www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

pwqrkfrI qoN ZfzI klf vwl vI moVf kwitaf jf skdf hY!

          globl vfrimMg df sfry sMsfr ivwc bhuuq rOlf ipaf hoieaf hY. isafsqdfnF df qF kMm hI isafsq krnf huMdf hY pr hux qF iviganIaF ivwc vI iek aYsf vfrg pYdf ho igaf hY jo globl vfrimMg dy nfm `qy isafsq krdf hY. kopnhygn ivwc hoeI vfqfvrx sbMDI isKr vfrqf qoN keI mhIny pihlF hI “isafsI ivigafnIaF” ny qrF qrF dIaF rportF lIk jF opRkfsLq krnIaF sLurU kr idwqIaF sn ijhnF ivwc kiQq “globl vfrimMg” nMU bhuq vDf ky pysL kIqf jf irhf sI. ies sfijsL bfry  pRYs ivwc bhuq sfrIaF rportF vI pRkfsL hoeIaF hn.

          dunIaF Br dy isafsI afgU jd vfqfvrx bfry ivcfrF kr rhy sn qF AuhnF `qy dbfE vDfAux vfsqy hjLfrF lok XUrp dI KUbsUrq sLihr kopnhygn ivwc puils nMU vKq pfeI KVy sn. mujLhfry keI vfr ihMsk rUp vI Dfrdy rhy sn. isKr vfrqf keI vfr tutdI tutdI bcI sI aqy aMq nMU iek aYsf smJOqf kr ilaf igaf sI ijs df hr koeI dysL vwK vwK viKafn krdf hY. hr dysL ny dfavf kIqf hY ik Auh kiQq globl vfrimMg nMU 2 izgrI qwk vDx qoN hyT hwT rwKx vfsqy Xqn krygf. pr iksy ny ieh nhIN dwisaf ik ipCly 100 jF 200 sfl ivwc ‘globl vfrimMg’ jF DrqI df qfpmn ikMnf viDaf hY?

          kopnhygn dI isKr kfnPrMs ajy Kqm hI hoeI sI aqy amrIkf dy pRDfn Ebfmf msF ajy vfisLMgn hI puwjy sn ik amrIkf dy pUrbI qwt `qy BfrI brPIlf qUPfn af igaf ijs nfl do idn hvfeI tRyiPk ivwc vI ivGn ipaf aqy sVkI afvfjfeI vI Twp ho ky rih geI. dsMbr dy awD ivwc eynf vwzf brPIlf qUPLfn amrIkf dy pUrbI qwt `qy ipCly 60 sfl nhIN sI afieaf. ies qUPfn ivwc keI amrIkI sLihrI mfry vI gey hn.

          amrIkf hI nhIN XUrp ivwc vI mOsm ny afpxf sLIq pwK ivKfieaf hY aqy lMdn qoN rUs dI rfjDfnI mfsko qwk agyqI sLIq lihr ny jnjIvn Twp kIqf hY. sVkI aqy hvfeI afvfjfeI ivwc rukvtF afeIaF aqy XUro ryl syvf rwd kr idwqI geI. awjy qwk XUrp dy keI dysL ies brPIly qUPLfn df asr qoN pIVHq hn. KLbrF muqfibk XUrp ivwc 100 dy krIb lok ies brPIly qUPLfn ivwc mfry vI gey hn.

          AuWqrI Bfrq ivwc vI sLIq lihr ny pMjfb smyq keI rfjF nMU Gyr ilaf hY aqy doafby dy ksby afdmpr ivwc qfpmn somvfr nMU jLIro izgrI qwk hyT izg ipaf sI.

          sLONkI jfnxf cfhuMdf hY ik kI ieh vI ‘globl vfrimMg’ df asr hY? EntyrIE dy lok jfxdy hn ik iehnF grmIaF ivwc grmI df mOsm qF sUby ivwc afieaf hI nhIN sI. kI ies nMU globl vfrimMg afiKaf jfvy jF globl kUilMg afiKaf jfvy?

          mOsm ivwc qbdIlI dy nfm `qy isafsq Kyzx nfloN pRdUsLx vwl iDafn idwqy jfx dI loV hY jo ik DrqI nMU plIq kr irhf hY. kfrbn zfeI-aksfeIz dy KLqry nMU vDf cVf ky pysL krn nfloN pRdUsLx vwl iDafn idwqf jfvy qF lokF dy kuJ smJ af jfvygI. globl vfrimMg huMdI hovy jF nf huMdI hovy pr ieh iek swc hY ik DrqI, hvf aqy pfxI dy sroqF ivwc mnuwK dIaF glqIaF kfrn pRdUsLx PYl irhf hY ijs nMU roky jfx dI looV hY.

          kiQq globl vfrimMg nMU rokx vfsqy kuJ pihlF hI amIr lok hor arbF pqI bx skdy hn ijs qrF afriQk mMdvfVy nMU dUr krn vfsqy vwzIaF kMpnIaF dy mflk srkfrI KLjLfny luwt rhy hn eysy qrF globl vfrimMg dy nfm `qy vI srkfrI KLjLfinaF dy mUMh kuJ vwzy vpfrk adfiraF vfsqy Kohly jf skdy hn. globl vfrimMg nMU luwt df sfDn bxf ky vrqx vfilaF qoN bcx dI loV hY.

 

pwqrkfrI qoN moVf kwtxf[[[!

          idwlI vflf jrnYl isMG nfm df ‘juwqImfr’ pwqrkfr awjkwl torFto afieaf hoieaf hY aqy vwKvfdI sur rwKx vflf mIzIaf Aus nMU prmot krn ivwc awzI cotI df jLor lgf irhf hY. bIqy idnIN iewk ryzIE vfly BfeI ny Aus dI eynI isPLq kIqI ik sLONkI vfsqy XkIn krnf musLkl ho igaf. host df kihxf sI ik jrnYl isMG ny iswKF df mslf bhuq sucwjy ZMg nfl AuTfieaf hY ijs df bhuq asr hoieaf hY. jy iksy dy juwqI mfrnf sucwjf ZMg hY qF iPr jrnYl isMG jF sbMDq host nMU ieh gwl muwK Dfrf dy mIzIey sfhmxy vI kihxI cfhIdI hY. kdy ieh afKxf ik mMqv shI sI pr qrIkf glq sI aqy kdy ieh afKxf ky shI smyN ilaf igaf shI PYslf sI afpf ivroDI stytmYNtF hn.

          jrnYl isMG ny Kud vI iek ryzIE `qy jo kuJ afiKaf hY Aus qoN ieh Jlk pYNdI hY ik Aus dy ivcfr ivdysLI KfilsqfnIaF nfl imdy juldy hI hn jd ik juwqI mfrn qoN pihlF Aus ny kdy ies iksm dy ivcfr pRgt nhIN sn kIqy. kI ies qoN ieh smiJaf jfvy ik Auh ivdysL af ky juwqI mfrn dI Gtnf nMU kYsL krvfAux dI iewCf nfl ajyhf kr irhf hY?

          jrnYl isMG ny afpxI ikqfb dIaF vI bhuq isPLqF kIqIaF hn aqy ies nMU iek ajyhf zfkUmYNt dwisaf hY ijs dI bhuq Gft sI. ieh zfkUmYNt hux ieiqhfs ivwc rYPrYNs vjoN vriqaf jfvygf. AuNJ sLONkI jfxdf ik jo kMm “hUa afr igltI” nfm df ikqfbcf ilKx vfilaF ny kuJ mhIinaF ivwc hI kr ivKfieaf sI Auh awj qwk hor koeI nhIN kr sikaF BfvyN ies ivsLy `qy bhuq kuJ iliKaf jf cuwkf hY. Auh swjx qF afpxf ikqfbcf vycx vfsqy idwlI qoN jlMDr qwk vI nhIN sn gey ivdysLF dy gyVy mfrny qF bhuq dUr dI gwl hY. iPr vI jd koeI ivakqI jF adfrf 1985 dIaF GtnfvF df ijLkr krdf hY qF swB qoN vwD hvflf “hUa afr igltI” ikqfbcy df hI idwqf jFdf hY.

          jrnYl isMG sfl 2009 ivwc ivdysLF dy keI gyVf mfr cuwkf hY. sLONkI qF sfl 2009 ivwc eynI vfr torFto zfAUn tfAUn nhIN igaf ijMnI vfr jrnYl isMG ivdysLF dy cwkr lgf  cwukf hY. jrnYl isMG dI ikqfb dI ivkrI vI coKI ho rhI dwsI jf rhI hY. sLONkI df iek sfihqkfr imwqr dwsdf sI ik pMjfbI dIaF ikqfbF dy pfTk bhuq Gwt hn aqy ijs ikqfb dI do hjLfr kfpI ivk jfvy Auh ikqfb kfmXfb smJI jFdI hY. suwK nfl jrnYl isMG dI ikqfb dI do hjLfr qoN vwD kfpI qF torFto ivwc hI ivk geI hY jF eynI ikqfb dy blk afrzr iml gey hn. torFto qoN inAUXfrk dy rsqy kYlIPornIaf qoN vYnkUvr huMdy hoey jy astrylIaf df gyVf lgf ky XUrp huMdy hoey lMdn phuMc jfeIey qF rsqy ivwc iswKF dI coKI vwsoN hY. ivdysLF dy 10% gurdvfry vI 500 - 500 ikqfb d afrzr dyx lwg pYx qF gwl bhuq dUr inkl jfvygI. hux qwk pIVHq iswK pirvfrF dI mdd bhuq Gwt hoeI hY aqy ieho suxdy af rhy hF ik AuhnF dy nfm `qy iekwTI kIqI mfieaf df 5% vI kdy AuhnF qwk puwijaf nhIN hY. jrnYl isMG jI qF ikqfb hI vyc rhy hn pIVHqF dy nfm `qy PMz iekwTf nhIN kr rhy pr AuhnF dy dwsx muqfibk AuhnF dy idwl ivwc pIVHqF vfsqy bhuq drd hY. sONkI nMU afs hY ik ies ikqfb dI ivkrI qoN hox vflI afmdn df vwzf ihwsf Auh ies drd dy ielfj vfsqy jLrUr KLrcxgy. ies leI sLONkI apIl krygf ik iswK ies ikqfb dI iek iek kfpI jLrUr KrIdx. nf vI pVHnI hovy qF vI ies nMU KrId ky Gr ivwc ieh ieiqhfsk dsqfvyjL jLrUr rwKx. jy jrnYl isMG hurF afmdn ivwcoN pIVHqF dI mdd kr idwqI qF ieh “nfly puMn nfly PlIaF” vflI gwl hovygI.

          jrnYl isMG hurIN ijs pRogrfm `qy afey hoey sn Aus dy iek sYsLn ivwc ilbrl afgU bfb rya vI bulfry sn. sLONkI nMU pqf lwgf hY ik jnfb bfb rya ny afpxI spIc ivwc iswKF dIaF isPLqF dy bhuq puwl bMnx ipwCoN ieh svfl KVf kr idwqf ik iswK isvl rfeIts dI gwl vwKry qOr `qy ikAuN? bfb rya muqfibk isvl rfeIt qF sfrI mfnvqf dy sFJy hn ies leI vwKry vwKry isvl rfeIts dI gwl krnf jF isvl rfeIts nMU Dfrimk rMgq dy ky pysL krnf glLq hY. pRbMDk aqy jrnYl isMG hurIN ies bfry kI socdy hn ies bfry sLONkI nMU AuhnF dy pRqIkrm dI AuzIk hY.

          sLONkI df iewk imwqr iek idn iek gurdvfry igaf hoieaf sI ijwQy jrnYl isMG hurF ny BfsLx idwqf sI. imwqr jI ny dwisaf sI ik jrnYl isMG hurF dI avfjL ivwc AuhnF dI ipClI torFto PyrI nfloN kuJ grmI vDyry sI. imwqr jI muqfibk jrYnl isMG hurF dI avfjL ivwc ZfzIaF vflI  qrjL mihsUs ho rhI sI. jrnYl isMG hurF nMU iswK kwtVpMQI aglIaF coxF ivwc itkt vI afPr kr skdy hn ies leI avfjL ivwc af rhI ieh qbdIlI bhuq kMm af skdI hY. pwqrkfrI qoN ZfzI aqy isafsI klf vwl vI moVf kwitaf jf skdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


BrUx hwiqaf df klMk pMjfb dy mwQy `qy kd qwk icpikaf rhygf?

 

          BrUx hwiqaf Kfs kr mfdf BrUx hwiqaf df AuqrI Bfrq ivwc icrF qoN bolbflf hY. mfhrF vloN ies dy bhuq kfrn dwsy jFdy hn ijhnF ivwc dfj dhyj pRmuwK dwisaf jFdf hY.  ‘sO hwQ rwsf `qy isry `qy gMZ’, kfrn kuJ vI hox BrUx hwiqaf jfiejL nhIN hY aqy ies df mukMml Kfqmf kIqf jfxf cfhIdf hY.

          ipCly idnIN BrUx hwiqaf bfry kuJ aMkVy jfrI kIqy gey hn ijhnF muqfibk bIqy iqMn sflF ivc BrUx hwiqaf leI drj mfmilaF dI sUcI ivc pMjfb sB qoN AuWpr hY. ies smyN dOrfn dysL ivc BrUx hwiqaf dy 294 mfmly drj kIqy gey hn. aprfDF df irkfrz rwKx vflI sMsQf nYsLnl krfeIm irkfrz ibAUro vloN jfrI aMkiVaF muqfibk ies smyN dOrfn pMjfb ivc BrUx hwiqaf dy sB qoN vwD 81 mfmly drj kIqy gey jdik rfjsQfn ivc ienHF dI igxqI 51 sI. mwD pRdysL ivc 21, hirafxf `c 18 aqy CqIsgVH ivc 24 mfmly drj kIqy gey hn.

          Bfrq dy ishq rfj mMqrI idnysL iqRvydI muqfibk rfjsQfn ivc BrUx hwiqaf dy mfmilaF dI igxqI hOlI-hOlI Gt rhI hY. AuQy 2006 ivc 25, 2007 `c 16 aqy 2008 ivc isrPL 10 mfmly drj kIqy gey hn. eysy qrF kOmI rfjDfnI idwlI ivc 2006 ivc 7, 2007 `c cfr aqy 2008 ivc isrP do mfmly drj kIqy gey.  hr sUJ rwKx vflf ivakqI jfxdf hY ik drj kIqy gey mfmly asl mfmilaF df  hvf ku Br hI hn. asl ivwc dysL ivwc BrUx hwiqaf Kfskr mfdf BrUx hwiqaf iek bhuq vwzI smwisaf hY jo nr aqy mfdf df qvfjLun ivgfV rhI hY.

          ies sfl dy pihly awD ivwc ieh pRcfr bhuq jLorsLor nfl kIqf igaf sI ik pMjfb `qy kuVImfr df klMk iksy sfijsL hyT miVHaf jf irhf hY. zfktr hrisLdr kOr ny qF ieh vI afiKaf sI ik pMjfb kuVImfrF df mohrI nhIN hY. bIbI ny ieh gwl jnyvf ivwc rfsLtrsMG dI iek kfnPrMs ivwc afKI sI aqy afKI vI pMjfbI ivwc sI. iswK kwtVpMQIaF ny zfktr hrisLMdr kOr dI bwly bwly dI muihMm hI ivwZ idwqI sI pr ieh gwl sLONkI dI smJ qoN bfhr sI ik bwly bwly iks vfsqy kIqI jf rhI sI? kI ieh afKx nfl ik pMjfb  kuVImfrF df mohrI sUbf nhIN hY, pMjfb kuVImfr mukq ho igaf sI? kI iksy hor sUby nfloN rqf ku Gwt kuVImfr hoxf isPLq vflI gwl smJI jfxI cfhIdI hY?

          aMkVy vI keI vfr bhuq guMJldfr huMdy hn jo afm lokF dI smJ ivwc afsfnI nfl nhIN af skdy. jy koeI afKy ik EntyrIE ivwc Plfxy sfl ivwc 100 kql hoey hn aqy bIsI sUby ivwc Esy sfl ivwc 90 kql hoey hn. qy ies df arQ ieh kwiZaf jfvy ik EntyrIE kqlF ivwc mUhrI hY aqy bIsI sUby vfly afKx ky Auh EntyrIE nfloN kqlF dy mfmly ivwc cMgy hn qF ieh korf JUT hovygf. Auprokq aMkiVaF muqfibk EntyrIE kql dy mfmilaF ivwc 10 kqlF nfl awgy jLrUr hY pr ikAuNik ies sUby dI abfdI bIsI sUby nfloN keI guxf vwD hY ies leI abfdI dy ilhfjL nfl EntyrIE kqlF dy mfmly ivwc bIsI sUby nfloN vDIaf aqy surwiKaq igixaF jfxf cfhIdf hY.  Auprokq aMk PrjLI hI hn qFik gwl smJ ivwc af sky.

          eysy qrF jy pMjfb ivwc 100 BrUx hwiqafvF hox aqy rfjsQfn ivwc 120 ho jfx qwd vI pMjfb nMU rfjsQfn nfloN mohrI mMinaF jfvygf ikAuNik abfdI dy ilhfjL nfl pMjfb BrUx hwiqafvF ivwc awgy inkl jfvygf. aMkiVaF dy mfmly ivwc vfl dI Kwl lfhux nfloN tIcf BrUx hwiqaf nMU jVoN puwtx df hoxf cfhIdf hY iksy hor qoN do aMk ipwCy ho jfx nfl KusL ho ky bYT jfxf shI nhIN hovygf.

          sLONkI ies gwloN vI bhuq hYrfn huMdf hY jd kuJ lok ieh dfavy krdy hn ik pMjfb ivwc aqy iswKI ivwc aOrq nMU brfbfr df drjf pRfpq hY. gwlINbfqIN pRfpq ho skdf hY aqy gurbfxI dIaF kuJ qukF df hvflf dy ky vI ajyhf dfavf kIqf jf skdf hY pr aslIaq ies dy aYn Elt hY. ajyhy dfavy krn vfly buwDIjIvIaF nMU cfhIdf hY ik aslIaq jfnx vfsqy Auh pMjfb dy iksy bws awgy, rylvy stysLn jF kflj dy bfhr iek gyVf lf afAux. nOjvfn lVkIaF dI jo dur dsLf pMjfb ivwc nOjvfn lVikaF vloN kIqI jFdI hY Aus nMU vyK ky lVkI df bfp bnx df ikafs krn nfl vI kMbxI iCV jFdI hY. vyK ky ieMJ jfpdf hY pMjfb dy lok afpxy puwqF nMU bygfinaF dIaF DIaF dI pwq luwtx vfsqy hI jvfn krdy hn. sLfied hI dunIaF dy iksy hor swiBafcfr ivwc nOjvfn lVkIaF nMU pYr pYr `qy byjLq krn vfly ieMJ hrl hrl krdy qury iPrdy hoxgy ijvyN pMjfb ivwc qury iPrdy hn. iswKI asUlF df ikMnf ku pflx kIqf jFdf hY ies df aMdfjLf afpxI nOjvfn DI nMU nfl lY ky pMjfb dy do ku sLihrF df pbilk bws ivwc gyVf lfAux nfl sihjy hI ho skdf hY. vfhgf bfrzr dy Es pfr sLfied hflq eynI mfVI nf hovy ijMny ies pfr hY.

          gurbfxI dIaF qukF df hvflf dy ky brfbrqf df hokf dyx vfilaF nMU aslIaq vwl iDafn dyxf cfhIdf hY qd hI hflq ivwc koeI suDfr ho skygf.

 

inXm ibn lfidn ny bxfey?

          sLONkI df iek imwqr mhInf ku Br dIaF CuwtIaF kwt ky muiVaf hY ijs dOrfn Es ny hvfeI jhfjLF dy KUb hUty ley hn. ivdysLI “izAUtI PrI” qoN Auh sLONkI vfsqy iek rMm dI boql vI muVdf hoieaf lY afieaf sI ijs df sLONkI Es nfl bYT ky afnMd vI mfx cuwkf hY. prq ky ijs idn Es ny sLONkI nMU rMm dI boql df dwisaf qF sLONkI Es vfsqy afpxy vloN iek qoaPLf lY ky jf Qmikaf. brYNptn ivwc siQq “ikMg qMdUrI” dI qMdUrI mwCI aqy Auh vI “rUts kfr rYNtl” vfly PfrmUly nfl bxI hoeI srIr dy keI ivMg-vlL kwZ sutdI hY. rMm dy do pYg ies mwCI nfl “sony qy suhfgy” vflf kMm krdy hn. bhuqI KusLI ies gwl dI sI ik sLONkI kol Gr df zrfievr sI ijs kfrn “rfeIz” vflI puils df vI koeI zr nhIN sI. sLONkx afpxI mhIny bfad prqI shylI nfl gwpF, jlybIaF aqy smoisaF nfl iZwz Br ky bhuq KusL sI.

          sLONkI dy imwqr ny hvfeI sPr dy keI qjrby sFJI kIqy ijhnF ivwc do sLONkI afpxy pfTkF nfl sFJy krny cfhygf. imwqr jI ny dwisaf ik iek sYktr ivwc Es ny iek ajyhy pirvfr nfl hvfeI sPr kIqf ijs dy 6 ivakqI Es PlfeIt ivwc sn. ieh pirvfr gujrfqI jF mfrvfgVI jfpdf sI. nOjvfn joVy dIaF do skUl dI Emr dIaF bwcIaF sn aqy do ibrD mF bfp sn. ieh ikafsxf musLkl sI ik ibrD mF bfp mrd dy sn jF pqnI dy sn ikAuNik joVf AuhnF dI syvf ivwc brfbr Auqsuk njLr af irhf sI.  ibrD mF bfp nMU ibjLnYs klfs dI vwzI kursI vflI itkt lY ky jhfjL dI ibjLnYs klfs ivwc ibTfieaf igaf sI jd ik nOjvfn joVf aqy dovyN bwcIaF afp eIkfnmI klfs `c afm lokF vflIaF sItF `qy bYTy sn. sIt bYlt lgfAux, vfsLrUm jfx aqy Kfxf Kuafx vfsqy nOjvfn joVf afp ibrD mF bfp dI mdd leI jFdf sI. sLONkI df imwqr, mF bfp dI rsqy ivwc syvf aqy AuhnF nMU ibjLnYs klfs dI mihMgI sIt `qy ibTf ky lY jfx vfly joVy qoN bhuq pRBfvq sI.

          rMm dy qIjy gyVy mOky sLONkI dy imwqr df svfl sI, “afpxy nfl kI bxygf”? sLONkI df juvfb sI EhI bxygf jo kudrq nMU mnjLUr hovygf. swcmuwc hI Auh mF bfp aqy pirvfr iek KusL iksmq pirvfr sI.

          dunIaF dy eyarportF `qy sKLqI hr pfsy vyKx nMU imldI hY. skYnr ies iksm dy lgfey jf rhy hn jo surwiKaf vfsqy ies dy ivc dI lMGx vfly nMU tIvI skrIn `qy alP nMgf ivKf idMdy hn. pfxI dI boql qwk aMdr nhIN jfx idwqI jFdI. tUQ pyst aqy aqr Plyl dIaF sLIsLIaF XfqrIaF qoN kZvf leIaF jFdIaF hn.

          sLONkI df imwqr iek hvfeI sYktr ivwc ajyhI PlfeIt df XfqrI bixaF jo rsqy ivwc iek hvfeI awzy `qy kuJ smF rukdI hY aqy Dur jfx vflf hr XfqrI lwqF isDIaF krn vfsqy jhfjL ivwcoN cfhy qF bfhr vI inkl skdf hY aqy cfhy qF GMtf ku Br aMdr vI bYT skdf hY. pr bfhr jfx vfly XfqrI nMU afpxf hYNz bYg nfl lY ky jfxf pYNdf hY.

          sLONkI df imwqr Dur df suafr sI aqy Aus ny KVy jhfjL ivcoN awDf ku GMtf bfhr inklx df mMn bxf ilaf.  jd Auh AuT ky jhfjL dy drvfjLy vwl viDaf qF amly dy iek mYNbr ny Aus nMU KflI hwQ inkldf vyK ky ieh puwC ilaf ik qyrf hYNz bYWg ikwQy hY? imqwr ny jhfjL dy rKLny vwl iesLfrf kIqf qF amly dy mYNbr ny bfhr jfx vfsqy bYg nfl lY jfx vfsqy afiKaf. imwqr jI ny 15-20 imMt ivwc muV afAux dI gwl afKI pr amly ny ies dI afigaf nf idwqI. amly df kihxf sI ik bfhr jfxf hY qF afpxf bYg nfl lY jfE nhI qF aMdr bYTy rho.       

          imwqr jI nMU nfKusL vyK ky amly dy mYNbr ny ikhf, “BwdrpursLf ieh surwiKaf inXm mYN nhIN bxfey iehnF nMU bxfAux vflf qF Esfmf ibn lfidn hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 536, dsMbr 18-2009

 


mjLhb hI qo isKfqf hY afps myN vYr rKnf?

          awj pfiksqfn inwq hI lhU-lUhfx ho irhf hY. koeI hI aYsf idn jFdf hY jd iksy nf iksy sLihr ivwc adfqmGfqI bMb Dmfkf jF Dmfky nf hox. lokF nMU surwiKaf dyx vfly adfry POj aqy puils dy iTkfxy vI afqmGfqI hmlfvrF qoN surwiKaq nhIN hn afm sLihrIaF aqy glIaF bfjLfrF df surwiKaq hoxf qF bhuq dUr dI gwl hY. qfkqvr POj dy hYWzkuatr aqy dysL dI rfjDfnI vI afqmGfqI dihsLqgrdF dI mfr hyT af cuwky hn. hor qF hor hux qF rwb dy Gr vjoN jfxIaF jFdIaF msijdF aqy iehnF ivwc iebfdq krn vfly nmfjLI vI afqmGfqIaF dy byrihm insLny `qy hn aqy sYNkVy jfnF gvf cuwky hn. msijdF Es mjhb dIaF iebfdqgfhF hn ijs qoN pRyrq ho ky aqy ijs dI rfKI vfsqy ieslfimk kwtVpMQI kiQq qOr `qy isr qlI `qy rwK ky kurbfnIaF kr rhy hn. jo kMm Auh krn df qhweIaf kr ky qury hn asl ivwc kr swB kuJ Es dy Elt hI rhy hn. kI msijdF `qy afqmGfqI hmly krky Auh ieslfm dI rfKI kr rhy hn jF ieslfm  dIaF jVF kwt rhy hn? ies df aMdfjLf afm afdmI qF Jwt lgf skdf hY pr iesmfimk kwtVpMQIaF vfsqy oies svfl eynf sfdf nhIN hY. AuhnF dy qrk `qy dusLmxI dI Bfvnf aqy kwtVvfd BfrU ho cuwkf hY. AuhnF nMU msijdF `qy afqmGfqI hmly vI ieslfm vfsqy kurbfnI jfpdy hn.

          pfiksqfn ijs ny ieh ieslfimk kwtVvfd amrIkf dI mdd nfl aPLgfinsqfn ivwcoN rUs nMU BjfAux vfsqy pYdf kIqf sI aqy iPr aPLgfinsqfn `qy kbjLf krn leI vriqaf sI qy nfl hI Bfrq iKlfPL kfrvfeIaF krvfAux vfsqy lgfqfr vrqdf af irhf hY. hux jd pfiksqfn Kud ies qoN pIVHq hY qF afpxI qfkqvr POj qy eyarPors iehnF nMU mfrn vfsqy vrq irhf hY.  pfiksqfn ajyhf pihlf dysL bx igaf hY jo ieslfimk huMdf hoieaf ieslfimk lVfkUaF iKlfPL POj dI qfkq tYNkF aqy bMbfr hvfeI jhfjLF smyq vrq irhf hY. amrIkf ajy vI pfiksqfn dy aYksLn qoN sMqusLn nhIN hY aqy afpxIaF POjI kfrvfeIaF pfik dy Dur aMdr qwk vDfAux dI cyqfvnI dy cuwkf hY. amrIkf nMU iglLf hY ik pfiksqfn AuhnF dihsLqgrdF iKlfPL qF kfrvfeI kr irhf hY jo pfiksqfn dI sur nfl sur nhIN rlLf rhy pr AuhnF dihsLqgrdF dI ajy vI hmfieq kr irhf hY jo aPLgfinsqfn ivwc amrIkf nfl lV rhy hn aqy Bfrq ivwc vI dihsLqI krvfeIaF kr rhy hn.

          pfiksqfn vfr vfr qobf kr irhf hY ik pfik ieslfimk dihsLqgrdF dI mdd nhIN kr irhf sgoN ies qoN pIVHq hY pr sMsfr ieh gwl mMnx vfsqy iqafr nhIN hY. jd kdy vI dunIaF dy iksy kony ivwc dihsLqI kfrvfeI huMdI hY qF ies dy qfr pfiksqfn nfl hI juVdy hn ijs kfrn dunIaF pfiksqfn `qy Brosf krn vfsqy iqafr nhIN hY. swp nMU duwD ipafAux dI khfvq awj pfik `qy pUrI qrF lfgU huMdI hY. qfilbfn kwtVpMQIaF dI smwisaf nMU pfsy rwK ky vyiKaf jfvy qF muslmfnF dy ies Kfils dysL ivwc suMnI muslmfnF dI mjfrtI hY ijhnF dI  sLIaf aqy aihmdIaf BfeIcfry nfl KVkdI rihMdI hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik ieslfm mjhb dI sFJI qMd vI iehnF ivwc ipafr dI kVI df kMm nhIN krdI.

