslfmI klMzr vI sLfml hn. ibkrmI klMzr solr (sUrj) aqy lUnr (cMd) imxqIaF df imlfp hY.

            eIsvI klMzr vI sMpUrn nhIN hY aqy eysy kfrn hI ies ivwc hr cfr sfl bfad lIp sfl afAuNdf hY ijs ivwc PrvrI mhInf 29 idnF df huMdf hY aqy sfl ivwc 366 idn huMdy hn. ies azjstmYNt nfl vI ieh sMpUrn nhIN huMdf aqy ies ivwc lgfqfr kuJ imMt df Prk vDdf rihMdf hY ijs nMU smF pf ky iPr azjst krnf pvygf. eIsvI sMmq Bgvfn eIsf msIh dy jnm qoN sLurU hoieaf sI pr hux eIsf df jnm idn 24 dsMbr nMU huMdf hY aqy sfl 1 jnvrI nMU sLurU huMdf hY. kfrn ies nMU sUrjI sfl nfl mfpx vfsqy kIqI geI azjstmYNt hY. ajy vI kuJ eIsfeI sMprdfvF ies nMU mfnqf nhIN idMdIaF qy Auh purfqn ivDI nfl eIsf df jnm idn mnfAuNdIaF hn. afrQozks crc qF afpxI ‘ikRsims’ jnvrI dy awD dy lfgy mnfAuNdf hY. puryvfl dI jMqrI ny iswKF ivwc vI dUhry iqAuhfrF nMU jnm dy idwqf hY aqy hux ieh kuJ eIsfeIaF vFg jfrI rhygf. ajy huxy hI holy-muhwly mOky rOlf pY ky hitaf hY. gurU nfnk df jnm idn, holI aqy dIvflI df hI rOlf nhIN hY sgoN sMgrFdF smyq sLqfbqIaF vI rOly rwpy ivwc lMGIaF hn.

            swc qF ieh hY ik DrqI dy sUrj duafly cwkr dy aDfr `qy bnx vflf sfl idnF ivwc mfpxf hfQIaF nMU GoiVaF, bwkrIaF jF hor jfnvrF nfl mfpx vflI gwl hY. ieh TIk Esy qrF hI hY ijvyN koeI afKy ik iek hfQI svf pMj GoiVaF jF sfZy pwcI bwkrIaF dy brfbr hY. sfl, DrqI dI sUrj Edfly pRIkrmf nfl bxdf hY aqy idn, DrqI dI afpxI DurI Edly cwkr pUrf krn nfl bxdf hY. DrqI dIaF ieh dovyN gqIaF vwK vwK hn aqy iek dUjI qoN ajLfd hn. TIk eysy qrF cMd dI DrqI Edfly pRIkrmf nfl bnx vflf lUnr klMzr vI iek vwKrI imxqI nfl bxdf hY. ieh iqMno gqIaF jF pRIkrmfvF hI vwK vwK hn pr iensfnF smyq jfnvrF aqy sMsfirk bnspqIaF vfsqy jfxIaF pihcfxIaF gqIaF (GVIaF) hn. koeI iehnF nMU ijvyN mrjLI vrqoN ivwc ilafvy aqy ijs nMU mrjLI vrqoN ivwc ilafvy, ieh glLq nhIN hY. hF iek dUjy nfl mfpx vfsqy sMpUrn iehnF ivwcoN koeI vI nhIN hY. puryvfl dI jMqrI nMU sLRomxI kmytI, pMjfb srkfr aqy Bfrq srkfr ny qF mMn ilaf hY ikAuNik AuhnF ny ivvfd ivc pY ky kI lYxf hY? hux ies nMU mMnx vfilaF df do kMm krn `qy jLor lwgf hoieaf hY. iewk ies nMU iswKF dI ajLfd hsqI df pRqIk dws ky vwKvfd nfl joVn df aqy dUjf jo iswK ies nMU nhIN mMndy AuhnF nMU gdfrI dy Pqvy dyx `qy. ajy kwl hI sLRomxI kmytI ny ies kiQq klMzr nMU jfrI kr ky rfjsI Kyz KyzI hY. pRDfn jQydfr mwkV ny ies jMqrI muqfibk klMzr jfrI krdy vkq ieh Pqvf vI idwqf hY ik ies nMU nf mMnx vfly iswK nhIN hn. ies qoN pihlF kwtVpMqIaF dy dbfE hyT mwkV aqy hor iswK afgU, 80% qoN vwD iswKF nMU piqq afK ky nkfr cuwky hn. sLONkI nMU lgdf hY ik kwtVpMQIaF dI ikRpf nfl iswKF dI igxqI lgfqfr suMgV rhI hY. sLONkI qF dfhVy dy Kq vI kwZdf hY qy rMm dy pYWg df vI sLONkIn hY aqy mMndf puryvfl dI jMqrI nMU vI nhIN hY. ies ihsfb nfl do ku mhIinaF ivwc jQydfr mwkV ny sLONkI nMU qF do vfr iswKI ivwcoN Kfrj kr idwqf hY.

            sLONkI nMU ies KfrjI dI koeI pRvfh nhIN hY ies nfl sLONkI df kuJ Kurn vflf nhIN hY. Korf qF mwkV dIaF votF nMU lwgx vflf hY. jF mwkV kfrn bfdl dIaF votF nMU lwgx vflf hY. sLONkI gurU dy AupdysLF ivwc XkIn rwKx vflf iswK hY aqy jQydfr mwkV iswKI df srtIPIkyt afpxy kol hI rwKx. gurU sfihb ny jpujI ivwc kuJ ies qrF AupdysL idwqf hY.

kvxu su vylf vKqu kvxu kvx iQiq kvx vfru.. kvix is ruqI mfhu kvxu ijqu hoaf afkfru.. vyl n pfieaf pMzqI ij hovY lyKu purfxu.. vKqu n pfieE kfidaf ij ilKin lyKu kurfxu.. iQiq vfru nf jogI jfxY ruiq mfhu nf koeI.. jf krqf isrTI kAu sfjy afpy jfxY soeI..

            pRfikrqI df afkfr kd hoieaf aqy sfl bxfAux vflI DrqI ny sUrj dI pRIkrmf kd sLurU kIqI ieh qF krqf afp hI jfxdf hY. afkfr hox df smF aqy idn vfr dunIaF dy Drm gRMQ aqy Dfrimk rihbr jfx nhIN sky. pr gurbfxI dIaF iehnF pMkqIaF df jfp krn vfly iswK kwtVpMQI qF krqy qoN bhuq awgy inkl gey jfpdy hn. sLONkI nMU lgdf hY ik puryvfl dI jMqrI ‘iQiq vfru’ jLrUr jfxdI hovygI, sLONkI kol ies nMU pVHn vflI sLfied awK hI nhIN hY! AuNJ kdy puryvfl jF iksy hor kwtVpMQI qoN Aus dI jnm qrIk pwuC ky vyKo Jwt pqf lwg jfvygf ik Auh afp ies kiQq nfnksLfhI klMzr nMU ikMnf ku mMndy hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #497, mfrc 20-2009

 


Drm XuwD morcf nMbr 2 ?

kFgrsI aqy akflI awg nfl Kyzx qoN guryj krn!

          pMjfb dI sLFqI nMU awg lgfAux vflf mhOl iek vfr iPr isrijaf jfx lwgf hY aqy icMnfqimk nfm vI AuhI vrqy jfx lwgy hn jo 1984 dy duKFq `qoN pihlF vrqy jFdy sn. “Drm XuwD” aqy “mrjIvVy”, EhI sLbd hn ijhnF dI vrqoN Aus hnyrI dy Juwlx qoN pihlF kIqI jFdI sI ijs ny 15 ku sfl pMjfbIaF df jIxf hrfm kr idwqf sI.

          zyrf isrsf iKlfPL sRI akfl qKLq sfihb qoN jfrI hoey kiQq hukmnfmy nUM lfgU krfAux leI iswK kwtVpMQI jQybMdIaF dy pRqIinDF ny qKLq sRI dmdmf sfihb qlvMzI sfbo ivKy mIitMg krky pMjfb ivc zyrf isrsf dIaF Dfrimk srgrmIaF nUM bMd krfAux leI 22 mfrc 2009 qoN Dfrimk morcf lfAux df aYlfn kr idwqf hY ijs nMU Drm XuwD dws ky pRcfiraf jf irhf hY. ies aYlfn muqfibk qKLq sRI dmdmf sfihb qlvMzI sfbo qoN 11 isMGF df iek jQf zyrf isrsf dy pMjfb ivc sB qoN vwzy zyry slfbqpurf, ijLlHf biTMzf ivKy huMdI nfm crcf nUM bMd krfAux leI rvfnf hovygf aqy ieh islislf hr hPLqy iek vfr lgfqfr jfrI rhygf. kwtVpMQI iswK jQybMdIaF ny ies nMU zyrf isrsf iKlfPL afr-pfr dI lVfeI df nfm vI idwqf hY aqy mIzIaf  irportF anusfr ies mIitMg ivc bulfiraF ny iqwKI sur ivc qkrIrF kIqIaF. pMjfb dI akflI-Bfjpf srkfr dI nuqfcInI kridaF swqfDfrI akflI dl `qy dohrI nIqI apxfAux df dosL vI lgfieaf igaf. akflI dl nMU iek pfsy akfl qKLq qoN jfrI hoey hukmnfmy awgy isr JukfAux dI gwl krn aqy dUjy pfsy zyrf isrsf dy sLrDflUaF dIaF pMjfb ivc Dfrimk sBfvF puils pihry hyT krvfAux df dosLI grdfinaF igaf. ijs ZMg nfl sLbd jfl buixaF jf irhf hY Auh pMjfb dI sLFqI nMU Kqry ivwc pf skdf hY.

          mhOl hor vI nfjLuk ies krky bxdf jf irhf hY ikAuNik qKLq sRI dmdmf sfihb df jQydfr iswK kwtVpMQI sMsQfvF dI hfmI Br irhf hY aqy jQydfr vloN “mrjIviVaF dy jiQaF” nMU isropy vI idwqy jfxy hn. sLoRmxI akflI dl dI srkfr `qy ieh dosL vI lgfieaf jf irhf hY ik jy pMjfb aMdr iswK jQybMdIaF vwloN krvfey jFdy Dfrimk pRogrfm, ijnHF ivc idaflpurf BfeI kf ijLlHf biTMzf df Dfrimk iekwT sLfml sI, AuWpr pfbMdI nf lgfeI jFdI qF hirafxf aqy rfjsQfn smyq dUsry rfjF dIaF srkfr nUM AuQy ajyhy Dfrimk smfgmF `qy pfbMdI lfgfAux dI ihMmq nhIN sI pYxI. ieh PYsly lok sBf coxF mOky qKLq sRI dmdmf sfihb qlvMzI sfbo dy jQydfr igafnI blvMq isMG nMdgVH dI hfjLrI ivc ley gey hn. kiQq Drm XuD morcf vI qlvMzI sfbo qoN sLurU kIqf jf irhf hY jo ik biTMzf lok sBf hlky ivc pYNdf hY aqy biTMzf lok sBf hlky qoN Aup muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl dI Drm pqnI hrismrq kOr dy akflI-Bfjpf gTjoV dI AumIdvfr bxn dI sMBfvnf hY. ieMJ iswK kwtVpMQI jQybMdIaF ny coxF mOky akflIaF nMU ksUqI siQqI ivwc PsfAux dI pUrI ivAuNq bxf leI hY. biTMzf ijLlHy ivc pRsLfsn ny dPLf 144 aDIn afm lokF leI lfiesMsI hiQafr, nMgIaF qlvfrF aqy iksy vI pRkfr dy qyjL hiQafr nfl lY ky cwlx aqy pRdrsLn krn `qy pfbMdI lf idwqI hY. ijnHF lokF ny aijhy hiQafr lY ky cwlx dI ijLlHf pRsLfsn qoN afigaf leI hoeI hY, Auh vI ies hukm rfhIN rwd kr idwqI hY. ieh hukm 7 meI, 2009 qwk lfgU rhygf. pMjfb dy Aup muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl ijnHF dy pfs gRih ivBfg hY, ny hfl ivc hI spwsLt kIqf hY ik rfj srkfr iksy nUM vI kfnUMn afpxy hwQ ivc lYx dI afigaf nhIN dyvygI aqy lokF dI jfn qy mfl dI rfKI hr kImq `qy kIqI jfvygI.

          afnMdpur sfihb ivwc jQydfr igafnI blvMq isMG nMdgVH vwloN zyrf slfbqpurf vwl mrjIvVy Byjx dy aYlfn `qy koeI itwpxI krn qoN guryjL kridaF s: bfdl ny vI eynf ikhf hY ik amn amfn kfiem rwKxf srkfr df kMm hY aqy ieh hr hflq ivc kfiem rwiKaf jfvygf. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik akflI Bfjpf srkfr ZukvyN kdm AuTfvygI aqy afpxy bcn `qy kfiem rihMidaF lokF dI jfn-mfl aqy Dfrimk ajLfdI bhfl rwKx vfsqy hr sMBv kfrvfeI ibnF dyrI dy krygI. zyrf isrsf ivruD grm iKaflI kwVpMQIaF vloN mrjIvVy Byjx dy aYlfn nfl akflI dl aMdr vI isafsI sMkt pYdf ho skdf hY. iek dUjy nMU nIvF ivKfAux vfsqy kFgrsI qy akflI sOVI isafsq Kfqr awg nfl Kyzx qoN guryj krn qF cMgf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


bhuq prdy nfl bxI jfpdI hY ‘d asosIeysLn afP ieMzo-knyzIan pfrlImYntyrIanjL’!

          kuJ idn pihlF jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry pey duwD vfly KflI kryt `qy bYTf afpxy -25 izgrI TMz nfl jfm ho cuwky goizaF dI mflsL kr irhf sI qF nfl bYTy iek swjx ny nvIN bxI iek sMsQf dI gwl CyV leI. sMsQfvF qF awj dy Xuwg dI mjbUrI hn jo hr hrfrq vfly ivakqI nMU kdy nf kdy bxfAuxIaF hI pYNdIaF hn. kYnyzf ivwc bhuq sfrIaF ajyhIaF Dfrimk sMsQfvF bxIaF hoeIaF hn jo ik isrPL kfgjLF ivwc hI hn AuNJ AuhnF dI koeI hoNd nhIN hY. ajyhIaF kfgjLI sMsQfvF do kMmF vfsqy vrqIaF jFdIaF hn iek afpxy iksy irsLqydfr jF kbUqr nMU vIjLf dvfAux vfsqy aqy dUjf tVy-tYks dI Cot pRfpq krn vfsqy.

          Auprokq dovyN kMm isrP kfgjLI sMsQfvF hI nhIN krdIaF sgoN swc muwc dIaF Dfrimk sMsQfvF dy keI mohrI vI ieh dovyN kMm prdy nfl lYNdy rihMdy hn. qIjf kMm Auh afpxI bwly bwly krvfAux df vfDU kr lYNdy hn aqy keI vfr afpxy bwicaF jF krIbIaF leI isafsI dbdbf vI kfiem kr lYNdy hn.