          Bfrq ivwc kwtVpMQI mhjbI lVfeI Bfrq aqy Bfrq dy lokF vfsqy bhuq mfrU sfbq ho rhI hY. ies mhjLbI lVfeI kfrn dysL ivwc dMgy Psfd huMdy hn, bMd huMdy hn, sfVPUk huMdI hY aqy bygunfh sLihrI mOq dy Gft Auqfry jFdy hn. Bfrq ivwc mjLhb df rol nPLrq PYlfAux vflf hY AuNJ hr mjLhb hI ieh dfavy Tok vjf ky krdf hY ik Auh iensfnI ipafr nMU pRxfey hoey hn.

          bIqy hPqy luiDafxf `c  nUrmihl vfly suafmI afsLUqosL dI sMsQf vloN afpxf Dfrimk smfgm rwiKaf igaf sI ijs df kuJ kwtVpMQI isK ivroD kr rhy hn. ivroD df kfrn ieh dwisaf jf oirhf hY ik afsLUqosL iswK Drm dy iKlfPL boldf hY aqy gurUaF df inrdfdr krdf hY jF Aus ny ajyhf kIqf hY. afsLUqosL dI sMsQf   ies qoN ienkfr krdI hY aqy iek bulfrf ieh vI afK cuwkf hY ik AuhnF afpxf iltrycr iswKF dy qKLqF nMU 2002 ivwc Byijaf sI qF ik ies df sMBfvI ieqrfjLXog aMsL AuhnF nMU dws idwqf jfvy aqy Auh ies ivwc qbdIlI kr lYx. afsLUqosL dI sMsQf dy suafmI prmfnMd ny qF ieh vI ikhf hY ik 6 mhIny bafd ies bfry iswK Dfrimk afgUaF nMU Xfd vI krvfieaf igaf sI pr ajy qwk AuhnF nMU ies bfry koeI juvfb hI nhIN imilaf. jy ieh swc hY qf ies df juvfb ijLMmyvfr ivakqIaF nMU dyxf cfhIdf hY.

          dfavy muqfibk smfgm afsLUqosL df vI Dfrimk sI aqy dUjy pfsy afsLUqosL df smfgm rokx vfsqy jo iDrF iekwTIaF hoeIaF sn dfavf AuhnF df vI Drm dI rfKI krnf hI sI. ies mOky afsLUqosL df smfgm rokx dI koisLsL krn vflI iDr ieh dfavf krdI hY ik Auh sLFqIpUrn ros ivKfvf kr rhy sn aqy puils ny ibnF BVkfht dy AuhnF `qy golIaF clfeIaF hn. puils vloN golIaF clfAux dI kfrvfeI byloVI jfpdI hY jdik eynI ku BIV nMU hor sfDnF rfhIN kfbU kIqf jf skdf sI. pr nMgIaF qlvfrF nfl kI koeI mujLfhrf sLFqIpUrn ho skdf hY? ieh iek ajyhf svfl hY ijs df juvfb sbMDq iDr nfloN dUjI iDr aqy inrpwK soc rwK vfilaF df  bhuq vwKrf hY. pqf nMgIaF qlvfrF vfilaF nMU vI sI aqy puils nMU vI sI ik keI idnF qoN mjLhbI rMgq dy ky qlK mhOl isrijaf jf irhf hY aqy ihMsf ho skdI hY pr ies nMU rokx vfsqy koisLsL iksy ny vI nhIN kIqI.

          ihMsf qoN bfad afsLUqosL df smfgm rokx vflI iDr afsps ivwc pftoDfV ho geI jfpdI hY. vwK vwK DVy jo afsLUqosL dy ivroD ivwc iekwTy sn hux iek dUjy `qy ivkfAU hox df ieljLfm lgf rhy hn. koeI aglI mIitMg iksy qrIk nMU kr irhf hY aqy koeI iksy hor qrIk nMU kr irhf hY. syvf sfrIaF iDrF hI Drm dI krn dy dfavy kr rhIaF hn pr rsqy tkrfE vfly hn. subfeI kFgrs dy kuJ afgUaF ny vI afpxI isafsI rotIaF luiDafxf kFz dI awg `qy sykIaF hn. AuhnF afpxy Kfs dosqF, idwlI dy kuJ  iswK afgUaF hwQ ies icMgfrI nMU BFbV bxfAux vfsqy kfPLI pYtrol Byijaf hY. gwl Auh aglIaF sLRomxI kmytI coxF ivwc dKLl aMdfjLI dI vI bhuq Kuwl ky kr rhy hn. 1984 vfly kFz qoN pihlF vflIaF glqIaF kFgrs dy kuJ afgU bhuq mfx nfl duhrf rhy hn aqy kFgrs dI kyNdrI lIzrisLp awKF mIc ky bYTI hoeI hY. iswK kwtVpMQIaF nfl kuJ subfeI kFgrsI afgUaF dI sFJ hux lukI hoeI nhIN hY.

          AuDr gihry ivvfd ivwc iGry rfgI drsLn isMG ny luiDafxf kFz df iek vwKrf pwK pysL kr idwqf hY. rfgI ny afpxy iek ibafn ivwc luiDaxf kFz bfry ikhf hY ik  “ieh rfsLtrI sMG dy ivMg df smfgm sI qy rokx vfly vI sMG dy hI cyly bflVy sn.” rfgI ny awgy hor ikhf hY, “Auh qF ies swB kwuJ df afr[ aYs[ aYs nfl sOdf krI bYTy hn qy Aus sOdy aDIn hI awj iPr afsLUqosL sfD nUM pMjfb dy kyNdr ivc smfgm krn dI iejfjLq idqI geI aqy afr[ aYs[ aYs[ nUM KLusL krn leI iswKF dy KLUn df ipaflf Br ky pysL kIqf igaf hY. iek pfsy, gurU zMmI aqy gurU DRohI afsLUqosL sfD nUM smfgm dI iejfjLq idqI aqy dUjy pfsy isafsI sLkqI dy hwQ-Toky gurU zMmI aqy gurU DRohI sfD toly nUM rokx bhfny KVf kr ilaf qfik ies GwlUGfry ivc dohF ivcoN koeI cmky, Auh iswKI isDFq df mlIamyt krn vflf hI hovy. ieh hY iek do mUMhI cfl ijs qoN kOm nUM sucyq rih ky ies jLulm nfl twkr lYx dI loV hY.”

          rfgI drsLn isMG dy ies ibafn ny pfxI hor gMDlf kr idwqf hY. hflq ieh bx geI hY ik iswKF dI Dfrimk lIzrisLp vI afps ivwc kuwkVF vFg lV rhI hY. aYsI lIzrisLp qoN lokF nMU kI afs ho skdI hY. rfgI drsLn isMG Es akfl qKLq qo bfgI ho igaf hY ijs df Auh Kud jQydfr rih cuwkf hY. AuDr pMj jQydfr rfgI nMU qnKfhIaf GoisLq kr cuwky hn aqy rfgI dy smrQk AuhnF nMU pujfrI dwsdy hn. hux ieh kihxf miusLkl ho igaf hY ik iswKI nMU Kqrf afsLUqosL qoN vwD hY jF aMdroN vwD hY?

          kul imlf ky rfgI drsLn isMG aqy Qmly ivckfr Pfslf lgfqfr Gtdf jf irhf hY.  Es Qmly aqy rfgI ivckfr ijs nfl rfgI drsLn isMG ny kdy s: surjIq isMG brnflf nMU sfPLf pf ky bMinaF sI. pr “ibsimlf rihmfny rhIm” Bfv Kudf jF rwb rihm idl hY. dfavf kIqf jFdf hY ik hr Drm ipafr isKfAuNdf hY. jy hr Drm ipafr isKfAuNdf hY qF sLONkI jfnxf cfhygf ik vYr iPr kOx isKfAuNdf hY?

-sLONkI ieLglYNzIaf

 


pfik leI ieslfimk kwtVvfd df AuBfr nfpfik sfbq ho irhY

          hr iksm df kwtVvfd hI mnuwK dy jIvn vfsqy KLqrnfk huMdf hY ikAuNik ieh mnuwK `qy ajyhIaf gYr jLrUrI bMdsLF lgfAuNdf hY jo jIvn dy kudrqI vhf dy rsqy ivwc rukfvt bxdIaF hn. kuJ aYsy kwtVvfd hn jo mnuwK dI ibhqrI dy nfm `qy jnm lYNdy hn aqy iPr qfkq ivwc afAux ipwCoN afpxy asl jfmy ivwc  pRgt ho jFdy jF ieMJ afK lE ik qfkq ivwc af ky bdl jFdy hn. smfjvfd iek ajyhf hI injLfm sI ijs ny sLurU ivwc sovIaq blfk ivwc lokF df jIvn pwDr suDfiraf pr iPr ieh smjvfdI kwtVvfd bx igaf aqy lok ies qoN dUr huMdy gey. awj sovIaq blfk nfm dI koeI sLYa nhIN hY.

          Dfrimk kwtVvfd sLfied swB iksm dy kwtVvfdF df ipE hY jo aYtm bMbF qoN vI vwD Kqrnfk hY. hr Drm ivwc hI ajyhy ktwVvfdI hmysLf huMdy hn jo ieh socdy hn ik AuhnF df Drimk mfrg hI asl mfrg hY jo iswDf svrg nMU jFdf hY. svrg dy ies rsqy `qy jy AuhnF nMU hjLfrF byksUrF dIaF lfsLF `qy pYr rwK ky vI lMGxf pvy qF Auh rqf Br vI drd nhIN krdy. prmfqmf ‘rihmfno rhIm’ Bfv rihm idl hY ieh vIcfr vI AuhnF dy mMn nMU tuMbxo ht jFdf hY. nPrqF df KMUn AuhnF nMU kurbfnI aqy sLhfdq dI insLfnI jfpx lwg jFdf hY. ies ivcoN kdy iPrkU dMgy Aupjdy aqy kdy 9/11 vrgy kFz jnm lYNdy hn. kdy 26/11 inkldy hn aqy kdy asiQr aPLgfinsqn inkldy hn. siQrqf dy cfhvfn mdd krn dy lwK Xqn krn “sLhfdq” df jfm pIx vflf BUq vwD pRBfvI rihMdf hY.

          awj pfiksqfn ijs iksm dy ielfimk kwtVvfd dI lpyt ivwc af cuwkf hY Aus qoN sfrI dunIaF hI pRBfvq ho rhI hY. bIqy do ku idnF dIaF kuJ hYWzlfeInF vwl vyKIey qF ieh kuJ ieMJ afKdIaF hn.

          “pfik `qy jbrI TosI geI awqvfd ivroDI jMg : iglfnI”, “alkfiedf leI pfiksqfn surwiKaq itkfxf, zron hmly vDfvFgy : Ebfmf”, “hmly ivwc pfiksqfn dy cIPL jsits qy pirvfr df vfl vfl bcfa”, “pfik jl sYnf dy hYzkuaftr awgy bMb Dmfkf gfrz hlfk, 11 jLKmI” afid.

          ieslfimk dihsLqvfd qoN pIVHq huMidaF hoieaF vI pfik dy pRDfn mMqrI iglfnI ieh afK rhy hn ik awqvfd ivroDI jMg pfik `qy jbrI TosI geI sI.  dihsLqvfd df BYa jnfb iglfnI qoN ajyhIaF gwlF krvf irhf hY. awj qoN 17-18 sfl pihlF pMjfb dy awj dy muwK mMqrI s: pRkfsL bfdl vI ijhnF qoN ziraf krdy sn AuhnF dy BogF `qy jf ky hI AuhnF nMU “sLhId” dwisaf krdy hn. awj iglfnI sfihb vI socdy hn ik ies BUq nMU kfbU koeI hor kry qF cwMgf hY. Auh cfhuMdy hn ik jy ieh BUq Bfrq aqy amrIkf nMU cMbiVaf rhy qF ibhqr hY.

          amrIkf dy rfsLtrpqI sRI brfk Aubfmf ny pfiksqfn nMU sKLq qfVnf kIqI hY ik Auh dihsLqvfd nMU hiQafr bxf ky nf vrqy aqy nfl hI aPgfinsqn ivwc 30 hjLfr hor POjI Byjx df aYlfn vI kIqf hY.

          AuDr pfiksqn ivwc Gwt igxqI iPrky, ieslfimk kwtVvfd qoN KOPjdf ho cwuky hn aqy pfiksqfn nMU Cwz Cwz ky Bwj rhy hn. eIsfeI, iswK aqy ihMdU BYa ivwc idn kwt rhy hn. ieQoN qwk ik muslmfnF df Gwt igxqI aihmdIaf iPrkf vI kwtVvfdIaF qoN prysLn hY aqy suMnI kwtVpMQI afpxy sLIaf muslmfn sih sLihrIaF nMU vI brdfsLq krn vfsqy iqafr nhIN hn.

          aPLgfinsqfn ivwcoN pihlF hI sdIaF qoN vwsdy lwKF ihMdU aqy iswK ieslfimk kwtVvfd ny AujfV idwqy hn. hux pfiksqfn qoN vI hr hPLqy ihMdUaF aqy iswKF dI ihjrq ho rhI hY. pfiksqfn dy aOrkjfeI Kyqr ivwc ihMdU aqy iswKF `qy jjLIaf vI lfgU kIqf igaf hY aqy AuhnF dy Gr vI Koh ley gey hn. eIsfeI BfeIcfry `qy vI ajyhf tYks lgfieaf igaf hY aqy Gwt igxqIaF `qy Drm qbdIl krn vfsqy vI dbfE pfieaf igaf hY.

          ies hPLqy dOrfn iek anUp isMG nfm dy pfiksqfnI isK vkIl `qy jfnlyvf hmlf hoieaf hY aqy Aus dy kys kwt idwqy gey hn. anUp isMG vkIl df pirvfr afpxf Gr Cwz ky pMjf sfihb gurdvfry ivwc pnfh leI bYTf hY. anUp isMG nMU ieslfm kbUl krn vfsqy vI afiKaf igaf sI.  iswK vkIl anUp isMG dy Brf ny kuJ sQfnk ryzIE progrfmF `qy af ky ikhf hY ik AuhnF df prvfr surwiKaq nhIN hY aqy puils ny Aultf mOq dy mUMh ivcoN bcy anUp isMG `qy aYP afr afeI drj kr idwqI hY. dosLIaF iKlfPL kfrvfeI krnI qF bhuq dUr dI gwl hY.

          hYrfnI ies gwl dI hY ik anUp isMG koeI sfDfrn ivakqI nhIN hY Auh bkfiedf iek vkIl hY jo kfnMUn dIaF guMJlF jfxdf hY. Aus dy hwk ivwc iksy isafsI afgU jF mIzIey ny qF kI bolxf sI Aus df koeI sih vkIl vI bolx df hIaf nhIN kr sikaf. anUp isMG `qy dosL ieh lgfieaf igaf hY ik Aus dy iek musilm aOrq nfl njfiejL sbMD sn jd ik asl kfrn ieh hY ik sbMDq aOrq df afpxy afdmI nfl JgVf cwl irhf sI aqy anUp isMG iek vkIl dy qOr `qy Aus aOrq df kys lV irhf sI.

          Bfrq iKlfPL pfiksqfn df aMnf smrQn krn vfly iswK kwtVpMQIaF nMU awKF Kohl lYxIaF cfhIdIaF hn. ieslfimk kwtVvfd iswK kwtVpMQIaF df vI kdy imwq nhIN ho skdf. pfiksqfn ny ies Xuwg ivwc vI afpxy afp nMU bhuq mfx nfl ieslfimk rIpbilk aYlfinaF hoieaf hY ijs df mqlb hI ieh hY ik pfiksqfn ivwc ieslfm df hI bolbflf hoxf hY.

          ieh TIk hY ik Bfrq nMU vI kwtVvfd df sfhmxf krnf pY irhf hY pr Bfrq iek ihMdU bhuigxqI dysL huMdf hoieaf vI aYlfnIaF qOr `qy iek sYkulr dysL hY jo bhuq igxqI aqy Gwt igxqIaF dy Dfrimk ktVvfdF df tfkrf krdf hoieaf sYkulr rihx dI koisLsL kr irhf hY.

          ieko idn ieko DrqI `qy jnmy dovyN dysL awj ivkfs aqy rfj pRbMD dy pwKoN kohF dUr KVy hn. Bfrq jmhUrIaq df JMzf brdfr bx ky AuBr irhf hY jd ik pfiksqn kdy iswDf POj hyT aqy kdy kmjLor isvl srkfrF `qy POj dy bddby hyT idn kwt irhf hY. pfiksqfn inqf pRqI df smfn kOmFqrI mMzI ivcoN KrdIx aqy krjLy dI adfiegI vfsqy hor krjLy vfsqy TUTf awzI KVf hY jdik Bfrq sRIlMkf, BUtfn, nypfl aqy aPgfinsqfn vrgy dysLF dI qrwkI vfsqy mdd aqy grFtF dy irhf hY. dunIaF afriQk mdvfVy ivc dI lMG rhI hY pr Bfrq dI ipCly kuaftr dI afriQk qrwkI df sUck aMk (jIzIpI) 7[9% nfl awgy viDaf hY. qrwkI dI ajyhI dr mOsm Krfb rihx aqy mOnsUn dy Pyhl ho jfx `qy vI sMBv hoeI hY. jy ikqy KyqI sYktr  mOsmI kropI nfl pRBfvq nf huMdf qF ieh dr 9% qoN twp jfxI sI.

          awj Bfrq dy muslmfn keI musLklF dy bfvjUd piksqfn dy muslmfnF nfloN KusL mihsUs krdy hn aqy koeI iek BfrqI muslmfn vI afpxy “Kfils-muslmsqfn” nMU Bwjxf nhIN locdf. sgoN hflq qF ies dy Ault hY ik pfiksqfn qoN irsLqydfrF nMU imlx Bfrq afey hjLfrF muslmfn kfnUMnI aqy gYrkfnMUnI rsqy lwB ky Bfrq ivwc hI itk jFdy hn.

          muslmfnF vfsqy bxfey gey Kfls, pfik-pivwqr dysL vfsqy ieslfimk kwtVvfd df AuBfr nfpfik sfbq ho irhf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


jy rfgI dI vfrI af jfvy qF Qmlf kI afKygf?

            rfgI pRo: drsLn isMG nMU sRI akfl qKLq sfihb `qy jQydfrF vloN qlb kIqf igaf hY aqy Aus dI sMBfvI pysLI 5 dsMbr dI dwsI jf rhI hY. rfgI drsLn isMG sRI akfl qKLq sfihb dy sfbkf jQydfr hn aqy Auh afpxI jQydfrI dy jLmfny ivwc Kud vI horF dIaF pysLIaF pfAuNdy rhy hn qy awj AuhnF dI afpxI vfrI af geI hY. pMj jQydfrF ny 17 nvMbr nUM mqf nMbr ds rhIN rfgI drsLn isMG nUM pysL hox df hukm kIqf sI. KLbrF muqfibk jQydfrF ny rfgI nMU 5 dsMbr nUM sRI akfl qKLq ivKy pysL ho ky dsm ipqf bfry boly gey “kuV-kuPr pRcfr” df spwsLtIkrn dyx leI afiKaf hY. “kuV-kuPr pRcfr” kI sI ieh afpxy afp ivwc iek svfl hY?

            awgoN rfgI drsLn isMG ny afiKaf hY ik Auh ies muwdy Auqy spwsLtIkrn dyx vfsqy iqafr hY pr spwsLtIkrn bMd kmry ivc nhIN idwqf jf skdf. AuhnF spwsLtIkrn iswK sMgq dy KuwlHy iekwT ivc dyx dI gwl afKI hY ijs dI KuwlI crcf hoxI cfhIdI hY. afpxy vfsqy KuwlI ivcfr crcf dI mMg krn vfly rfgI drsLn isMG afp bMd kmiraF ivwc qlbIaF krvfAuNdy rhy hn. hux jd afpxI vfrI afeI hY qF qlbI sMgq ivwc cfhuMdy hn. sMgq ivwc qlbI df mqlb hY ik ieh qlbI drsLn isMG rfgI dy smrQkF dI BIV ivwc hovy jo rfgI dI bwly bwly kr ky jQydfrF df jlUs kwZx df kMm kry.

            akfl qKLq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG ny AunHF dI KuwlI pysLI dI gwl rwd kr idwqI hY. AuhnF ny ieh pYNqVf ilaf hY ik sMgq sfhmxy qF isrPL PLYslf hI suxfieaf jfvygf pr suxvfeI aqy bihs bMd kmry ivc hI hovygI, ijvyN rfgI  drsLn isMG dy jQydfr hox smyN hoieaf krdI sI.

            rfgI drsLn isMG df sbMD Aus grup nfl hY jo dsm gRMQ nMU rwd krvfAux vfsqy XqnsLIl hY aqy ies gruwp nfl Auh lok vI juVy hoey hn jo akfl qKLq nMU srbAuWc vI mMndy hn pr jQydfrF nMU pujfrI vI afKdy hn. iehnF lokF nMU ieh duwK hY ik jQydfr, bfdl dl nfl sbMDq hn ikAuNik bfdl dl df sRomxI kmytI `qy kbjLf hY. rfgI drsLn isMG ny amrIkf dy rocYstr sLihr iek dy gurduafry ivc kQf-kIrqn kridaF ijhVI kQf gurU goibMd isMG jI nfl joV ky kIqI sI, Auh dsm gRMQ nUM gurU sfihb dI rcnf mMnx dy ivroD leI hI kIqI geI sI. ieh kQf Aus kVI df hI ihwsf sI jo dsm gRMQ dy ivroDIaF vloN lihr df rUp dyx vfsqy sLurU kIqI geI hY. kuJ lokF df ivcfr hY ik rfgI drsLn isMG ies qlbI dI hI AuzIk ivwc sI jo hux Aus dy pwly pY geI hY. rfgI dI mMzlI KUb hfl duhfeI mcf rhI hY qF ik ies qlbI df lfB AuTf ky dsm gRMQ df ivroD kIqf jf sky. kuJ mfhrF df ivcfr hY ik drsLn isMG dI ieh pysLI dsm gRMQ dy isrPL cirqropfiKafn aiDafey dy iqMn kFzF dI cIr-PfV qwk hI sImq nhIN rihxI sgoN ies gRMQ nUM mfnqf dyx jF nf dyx dy ivvfd ivc vI AulJ jfxI hY.

            sLONkI nMU dsm gRMQ bfry bhuqI jfxkfrI qF nhIN hY pr eynf jLrUr jfxdf hY ik rfgI drsLn isMG afp dsm gRMQ dIaF keI rcnfvF df sLbd kIrqn kr ky sMgq qoN mfieaf dy gwPLy pRfpq krdf irhf hY pr hux iks rcnf nMU shI aqy gurU dI ikrq sfbq krygf aqy iks nMU gYr rcnf sfbq krygf ieh qF rfgI afp hI jfxdf hovygf. rfgI dI dsm gRMQ ivroDI mMzlI kol vI jLrUr ies qlbI df lfhf lYx dI Kfs plfn hovygI. rfgI dI ies mMzlI ivwc keI aYsy lok sLfml hn jo afpxy afp nMU gurbfxI aqy isK PlsPy dy mfhr smJdy hn.

            AuDr jQydfr igafnI gurbcn isMG df vqIrf vI kuJ nrm pY irhf pRqIq huMdf hY ijhnF ny hux ies qlbI nMU qlbI jF pysLI kihx dI QF ies nMU spsLtIkrn dyx vfsqy swidaf afKxf sLurU kr idwqf hY.

            jdvI iksy kys  dI sRI akfl qKLq `qy pysLI dI gwl huMdI  hY qF mfmlf iswK PlsPLy jF iswKI nMU Zfh lgfAux df KVf kIqf jFdf hY. sRI akfl qkLq vwloN ajy bIqy hPqy hI hirafxf dy akflI afgU jQydfr JINzf aqy Aus dy sfQIaF nMU swd ky qnKfh lgfeI geI hY. jQydfr JINzf aqy Aus dy sfQI qnKfh pUrI vI kr rhy hn aqy ieh vI afK rhy hn ik Auh hirafxf `c vwKrI kmytI bxfAux dy Xqn jfrI rwKxgy jo jQydfr JINzf dI qlbI df kfrn bixaF sI.  ijs df ieko mqlb inkldf hY ik sRI akfl qKLq srb AuWc hY vI aqy hY vI nhIN.

            sRI akfl qKLq dI durvrqoN df dosL aksr bfdl akflI dl `qy lgfieaf jFdf hY pr durvrqoN kr Auh vI rhy hn jo bfdl dl dy ivroDI hn. kdy eysy akfl qKLq qoN iswK ivdvfn ipafr isMG nMU jLlIl kIqf igaf sI pr jQydfr Aus dI kuqfhI nhIN sn dws sky. eysy akfl qKLq qoN pRymIaF dy iKlfPL kfrvfeI df hukmnfmf suxfieaf igaf sI ijs dy hr koeI vwKry vwKry arQ kwZdf hY aqy kwtVpMQI ies dy aDfr `qy morcf lgf ky bYTy hn.

            puwCxf bxdf hY ik kI iswK PlsPLy, sRI drbfr sfihb dy mfx aqy rihq mirXdf nMU Tys AuhnF lokF ny nhIN sI phuMcfeI ijhnF ny 1984 qoN pihlF ies dIU morcfbMdI kr ky ies nMU hiQafrbMd ikly df rUp dy idwqf sI? iPr AuhnF iKlfPL kdy koeI kfrvfeI ikAuN nf hoeI ikAuNik Auh hiQafrbMd aqy mfrKory sn? AuhnF nMU drbfr sfihb dy rfKy vI dwisaf igaf aqy sLhId hox df  iKqfb vI idwqf igaf. AuhnF drbfr sfihb dI rfKI kIqI sI jF hmly df kfrn bxy sn ies gwl `qy KuwlI ivcfr iswK pMQ aMdr kwd hovygI jF kd hox idwqI jfvygI? jy AuhnF drbfr sfihb dI rfKI kIqI sI qF iPr awj sRI drbfr sfihb dI rfKI kOx krdf hY?

            ieh qF dosL lgfieaf jFdf hY ik aprysLn blUa stfr vfsqy srkfr 100% dosLI sI pr ieh kdy iksy ny nhIN dwisaf ik aprysLn kflI grj ipwCoN jo lfsLF  akfl qKLq dy mlby ivwcoN inklIaF sn AuhnF df kfql kOx sI? kI iehnF kqlF nfl sRI drbfr sfihb dI mirXfdf BMg nhIN sI hoeI? jy hoeI sI qF ies iKlfPL kfrvfeI iks ny krnI sI jF hY? iehnF kqlF bfry awj qwk iksy iswK ivdvfn ny iek lyK qwk nhIN iliKaf AuNJ hor swB kuJ bfry drjnF ikqfbF ilK mfrIaF hn. awj qwk iksy ny iehnF aBfgy ivakqIaF dy nfmF dI ilst qwk vI jfrI nhIN kIqI ijhnF nMU mfr ky akfl qKLq dy mlby ivwc dwb idwqf igaf sI aqy Aus smyN drbfr sfihb smUh `qy kbjLf AuhnF df hI sI jo aksr iswKI dy rfKy dwsy jFdy hn.

            ieh rfgI drsLn isMG hI sI ijs ny pMjfb dy muwK mMqrI s: surjIq isMG brnflf nMU sRI akfl qKLq sfihb `qy qlb kr ilaf sI ikAuNik Aus ny drbfr sfihb smUh aMdr qwq-qsIrIaF dy  vwD rhy dbdby nMU KLqm krn vfsqy puils aMdr Byj idwqI sI. rfgI drsLn isMG ny akflI PUlf isMG bnx dI koisLsL ivwc s: surjIq isMG brnflf nMU iek Qmly nfl sfPLf pf ky bMn ilaf sI aqy iPr qnKfh lgfeI sI. TMzy suBfE dy s: brnflf swB kuJ jr gey sn ies dy mukfbly jd s: bfdl nMU iek vfr sRI akfl qKLq sfihb swidaf igaf sI qF Auh afpxy nfl akflI dl df sfrf lfm lsLkr lY ky puwj gey sn aqy gwl afeI geI ho geI sI.

            suK nfl hux sfbkf jQydfr rfgI drsLn isMG dy smrQk idwlI vfly srnf Brf aqy mnjIq isMG klkwqf df DVf aglIaF sLRomxI kmytI coxF srjIq isMG brnflf dy dl nfl rlL ky lV rhy hn. mnjIq isMG klkwqf qF brnflf dl df hux srpRsq vI Qfp idwqf igaf hY. qwqI qfsIr vfly ieh swB kuJ ikvyN hjLm krngy ieh qF afAux vflf smF hI dwsygf.

            Kuwly afm pysLI dI mMg krn vfly rfgI drsLn isMG s: bfdl vFg lfm lsLkr nfl pysL hoxf cfhuMdy hn jd ik jQydfr bMd kmrf pysLI cfhuMdy hn. sLONkI nMU jo gwl vwz vwz ky KfeI jf rhI hY Auh ieh hY ik jy jQydfrF dI cwl geI aqy AuhnF ny rfgI nMU ksUrvfr grdfn idwqf qF iPr kI hovygf? aqy jy ikqy jQydfrF ivwc rfgI nMU Qmly nfl  bMnx jogf jyrf vI hoieaf qF Qmlf kI afKygf?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


hux iswK ivdvfn vI sunfAux lwgy klipq sfKIaF!

 

klipq sfKIaF dI gwl iPr krFgy pihlF sLONkI AuhnF do bIbIaF dI gwl kr lvy ijhnF ny sLONkI nMU afpxI ryzIafeI gupqgU nfl inhfl kr idwqf sI. do ku hPLqy pihlF dI gwl hY jd sLONkx gurdvfrf sfihb jfx vfsqy bhuq kfhlI sI aKy AuWQy awj myrIaF bcpn dIaF shylIaF ny iek Kfs pRogrfm `qy afAuxf hY.  

   kfr ivwc bYTdy sfr hI sLONkI ny ryzIE df btn mroV ky iek pMjfbI pRogrfm lgf ilaf sI ijwQy do bIbIaF afps ivwc ipafr dI pING pfeI bYTIaF sn. iek bIbI pMjfbI jLubfn dI mhwqqf `qy lYkcr idMdI hoeI afK rhI sI ik Aus df bcpn BfvyN idwlI ivwc lMiGaf hY pr Aus dI pMjfbI bhuq vDIaf hY ikAuNik Aus dy mfpy pMjfbI `qy bhuq jLor idMdy sn. bIbI mfipaF nMU nsIaq dy rhI sI ik Auh afpxy bwicaF nMU pMjfbI jLrUr isKfAux. sLONkI bIbIaF dIaF gwlF suxdf suxdf hF ivwc isr ihlf irhf sI ik bIbI ibwlkul TIk afK rhI hY.

   suwK nfl hux qF iek klfkfr ny ieh vI afK idwqf hY ik jy ivdysLI pMjfbI nf huMdy qF BfrqI pMjfb ivcoN pMjfbI KLqm ho jfxI sI. afpxIaF typF vgYrf vycx vfsqy ieh iek bhuq vDIaf hiQafr hY ijs dI vrqoN zflrF aqy pONzF df hr cfhvfn klfkr aksr krdf hY.  sLONkI df kdy kdy idl krdf hY ik pMjfbI mF bolI dI syvf dy nfm `qy mfieaf bxfAux vfilaF qoN ieh puwCy ik pfiksqfnI pMjfb ivwc qF pMjfbI KLqm nhIN hoeI ijwQy bIqy 60 sflF qoN pMjfbI nMU srkfrI pwDr `qy iksy vI igxqI ivwc nhIN rwiKaf igaf aqy nf skUlF ivwc pVHn dI hI koeI ivvsQf hY. AuNJ mhfrfjf rxjIq isMG dy rfj dI srkfrI BfsLf PfrsI sI aqy iPr aMgryjL rfj dI srkfrI BfsLf aMgryjLI sI iPr vI pMjfbI sfzy qwk CVwpy mfrdI awpV geI qy hux ikvyN gfieb ho jfvygI? rfxjIq isMG dy rfj qoN pihlF muglF ny vI arbI PfrsI nMU rfj BfsLfvF rwiKaf sI, pMjfbI qF hux hI pihlI vfr pMjfb dI rfj BfsLf bxI hY aqy hux hI ikAuN ies nMU Kfqmy df KLqrf KV igaf hY?

   gwl ryzIE vflIaF bIbIaF dI iek joVI dI cwl rhI sI jo pMjfbI iswKx `qy jLor dy rhIaF sn. idwlI vflI bIbI afK rhI sI ik hr iswK nMU pMjfbI iswKxI cfhIdI hY aqy hr ihMdU nMU ihMdI iswKxI cfhIdI hY. bIbI ieh vI afK rhI sI ik hr muslmfn nMU AurdU iswKxf cfhIdf hY. sLONkI sux ky BMbxBUsy ivwc pY igaf sI ik bIbI ny bolIaF jF BfsLfvF nMU DrmF dI rMgq dy idwqI hY. ies ihsfb nfl pMjfb dy hr ihMdU aqy muslmfn nMU ihMdI aqy AurdU bolxf aqy isKxf pvygf. qy pMjfb dy eIsfeI ivcfry qF iPr aMgryjLI hI boilaf krngy. bMgfl aqy mdrfs dy ihMdUaF nMU vI bMgflI aqy qfiml Cwz ky ihMdI iswKxI aqy bolxI pvygI qy dunIaF Br dy muslmfn swB kuJ Cwz ky AurdU vwl hox leI mjbUr ho jfxgy.

   sLONkI ieh soc hI irhf sI ik jy ies bIbI vrgI soc BfrU ho jfvy qF bolIaF mjLbI rMgq df isLkfr ho jfxgIaF ijs nfl lokF df nuksfn hovygf. bolI df sbMD DrqI nfl hY, iksy Kfs mjLb nfl nhIN huMdf. dunIaF Br dy eIsfeI keI drjun bolIaF boldy hn aqy iehI gwl muslmfnF ivwc vI hY. ijhf dysL qyhI bolI. ies dysL ivwc sfzy bwicaF dI pRmuwK bolI aMgryjLI hY aqy mhFrfsLtr ivwc vsdy iswKF dI bolI mrfTI hY. pMjfb ivwc vwsdy swB ihMdUaF, iswKF, muslmfnF aqy eIsfeIaF dI bolI pMjfbI hY.

   ryzIE `qy dovF bIbIaF ny iek mfrkf hor mfiraf ijs ny sLONkI nMU icwq krky rwK idwqf. stUzIE ivwc bYTI bIbI afKx lwgI ik Auh asUl dI bhuq pwkI hY, kdy iksy df burf nhINN qwkdI aqy afpxIaF hor bhuq sfrIaF isPLqF krn lwgI. bfhroN Pon lfeIn rfhIN bolx vflI host bIbI afKx lwgI ik jy lok iewk dUjy ivwc dKLl aMdfjLI bMd kr dyx qF dunIaF svrg bx jfvygI aqy Auh hmysLf cuglI inMdf qoN dUr rihMdI hY aqy asUl dI vI bhuq pwkI hY. dovyN bIbIaF 10-15 imMt “afpxy mUMhoN mIaF imwTU” bxdIaF rhIaF. sLONkI ny soicaf ik ieh dovyN bIbIaF swcmuwc sMqxIaF hn aqy gurdvfrf sfihb jfx nfloN iehnF dy drsLn kr ley jfx qF cMgf hovygf pr sLONkx shylIaF nMU imlx leI gurdvfry jfx dI ijLd Cwzx vfsqy iqafr nf hoeI.

 

amirMdr dy smrQk kOx?

   kuJ idn pihlF pMjfb dy sfbkf muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG `qy iksy aOrq ny blfqkfr dy dosL lgfey hn jo dysI aqy ivdysLI pMjfbI mIzIey ivwc crcf df ivsLf bxy hoey hn. ivdysLF ivwc pMjfbI ryzIE pRogrfmF `qy keI tfk sLoa vI hoey hn ijhnF qoN ieh spsLt ho jFdf hY ik kYptn amirMdr isMG dy smrQk iks rfjsI soc dy DfrnI hn. sLONkI ieh gwl afK dyxI cfhuMdf hY ik kYptn `qy blfqkfr dy lgfey gey dosL, dosL hI hn nf iehnF df koeI sbUq ajy qwk sfhmxy afieaf hY aqy nf koeI cfrj hI lgfey gey hn. ajyhy dosLF ivwc ajy bhuqI jfn nhIN hY ijs df “bYnIiPt afPL zfAUt” kYptn nMU hI imldf hY. pMjfb aqy ivdysLF ivwc kYptn `qy lgfey gey iehnF dosLF qoN bhuqy duKI iswK kwtVpMQI hI hoey hn aqy AuhnF kYptn dy smrQn vfsqy kqfrF lgf leIaF hn. jd ajyhy dosL surjIq isMG brnflf dy byty `qy lwgy aqy iPr cfrjF ivwc bdly sn qF iehnF lokF dy ivcfr kuJ hor sn. qy rwb nf kry jy ikqy ajyhy dosL koeI aOrq suKbIr isMG bfdl `qy lgf dyvy qF  iswK kwtVpMQI suKbIr nMU lgdy hwQ hI dosLI krfr dyx vfsqy kqfrF lgf ky ibafn dfgx lwg jfxgy!

 

isK ivdvfnF dy dUhry mfpdMz

   sLONkI dy jvfnI dy idnF ivwc iswK ivdvfnF df igxqI bhuq Gwt hoieaf krdI sI aqy AuhnF dI afE Bgq vI coKI huMdI sI. hux qF ieMJ lgdf hY ik hr 10vF iswK ivdvfn aqy buDIjIvI hI jMmdf hY. sLONkI nMU ies gwl df sKLq ieqrfjL hY ik sLONkI 50 ku sfl pCV ky jMmdf qF Gwto Gwt iswK ivdvfn aKvf ky hI mrdf pr sLONkI mF-bfp dI kfhlI kfrn ieh gwzI  hmysLf vfsqy KuMJ igaf hY.

   do kuJ hPLqy pihlF gurU bfby dy jnm purb mOky sLONkI jd gurdvfrf sfihb igaf qF kuJ iswK ivdvfnF nMU sunx df mOkf imilaf ijhnF ivwc iek ivdvfn df nfm zfktr gurdrsLn isMG dwisaf igaf sI. hr bulfrf gurU bfby df guxgfx kr irhf sI aqy kuJ bulfry aksr iksy iek nMU vwzf ivKfAux vfsqy iksy hor nMU Cotf dwsx df shfrf lYNdy hn. gurU bfby nMU vwzf ivKfAux vfsqy iksy nMU Cotf ivKfAux dI koeI loV hI nhIN pYxI cfhIdI. iek bulfrf rmfiex df hvflf dy ky afKx lwgf ik rmfiex ivwc psLU, aOrq aqy grIbF nMU zMzy dy aiDkfrI dwisaf igaf hY pr gurU bfby ny aOrq nMU AuWcf drjf idwqf hY. ies bulfry dy bolx dy lihjLy qoN ieMJ jfpdf sI ijvyN Bgvfn rfm ny rmfiex ivwc Auprokq Pqvf idwqf hovy. bulfry ny ieh nhIN  dwisaf ik Auh qulsI dfs nfm dy iek pRisD kvI dI rcI hoeI rmfiex nfm dI kivq dI gwl kr irhf sI jo Bgfvfn rfm qoN hjLfrF sfl bfad pYdf hoieaf sI aqy Aus dI kivqf Aus dy afpxy ivcfr hn nf ik iksy Drm gRMQ df Pqvf hn.

   jd vfrI isK ivdvfn zfktr gurdrsLn isMG dI afeI qF sLONkI ny soicaf ik hux ieh ivdvfn gurU bfby dy PlsPLy bfry kuJ Kfs nukqy jLrUr dwsygf. zfktr sfihb ny styj `qy mfeIk mUhry huMdy sfr hI ik sfKI sunfAuxI sLurU kr idwqI jo lMbI sI pr ijs df sfr kuJ ies qrF hY.

   gurU bfbf nfnk dyv jI iek ipMz gey aqy iksy sLrDfvfn ny AuhnF dI bhuq syvf kIqI. bhuq idnF dI tihl syvf ipwCoN gurU dyv ny agy jfx vfsqy sLLrDfvfn nMU dwisaf pr sLrDfvfn sMqusLt nf hoieaf aqy ikhf ik Aus dy svflF dy juvfb ajy nhIN imly ies leI gurU jI Aus nMU sMqusLt kIqy ibnF nhIN jf skdy. Aus ny gurU jI dI gTVI PV leI qy jfx qoN rok ilaf. gurU jI ny sLrDfvfn nMU jMgl ivwc iksy Kfs idsLf ivwc jfx vfsqy afiKaf ijwQy Aus dy svflF df juvfb iml jfvygf aqy Auh sMqusLt ho jfvygf. sLrDfvfn gurU jI nMU rukx vfsqy qfgId kr ky jMgl vwl cly igaf. dUr jf ky Aus nMU iek suwky hoey drKq `qy kfvF df iek joVf bYTf ivKfeI idwqf ijs nMU vyK ky Auh asMqusLtI ivwc gurU bfby kol vfps muV afieaf. gurU jI ny Aus nMU iPr vfps Esy jgfH jfx vfsqy ikhf aqy Auh sLrDfvfn iPr Es jgfH cly igaf. awgy jf ky vyKdf hY ik hux EhI drKq hrf Brf hY aqy Aus `qy do hMsF dI joVI bYTI hY. Auh iPr muV afieaf aqy gurU jI nMU afKx lwgf ik sMqusLtI nhIN hoeI pihlF do kF sn hux do hMs bYTy sn. gurU jI ny iPr Aus nMU vfps moV idwqf aqy Auh awgy jf ky kI vyKdf hY ik pqI pqnI df joVf hry Bry drLKq hyT bYTf hY. sLrDfvfn ny joVI qoN puwiCaf ik ieh kI mKOl hY? pihlF do kF sn iPr do hMs sn aqy hux qusIN do bYTy ho aqy drKq suwkf sI hux hrf Brf ikAuN hY?

   ivdvfn zfktr jI ny ieh sfKI suxfAuNidaF vfr vfr afiKaf ik ieh sMkyqk hY aqy ieh Plfxy nMbr dI sfKI ivcoN hY hY jo PlfxI jgfH peI hY.

   sLrDfvfn dy svfl df juvfb idMidaF Aus dI sMqusLtI vfsqy munuwKI joVI ny afiKaf ik kmilaf qUM ajy vI nhIN smiJaf? asIN do pfpI kF sF pr jd qUM gurU sfihb dy drsLn kr ky sfzy sfhmxy afieaf qF sfzy pfp kwty gey aqy asIN hMs bx gey. jd qUM dUjI vfr gurU sfihb dy drsLn krky sfzy sfhmxy afieaf qF sfzy hor bcdy pfp vI kwty gey aqy sfnMU mnuwKI srIr nsIb ho gey aqy hux asIN qyry qIjI vfr drsLn kr ky inhfl ho gey hF.

   ivdvfn zfktr jI ny dwisaf ik ieh sfKI sMkyqk hY pr ieh mhfn gurU dy drsLnF dI mhfnqf drsfAuNdI hY. sLONkI puwCxf cfhuMdf sI ik dsm gRMQ ivclIaF sMkyqk sfKIaF bfry zfktr jI df kI ivcfr hY ijhnF nMU rwd krn vfsqy kwtVpMQI iswK ivdvfn lfeInF lgfeI KVy hn. qy puwCxf ieh vI cfhuMdf sI ik Bfrq dy sYNkVy aqy hjLfrF sfl purfqn grMQF, ismrqIaF aqy sLfsqrF dIaF sMkyqk sfKIaF bfry zfktr sfihb aqy AuhnF dy nfl afey iek hor zfktr hrijMdr isMG idlgIr df kI ivcfr hY? ijhnF nMU iswK ivdvfn JUT aqy imiQhfs afK afK ky BMzx dI KwtI hI KFdy hn. pr ivcfrf sLONkI  gurU jI dy Es sLrDfvfn iswK ijMnf hOslf nf kr sikaf ijs ny gurU jI qoN gTVI PV ky afpxI sMqusLtI qwk AuhnF nMU jfx qoN rok ilaf sI.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


‘iQiq vfru’ qy puryvfl dI jMqrI kcmrV jMqrI!

          eIsvI klMzr dI nkl mfr ky bxfeI puryvfl dI kcmrV jMqrI ijs nMU kiQq nfnksLfhI klMzr df nfm idwqf jf irhf hY bfry ivvfd hor gihrf huMdf jf irhf hY. pfl isMG puryvfl afpxI jMqrI dI rfKI vfsqy Bfrq nMU Bwj igaf hY aqy kwtVpMQI iswKF nfl jMqrI nMU bcfAux vfsqy qrkIbF GV irhf hY. kuJ hPLqy pihlF iek sQfnk pMjfbI ryzIE ny puryvfl nfl ies jMqrI bfry gwlbfq kridaF “iQiq vfru” ivwc ivsLvfs bfry puwiCaf aqy nfl hI gurbfxI ivcoN hyTlIaF qukF df hvflf idwqf. ryzIE host aqy puryvfl, dovyN iehnF qukF bfry ieh spsLt nf kr sky ieh “iQiq vfru” ivwc ivsLsvfs nf krn bfry hn jF ik iehnF df kuJ hor Bfv hY. svfl ieh vI pYdf huMdf hY ik jy iswK iqQ, vfr, sMgrFd, mwisaf puMinaF, vdIaF aqy sudIaF afid ivwc ivsLvfs nhIN krdy qF kI Auh mhIinaF aqy sflF ivwc ivsLvfs krdy hn? Auprokq sfry smyN nMU imnx dy pYmfny hI hn jo mnuwK ny afpxy ieiqhfs ivwc apxfey hn. “iQiq vfru” bfry hyTlIaF qukF hn ijhnF df ryzIE host ny hvflf idwqf sI.

 

kvxu su vylf vKqu kvxu kvx iQiq kvxu vfru.. kvix is ruqI mfhu kvx ijqu hoaf afkfru.. vyl  n pfeIaf pMzqI ij hovY lyKu purfxu.. vKqu n pfieE kfdIaf ij ilKin lyKu kurfxu.. iQiq vfru nf jogI jfxY ruiq mfhu nf koeI.. jf krqf isrTI kAu sfjy afpy jfxY soeI..    

-pMnf 4

          Auprokq qukF df mjLbUn “iQiq vfru” ivwc ivsLvfs krnf jF nf krnf nhIN hY. gurU sfihb gwl isRsLtI dI sfjxf dy smyN bfry kr rhy hn ik ieh kd hoeI aqy nfl hI nsIaq krdy hn ik sfjnf dI qrIk jF idn sud bfry  dwsx ivwc pMizq, kfjI aqy jogI vgYrf swB asPLl rhy hn qy isRsLtI dI sfjnf krn vflf krqf afpy hI ies bfry jfxdf hY, Bfv hor koeI nhIN jfxdf.

          gurbfxI ivwc sfjnf qoN pihlF df ijLkr hyTlIaF pMkqIaF ivwc afieaf hY.

 

arbd nrbd DuMdUkfrf..

Drin nf ggnf hukm apfrf..

n idn rYin n cMdn sUrju suMn smfiD lgfiedf..

mfrU mhlf 1 pMnf 1035

          iek smF sI jd DrqI, ggn, sUrj aqy cMd vgYrf nhIN sn. aqy iPr sfjnf hoeI Bfv isRsLtI hoNd ivwc afeI. sUrj mMzl bixaF aqy DrqI df sUrj Audfly gyVf sLurU hoieaf. jd ieh islislf sLurU hoieaf hovygf qd hI “iQiq vfru” jF idn rfq pYdf hoey hoxgy. ijvyN sLONkx dI jnm qrIk 25 julfeI hY aqy Aus vfsqy Aus df smF jF klMzr 25 julfeI nMU hI sLurU huMdf hY eysy qrF  sfzI DrqI aqy sUrj mMzl dI sfjnf vflf idn hI asl idn hY jd smF, “iQiq vfru” jF klMzr sLurU hoieaf jF hoxf cfhIdf hY.

          puryvfl dI jMqrI ny asl “iQiq vfru” ikvyN pCfx leI aqy dunIaF dy hor klMzr ikvyN ies mfmly ivwc asPLl rhy ies bfry qF puryvfl jI jMqrI dy smrQk jI dws skdy hn.

          dunIaF Br dy klMzr smyN nMU mfpx df iek pYmfnf hn jo  vwK vwK iKwiqaF aqy siBafqfvF dy mnuwK ny smyN smyN apxfey hn. keI aYsy klMzr vI hoxgy jo awj gfieb ho cuwky hoxgy aqy keI hor hn jo gfieb ho jfxgy jF isrPL ikqfbF df hI isLMgfr bx ky rih jfxgy. puryvfl dI jMqrI vI iek aYsI jMqrI hY ijs nMU kiQq nfnksLfhI klMzr afKx nfl vI ieh bc nhIN skygI. eIsvI klMzr dunIaF dy kMmkfj `qy BfrU ho cwukf hY aqy ieh iek pRvfxq klMzr bx cuwkf hY ijs muqfibk dunIaF afpxf sLfied 99% kMm krdI hY. dunIaF dy kMipAUtr, afvfjfeI, mIitMgF, rIkfrz aqy srkfrF dy kMm swB ies dy aDfrq `qy hI cldy hn.

            ieh gwl vI bhuq DmfeI jf rhI hY ik dunIaF dI hr kOm df afpxf afpxf klMzr hY ies leI iswKF kol vI afpxf klMzr jLrUrI sI jo pfl isMG puryvfl ny bhuq Koj ipwCoN bxf ky rwK idwqf hY. ieh vI dfavf kIqf jf irhf hY ibkrmI klMzr bhuq nuks vflf hY aqy “sfzf” puryvfl df bxfieaf klMzr bhuq imx-qol ky bxfieaf igaf hY. dfavf ieh vI hY ik iswK vdIaF-sudIaF, sMgrFdf, puMinaF aqy mwisaf ivwc XkIn hI nhIN rwKdf isrPL iek rwb df AupfsLk hY. AuNJ rwKV puMinaF, kwqk pMuinaF afid mOky bhuq myly lgdy hn. smF mfpx df koeI vI pYmfnf aMDivsLvfsI nhIN afiKaf jf skdf.

            sLONkI iek idn iek sQfnk gurdvfrf sfihb qoN puryvfl dI jMqrI dy aDfrq `qy bxfieaf iewk kiQq nfnksLfhI klMzr cuwk ilafieaf. jd ghu nfl vyiKaf qF ies `qy QF QF sMgrFdf, vdIaF, sudIaF, puMinaF aqy mwisaf ilKIaF hoeIaF sn. bws ies df nfm hI nfnksLfhI klMzr sI. jy kwl nMU iswK kwtVpMQI puryvfl vflI jMqrI qoN sMgrFdF, vdIaF, sudIaF, puMinaf qy mwisafvF afid cuwk vI dyx qF vI kudrq dy inXmF hyT cMd ny afpxIaF klfvF jfrI rwKxIaF hn aqy puMinaF, mwisaf, vdIaF qy sudIaF bxdIaF aqy imtdIaF rihxIaF hn. cMd nf ivkrmI klMzr df gulfm hY qy nf puryvfl vflI jMqrI df hI gulfm hY.

            rhI gwl ivkrmI klMzr ivwc nuks hox dI ijs kfrn pfl isMG puryvfl nMU afpxI vwKrI jMqrI bxfAuxI peI. swc qF ieh hY ik dunIaF df koeI vI klMzr sMpUrn nhIN ho skdf ieh qF vkq imnx df iek pYmnf hI hY. 

         cMd df vDxf aqy Gtxf kudrq df vrqfrf hY aqy ies nMU hI vdI-sudI afiKaf jFdf hY. ies df ijLkr gurbfxI aqy dsm gRMQ ivwc vI imldf hY. dunIaF dy bhuqy purfqn klMzr cMd dI cfl `qy hI aDfirq hn ijhnF ivwc cInI aqy ieslfmI klMzr vI sLfml hn. ibkrmI klMzr solr (sUrj) aqy lUnr (cMd) imxqIaF df imlfp hY. eIsvI klMzr vI sMpUrn nhIN hY aqy eysy kfrn hI ies ivwc hr cfr sfl bfad lIp sfl afAuNdf hY ijs ivwc PrvrI mhInf 29 idnF df huMdf hY aqy sfl ivwc 366 idn huMdy hn. ies azjstmYNt nfl vI ieh sMpUrn nhIN huMdf aqy ies ivwc lgfqfr kuJ imMt df Prk hr sfl vDdf rihMdf hY ijs nMU smF pf ky iPr iksy smyN azjst krnf pvygf.

          DrqI dy sUrj duafly cwkr dy aDfr `qy bnx vflf sfl idnF ivwc mfpxf hfQIaF nMU GoiVaF, nfl mfpx vflI gwl hY. sfl, DrqI dI sUrj Edfly pRIkrmf nfl bxdf hY aqy idn, DrqI dI afpxI DurI Edly cwkr pUrf krn nfl bxdf hY. DrqI dIaF ieh dovyN gqIaF vwK vwK hn aqy iek dUjI qoN ajLfd hn.

          cMd dI DrqI Edfly pRIkrmf nfl bnx vflf lUnr klMzr vI iek vwKrI imxqI nfl bxdf hY. ieh iqMno gqIaF jF pRIkrmfvF hI vwK vwK hn pr mnuwKF, jfnvrF aqy bnspqIaF vfsqy ieh iqMn gqIaF (GVIaF) jfxIaF pihcfxIaF hn. koeI iehnF nMU ijvyN mrjLI vrqoN ivwc ilafvy aqy ijs nMU mrjLI vrqoN ivwc ilafvy, ieh glLq nhIN hY. hF iek dUjy nfl mfpx vfsqy sMpUrn iehnF ivwcoN koeI vI nhIN hY. idn aqy rfq df cwkr ikAuNik jldI (ipwCoN 24 GMty bxy) pUrf ho jFdf sI ies leI purfqn mnuwK nMU ies dI smJ Jwt af geI. cMd ikAuNik 28-29 idnF ivwc afpxIaF klfvF pUrIaF kr lYNdf hY ies leI ieh kudrq dI idwqI hoeI dUjI GVI sI ijs nMU mnuwK ny smiJaf aqy apxfieaf. cMd df vDxf aqy Gtxf jo DrqI dI hr pRIkrmf ivwc inrMqr sUKLmqf nfl vfprdf hY, iek aYsI GVI sI ijs dI vrqoN mnuwK ny smF imnx vfsqy hjLfrF sflF qoN kIqI hY.

          DrqI dI sUrj Audfly pRIkrmf kudrq dI qIjI GVI sI ijs nMU smJx ivwc mnuwK nMU hor vwD smF lwgf. aqy jd ies dy vrqfry dI smJ pY geI qF mnuwK ny ies vrqfry (sfl) nMU idn aqy cMd dI gqI nfl imnxf sLurU kIqf. ies imxqI nfl mhIny aqy sfl hoNd ivwc afey. ieh sbwb hI sI ik mnuwK jo ik DrqI `qy pYdf hoieaf swB qoN qfkqvr jfnvr hY, dI jnxI (aOrq) dy jnx aMg dI iek klf cMd nfl myl KFdI sI. mfhvfrI (mMQlI) aOrq dI jnxsLkqI df pRqIk hY ijs df smF cMd dI iek pRIkrmf dy brfbr hY. ies ivc vihm leI koeI QF nhIN hY ieh sbwb hI ho skdf hY. vwK vwK siBafqfvF ivwc cMd suMdrqf (aOrq), mmqf aqy ipafr df pRqIk mMinaF jFdf hY.

          rhI gwl puryvfl dI jMqrI dy ivvfd dI kuJ smF pihlF ijs pRDfn jQydfr mwkV ny puryvfl dI jMqrI muqfibk bxfieaf klMzr jfrI krdy vkq ieh Pqvf idwqf sI ik ies nMU nf mMnx vfly iswK nhIN hn, Auh hux ies ivwc azjstmYNt krn nMU iqafr hY.  kwtVpMQIaF dy dbfE hyT mwkV aqy hor iswK afgU, 80% qoN vwD iswKF nMU piqq afK ky nkfr vI cuwky hn. jd kwtVF df dbfE vDdf hY qF iswK afgU ‘gAU dy jfey’ bx jFdy hn pr awgoN ipwCoN CVwpy mfrn lwg jFdy hn. iqwQF aqy vfrF ivwc ivsLvfs nf krn dy bhfny puryvfl dI kcmrV jMqrI, kwtVvfd nMU pwTy pfAux TosI jf rhI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 531, nvMbr 13-2009


rfm-rOlf puryvfl dI ‘kcmrV’ jMqrI df!

 

          eIsvI klMzr dI nkl mfr ky bxfeI geI puryvfl dI jMqrI df rfm-rOlf bhuq viDaf hoieaf hY. ies jMqrI nMU nfnksLfhI klMzr afK ky pRcfrn vfly ies nMU bcfAux vfsqy bhuq vD vD ky qygF mfr rhy hn aqy ies nMU “kOm dI vwKrI pCfx” vfsqy jLrUrI dws rhy hn. ieh swB ajyhy lok hn ijhnF nMU iksy klMzr dy muZly inXmF qwk df vI igafn nhIN hY. ies kcmrV jMqrI nMU nfnksLfhI jMqrI dwsx vfly Kud afp awj dy pRclwq eIsvI klMzr muqfibk hI jIvn clf rhy hn. sLONkI nMU puryvfl vflI jMqrI ivvfd bfry jlMDr qoN pRkfsLq huMdy nvF jLmfnf aKLbfr ivwc qIs mfr KF df hyTlf awj nfmf bhuq psMd afieaf hY jo pfTkF dI njLr kIqf jf irhf hY.

 

nfnksLfhI klMzr df ipaf rOlf,

ho geI jfpdI aYqkIN hwd BfeI.

qIr horF dy vwl clfAux sfry,

prKy koeI nf afpxf kwd BfeI,

koeI khy klMzr nMU soD leIey,

koeI afKdf kr idE rwd BfeI.

afpo afpxI afKdy gwl sfry,

afpo afpxI lwB ky mwd BfeI.

koeI kry nf kry pRvfn iehnMU,

iehdy nfl qF Prk nf pYx vflf.

meI, jUn dI kihx qrIk sfry,

kMm koeI nhIN iehdy qoN lYx vflf.