          Dfrimk Kyqr qoN KyzF aqy smfijk Kyqr vwl Jfq mfrIey qF ho AuWQy vI iehI kuJ irhf hY. kbwzI smyq bhuq sfrIaF Kyz klwbF  kbUqrbfjLI aqy zrwg df sfDn bxdIaF jf rhIaF hn. hor qF hor hux qF BMgI aqy smglr vI ajyhIaF sMsQfvF bxfAux lwg pey hn. 

          ijs nvIN sMsQf df swjx jI ny lMgr hfl ivwc ijLkr kIqf sI Auh sI kYnyzf dy vwK vwK sUibaF `c cuxy gey BfrqI ipCokV dy PYzrl jF subfeI asMblIaF dy sFsdF dI sMsQf. ies sMsQf df nfm ‘d asosIeysLn afPL ieMzo-knyzIan pfrlImYntyrIanjL” rwiKaf suixaF hY. iek dysI ipCokV dy aMgryjLI hPLqfvfrI aKLbfr dI jo kqfr swjx jI ny sLONkI nMU ivKfeI Aus muqfibk jnvrI dy aMq ivwc  iek aYsI mIitMg hoeI sI ijs ivwc ies sMsQf dI nINh rwKI geI sI. CotI ijhI KLbr dy nfl lgI qsvIr aqy nfvF dI ilst qoN jfpdf hY ik ies sMsQf ivwc isrPL ilbrl pfrtI dI itkt `qy cuxy gey sFsd hI sLfml hn. iehnF ivwc cfr ku aYm pI hn aqy bfkI subfeI asMblIaF dy mYNbr hn. KLbr muqfibk ies sMsQf dy cyarmYn EntyrIE dy mMqrI hirMdr qwKr nMU bxfieaf igaf hY aqy Aup cyarmYnI mYnItobf dy aYm aYl ey ibdU Jfa nMU idwqI geI hY. ieh vI afiKaf igaf hY ik ieh sMsQf nfn-pfrtIjLn Bfv iksy iek pfrtI `qy aDfirq nhIN hovygI.

          AuNJ sLONkI jfxdY ik PYzrl  pwDr `qy iek ajyhI sMsQf pihlF hI hY ijs dI cyarmYnI vfsqy kdy aYm pI rUbI Zwlf aqy aYm pI dIpk Ebrfey ivckfr kuJ qlKI vI pYdf hoeI sI. sLONkI nMU hYrfnI ies gwl `qy vI hoeI hY ik ies sMsQf ivwc sInIar ieMzo knyzIan isafsI afgU sRI Aujl dosFJ df nfm nhIN hY. sRI Aujl dosFJ ies sMsQf ivwc sLfml hI nhIN hn jF Auh pihlI mIitMg ivwc nhIN af sky ies bfry qF ies sMsQf dy mYNbr jF dosFJ afp hI jfxdy hoxgy.

          jo PYzrl sFsd sLfml hoey hn AuhnF ivwc nvdIp bYNs, suK DflIvfl, gurbKLsL mwlI aqy rUbI zflf dy nfm pVHn aqy qsvIrF vyKx nMU imlIaF hn. aprYl df mhInf afAux vflf hY aqy suwK nfl aYm pI suwK DflIvfl dI spIc smyq qsvIr, srI ivwc dihsLqgrdF dIaF qsvIrF aqy bwly bwly vflI iswK pryz ivwc vI vyKx nMU iml jfvygI. aYm pI swuK DflIvfl kol pqf nhIN ikhVI igdVI-isMgI hY ik ieWQy Aus dI nyVqf Bfrq ivroDI toly nfl hY aqy bwly bwly Bfrq ivwc vI pUrI hY. iek zrwg smglr ijs dI KfilsqfnI lfbI nfl bhuq nyVqf sI, nMU Gwt sjLf dy afsLy hyT suwK nfl aYm pI suwK DflIvfl vloN idwqI geI icwTI bIqy sfl aMgryjLI mIzIey ivwc crcf df ivsLf bxI sI. sbMDq zrwg smglr nMU vwKvfdI pRbMD hyTly iewk gurdvfry dy pRbMDk vloN vI iek sport df Kq idwqf igaf sI.

          dsMbr 2008 dy aMq aqy jnvrI 2009 ivwc suwK nfl aYm pI suwK DflIvfl Bfrq dOry `qy sI aqy Aus dIaF KbrF qsvIrF smyq keI pricaF ivwc pRkfsLq huMdIaF rhIaF sn. sLONkI dy iek jfxkfr dy dwsx muqfibk pMjfb ivwc jlMDr-huisLafrpur roz `qy jlMDr qoN 7 ku iklomItr dI ivwQ `qy iek kbwzI tUrnfmYNt dy keI ibwl borz lwgy hoey sn ijhnF `qy swuK DflIvfl dI qsvIr pMjfb dy muwK mMqrI nfl jVI hoeI sI. dovF hwQF ivwc lwzU vfly sFsd suwK DflIvfl qoN bhuq kuJ isiKaf jf skdf hY. sLONkI nMU jfpdY ik ieMzo knyzIan sFsdF dI ieh sMsQf suwK DflIvfl vflf nusKf jLrUr vrqygI. ihMg lwgy nf PtVI `qy bwly bwly dUhrI, ihMdosqfnI vI KusL aqy KfilsqfnI vI KusL! ihMdosqfnI qF sMsQF dy nfm ‘d asosIeysLn afPL ieMzo-knyzIan pfrlImYntyrIanjL” nfl hI KusL ho jfxgy.

          hYrfnI sLONkI nMU ies gwl `qy vI hoeI ik iehnF sFsdF ny iek aihm sMsQf KVI kr leI hY aqy suixaF hY ik hux kYnyzf dI rfjDfnI aftvf ivwc iek iekwT vI krn jf rhy hn pr pMjfbI BfeIcfry nMU ies dI Kbr qwk nhIN lwg skI. keI dysI-isafsI afgU jy lgfqfr 5-4 insLF vI mfr dyx qF AuhnF dy shfiek aqy gurgy pMjfbI mIzIey nMU Jwt lMbIaF lMbIaF KbrF bxf ky Byj idMdy hn pr ies sMsQf dI kfiem mOky swB KfmosL rhy aqy iek CotI ijhI KLbr torFto mhF ngrI dy iek aMgryjLI hPLqfvfrI aKbfr ivwc hI msF lwg skI.

          sMBv hY ik ieh KLbr AuWQy hI ByjI geI hovy ijwQy ieh kft krdI hovy aqy ijwQy kft AultI ho jfx dI sMBfvnf hovy AuDr jfxoN dwb leI hovy. swuK nfl igxqI dy kuJ aYsy lok vI hn ijhnF nMU Bfrq dy nfm qoN aYlrjLI ho jFdI hY aqy dysI isafsdfnF nMU AuhnF dIaF isPLqF dy puwl bMnx vI keI vfr smfgmF ivwc jfxf pYNdf hY. nvIN bxI ieh sMsQf lfbI iks kMm vfsqy krygI ies df pqf qF kuJ smF pf ky hI lwgygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mhF mUrK sfbq hox vwl vD irhf hY afisPL alI jrdfrI

          zyZ ku sfl pihlF ieh soicaf vI nhIN sI jf skdf ik afisPL alI jrdfrI nfm df ivakqI kdy pfiksqfn df pRDfn bnx df supnf vI lY skdf hY. afpxI pqnI aqy pfiksqfn dI sfbkf pRDfn mMqrI bIbI bynjLIr Buwto dy kfrjkfl smyN imstr 10% dy nfm nfl jfixaF jFdf afisP alI jrdfrI hwd drjy df kurwpt ivakqI mMinaF jFdf sI aqy Aus nMU kurwpsLn ivwc cfrj kr ky kYd vI kr idwqf igaf sI.  ikAuNik pqnI dy pRDfn mMqrI kflL ivwc jrdfrI iksy vI vwzy kMm vfsqy 10% kimsLn jF afpxf eynf ihwsf mMgdf sI ies leI imstr ds PIsdI (10%) Aus vfsqy bhuqf iPt nfm sI.

          Bfrq dy sfbkf kYbint mMqrI jnfb swuK rfm nMU kurwpsLn dy kys ivwc ajy kwl hI iqMn sfl dI sjLf hoeI hY. kihMdy hn ik nrisMmf rfE dy rfjkfl dOrfn mMqrI huMidaF swuK rfm vI swuK nfl cMgf ihwsf mMgdf huMdf sI pr kYd isrPL 3 sfl hI msF hoeI hY.  ieh ikhVf suwK rfm ny kwtxI hY, huxy apIl kr dyvygf aqy apIlF krdf jfvygf. jd kdy afKrI apIl afvygI qF sLfied dunIaF dy dOry df smF hI nyVy af cuwkf hovygf. jy ikqy cfr idn jylLH jfxf vI ipaf qF zfktr ijMLdfbfd jo Jwt vwzIaF rportF ilK dyxgy aqy swuK rfm jylLH dI QF iksy hwspqfl dy bYWz `qy smF pUrf kr dyvygf. sLONkI nMU jnfb jrdfrI aqy swuK rfm “kurwpsLn sFZU” jfpdy hn.

          sfl 2007 ivwc pfiksqfn dI iksmq ny krvt bdlI aqy amrIkf dy bdfE hyT jnrl musLrwPL ny pfiksqfn ivwc coxF krvfAuxf mMn ilaf. aMdrKfqy kIqI geI zIal hyT bynjLIr Buwto aqy nvfjL sLrIPL dI pfiksqfn vfpsI hoeI. nvfjL aqy bIbI Buwto ivckfr vI pfiksqfn ivwc jmhUrIaq dI bhflI vfsqy vfrqflfp hoeI aqy dovF ny afps ivwc sihXog krn df PYslf kIqf. ieh sihXog sLurU vI hoieaf pr coxF dy pRcfr dOrfn hI iewk afqmGfqI hmly ivwc bIbI Buwto df kql kr idwqf igaf.

          ies ipwCoN vI pfiksqfn ivwc coxF hoeIaF pr kuJ dyr awgy pfAuxIaF peIaF aqy iPr iehI sihXog bIbI Buwto dy pqI jrdfrI aqy nvfjL sLrIP ivckfr hoieaf. ieslfmfbfd ivwc afisPL alI jrdfrI dI pIpljL pfrtI dI srkfr  df nvfjL sLrIPL dI pfrtI ny smrQn kIqf aqy pMjfb ivwc subfeI srkfr ivwc jrdfrI dI pfrtI ny sLrIP dI pfrtI df sfQ idwqf. ies nfl pfiksqfn jmhUrI lIhF vwl sihjy sihjy cwl ipaf.

          nvfjL sLrIPL bhuq kfhlf sI afpxf bdlf lYx vfsqy aqy jnrl musLrwPL nMU gwdIEN lfhuxf cfhuMdf sI. ies vfsqy Auh jrdfrI `qy dbfE pfAuNdf rihMdf sI ijs kfrn dovF ivckfr  GurGur sLurU ho geI sI. jrdfrI vI jnrl musLwrPL df imwq nhI sI pr Auh jnrl nMU ies ZMg nfl lfhuxf cfhuMdf sI ijs nfl nvfjL sLrIPL qfkqvr nf hovy aqy musLwrPL dy lihMdy sfr hI rfsLtrpqI dI kursI `qy jnfb afisPL alI jrdfrI ibrfjmfn ho jfvy aqy kdy imstr ds PIsdI khfAux vfly jrdfrI nMU pfiksqfn dy rfsLtrpqI khfAux df vI mOkf iml jfvy.

          jnfb jrdfrI dIaF mno kfmnfvF pUrIaF hoeIaF aqy AuhnF rfsLtrpqI dI kursI nMU Bfg lgfey. AuhnF df bytf pihlF hI afpxI mfqf dI pIpljL pfrtI df a-srgrm pRDfn bxf idwqf igaf sI aqy Aus df bfp rfsLtrpqI bx igaf. jrdfrI ny rfsLtrpqI bxdy sfr afpxf sfrf pirvfr srkfry drbfry kursIaF `qy ibrfjmfn krvfAuxf sLurU kr idwqf iewQoN qwk ky afpxy ibrD bfp nMU vI pfiksqfn dI sYint df mYNbr bxvf idwqf.

          hux swqf dy lflc ivwc jrdfrI afpxy hosL hI gvfr cuwkf ivKfeI idMdf hY. jrdfrI afpxy isafsI ivroDIaF nMU KUMjy lgfAux `qy quilaf hoieaf hY aqy ies dy ihwsy vjoN Aus ny pMjfb dI srkfr qoV idwqI hY aqy rfsLtrpqI sfsLn lgf idwqf hY. jrdfrI dy dbfE hyT hI pfiksqfn dI suprIm kort ny buwDvfr nUM sfbkf pRDfn mMqrI aqy ivroDI iDr dy nyqf nvfjL sLrIP Auqy coxF lVn `qy pfbMdI lgf idwqI hY aqy AunHF dy Coty Brf aqy pMjfb dy muwK mMqrI sLfhbfjL sLrIP dI cox vI rwd kr idwqI hY. ies nfl dovF pfrtIaf ivckfr isafsI qxfE vflI siQqI pYdf ho geI hY.

          ajyhf Es mOky hoieaf hY jd pfiksqn nMU afriQk aqy aMdrUnI surwiKaf dIaF bhuq sfrIaF cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY. pfik rfsLtrpqI sRI jrdfrI afp hI ieh gwl afK cuwky hn ik qfilbfn ktwVpMQI pfiksqfn `qy kbjLf krn `qy quly hoey hn. pfik srkfr afeI aYs afeI aqy POj dy dbfE hyT qfilbfnF nfl mOkfpRsq smJOqy vI kr rhI hY ijs nfl kwtVpMqI hor qfkqvr ho rhy hn aqy hor Kqrf bxdy jf rhy hn.

          afriQk pwKoN vI pfik nMU sKLq musLklF df sfhmxf krnf pY irhf hY aqy dysL krjLy dI adfiegI  smyq Kfs loVF pUrIaF krn vfsqy amrIkf dy mUMh vwl vyK irhf hY. ajy huxy hI amrIkf ny iek hor md pYikj df aYlfn kIqf hY. pfiksqfn dI siQrqf aqy kwtVpMQIaF dy tfkry vfsqy amrIkf ny pfiksqfnI sYnf dy muwKI jnrl ikafnI, afeI aYs afeI dy muKI aqy ivdysL mMqrI nMU amrIkf swidaf hoieaf hY. 