          BfvyNN ies jMqrI qoN koeI kMm lYx vflf nhIN hY pr iPr vI qwqy, Gwt qwqy aqy TMzy iswK afgUaF df sfrf jLor ies jMqrI nMU glq jF shI sfbq krn vwl hI lwigaf hoieaf hY. sLONkI ies jMqrI bfry pihlF vI keI vfr itwpxIaF kr cwukf hY. sLONkI smJdf hY ik kYnyzf invfsI purfvyl ny eIsvI klMzr `qy afpxIaF qrIkF pf ky ies nMU “inwjI jMqrI” qoN kwtVpMQIaF dy shfry nfnksLfhI klMzr pRvfn krvf ilaf hY. rOlf ieh vI pfieaf igaf hY ik puryvfl ny 20 sfl lgf ky ieh jMqrI kOm nMU idwqI hY. sLONkI dy iek Gonmon mIzIafkfr imwqr nMU qF ies jMqrI df afpxy afp nfloN vI vwD iPkr hY. Aus ny qF Aucycy qOr `qy puryvfl dI ieMtrivAU vI kIqI aqy Aus dI ies Gflxf vfsqy bwly bwly vI bhuq kIqI hY.

          sLONkx df jnm idn 25 julfeI hY aqy sLONkI ies nMU Audfhrx vjoN vrq irhf hY. jy sLOkx puryvfl vFg afpxI jMqrI iqafr krnI cfhy qF 25 julfeI qoN afpxf sfl sLurU kr skdI hY aqy ies nMU “sLOkxsLfhI klMzr” df nfm dy ky 25 julfeI nMU ies klMzr dy pihly mhIny df pihlf idn mMn ky agly mhIny ieMJ bxf skdI hY ik sfl df kul joV 365 idn bx jfvy. puryvfl ny afpxI jMqrI ivwc pMj mhIny 31-31 idnF dy aqy bfkI 7 mhIny 30-30 idnF dy rwKy hoey hn. iPr sLOkx ijs mrjLI idn iqAuhfr nMU afpxy inwjI klMzr nfl mfpI jfvy ieh pUrf kMm  krygf. bxy bxfey eIsvI klMzr df “sLOkxsLfhI” klMzr bxfAux vfsqy pMj ku imMt df vkq cfhIdf hY. jy sLONkI df Gommon imwqr afpxI jnm qrIk nMU aDfr bxf ky “GonmonsLfhI” klMzr bxfAuxf cfhy qF ies `qy vI smF pMj imMt qoN vwD nhIN lwgygf.

          puryvfl dy aKOqI nfnksLfhI klMzr dy hmfieqI dfavy krdy hn ik ies sfl bfby nfnk df jnm purb 2 nvMbr nMU afieaf hY aqy agly sfl ieh sLfied 21 jF 22 nvMbr nMU afvygf. iehnF df kihxf hY ik aYsf ies leI ho irhf hY ikAuNik  gurU bfby df jnm purb ajy qwk ibkrmI klMzr muqfibk kwqk dI prnmfsLI nMU mnfieaf jFdf hY. hux vyKx vflI gwl ieh hY ik ieh swjx gurU bfby dy jnm purb dI qrIk nMU mfp iks pYmfny nfl rhy hn? ieh lok ibkrmI klMzr nMU mfpx vfsqy eIsvI klMzr dy nvMbr mhIny dIaF qrIkF nMU mItr vFg vrq rhy hn. aYsf ikAuN? ikAuNik puryvfl dI jMqrI eIsvI klMzr dy mItr nfl mfp ky bxfeI geI hY.

          puryvfl dI kcmrV jMqrI dI qrfsdI ieh hY ik iswK vwKvfd aqy kwtVvfd dI dwbvIN avfjL ivwc smrQn krn vflf zf: hrijMdr isMG idlgIr vI ies nMU pRvfn krn qoN ienkfrI hY.  zf: idlgIr AuhnF kmytIaF df mYNbr irhf hY ijhnF ivwc ies jMqrI `qy ivcfr vtFdrf hoieaf sI. zf: idlgIr ny ‘rojLfnf spoksmYn’ ivwc iek lyK “puryvfl vloN iqafr kIqy nfnksLfhI kYlMzr dI aslIaq” nfm hyT iliKaf hY. ies ivwc zf: idlgIr ny ikhf hY ik ies kYlMzr ivwc ‘nfnk’ df kuJ vI nhIN hY aqy ieh ibkrmI kYlMzr df sUrjIkrn hY jo nlfiek ijhf bMd vI iek GMty ivwc kr skdf hY. Auprokq kQn zf: idlgIr df hY, sLONkI df nhIN hY ies leI sLONkI nMU pfxI pI pI ky kosx vfly afpxI BVfs zf: idlgIr vfsqy rIjLrv rwK lYx. zf: idlgIr ny puryvfl df ieh qrk vI rwd kr idwqf hY ik ibkrmI kYlMzr muqfibk 1698-99 eIsvI ivwc ivsfKI 29 mfrc nMU sI, 1763 ivwc ieh 10 aprYl nMU sI aqy hux ieh 13-14 aprYl nMU huMdI hY aqy kdy ieh julfeI ivwc afvygI. zf: idlgIr ny ies nMU inrf JUT afKidaF ikhf hY ik qrIkF df ieh Prk eIsvI klMzr `c sMn 1752 ivwc 12 idn joVn kfrn hoieaf hY vrnf svfl hI pYdf nhIN huMdf ik ivsfKI kdy 13-14 aprYl qoN awgy ipwCy afvy. zf: idlgIr ny puryvfl vloN ies klMzr `qy 20 jF 40 lgfAux df qrk vI pUrI qrF rwd kr idwqf hY aqy ies jMqrI nMU BulyKf pfAU vI afiKaf hY. zf: idlgIr ny ies kiQq nfnksLfhI klMzr df aDfr  sRI aMimRsqr ivwc sUrj Audy hox `qy vI ieqrfjL kIqf hY ikAuNik gurU bfby nfnk df jnm nnkfxy df hY aqy ies nMU cyq dy mhIny qoN sLurU krn nMU vI glq dwisaf hY ikAuNik gurU bfby df jnm cyq mhIny df nhIN hY aqy jy klMzr nfnksLfhI hY qF ies dI sLurUafq vI gurU bfby dy jnm qoN hI hoxI cfhIdI hY. eIsvI klMzr hjLrq eIsf dy jnm qoN sLurU huMdf hY ieh vwKrI gwl hY ik ies ivwc smyN smyN hoeI azjstmYNt kfrn hjLrq eIsf df jnm 25 dsMbr aqy nvF sfl jnvrI pihlI nMU afAux lwg ipaf hY.

          puryvflIaF df qrk hY ik jy ibkrmI klMzr jfrI rihMdf hY qF gurbfxI ivc ‘bfrh mfh’ rcnf iksy idn mOsm muqfibk ZukvIN nhIN rhygI. zf: idlgIr iewQy ies nMU rwd krdf hY aqy jo qrk Aus ny idwqf hY Aus ivwc vI kfx hY. puryvflIey qF ies ivwc glq hn hI pr zf: idlgIr vI ieh afK ky tplf Kf igaf hY ik ‘globl vfrimMg kfrn’ 90% mOsm bdl igaf hY aqy dsMbr ivwc kwkr hoxf cfhIdf hY qy astrylIaf ivwc iswK bwcy ies nMU gLlq afKxgy (ikAuNik AuWQy dsMbr ivwc grmI huMdI hY).

          astrylIaf `c dsMbr mhIny ivwc grmI df kfrn ‘globl vfrimMg’ nhIN hY aqy gurU bfby dy smyN vI astrylIaf ivwc dsMbr mhIny ivwc grm ruwq hI sI. ‘bfrh mfh’ muwK rUp ivwc AuWqrI Bfrq dy sQfnk mOsm dy aDfr `qy rcI geI hY aqy AuWqrI Bfrq, DrqI dy AuWqrI iKwqy, ijs nMU ‘nfrdrn ihmspIar’ afKdy hn df ihwsf hox kfrn mOsm df ieh swc dUr dUr qwk zukvF hY. DrqI df ‘nfrdrn ihmspIar’ BUmwD ryKf df AuqrI Bfg hY ijwQy bhuqI dunIaF vsI hoeI hY. astrylIaf, inAUjLIlYz, dwKxI aPrIkf aqy dwKxI amYirkf dy dysL DrqI dy ‘dwKxI ihmspIar’ ivwc afAuNdy hn ijwQy ruqF AultIaF hn ikAuNik DrqI afpxI DurI `qy tyzI hY. ies tyzypn kfrn AuWqrI aqy dwKxI BfgF ivwc ruwqF Ault hn. kiQq ‘globl vfrimMg’ kfrn ipCly 200 sfl ivwc ajy qwk qfpmn `c aOsqn 1% df Prk vI mfipaf nhIN jf sikaf. hF prdUsLx ivwc BfrI vfDf hoieaf hY ijs nMU qfpmn jF mOsm prIvrqn nfl 100% nhIN joiVaf jf skdf.

          zf: idlgIr ny ieh swc vI sfhmxy rwiKaf hY ik dunIaF dy bhuqy klMzr cMd dI cfl `qy aDfrq hI sn aqy hn. eIsvI klMzr ijs nMU zf: idlgIr grYgyrIan klMzr afKdf hY, ivwc vI eIstr df iqAuhfr cMd dI cfl muqfibk insLcq kIqf jFdf hY aqy ieh eIsvI klMzr dIaF sUrjI qrIkF muqfibk hr sfl bdldf rihMdf hY. ihjLrI jF ieslfimk klMzr qF hY hI ‘lUnr’ (cMd dI cfl `qy aDfirq) klMzr.

          klMzr lUnr hovy jF solr (sUrjI) iksy nMU vI 100% shI nhIN afiKaf jf skdf aqy ies df iek Tos kfrn hY. ieh kfrn hY sfl aqy idn DrqI dIaF do vwK vwK cflF `qy aDfirq hn. mnuwK DrqI dI sUrj Audfly dOV (sfl) nMU idnF nfl imxdf hY pr idn DrqI dI afpxI DurI Audfly GuMmx nfl bxdy hn. sUrj dI pRIkrmf krdI hoeI DrqI iek sikMt ivwc 28-29 iklomItr dOVdI hY pr afpxI ies dOV nMU DurI Audfly GuMmx dI gqI nfl mfp ky nhIN dOVdI. “Auh gqI hor hY jI qy ieh gqI hor hY.” mnuwK iehnF dovF gqIaF df sumyl kr ky idnF nfl sfl imxdf aqy bxfAuNdf hY. aqy iPr afpxy ies sfl nMU DrqI dI dOV nfl mylx vfsqy smyN smyN afpxy sflF dy idnF ivwc Gftf-vfDf vI krdf hY. ijvyN eIsvI klMzr hr cfr sfl bfad PrvrI nMU 29 idn dI aqy sfl dy 366 idn kr lYNdf hY.

          gurbfxI dy iek kQn dy aDfr `qy iswKI nMU pRxfey hoey sLONkI dy Gonmon imwqr dy KLdsLy nivrq krn vfsqy aqy kudrq dIaF iqMn GVIaF bfry sLONkI kdy iPr ivsQfr nfl ilKygf.

-sLOkI ieMglYNzIaf

 


dihsLqgrd jd hIro bxf ky slfhy jFdy hn!

          awj jd sLONkI dI klm juuvfb  dy rhI sI aqy jgdIsL gryvfl `qy hoey kfierqf Bry hmly kfrn kMb rhI sI qF sLONkI nMU afpxI klm vfsqy “lfeIP sport” mMgxI peI. sLONkI vfr vfr vfsLrm af jf irhf sI aqy kdy bYzWrUm ivwc vVH ky keI keI GMty iekFqvfs ho jFdf sI. shfrf Bflx vfsqy sLONkI Gr dy KwlF KULMjy ieMJ Prol irjf sI ijvyN koeI kImqI vsqU gMum ho geI hovy. sLONkx qoN ieh bycYnI CupfeI nhIN sI jf skdI. jd Gwl KohlI qF sLONkx nMU pqf lwg igaf ik sLONkI bhuqf izwigaf hoieaf hY aqy ies nMU shfry dI loV hY. sLONkI dI klm nmU “lfeIP sport” dyx vfsqy sLOkx ny hOslf vI idwqf aqy rMm df iek vwzf pYWg vI idwqf.

          hOsly ivwc ho ky sLONkI ny kMpUtr df btn dwibaf aqy nYWt `qy inghf mfrnI sLurU kIqI. iek aihm Kbr sLONkI dI njLr peI ijs ivwc kYnyzf dI KuPIaf puils df nvF muKI sLONkI dy idl dI gwl afK irhf sI. “knyzIan sikAurtI ieMtYlIjMs srivs” ijs nMU Coty rUp ivwc sIs vI afKdy hn df nvF muKI ircrz PYzn afK irhf sI ik keI vfr dihsLgrd hIro jF ienklfbI bxf ky pysL kIqy jFdy hn. afpxy iban ivwc jnfb ircrz PYzn ny  dysL ivwc mnuwKI aiDkfrF dI vkflq krn vfilaF aqy mIziaey nMU vI lMbI hwQI ilaf aqy afiKaf ik Auh sMBfvI Kqry ( dihsLqvfd ) dI ivgVI hoeI qsvIr lokF ivwc pysL krdy hn. KuPIaf puils dy muKI vjoN afpxI pihlI spIc ivwc sIss muKI ny ikhf ik kYnyzf dihsLqgrd hmly qoN surwiKaq nhIN hY. sRI ircrz ny afiKaf ik Auh ies ivwc hor sMquln cfhuMdy hn. AuhnF afiKaf ik dihsLdrdI bfry ivcfr crcf mOky kYnyzf “blFeINz spft” df sfhmxf krdf hY Bfv kYnyzf nMU shI ivKfeI nhIN idMdf. afpxI spIc ipCoN Aus ny mIzIaf dy svfl lYx qoN ieh kihMidaF ienkfr kr idwqf ik Auh ies nMU mIzIaf smfgm nhIN bxf dyxf cfhuMdy. jnfb ircrz PYzn ny surwiKaf eyjMsIaF vfsqy Pon aqy eImyl `qy afsfnI nfl njLr rwKx vflI srkfr dI nIqI df vI smrQn kIqf. AuhnF ikhf ik dunIaF nMU dihsLqgrdF vfsqy surwiKaq svrg nhIN bnx idwqf jfxf cfhIdf. lMby smyN qoN srkfrI syvf inBf rhy jnfb ircrz PYzn ny jUn ivwc sIss dy muKI df ahudf sMBfilaf sI aqy ieh AuhnF dI pihlI aYsI spIc sI.

          iek rport muqfibk jnfb ircrz PYzn ny afiKaf hY ik surwiKaf munuwKI hwk hY aqy dihsLqgrd ilbrl jmhUrI dysLF dy dusLmx hn. AuhnF df qrk sI ik keI kysF ivwc jwjF vloN sKLq sLbd vrqy jfx ipCoN vI mIzIaf keI vfr dihsLqgrdF nMU hIro bxf ky pysL krdf hY. keI vfr dsihsLqgrdI df dosL lwgxf hOsly df sbUq bxf ilaf jFdf hY aqy ajyhy dihsLqgrdF dIaF isPLqF kIqIaf jfx lwg pYNdIaF hn. ies kMm ivwc kiQq mnuKI aiDkfrF dy rKy, keI vkLIl aqy keI mIzIafkfr rlL jFdy hn.

          rport pVHdf hoieaf sLONkI soc irhf sI ik jnfb ircrz PYzn ikMnf TIk ibafn kr rhy sn. sLONkI nMU jfpdf sI ik AuhnF jLrUr iksy kwtVpMQI pRbMD vfly gurdvfry df gupq gyVf lgf ilaf hovygf aqy drjnF byksUrF dy bMdUkDfrI kfqlF dIaF vwzIaF qsvIrF `qy sLhId iliKaf vyK ilaf hovygf. sLONkI socdf sI ik AuhnF koeI pMjfbI prcf vI jLrUr pVH ilaf hovygf jF Aus dI trFslysLn vyK leI hovygI ijs ivwc iksy dihsLqgrd nMU “BfeI” afK ky sMboDn kIqf igaf hovygf.

          sLONkI socdY ik ieh vrqfrf sfzy BfeIcfry qwk hI sImq nhIN hY aqy kYnyzf dy hor Gwt igxqI BfeIcfiraF ivwc vI ies iksm dy “BfeI” aqy “hIro” hoxgy ijhnF bfry jnfb ircrz PYzn iPkrMmd hovygf. ihMsk kfrvfeIaF krn dI vkflq krnf vI dihsLqgrdI df smrQn krn dy brfbr hI mMinaF jfxf cfhIdY.

-sLONkI ieLglYNzIaf

 


‘cwukI hoeI lMbVF dI Tfxydfr dy brfbr boly’

          ivdysLF ivwc bYTy kuJ Bfrq ivroDI lokF ny Bfrq dy nuks ignfAux dI pwkI ijLMmyvfrI sMBflI hoeI hY aqy Auh koeI vI aYsf mOkf KuMJx nhIN idMdy jd Auh Bfrq nMU kos nf skx. Bfrq nMU gYr-jmhUrI afKx vflf iek amrIkf bYTf vYd, cIn dI isPLqF krdf nhIN Qwkdf. sLONkI dI smJ qoN ieh bfhr dI gwl hY ik sbMDq vYd nMU cIn ivwc ikhVI gwl jmhUrI jfpdI hY? jy cIn bhuq cMgf aqy jmhUrI dysL hY qF vYd jI cIn ivwc ikAuN nhIN jf bYTdy? cIn qF Bfrq aqy pMjfb dy vDyry nyVy hY, AuQoN Kfilsqfn dI lihr clfAuxI ijLafdf kfrgr ho skdI hY. vYd jI Bfrq aqy amrIkf dy dosqfnF sbMDF qoN vI bhuq duKI hn aqy iehnF sbMDF ivwc sMBfvI qryVF igxdy rihMdy hn pr iPr vI Bfrq-amrIkf sbMD hor mjLbUq huMdy jf rhy hn.  vYd jI nMU Bfrq ivwc mIzIaf dI ajLfdI vI nklI jfpdI hY. Bfrq dy lok ieMtrnYWt vI pUrI ajLfdI nfl vrq rhy hn aqy mIzIaf vI srkfr dI Kwl lfhux ivwc koeI ksr bfkI nhIN Cwzdf. aKLbfrF, tIvI, kybl aqy izwsLF dI hr pfsy Brmfr hY, iewQoN qwk ik ivdysLI cYnl vI byrok cwl rhy hn pr vYd jI vfsqy Bfrq ivwc mIzIaf iPr vI ajLfd nhI hY. jy Bfrq ivwc mIzIaf ajy vI ajLfd nhIN hY qF iPr kI vYd jI dwsxgy ik cIn ivwc mIzIaf Bfrq nfloN ikMnf ku vwD afjLfd hY?

          swuK nfl hux qF pMjfb ivwc iek Kfilsqfn pwKI aKLbfr vI Pwty cwkI afAuNdf hY aqy Aus dI ipwT `qy pMjfb kFgrs df pUrf hwQ hY. idwlI dI gurdvfrf kmytI ijs dI ipwT `qy kFgrs df hwQ hY Auh vI ies kwtVpMQI smrQk pMjfbI aKLbfr dI ipwT `qy afpxf pUrf hwQ rwKI bYTI hY. ivdysLI kwtVpMQI vI suixaF hY ik ies aKLbfr nMU coKI mfieaf Byjdy hn.

          ieh koeI hYrfnI vflI gwl nhIN hY ik pMjfb kFgrs dy keI afgU KfilsqfnIaF nfl iGE iKcVI hoey iPrdy hn aqy ieMJ pihlI vfr nhIN ho irhf. 1984 qoN pihlF vwl inghf mfr ky vyiKaf jfvy qF ieh gwl sfPL ho jFdI hY ik pMjfb dI hflq ivgfVn ivwc kFgrsIaF ny aihm rol adf kIqf sI. iswK kwtVpMQIaF nfl kuJ vwzy kFgrsIaF dI AudoN vI nyVqf sI. bhuqy ivdysLI KfilsqfnI, kYptn amirMdr isMG  dy gux gfAuNdy nhIN Qwkdy aqy ies KLbr dI bysbrI nfl AuzIk kr rhy hn ik kd kYptn amirMdr isMG pMjfb kFgrs df pRDfn Qfipaf jFdf hY.

          ipCly idnIN iswK kwtVpMQIaF df smrQk smiJaf jFdf iek mIzIafkfr idwlI ivwc rok ilaf igaf sI aqy iPr kuJ sLrqF hyT Cwz idwqf igaf sI. Aus nMU CuzfAux ivwc idwlI gurdvfrf kmytI dy pRDfn prmjIq isMG srnf df muwK rol dwisaf jf irhf hY aqy srnf ny keI kFgrsIaF qoN imlI mdd vfsqy AuhnF df DMnvfd vI kIqf hY. ijhnF kFgrsIaF df DMnvfd kIqf igaf hY AuhnF ivwc amirMdr isMG, jUnIar ivdysL mMqrI bIbI pRnIq kOr, muwK mMqrI bIbI sLIlf dIKLsLq, aihmd ptyl, idwlI dy sfbkf mMqrI arivMdr lvlI aqy ajY mfkn sLfml hn. CuzvfAux df zrfmf ijs ZMg nfl Kyizaf igaf hY Aus qoN ieh jfnx dI iewCf bdobdI pYdf ho jFdI hY ik sbMDq pwqrkfr nMU Psfieaf iks ny hY? ajY mfkn dI mdd aqy sMBfvI  dosqI df kfrn jfxnx vfsqy vI Auqsukqf vDdI hY. sbMDq pwqrkfr dy svfgq vI Esy qrjL `qy hoey hn ijs qrjL `qy kYnyzf afey iswK kwtVpMQI afgUaF dy aksr huMdy hn. pRkfsKLq hoeIaF KLbrF muqfibk knyzIan aYm pI suwK DflIvfl nMU vI ies pwqrkfr dI Bfrq ieMtrI df Kfs hI iPkr sI. cMgf hovy jy ilbrl aYm pI suwK DflIvfl nMU idwlI aqy cMzIgVH siQq knyzIan dPqrF vloN vIjLy qoN durkfry lokF nfl vI eysy iksm dI hmdrdI aqy iPkr hovy ijhnF dI igxqI hjLfrF ivwc hY aqy Auh kYnyzf dy sLihrIaF vloN vwzIaF rkmF dy ky spFsr kIqy jFdy hn.

          suwK nfl hux qF swuK DflIvfl ieh dfavf afsfnI nfl kr skdf hY ik Aus nMU knyzIan imsLnF vloN vIjLy qoN durkfry BfrqI sLihrIaF Kfskr iswKF nfl hmdrdI hY ikAuNik kYnyzf ivwc srkfr Aus dI ilbrl pfrtI dI nhIN hY. pr sLONkI Aus nMU ieh gwl AudoN vI Xfd krvfeygf jd kdy swuK dI pfrtI dI srkfr bx jfvygI BfvyN nyV BivK ivwc ies dI koeI sMBfvnf njLr nhIN afAuNdI. suwK nMU sLONkI ieh vI Xfd krvfAuxf cfhygf ik ieh Aus dI pfrtI dI srkfr hI sI ijs ny iemIgrysLn nMU eynf sKq qy mihMgf kIqf sI. hYWz tYks suwK DflIvfl dI ilbrl pfrtI dI hI dyx hY ijs nMU hux hfrpr srkfr ny awDf kr idwqf hY. swuK jI Bfrq aqy kYnyzf dI vIjLf nIqI df kdy mulFkx kr ky vyiKE ik vIjLf ienkfrI dI dr kI hY? AuDr vI quhfzy chyqy pwqrkfr vrgy iensfn aqy sLihrI hI bYTy hn ijhnF dy irsLqydfr ies dysL ivwc AuhnF nMU AuzIk rhy hn. AuhnF ivcoN 100% arjLIkfr qF kYnyzf iKlfPL iksy iksm df BMzI pRcfr vI nhIN krdy aqy nf hI iksy kYnyzf ivroDI sMsQf dy smrQk hn. kdy AuhnF dI kYnyzf ieMtrI `qy vI do ku aQrU zol idE jnfb! ho sky qF ies kMm ivwc kFgrsI aYm aYl ey jwsI KMgUVf aqy suKpfl Kihrf nMU nfl ibTf ilE!

          kFgrs smrQk iswK afgUaF ijhnF dI rihnumfeI prmjIq isMG srnf kr irhf hY icrF qoN kflI sUcI bfry bhuq iPkrmMqd hn. kuJ mhIinaF qoN AuhnF df ies bfry iPkr bhuq vD igaf jfpdf hY. ies df aMdfjLf Bfrq qoN af rhIaF KLbrF qoN lgfieaf jf skdf hY.  ieMJ jfpdf HY ik ies mfmly ivwc iek tIm vrk clw irhf hY ijs dy qfr ivdysL ivwc juVy hoey hn. pqf lwgf hY ik kYnyzf dI zyZ ku mhIny dI Xfqrf `qy afieaf iek bfdl ivroDI iswK afgU keIaF nMU “vIijLaF dy muMzy” vMz igaf hY. vIjLaF dy do ku drjn cfhvfnF nfl Aus ny torFto aqy vYnkUvr ivwc Kfs mIitMgF kIqIaF sn aqy Bfrq Pon KVf ky vI kuJ hor afgUaF nfl gwlbfq vI krvfeI sI. aYsIaF knsoaF vI peIaF hn ik Aus ny kuJ vIjLf cfhvfnF dI ipwT QfpV ky XkIn duafieaf sI ik AuhnF dy vIjLy koeI nhIN rok skdf ijMnI dyr Auh aqy iek hor iswK afgU bYTf hY qy bIbI pRnIq kOr jUnIar ivdysL mMqrI dI kursI `qy ibrfjmfn hY.

          Aus dy QfpVy df keIaF `qy bhuq asr hoieaf hY aqy AuhnF hux QfpIaF mfrnIaF sLurU kr idwqIaF hn. keIaF nMU qF ieh afs bwJ geI hY ik AuhnF dy vIjLy hux “QYNk XU” not lgf ky Gr zilvr kIqy jfxgy aqy idwlI eyarport `qy rokx dI QF AuhnF dy svfgq kIqy jfieaf krngy. iehnF ivcoN bhuqy ieh nhIN jfxdy ik kuJ aYsy blYk ilstIey vI hn ijhnF nMU kfmryz hriksLn isMG surjIq, ieMdr kumfr gujrfl aqy iek hor sfbkf mMqrI vI Bfrq df vIjLf nhIN sn duaf sky.

          sLONkI iehnF swjxF nMU jLrf sihj qoN kMm lYx vfsqy afKygf qFik “cwukI hoeI lMbVF dI Qfxydfr dy brfbr boly” vflI gwl hI nf ho jfvy!

zrfievr lsMs vfilaF dI lMbI hVqfl

          EntyrIE sUby ivwc zrfievr lsMs dyx aqy nivafAux vfilaF dI hVqfl bhuuq lMbI huMdI jf rhI hY. iek jfxkfr ny dwisaf hY ik ieh hVqfl agsq mhIny dI 21 qrIk nMU sLurU hoeI sI aqy hux qwk jfrI hY. jxkfr swjx ny ieh vI dwisaf sI ik sbMDq hVqflI ivBfg hr rojL sUbf Br ivwc 4000 dy krIb arjLIkfrF nfl nijwiTaf krdf sI ijhnF ivwc zrfievr tYst lYxf, smF inscq krnf, nvF lsMs dyxf jF purfxf lsMs nivafAux afid sLfml hY. hux sUby dy ieh arjLIkfr hVqfl KLqm hox dI AuzIk kr rhy hn.

          bhuq sfry nvyN lsMs lYx vfly bMd pey dPqrF vwl vyK rhy hn aqy keI lsMs nivafAux vfly purfxy akspfier lsMsF nfl buwqf lgf rhy hn. ijhnF dI jfb lsMs dI mMg krdI hY Auh ivcfry lsMs nf hox dI sUrq ivwc ieMtrivAU ivwc pfs ho jfx `qy vI jfb nhIN lY skdy ikAuNik lsMs vfilaF dI hVqfl cwl rhI hY.

          zrfieivMg skUlF vfly ies qoN vwD qMg hn ikAuNik AuhnF df sfrf kMm hI Twp ho ky rih igaf hY. mMdI dy ies dOr ivwc srkfrF afriQkqf nMU hulfrf dyx vfsqy mdd dIaF gwlF krdIaF hn pr sUby dI srkfr ny ies pfsy ajy awKF mIcIaF hoeIaF hn aqy lokF df ksLt vD irhf hY. cMgf hovy jy sUbf srkfr ies hVqfl vwl iDafn dyvy qF ik lsMsF dy cfhvfn aqy zrfieivMg skUlF vfilaF dI rojLI rotI ivwc hor ivGn nf pvy.

          iehI kfrn hY ijs krky  sLONkI vwzy XUnIanvfd qoN bhuqf KusL nhINN hY. sbMDq ivBfg dy krmcfrIaF dy vI kuJ iCkvy jLrUr hoxgy pr ies afriQkqf ivwc lwKF ajyhy lok hn ijhnF dI hflq AuhnF nfloN vI burI hY. ies hVqfl nfl AuhnF Gwt kmfeI krn vfilaF `qy vI burf asr pY irhf hY. vwzy XUnIanvfd nMU vI kdy hor lokF dIaF musLklF vwl iDafn dyxf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

  KLbrnfmf #526

 


sLONkI hux kmytIaF bxfAux vflI kmytI df cODrI bnxf cfhuMdY!

          gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry kryt `qy cfh df lMgr Ckdy sLONkI nMU ik swjx ny aYsf qfhnf mfiraf ijs ny sLONkI dI hflq bhuq pqlI kr idwqI. swjx jI df kihxf sI ik sLONkI aYvyN PokI klm GsfeI krdf hY ijs dI mfrkIt ivwc koeI kdr nhIN pYNdI. jd vI BfeIcfry ivwc koeI BIV pYNdI hY qF keI kmytIaF bxdIaF hn pr sLONkI df nfm kdy vI iksy kmytI ivwc nhIN boldf. jd kdy vI coxF huMdIaF hn qF jxfKxf pwtF `qy QfpIaF mfrdf inwqr pYNdf hY pr sLONkI “KVn leI bhuq jLor pfieaf jf irhf hY” afK ky ipCly aMdr vVH jFdf hY. swjx df kihxf sI ik ijhnF `qy lok jLor pfAuNdy hn Auh idnF ivwc hI lokF dy isr `qy hjLfrF mYNbr BrqI kr ky ivKf idMdy hn pr sLONkI awj qwk afpxy hwk ivwc iek sLONkx nMU vI BrqI nhIN kr sikaf. sLONkI dy ieh qfhnf sUl vFg cuwB igaf aqy sLONkI dy aMdr cfh df Gwut lMGxf bMdf ho igaf. sLONkI dI plyt ivwc ajy cfr ku pkOVy aqy awDf ku lwzU bcdf sI ijs nMU sLONkI ny hOsly nfl klIinks ivwc vlyt ik boJy ivwc pf ilaf aqy “hux mYN kuJ kr ky ivKfAUN” afKdf hoieaf cldf bixaF.

          “kuJ kr ky ivKfAUN” qF sLONkI afK afieaf sI pr hux ieh nhIN sI smJ afAuNdI ik kr ky kI ivKfieaf jfvy. iek Kfs imwqr qoN slfh leI geI qF imwqr ny TrMmy qoN kMm lYx dI slfh idwqI. imwqr df kihxf sI ik jy sLONkI votF nhIN bxf skdf qF ies ivwc sLrm dI ikhVI gwl hY? nfly lokF dIaF bxfeIaF votF vI iksmq nfl hI kMm afAuNdIaF hn, iksmq sfQ nf dyvy qF DrIaF DrfeIaF rih jFdIaF hn. swjx jI ny bIqy dIaF keI AudfhrxF dy ky dwisaf ik gurbKLsL isMG mwlIH awj qwk sMsd ivwc ibrfjmfn hY aqy jo lok Aus qoN vwD votF bxf ky nfmInysLn ijwq jfx dIaF sLrqF lgfAuNdy Prdy sn Auh awj Gwt hI njLr afAuNdy hn. swjx jI df kihxf sI ik keI vfr “kIqIaF duwly dIaF pysL lwDI dy afeIaF” vflI hflq vI bx jFdI hY. duwlf lMc jF iznr pfrtIaF krdf iPrdf hY `qy ivcfrI lwDI Aus dI kIqIaF BugqdI iPrdI hY. swjx jI ny ieh vI smJfieaf ik ibjLnYsmYn vI zflr mMgx vfilaF qoN qMg af jFdy hn aqy ieh cMgI gwl hY ik sLONkI nfmInysLn lVn vfsqy ibjLnYsmYnF nMU zflrF vfsqy qMg pRysLfn krn nhIN igaf. jy sLONkI ieh glLqI kr bYTdf qF keIaF ny sLONkI dy Pon cuwkx qoN hI ht jfxf sI, cfh ipafAuxI qF dUr dI gwl hY. gwl sLONkI dy Kfny pY geI sI ik sLONkI nMU inwq cfh, lMc aqy iznr dy swdy ikAuN afAuNdy hn. bhuq sfry ibjLnYsmYn qF sLONkI nMU iznr `qy ies leI bulfAuNdy hn ikAuNik Auh sLONkI nfl rMm dI sFJ pfAuxI cfhuMdy hn. AuhnF nMU pqf hY ik sLONkI ny cMdf mMgx qF kdy afAuxf nhIN hY aqy rotI-rMm dy Bfa sLONkI mihMgf ivakqI nhIN hY.

          rhI gwl kmytIaF ivwc nfm drj krvfAux dI, swjx jI dI slfh sI ik sLONkI iksy qoN kmytIaF ivwc afpxf nfm drj krvfAux vfsqy TokrF Kfx dy, “kmytIaF bxfAux vflI kmytI” df cODrI bx jfvy. jd kdy vI BfeIcfry ivwc koeI afPq afvy qF sLONkI Jwt iksy “afPLq kmytI” dy gTn df aYlfn kr dyvy. ies vfsqy sLONkI afpxy mIzIaf vfly dosqF nMU vrqy aqy hr vfr aYlfn krn dI pihl kr ilaf kry bws iPr sLONkI dI bwly bwly ho jfvygI.

          sLONkI dy ieh slfh Kfny pY geI hY. sLONkI ny afpxy afs pfs iDafn mfr ky vyiKaf hY ik keI kMm krn vfsqy bhuq zrfmy krny pYNdy hn. sLONkI df Bfrq rihMdf iek asqr imwqr pwqrkfr afpxy afp nMU bhuq agFhvDU aqy smfj suDfirk dwsdf nhIN Qwkdf pr asl ivwc vyiKaF, dIvy hyT hnyrf hI ivKfeI idMdf hY. kuJ sfl pihlF iek swjx ny cMzIgVH nMU 75 hjLfr rupey hvflf rfhIN Byjy sn.  rupey qF Jwt iml gey pr mUhrly swjx ny dwisaf ik hvflf rkm zilvr krn vfsqy sLONkI df asqr imwqr pwqrkfr “mIzIaf” dI PwtI vflI kfr ivwc bYT ky afieaf sI aqy Aus dy nfl torFto df iek “sLrIPL” mIzIafkfr vI sI. pr ies nfl Prk kuJ nhIN ipaf sLONkI df asqr imwqr pwqrkfr awj vI pUrf kfmXfb hY ikAuNik pwqrkfrI dy nfl nfl hvflfkfrI vI vDIaf DMdf hY jo pwqrkfrI nMU hor pRPuwlq krdI hY aqy pwqrkfrI, hvflfkfrI nMU cfr cMn lgfAuNdI hY.

          sLONkI ‘kmytIaF bxfAux vflI kmytI’ df cODrI bx ky iksy nfl vI iBMn Byd nhIN kiraf krygf. BfvyN koeI hvflf df DMdf krdf hovy jF posq df vpfr krdf hovy. BfvyN TwgIaF mfrdf hovy aqy BfvyN BMg dI kfsLq krdf hovy, sLONkI leI swB iek brfbr hn. ijhVf vI sLONkI nMU slUt mfrn vfsqy iqafr hovy Aus nMU iksy nf iksy afPLq kmytI df mYNbr bxf ilaf jfvygf. sLONkI iPr aYsy jLbrdsq ibafn dfigaf krygf ik smfj ivcoN hr iksm df kohV rfqo rfq KLqm kr dyxf hY, bws sfzf sfQ idE. ies vfsqy sLONkI nMU iksy Dfrimk asQfn nfl vI igxgwT krnI pvygI qF ik mIitMg muPLq ivwc aqy cfhpfxI df pRbMD vI muPLq ivwc ho sikaf kry.

          sLONkI nMU Xfd hY ik keI sfl pihlF mfltn ivwc iek joqsLI af bYTf jo qrF qrF dy EhV pohV krdf sI. kuJ smfj syvkF ny Aus dy iKlfPL rOlf pf idwqf aqy dfavf kIqf ik Aus ny muafPLI mMg leI hY. jd do ku mhIny lMGy qF sLONkI Aus joqsLI kol jf bYTf aqy lwg hflcfl puwCx. joqsLI nON pur nON mfr irhf sI aqy afKx lwgf ik hux Aus nMU koeI zr nhIN hY. jd sLONkI ny “BYa-nfsn” df kfrn puwiCaf qF Aus ny iek sMsQf df ikqfbcf ivKfAuNidaf afiKaf ik vyK myrI qsvIr ieh sO sO dy pMj not dy ky lgvfeI hY. bws Auh hux afpxy imqr bx gey hn.

          kuJ sfl pihlF iek hor “zfktr” sLrfb CwzvfAux dI dvfeI aqy hor inksuk idaf krdf sI. Aus dy iKlfPL vI bhuq rOlf ipaf aqy Auh kuJ mhIny KfmosL ho igaf. Auh iPr mfro mfr krdf pRgt hoieaf aqy awj mFtrIal qwk vpfr krdf hY. iek idn sLONkI iek ryzIE sux irhf sI ijs `qy iek mIzIafkfr df crcf ho irhf sI ik Aus dy nfm vfly prcy ivwc joiqsL dIaF aYzF lgdIaF hn pr Auh joqsLIaF qy bfibaF iKlfP DMUaf Dfr pRcfr krdf hY. sLONkI ny srhfxy ipaf Auh prcf Kohl ky vyiKaf qF Es ivwc joiqsL dIaF keI aYzF sn ijhnF ivwc joqsLI ishq, kfnMUn, aOlfd, JgVy, vpfr, nOkrI, ipafr aqy hor keI mrjF df sLrqIaf ielfj lfl ikqfb nfl krdy dwsy gey sn. sLONkI qF aYvyN afpxf smF brbfd krdf irhf hY pr hux bxy ky rhygf ‘kmytIaF bxfAux vflI kmytI’ df cODrI.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


cUhy aqy smosy df mfrU asr

          sLONkI df iek imwqr bIqy idnI pMjfb PyrI `qy igaf hoieaf sI. bhuqy aYn afr afeI jd pMjfb Xfqrf `qy jFdy hn qF iksy nf iksy kfrn AuhnF df vfh pMjfb dI aPLsrsLfhI nfl jLrUr pYNdf hY. iksy srkfrI dPLqr ivwc pYr Drdy sfr hI AuhnF nMU pMjfb ivwc phuMc cuwky hox df aihsfs ho jFdf hY. ieh iek ajyhf sUbf hY ijwQy lokF nMU ies gwl dI koeI grMtI nhIN hY ik srkfrI dPLqr ivwc kMm dy idn dPLqr ivwc kMm hovygf jF nhIN. nf jfxy iks bhfny "sfhb" dPLqr ivwc hovy jF nf hovy. iewQy iksy nf iksy idn sud dy bhfny acfnk CuwtI vI kIqI jf skdI hY aqy hVqfl vI asmfnI ibjlI vFg izwg skdI hY. Dfrimk jF rfjsI jldy-jlUs vI sVkI tRYiPk GMitaF bwdI bMd rwK skdy hn. jy swB pfsy suwK rhy qF ibjlI dy guwl ho jfx kfrn dPqrI kMm kfj idn ivwc keI vfr Twp ho skdf hY.

          sLONkI dy imwqr ny hwz bIqI suxfAuNidaF dwisaf ik Auh iek srkfrI dPLqr ivwc duiphr 1:20 vjy bhuq dOVBwj kr ky puwjf qF ik lMc smyN dI GMty dI CuwtI qoN pihlF iek inkI ijhI drKfsq jmF krvf sky. puwCx `qy pqf lwgf rIsYpsLn `qy bYTI mYzm lMc smyN qoN 10 imMt pihlF hI lMc `qy cly geI sI ikAuNik dPLqr ivwc ibjlI bMd ho geI sI. hnyry ivwc bYTy sikAurtI gfrz ny imwqr jI nMU 2:30 vjy lMc smF KLqm hox `qy vfps afAux vfsqy afiKaf. imwqr jI jd 2:45 ku vjy vfps dPqr puwjy qF ibjlI iPr guwl sI aqy mYzm iPr gfieb sI. hnyry ivwc bYTy gfrz ny dwisaf ik mYzm lc qoN prq afey sn pr ibjlI guwl hox kfrn dPqroN bfhr cly gey hn, bws do cfr imMt ivwc vfps af jfxgy.

          imwqr jI ny awDf GMtf AuzIk kIqI pr nf mYzm jI prqy aqy nf ibjlI jI prqy. imwqr jI ny iksy jfxkfr isPLrsLI nMU Pon KVkfieaf qF agoN slfh idwqI geI ik AuprlI mMjLl `qy Plfxy dPLqr ivwc PlfxI mYzm bYTI hY Aus nMU huxy drKfsq PVf idE bfkI mYN vyK lvFgf. imwqr jI ny isPrfsLI df Pon gfrz nMU PVfieaf, gfrz ny isPLfrsLI dI avfjL pCfxI, duaf slfm kIqI aqy imwqr jI nMU AuprlI mMjLl `qy nvIN mYzm dy dPLqr lY igaf. ibjlI ies mMjLl `qy vI guMm sI aqy mYzm afpxy zYsk `qy do kursIaF df bYz bxf ky GurfVy mfr rhI sI. iek kursI `qy DV sI aqy dUsrI kursI  `qy lwqF sn. suMdr sfhVI aqy surKI ibMdI nfl lYs mYzm nMu jgfAux vfsqy gfrz ny iqMn vfr mYzm[[mYzm[[mYzm, Plfxy sfhb ny ikhf aY ik iehnF dI drKfsq jmF kr lE. gihrI nINd ivcoN musLkl nfl bfhr inklidaF mYzm ny ikhVI drKfq[[[? afKidaF gfrz qoN drKfsq PV leI aqy ies dy vrky Prolx lwgI. imwqr jI nMU jfipaf ik mYzm ienkfr krn df bhfnf qlfsL kr rhI hY aqy kfhlf pYNidaF boilaf, "mYzm ieh afp jI vfsqy nhIN hY, ieh Plfxy sfhb vfsqy hY, AuhnF qwk puwjdI kr dyxI. mYzm ny iek hor dPLqr vwl iesLfrf kridaF drKfsq vfps kr idwqI.

          imwqr jI kfhlI nfl qIjy dPLqr vwl drKfsq lY ky qury pr ies dPLqr ivwc vI bMdf gfieb sI. gfrz ny kursI `qy bYTx vfsqy ieh kihMidaF afiKaf ik sfhb jldI af jfxgy. 10 ku imMt bafd jd ies dPLqr dy sfhb afey qF AuhnF vI drKsq ProlxI sLurU kr idwqI aqy ies dy nuks ignfAux lwg pey. imwqr jI ny drKfsq nMU eysy rUp ivwc jmF kr lYx dI bynqI kIqI pr gwl nf bxI. mfmUlI svfl krn `qy sfhb guwsy nfl boly, "bfbU jI ibjlI bMd hox dy bfvjUd mYN ies dPLqr ivwc lokF dI syvf krn vfsqy bYTf hF aqy drKfsq dIaF glLqIaF quhfzy Bly vfsqy dws irhf hF. drKfq vfps PV ky imwqr jI iPr hyTlI mMjLl `qy afny vflI QF af KVy hoey. rIsYpinsLt sYr kr ky vfps af cuwkI sI pr ibjlI dyvI ajy qwk pRgt nhIN sI hoeI. mYzm ny drKfq PV leI aqy kMipAUtr bMd hox kfrn drKfsq `qy dPLqrI nMbr Pon kr ky lgvfAux leI afKidaF iek silp imwqr jI nMU PVf idwqI.

          grmI dy tfkry vfsqy eyarkMzIsLn Puwl krvf ky imwqr jI kfr ivwc Gr vwl cfly pf gey aqy rsqy ivwc sLfm dy Kfxy vfsqy iqafr kIqy jfx vfly murgy dy cwl-icwqr vyKx lwgy. TMzI bIar aqy murgy df afnMd Auh iznr qoN 5 GMty pihlF hI mfnx lwg pey sn. eyny nMU iek 30 ku sfl df motr sfeIkl svfr srdfr ijs ny isr `qy sfPLf vlyitaf hoieaf sI GUM krdf kfr qoN awgy lMG igaf. Aus dy motr sfeIkl `qy iqMn ku drjn jIv svfr sn ijhnF dIaF lwqF bMn ny AuhnF nMU Aulty ltkfieaf hoieaf sI. imwqr jI df sLfm dy iznr df svfd ikrikrf hox lwg ipaf, AuhnF soicaf ik sLfm dy iznr vflf murgf vI sLfied ies kihr df isLkfr bx ky Auhnf dI QflI qwk awpVygf. motr sfeIkl dy ipwCy hvf ivwc Aulty ltkfey iqMn ku drjn murgy zr aqy sihm nfl murdf jfpdy sn. imwqr jI kfr ivwc nfl bYTy iek swjx jI nMU afKx lwgy iehnF ivcoN bhuqy murgy qF ksfeI qwk phuMcdy hI mr cuwky hoxgy. imwqr jI ny bYg ivcoN kYmrf kwZ ky Bwjy jFdy motr sfeIkl dIaF kuJ qsvIrF lYNidaF ikhf ik ieh jfnvrF `qy jLulm hY aqy Auh ies pfp dy iKlfPL sLkfieq krngy. iks nMU sLkfieq krogy nfl bYTy swjx ny puiCaf? pMjfb puils nMU krFgf juvfb imilaf. vyK lE kr ky Auh kI krngy ies pfp df? AuhnF dIaF vrdIaF `qy iliKaf hoieaf  hY pIpI, Bfv pfpI puils, Auh qF inqI iehI murgy afp KFdy hn.

          ieh sux ky imwqr jI dI bYtrI zfAUn ho geI aqy AuhnF mIt Kfxf bMd kr dyx df aYlfn kr idwqf qFik ies pfp dy Auh afp BfgI nf bnx. AuhnF df qrk sI ik murgy Kfx vfly hI ies pfp dI jVH hn. eyny nMU iksy vfkPL df Pon KVk ipaf ik Plfxy dosq AuhnF kol imlx afey hoey hn aqy imwqr jI nMU Xfd kr rhy. imwqr jI ny kfr AuDr muVvf leI aqy ieh gwl bhuq mfx nfl afKI ik ijs Gr Auh jf rhy hn Auh pirvfr Kfls sLfkfhfrI hY aqy awj qoN Auh vI sLfkfhfrI ho gey hn. host dy Gr vVidaF hI AuhnF duaf-slfm ipwCoN motr sfeIkl vflI sfrI khfxI suxf idwqI aqy sLfkfhrI hox df aYlfn vI kr idwqf. host ny cfh nfl rMgbrMgf zrfeI PrUt aqy smosy pros idwqy. kwl qwk mtn murgf Ckx vfly imwqr jI svfd nfl smosf Ck gey.

          imx imx pfxI pIx vfly imwqr jI dy Gr phuMx qwk pyt ivwc vwt pYx lwg pey. imwqr jI 20-20 imMt bfad lyrF mfrdy tfielt nMu Bwjx lwgy.  imwqr jI dI hflq Krfb vyK ky dvf-dfrU kIqf igaf pr tfielt dI dOV iqMn idn bMd nf hoeI. tfielt `qy bYTdy sfr hI imwqr jI nMU smosf aqy smosf KuvfAux vflf irsLqydfr Xfd af jFdf aqy Auh afp muhfry hI smosy nMu kosx lwg jFdy. kdy imwqr jI motr sfeIkl ipwCy ltkdy murigaf nMU Xfd krdy aqy kdy smosy nMU, ijs nfl vYjItYrIan ho jfx kfrn AuhnF df ipafr pY igaf sI.

          smosy df mfrU asr ajy pUrI qrF KLqm nhIN sI hoieaf ik imwqr jI df torFto prqx df idn af igaf aqy Auh aMimRsqr eyar port vwl qur pey. rsqy ivwc smosy dI mfr Jwlx vfsqy AuhnF vfDU pfxI aqy hwQ Dox vfsqy sfbx-qOlIaf kfr ivwc rwK ilaf sI.  eyarport puwj ny smfn cYk-ien krvfAuNidaF AuhnF dI iek awK njLdIk dy vfsLrUm `qy hI rhI ijs dIXfqrf AuhnF nMU do vfr krnI peI. jd jhfjL cwlx df vkq afieaf qF jhfjL ivwc cUhf vyKy jfx df rOlf pY igaf. cUhy dI bhuq qlfsL hoeI pr cUhf iksy nMU nf imilaf. imwqr jI vyitMg rom ivwc vfsLrUm dy njLdIk vflIaF kursIaF `qy bYT gey qFik smosy dI kfl afAux `qy Bwj skx. svfrIaF ivwc qrF qrF dIaF aPLvfhF df bfjLfr grm sI qy imqr jI df qrk sI ik gwl kuJ hor hY aqy cUhy df qF aYvyN bhfnf hI lgfieaf jf irhf hY.

          iek svfrI df ivcfr sI ik cUhf PVn df kMm pMjfb puils nMU idwqf jFdf qF AuhnF imMtF ivwc hI cUhf PV dyxf sI. iek hor svfrI df qrk sI ik cUhf AuhnF jLrUr PV dyxf sI BfvyN bfhroN hor cUhf PV ky hI afK idMdy ik jhfjL vflf cUhf PV ilaf hY, jfE jhfjL nON pur nON hY.  vfsLrUm vwl Bwjy jFdy imwqr jI iPr boly eyzy vwzy jhfjL nMU cUhf kI kr skdY ieh qF aYvyN bhfnf hI hY. imwqr jI dy pyt dI hflq jfnx vflI iek suafrI bolI, cUhf jhfjL nMU AuhI kuJ kr skdf hY jo smosy ny quhfzy pyt nMU kIqf hY? ‘bYtr syPL dYn sOrI’ afKdy hoey imwqr jI tfielt `qy jf ibrfjy qy cUhf PVy jfx dI AuzIk krn lwgy!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLONkI pwqrkfr qF bxnf cfhuMdf pr jwuqImfr nhIN

 

sLOkI afpxy awj dy lyK ivwc ipCly hPLqy dOrfn trONto dy afs pfs vfprIaF iewk do gwlF df ijLkr pfTkF sFJf krn mMgdf hY. ‘mMgdf hY’ sLONkI df qkIaf klfm nhIN hY iewh qF isrP sLOkx dy jLor pfAux `qy gurpRIq GwgI dI iPlm ‘muMzy XU ky’ dyKLx qo bfad hI sLONkI dIaF purfxIaf XfdF dI ptfrI Kuwlx nfl jLubfn `qy af igaf hY. jdoN sLOkI vI Br juafn huMdf sI qF sLONkI nUM hornF muMizaF KuMizaF vFg vlYq jfx df qeIaF qfp ciVHaf hI rihMdf sI aqy kihxI aqy krnI df pwkf sLONkI kYnyzf afAux qoN pihlF vlYq df suafd vI dyK afieaf hY. sLONkI nUM cyqf hY jdoN AuQoN dy juvfn mMzy kuVIaF hryk gwl nfl mMgdf kihMdy sn qF pihlF pihlF sLONkI nUM kuJ Eprf ijhf lgdf sI aqy keI vfrI qF sLrm vI afAux lwg pYNdI sI. ijs Gr nUM sLONkI ny Bfg lfey sn jd AuunHF dy bwcy ieh kihMdy sn ik zYzI mMmI nUM mMgdf hY jF mMmI qYnMU zYzI rUm ivwc mMgdf hY qF sLONkI nIvIN pf ky bYT jFdf sI aqy mUMh bolI BrjfeI vI kuJ nIvIN pf lYNdI sI  pr bfad ivwc sLONkI vI AunHF dy bwicaF vFg AunHF dI mfVI motI rIs krn lwg ipaf sI aqy bfhr jf ky hryk gwl nfl mMgdf kihMdf huMdf sI pr sLONkI qoN GwugI vflI gwlL kdI nhIN sI bxI aqy keI vfrI qF Ault asr huMdf dyK ky sLONkI nUM cwup hI hoxf pYNdf sI. sLONkI nUM lgdf sI ik ‘mMgdf’ kihx nfl lokF nUM sLONkI dy vlYq ivwc jMmy hox df Brm pfieaf jf skdf hY. sLONkI ‘mMgdf’ qF kihx lwg ipaf sI pr bfkI dIaF afdqF nUM bdl nhIN sI sikaf. hux vI ijs qrHF trONto dy lIzr bxn dy dysI buwZ-vlyt cfhvfn jfx bwuJ ky  ryzIE `qy aijhI sLbdfblI boldy hn aqy lokF nUM ieQy jMMmyy aqy pVHy hox df Brm pfAux df Xqn krdy hn pr kfmXfb nhIN huMdy koeI ikAuNik lokF nUM mUrK bxfAuxf awj dy jLmfny ivwc sOKf nhINN hY.

hux lIzrF dI gwl cwl hI peI hY qF sLONkI pihlI gwl df ijLkr krn lwgf hY. mfrKm XUnIanvYl qoN torI pfrtI dy AumIdvfr gfrzn lYNzn nUM AumIdvfrI qoN hwQ Doxy pey hn. kfrn ieh dwisaf jFdf hY ik lYNzn ny pbilk ivwc ieh kih idwqf sI ik ies hlky ivwc PYzrl srkfr vwloN idwqy pYsy nfl jo AusfrI ho rhI Auh bMd kr dyxI cfhIdI hY ikAuNik ies hlky qoN ilbrl pfrtI df aYm pI hY. rOlLf pYxf sI pY igaf qF ies qoN bfad torI pfrtI dy qurMq aYksLn lY ky Aus dI AumdIvfrI hI Kqm kr idwqI. Aus ny jo ikhf sB kuJ kYnzIan rfjnIqk kdrF kImqf dy iblkul Ault sI aqy ies dI sjLf pfrtI ny Aus dI AumIdvfrI hI Kqm krky idwqI hY ies df muwK kfrn rfjnIqI qoN axjfx hoxf hI ikhf jf skdf hY. sLONkI sLukr krdf hY ieh AumIdvfr pMjfbI nhIN sI nhIN qF ivroDIaF ny pMjfbI aKLbfrF ivwc Aus dIaF vwzIaF vwzIaf Poto qr kr kr lgvfAuxIaF sn.

jd kdy coxF df GwugU vwjdf hY jF vwjx vflf huMdf hY ijvyN ik awj kl ho irhf hY qF pMjfbI BfeIcfry nMU cox buKfr cVHn lwg pYdf hY. coxF BfvyN PYzrl hox, subfeI hox jF imAuNspl hox, pMjfbI kYNzIzyt brsfq dy mOsm ivwc pRgt hox vflIaF KMubF vFg inklxy sLurU ho jFdy hn. nf koeI afpxI Aumr vyKdf hy qy nf hI ividaf, nf qjrbf vyKdf aqy nfl rfjsI PlsPf, bws ijDroN dfa lgdf hovy AuDr CVwpf mfr jFdf hY. keI aijhy vI hn jo pihlf iewk aYm pI nfl huMdy hn aqy jd Auh aYm pI Aus dI gwl nhIN mMndf jF mMndI qF Auh CVwpf mfrky Aus dy hI ivroDI AmIdfvfr nfl jf jwPLIaF pfAuNdy hn.  ijvyN ipCly idnI hoey bfrbYikAUaF `qy dyKx nUM imilaf hY. rfqoN rfq ilbrl qoN torI aqy tOrI qoN ilbrl sj jFdy hn

          coxF nfl lIzrI dy supny vyKx vfly qF hrkq ivwc afAuNdy hI hn AuhnF dy nfl mtn-murgf Ckx vfly vI mUMh suafrn lwg pYNdy hn. bfrbYikAUaF `qy lwgI BIV vI ies df hI iewk ihwsf hY. mIzIey vfly kdy golmol gwlF krky  qy kdy cuwBvIaF gwlF krky isLkfr kwZdy hn. lyKk ivMgy iswDy lyK ilK ky iksy prcy ivwc muPLq Cpvf lYx ivwc jy kfmXfb ho jfx qF kYNzIzyt nMU drjn ku lokF qoN Pon krvf ky lyK dIaF isPLqF krvf ky afpxf mtn murgf pwkf krdy hn. 

          kursI hfsl krn dy supny qF sLONkI vI buZfpy ivwc leI jFdf hY pr nfmInysLn `qy pYnI Krcx nMU iqafr nhIN hY jd ik nfmInysLn `qy lwKF zflr Krc af jFdy hn. sLOkx ny sLONkI dI cox lVn dI qrkIb `qy pwkI lkIr hI pf idwqI hY. ipCly hPLqy df iliKaf lyK vI sONkx nUM tws qoN mws nf krvf sikaf. hfl dI GVI sLONkI ny cox lVHn df PYslf afrjLI qOr `qy awgy pf idwqf hY.

dUsrI gwl ijhVI sLONkI pfTkF nfl sFJI krnf cfhuMdf hY Auh ieh hY ik bIqy aYqvfr dI sLfm nUM jd sLONkI gurUGr dy lMgr hfl ivwc mUDy mfry kryt `qy bYT ky cfh aqy pkOiVaF df lMgr Ck irhf sI qF sLONkI dy iewk imwqr ny juwqImfr pwqrkfr dI gwl sLurU kr leI ikvyN Aus df snmfn hoieaf ikvyN Aus nUM pYisaf nfl lwidaf igaf hY aqy ikvyN Aus dI crcf aKLbfrF ivwc hoeI hY. nfl hI Aus ny ieh vI kih idwqf ik Aus ny hornF vFg Aus dI Cp rhI ikqfb dIaf 50 ku kfpIaF KdIdx dI vI hfmI Br idwqI hY. sLONkI ny jd pwuiCaf ik Aus dI ikqfb ivwc kihVI nvIN gwl hovygI ijs df ajy qwk qYnUM jF qYnUM pqf nhIN qf swjx kihx lwgf ik ieh qF jI pVH ky pqf lwgf. sLONkI jvfb ivwc ikhf ik jd qk lokF ny Aus dI ikqfb pVnI hY AudoN qwk Aus juwqImfr pwqrkfr ny kroVF ivwc Kyzx lwg jfxf hY. sLONkI df imwqr kihMdf hY ik mYN qF ieh vI suixaf hY ik Bfrq srkfr ny Aus dI ikqfb `qy pfbMdI lfAux bfry pihlF hI soc rwiKaf hY qF ik lokF qwk ikqfb nf phuMc sky. sLONkI ny ikhf ik ‘mF jMmI nhIN puwq koTy `qy’, pfbMdI qF lwgUgI hI, jy srkfr ny afp nf lfeI qF lgvf dyxgy qF hI iswKF nfl ivqkrf hAU aqy ivqkry dy nF `qy ikqfb dI cMgI ivkrI hoAU qF hI qF juwqImfr pwqrkfr kroVpqI bxU. kroVpqI sLbd sux ky kol bYTI sNONkx dy kMn shy vFg KV gey aqy sLOkI nUM Jwt AuTx df Purmfn jfrI kr idwqf. swjx qoN afigaf lY ky sLONkI jd kfr ivwc bYiTaF qf sLOkx ny kroVpqI vflI gwl df vyrvf jfnx dI iewCf pRgt kr idwqI qf sONLkI ny juwqImfr pwqrkfr df hvflf dyK ky surKrU hoxf cfihaf pr sLOkx ny pfxI ivwc mDfxI pf leI aqy ihrK nfl kihMdI ik qyry kohV hoieaf qyry kolo nhIN iksy dy juwqI vjdI. sLONkI ny ikhf juwqI mfrn leI pihlF pwqrkfr bxnf pYNdf hY BFvyN JUTI mUTI df hI shI. “iPr kI dyKdF, bx jf pwqrkfr qy myry vwloN qYnUM ‘Puwl sport’ hY isr qoN pYrf qIkr’” ieh kihMidaF sLOkx ny afpxf iewkqrPf PYslf suxf idwqf. sLONkI ny ikhf ik pwqrkfrI koeI Cotf motf kMm nhIN bVf ijMymyvfrI vflf kMm hY, ies dy kuJ asUl hn aqy ies vfsqy AuwcI pVHfeI vI krnI pYNdI hY qF ikqy jf ik bMdf pwqrkfr bxdf qF sLOkx ny trONto dy keI pwqrkfrF dy nF igxf idwqy ijnHF kol pwqrkfrI dI koeI izgrI nhIN hY aqy pUry kfmXfb hn aqy Auh vI igxf idwqy ijhVy vwzIaF izgrIaF dy bfvjUd vI pwqrkfrI ivwc PylH hoey dyKy hn. sLOkx ny Auh vI igxf idwqy ijnHF ny pwqrkfrI df nf vrq ky lokF qoN lwKF Twgy hn aqy Auh igxf idwqy jo lokF nUM blYk myl krdy hn. sLOkx qF cfhuMdI hY ik pwqrkfrI df nF vrq ky msLhUr hoieaf jfvy qy pYsf kmfieaf jfvy jo juwqImfr pwqrkfr kr irhf hY pr ieh sLOkI dy vws dI gwl nhI hY. sLONkI pwqrkfr qF bxnf cfhuMdf pr juwqImfr pwqrkfr nhIN. sLONkI juwqImfr pwqrkfr bx ky pwqrkfrI dy DMdy nUM klMkq nhIN krnf cfhuMdf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLOkx nUM afpxy PYsly `qy dubfrf njLrsfnI krn dI gujfirsL

ipCly hPLqy sLONkx ny sONLkI dI aYm pI bxn dI skIm `qy iewk nhIN do nMny pf idwqy sI. hux sLONkI socdf hY ik sLfied sLONkI afpxf kys vDIaf qrIky nfl sLOkx sfhmxy pysL nhIN sI kr sikaf. ipCly hPLqy sLONkI ny afpxy XfrF imwqrF dI sports df vyrvf qf dy idwqf sI pr sLOkx tws qoN mws nhIN sI hoeI. hux iek vfr sLOkNI afpxf kys iewk hor aYNgl qoN sLONkx sfhmxy rwKx dI ‘gusqfKI’ krn lwgf hY. sLOkx nUM afp qf pMjfbI dy aKLbfrf qoN alrjI hY pr jy koeI Aus df irsLyqdfr jF koeI shylI pVHdI suxdI hovy qF jLrUr Aus nUM rfqo rfq aYm pI bx ky amIrF df drjf pRfpq kr lYx vfilaf df ijLkr kry jo L awj hyTF krn lwgf hY. sLONkI nUM bfhroN qf bhuq ihmfieq hfisl hY pr Gr dI ihmfieq vwloN korf hI hY.