          Bfrq nfl sbMD suDrn dI QF puwTf gyVf Kf cuwky hn aqy muMbeI hmilaF ipwCoN pfiksqfn dy  bcgfnf rvIeIey kfrn pfik dI sfK nMU swt vwjI hY. ieh swB kuJ jnfb afisPL alI jrdfrI dI sdfrq hyT vfpiraf hY. iehI jnfb jrdfrI jld hI Bfrq aqy pfiksqfn ivckfr amn kfiem krn aqy ksLmIr msly df hwl jld qlfsL kr ley jfx dIaF gwlF krdy huMdy sn.

          pfiksqfn `c ies mOky  ijs ZMg nfl isafsI iKcVI pwk rhI hY Aus ivwc jnfb jrdfrI df  pwK nvfj sLrIPL nMU nfl rwK ky vwD hwl ho skdf sI. iek pfsy Dfrimk kwtVvfd pfiksqfbn `qy kfbjL  hox dIaF goNdF guMd irhf hY aqy dUjy pfsy POj aqy KuPIafqMqr pfiksqfn dy qKq `qy afpxf glLbf kfiem rwKx leI bfijLd hn. POj aqy afeI aYs afeI nMU pfik srkfr dy sfhmxy dUjf drjf kbUl kr lYx mOq kbUl kr lYx dy quwl jfpdf hY aqy Auh pUrI qrF pRBUswqf sMpn isvl srfkr nMU brdfsLq krn vfsqy hrigjL iqafr nhIN hn. ajyhI srkfr nMU rokx vfsqy Auh koeI vI hrbf vrq skdy hn.

          pfiksqfn `c Dfrimk kwtVvfd ajy hor qfkqvr ho irhf aqy pfik ieslfimk kwtVvfd df kyNdr bxdf jf irhf hY. ajyhy mOky isasI ivroD dy huMdy hoey vI pfiksqfn dIaF pRmwuK isafsI pfrtIaF dI ijLMmyvfrI bx jFdI hY ik Auh isafsI siQrqf aqy jmhUrIaq dI mjLbUqI vfsqy afps ivwc sihXog krn. ies nfl AuhnF aqy dysL dy lokF df pwK mjLbUq huMdf hY. isafsqdfnF df kMm isafsq Kyzxf huMdf hY pr byasUlI isafsq keI vfr kursI qoN kbr vwl lY jFdI hY. jrdfrI nMU Xfd rwKxf cfhIdf sI ik nvfjL sLrIPL isafsI lVfeI ivwc Aus qoN kursI qF Koh skdf hY pr dUjy pfsy qfilbfn kwtVpMQI, pfiksqfnI POj aqy afeI aYs afeI Aus qoN kursI aqy ijMdgI dovyN hI Kohx qwk jf skdy hn.

          jnfb jrdfrI pfik `c jmhUrIaq dI jVH lgfAux df rol adf krn dI hflq ivwc sn pr hux AuhnF jo rsqf cuixaF hY Auh jmhUrIaq dI jVH puwtx ivwc shfeI ho skdf hY. cfqur cflF cwl ky rfsLtrpqI dI kursI qwk phuMc jfx vfly jrdfrI iek mhF mUrK sfbq hox vwl vD rhy pRqIq huMdy hn. jrdfrI nmy jo pwqf Kyilaf hY Auh jo pfik vfsqy nuksfnkun sfbq ho skdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #494, PrvrI 27-2009

 


hux amrIkf df hwQ-Tokf bnx vfsqy kfhlf kOx?

          amrIkf dy rfsLtrpqI sRI Ebfmf ny afpxI pihlI PyrI vfsqy kYnyzf nMU cuixaF hY aqy vIrvfr nMU kYnyzf dI kul 6 ku GMty dI pRfhuxcfrI kIqI hY. dovF dysLF dy cMgy sbMD bhuq dyr qoN rhy hn aqy aksr amrIkf dy pRDfn afpxI pihlI PyrI vfsqy kYnyzf aqy kYnyzf dy pRDfn mMqrI afpxI pihlI PyrI vfsqy amrIkf nMU cuwxdy rhy hn. hF kuJ ku vfr ies aml nMU aKoN pRoKy vI kIqf igaf hY. jfrj buwsL ny afpxI pihlI PyrI vfsqy mYksIko nMU cuixaF sI ijs nfl Auh sbMD hor vDfAuxy cfhuMdf sI. keI vfr dovF dysLF ivwc ajyhIaF srkfrF bxIaF hn jo iek dUjy nfl bhuqf inwG mihsUs nhIN sn krdIaF pr iPr vI dovF dysLF dy sbMD aksr sfjLgfr hI rhy hn.

          iehnF imqrqf BrpUr sbMDF df kfrn dovF dysLF dI afrIQk sFJ hY. amrIkf aqy kYnyzf ivckfr vpfrk sbMD eyny mjLbUq hn ik dovF df iek dUjy qoN ibnF gujLfrf hI nhIN ho skdf. amrIkf nMU kYnyzf bhuq vwzI pwDr `qy qyl, KLxj, kwcf mfl, lwkVI afto aqy afto pfrts vycdf hY ijs qoN ibnF knyzIan afriQkqf qur nhIN skdI. amrIkf vfsqy knyzIan mfl KrIdxf dunIaF dy hor dysLF nfloN arQ BrpUr ies leI hY ik ies dI kuafiltI amrIkf dy myc dI hY aqy trFsport `qy smF aqy Krc Gwt huMdf hY. kYnyzf AuNJ vI iek XkInXog imwqr hY ijs ny kdy iksy iksm dI bMdsL nhIN lgf dyxI. amrIkf qoN kYnyzf nMU sbjLIaF aqy Pl  vwzI pwDr `qy afAuNdy hn aqy srdIaF dy mOsm ivwc hrIaF PslF kYnyzf ivwc pYdf nhIN ho skdIaF. dunIaF dIaF do lVfeIaF dovF dysLF ny rlL ky lVIaF hn aqy hux 9/11 ipwCoN vI aPLgfinsqfn qwk sihXog kr rhy hn. dovF dysLF dI BUgolk nyVqf, pRspr inrBrqf aqy ivsLvfs hI iehnF sbMDF df kfrn hY aqy ieh qwQ KLqm hox vfly nhIN hn ijs kfrn vDIaf sbMDF dy rsqy ivwc smyN smyN afAux vflIaF rukfvtF dUr krn ivwc hI dovF dysLf df Blf hY.

          kYnyzf dIaF dovyN pRmuwK rfjsI pfrtIaF kMsrvtv aqy ilbrl ies scfeI qoN pUrI qrF vfkPL hn aqy ies `qy aml vI krdIaF afeIaF hn. ikAuNik ieh dovyN rfjsI pfrtIaF hI aftvf ivc vfrI vfrI swqf BogdIaF hn ies leI iehnF df qjrbf aml vflf hY. aYn zI pI aqy blfk  qF lFBy dIaF mfr ky sfr skdy hn pr iehnF dovF pfrtIaF vfsqy amrIkf nfl vDIaf sbMD svyr dy sUrj vFg jLrUrI hn.

          ies swB kuJ dy huMidaF hoieaF vI ilbrl pfrtI aplIaF tplIaF mfrn dI afdI hY ijs nfl knyzIan lokF nMU afpxI kiQq ajLfd hsqI ivKfeI jf sky. qfkq ivwc hox smyN ilbrl pfrtI EhI kuJ krdI hY jo krnf bxdf hY pr qfkq ivcoN bfhr hox smyN rfg vwKrf alfpxf ilbrl pfrtI dI afdq bx geI hY.

          jd coxF huMdIaF hn qF ilbrl pfrtI aksr kMsrvtv pfrtI `qy amrIkf pwKI hox df dos LmVdI hY aqy afp kYnyzf dI ajLfd hsqI dI alMbrdfr bx bYTdI hY. ipCly awT ku sfl amrIkf dy isMGfsn `qy ikAuNik jfrj buwsL ibrfjmfn sI ies leI ilbrl pfrtI EnF icr qF amrIkf nfl aMdrKfqy pUrf sihXog krdI rhI jd aftvf ivwc qfkq ilbrlF kol sI pr jd vfrI kMsrvtvF dI af geI qF amrIkf nfl vKryvyN jfhr krn sLurU kr idwqy. aKy hfrpr qF buwsL dI hF ivwc hF imlfAux vflf agU hY jo kYnyzf nMU amrIkf df 51vF sUbf bxf dyvygf.

          ieh pihlI vfr nhIN hY jd ilbrlF nMU 51vF sUbf bnx df zr KiVaf hovy. jdoN brfien mlrUnI ny amrIkf nfl PrI-tryz smJOqf kIqf sI qF Es smyN vI iehI ieljLfm lgfieaf igaf sI aqy PrI tyrz smJOqy df ivroD vI zwt ky kIqf igaf sI. smF bdilaf aqy aftvf ivwc 1993 ivwc ilbrlF df rfj afieaf. amrIkf nfl PrI tryz Kqm krn vfsqy ilbrlF nMU 13 sfl imly pr AuhnF iek vfr vI ies smJOqy nMU Kqm krn df nfm nhIN ilaf sgoN ies nMU “nfrQ-amYirkn PrI tyrz” ivwc bdl ky mYksIko nMU vI ies ivwc sLfml kr ilaf igaf. ajyhf krn nfl kYnyzf 51vF sUbf nf bixaF pr jd qfkq iPr kMsrvtvF dy hwQ lwgI qF ieh Kqrf iPr KV igaf.

          dysL dy ilbrl mIzIey dI mdd nfl ilbrl pfrtI afpxf kIqf iksy hor dy isr mVn ivwc kfmXfb ho jFdI hY. aPLgfinsqfn ivwc knyzIan POj ilbrl srkfr ny ByjI aqy iPr kfbUl imsLn nMU amrIkf dI slfh nfl kMDfr imsLn ivwc bdilaf `qy dos Lies df hfrpr srkfr dy isr mVH idwqf jdik stIvn hfrpr ivcfrf Aus smyN qfkq qoN bhuq dUr bYTf sI.

          amrIkf ivwc qfkq qbdIlI hoeI qF kuJ ilbrlF nMU ieh jfipaf ik ies nfl amrIkf ivwc ikqy ilbrl pfrtI hI qfkq ivwc af geI hovy. amrIkf ivwc rIpbilkn qfkq ivwc hox jF zYmokryt qfkq ivwc hox Auh amrIkn pihlF hn. amrIkf dy dunIaF ivwc ihwq EhI rihMdy hn qfkq ivwc BfvyN koeI vI pfrtI hovy hF mfmUlI dfa-pyc vwK vwK rfsLtrpqIaF jF pfrtIaF dy vwK ho skdy hn. Ebfmf dy qfkq ivwc af jfx nfl ierfk ivcoN amrIkn rfqo rfq bfhr nhIN af gey aqy nf hI afAuxgy. buwsL vI ierfk ivcoN bfhr inklx dIaF gwlF krdf sI aqy Ebfmf vI krdf hY pr ieh aml hovygf bhuq sihjy sihjy. rhI gwl aPLgfinsqfn dI  Ebfmf qF hux hor 17000 POjI Byj irhf hY aqy aftvf ivwc BfvyN cuwp irhf hY pr aMdroN kYnyzf qoN vI 2011 `qoN awgy qwk hor POjI Bfldf hY. Aus ny kYnyzf dI ies kMm ivwc hwQ vtfAux vfsqy isPq vI kIqI hY afs ies isPLq df ihwsf hI smJI jfxI cfhIdI hY.

          pMjfbI BfeIcfry ivcly ilbrl mIzIey ny vI Ebfmf dI aftvf PyrI nMU iksy PirsLqdy dI PyrI ijMnI aihmIaq idwqI hY. ryzIE `qy ies PyrI dy gux gfey gey hn aqy aKbfrF ivwc ieMJ jI afieaf afiKaf igaf hY ijvyN ik Ebfmf ny pMjfbI aKLbfr afp pVHnf hovy. “kYnyzf nMU Ebfmf dI PyrI df cfa aqy Ebfmf afvygf” ieMJ afiKaf igaf hY ijvyN koeI aOrq afpxy POjI pqI dy CuwtI afAux bfry afpxy bwcy nMU dws rhI hovy ik Aus df bfp Plfxy idn lfm qoN jLrUr afvygf.

          ilbrl afgU vI ies kMm ivwc ipwCy nhIN rhy Ebfmf dy phuMcx qoN pihlF hI ilbrl afgU iegnfitPL ny afiKaf sI ik Ebfmf dI tIm dy kuJ mYNbrF nfl Aus dy hfvrz XUnIvrstI ivwc pRoPYsrI smyN dy njLdIkI sbMD hn  aqy Auh Jwt Pon zfiel kr ky AuhnF nfl gwl kr lYNdf hY. acfnk ilbrlF vfsqy amrIkf dy nvyN afgU nfl njLdIkI sbMD eyny mhwqvpUrn ho gey hn ik Auh hux 51vF sUbf bnx df KLqrf hI Buwl gey hn. aftvf eyarport `qy ilbrl afgU iegnfitPL aqy bfb rya ny Ebfmf nfl mulfkfq kIqI hY jo ik bxdI vI sI aqy Auh dovyN KusL vI hn. bhuqy KusL hyTF ilbrl pfrtI dIaF twlIaF vjfAux vfly jfpdy hn ijhnF nMU Ebfmf amrIkf df afgU huMdf hoieaf vI PirsLqf jfpx lwg ipaf hY. Ebfmf dI PyrI vYlkm aqy amrIkf nfl sbMD hmysLf hI  mhuwqvpUrn hn pr hwQ-Tokf bnx vfsqy hux kfhlf kOx hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf

KLbrnfmf #493, PrvrI 20-2009

 


dunIaF dy mnF qoN lwQ jfxf qfimlF nMU mihMgf ipaf

jo lok Drm asQfnF df pRbMD nhIN clf skdy Auh lokF nMU aklF nf dyx!

          ijwQy do BFzy hn Auh KVky hn dI khfvq vFg dunIaF dy hr dysL ivwc smwisafvF huMdIaF hn aqy lokF dy alwg alwg ivcfr huMdy hn. dysL qF dUr dI gwl hY hr iPrky hr Drm aqy hr pirvfr ivwc hI vKryvyN hoxf kudrqI gwl hY. kYnyzf ijs nMU dunIaF df iensfPL psMd dysL igixaF jFdf hY aqy abfdI vI 32 ku imlIan hI hY, ivwc pUrbI sUby kuJ hor mMgdy hn aqy EntyrIE vrgy ivckfr vfly sUby kuJ hor aqy pwCmI sUby iehnF qoN vI vwKrI phuMc rwKdy hn. ikbYWk sUby ivwc qF vwKvfdI keI vfr srkfr vI bxf cuwky hn aqy AuhnF nMU kYnyzf dy sMGI ZFcy aMdr PrYNc ipCokV dy lokF dy hwkF df Gfx huMdf pRqIq huMdf hY. kI kYnyzf iensfPL psMd dysL nhIN hY? kI iewQy “rUl afPL lfa” nhIN hY? vKryivaF dy bfvjUd kYnyzf iek vDIaf dysL hY aqy ieh dfd dyxI vI bxdI hY ik kYnyzf dy vwKvfdI votDfrI hn bMdUkDfrI nhIN hn. iek vfr Auh vI mfmUlI igxqI ivwc bMdUkDfrI bxy sn qF kYnyzf dy Es smyN dy opRDfn mMqrI pIar trUzo ny “vOr mYjLrjL aYkt” lfgU kr idwqf sI ijs nMU aYmrjMsI rfj dy brfbr hI smiJaf jfxf cfhIdf hY. ies hyT ikbYWk ivwc POj Byj idwqI geI sI. hflq ny cMgf moV kwitaf, ikbYWk dy lokF ny bMdUkDfrI vwKvfd df ivroD kIqf aqy hflq ivgVno bc geI qy POj vfps bYrkF ivwc Byj idwqI geI.

          sRI lMkf ivwc vI ies dysL dy do pRmuwK iPrikaF ivckfr  vKryvyN hn. bhu-igxqI isnhflI nsl dy lok jo ky boDI hn aqy sRI lMkn qfimlF jo ik ihMdU hn, dI afps ivwc Gwt bxdI hY. ZfeI iqMn dhfky pihlF hflfq ivgVy, sRI lMkn qfimlF `qy ‘ilwty’ (ilbrysLn tfeIgrjL afPL qfiml eIlm) nfm df sMgTn eynf BfrU ho igaf ik qfiml BfeIcfry aMdr AudfrvfdI avfjL jLbrdsqIN bMd krvf idwqI geI. sRI lMkf df AuWQrI aqy pUrbI ihwsf KfnfjMgI df isLkfr ho igaf aqy vwzI igxqI ivwc sRI lMkn qfiml pihlF Bfrq aqy iPr ivdysL af vwsy. kYnyzf ivwc vI lwKF qfimlF ny rfjsI sLrn leI aqy ies dy nfl hI kYnyzf ivwc “ilwty” dy smrQkF ny awzy jmf ley. amrIkf aqy XUrp dy kuJ hor dysLF ivwc vI ieho kuJ vfpiraf. “ilty” ny XojnfbwD ZMg nfl pwCmI dysLF qoN PMz Byjxy sLUrU kr idwqy ijs nfl KUMKfr disLqgrd sMgTn ilty dy hOsly bulMd hoey aqy tkrfE viDaf. ilty iek ajyhf sMgTn hY ijs ny  afqmGfqI hmlfvrF dy dsqy iqafr kIqy aqy afqmGfqI dsqy dy rUp ivwc  “blYk tfeIgrjL” nfm dI jQybMdI KVI kIqI. “ilwty” ny hMkfr aqy KUMKfrqf dI hr hwd twp ky gwlbfq rfhIN mslf hwl krn qoN ienkfr kr idwqf aqy BfrqI pRDfn mMqrI rfjIv gFDI df vI kql krvf idwqf. AuWqrI aqy pUrbI sRI lMkf dy vwzy ihwsy `qy kbjLf kr ky ilwty ny afpxf afrjLI vwKrf rfj vI sQfipq kr ilaf pr kYnyzf aqy amrIkf smyq dunIaF dy bhuqy dysLF ny ilwty qoN mUMh moV ilaf aqy  ilty nMU dihsLqgrd sMsQf krfr dy idwqf. iekwly ilty nMU hI nhIN sgoN ilty dy keI sihXogI sMgTnF `qy vI pfbMdI lgf idwqI geI ijhnF ivwc kYnyzf ivwc qfimlk kFgrs nfm dI jQybMdI vI sLfml hY. amrIkf ny ies buwDvfr nMU hI mYrIlYNz siQq iek qfiml jQybMdI `qy sLkMjLf kwisaf hY.

          sRI lMkf ny lMbI iqafrI ipwCoN 2008 dy aMq ivwc iek vwzf juvfbI hmlf ilwty dy kbjLy vfly Kyqr `qy sLurU kIqf ijs ivwc ilwty nMU lgfqfr hfr ho rhI hY aqy afpxy kbjLy hyTly sfry vwzy sLihrF aqy ksibaF smyq 90% ielfkf ilty qoN Kus igaf hY.

          sRI lMkf ivwc ilty dI ho hfr dihsLqgrdI dI hfr smJI jfxI cfhIdI hY aqy dunIaF ies nMU smJ vI ieMJ hI rhI hY. ilty ny dunIaF Br ivwc afpxy kYzr nMU sRI lMkf iKlfPL ros pRdrsLn krn vfsqy pRyiraf hY aqy Bfrq qy kYnyzf smyq bhuq sfry dysLF ivwc keI keI idn ros pRdrsLn huMdy rhy hn. aKbfrI rportF muqfibk torFto ivwc bIqy idnIN iek ros pRdrsLn ivwc 45,000 sQfnk qfimlF ny ihwsf ilaf sI. ies gwl `qy hYrfnI nhIN hoxI cfhIdI ik eyny vwzy ros pRdrsLn df vI knyzIan pRYs, srkfr aqy lokF `qy koeI asr nhIN hoieaf. dunIaF ieh qF afK rhI hY ik mfmlf gwlbfq nfl hwl kIqf jfvy pr sRI lMkf nMU burf aqy ilty nMU cMgf afKx vfsqy iek dysL vI iqafr nhIN hY. kfrn? ilwty dIaF dihsLgrd kfrvfeIaF kfrn ilwty aqy Aus dy smrQk qfiml df ivsLvfsL gvF cuwky hn aqy dunIaF  dy mnF qoN lwQ cuwky hn.

          ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik sRI lMkf ivwc lwKF isvlIan  jMg dI lpyt ivwc af cuwky hn. pr dunIaF jfxdI hY ik hflqf nMU ies hwd qwk lY jfx vfsqy asl ivwc bhuqI ijLmyvfrI iks dI hY? ipwCy htdy hoey ilwty dihsLqgrd sLihrF aqy ksibaF nMU KflI krdy gey aqy afm lokF nMU afpxy nfl jMglF nMU lY gey. dunIaF smJdI hY ik ilwty sMgTn afm lokF nMU Zfl bxf ky vrq irhf hY.

          dunIaF df ivsLvfs gvF dyxf bhuq mihMgf pY skdf hY ieh gwl ilwty nfl bIq rhy Bfxy qoN afsfnI nfl isiKaf jf skdf hY. Bfrq ivwc BfrI ros pRdrsLnf dy bfvjUd Bfrq srkfr rvfieqI sLFqI dIaF apIlF kr rhI hY pr aMdroN ilwty dI hfr dI bysbrI nfl AuzIk kr rhI hY. kYnyzf smyq vwK vwK pwCmI dysL vI iehI kuJ cfhuMdy hn. dunIaF ilwty dihsLqgrdF aqy sRI lMkn qfimlF nMU vwK kr ky rhI hY. PlsqIn ivwc vI dunIaF df iehI ruK hY ijwQy dihsLqgrd sMgTn hmfs ny iejLrfeIl aqy AudfrvfdI PlsqInIaF `qy morcf Kohilaf hoieaf hY.

          ilwty smrQk sRI lMkn qfimlF aqy hmfs smrQk PlsInIaF dI hoxI qoN bhuq kuJ isiKaf jf skdf hY. sLONkI nMU Xfd hY ik pihlI PrvrI nMU Bfrq dy gxqMqr idvs mOky 3-4 drjn KfilsqfnIaF ny Bfrq dy JMzy aqy af rhy mihmfnF df inrfdr kIqf sI aqy Auh ies nMU afpxI ijwq smJdy hn. Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik torFto ivwc 45,000 sRI lMkn qfiml vwzf mujLfhrf kr ky vI kuJ pRfpq nhIN kr sky ijs df asl kfrn dunIaF df ivsLvfs Koh dyxf hY.

          ies hflq ivwc 45 ku mujLfhrfkfrI kI kr skdy hn? loV dunIaF aqy afpxy lokF df ivsLvfs ijwqx dI hY.  huxy hoeIaF coxF ivwc QohVy ijhy Prk nfl ksLmIrI dihsLqgrdF nfl vI iehI Bfxf vfpiraf hY. pMjfb ivwc dihsLqgrdI dy dOr ivwc vI bMdUkDfrI lokF df ivsLvfs nhIN sn ijwq sky. hF Auh ijwqy jLrUr sn pr ijwq zr aqy BYa dI hoeI sI jo bhuqI dyr itwk nhIN sI skI.  jo lok awj pMjfb `c mfry gey dihsLqgrdF nMU sLhId dws rhy hn Auh BulyKy df isLkfr hn. zMzy dy jLor nfl AuhnF KUMKfr bMdUkDfrIaF nMU lokF ny sLhId nhIN mn lYxf ieh lok BfvyN ijMnf mrjLI jLor lgfeI jfx.

          sLONkI nMU hYrfnI ies gwl dI vI hY ik jo lok afpxy pRbMD hyTly gurdvfiraF df hlImI, kusLlqf, sLFqI aqy iswKI syvf Bfv  nfl pRbMD nhIN kr skdy Auh lokF nMU kiQq ajLfdI lYx dI ijLmyvfrI bdobdI afpxy isr leI bYTy hn.  horF nMU gdfr dwsx vfly ajyhy lok gurdvfry dI cODr kfiem rwKx jF Kusx qoN rokx vfsqy Jwt adflqF df drvfjLf KVkf idMdy hn. mfieaf ijs nMU hwQF dI mYl dwisaf jFdf hY, dI pRfpqI vfsqy gurdvfiraF `qy kys vI Tok idMdy hn aqy kfrn afpxf kfnMUnI hwk dwsdy hn. ajyhf krdy smyN ieh lok Es kurbfnI dy jLjLby dI gwl Buwl jFdy hn ijs dI Auh lokF nMU inwq isiKaf idMdy nhIN Qwkdy.

          iswKF nMU ajLfdI aqy gulfmI dI isiKaf dyx vfly Gwto Gwt afpxy pRbMD hyTly gurdvfiraF df sfPL pRbMD kr ky qF ivKfAux!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #492, PrvrI 13-2009

 


ikRsLmy qoN Gwt nhIN hY BfrqI lokqMqr!

itMz `c kfnf pfeI rwKx vfilaF qoN sucyq rihx dI loV

          sfjsLI qfkqF Bfrq iKlfPL bhuq XojnfbwD ZMg nfl BMzI pRcfr kr rhIaF hn. Bfrq nMU lokqMqr mMnx qoN ienkfrI kuJ lok Bfrq nMU kdy ihMdU rfj afKdy hn aqy kuJ hor ivsLysLxF nfl invfjdy hn. ieh muwZI Br sfjsLI lok pfiksqfn nMU iswKF df dosq dysL vI afKdy hn aqy pfiksqfn dI isPLqF krdy vI nhIN Qwkdy. ieh puwCxf bxdf hY ik afKr pfiksqfn ivwc KUbI ikhVI hY? ijs kfrn iehnF nMU pfiksqfn bhuq ipafrf aqy iensfPL psMd dysL jfpdf hY? 1947 ivwc vMz qoN ipwCoN Bfrq dy muslmfnF vfsqy surwiKaq dysL vjoN hoNd ivwc afieaf pfiksqfn awj iek aPLsl dysL bnx dy iknfry bYTf hY. pfiksqfn awj qwk iek sMivDfnk ivvsQf lfgU krn ivwc vI asPl irhf hY aqy vfr vfr POjI rfj plitaF df isLkfr irhf hY. pfiksqfnI POj ny jd idl kIqf lokF dIaF cuxIaF hoeIaF srkfrF brKfsq kIqIaF, cuxy hoey pRDfn mMqrI kYd kIqy, dysL bdr kIqy ieQoN qwk ik iek pRDfn  mMqrI nMU Pfhy vI lgfieaf. swc qF ieh vI hY ik dysL dI vMz qoN ipwCoN Bfrq dy awDy muslmfnF ny afpxy nvyN bxy “Kfils musilmsqfn” ivwc jfxf vI TIk nhIN smiJaf aqy Auh awj qwk Bfrq nMU afpxf dysL bxfeI bYTy hn. jy ieh smJ leIey ik Auh vMz vylLy jf nhIN sn sky qF ieh svfl pYdf huMdf hY ik bIqy 65 ku sflF ivwc ikMny ku muslmfn Bfrq Cwz ky afpxy ipafry Kfils musilmsqfn gey hn? sLfied iek vI nhIN igaf sgoN pUrbI pfiksqfn qoN bxy bMgldysL ivcoN lwKF muslmfn gYr kfnUMnI ZMg nfl Bfrq dfLKl huMdy rhy hn aqy afey idn ho rhy hn. Bfrq dy sUby bMgfl, afsfm aqy iqRpurf afid ivwc bMglf dysLI musilm lwKF dI qfdfd ivwc gYr kfnMUnI ZMg nfl af ky BfrqI bx gey hn. jy Bfrq Gwt igxqI Kfs kr muslmfnF vfsqy gulfmI vflf dysL hY qF bMglfdysLI muslmfn ikAuN Bfrq af rhy hn? kI Auh ajLfdI Cwz ky gulfmI nMU qrjIh dy rhy hn  jF mUrK hn?

          ajLfdI ipwCoN ikMny ku BfrqI muslmfn afpxy Kfils dysL nMU Bwjy hn aqy pfiksqfn rih gey ikMny ku iswK aqy ihMdU, Bfrq afey hn jF afAuxf cfhuMdy hn? sLfied hI koeI BfrqI muslmfn awj pfiksqfn jfx dI iewCf rwKdf hovy aqy dUjy pfsy pfiksqfn rih gey ihMdU aqy iswK BfrqI sLihrIaq lYx vfsqy qrs rhy hn. jy Bfrq ihMduaF df dysL hY qF afpxy dosq dysL pfiksqfn ivwc bYTy iswK ikAuN Bfrq afAuxf cfhuMdy hn? kI Auh gulfm hoxf cfhuMdy hn? awj qwk ikMny ku BfrqI iswK Bfrq Cwz ky afjLfd aqy dosq dysL pfiksqn nMU Bwjy hn? pfiksqfn vloN vrglfey gey kuJ sO nOjvfnF nMU Cwz ky awj qwk sLfied hI koeI iswK pfiksqfn Bwijaf hovy. jo gey hn pfik eyjMsI vloN vrqy gey hn aqy AuhnF dy mfpy dihsLqgrdI qy pfik dovF nMU kos rhy hn. pfiksqfn dI hflq awj ieh hY ik muslmfn vI surwiKaq mihsUs nhIN krdy. rfjnIqk aqy afriQk siQrqf qF pfik `coN KMB lgf ky Auz rhI hY.

          dUjy pfsy dihsLqgrdI smyq kuJ gMBIr cxOqIaF df sfhmxf kr irhf Bfrq dunIaF dy nksLy `qy cmk irhf hY. Bfrq ny lkqMqr df pwlf PiVaf hoieaf hY aqy dunIaF ivwc Bfrq df awj koeI sfnI nhIN hY. dunIaF df swB qoN vwzf lokqMqr aKvfAux df mfx Bfrq nMU hI pRfpq hoieaf hY, ieh mfx Bfrq ny iksy qoN Koihaf nhIN hY sgoN hwQ `qy sroN jmf ky pRfpq kIqf hY. ieh mfx dunIaF ny Bfrq nMU afp idwqf hY aqy ijs iksy dysL ivwc lokqMqr df drvfjLf Kuwldf hY qF Bfrq nMU AuWQy coxF krvfAux vfsqy mdd vfsqy swidaf jFdf hY.

          Bfrq vrgy purfxy dysL dy KwKVIaF hoey smfj ivwc lokqMqr df kfmXfb ho jfxf ikRsLmy qoN Gwt nhIN hY. Auh smfj jo sdIaF qoN jfqF, brfdrIaF, kbIilaF, BfsLfvF aqy iPr vwK vwK DrmF ivwc vMizaf hoieaf hY, ivwc lokqMqr kfmXfbI nfl cwl irhf hY. aqy bIqy 65 ku sflF ivwc srkfrF bdlx vfsqy vot-pRcI hI vrqI geI hY, POj kdy bYrkF ivwcoN bfhr nhIN afeI.

          iek sQfnk ryzIE pRogrfm `qy iek KfilsqfnI afK irhf sI ik Bfrq `qy muwTI Br lok rfj krdy hn. Aus ny ieh nhIN dwisaf ik kYnyzf, amrIkf aqy hor dysLF ivwc ikMny ku lok rfj krdy hn? hr lokqMqrI dysL afpxI sMsd jF pRDfn cuxdf hY qy cuxy gey lok muwTI Br hI huMdy hn.  pr AuhnF nMU cunx dI pRIikRaf ivwc dysL dy sfry votr sLfml huMdy hn aqy eysy df nfm lokqMqr hY. awj Bfrq dy swB qoN vwzy sUby  XU pI ivwc iek grIb jfqI aqy grIb pirvfr dI bytI mfieafvqI rfj isMGfsn `qy ibrfjmfn hY. kI ieh lokqMqr nhIN hY? lokF nMU itMz ivwc kfnf pfeI rwKx vfilaF qoN sucyq rihx dI loV hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

-KLbrnfmf #491, PrvrI 06-2009


lok mfrU sfbq huMdIaF ny dihsLqgrd lihrF!

          BfrqI PlsPLy ivwc swqXug df ijLkr kIqf jFdf hY aqy ikhf jFdf hY ik ieh Auh smF sI jd hr pfsy swc df pihrf sI qy hr iensfn suKI sI. sLONkI nMU ieh 100% klpink jfpdf hY ikAuNik mnuwK dy jfxy jFdy ieiqhfs ivwc kdy ajyhy smF afieaf hI nhIN hY jd hr pfsy mOjF hI mOjF hox qy duwK qklIPL koeI nf hovy. hF iek gwl jLrUr hY ies swqGug dI klpnf dy ipwCy jo jQfrQk jfpdI hY aqy ieh hY mnuwK dI swqXug dI loV vflI soc jF supnf. cyqMn mnuwK hyrfPyrIaF aqy bdPYlIaF qoN duKI jLrUr hY aqy iksy ajyhy smyN dI klpnf krdf hY jo kdy swc dy pihry vflf irhf hovy aqy ies klpnf ivwc ieh afs vI juVI hoeI hY ik ajyhf cMgf smF iPr kdy jLrUr afvygf.

          kihMdy hn ik afs nfl hI jhfn hY aqy mnuwK dI ieh afs iek cMgI afs hY. mnuwKI ieiqhfs ivwc vKryivaF nMU Gtf ky ajyhf rfj pRbMD kfiem krn dI koisLsL huMdI rhI hY jo bhuqy lokF nMU mnjLUr hovy aqy ieh hI awj dI jmhUrIaq df asl kfrn hY. vwK simaF dOrfn vwK dysLF ivwc cMgy rfjy jLrUr hoey hn pr AuhnF dy awKF mIcdy sfr hI rfjsI cMigafeI vI awKF mIcdI rhI hY ijs kfrn ajyhy ZFcy dI loV peI jo cMgy rfjy dy awKF mIcx dy nfl hI awKF nf mIcy. ies pRIikRaf ivcoN hI mjUdf jmhUrI Zfcy df jnm hoieaf hY jo bhuq KfmIaF dy huMidaF hoieaF vI awj df swB qoN cMgf inXfm afiKaf jf skdf hY.  jmhUrIaq ivwc isr igxy jFdy hn aqy smiJaf jFdf hY ik ijs pfsy vwD isr hn Es pfsy dI suxI jfxI cfhIdI hY. ieh iek ZukvF pYmfnf hY ijs df ajy qwk hor koeI qoV nhIN lwB sikaf AuNJ BfvyN hr Drm hI afpxy afpxy iksm dy ‘rfm rfj’ dI gwl krdf hY.

          dunIaF ivwc ‘ajLfdI’ dIaF lihrF df ieiqhfs vI bhuq purfxf hY BfvyN AuhnF df pihlf rUp 20vIN aqy 21vIN sdI dIaF ajLfdI dIaF lihrF nfl myl nhIN KFdf. mjUdf smyN dOrfn ajLfdI dy nfm `qy ajyhIaF lihrF vI clIaF hn ijhnF df afsLf BfvyN kuJ hor dwisaf jFdf hY pr ieh lihrF afpxy hI lokF dy dwuKF ivwc vfDf krn df kfrn bxIaF hn aqy bx rhIaF hn.

          bIqy 3-4 dhfikaF vwl njLr mfrIey qF anykF ajyhIaF ihMsk lihrF vyKx nMU imlxgIaF ijhnF ny AuhnF lokF dy duwKF ivwc hI vfDf kIqf hY ijhnF dI ajLfdI vfsqy kurbfn hox df ieh lihrF aksr dfavf krdIaF sn jF krdIaF hn.        