hr koeI aYm pI bxn leI kfhlf hY ies dy kfrn qF sYNkVy ho skdy hn pr sLONkI nUM iewk kfrn sB qoN vwD iKwc pfAU lgdf hY Auh hY aYm pI dI vwzI qnKfh aqy hor Bwqy hn jo Aus dI jyb nUM Kuwly Bfg lfeI Cwzdy hn. sLONkx nUM KusL krn leI sLONkI afpxI gwl stIvn hfrpr qoN sLurU krygf ikAuNik sLOkx nUM stIvn hfrpr nfl vfhvf pRym lgdf hY aqy idn rfq Aus dy gux gfx hI krdI hY ik ikqy hfrpr dI srkfr Aus ny iksy BfeI BqIjy nUM iksy vDIaf QF ‘iPwt’ krvf dyvygI.

sLOkx nUM dwisaf jfvy ik pRDfn mMqrI stIvn hfrpr dI slfnf qnKfh 315462 zflr hY. ies dy nfl hI Aus nUM sfl df 2122 zflr kfr df Bwqf imldf hY jd ik hfrpr nUM kfr dI bhuq hI Gwt jLrUrq pYNdI hY ikAuNik Aus nUM afr sI aYm pI df ‘CoPr’ imilaf hoieaf hY jdoN vI hfrpr cfhy ‘CoPr’ nUM nfl iljf ky ijQy mrjLI jf skdf hY pr kfr df Bwqf iPr vI imlI jfxf hY. ies dy nfl hI hfrpr nUM afpxy vwKo vwKry QfvF `qy do GrF iewk aftvf aqy iewk hirMgtn lyk  `qy dy Krcy leI 4 lwK zflr vI imldy hn. ies qoN ielfvf Aus nUM ivdysLI lIzrF qoN mihMgy qohPy vI iml jFdy hn ijvyN ik huxy huxy mihMgf brIP kys vI imilaf hY.

jy dyiKaf jfvy qF hfrpr kol bhuqI sMpqI nhIN hY. Aus df kYlgrI ivwc do mMijLlf Gr hY ijs dI ipCvfVf rvIn hY aqy awj dI kImq muqfibk ies dI kIMmq 6 lwK zflr qoN vwD nhIN hY. hfrpr ny koeI bhuqf pYsf invysL vI nhIN kIqf hoieaf QoVf bhuqf invysL kIqf pYsf Aus dI pqnI dy nF `qy hY. ies qoN ielfvf hfrpr dI koeI hor afmdn nhIN hY. hF jd hfrpr pRDfn mMqrI nhIN rhygf qF Aus nUM jLrUr hux nfloN vwD afmdnI hovygI ikAuNik Aus nUM iksy vwzI Prm df sI eI E jF koeI hor vwzf afhudf iml jfvygf. ies qoN ielfvf Aus nUM afpxy BfsLx dy 15 hjLfr qoN lY ky 50 hjLfr qwk pRqI BfsLx dy vI iml skdy hn. jy hfrpr koeI ikqfb ilK jF ilKvf lvygf qF Aus dI afmdn ivwc kfPI vfDf ho skdf hY. ijvyN ik sfbkf pRDfn mMqrI XF ikRcIaF ny afpxI iek ikqfb dIaF 50 hjLfr kfpI vyc idwqwIaF sn ijs qoN Aus nUM lwKF zflr afmdn hoeI sI. pr ipE dy pwuq ny awj qwk ikqfbF qoN hoeI afmdn df ikqy vI ijLkr nhIN kIqf. kry vI ikAuN, ho skdf hY ik XF ikRcIaF vI sLONkI vfgUM rMm dI boql lYx leI afpxI sLOkx qoN corI pYsy rwKI jFdf hovygf.

hux sLONkI mfeIkl iegnYsLIaf bfry dwsxf cfhuMdf hY pr sLOkx nUM ilbrlF df nF sux ky qF mfeIgryn hI sLurU ho jFdI hY. mfeIkl  ivroDI pfrtI df afgU hY pr Auh pRDfn mMqrI hfrpr qoN ikqy amIr hY aqy Aus dI qnKfh iek sInIar kYbint mMqrI dy brfbr hY. Aus nUM sfl dy 233247 zflr qnKfh vjoN imldy hn. ivroDI pfrtI dy afgU dI vI aftvf ivwc irhfiesL huMdI hY aqy Aus df slfnf bjt 160 hjLfr dy krIb hY. mfeIkl df iek hor vI Gr hY Auh PrFs ivwc hY ijs dI kImq 65000 XUro Bfv 1[04 imlIan kYnyzIan zflr hY. jo PrFs ivwc Gr hY Auh Aus ny ikrfey `qy idwqf hoieaf hY ijs qoN Aus nUM 2000 XUro Bfv 3090 kYnyzIan zflr hr hPqy ikrfey afAuNdf hY. ies qoN ielfvf Aus nUM 15 qoN ikqfbF dI irafltI vI afAuNdI hY.

PYzrl pfrtI dy lIzr huMdy hoey jYk lyatn dI sflfnf qnKfh 211425 zflr hY. Aus ny aftvf ivwc iewk Gr ikrfey `qy ilaf hY ijs df slfnf Krcf 25468 zflr imldf hY. lyatn df trONto ivwc vI iewk Gr hY ijs dI kImq 555000 dwsI jFdI hY jo ik Aus ny afpxI aYm pI pqnI alvIaf coa nfl kuJ vrHy pihlF KrIidaf sI. blfk ikbYWkvf pfrtI dy jUl izsYWp nUM vI lyatn dy brfbr 211425 zflr dI qnKfh imldI hY.

ipClI kqfr Bfv ‘bYk bYNcr’ ijQy coxF ijwq ky sLONkI ny Kuwd bYTxf hY, dy aYm pIaF nUM 157731 zflr qnKfh vjoN imldy hn aqy ies dy nfl anykf hor bYnIiPt aqy Bwqy vI imldy hn. jy aYm pI nUM iksy skwqr df ahudf iml jFdf hY jF Auh jUnIar mMqrI bx jFdf hY qF Aus dI qnKfh 163415 qoN lY ky 196910 qwk phuMc jFdI hY. hfAUs lIzr, sInIar kYbint mMMqrI aqy spIkr nUM 233247  zflr qnKfh imldI hY aqy 2000 kfr df Krcf vwKrf imldf hY.

qnKfhF qoN ielfvf sLOkI aYm pIaF dI hor amfdn bfry vI dsxf cfhuMdf hY pr zrdf hY ik ijs ny vI sLONkI df ieh lyK pV ilaf ikqy aYm pI bxn leI nfl Bwj qury aqy sLONkI df pwqf kwitaf jfvy aqy Gr dy BFzy vyc ky vI nfl KihVf nf Cwuty.

sLONkI hor vI dwsxf cfhygf ik vwzI qnKfh dy nfl nfl sfry hI aYm pIaF nUM Krcf vI Kuwlf imldf hY. sYLsLn dorfn aftvf ivwc ikrfey `qy rihx df 25468 zflr slfnf Krcf aqy ijhVy aYmpIaF dy Gr hI aftvf ivwc hn AunHF nUM 28[32 zflr idn dy Kfxy dy imldy hn aqy nfl dI nfl Gr dIaF ibwl bwqIaF aqy tYlIPUn dy sB Krcy vwKry imldy hn. ies dy nfl hr aYmpI nUM sfl dy 284700 zflr afpxI rfeIizMg aqy pfrlImYNt ihwl `qy afiPs clfAux leI Krcf imldf hY aqy 8500 zflr dy krIb pfrtIaf aqy hor smfgmF leI imldy hn. ies qoN ielfvf dysL qoN bfhr jfx leI aYmpIaF nUM Krcf vfDU imldf hY. sMn 2006 qoN 2007 qwk 3[7 imlIan aYm pIaF dy aMqrrfsLtrI tUrF `qy Kricaf igaf sI.  aftvf aqy afpxI rfeIzg ivwc hvfeI jhfjL ivwc sPr krn leI 64 itRp PrI imldy hn aqy ies dy nfl nfl Auh afpxy pRIvfr smyq ikqy vI vIaf tryn `qy muPq sPr kr skdy hn.

jy aYmpIaF dI pYnsLn vwl ingHf mfrIey qF agr 6 sfl dI srivs qoN bfad aYm pI jdoN irtfier huMdf hY qF Aus nUM 55 sfl dI Aumr ivwc 27213 zflr pYnsLn imldI hY aqy jy Auh 10 sfl aYm pI bixaf rihMdf hY qF Aus dI pYnsLn 45355 qwk phuMc jFdI hY. pfrlImYNtrI skwqr dI pYnsLl 49982 aqy 70 dy krIb aijhy aYm pI hn ijnHF dI pYnsLn 70000 qoN vwD hY. aYn zI pI df ibl blykI 29 sfl bfad irtfier ho igaf sI aqy Auh 58 sflF df hY aqy Auh 75 sfl dI Aumr qwk 2[6 imlIan pYnsLn lY lvygf. ies pRkfr mOntI solbrg ajy  51 sflF df hY aqy iqMn sfl qwk Aus  dI pYnsLn sLurU hovygI aqy 75 sfl dI Aumr qwk Auh 2[3 imlIan zflr pYnsLn lY lvygf.

sLONkI ieQy ieh vI ijLkrXog knr vfijb smJdf hYY ik amrIkf dy pRDfn brfk Ebfmf dI qnKfh 4 lwK zflr hY, ivdysL mMqrI ihlrI dI 183500 hY aqy AuntyrIE sUby dy pRImIar zfltn mYgMtI dI qnKfh 208974 zflr slfnf hY pr afm kYnyzIan kfmy dI aOsqn qnKfh 36200 zflr hY. ipCly 10 sflf ivwc aYmpIaF dI qnKfh 68 hjLfr qoN vwD `qy ikQy phuMc geI hY Bfv dugxI qoN vI ijLafdf ho geI hY.

ieh qF qnKfhF aqy BwiqaF dI gwl ho geI. ipCly hPLqy sLOkx ny sLONkI dI kuaflIiPkysLn `qy vI pRsLn icMn lf idwqf sI. hux sLOkx nUM sLONkI ieh vI dsxf cfhuMdf hY ik awj dI pfrlImYNt ivwc 24 inrol jwt aYm pI hn. bI sI kMnsrvtv df iek aYm pI jfhn kmnjL qF 20 sfl mwCIaf PVdf irhf sI Bfv Auh mCyrf sI aqy hux suwK nfl  aYm pI bixaf bYTf hY. sLOkI nUM diwsaf jfvy ik Auh ikMnf qoN Gwt hY. sONkI pXfbI vI vDIaf bol lYNdf hY gryjLI vflf vI twtU DUV ivwc cMgf Bjf lYNdf hY. aYm pI bx ky nF Bfr cuwkxf pYNxf hY aqy hI syPtI sLUa pfAuxy pYNxy hn.

sLONkI gujfirsL krdf hY ik KLbrnfmf dy hjLfrF pfTkF ivwc koeI iewk aijhf sUrmf pfTk AuWTy jo sLONkI dI srkfr Bfv sLOkx qoN sONkI dy aYm pI bxn leI hF krvf sky qF sONkI Aus pfTk jf pfTkF dy bilhfry jfvygf.

-sLONkI ieglYNzIaf

 


coxF `c KVn leI sLONkI `qy vI bhuq dbfa pfieaf jf irhf hY

          ilbrl pfrtI dI awj dI hflq `qy sLONkI nMU bhuq qrs afAuNdf hY. ilbrl afgU mfeIkl agnysLIey dI hflq qF “gAU” dy jfey vflI bx hY jo bVHk vI mfrdf hY qy mok vI mfrdf hY. kdy jnfb iegnysLIaf nMU ies leI jld ilbrl afgU bnfAux dI mMg AuTI sI ik Auh bhuq qyjL qrfr afgU hn qy sfbkf ilbrl afgU styPLn izEn bhuq kmjLor afgU sn ijs kfrn stIvn hfrpr ny Aus nMU vfhxy pf ilaf sI. ilbrlF ny PtfPt afgU bdl ilaf pr ies nfl vI ilbrlF dy isqfry gridsL ivwc hI rhy. iPr ilbrl pfrtI aMdr ieh pRBfv vyKx nMU imilaf ik jnfb mfeIkl iegnysLIaf vI sfbkf pRDfn styPLn izEn vFg nrm nIqI dy DfrnI bx ky kmjLorI hI ivKf  rhy hn ijs kfrn ilbrlF dI hflq hor pqlI pYNdI jf rhI hY.

          ilbrlF ny vI kuJ hPLqy pihlF pMjfb dy akflIaF vFg “icMqn” kIqf aqy ilbrl afgU icMqn bYTk ivcoN ieh PYslf lY ky inkly ik kMsrvtvF dI hfrpr srkfr hux sMsd bYTdy sfr hI pihlf mOkf imlx `qy PfrmI kmfd dy nrm gMny vFg awD ivckfroN qoV ky cUp sutxI hY. afpxy PYsly nMU shI aqy ZukvF krfr dyx vfsqy ilbrlF ny afriQk hflq bfry aMkVy vI qroV mroV ky pysL kIqy. ilbrlF ny kuJ srvyKxF dy ies mwq dI vI pRvfh nf kIqI ky 70% dy krIb knyzIan lok mwDkflI coxF dy hwk ivwc nhIN hn.

          sMsd df sYsLn afKr somvfr 14 sqMbr nMU sLurU ho igaf aqy ilbrlF nMU hfrpr srkfr suwtx df pihlf mOkf hQlf prcf pRkfsLq hox vfly idn suLkrvfr nMU iml skdf hY. jy gwl ies idn nf bxI qF ajyhf mOkf agly mhIny dOrfn vI keI vfr afvygf. iegnysLIaf dy ilbrlF dI musLkl ieh hY ik ivcfry bVHk qF mfr cuwky hn pr iekwly hfrpr srkfr suwt nhIN skdy. AuhnF nMU blfk aqy aYn zI pI dovF df smrQn imlxf jLrUrI hY jo hux imldf pRqIq nhIN huMdf. swqfDfrI kMsrvtvF smyq dUjIaF dovyN ivroDI pfrtIaF ieh jfxdIaF hn ik ilbrl pfrtI kol awj 308 dy hfAUs ivwc isrPL 77 sItF hn jo ik ieiqhfsk pwDr qwk Gwt hn aqy jy mwDkflI coxF huMdIaF hn qF ilbrl pfrtI kuJ sItF hornF pfrtIaF qoN Koh skdI  hY.  hux sItF gvfAux vfsqy hfrpr srkfr suwtxI kOx loc skdf hY? mOky dI njLfkuq nMU smJidaF aYn zI pI afgU jYk lyyatn hux hfrpr srkfr nMU kuJ sLrqF hyT cwldI rwKx dI hfmI Brn lwg pey hn aqy susq iksm dI “hF” blfk ikbYWk df afgU jLUl zUsYWp vI krn lwg ipaf hY.

          AuDr cox srvyKxF ivwc ilbrl pwQr vFg hyT nMU izwg pey hn ikAuNik knyzIan lok sfl dy ivwc ivwc dUjI vfr coxF nhIN cfhuMdy. ies nfl jYk lyatn dbfE rihq mihsUs krn lwg ipaf hY, kMsrvtvF dy sfh ivwc sfh afieaf hY pr ilbrlF dy sfh suwkx lwg pey hn.

          kMsrvtv pfrtI dI polF ivwc pwuC vDdI vyK ky hr koeI kMsrvtv pfrtI dI AumIdvfrI Bflx lwg ipaf hY. kuJ dysI lok ies nMU msLhUr hox df sfDn smJdy hn aqy kuJ cox ijwqx vfsqy nhIN sgoN koeI jfb lYx vfsqy cox lVnI cfhuMdy hn. hF kuJ aYsy vI hn jo ieh socdy hn ik AuhnF dy pYr hyT vI btyrf af skdf hY. sLONkI dy iek imwqr df iek idn Pon afieaf aqy Aus ny jLor dy sLONkI nMU coxF ivwc KVn leI ikhf aqy Audhrx bIbI mlIsf Bgq dI idwqI jo pihlF ilbrl sI pr rUbI Zflf ny jd spirMgzyl ivcoN Aus dI sLUt lgvf idwqI sI qF ivcfrI kMsrvtv bx geI sI. ipClIaF coxF ivcfrI ny imsIsfgf qoN kMsrvtv itkt `qy lV ky hfrIaF sn pr hfrdy sfr hI iemIgrysLn mMqrI dI shfiek dI kursI `qy jf ibrfjI sI. awj ijMnI puwC bIbI mlIsf Bgq dI hY EnI rUbI Zflf dI aYm pI huMidaF hoieaF vI nhIN hY ikAuNik ivcfrI kmjLor ho cuwkI ivroDI pfrtI dI sIt `qy bYTI hY.

          gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl ivwc cfh df lMgr Ckdy sLONkI nMU vyK ky iek imwqr Bwjf afieaf aqy kMsrvtv AumIdvfrI hfsl krn dI slfh dyx lwgf. kihx lwgf sLONkI jI asIN pUrI mdd krFgy qusIN hF qF kro pfrtI qoN hF asIN afpy krvf lvFgy. sLONkI ny afiKaf Bilaf purKf coxF qF twlL geIaF hn huxy AumIdvfr bx ky prm igwl vFg mwDkflI coxF AuzIkdy juwqIaF Gsf lvFgy. afKx lwgf mwDkflI coxF qF hux hoxgIaF hI hoxgIaF aqy ilbrl aYm pI gurbKLsL isMG mwlIH nMU isrPL qusIN hI hrf skdy jy. sLONkI ny afiKaf Bilaf purKf mwlIH qF afpxf imwqr hY aqy Aus dI sfK vI cMgI hY qF imwqr jI ny juvfb idwqf qF iPr rUbI, bYNs jF kfnIaF dy iKlfPL KV jfE, gotxIaF qusF AuhnF dIaF vI lgf dyxIaF hn ikAuNik kMsrvtv polF ivwc Aupr jf rhy hn. jd sLONkI ny afiKaf ik pol qF kdy vI hyT jf skdy hn qF imwqr jI ny afiKaf ik sLONkI jI cfr idn bwly bwly ho jfAU, PMz ryjL kr lvFgy, mtn murgf do mhIny cwlU aqy jy hfr vI gey qF “hfry hoey aYm pI” aKvfAux lwg ipE, nfm nfl aYm pI lwg jfAU, clo hfry hoey aYm pI hI shI.

          jd sLONkI ny afiKaf Bilaf purKf jd sLONkI kdy aYm pI bixaF hI nhIN qF “hfiraf hoieaf aYm pI” ikvyN aKvf lvygf? ieh sux ky nfl bYTy iek hor swjx jI boly ik ieMJ ho skdf hY. AuhnF ipClIaF coxF ivwc hfry hoey iek AumIdvfr dI Audfhrx idMidaF ikhf ik Auh iewk vfr ieMzIan kONslyt lfeIn ivwc KVy sn aqy jd ieh hfiraf hoieaf AumIdvfr afieaf qF lfeIn ivwc KVn dI QF iek sikAUrtI gfrz nMU afpxf coxF vylLy df kfrz PVf ky afKx lwgf mYN  PLlfxF AumIdvfr hF aqy mYN vfeIs kONsl aYm pI isMG nMU imlxf hY.  sikAUrtI gfrz ny kfrz qF PV ilaf pr “hfiraf hoieaf aYm pI” ivcfrf jnfb aYm pI isMG dI AuzIk hor lokF vFg hI krdf irhf. aMdr sLfied drjun qoN vwD ajyhy hfry hoey aYm pIaF dy kfrz rojL jFdy hoxgy.

          iek swjx ny afiKaf sLONkI jI mlIsf Bgq dI hfr nMU qF PLl lwigaf njLr afAuNdf hY. Aus ny hor Audfhrx idMidaF ikhf ik sLONkI dy prm imwqr kMvljIq isMG kMvl dI hfr nMU vI PLl lwigaf sI. Auh ikvyN? pwuCx `qy swjx jI ny afiKaf ik kMvljIq isMG kMvl hurF imsIsfgf dI myar hyjLl mkYlIan dy iKlfPL Es smyN myar dI cox lVI sI jd kMvl hurF nMU koeI jfxdf qwk nhIN sI. coxF ivwc Auh BFvyN myar mkYlIan qoN hor awDI drjun AumIdvfrF smyq hfr gey sn pr dUjy nMbr `qy rihx kfrn kMvljIq isMG kMvl dI bwly bwly ho geI sI.

          ieh kuJ sux ky sLOkI bhuq hOsly ivwc af igaf sI aqy lMgr hfl ivcoN hI sLONkI ny hor imwqrF dosqF nMU Pon KVkfAuxy sLurU kr idwqy sn ik myry `qy coxF ivwc kMsrvtv AumIdvfr vjoN KVn leI bhuq dbfE pfieaf jf irhf hY. lMgr hfl qoN kfr qwk jFidaF sLONkI dI qor hI bdl geI sI, sLONkI nMU aftvf hux afpxy jwdI sLihr BMgzyl dI iek bsqI hI jfpx lwg ipaf sI. Gr vwl muVidaF sLONkI vfsqy kfr clfAuxI musLkl ho rhI sI. sLONkI dI pwg vfr vfr kfr dI Cwq ivwc vwj rhI sI. ieMj jfp irhf sI ijvyN sLONkI dI DOx ivwc stIl vrgI sLkqI pRvysL kr geI hovy ijs kfrn DOx nIvIN krnI hux musLkl jfpdI sI. rsqy ivwc sLONkI mn hI mn ivwc afpxf cox mYnPYsto iqafr krI jf irhf sI. PMz ryjL dI iqafrI vI sLONkI dI awKF sfhmxy iPLlm dI rIal vFg cwl rhI sI. sLONkI nMU bhuq sfry imwqrF, dosqF aqy irsLqydfrF vloNN notF aqy cYWkF dI vrKf ho rhI pRqIq ho rhI sI. Gr phuMcx qwk sLONkI dI PMz iktI ivwc 60 hjLLfr zflr dI rkm dy aMkVy krvtF lY rhy sn. ieh qF sLONkI dy Gwto Gwt aMkVy sn ies ivwc qF ajy sLONkx aqy keI hor keI imwqr ipafiraF ny vI afpxf Xogdfn pfAuxf sI.

          Gr vVHdy sfr hI sLONkI  KMgUry mfrn lwg ipaf sI aqy sLONkx vI bdlI ho cfl pihcfx geI sI. ikcn tybl `qy afpxI cox zfierI rwK ky sLONkI “eyk iglfs TMzf pfxI lfE afj afp ky sfQ ijLMdgI kI swB sy jLrUrI bfq krnI hY” df hukm krdf hoieaf sLONkI cuxy hoey aYm pI vFg kursI `qy afkV ky bYT igaf. sLONkI aMdr sfbkf POjI jfg ipaf sI aqy hux pMjfbI `qy ihMdI BfrU ho geI sI. TMzy pfxI df iglfs ipaf ky sLOkx ny sfrI gwl sihj nfl suxI. sLONkI nMU zr sI ik kMjUs hox kfrn pYsy Krcx qoN zrdI shurI nwnf nf pf dyvy ies leI sLONkI PMz bhuq af jfvygf vfr vfr afKI jf irhf sI. vwzf PMz dyx vfilaF ivwc kdy sLONkI eysLIan PUz vfilaF df nfm lYNdf sI aqy kdy smosf & svIt PYktrI vfilaF vloN afeI vwzI afPLr awgy rwK idMdf sI. kdy sLONkI gursLrn bfbI isDU df nfm lY idMdf sI aqy kdy afr[ aYs[ suprmfrkIt vfly qfrI vloN pMj hjLfr zflr dI vwzI rkm igxf idMdf sI. kdy sLONkI hmdrd, ajIq, pMjfbI post dI PUwl sport dI gwl krdf sI aqy kdy gfAuNdf pMjfb zwt ky prmot krygf aKdf hoieaf hor mIzIafkfrF smyq isDvF BrfvF nMU afpxy lMgotIey Xfr dwsdf sI

          jd sLONkI dy PMz vfly sfry kfrqUs cwl gey qF sLONkx awgoN afKx lwgI ik ieh qF msF 65 hjLfr zflr hI bixaF hY qy afpF lokF df pihlF hI 2 lwK zflr dyxf hY ies nfl qF Auh vI nhIN idwqf jfxf. sLONkx ny Gwt PMz dy nwny nfl iek nwnf hor pf idwqf aKy qyrI kuaflIPIkysLn Gwt aY.

          ies nfl qF sLONkI df aYm pI jF hfiraf hoieaf aYm pI bnx df sfrf supnf hI pYNcr ho igaf sI. sLONkI buVbuVfieaf, “myrI kuaflIPIkysLn ikvyN Gwt aY? ijhVy mwDkflI coxF nMU mwDvrgI coxF afKdy hn Auh qF hfrpr dI pfrtI dI itkt afpxI swjI jyb ivwc pfeI iPrdy hn!”