          AuqrI afierlYNz ivwc iek ajyhI hI lihr cwlI sI ijs ny pMj ku dhfky qrQwlI mcfeI rwKI pr aMq ivwc iksy isry nf lwgI. afierlYNz ivwc ies lihr dI nvIN pIVHI ny gwlbfq df rsqf cuixaf ijs nfl ajy kuJ mfmly BfvyN ltk rhy hn pr sLFqI prq afeI hY aqy bMdUkF qy bMbF dI dfhV bMd ho geI hY.

          iejLrfeIl qy PlsqInI lokF ivckfr JgVy kfrn ajyhIaF pRsiQqIaF pYdf ho geIaF sn ijhnF kfrn dihsLq df bolbflf pYdf ho igaf sI. PlsqInI smwisaf ivwc bhuq sfrIaF qfkqF df hwQ hY aqy PlsqInI lokF ny bhuq duK Boigaf hY. pr jd PLlsqInI lokF dI, dunIaF ivwc kuJ suxI jfx df vkq afieaf qF PlsqInI dihsLqvfd ny ajyhf rol adf kIqf ik smwisaf hor gMBIr rUp Dfrn kr geI. bhuq lMby sMGrsL ipwCoN PlsqInI lokF nMU kuJ sLrqF hyT “sYlPL-rUl” imilaf sI ijs ivwc dunIaF dy kuJ aihm aqy pRBfvI dysL jfmn vI bxy. bykfbU ho cuwky dihsLqvfd ny PlsqInI lokF nMU Auh duwK idwqf hY jo iejLrfeIlIaF vloN idwqy gey duwK nfloN iksy qrF vI Gwt nhIN hY. awj PlsqIn df vYst bYNk Kyqr aqy gfjLf pwtI do vwK vwK PlsqInI gutF dy kbjLy ivwc hn aqy dovyN iek dUjy dy dusLmx nMbr iek hn. AuNJ BfvyN pIaYlE aqy hmfs nfm dy ieh dovyN guwt hI PlsqInI lokF dI ajLfdI dy mudeI hn pr aslIaq ivwc iehnF dIaF nIqIaF jF afpsI tkrfE PlsqInI lokF dy duwK ivwc vfDf hI kr irhf hn. gfjLf pwtI `c qF bIqy mhIny ku Br qoN KUMn dI holI KyzI jf rhI hY aqy dihsLqgrdF vloN iejLrfeIl `qy dfgy jf rhy rfktF kfrn, iejLrfeIl ny gfjLf `qy hmlf kr idwqf hoieaf hY. dunIaF Br dy dbfE kfrn jMgbMdI qF hoeI hY pr ieh afrjLI hI jfpdI hY. PlsqInI ajLfdI dy nfm `qy kut Kf rhI dihsLqgrd iDr, hmfs iejLrfeIl nMU QfpIaF mfr ky swd rhI hY aqy nuksfn afm lokF df ho irhf hY.

          Bfrq df gvFzI dysL sRI lMkf jo eynf Cotf hY ik ies nMU dunIaF dy nksLy ivcoN Bflxf vI musLkl ho jFdf hY, ZfeI ku dhfikaF qoN vwKvfdI dihsLgrd lihr df sfhmxf kr irhf hY. afpxy afp nMU ‘ilbrysLn tfeIgrjL afPL qfiml eIlm’ aKvfAux vflf sMgTn ijs nMU Coty nfm ‘ilty’ nfl sMboDn kIqf jFdf hY, ny dunIaF ivwc afqmGfqI bMb DmfikaF df muwZ bMinaF hY. ieh iek ajyhf sMgTn hY ijs ny bkfiedf afqmGfqI dsqy iqafr kIqy hn ijhnF nMU blYk tfeIgrjL afiKaf jFdf hY. aksr dunIaF ivwc cwl rhIaF dihsLqgrdF lihrF nMU iksy nf iksy Drm nfl sbMDq hox kfrn Es Drm nfl joV ky sMboDn kIqf jFdf hY. ijvyN al kfiedf nfl sbMDq hor musilm sMgTnF nMU ieslfimk dihsLqgrd afiKaf jFdf hY. eysy qrF jy Drm nfl joV ky vyKIey qF ilty nMU ihMdU dihsLqgrd sMgTn afKxf pvygf ikAuNik ieh sMgTn sRI lMkf dy qfiml lok jo ik ihMdU hn, nMU sRI lMkf dy snhflI lokF qoN ajLfd krvfAux dI gwl krdf hY.

          bIqy 20-25 sflF ivwc ies kiQq ajLfdI dI lVfeI ny jo nuksfn sRI lMkf dy qfimlF df kIqf hY aqy jo duwK afpxy hI lokF nMU idwqf hY Aus df aMdfjLf lgfieaf jfxf musLkl hY. hux aMq ivwc ies sMgTn dI hfr hoxI sLurU ho geI hY aqy sRI lMkf ny ilty dy sLyrF nMU Gyr ilaf hY. ies lVfeI ivwc 2-3 lwK sRI lMkn qfiml sLihrI vI iGry hoey hn. aMdfjLf lgfieaf jf irhf hY ies hfr nfl dihsLqgrd lihr jfrI rhygI ijs nfl lokF df hor nuksfn hovygf.

          BfrqI ksLmIr ivwc dihLqgrdI bhuq sflF qoN cwl rhI hY. pMjfb dy lok dihsLqgrd lihr nMU rwd kr cuwky hn pr nuksfn bhuq hoieaf hY. aPLgfinsqfn aqy ierfk dy lok dihsLqgrdF dy hwQoN luwty qy puwty gey hn. ies df mqlb ieh hrigjL nhIN hY ik amrIkf df rol shI sI. cYcnIaf aqy dunIaF dy hor keI BfgF ivwc dihsLqgrd lihrF cwl rhIaF hn jo afpxy hI lokF df nuksfn kr rhIaF hn.

          Bfrq dy gvFz ivwc nypfl dy rfjy df ivroD krn vfsqy vI mfEvfdIaF ny dihsLq dI lihr clfeI sI pr AuhnF nMU kfmXfbI Es smyN imlI jd AuhnF vot df shfrf ilaf. awj nypfl dI rfjswqf `qy mfEvfdI vot nfl kfbjL hn aqy rfjfsLfhI KLqm ho cuwkI hY. ieh hux mfEvfdIaF dI phuMc dwsygI ik Auh lokF dy mn ikvyN ijwqdy hn. kul imlf ky dihsLqgrd lihrF lok mfrU sfbq huMdIaF hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

-KLbrnfmf #490, jnvrI 29-2009


mwCr geI hY mfieafvqI!

          AuWqr pRdysL dI muwK mMqrI bIbI mfieafvqI, sLONkI nMU mwCr geI pRqIq huMdI hY. bIbI afpxf jnm idn mhfrfijaF vFg mnfAux vfsqy pihlF hI msLhUr sI pr hux lokF qoN “jLorIN dfn mMgx” vfsqy vI jfxI jfx lwg peI hY. rfjfsLfhI dy Xuwg ivwc bhuqy rfjy-mhfrfjy aYsLo-iesLrq vfsqy aksr msLhUr huMdy sn. ajLfd Bfrq ivwc keI ajyhy rfjy vI hn jo rfjBfg gvfAux ipwCoN vI ajy rfjy hox df Brm pflLI bYTy hn. iehnF ivwc iek kiQq rfjf pMjfb ivwc vI hY ijs ny ajy qwk rfijaF vfly sfry suafd iqafgy nhIN hn. ies nMU imlx vfsqy JFjrF vflI bylx, bfrzr twp ky jd mrjLI af vVdI hY aqy Auh kdy Aus nMU lY ky phfVIN jf cVHdf hY aqy kdy rfjsQfn dIaF sYrF krvfAuNdf hY. kdy Auh idn vI sn jd ies kMm vfsqy srkfrI msLInrI aqy hYlIkptr vI vrqdy jFdy sn aqy hux ajyhy idn vI afey hn jd sLfhI TfT df nwk kuJ nIvF ho igaf hY pr cMgy idnF dI afs ajy vI bxI hoeI hY. hYrfnI dI gwl ieh hY ik bhuq sfry iswK kwVpMQI guwt ajy vI ies dy gux gfAuNdy hn. sLONkI socdY jy ikqy pRkfsL isMG bfdl iksy ajyhI aOrq nfl iek vfr isLmly dy iksy rYstorYNt ivwc duiphr df Kfxf vI Kf lYNdf qF kwtV pMQIaF ny Aus nMU pMQ ivcoN Kfrj krvfAux dI muihMm ivwZ dyxI sI.

          bIqy dy swB rfjy sLfhI TfTbfT vfly nhIN sn iehnF ivwc kuJ kMjUs vI hoieaf krdy sn. sLONkI ny Bfrq dI ajLfdI bfry iek bhuq jfxkfrI BrpUr ikqfb iqMn ku dhfky pihlF pVHI sI ijs dy ilKfrI do PrYNc sLihrI hn aqy ikqfb df nfm “PrIzm aYt imznfeIt” hY.  ies ikqfb ivwc Bfrq dIaF sYNkVy irafsqF dy rfijaF bfry vI bhuq jfxkfrI idwqI hoeI hY ijhnF ivwc iek rwJ ky amIr aqy rwJ ky kMjUs rfjy df vI ijLkr hY. ies rfjy df nfm ‘injLfm hYdrfbfd’ hY. hYdrfbfd irafsq bhuq vwzI irafsq sI aqy ies dy rfjy nMU injLfm afiKaf jFdf sI. ies ikqfb muqfibk injLfm hYdrfbfd afpxy sLihrIaF qoN qoaPLy lY ky bhuq KusL huMdf sI aqy Aus dy drbfr ivwc AuhnF sLihrIaF nMU hI injLfm dy drsLn krn dI qrjIh idwqI jFdI sI jo injLfm nMU Byt krn vfsqy mfieaf jF kImqI vsqUaF lY ky afey hox. grIb qoN grIb sLihrI qoN vI qoaPLy dI afs rwKI jFdI sI. ikqfb muqfibk iek vfr iek sDfrn sLihrI injLfm dy drsLn krn vfilaF dI lfeIn ivwc af KiVaf aqy Auh qoaPLy vjoN cFdI df iek rupeIaf lY ky afieaf. sLfhI qKLq `qy bYTy injLfm hYdrfbfd nMU CotI ijhI QflI ivwc cFdI df rupeIaf ByNt krn smyN ieh grIb sLihrI kuJ nrvs ho igaf aqy cFdI df rupweIaf QflI ivcoN iqlk ky hyTF injLfm dy pYrF ivwc izwg ipaf. izwgdy sfr hI cFdI df ieh iswkf vwKI Bfr ho ky ruVn lwg ipaf. injLfm nMU vwKI Bfr Bwijaf jFdf rupweIey df iswkf Kusdf hoieaf jfipaf aqy Auh afpxy qKLq qoN goizaF Bfr ho ky Bwjy jFdy iswky nMU PVn ipaf. “rfxI nMU kOx afKy awgf Zwk” dI khfvq vFg drbfr ivwc KfmosLI rhI aqy ieh iswkf kfbU aqy kbUl kr ilaf igaf. Bwj jFdy iek rupey dy iswky nMU kfbU kr lYx nfl injLfm nMu bhuq KusLI hoeI hovygI. mrn AuprMq ies injLfm dy mhwl dy qihKfny dIaF dIvfrF ivcoN amrIkf aqy brqfnIaF smyq keI dysLF dy not lwKF dI igxqI ivwc purfxIaF aKLbfrF dy kfgjLF ivwc vlyt ky rwKy hoey imly sn. qosLyKfny ivwc qF mfieaf aqy kImqI gihixaF df koeI aMq hI nhIN sI.

          mfieafvqI AuNJ qF sLied iksy sLfhI Kfndfn ivcoN nhIN hY pr bIbI nMU injLfm hYdrfbfd vflf iek suafd jLrUr hY aqy Auh hY mfieaf df suafd. hux sLONkI nMU koeI puwCx vflf hovy ik jy mfieaf df suafd mfieafvqI nMU nhIN hovygf qF iksy grIbvqI jF gobrvqI nMU hovygf? bIbI dy mfipaF ny mfieafvqI df nfm jF qF iksy Kfs qrkIb nfl rwiKaf hovygf aqy jF bIbI df Cotf nfm hI mfieaf hovygf aqy isafsq ivwc dfKLl ho ky hI bIbI mfieafvqI bxI hovygI. dunIaF df dsqUr hI ieh hY aqy prsU, prsf qy prs rfm vflI bIbI nfl vI vfprI ho skdI hY.

          Bfrq dIaF pCVIaF sLRyxIaF nMU rfjswqf `qy ibrfjmfn krn df afsLf rwKx vflI bhujn smfj pfrtI dI clfk afgU bIbI mfieafvqI jd AuWqr pRdysL ivwc bhuqmwq hfsl krn ivwc asPLl rhI sI qF Aus ny 2007 dIaF coxF qoN pihlF afpxI nIqI ivwc vwzI qbdIlI kridaF rfj dIaF AuWc sLRyxIaF nMU afpxy nfl joVn dI qrkIb GVI leI sI aqy ies qrkIb hyT bhuq sfry gYr-dilq aqy gYr-musilm AumIdvfr cox mYdfn ivwc Auqfry sn. bIbI dI ieh qrkIb kfmXfb rhI aqy Auh bhuqmwq hfsl krky AuWqr pRdysL dy muwK mMqrI dI kursI `qy ibrfjmfn ho geI.

          sfl 2007 dIaF coxF ivwc bIbI mfieafvqI ny hr Auh ivakqI cox mYdfn ivwc Auqfiraf ijs qoN iksy vI iksm df lfB hfsl kIqf jf skdf sI. bIbI dy AumIdvfrF ivwc 131 ajyhy AumIdvfr sn ijhnF df mujrmfnf (krIimnl) ipCokV sI aqy iehnF ivwcoN 33 AumIdvfrF ny ijwq hfsl kr ky AuWqr pRdysL dI asMblI nMU Bfg lgfey. iehnF 33 ijwqy AumIdvfrF ivwc sLyKr iqvfVI vI sLfml sI ijs ny bIbI mfieafqI df jnm idn mnfAux vfsqy PMz iekwTf krn vfsqy pI[ zblXU[ zI[ mihkmy dy aYksIan (akjLYkitv ieMjnIar) mnoj kumfr gupqf nMU 18 lwK rupey AugrfhI vjoN dyx df hukm cfHiVaf sI aqy jd gupqf ieh “jLbr-dfn” nf dy sikaf qF Aus df byrihmI nfl kql kr idwqf igaf. mIzIaf rportF muqfibk mnoj kumfr gupqf ny afpxy pirvfr nMU ieh dws idwqf sI ik Aus qoN dfn vjoN vwzI rkm mMgI jf rhI hY aqy Auh afpxI nOkrI qoN asqIPLf dy dyxf cfhuMdf hY.

          imlI jfxkfrI muqfibk bhujn smfj pfrtI df vDfiek sLyKr iqvfVI kiQq qOr `qy 23 dsMbr dI rfq nMU afpxy do sfQIaF smyq bdiksmq aYksIan mnoj kumfr gupqf dy Gr dfKl hoieaf. gupqf dI Drm qpnI nMU bfQrUm ivwc bMd krn AuprMq aYksIan mnoj kumfr gupqf nMU Aus dy Gr dy aMdr hI kwut kwut ky mfr idwqf igaf. ksUr? aYksIan ny bIbI mfieafvqI dy jnm idn vfsqy 18 lwK rupey dyx qoN ienkfr kr idwqf sI. kiQq kfqlF ny imRqk aYksIan dI lfsL puils stysLn rwK idwqI aqy sfrI Gtnf nMU glLq rMgq dyx vfsqy rfjsI qfkq dI vrqoN kIqI. sLyKLr iqvfVI nMU EnI dyr qwk iksy ny hwQ nf lgfieaf jd qwk lokF ivwc hfhfkfr nf mc geI aqy mIzIey ny ies nMU muwK muwdf nf bxf ilaf. jy mIzIaf cuwp rihMdf qF kfql pUrI qrF hI bc jfxy sn. rOlf pfAux ipwCoN vI sLyKr iqvfVI nMU vI[ afeI[ pI[ vFg PiVaf igaf aqy puils rImFz dI vI mMg nf kIqI geI. imRqk aYksIan df postmfrtm dwsdf hY ik Aus nMU burI qrF kwutx dy nfl nfl ibjlI dy krMt vI lgfey gey sn.

          vDfiek sLyKr iqvfVI nMU Bfrq dy mIzIey ivwc “sIrIal aPLYNzr” df nfm dI idwwqf igaf hY ijs iKlfPL smyN smyN keI mfmly sfhmxy afey hn. Aus nMU pihlI vfr iek kys ivwc 1986 ivwc cfrj kIqf igaf sI  aqy iPr Aus ny hor bhuq kuJ kIqf. bhujn smfj pfrtI dy iek aYm pI (sFsd) EmfkFq Xfdv, sfl 2007 ivwc kiQq qOr `qy iek grIb dilq pirvfr dI jfiedfd `qy kbjLf krn dy kys ivwc cfrj kIqf igaf sI. iek hor bhujn smfj pfrtI afgU jmunf pRsfd insLfd iek (Qfxy) puils stysLn `qy hmlf krn vfly hjUm dI agvfeI krn dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf sI. mhfrgMj ivwc siQq ies Qfxy `qy hoey hmly ivwc iek ispfhI mfiraf igaf sI. bhujn smfj pfrtI df iek mMqrI afnMd syn Xfdv AuhnF kiQq dosLIaF ivwc sLfml sI ijhnF ny kfnMUn dI iek ividarQx sLsLI Xfdv df blfqkfr qy kql kIqf sI. aprYl 2008 ivwc blIsI hlky qoN bhujn pfrtI dy vDfiek joigMdr sfgr `qy kflj dI ividafrQx joqI sLrmf nMU jbrIN cuwkx aqy blfqkfr krn dy dosL lfieaf igaf sI. sIafeIzI ivBfg vloN kIqI geI qPLqIsL ivwc ies vDfiek nMU klIn icwt dy idwqI geI sI. vDfiek Bgvfn sLrmf bnfm guwzU pMzq `qy jUn 2008 ivwc afgrf kflj dI iek ividarQx nMU jbrIN cuwk lYx aqy blfqkfr krn df dosL hY. mujrmfnf ipCokV vfly bhuq sfry hor afgU bhujn smfj pfrtI vwl dOV rhy hn ajy kuJ smF pihlF hI iek ajyhf afgU arun sLMkr sLuklf bhujn pfrtI ivwc sLfml hoieaf hY.

aYm[ aYl[ ey[ sLyKr iqvfVI ny jF qF ieh kuJ mfieafvqI dI Puwl ikRpf smJidaF kIqf hovygf aqy jF mfieafvqI ny PMzF df sKLq kotf lgfieaf hovygf ijs nMU pUrf krn vfsqy sLyKLr iqvfVI awzI cotI df jLor lgf irhf hovygf. mfiraf igaf aksIan mnoj kumfr gupqf qF mfiraf igaf hox kfrn 18 lwK dI mMg dI krn dI gwl bfhr af geI hY pr hor bhuq sfry mnoj kumfr hoxgy ijhnF ny iqvfVI nMU lwKF rupey zonysLn dy idwqI hovygI aqy hyT keI lokF nMU mMuinaF hovygf. sLyKr iqvfVI vFg hor vI bhuq sfry mMqrI aqy aYm aYl ey keIaF nMU PMzF df tIkf lgf cuwky hoxgy. suixaF hY ik bIbI mfieavqI ny ‘jnm idn PMz’ df tIcf 1000 kroV rupey imiQaf hoieaf sI. bIbI afpxy jnm idn `qy vwzy vwzy jsLn krn aqy vwzy vwzy kyk bxvfAux vfsqy msLhUr hY. bIbI mfieafvqI, bfbU kFsLI rfm aqy afpxy bwuq XU pI dy hr sLihr ivwc DVf DV lgvf rhI hY aqy dysL dI pRDfn mMqrI bnx dy supny vI lY rhI hY. hux jnm idn PMzF df kotf lgvf ky bIbI ny nvIN iprq pf idwqI hY. sLONkI nMU bIbI mfieafvqI mwCr geI pRqIq huMdI hY.

 

aKy! Bfrq dy iesLfry `qy Ebfmf ny BfsLx ivwc iswKF df nF nhIN ilaf

bIqy mMglvfr nUM amrIkf dy 44vyN aqy pihly kfly rfsLtrpqI brfk husYn Ebfmf ny afpxy shuM cwuk smfgm ivwc ijQy iewk nvyN nkor amrIkf dI bxqr `qy jLor idwqf AuQy Aus df ijLafdf BfsLx afrQkqf, lVfeI aqy afpxy dysL vfsIaF nUM ijLafdf sMboiDq sI. sLONkI vI svyry 10 vjy qoN hI tI vI `qy afpxI njLrF cypU dI awK vfgUM gwzI bYTf sI qF ik ies ieiqhfsk plF df luqP ilaf jf sky. sLOkx dy vfr vfr kihx `qy vI sLONkI bfhr kfr stfrt krn nhIN sI igaf ik ikqy Ebmf dy BfsLx df koeI aMsL ‘imws’ nf ho jfvy. ajy Ebfmf df BFsLx Kqm hI hoieaf sI ik sLONkI dy iewk purfxy imwqr df PUn af igaf. kihMdf sLONkI jI suixaf mYNnUM myry Plfxy imwqr ny PUn krky dwisaf hY Ebfmf ny ihMdUaf df nF qF lY idwqf hY pr iswKF df nF nhIN ilaf. nfly kihMdf Auh kfmryz qoN  bixaF  kwtV iswK bixaf kihMdf sI ik ieh iswKF dy ivroDIaF dI kfrvfeI hI lgdI hY. ajy sLONkI bolx hI lwgf sI qy awigEN kihMdf myrf imwqr kihMdf hY ik Ebfmf dy BfsLx ivwc Bfrq dy iesLfry `qy iswKF df nf bfhr kwiZaf igaf hY nhIN qF ihMdUaf nfl iswKF df nF lYNdy Ebfmy nUM kihVI ibwlI iCwk geI sI. sLONkI vI JUT nhIN boldf sLONkI ny vI Ebfmf dy BfsLx ivwc iswKF df nf nhIN suixaf. Ebfmf ny afpxy BfsLx ivwc ikhf sI ik amrIkf iewk bhusiBak aqy bhu DrmF vflf dysL ivwc ijs ivwc iesfeI, muslmfn, XhUdI aqy ihMdU sLfiml hn. sLONkI afpxy Aus kwtV iswK qoN puwCxf cfhuMdf hY ik dunIaF ivwc 22 ku vwzy Drm hn ijnHF ivwc 10 qoN vwD DrmF dy lok amrIkf ivwc vsdy hn ik sfiraF df nf lYxf Emfby leI jrUrI sI. nfly sLONkI ny suixaf sI ik Ebfmy dI bjfey iswKF ny vwzy vwzy PMz ryjL qF Ebfmy dI ivroDx bIbI ihlrI kilMtn leI kIqy sI.  hor suxoN iek ryzIE vfly BfeI ny vI Ebfmf dy BfsLx nUM pMjfbI ivwc suxfieaf pr Auh ihMdUaF vflI lfeIn nUM hI Kf igaf. sLONkI afpxy purfxy imwqr dy kwtVpMQI imwqr nfl sihmq qF hY ik Ebfmy ny BfsLx ivwc iswKF df nf nhIN ilaf pr ieh vI scfeI hY ik vwzI igxqI ivwc iswK amrIkf vsdy hn pr iehdy ivwc Bfrq ikQoN af igaf. sLONkI nuM lgdf hY hryk msly ivwc Bfrq nUM GVIsxf hI ktwVF df iewko nukfqI pRogrfm rih igaf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

-KLbrnfmf #489, jnvrI 23-2009


zozy, amlI qy kONslr ivwkI iZwloN[[[!

ipCly keI sflF qoN brNYptn aqy Aus dy afspfs dy KyqrF ivwc zoizaF df kfrobfr kfPI vwD Puwl irhf sI aqy dUr duryzy qoN zozy pIx dy sLOkIn brYNptn afAuNdy sn aqy awK KVI krn leI pwqf jF kfrz lfAuNdy sn aqy ajy vI lf rhy hn. sLONkI ny zozy kdI pIqy qF nhINN pr pINidaF nUM jLrUr dyiKaf hY. Coty huMdy sLONkI ny afpxy bfpy nUM zozy mlLdy aqy pINdy dyiKaf sI. pihlF qF sLONkI df bfbf zozy muwkx hI nhIN idMdf huMdf pr jdoN kdy muwk jfxy jF kMm kfr ivwc Psy qoN ilaf nf hoxy qF Aus dy iksy sfQI qoN vI nf imlxy qF bfby dI hflq dyKx vflLI huMdI sI. moty kMbl df JUMb mfrky bYTf rihMdf huMdf sI. jdoN bfby nUM quiraf iPrdf nf dyK ky iksy ny af puwCxf ik qyrf bfbf ikQy af qF sLONkI df iswDf sfDf jvfb huMdf sI ‘ik awj sfzy bfby dy zozy mwuky af’. zozy bfbf mMzI `coN ilafAuNdf huMdf sI ijs idn bfby dy zozy muwk jfxy qF Aus ny ipMz qoN bfhr sVky iknfry af ky bYT jfxf qy mMzI vwl jf rhy iksy sfiekl vfly jF iksy gwzy vfly dI AuzIk krn lwg jfxI. hflq bfby dI ieMnI qrsXog huMdI sI ik Aus koloN KVH vI nhIN huMdf. iPr iksy sfiekl vfly ny bfby dI hflq `qy qrs krky mMzI lY jfxf. pr jdoN bfby ny sLfm nUM rMg ivwc ho ky ivwc zozy lY ky vfips muV ky afAuxf qF iksy dy sfiekl `qy bYTx dI bjfey bfby ny sfiekl dI ipClI kfTI PVH sfieklF vfilaF dy nfl Bwjy afAuxf. zozy pI ky qF bfbf qUPfn myl bixaf afAuNdf huMdf sI qy nfl dI nfl sfieklF vfilaF nUM mhfrfjy pitafly dIaF golIaF qy rfxIaF dIaF ‘guwJIaF rMgIn gwlF’ vI suxfAuxIaF ikAuNik bfbf vI mhfrfjy pitafly dy mihlF ivwc nOkrI krdf irhf sI. sLONkI nUM pqf hY ik ieQy kYnyzf ivwc vI bhuq sfry aijhy lok hoxgy jo sLOkI dy bfby vFg qUPfn myl bxdy hoxgy.

 

bIqy aYqvfr jdoN sLONkI gurduafry dy lMgr hfl ivwc mUDy mfry dwuD dy kryt `qy bYT ky ajy lMgr Ckx dI iqafrI hI kr irhf sI qF sLONkI dy iewk purfxy imwqr df amlI muMzf sLONkI dy kol af ky kihx lgf ik sLONkI cfcf jI qusIN suixaF hY ik zozy vI puls ny bYn kr idwqy hn. sLONkI df jvfb AuzIky ibnF kihMdf ik awgy qF shurf ikqy kfrz lf hI leI df sI qy kMm kfr vI Bwj Bwj krI jfeIdf sI EvrtfeIm vI vfvf lf leIdf sI,hux qF ieh KLbr afAux nfl vycx vfilaF vI BuwkI dy ryt cwuk idwqy af. ajy agFh pqf nhIN ikwdF hoxI af, ieh kihMidaF sLONkI dy imwqr dy lVky ny iewk zUMGf hfAukf ilaf. nfly kihMdf ik byVf grk ho jfey bMd krvfAux vfly df, sfzIaF hI votF nfl bixaf sI `qy hux sfzy hI hwzIN bih igaf. koeI puwCx vflf hovy ik hor QoVy kMm af krn vfly, tYks vDdy jFdy hn, nOkrIaF KuwsdIaF jFdIaF hn, trwk vfilaF nUM loz nhIN imldy bws Aus dy isr `qy zoizaF df hI BUq svfr sI. sfzy iewk dysI aYm pI vfgUM isr mfr ky kihMdf koeI nhIN agFh votF ivwc dyKFgy kI vfprdI hY aqy nfl hI Aus ny sLONkI nUM svflIaF njLrF nfl pwuiCaf ik jy amlI cVHfeI kr igaf qF iPr kox ijLmyvfr hY. jFdf jFdf kihMdf ik sLONkI cfcf QonUM pqf ik nsLf pwqf lfAux vflLy muMzy qF sLugl nfl Aus nUM ‘zozf kONslr’ hI kihx lwg pey hn. ‘zozf kONslr’ df nF sux ky sLONkI dy hwQ ivwc PiVHaf pfxI df iglfs ieMJ Clikaf ijvyN glfs ivwc sunfmI lihrF af geIaf hox aqy sLONkI Tfhkf mfr ky hwsx hI lwgf sI ik sfhmixEN Kuwly dfhVy vfly isMG nUM qUPfn myl bixaF afAuNdf dyK ky sLONkI afpxf hfsf ivwcy hI dwb igaf ik kI pqf Kuwly dfhVy vflf isMG sLONkI nUM koeI nvF Purmfn hI nf suxf dyvy.