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


knyzIan kdrF kImqF nMU aishxsLIlqf qoN KLqrf

          sRI hrmMidr sfihb dy lMgr hfl dy kMzIsLnrIkrn dy svfl df sfhmxf sLONkI nMU Es smyN krnf ipaf jd sONkI sQfnk gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly kryt `qy bYTf cfh df lMgr Ck irhf sI. iek swjx afK irhf sI ik ies nfl kurwpsLn krn vfly swjxF dI cFdI ho jfvygI ikAuNik sRI drbfr sfihb dy lMgr hfl ivwc eyar kMzIsLn lgvfAux dI syvf ivwc ihwsf pfAux vfilaF dI igxqI bhuq ijLafdf hovygI aqy keI qF gupq dfnI vI hoxgy. aYsy dfnI iswK vI bYT hn jo iekwly iekwly hI sfry Krcy dI syvf krn vfsqy iqafr hoxgy. eyar kMzIsLn vfsqy dfn iks iks ny idwqf aqy kuwl Krcf ikMnf afieaf ieh iks ny dwsxf hY aqy iks ny puwCxf hY? bwsf syvf krn vfly syvf kr jfxgy aqy myvy Kfx vfly inhfl ho jfxgy. gwl ies swjx dI vI TIk sI aqy TIk iek hor swjx dI vI sI ijs df kihxf sI ik sLRomxI kmytI nMU eynf vwzf Krcf krn dI QF lMgr hfl nMU rvfieq muqfibk cldf rwKxf cfhIdf hY aqy eyar kMzIsLn vflf Krcf hor hspqfl jF skUl Kohlx vfsqy krnf cfhIdf hY.

          iek swjx df ivcfr ieh vI sI ik sRI drbfr sfihb smyq vwK vwK gurdvfiraF ivwc ‘vwizaF’ vfsqy ivsLysL lMgr vI bxdf hY jo ik mirXfdf dI AulMGxf hY. sLONkI ies bfry kuJ hor ivcfr rwKdf sI aqy eyar kMzIsLn lMgr hfl dy hwk ivwc sI.  vwD Krcy aqy kurwpsLn dIaF sMBfvnfvF dy bfvjUd pMjfb dI sKLq grmI df sfhmxf krn vfsqy lMgr hfl nMU eyar kMzIsLn kr idwqf jfxf sMgq dy afrfm ivwc vfDf krygf jo ik iek cMgI gwl hY. bhuqy swjx eyar kMzIsLn lgfey jfx dy hwk ivwc sn jo ik pMjfb dy mOsm kfrn Esy qrF jfiejL sI ijs qrF kYnyzf vrgy TMZy dysL dy gurdvfiraF ivwc hIt vflf isstm jfiej LhY.

          sLONkI ies ivwc iek hI musLkl mihsUs krdf sI jo sLONkI afpxy hyT KflI duwD dy kryt dy rUp ivwc dwbI bYTf sI. TMZf ivwc hIt isstm aqy grmI ivwc eyar kMzIsLn sMgq dy afrfm aqy suivDf vfsqy jfiejL mMinaF jFdf hY pr jd vYnkUvr dy gurdvfiraF ivwc 100 ku sfl qoN  sMgq dI suivDf aqy arfm vfsqy lMgr ivwc lgfey gey tybl aqy kursIaF df ivvfd CyiVaf igaf sI qF kwtVpMQIaF vloN bhfnf mirXfdf df lgfieaf igaf sI.  aKy ies nfl mirXfdf BMg ho rhI hY pr jd gurdvfrf sfihb ivwc Kurcxy, ikRpfnF aqy dfl vfly pqIly hiQafrF vFg vrqy gey qF mirXfdf nMU sLfied koeI aFc nf afeI hovygI. kwtVpMQI aFhdy hn ik kursIaF aqy myjL brfbrqf dy isDFq aqy mirXdf vfsqy Kqrf hn pr hux lMgr hfl ivwc eyar kMzIsLn vI ikqy kwtVpMQIaF vfsqy KLqrf hI nf bx jfvy?

          lMgr hfl dI kMD nfl bYTI sLONkI dI mMzlI ivwc crcf pMjfbI mIzIaf bfry vI hoeI. iek swjx mIzIaf vloN vrqy jFdy sLbd jflL qoN nfKusL sI Aus ny iek ryzIE vfly BfeI dI iek apIl df hvflf idwqf ijs ivwc iek smfgm bfry ieh ikhf jf irhf sI ik swB nMU ies ivwc sLfml hox df swdf pwqr hY qy sLfml hox dI itkt vI hY. kmfl hY sLfml hox df swdf pwqr vI hY qy itkt vI hY! hux qF sLoa krn vfly vI afK skdy hn ik Plfxy sLoa vfsqy swB nMU swdf pwqr hY qy $30 itkt vI hY. swuK nfl ijs swdf pwqr vfly smfgm dI crcf ho rhI sI suixaF hY Aus dI itkt $100 sI.

          ilKdy vkq glqIaF aksr ho jfieaf krdIaF hn pr keI vfr kuJ lokF dI lyKxI ivwc vrqy sLbd ieh dwsdy hn ik lyKk nMU afpxy mjLbUn bfry pUrI smJ hI nhIN hY. ies bfry itwpxI kridaF iek swjx ny dwisaf ik iek prcy dy adfrIey ivwc sMBfvI knyzIan coxF nMU “mwDvrgI” coxF iliKaf sI. mwDkflI jF awDkflI coxF qF bhuq vfr suixaF sI pr hux “mwDvrgI” coxF kI hoeIaF ies bfry qF sbMDq sUJvfn lyKk hI dws skdf hY. sLONkI ny eysy lyKk dI klm qoN kdy “ros mfrc” nMU “sLFqI mfrc” iliKaf hoieaf vI piVHaf sI. “mwDvrgI” coxF df Bfv iksy Kfs vrg dIaF coxF qoN ho skdf hY jo “mwD” vrg df hovy. “mwDvrgI” coxF df Bfv coxF dI iksm vI ho skdf hY. ijvyN coxF dI iek iksm vDIaf hovy aqy dUjI GtIaf hovy qy ivc ivcfly vflI iksm dIaF coxF nMU “mDvrgI” afiKaf jf skdf hY.

          iek swjx ny iek ryzIE df hvflf dy ik dwisaf ik ikvyN iek idn ajyhy lokF dI crcf kIqI geI sI jo blYk ilst ivwc vfDf hoxf locdy hn qF ik Auh ikqy iekwly nf rih jfx. swjx jI ny iek ajyhy ivakqI df ikwsf suxfieaf jo kuJ grmdlIaF dy gyV ivwc af ky grm nfhry lgf bYTf sI aqy iksy cusq ivakqI ny  Aus nMU vIzIE typ kr ilaf sI. aqy iPr ieh vIzIE typ “XU itAUb” nfm dy nYtvrk `qy cfhV idwqI geI sI ijQy ies nMU keIaF ny vyiKaf. aqy grm nfhiraF dI ies vIzIE nMU vyKx vfilaF ivwc Bfrq aqy kYnyzf dy kuJ sbMDq aiDkfrI vI sn jo surwiKaf nMU muwK rK ky ajyhIaF kfrvfeIaF `qy njLr rwKdy hn. sbMDq aiDkfrIaF nMU nf nfhry mfrn vflI jgfH jfxf ipaf sI aqy nf iksy sUhIey dIaF syvfvF lYxIaF peIaF sn AuhnF nMU swB kIqI krvfeI syvf ieMtrnYWt `qy hI iml geI sI. grm nfhry mfrn vfly swjx dI hux hflq Es sfD vflI ho geI dwsI jFdI hY jo “kMblI nMU Cwzdf hY pr kMblI Aus nMU nhIN CwzdI.” suixaF hY ik vIzIE kilp ajy vI Aus dy vIjLy df rsqf rokI KVf hY aqy vIzIE kilp nMU ieMtrnYWt `qy pfAux vflf kwCF vjf irhf hY.

          iewk swjx ny pMjfb ivwc cwl rhI PVo PVI aqy torFto ivwc inrMkfrI siqsMg bfry gwl CyVidaF afiKaf ik kuJ lok aishxsLIlqf nMU hvf dy rhy hn jo ik knyzIan kdrF kImqF vfsqy Kqrf hY. ijs qrF pMjfb ivwc kuJ kwtVpMQI guwt kuJ sMprdfvF dy iKlfPL zr aqy BYa dI muihMm clf rhy hn Esy qrF ieQy vI nPrq vflf mhOl hI isrijaf jf irhf hY. iswKI nMU ies qrF dI rMgq dyx dI koisLsL kIqI jf rhI hY ijvyNN iswKI sfrI iensfnIaq qoN hI vwKrI hovy aqy iswKI, iensfnIaq qoN ibnF vI kfiem rih skdI hovy. iswKI nMU hr vsqU qoN hI KLqrf dwisaf jf irhf hY. pusLqF qoN cly af rhy iswK pirvfrF ivwc jMmy lok hux ies leI iswK nhIN aKvf skdy ikAuNik AuhnF ny vfl kwty hoey hn jF iksy iswK aOrq dy kwty hoey Brvwty iksy ivroDI ny vyK ley hn. AuNJ srIr dy kwjy hoey aMgF qoN iks iks ny kI kI kwitaf hoieaf hY ies nfl koeI Prk nhIN pYNdf. kwty hoey BrvwitaF qoN qF iswKI nMU Kqrf hY pr kwtI hoeI jLmIr, jMgfly hoey kurwpt ikrdfrf aqy hr bol nfl AuglLy jFdy aMgfrF qoN iswKI nMU koeI Kqrf nhIN hY!

          inrMkfrI siqsMg krn, aMsUqosL dy cyly iekwT krn jF zyry vfly nfm crcf krn, qd vI iswKI nMU gMBIr Kqrf KV jFdf hY. akflI jF kFgrsI zyry pRymIaF dIaF votF mMg lYx qF jQydfrF qoN mOlvIaF vfly Pqvy jfrI krn dI mMg kIqI jfx lgdI hY.  afpxy afp nMU mnuwKI aiDkfrF dy  aflMbrdfr vI khfieaf jFdf hY aqy ajLfdI GulftIey vI.

          iek swjx ny dwisaf ik ipCly idnIN sQfnk inrMkfrIaF ny iek smfgm kIqf ijs ivwc AuhnF keI rfjnIqk afgUaF nMU swidaf. kuJ lokF ny ies smfgm ivwc jfx kfrn ilbrl aYp pI rUbI Zflf nMU insLfnf bxf ilaf hY. ieh AuhI lok hn jo kuJ sfl pihlF lokl  ‘idivaf joqI’ sMsQf dy iek smfgm iKlLfPL ros pRdrsLn krn cly gey sn pr jd ieh gwl bfhr afeI ik ies sMsQf vloN sbMDq smfgm mOky pRkfsLq kIqy gey iek ikqfbcy ivwc ilbrl aYm pI nvdIp bYNs df ilKqI vDfeI sMdysL Cipaf hoieaf hY qF iehnF dy mUMhF nMU jMdry lwg gey sn. sQfnk inrMkfrIaF dy siqsMg `qy hor afgU vI gey hoey sn pr insLfnf rUbI Zflf nMU hI bxfieaf jf irhf hY. jd mfmlf iswK sFsdF vloN smilMgI sLfdIaF dy smrQn df sI qF Es smyN vI kuJ cusq lok nvdIp bYNs nMU iGrdf vyK ky “bolI hor” bolx lwg pey sn. sLONkI jfnxf cfhygf ik kI inrMkfrIaF, zyry pRymIaF, asUqosLIaF, rfDfsuvfmIaF aqy horF kol rfjsIaF afgUaF nMU swdx df jmhUrI hwk nhIN hY? ijs iksm dI aihssLIlqf PYlfeI jf rhI hY Aus qoN knyzIan kdrF kImqF nMU gMBIr Kqrf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


qrksLIlqf, pMjfbI myilaF df Jmylf aqy pMjfbI swQ smfgm bfry kuJ KwtIaF imTIaF!

          iswK ivdvfnF vloN aksr afiKaf jFdf hY ik gurU bfbf nfnk bhuq vwzf qrksLIl sI aqy Aus ny lokF nMU vihmF BrmF aqy Poky krm kFzF bfry qrk nfl jfgrUk kIqf sI. awj kwl qrksLIlF dI hr pfsy bhuq crcf hY aqy suwK nfl sLONkI vI afpxy afp nMU qrksLIlF ivwc igxdf hY. sLONkx hwd drjy dI vihmx hMuidaF hoieaF vI afpxI loV nMU kdy kdy svfrQI qrksLIlqf vrq lYNdI hY.  bIqy hPLqy sLONkI ny iek idn dhIN nfl prONTy Ckx dI iewCf jfhr kIqI qF sLONkx ny Jwt ies df hwl kwZ ilaf aqy aglI svyr qVksfr 5 vjy AuTx df hukm cfVH idwqf. afKx lwgI Aus ny gurdvfrf sfihb jf ky afs jI dI vfr df kIrqn srvx krnf hY.

          sLONkI eynf suvwKqy AuTx df afdI nf hox kfrn svyry bhuq Dwkf lgf ky AuiTaf aqy isr suwt ky awD suqf musLkl nfl kfr ivwc jf ibrfijaf. jd gurdvfrf sfihb dy njLdIk phuMcy qF kfr clfAuNdI hoeI sLONkx kUhxI mfr ky afKx lwgI, “AuTo sLONkI jI prONiTaF dI KUsLbo afAux lwg peI hY.” sLONkI nMU smJ af geI ik shurI afsf jI dI vfr sunx dy bhfny pwky pkfey prONTy Ckx afeI hY. sLONkI musLkl nfl dIvfn hfl dIaF pOVIaF ciVHaf aqy mwQf tykx AuprMq kMD nfl Zfsxf lgf ky imMtF ivwc hI GurfVy mfrn lwg ipaf. afsf jI dI vfr df kIrqn kd smfpq hoieaf ieh qF jF sLONkx jfxdI hovygI aqy jF Aupr vflf jfxdf hovygf.

          gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl ivwc vfhvf rOxk sI aqy ies rOxk nMU iqMn drjun qoN vwD pRcfrk, gRMQI aqy kIrqnIey hor vI cfr cMn lgf rhy sn. sLONkI gurU nfnk dI iswKI dy pRcfrkF dI eynI vwzI igxqI vyK ky bhuq KusL hoieaf. sLONkI ny soicaf ijs kOm kol pRcfrkF dIaF eynI vwzI igxqI hovy Auh qF hmysLF hI cVHdI klf ivwc jfvygI. ieko gurdvfry dy lMgr hfl ivwc hI eyny pRcfrk sn aqy jy horF gurdvfiraF ivwc ies qoN awDI awDI igxqI vI hovy qF vI torFto dy afspfs ZfeI qoN iqMn sO iswK pRcrk jLrUr hI hoxgy. ieMJ abfdI dy ilhfjL nfl pRcfrkF dI igxqI dy mfmly ivwc sQfnk iswK  hor swB DrmF nMU mfq pf rhy hoxgy. lMgr hfl ivwc hfjLr swB iswK pRcfrk grm duwD, dhIN aqy btr dIaF BylIaF nfl do iksm dy prONTy Ck rhy sn. iek sfdy prONTy sn ijs iksm dy sLONkI dI mF sLONkI nMU skUl Byjx smyN aMb dy acfr dIaF do vwzIaF vfVIaF rwK ky idMdI huMdI sI aqy sLONkI awDI CuwtI vyly drKq hyT bYT ky Ckx ipwCoN skUl dy tuwty hoey nlky qoN iek hwQ nfl hwQI gyV ky dUjy hwQ nfl pfxI pIaf krdf sI. skUl dy nlky qoN pfxI pIx vkq sLONkI DmoVIaF qoN bhuq ziraf krdf sI jo nlky dy afspfs aksr mMzlfAuNdIaF iPrdIaF huMdIaF sn qy kdy kdfeIN iksy dy zMg vI mfr jfieaf krdIaF sn.

          gurdvfrf sfihb dy lMgr ivwc dUjI iksm dy prONTy kmfl dy sn ijhnF ivwc syvf krn afeIaF bIbIaF ny myQy, gMzy, adrk aqy hor bhuq iksm df inksuk pfieaf hoieaf sI. sLONkI dhIN dy do kViCaF nfl iqMn prONiTaF dy ivwc zrdf zrdf kuJ btr vI rwK ilafieaf sI. sLONkx qF swuK nfl cfr prONTy cwkI iPrdI sI, do plyt ivwc rwKy hoey sn aqy do hwQ pUMJx vfly pypr ivwc vlyty hoey sn. pwuCx `qy afKx lwgI do hux Kf lvFgI aqy do Gr jf ky bfad duiphr cfh nfl KfvFgI. do prONTY Gr lY jfx nMU shI TihrfAux vfsqy kihx lwgI mYN ikhVf prONiTaF vflI tokrI cwky ky lY cwlI hF, do prONTy hI Gr vfsqy ley hn! ipCly idnIN iek trwk zrfievr qF prONiTaF dI BrI hoeI tokrI hI cwuk ky lY igaf sI. pqf lwgf hY ik ipwCoN kmytI vfly gRMQIaF nMU iJVkdy iPrdy sn.

          prONiTaF ny sONkI dI rUh pUrI KusL kr idwqI sI aqy Gr vfps prqdf sNOkI syvf krn vflIaF bIbIaF nMU asIsF dy irhf sI jo qVksfr gurdvfrf sfihb syvf krn jFdIaF hn. kfr `c bYTy sLONkI df iDafn jd lMgr hfl ivwc vyKy iqMn drjun qoN vwD pRcfrkF vwl igaf qF sLONkI dI qrksLIlqf krvt lYx lwg peI. sLONkI socx lwgf ik afKr ieh pRcfrkF dI POj gurdvfiraF ivwc krdI kI hY? ikqy pfTF dIaF lVIaF krm kFz qF nhIN hn? sLONkI ny soicaf ik ieh svfl bhuq pycIdf hY aqy ies df juvfb qF qrksLIl ivdvfn hI dy skdy hn qy AuhnF dI hux ipkink brYNmtn dy iewk pfrk ivwc hox jf rhI hY. sLONkI hux ieh sLMkf nivrq krn vfsqy qrksLIlF dI ipkink `qy njLrF gwzI bYTf hY.

          AuNJ sLONkI iek vfr pMjfb igaf iek qrksLIl afgU nMU vI ies iksm df iek svfl ivMg vlL pf ky kr bYTf sI. qrksLIl afgU dIaF isPLqF dy puwl bMnx ipwCoN sLONkI ny sihj nfl ieh afK idwqf sI ik qrksLIl bhuq isafxy hn jo vyd, purfx, gIqf aqy hor sLfsLqrF dy mMqr pVHn vfilaF nMU qF krm kFzI qy lok lotU afK ky BMzdy hn pr iswKI ivwc Gr kr gey krm kFzF bfry KfmosL rihMdy hn. qrksLIl afgU vI ieh mMn igaf sI ik gwl sihMdI sihMdI hI krnI pYNdI hY, isr pVvfAux nMU iks df jIa krdf hY?

          kuJ aPLqy pihlF sLONkI ny iek sQfnk pMjfbI prcy ivwc iek KLbrnumf aYz pVHI sI ijs ivwc afiKaf igaf sI ik “srb rog kf aAuKD nfm” nfmI sMsQf vloN lgfey gey kYNpF ivwc kxk qoN aYlrjI TIk hox, isr `coN jLihrIlf mfdf kMnf rsqy inklx, jkiVaf moZf aqy rIV dI hwzI TIk hox dy kOqk ho gey sn. ies bfry bIqy hPLqy eysy pMjfbI prcy ivwc hjLfr isMG nfm dy iek ivakqI df ies sbMDI iek KLq vI piVHaf hY ijs ivwc hjLfrf isMG ny keI nukqy qrksLIl nukqf inghf qoN AuTfey hn. AuNJ qrksLIlF ny iPr isafxp vrqI hY aqy ies bfry KfmosL hI rhy hn.

 

pMjfbI myilaF df Jmylf:

          bIqy iqMn cfr hPiqaF qoN torFto ivwc pMjfbI myilaF df Jmylf ipaf hoieaf sI jo bIqy sLnIvfr nMU smfpq ho igaf hY. do myly ieko idn hoey hn aqy dovyN hI kfmXfb rhy hn. iek mylf muPLq sI aqy dUjf itkt nfl vyKx vflf sI. kuJ lok aYsy vI hn ijhnF ny  myilaF qoN pihlF dy pey Jmyly df bhuqf afnMd mfixaF hY. iehnF myilaF bfry ijs iksm df BMzI pRcfr ryzIE qoN sunx nMU imilaf hY  Aus qoN hr sLrIPL afdmI sLrmsfr  hY. ies dOrfn myilaF dI pRmosLn dy nfm `qy pMjfbI qihjIb aqy siBak vrqfry df jo Gfx hoieaf hY Auh Bwul jfx vflf nhIN hY. keI vfr sLONkI ryzIE pRogrfmF `qy cwl rhy Jmyly nMU sux ky socdf sI ik kuJ sMcflk qF Jmyly qoN bcxf cfhuMdy sn pr kuJ aYsy sLrfrqI kflr sn jo bldI `qy qyl pfeI jf rhy sn. sLONkI nMU ieh vyK sux ky pMjfbI dI ieh khfvq Xfd af rhI sI ik rMzIaF qF rMZypf kwt lYx pr musLtMzy nhIN kwtx idMdy. agy qoN myly rwJ rwJ ky krvfey jfx pr JmyilaF qoN bicaf jfvy aqy JmyilaF qoN bcx vfsqy pRbMDkF nMU “musLtMizaF” qoN bcx df rsqf qlfsL krnf pvygf.

 

pMjfbI swQ smfgm:

          bIqy aYqvfr nMU pMjfbI swQ lFbVf dI sQfnk iekfeI vloN iek sflfnf snmfn smfgm zrImjL bYNkuiet hfl ivwc aXojq kIqf igaf. ies smfroh ivwc iqMn sQfnk hsqIaF nMU snmfnq kIqf igaf. bjLUrg akflI afgU avqfr isMG bYNs, mIzIafkfr qy prmotr iekbfl mfhl aqy lyKk `qy pwqrkfr blbIr momI afpxy afpxy Kyqr ivwc cMgf nfm bxf cuwky ivakqI hn. swQ dy ies smfgm `qy pMjfbI pRymI vI BrvIN igxqI ivwc phuMcy sn. pRiswD gIqkfr ieMdrjIq isMG hsnpurI aqy pRisD pMjfbI gfiek muhMmd sdIk ny phuMc ky ies smfgm nMU hor vI cfr cMn lgfey.

 

          mihmfnF dI AuzIk aqy cfh ivwc dyrI kfrn smfgm 30 ku imMt lyt sLurU hoieaf. kfrtUinst pRqIk dIaF ikrqF af rhy mihmfnF vfsqy iKwc df kfrn bxIaF aqy pRqIk nMU hr iksy qoN vfhvf imlI. bIbI nvjoq bfrV ny styj df sMcfln bfKUb sLurU kIqf aqy bulfiraF nMU smyN dy pfbMd rihx dI bynqI kIqI. gfiek afsLf CfbVf aqy kuJ horF ny mnorMjn leI ZukvyN gIq gfey. hor qF hor bdysLf jwt nfm df iek gfiek 5 ku imtF ivwc hI aflm luhfr dI Xfd qfjLf kr igaf. klmF dy kfPLly nfl sbMDq iek kvI ny hfsrs nfl rMg bMinaF.

          iPr vfrI afeI GVMm cODrIaF dI ijhnF ny igwlf pIhx pf ilaf. lok kdy AuhnF dy mUMh vwl vyKx aqy kdy afpxIaF GVIaF vwl pr ieh bulfry qF afpxy afp nMU sunfAux afey sn aqy AuhnF kol kihx nMU vI bhuqf kuJ sI jo mUhry bYTy anpV axjfxf ny kdy suixaF hI nhIN sI. iehnF mfhr bulfiraF nMU qF sLfied ieh vI jkIn hovy ik lokF ny GVIaF jLrUr lgfeIaF hoeIaF hn pr smF vyKxf lokF nMU qF afAuNdf hI nhIN hY! smF afAuNdf huMdf qF sfhmxy bYTy Zor afp bulfry nf bx jFdy?

kuJ lok iksy iek nMU Cotf ivKfAux vfsqy iksy dUjy nMU vwzf ivKfAux leI awzI cotI df jLor lgf idMdy hn. iek bulfry df sfrf jLor eysy kMm `qy lwg igaf aqy Auh horF nMU do do imMt lYx dIaF apIlF krdf krdf afp 25 imMt mfeIk nMU icwcV vFg cMbiVaf irhf. iek hor pRmuwK bulfrf pihly pMj imMtF ivwc sfrIaF hI kMm dIaF gwlF kih igaf aqy iPr lwsI nMU vDfAux vFg afpxI spIc ivwc pfxI pfAux lwg ipaf. jd 10 imMt lMg gey qF sLONkI dy afspfs bYTy swjx iek dUjy vwl svflIaf ZMg nfl vyKx lwg pey. sLONkI ny nfl bYTy iek aihm swjx nMU afiKaf ik ies bulfry ny hux igwlf pIhx pf ilaf hY. swjx ny hYrfn ho ky svfl kIqf ik ieh swjx vI igwlf pIhx pf lYNdf hY? sLONkI ny BivK bfxI kridaf ikhf ik bulfrf hux pozIam `qy kUhxIaF rwK ky pwkf zyrf lgf lvygf aqy vyKidaF hI vyKidaF bulfry ny pozIam `qy kUhxIaF rwK leIaF. sLONkI aqy nfl bYTf swjx iek dUjy aqy GVIaF vwl vyKdy rhy qy ieMJ pOxf GMtf lMg igaf. tFvyN tFvyN mihmfn iKskxy vI sLurU ho gey pr snmfn df kMm ajy sLurU vI nhIN sI ho sikaf. nfl bYTy swjx ny afiKaf ik dysI afgU lMby BfsLx nMU hI vDIaf BfsLx smJdy hn jd ik ies dysL ivwc mirXfd ies dy iblkul Ault hY.

          swB lok afpxf afpxf njLrIaF rwKdy hn ieh jLrUrI nhIN hY ik hr iksy nMU hr koeI psMd hovy. torFto ivwc keI ajyhy lok hoxgy ijhnF nMU swQ vloN snmfnq kIqy gey iqMno swjxF ivcoN koeI psMd nf hovy. snmfn smfgm ivwc Gwto Gwt do ajyhy swjx sn ijhnF ivcoN iek nMU iekbfl mfhl psMd nhIN sI aqy dUjy nMU blbIr momI psMd nhIN sI. pr snmfn smfgm pMjfbI swQ vloN ho irhf sI aqy ieh iqMno ivakqI pMjfbI swQ nMU psMd sn ijs df hr afey mihmfn nMU siqkfr krnf cfhIdf sI. swc qF ieh hY ik iekf duwkf nMU Cwz ky swB ny ajyhf kIqf vI sI jo ik swiBak vrqfry df ihsf hY. pr iksy iksy dy ihwsy ivs GolxI vI af jFdI hY.

          pfxI ivwc mDfxI  pf ky pOxf pOxf GMtf irVkx vfly bulfiraF nMU sONkI bynqI krygf ik pfxI ivcoN kdy vI mwKx nhIN inkldf aqy pfxI ivwc mDfxI Auh afpxy Gr bYT ky pfieaf krn qy pbilk styjF AuWqy lokF dy smyN aqy iewCf df siqkfr krnf iswKx. igwlf pIhx pfAux vfilaF kfrn jo mihmfn pMjfbI swQ df sfrf snmfn smfgm vyKy ibnF vfps muVn `qy mjbUr hoey sn sLONkI Kud vI AuhnF ivcoN iek sI aqy afs krdf hY ik swQ vfly agly sfl styj df smF igwlf pIhx pfAux vfilaF  dI ByNt cVHn qoN bcfAux dI qrkIb socxgy.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


suwK nfl ‘sLyKiclI’ bixaF cIn df ivdysL nIqIGfVf!

          ies sfl Bfrq dy ajLfdI idn dy sbMD ivwc torFto mhFngrI dy afspfs bhuq smfgm hoey hn ijhnF ivwc lokF ny bhuq Kuwl ky hfjLrI lgvfeI hY. bIqy keI sflF qoN jo ihckcfht pMjfbI BfeIcfry ivwc vyKx nMU imldI sI Auh KLqm ho geI hY. torFto dy BfrqI kONslyt dy pRmuwK aiDkfrIaF vloN BfeIcfry nfl myl imlfp vDfieaf igaf hY. iswK BfeIcfry vloN vI bhuq sfry smfgmF ivwc kONslyt aiDkfrIaF nMU swidaf jfx lwg ipaf hY. bhuq sfrIaF iswK jQybMdIaF aqy gurdvfiraF dy afgUaF ny vI kONslyt aiDkfrIaF nfl mulfkfqF kIqIaF hn aqy keI musLklF `qy ivcfr vtFdrf kIqf hY. ieh myl imlfp aqy ivcfr vtFdrF sLlfGfXog hY. mfmly ivcfr vtFdry nfl hI hwl ho skdy hn myhxo myhxI hox nfl nhIN hwl ho skdy. hF myhxo myhxI hox nfl kuJ lokF df qorI Pulkf qF cwl skdf hY. pMjfbI dI khfvq hY ik “KLrbUjLy nMU vyK ky hI KLrbUjLf rMg bdldf hY.” hux ieh bdilaf hoieaf rMg dovF pfsy hI njLr afAux lwg ipaf hY aqy hflfq hor sfjLgfr hox dIaF sMBfvnfvF pYdf ho geIaF hn.

          ieh sMBfvnfvF kuJ igxqI dy swjxF dy iPwt nhIN hn aqy Auh ies qoN zfhZy pRysLfn hn. Auh afny bhfny ies hF pwKI qbdIlI nMU sfboqfjL krn dIaF sfijsLF vI GV rhy jfpdy hn. 

          iek idn sLONkI iek vwKvfdI ryzIE sux irhf sI ijs df host ies bdl rhI siQqI `qy njLrsfnI krn dIaF apIlF kr irhf sI. host df kihxf sI ik hux qF kONslyt dy aiDkfrI BfrIcfry dy smfgmF, gurdvfiraF aqy kwbzI dy tUrnfmYNtF `qy vI hfjLrI Brn lwg pey hn. host ieh gwl Buwl irhf sI ik hux qF BfeIcfry dIaF sMsQfvF aqy afgU AuhnF nMU swdf pwqr vI Byjx lwg pey hn. torFto ivwc krvfey gey kYnyzf kwbzI kwp mOky kONslyt qoN sRI qIrQ isMG qy sRI aYm pI isMG aqy kFgrsI afgU gurkIrq isMG kotlI dI hfjLrI kuJ lokF leI hjLm krnI aOKI ho geI hY.

          sLONkI nMU hYrfnI ies gwl dI hY ik kYnyzf ivwc arfm Purmf rhy kuJ vwKLvfdI pMjfb dy iswKF vfsqy vwKrf dysL mMgdy hn aqy ies nMU “afpxf” hwk vI dwsdy hn pr kYnyzf ivwc hox vfly kbwzI tUrnfmYNtF ivwc Bfrq dI kbwzI tIm nMU Bfrq dy JMzy aqy rfsLtrI gIq qoN ibnF sLfml krnf afpxI bhfdrI smJdy hn. jd ik Kyz jgq ivwc hr dysL dI tIm afpxy dysL dy bYnr aqy rfsLtrI gIq smyq sLfml huMdI hY aqy ieh tIm df hwk mMinaF jFdf hY. Bfrq dI kwbzI tIm df hwk Kohx dI vkflq krn vfly pMjfb dy iswKF dy hwkF dy rfKy bxy iPrdy hn. pMjfb ivwc iswK afpxI iksmq dy afp mflk hn aqy votF duafrf afpxI srkfr cuwxdy hn qy jd AuhnF dI ieCf bdly qF iek pfrtI nMU mUhdf mfr ky dUjI nMU isMGfsn `qy ibTf idMdy hn. ivdysL bYTy iswK kwtVpMQIaF nMU qF pRDFn mMqrI zfktr mnmohx isMG vI iswK nhIN jfpdf. ieh kwtVpMQI horF nMU iswKI df srtIPIkyt dyxf vI afpxf hwk smJdy hn. ijs nMU idl krdf hY Aus nMU ieh isK afKdy hn aqy ijs nMU nf kry Aus `qy qrF qrF dIaF qohmqF lgfAux lwg pYNdy hn. suK nfl ajy iehnF kol koeI qfkq nhIN hY jy ikqy qfkq af jFdI qF iPr pqf nhIN afpxy rfjsI ivroDIaF df ieh lok kI hfl krdy?