 

sLONkI nUM ies ivwc koeI sLwk dI guMjLfiesL nhIN idsdI ik zoizaF dI smwisaf idnoN idn bdqr huuMdI jf sI. iewQoN qwk ky keI bIbIaF vI msfly vflI cfh pIx dIaF ‘afdI’ ho geIaF sn qy sLONkx vI sLONkI nUM msfly vflI cfh ilafAux leI keI vfr afK cwukI sI pr sLONkI hr vfr ‘hUM hF’ kr Cwzdf sI.  bVy icr qoN mMg AuWT rhI sI ik zoizaF nUM vI gYrkfnUMnI GoisLq krky ‘pfbMdIsLudf zrwg’ dI ilst ivwc drj kIqf jfvy. ies df bIVf cwuikaf kONslr ivwkI iZloN ny. hux dIaf qfjLf KLbrF muqfibk pulIs ny vfrinMg dy idwqI hY ik zozy kYnyzf srkfr dI pfbMdIsLudf zrwg dI syLRxI ivwc drj kr idwqy hn aqy ikhf hY ik zozy vycx aqy zozy pIx vfilaF dI hux KYr nhIN hY. kONslr ivwkI iZloN ny kMm qF vDIaf kIqf bysLk zozy pIx dy sLOkIn Aus nUM ijhVy mrjLI nF nfl invfjI jfx, ivwkI iZloN ny kihVf iksy df mUMh PV lYxf pr ieh kMm krky Auh afpxy sfQI aYm pI pIaF aqy aYm pIaF qoN bhuq awgy inkl igaf hY. iek hor svflF df svfl hY jo sNONkI nUM cYn nhIN lYx idMdf Auh ieh hY ik bYn qF lf idwqI hY pr sLONkI nUM sLwwk hY ik kI vfikaf hI ieh zozy ivkxy aqy pIxy bMd hox jfxgy. bYn lwgx nfl zozy dI kIMmq qF vwD geI hY aqy hor vI vwD jfvygI aqy ies qoN keI smglr lwKF df Pfiedf lY lYxgy aqy keI hor vI ‘smfj syvkI’ dI afV ivwc ies lwgI bYn qoN dovyN hwQ sxy pYrF dy rMg lYxgy pr asl mwudf qF ieh hY ik lokF nUM zozy pIx qoN ikvyN htfieaf jfvy, bYn lfAux nfl smwisaf df hwl nhIN huMdf. ijhVy ivcfry ieh lwq lf bYTy hn jdoN AunHF nUM pIx nUM zozy nf imly qf AunHF dI hflq qf sLONkI dy bfby qoN vI ijLafdf qrsXog bx jfvygI ies hwl qF pihlf socxf cfhIdf hY. pr sLONkI socdf ik jy sohxI mfhIvfl nUM TFTF mfrdy diraf nUM pfr krky imlx jf skdI hY qF zozy pIx dy sLOkInF nUM ikhVI mfr vwg geI hY ik Auh aMdr Kfqy ivkdy zoizaF nUM KrId nhIN skxgy. pMjfb ivwc BMg sLryafm AuWgdI hY pr pMjfb dy lok BMgI nhIN hovy ijhVf nsLf sLryafm nhIN imldf lok Aus nsLy vwl vwD afkrsLq huMdy hn. bYn df keI vfr Aultf asr vI huMdf hY ik iek nsLf afm nsLy dI sLrYxI ivwc inkl ky Kfs nsLy dI sLryxI ivwc af jFdf hY qF Aus dI mMg aqy kImq vD jFdI hY. sLONkI dy iewk imwqr df kihxf hY ik ieh bYn qF smglrF nyu Kuwd lgvfeI hY pihlF lokF nUM pIx dy afdI krky amlI bxf idwqf hux bYn lgvf idwqI hY qF ik Auh agFh cMgI kmfeI kr skx. pr sLONkI ies qrk nfl bhuqf sihmq qF nhIN pr ies nUM inkfrdf vI nhIN skdf ikAuNik sLONkI ienHF rfhF df rfhI nhIN hY. PwulF `qy koeI rok nhIN isrP BwukI `qy rok lwgI dwsI jFdI hY. sLONkI kONslr ivwkI iZloN dy bilhfry jFdf ijhny afpxy aiDkfr Kyqr qoN bfhr jf ky zoizaF `qy bYn lgvfeI hY.

 

sfry iZwloN dosLI nhIN khy jf skdy:

bIqy sLnIvfr sLONkI jdoN mfltn dy iewk grOsrI ivwc kql hoeI lVkI amndIp iZloN dy aMqm drsLnF leI kfr ivwc jf irhf sI qF nfl dI nfl dysI ryzIE pRgrfm vI suxI jFdf sI. iek bIbI  ny bVy hI Bry mn nfl pihlF ibRhf dy kvI dI DIaF bfry ilKI kivqf dIaF kuJ lfeInF pV ky suxfeIaF qy iPr mfltn ivwc kql hoeI amndIp iZwloN dy aMqm drsLnF aqy sskfr dI jfxkfrI sFJI kIqI. iPr bIbI ny Bfvuk ho ky ikhf ik hux Aus df afpxf mMn amndIp iZwloN nUM ‘iZwlo’ kihx nUM nhIN krdf. bIbI ny ieh gwl ies qrHF kIqI ijvyN Auh sfry iZwloNaF nUM hI nPrq krdI hovy. bIbI ny ieh gwl pqf nhIN ikhVy sMdrB ivwc khI hY pr ies nfl sfry iZWloN goq nUM iewk lVI ivwc bMn ky rwK idwqf hY. sLONkI nUM bIbI dI gwlbfq qoN ieh pRBfv imldf sI ik ijvyN amndIp dI mOq leI sfry hI iZloN goq dy lok dosLI hox. sLONkI ijQy amndIp dy pRIvfr nfl hmdrdI df pRgtfvf krdf hY AuQy ieh kihx ivwc vI iJjk mihsUs nhIN krdf ik iksy iewk ivakqI dI glqI nfl sfrf pRIvfr jF iPrkf jF BfeIcfrf dosLI nhIN ho jFdf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

-KLbrnfmf #488, jnvrI 16-2009


pMjfb `c aYn[ afr[ afeI[ smfgmF df qmfsLf!!

          pMjfb ivwc aYn[ afr[ afeI[ smfgmF df qmfsLf ies vfr bhuq jMm ky hoieaf hY. pihlF aYn[ afr[ afeI[ sBf pMjfb vloN jlMDr ivwc aYn[ afr[ afeI[ smfgm aXojq kIqf igaf ijs ivwc jMm ky iCqr KVikaf aqy jfm vflIaF glfsIaF hiQafrF vFg vrqIaF geIaF. ieh iCqro iCqrI AuhnF lokF ny Kuwd kIqI jo ies aYn afr afeI smfgm ivwc Bfg lYx vfsqy ivdysLL qoN phuMcy hoey sn. pMjfb dy kuJ mMqrI ies mOky hfjLr sn jo ies awKV jwtvfd dIaF kuJ JfkIaF vyK ky Kfxf Kfx qoN ibnF hI iKsk gey. pMjfb dy sMBfvI muwK mMqrI sRI suKbIr isMG bfdl aqy kfiem mukfm muwK mMqrI sInIar bfdl ies aYn afr afeI smfgm qoN gYr-hfjLr rhy. bIqy sfl dovF bfdlF ny aYn afr afeIjL nMU KusL krn vfsqy sLfhI mihmfn invfjLI kIqI sI aqy AuhnF nMU pRvfsI pMjfbIaF qoN vwzI ienvYstmYNt dI afs sI jo pUrI nf hoeI. sLfied eysy kfrn hI AuhnF ies vfr ies “zrfmy” qoN dUr rihxf bihqr smiJaf. AuNJ ajyhy lokF dI Gft nhIN hY jo ieh socdy hn ik bfdlF dI joVI bIqy sfl kIqy vfady pUry nf krn kfrn ies vfr aYn afr afeI smfgm qoN dUr rhI hY. sLONkI nMU ies qrk ivwc bhuqf dm nhIN ivKfeI idMdf ikAuNik vwzy vfady krnf aqy iPr pUry nf krnf qF isafsq df ainKVvF aMg bx cuwkf hY ies leI sLrm-sLurm vflf qrk PjLUl df qrk hY.

          rhI gwl ienvYstmYNt dy rUp ivwc zflrF aqy pONzF dI ivdysLI krMsI dy pMjfb nf phuMcx dI ies dy hor bhuq sfry kfrn ho skdy hn. ienvYstmYNt iKwcx vfsqy mhOl sfjLgfr hoxf cfhIdf hY jo pMjfb ivwc ajy nhIN hY. invysLkfr pYsf lgfAuNdf hor pYsf bxfAux vfsqy hY guvfAux vfsqy nhIN. swc qF ieh vI hY ik aYn afr afeI smfgmF `qy phuMcdy hI Auh lok hn jo afpxI cODr cmkfAuxI cfhuMdy hn aqy srkfrF nfl rMgdfr qsvIrF iKcvf ky DFk jmfAuxI cfhuMdy hn. iehnF smfgmF ivwc Kfs kr jy bIqy sfl df smfgm vyKIey qF qUqI AuhnF lokF dI boldI rhI jo pMjfb ieh ivKfAux gey sn ik Plfxy dysL ivwc jf ky AuhnF ny Plfxf rfjsI ruqbf hfsl kr ilaf hY. Auh ienvYstmYNt vfly hY hI nhIN sn Auh qF PslI btyry sn jo muPLq ivwc pMjfb CuwtIaF kwtx gey sn aqy kwt ky vfps prq gey sn. puils dIaF DfVF, muPLq hotl aqy   “rMgbrMgI mflsL” df AuhnF afnMd vI mfixaF aqy afpxy GumMz nMU vI muPLq dy puwTy puafey qy iPr AuzfrI mfr gey. ajyhy lokF qoN ienvYstmYNt dI afs rwKxf “mUq ivwcoN mwCIaF PVn” vflI gwl sI jo swc ho geI hY.

          sLONkI socdY ik pMjfb srkfr ny ies vfr pMjfbIaF dy lhU-psIny dI kmfeI nMU PslI btyiraF qoN bcf ky Gwto Gwt iek cMgf kMm jLrUr kIqf hY. aqy srkfr nMU ieh phuMc bxfeI rwKxI cfhIdI hY. jo zrfmf hoieaf Auh aYn afr sBf dy Kfqy ivwcoN hoieaf.

          dUjy pfsy kFgrsI vDfiek jwsI KMgUVf ny afpxf vwKrf aYn afr afeI zrfmf do ku hPLqy dy Prk nfl kIqf hY. ies kMm ivwc Aus df sfQ kuJ PslI btyiraF ny idwqf hY aqy iPr pRvfsI pMjfbIaF dIaF kiQq smwisafvF dy hwl vfsqy ibnF isr pYr mMgF kIqIaf hn. iek swjx ny pRvfsIaF dIaF smwisafvF vfsqy “adflqI aKiqafrF vflf itRibAUnl” bxfAux dI ajIb mMg rwK idwqI hY. jwsI KMgUVf ny afpxI isafsI ivroDI, akflI srkfr nMU pfxI pI pI ky ies smfgm ivwc koisaf hY aqy AuhnF `qy pRvfsIaF vfsqy kuJ vI nf krn df dosL lgfieaf hY. hux jy ikqy kFgrs srkfr qfkq ivwc af jfvy qF “mMqrI” jwsI KMgUVf pRvfsI pMjfbIaF vfsqy TMzy jl dIaF jo CbIlF lgfvygf Auh qF smF afAux AuWqy pqf lwg skygf.

          aYn afr afeI sBf dI sLurUafq 15 ku sfl pihlF jlMDr zvIjLn dy kimsLnr jnfb sRIvfsqvf ny kIqI sI aqy AuhnF ies vfsqy kYnyzf smyq kuJ pwCmI dysLf df dOrf kr ky bhuq sfry lfeIPL mYNbr bxfey sn. coKI PIs sI ijs nfl bhuqI mfieaf iekwTI ho geI sI jo iPLksz izpfijLt ivwc rwKx kfrn vwDdI hI geI hY. kimsLnr hox kfrn AuhnF srkfrI iemfrq vI ies sBf nMU alft kr idwqI sI aqy bYNkF afid vloN pRvfsI gfhk iKwcx vfsqy kfrporyt zonysLnF vI ies pRvfsI sBf nMU imldIaF rhIaF hn.

          sBf dI QflI ivwc guV bhuqf af jfx kfrn mwKIaF dI BIN BIN vI vDdI hI geI hY. sBf dy dPLqr ivwc mwKIaF mfr ky idn tpfAux vflf amlf bYTf hY ijs `qy pRvfsIaF dIaF njfiejL kbjLy vflIaF pRfprtIaF CuzfAux nfloN, ssqy gfhk Bflx dy ieljLfm vI lgfey jFdy rhy hn. sBf dI cODr `qy kbjLf krn vfsqy vI sfjsLF rcIaF jFdIaF rhIaF hn aqy rcIaF jf rhIaF hn. mjUdf pRDfn ny ies smfgm mOky afpxy ahudy dI imafd vDfAux vflI mwd gYr ivDfnk ZMg nfl pfs krvfAux dI koisLsL kIqI sI ijs `qy bhuq rOlf ipaf sI.

          Bfrq pwDr `qy vI aYn afr afeI smfgm kuJ sfl pihlF sLurU hoieaf hY ijs `qy bhuq iekwT huMdf hY aqy swcmuwc ienvYstmYNt dy cfhvfn vwzI igxqI ivwc puwjdy hn. ieh sqrF ilKy jfx vkq kyNdr df “pRvfsI BfrqI idvs” qfimlnfzU dI rfjDfnI cyneI ivwc cwl irhf sI.

          kFgrsI afgU jwsI KMgUVf aqy kuJ hor dysI-ivdysLI isafsqdfn ijs iksm dI ivvsQf pRvfsIaF vfsqy mMg rhy hn Auh nf qF sMBv hY aqy jy sMBv ho vI jfvy qF Auh jfiejL iblkul vI nhIN hY. ieh ikvyN ho skdf hY ik pMjfb ivwc pMjfb dy afpxy sLihrIaF vfsqy syvfvF aqy iensfPL vfsqy vwKrf aqy GtIaf pRbMD hovy aqy pRvfsI pMjfbIaF vfsqy vDIaf aqy ‘qwqkfl’ syvf hovy. puwCxf bxdf hY ik kI pRvfsI pMjfbI supr-rys hn? pMjfb dI srkfr aqy aPLsrsLfhI afpxy sLihrIaF nMU GtIaf aqy horF nMU vDIaf syvf dyvy kI ieh mMg jfiejL hY? AuNJ kurwpt ho cuwky isstm qoN bhuqI afs qF iksy nMU vI nhIN rwKxI cfhIdI pr pRvfsIaF vfsqy ‘qwqkfl’ dI mMg AuWkf hI nfjfiejL hY. jy ikqy dUjy pRvfsI iksy syvf dI mMg kr bYTx qF kI bxygf? iPr kihxgy ik AuhnF `qy vIjLf lgf idE, AuhnF `qy jfiedfd KrIdx `qy pfbMdI lgf idE ikAuNik Auh BeIaf hn.  AuNJ gurU dy iswK ‘iek ipqf qy Aus dy bflk’ hox dy gurbfxI dy afsLy `qy pUrf ivsLvfs rwKdy hn.

          bIqy sfl hoey smfgm mOky sUJvfn pRvfsI pMjfbI aqy knyzIan afgU sRI AuWjl dosFJ ny  pRvfsI pMjfbIaF vfsqy vwKrI syvf pRnflI df ivroD kridaF afiKaf sI ik iek dysL jF sUby ivwc dUhrf mfpdMz (tU-tIar) sMBv nhIN hY. pRvfsIaF nMU cMgI syvf dyx vfsqy pMjfb ivwc syvf df sfrf ZFcf hI cMgf bxfAuxf pvygf qF ik hr iuksy nMU jld qy vDIaf syvf imly.  coxvyN lokF vfsqy vDIaf syvf dI mMg krnf hI nfjfiejL hY aqy pMjfb dy lokF nMU ieh kuJ brdfsLq vI nhIN krnf cfhIdf. kI Auh Gisafry jF gulfm hn ijhnF nMU syvfvF pCV ky imlx?

 

          rhI gwl kFgrsI afgU jwsI KMgUVf dI, sLONkI ny suixaF hY ik Auh bhuq imhnqI suBfE dy hn aqy pMjfb nMU qrwkI krdf vyKxf cfhuMdy hn. muwK mMqrI nMU Auh Kq vI bhuq ilKdy hn aqy srkfr dI ZukvIN  nukqfcInI vI krdy hn. ieh swB bhuq cMgIaF gwlF hn pr ikAuNik Auh brqfnIaF qoN jf ky pMjfb ivwc vDfiek bxy hn ies leI Auh pRvfsIaF dy ivBfg dy afpxy afp hI mMqrI nhIN bx gey!  aqy swc ieh vI hY ik rfeykot dy hlky dy lokF ny AuhnF nMU afpxf vDfiek cuixaF hY pRvfsIaF df vDfiek nhIN cuixaF ies leI cMgf hovy jy jwsI KMgUVf afpxy hlky aqy afpxy sUby dy lokF dIaF smwisavF nMU pihl dyx. hux suixaf hY ik Auh do ku mhIinaF ivwc dUjI vfr ivdysL PyrI `qy af gey hn. jI sdky afAux pr vkflq AuhnF dI krn ijhnF df lUx KFdy hn. ho sky qF afpxy ivdysL dOiraF smyN ivdysLIaF df lUx Kfx qoN hI prhyjL krn ikAuNik ieh lUx zrwg smglrF df vI ho skdf hY ijhnF ny purfqn jLmfny dy msLhUr “islk-rUt” dI qrjL `qy awj kwl pfiksqfn qoN pMjfb rsqy ivdysLF qwk “zrwg-rUt” bxfieaf hoieaf hY aqy ies `qy trYiPk vI coKI hY `qy mfieaf dy gwPLy vI moty hn. ies Koty lUx dIaF cfr zlLIaF jwsI KMgUVf aqy Aus vrgy pMjfb qoN afey vwzy mihmfnF aqy puils aPLsrF dy Kfxy ivwc pRvfsI aksr Jwt byiJjk ho suwt idMdy hn. pMjfb dy KMgUVy pMjfb dy lokF df lUx hlfl krn `qy hI jLor dyx qF cMgf hY.

          pMjfb dy pRvfsI smfgm aqy pRvfsI sBf vwl vfps Jfq mfridaf sLONkI nMU mihsUs ho irhf hY ik ies ivwc vwzI qbdIlI krn dI loV hY. nf qF ies sBf nMU cODr df aKfVf bnx idwqf jfxf cfhIdf hY aqy nf pRvfsI isafsqdfnF qy zrwg zIlrF dI GumMzpUrqI df sfDn bnx idwqf jfxf cfhIdf hY. pRvsI sBf, ibpqf ivwc Psy pRvfsIaF nMU vDIaf slfh  dyvy aqy jfiejL mdd lYx dy ZMg qrIky dwsy. srkfr aqy aPLsrsLfhI `qy iensfPL dvfAux leI jLor pfvy aqy ieh kuJ pMjfb ivwc smuwcy ZFcy ivwc AusfrU qbdIlI ilaf ky kIqf jfvy qF ik hr iksy nMU 100% nf shI, ZukvF iensfPL jLrUr iml sky. pMjfb dIaF syvfvF nMU imafrI bxfAux vfsqy srkfr nMU slfh dyvy aqy lokl pMjfbIaF nfl kVI df kMm kry. pRvfsIaF qoN afpxy ipMzF dI hflq suDfrn vfsqy Xogdfn dI afs vI rwKy aqy AuhnF nMU ies vfsqy suJfE vI dyvy. zrwg zIlrF aqy kbwzI tUrnfmYNtF qoN dUr hI rhy ikAuNik ies nfl awj qwk koeI lfB hoieaf pRqIq nhIN huMdf. cmk-dmk dy BuwKy pRvfsI pMjfbI afgUaF nMU sBf dy smfgmF mOky hor pRvfsIaF vFg hI smJy qy vwKrf aqy Kfs ruqbf dyx qoN sfPL sfPL ienkfr kr dyvy. ies kMm vfsqy pihl kdmI jlMDr zvIjLn dy kimsLnr nMU krnI cfhIdI hY ikAuNik pRvfsI pMjfb sBf nMU jnm dyx vfsqy dfeI df rol vI ies dPLqr ny hI inBfieaf sI.

-sLONkI ieMglYNzIaf,

KLbrnfmf #487, jnvrI 09-2009

 


sLONkI df lyK qF nvyN sfl dIaF vDfeIaF dyx vflLy hI Kf gey!

          sLONkI ny dsMbr 31 dI rfq dy 10 ku vjy skfc df afKrI pYWg lfieaf aqy sfg nfl do ku mwkI dIaF rotIaF Kf ky sOx leI bYWzrUm ivwc jf viVaf. sLOkx bhuq kihMdI rhI ik aj nvF sfl cVHnf hY poqy-poqIaF Gr tI-vI[ Audfly juVy bYTy ny qYnUM sOx dI kfhlI peI hoeI hY pr sLONkI sB axsuxI kr ky kmry aMdr jf viVHaf aqy zbl bYWz `qy GurfVy mfrn lwgf. sLONkI cfhuMdf sI ik skfc dy srUr ivwc cMgI nINd lfh leI jfvy aqy svyry AuWT ky koeI vDIaf lyK iliKaf jfvy. sLOkI nUM bYWz `qy pYNdy sfr hI nINd af geI sI. jd awDI ku rfq hoeI qF acfnk Pon dI GMtI vwjI aqy sLONkI ny sOLNkx dy Pon cwukx qoN pihlF hI abVvfhy Pon cuk ilaf qF agoN kfl vflf afKx lwgf, “sLONkI jI vDfeIaF hox nvF sfl cVH afieaf hY.” guhVI nINd `coN awD-jfgy sLOkI nUM guwsf qF bhuq afieaf ik awDI rfq nUM suhry iksy dy Gr Pon krn qoN guryj nhIN krdy qy suwiqaF ipaF dy kMnF `c jLbrdsqI vDfeIaF pf ky Kfh mKfh nINd Krfb kr idMdy hn jd ik aijhf krn df iksy nUM koeI hwk nhIN hY. dUsrf nvyN sfl dIaF vDfeIaF df guwsf sI ik kfhdIaF vDfeIaF? ieh sfl qF shurf hryk sfl hI cVdf rihMdf hY. vDfeIaF qF Aus cIjL dIaF huMdIaF hn ijhVI ikafsI nf hovy jF koeI bhuq vDIaf kMm hovy jF iksy dy jvfk jwlf jMimaf hovy jF koeI ruikaf kMm ho jfvy. koeI cfhy jF nf cfhy suhrf nvF sfl qF hryk pihlI jnvrI nUM cVHdf hI rihMdf hY.  KYr guwsf pI ky sLONkI ny vDfeIaF qF lY leIaF pr Pon krn vfly nUM vfips nf idwqIaF aqy Pon krn vfly ny vI Pon rwKx ivwc hI Blf smiJaf. Pon dI GMtI bMd krky sLONkI ny dubfrf nINd df mfVf  motf afnMd mfixaF. svyry nhf Do ky cfh df kwp Ckx ipwCoN ajy lyK ilKx bfry soicaf hI sI ik iPr nvyN sfl dIaF vDfeIaF dyx vfilaF dI GMtI qy GMtI KVky. Pon dIaF GMtIaF qoN qMg af ky sLONkI ny sONkx afiKaf ik QwilEN Pon skYn kr ky ijhVf Aus dy  iksy irsLqydfr df hovy qF cwk ilaf kry aqy ijhVf axjfxf Pon nMbr hovy Aus dIaF CwqI GMtIaF vwjx idaf kry aqy avfjLF mfr mfr ikhf kry ik ik Pon  cwikE jI iksy ny vDfeIaf dyx nUM kIqf hoxf hY. bws Pon qy Pon afeI gey qy sLONkI suxdf igaf aqy vDfeIaF lYNdf igaf. vDfeIaF dyx-lYx df tfeIm iewk imMt qoN lY ky 10 imMtF df afm hI sI. kuJ vDfeIaF dyx vfly keI vfr ‘igwlf-pIhx’ pf lYNdy sn ijs nMU smytxf musLkl ho jFdf sI. jdoN vI sLONkI lyK ilKx leI klm cwuikaf kry iPr Tfh GMtI vwjy, nfl hI sONkx dI avfj afvy ik ieh Pon quhfzf hY qusIN afp cwuko.  vDfeIaF dyx vfilaF ny aijhf kml pfieaf ik jo vI ilKx leI mMn ivwc afvy bs vDfeIaF dyx vfly Bulf idaf krn. sOLNkI nUM nvyN sfl dIaF vDfeIaF vI iek musIbq bx ky icMbV geIaF. EDroN KLbrnfmf vfly GMtI KVkf ky khI jfx sLONkI jI kuJ iliKaf qF Ptf Pt Byjo. sLONkI kI dwsy ik myrf lyK vDfeIaF dyx vfly hI Kf gey hn. sLONkI nvyN sfl dIaF vDfeIaF dyx aqy lYx vfilaF nUM ieh pwuCxf cfhuMdf hY ik nvyN sfl dIaF vDfeIaF ny sLONkI df qF kuJ nhIN sMvfiraf jy kuJ quhfzf sMvfiraf hY qF sLONkI nUM jLrUr dwisaf jfvy, sLOkI bhuq DMnvfdI hovygf.

iQiq vfru nf jogI jfxY ruiq mfhu nf koeI..

          sLONkI nMU pqf lwgf hY ik purfxy aqy nvyN sfl dI ivckfrlI rfq nMU Drm asQfnF `qy vI coKI rOxk sI aqy bhuq sfry lok nvYN sfl dy sLuB mhUrq vfsqy gurdvfiraF, mMdrF, crcF afid ivwc phuMcy hoey sn. iswK BfeIcfry ivwc qF nvyN sfl mOky gurdvfry phuMcx dIaF bhuq sfrIaF apIlF pVHn aqy sunx nMU vI imlIaF sn.  Auh lok vI nvyN sfl dIaF gwlF kr rhy sn jo ieh dfavy krdy hn ik iswK PlsPLy ivwc mhUrq nfm dI koeI sYLa nhIN hY aqy sfry mhUrq hI sLuB hn.

          torFto dy afspfs gurdvfiraF ivwc vwzI igxqI ivwc phuMcy hoey iswK nvyN sfl dI sLurUafq gurU dI asLrIvfd nfl krnI cfhuMdy sn jo ik awCI gwl hY pr iek svfl sLONkI df ipwCf nhIN Cwz irhf ik afKr nvF sfl hY kI? ieh kiQq nvF sfl cVHn qoN pihlF sLONkI iek idn iek ryzIE sux irhf sI ijs ivwc host lokF dIaF kflF lY irhf sI aqy nvyN sfl nMu Auh ikvyN sLurU krngy, bfry puwC irhf sI. sLONkI ieh ryzIE tfk-sLoa sux ky hor kniPAUjL ho igaf sI. ies ryzIE pRogrfm `qy iek ‘GrV-igafnI’ ieh afK igaf sI ik Auh 1 jnvrI vfly nvyN sfl ivwc ivsLvfs nhIN rwKdf qy pihlI mfrc nMU sLurU hox vfly nvyN sfl `c ivsLvfs rwKdf hY. ieh igafnI pfl isMG puryvfl vflI jMqrI muqfibk sLrU hox vfly sfl dI gwl kr irhf sI ijs nMU Auh nfnksLfhI klMzr muqfibk nvF sfl dws irhf sI. ‘GrV igafnI’ ny bhuq hYrfn krn vflI gwl afKI hY ik Auh eIsvI klMzr vfly nvyN sfl ivwc ivsLvfs nhIN rwKdf pr eIsvI klMzr dI nkl mfr ky bxfeI geI jMqrI vfly nvyN sfl ivwc ivsLvfs rwKdf hY. mwukdI gwl ieh ik ieh ‘GrV-igafnI’ vI nvyN sfl ivwc ivsLvfs rwKdf hY BfvyN Es df nvF sfl vwKrf hY.

          eIsvI klMzr muqfibk sfl 2009 sLurU hoieaf hY jd ik XhUdI klMzr muqfibk hux sfl 5770 cwl irhf hY jo 2009 ivwc awD-ivcfly 5769-5770 hovygf. armynIan klMzr muqfibk hux sfl 1458 hY aqy ieslfimk klMzr muqfibk hux sfl 1430-31 dwisaf jf irhf hY. eysy qrF boDI klMzr hux sfl 2553 dwsdf hY aqy brmf df klMzr sfl 1371 dwsdf hY. Bfrq ivwc mwK rUp ivwc pRcwlq ibkrmI sMmq klMzr sfl 2064-2065 dwsdf hY aqy cIn dy keI keI klMzrF ivwcoN pRmuwK klMzr sfl 4705 dwsdf hY. Bfrq dy sLfkf sMmq muqfibk sfl 1931-32 hY aqy Bfrq dy klXug klMzr muqfibk sfl 5110-5111 hY. dunIaF ivwc hor vI keI Coty moty klMzr hn aqy hr iksy klMzr muqfibk nvF sfl hr mhIny hI cVHdf qy AuWqrdf rihMdf hY. klMzr mnuwK dy imwQy hoey hn  aqy ieh smF mfpx dI iek ivDI qoN vwD hor kuJ nhIN hn.

          dunIaF df hr klMzr hI bhuq vfr adlf-bdlI dy dOr ivcoN dI gujLrdf irhf hY ikAuNik kudrq iehnF klMzrF dI muQfj nhIN hY. kudrq nMU bfrIkI nfl mfpx dI iewCf kfrn hI mnuwK afpxy bxfey hoey klMzrF dI kfx smyN smyN kwZdf rihMdf hY aqy iehnF nMU kudrq dy hfx dy rwKx dI koisLsL krdf hY. iehI kfrn hY ik Bgvfn eIsf dy nfm `qy sLurU hoieaf ieh klMzr hux 1 jnvrI qoN sLurU huMdf hY jd ik eIsf df jnm 25 dsMbr nMU mnfieaf jfdf hY. ieh vI Xfd rwiKaf jfxf cfhIdf hY ik eIsfeI afrQozks crc vwKrI ikRsims mnfAuNdf hY jo ik ajy afAux vflI hY.

          sfl dI hoNd DrqI dI sUrjI pRIkrmf nfl juVI hoeI hY aqy DrqI Aus smyN vI sUrj dI pRIkrmf krdI sI jd mnuwK ny koeI klMzr ajy iejfd nhIN sI kIqf aqy Aus smyN vI krdI sI jd klMzrF nMU eIjfd krn vflf mnuwK ajy Kud afp  DrqI `qy pRgt nhIN sI hoieaf.

          ies dysL ivwc pRcwlq eIsfeI nvyN sfl nMU mnfAux `qy sLONkI nMU koeI ieqrfjL nhIN hY pr ies nMU isK Dfrimk rMgq dyxf sLONkI dI smJ nhIN pYNdf. jnvrI 1 nMU nvF sfl mnfAux vfly hor do mhIny qwk iek hor nvyN sfl leI lokF nMU avfjLF mfr rhy hoxgy.

          sLONkI nMU ieh vI pqf lwgf hY ik igxqI dy kuJ ivakqIaF ny iek gurdvfry ivwc ies kiQq nvyN sfl `qy Kfilsqfn dy nfhry vI mfry hn. sLONkI nMU pqf ieh vI lwgf hY ik ies mOky gur asQfn `qy hor bfxIaF dy nfl nfl jpujI sfihb df vI pfT kIqf igaf aqy hyT ilKIaF pMkqIaF ies bfxI df ihwsf hn:

       kvxu su vylf vKqu kvxu kvx iQiq kvx vfru.. kvix is ruqI mfhu kvxu ijqu hoaf afkfru.. vyl n pfieaf pMzqI ij hovY lyKu purfxu.. vKqu n pfieE kfidaf ij ilKin lyKu kurfxu.. iQiq vfru nf jogI jfxY ruiq mfhu nf koeI.. jf krqf isrTI kAu sfjy afpy jfxY soeI.. -pMnf 4

          pRfikrqI df afkfr kd hoieaf aqy sfl bxfAux vflI DrqI ny sUrj dI pRIkrmf kd sLurU kIqI ieh qF krqf afp hI jfxdf hY. pr iehnF pMkqIaF df jfp krn vfly ikqy krqy qoN awgy qF nhIN inkl gey?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #486, jnvrI 02-2009

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here