          25 sfl ieh lok hvfeI mhwl Ausfrdy rhy hn pr hux lok iehnF dI cuMgl `coN bfhr inkl afey hn ijs nMU pRvfn krn  ivwc kuJ smF qF ajy hor jLrUr hI  lwgygf. isvl hwkF df rOlf pfAux vfly ieh lok horF dy hwkF nMU itwc smJdy hn. afpxy afp nMU bhuq sfPL aqy kfnMUn ivwc rihx dy dfavydfr ieh lok adflqF vloN dosLI grdfny gey sjLf jfPLqf mujrmF nMU vI “ijLMdf sLhId” smJdy hn. eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc (nrIqf smyq) adflq vloN dosLI grdfny gey ieMdrjIq isMG irafq nMU ieh lok “BfeI” afK ky sMboDn krdy hn. iswK Drm ivwc “BfeI” sLbd bhuq mhwqqf aqy vjLn rwKdf hY pr iehnF vfsqy drjnF lokF dy kfql aqy dihsLqgrd vI “BfeI” hn.

          sLONkI iek idn iek ryzIE pRogrfm qoN “syLKiclI” nMU sux irhf sI jo cIn dy iek “iQMktYNk” dy iek mYNbr vloN Bfrq dy 25-30 toty krn bfry ilKI geI iek rport bfry itwpxIaF kr irhf sI. “syLKiclI” ny dwisaf ik Aus ny ajyhI gwl awj qoN sfl svf sfl pihlF hI ilK idwqI sI jo awj iek cInI mfhr ny khI hY. Aus ny iksy qrIk df vI hvflf idwqf jd Aus ny ieh gwl kiQq qOr `qy afKI sI. “syLKiclI” aqy Aus dy cyly ies gwl `qy kwCF vjf rhy sn ik iek cInI mfhr dI ies rport nfl cIn hux Bfrq dy 25-30 toty krn dI muihMm sLurU kr dyvygf aqy jldI hI Bfrq toty toty ho jfvygf. “syLKiclI” jI df ieh vI ivcfr sI ik BfrqI bMgfl aqy bMglfdysL nMU rlf ky cIn iek ivsLfl bMglf dysL bxf dyvygf aqy ksLmIr dy dovyN ihwsy rlf ky ivsLfl ajLfd ksLmIr hoNd ivwc af jfvygf. pr jd iek kflr ny dovF opMjfbF dy rlyvyN aqy pfiksqn dy iKlrn dI sMBfvnf  gwl kIqI qF “syLKiclI” jI df sMquln ivgV igaf aqy jnfb afKx lwgy ik pfiksqfn iek sOvrn dysL hY ijs dy toty krn dI aMqrrfsLtrI BfeIcfrf afigaf nhIN dyvygf. “syLKiclI” jI Bfrq quhfnMU iek sOvrn dysL nhIN jfpdf?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


keI gurdvfrf pRbMDkF dIaF ‘hom minstrIaF’ BfrU hoeIaF

          idwlI gurdvfrf kmytI df muKI prmjIq isMG srnf aksr ajyhy ivvfdF dI qlfsL ivwc rihMdf hY ijs nfl aKLbfrI hYWzlfeInF ivwc irhf jf sky. srnf ny jd vIanf golI kFz ivwc PVy gey kiQq dosLIaF dI mflI mdd df aYlfn kIqf qF ies `qy iqwKf pRIkrm hoieaf sI.  srnf ny ajyhf apxy ivdysL dOry qoN prqdy sfr hI kIqf sI ijs qoN jfhr huMdf hY ik ivdysL dOry smyN srnf iks iksm dy iswKF nMU imly sn. ivdysLI aqy dysI iswK kwtVpMQI ivMgy tyZy ZMg nfl vIafnf kFz nMU jfiej TihrfAux leI awzI cotI df jLor lgf rhy hn. mirXfdf df bhfnf lgf ky ihMsf aqy dihsLqvfd nMU jfiejL TihrfAuxf ies Xuwg ivwc hux kdy vI sMBv nhIN ho skygf aqy ieh gwl iswK kwtVpMQIaF nMU pwly bMn lYxI cfhIdI hY.

          vIanf ivvfd ajy isKrF `qy hY aqy hux srnf ny drsLnI izAUVI dy drvfijLaF df ivvfd KVf kr idwqf hY. aKy ieh drvfjLy somnfQ mMidr nMU vfps nhIN moVy jfxgy. pqf nhIN ieh drvfjLy vfps moVn dI gwl iksy ny kIqI vI hY jF nhIN pr srnf ny ibafn dfg idwqf hY. sRLomxI kmytI dIaF af rhIaF coxF vI jnfb srnf lVn jf rhy hn aqy Auh vI iswK kwtVpMQIaF qy kFgrs dI mdd nfl. ieh gwl smJ ivwc nhIN afAuNdI ik jnfb srnf dI sItI kFgrs aqy iswK kwtVpMQIaF, dovF nfl hI ieko smyN ikvyN rlL jFdI hY? srnf df iek hor mfarky df ibafn kuJ idn pihlF afieaf hY aqy jnfb ny ies ibafn ivwc afiKaf hY ik akfl qKLq sfihb `qy srb Drm iekwT nhIN hox idwwqf jfvygf. suixaF sI ik ies iekwT ivwc “swcf sOdf” ivvfd dy hwl vfsqy ivcfr kIqf jfxf hY jF sI. jnfb srnf AuhI swjx hn jo pihlF ies ivvfd dy hwl vfsqy aMdr Kfqy bhq srgrm hoey sn aqy mfmlf jwg jfhr hox `qy iswK kwtVpMQIaF dy ‘njLly’ df isLkfr hoey sn. jQydfr prmjIq srnf dy pfiksqfn aMdr vI Kfs sbMD dwsy jFdy hn ijwQy Auh aksr sfl ivwc keI gyVy lf afAuNdy hn.

          ikhf jFdf hY ik drsLnI izAuVI nMU lgfey gey cFdI dy drvfjLy aPLgfn hmlfvrF ny somnfQ mMidr qoN luwty sn aqy ipwCoN iswKF ny ieh aPLgfnF qoN Koh ley sn. mhfrfjf rxjIq isMG ny ieh drvfjLy somnfQ mMidr nMU vfips dyx dI pysLksL kIqI sI pr bRhfmx pujfrIaF ny drvfjLy muslmfnF dy hwQ lwg jfx kfrn “iBwty” gey afK ky Tukrf idwqy sn. hux ieh drvfjLy vfps krn df svfl pqf nhIN ikAuN AuTfieaf jf irhf hY?

          awj dunIaF Br dy mMidrF ivwc sLsoLiBq kIqIaF jFdIaF bhuqIaF mUrqIaF BfrqI muslmfn kfrgIgrF vloN qrfsLIaF jFdIaF hn pr drvfjLy muslmfnF dy hwQ lwg jfx nfl “iBwty”gey sn! qy iBwty gey drvfjLy vfps lYx nfl mMidr dI pivwqrqf jF mirXfdf kiQq qOr `qy BMg ho jfxI sI. vIanf golI kFz ivwc vI mirXfdf kiQq qOr `qy BMg kIqI jf rhI ijs kfrn inhwQy sMqF `qy golIaF dfgxIaF peIaF sn aqy hox JUT `qy prdf pfAux dIaF koisLsLF ho rhIaF hn.

          sLONkI ny do idn pihlF kYnyzf dy pRisD aKLbfr nYsLnl post ivwc iek rport pVHI hY ijs muqfibk iek Koj rfhIN sfhmxy afieaf hY ik amrIkf ivwc 85% krMsI notF nMU nsLIly pdfrQF dI Coh pRfpq hY. kYnyzf ivwc vI ieMJ hI hY pr PIsdI jLrf ku Gwt dwsI geI hY. kokyn aqy hYroien vrgy nsLy aksr afpxI insLfnI Cwz jFdy hn aqy ieh mfmlf bhuq sMjIdf hY ik amrIkf dy 85% not iksy nf iksy mOky zrwg smglrF jF zrwg dy amlIaF dy hwQF ivc dI gujLrdy hn. zrwg smglrF qoN ibnF hr dysL dy krMsI not sLrfbIaF, isgrtnosLI krn vfilaF aqy dyh vpfr krn vfilaF dy hwQF ivwc dI vI gujLrdy hn. dunIaF Br dy nfeIt klwbF  ivwc mfieaf dy not ‘dyh vpfrnf’  aksr gfhkF nMU KusL krn vfsqy afpxy gupq aMgF nMU lgfAuNdIaF hn. keI vfr qF awD nMgy gupq aMgF df mfmUlI prdf jyb dy qOr `qy vI vriqaf jFdf hY ijs ivwc krMsI not tMg idwqy jFdy hn. ieh not iPr somnfQ dy pivqr mMidr ivwc vI cVHdy hn aqy sRI hrmMidr sfihb dy nfl nfl dysL ivdysL dy gurdvfiraF aqy mMidrF ivwc vI pMzF dIaF pMzF cVHdy hn. pr koeI vI mirXfdf pRsLoqm kdy mfieaf dy notF dI apivqrqf dI gwl nhIN krdf aqy nf hI ies nfl kdy iksy gurdvfry jF mMidr dI mirXfdf BMg hoeI hY.  mfieaf sLfied kdy vI nf apivwqr hox vflI sLYa hovy? sLONkI mfieaf dy ies ivsLysL gux dy bilhfry jFdf hY jo Dfrimk kwtVpMQIaF nMU vI aMny kr ky rwK idMdf aqy jQydfr srnf vrgy sRI akfl qKkq `qy srb Drm sMmyln rokx leI qF qwqy ibafn dfgdy hn pr “pivwqr mfieaf” dIaF hor pMzF hfsl krn vfsqy kVfh pRsLfd dIaF kImqF ivwc vfDf kr idMdy hn.

          keI sfl pihlF sLONkI kuJ imwqrF nfl sRI hrmMidr sfihb dy drsLn krn igaf. GMtf Gr cONk vfly pfisAuN jd dfKLl hox lwgy qF pYr Dox vfsqy bxfeI geI pfxI vflI pwkI afV dy keI Puwt mUhry PuwlF vfly gmilaF dI iek pflL lgfeI hoeI sI aqy sLONkI df iek sfQI sxy joVy ieh gmilaF dI pflL twp igaf. pihry qy KVoqf brCLy vflf isMG bfjL vFg Jpt ky ipaf. AuNJ Aus ny hwQ vflf brsLf qF nhIN vriqaf pr jLubfn vfly brCy nfl keI kuJ kql kr igaf. aglI vfr jd sLONkI sRI drbfr sfihb jfvygf qF aKLbfr nYsLnl post ivwc krMsI notF dy nsLIly pdfrQF nfl ilbVy hox vflI rport dI kfqr vI jLrUr lY ky jfvygf. iPr ieh brsLy vfly isMG dI mrjLI hY ik Auh sLONkI nMU krMsI notF smyq aMdr jfx dyvy jF krMsI not vI jwuqIaF vFg jmF krvfAux dI mMg kry? mirXfdf pRsLoqmF nMU Drm asQfnF dy bfhr joVF GrF dy nfl ‘krMsI Gr’ vI sQfipq kr dyxy cfhIdy hn ijwQy lok apivqr krMsI nMU jmF krvf ky aMdr jfieaf krn. mfieaf df vhf rukx nfl Drm asQfnF ivwc swB JgVy vI KLqm ho jfxgy. kort kichrIaF ivwc rOxkF vI Gwt jfxgIaF, Dfrimk kwtVvfdI vI kIly jfxgy, mfieafDfrI pRcfrk  aqy TfxydfrI krn vfly DVybfjL “syvfdfr” Bflxy vI musLkl ho jfxgy.

 

hom minstrIaF’ BfrU hoeIaF

           gwl mfieaf dI cwl rhI hY qF torFto dy do pRmwuK gurdvfiraF dI gwl krnI bxdI hY ijhnF dy pRbMDkF nMU adflqF ny 4 kul lwK zflr df Krcf pfieaf hY aqy hukm ieh Krcf afpxIaF jybF ivcoN dyx df kIqf hY. aksr pRbMDkI kys cldy hn aqy golk dI mfieaf kysF `qy Qok dy Bfa KrcI jFdI hY. iek iek kys hux qF imlIan zflr ivwc pYx lwg ipaf hY. adflqF nMU ieh gwl smJ af geI hY ik iehnF kysF dI jVH iksy nf iksy rUp ivwc cODr aqy mfieaf dI cmk nfl juVI hoeI hY. adflqF ny ies cmk nMU mDm krn vfsqy inwjI Krcf pfAux df qrIkf vrqxf sLurU kr idwqf hY ijs nfl keI gurdvfrf pRbMDkF dy GrF ivwc KlblI mc geI hY. hflfq eyny nfjLuk ho gey dwsy jFdy hn ik ijhnF gurdvfiraF ivwc ajy JgVf nhIN  vI hY AuhnF dy pRbMDkF dy GrF ivwc vI nvF ienklfb af igaf hY. kuJ pRbMDkF dIaF ‘hom minstrIaF’ afpxy pqIaF nMU pRbMDkI cODr Cwzx dy hukm suxf rhIaF hn. kuJ pRbMDkF qoN ‘hom minstrIaF’ ny afpxy Gr, kfrF, ienvYstmYNt aqy bYNk Kfqy vI Koh ley hn. keI vwzy vwzy KwbyKfn ijhnF dI bVHk qoN sMgqF zr jFdIaF sn hux afpxIaF ‘hom minstrIaF’ dI bVHk qoN zrn lwg pey hn. adflqI hukmF  ny GrylU jwtvfd nMU gMBIr Korf lgf ky rwK idwqf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sfry XhF sy awCf ihMdosqF hmfrf, hm bulbulyN hYN ies kI jy gulsqF hmfrf!

idno idn vDdI jf rhI hY mrjIviVaF dI igxqI!

            julfeI 24-25-26 nMU brYNmtn dy sLYrItn kflj ivwc iek iqMn rojLf ivsLv pMjfbI kfnPrMs aXojq kIqI geI sI ijs dI sPlqf dIaF DuMmF ivsLv Br dy pMjfbI BfeIcfry ivwc pY geIaF hn. AudGftnI smfroh ivwc Bfg lYx vfsqy sLOkI hfl ivwc mUhrlI kqfr ivwc bYTx dI TfxI bYTx sI pr aMdr vVHdy sfr vyiKaf ik sfrf hfl KcfKc Biraf hoieaf sI. pl ku Br leI qF sLONkI nMU gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl duD dy mUhdy mfry kryt Xfd af gey. sLONkI ny soicaf ik jy lMgr hfl huMdf qF sLONkI nMU mUhdy mfry kryt ny kursI ijMnf afrfm dyxf sI pr ies shury Bry hoey hfl dI iksy kMD nfl vI KflI kryt nhIN sI ipaf ijs `qy sLONkI ibrfjmfn ho skdf. sgoN hfl dIaF kMDF nfl qF lok coKI igxqI ivwc KVy sn. sLONkI ZIck mfrdf hfl dI ipCly kMD nfl KVn vfsqy QIeytr dIaF pOVIaF KMUzI dy shfry cVHn lwgf. jd sLONkI hfl dy awD ku ivwc pwujf qF iek nOjvfn ny sLONkI nMU pihcfx iulaf aqy Aus ny inmrqf nfl afpxI sIt sLONkI vfsqy KflI kridaF ikhf “sLONkI jI qusIN ieWQy bYTo mY ipwCy KV lvFgf.” sLONkI ieh sux ky inhfl ho igaf aqy nOjvfn nMU asIsF idMdf hoieaf hfl dy awD ivwc ies kursI `qy ibrfjmfn ho igaf.

            pRogrfm sLurU hoieaf, muwK mihmfn iemIgrysLn mMqrI jysn kYnI styj `qy puwjy aqy AuhnF pRbMDkI tIm dI hfjLrI ivwc mombwqI jgf ky ies kfnPrMs df rsmI AudGfn kIqf. hfl qfVIaF nfl gUMJ AuiTaf aqy mMqrI mhOdy ny afpxf AudGftnI BfsLx sLurU kr idwqf. afpxy BfsLx ivwc AuhnF pMjfbIaF, BfrqIaF aqy iemIgrMtF dI rwj ky isPLq kIqI. krdy vI ikAuN nf, jmhUrIaq nfm hI aYsI vsqU df hY jo votF awgy isr invfAux leI mjbUr kr idMdI hY. mMqrI jI ny afpxI AudGftnI qkrIr ivwc sLONkI nMU Es smyN hYrfn hI kr idwqf jd AuhnF Bfrq dIaF isPLqF dy puwl bMnxy sLurU kr idwqy. AuhnF Bfrq nMU dunIaF dI swB qoN vwzI jmhUrIaq afiKaf aqy ieh vI ikhf ik ieh Bfrq hI hY ijs ivwc Gwt igxqI BfeIcfry nfl sbMDq pRDfn mMqrI ho skdf hY. AuhnF df iesLfrf zfktr mnmohn vwl sI. aqy Gwt igxqI nfl sbMDq rfsLtrpqI ho skdf hY, AuhnF df iesLfrf sfbkf rfsLtrpqI jnfb abdul klfm vwl sI. swqfDfrI pfrtI dI pRDfn eIsfeI ho skdI hY, AuhnF df ieh iesLfrf bIbI sonIaF gFDI vwl sI. jnfb jysn kYnI ny awg ikhf ik mltIklcrcliejLm asIN Bfrq qoN isiKaf hY aqy AuhnF Bfrq dIaF hor vI bhuq isPLqF kIqIaF. sLONkI df idl krdf sI ik AuT ky KV jfvy aqy afpxy kMn `qy iek hwQ Dr ky AucI hyk ivwc ieh qrfnf gfAuxf sLurU kr dyvy, “sfry XhF sy awCf ihMdosqF hmfrf, hm bulbulyN hYN ies kI jy gulsqF hmfrf.” AuNJ sLONkI BFvyN piqq hY pr iPr vI smfgm dI mirXfdf df AulMGx nf kr sikaf aqy ieh qrfnf mMn hI mn ivwc gf ky sfr iulaf. jd mMqrI jnfb jysn kynI ieh afK rhy sn qF mUhrlI kqfr ivwc pRbMDkF dy nfl BfrqI kONslyt dPLqr qoN sRI qIrQ isMG aqy sRI aYm pI isMG vI ibrfjmfn sn aqy mMqrI jI ny AuhnF dy siqkfr ivwc vI ZukvyN sLbd vrqy. jd jnfb kynI ieMJ Bfrq dIaF isPLqF dy puwl bMn rhy sn qF sfhmxy iek ajyhf ilbrl aYm pI vI bYTf sI ijs dI sItI KfilsqfnI vwKvfdIaF nfl vDyry rldI hY. sLONkI dI murfd aYm pI aYzrU kfnIaF qoN hY. hor aYm pI ijvyN gurbKLsL mwlIH, rUbI Zflf, kirstI zMkn afid vI ies mOky hfjLr sn. hfjLr istI kONslr ivkI iZloN vI sn ijhnF dy sLihr dI istI kONsl ivwc vI vwKvfdI KfilsqfnIaF dI qoqI boldI hY ikAuNik istI isafsqdfnF nMU ieh BulyKf hY ik vwKvfdIaF dI igxqI sLfied sLihr ivwc vwD hY. ijs idn Bfrq pRsqF ny krvt bdlI qF istI dy mflkF nMU afpxI glqI df aihsfs ho jfvygf.

            24 julfeI nMU ies AudGftn smyN Bfrq df ajLfdI idn BfvyN ajy 22 idn dUr sI pr sLONkI leI ajLfdI idn jLsLn mMqrI jYsn kYnI ny hI sLurU kr idwqy sn.  TIk iehnF idnF dOrfn hI kOslyt dy do muK aiDkfrI pMjfbI BfeIcfry dy keI hor smfgmF ivwc vyKy gey sn ijhnF ivwc gurU goibMd isMG iclzrn vflf smfgm vI sLfml sI ijs ivwc pY rhy mINh qoN bcfAux vfsqy kuJ nOjvfn kONslyt aiDkfrIaF `qy CqrI qfxI KVy sn. mihmnF dI ies iksm dI afE Bgq sfzI rvfieq vI hY pr ieh iqMn  ku swjx dy iblkul iPt nhIN sI bYiTaf aqy Auh ivafkul hoey iPrdy sn ijvyN koeI aYtmI hmlf hI ho igaf hovy. KYr kuJ lokF dI ivakulqf kuJ vI bdl nf skI ikAuNik smF hmysLf awgy nMU jFdf hY ipwCy nMU nhIN jFdf. kONslyt dy AuWc aiDkfrIaF df lokF nfl cMgf imlxvrqx hY aqy lok AuhnF qoN iksy dy khy ipwCy ikvyN ht skdy hn? keI iswK afgUaF ny kONslyt aiDkfrIaF nfl pRfeIvyt mulfkfqF kIqIaF. keIaF ny afpxy bwicaF dIaF sLfdIaF `qy AuhnF dI mihmfn invfjLI kIqI. gurdvfiraF ivwc hoey smfgmF ivwc vI isLrkq kIqI aqy lokF ny iehnF smfgmF dIaF qsvIrF vyKIaF. pqf lwgf hY ik ies `qy qrlo mwCI hox vfilaF nMU lokF ny mKOl vI bhuq kIqy aqy ajy vI ieh islislf eyarport `qy cwl irhf dwisaf jFdf hY.

            afKr ipCly aYqvfr nMU torFto ivwc ieMzIaf zya pryz df iudn af igaf. bwdlvfeI dI pRvfh nf krdf hoieaf sLONkI XMg & zMzfs cONk ivwc sLOkx smyq awpV igaf. ijQy ho rhy iekwT ivwc pwgVI vfly srdfrF dI pUrI srdfrI njLr af rhI sI aqy styj `qy vI keI srdfr ibrfjmfn sn. hox vI ikAuN nf dysL df pRDfn mMqrI srdfr hY qF srdfrF dI tOhr qF hoxI hI hY. POjI vIr afpxIaF vrdIaF aqy PIqIaF nfl KUb jwc rhy sn. kYmiraF vfly AuhnF dIaF qsvIrF Auqfr rhy sn aqy Bfrq mfqf dI jY dy nfhry gUMj rhy sn. sLONkx vI Bfrq mfqf dI jY pUrI sur ivwc afKdI sI pr iDafn BtUiraF dI stfl vwl sI. eyny nMU sLONkI df iek purfxf dosq af grijaf, “sLONkI jI mrjIviVaF dI igxqI vDdI jf rhI hY.” sLONkI cONk igaf ik sLfied ikiqAuN awqvfdI af rhy hoxgy. dosq smJ igaf aqy kihx lwgf sLONkI jI Auh nhIN ieh sfhmxy swB mrjIvVy hI KVy hn jo DmkIaF aqy bfeIktF dI pRvfh nfl krdy hoey huMmhumf ky afey hn. ieh swB Bfrq mfqf dy mrjIvVy hI qF hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

- KLbrnfmf #518, 14, agsq 09


hux gYr-iswKF nMU vI suxfey jfieaf krngy Pqvy!!

          sLONkI nMU Bfrq dy ajLfdI idn ivwc sLfml hox dy bhuq swdy aqy sunyhyN pRfpq hoey hn. sLONkI dy keI bjLurg dosq ajLfdI idn pryz ivwc sLfml hox vfsqy lMgr lMgoty kwsI iPrdy hn aqy ies vfr qF sLONkx vI sLONkI nfl jfx vfsqy iqafr bYTI hY.

          kuJ lok aYsy vI hn ijhnF dI igxqI bhuq Gwt rih geI hY Auh itMz ivwc kfnf pfeI rwKxf cfhuMdy hn aqy bfeIkft dIaF gwlF kr rhy hn. bIqy aYqvfr nMU sQfnk gurdvfrf sfihb dy lMgr ivwc kMD nfl bYT ky jd sLONkI cfh df lMgr Ck irhf sI qF iek swjx ny dwisaf ik drasl Bfrq ivroDIaF dI kor kmytI dy pRmuwK mYNbrF dI igxqI hux isrPL iqMn hI rih geI hY. iej hor swjx ieh igxqI kuJ vwKry ZMg nfl krdf sI aqy igxqI 13-15 dy afspfs dwsdf sI. clo jy ies nfl do isPLrF vI lgf leIey qF ieh igxqI vwDo vwD 13 jF 15 sO dy krIb ho jfvygI. ieh vI koeI igxqI nhIN hY.

          iek hor swjx ny sLONkI nMU dwisaf ik Bfrq dy ajLfdI idn jsLnF df ivroD krn vfly kuJ swjx AuhI hn ijhnF ny 4-5 sfl pihlF torFto afey kFgrsI muwK mMqrI amirMdr isMG nMU plkF `qy ibTfieaf sI aqy Aus nMU hwQIN CfvF krdy izksI gurdvfry dI styj `qy bolx vfsqy lY ky gey sn. amirMdr isMG vI kFgrsI sI ijs pfrtI nMU ieh lok inwq kosdy hn aqy Auh vI muwK mMqrI hMuidaF 15 asgq dy ajLfdI idn jsLnF mOky puils qoN slfmI ilaf krdf sI. aqy hux swuK nfl slfmI lYx nMU qrsdf iPrdf hY aqy muV muwK mMqrI bnx dy jugfV lVf irhf hY.  jgmIq isMG brfV vI kFgrsI hI hY ijs nMU izksI gurdvfry dI styj qoN bhuq mfx siqkfr idwqf igaf sI. kI jgmIq ny kFgrs Cwz idwqI hY? ikhVIaF qlvfrF mfrIaF hn iswKI vfsqy amirMdr aqy jgmIq ny jo zfktr mnmohn isMG jF pRkfsL isMG bfdl nhIN mfr sky?

          iek swjx ny dwisaf ik kuJ lok torFto dy BfrqI kONslyt dy do pMjfbI aiDkfrIaF df bhuq ivroD kr rhy hn pr ieh aiDkfrI qF mulfjLm hI hn amirMdr isMG qF kFgrs aqy srkfr df vwzf afgU sI ijs df svfgq kIqf igaf sI. AuNJ mMg kIqI jFdI hY ik ijwQy vwD pMjfbI hn AuWQy BfrqI sPLfrqI dPqrF ivwc vwD pMjfbI lgfey jfx aqy hux torFto kONslyt ivwc iqMn muwK aPLsr pMjfbI hn.

          iek swjx df iKafl sI ik igxqI dy kuJ lok jo afp Kud  Bfrq nhIN jf skdy Auh horF nMU jfx jogy nhIN Cwzxf cfhuMdy qF ik AuhnF dI igxqI iqMn hI nf rih jfvy. Auh horF nMU “blyk ilst dI igxqI 37 ho geI hY” afK ky zrf rhy hn. iek swjx ny dwisaf ik kuJ lok iksy nf iksy gurdvfry ivwc nukV mIitMg kr lYNdy hn aqy iPr afKdy hn ik Plfxy gurdvfry ivwc mIitMg hoeI sI pr kmytI nMU kuJ vI pqf nhIN huMdf aqy jfpdf ieMJ hY ik Bfrq ivroDI mIitMg gurdvfrf kmytI dI slfh nfl hoeI hovygI. ieMJ qF cfr hor swjx sLONkI dy zrfeIv vya sfhmxy PuwtpfQ `qy cfr imMt KV ky kwl nMU ieh ibafn vI dfg skdy hn ik ajLfdI jsLnF dy bfeIkft df mqf sLONkI dy zrfeIv vya jF PuwtpfQ `qy mIitMg kr ky pfs kIqf igaf sI. ies nfl sLONkI dI aftomYitk sihmqI nhIN ho jFdI qy eysy qrF sbMDq gurdvfrf kmytIaF ajyhy PYsilaF ivwc ihwsydfr nhIN bx jFdIaF.

          jd pMjfbI gfiek hMs rfj hMs dy jsLnF ivwc puwjx dI Kbr afeI qF kuJ swjxF vloN ieh vI afiKaf igaf ik Auh iswKF dy jLKLmF `qy lUx iCVkx af irhf hY Aus ny qF “pwqf pwqf isMGF df vYrI” nfm df gIq gfieaf sI. kmfl hY hux qF ieh lok, PqivaF df dfierf hor ivsLfl krdy jf rhy hn.  pihlI gwl qF ieh hY ik gfiek hMs rfj hMs iswK hI nhIN hY. Auh qF Gonmon hY aqy Gonmon iswK aKvf hI nhIN skdy AuhnF nMU qF hux sihjDfrI aKvfAux df vI hwk nhIN hY. Gonmon qF hux piqq hn isrPL piqq, piqq iswK vI nhIN hn. AuNJ torFto df iek Gonmon mIzIafkfr afpxy afp hI bhuq guriswK hox df Brm pflLI bYTf hY. gfiek hMs rfj hMs qF nkodr `c siQq iek muslmfn PkIr dy mjLfr df sFeI jF srbrfh vI hY ijs nfl hMs rfj qF mVI msfxI nMU mMnx aqy horF lokF nMU mnfAux vfsqy iehnF dI mfr hyT aqy iswKI qoN bfhr ho jFdf hY.  inwq mVI msfxI nMU mMnx df ivroD kIqf jFdf hY ieh vwKrI gwl hY ik pMjfb dy lok sMqF, sUPIaF qy Bly pursLF df siqkfr Drm aqy jfqpfq qoN Aupr AuT ky krdy hn aqy krdy rihxgy. kI hux ieh smJIey ik BivK ivwc iswKI dy Tykydfr gYr iswKF iKlfPL vI  Pqvy suxfieaf krngy?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

- KLbrnfmf #517, agsq 07-2009

 


icwtf JUT ikvyN bol lYNdy hn afpxy afp nMU DrmI aKvfAux vfly?

          lMGy aYqvfr sLONkI pirvfr smyq iek njLdIkI irsLqydfr vloN gurdvfrf sfihb ivKy rwKy gey iek Dfrimk smfgm ivwc isLrkq krn igaf hoieaf sI. host pirvfr vloN swdI geI smUh sMgq dI bhuq afE Bgq kIqI jf rhI sI aqy hr iksy nMU pihlF cfh pfxI Ckx dI bynqI kIqI jf rhI sI. cfh pfxI df sLONkI AuNJ vI bhuq sLOkIn hY aqy miTafeIaF vyK ky qF sLONkI nMU sLkr rog df vI cyqf hI Buwl jFdf hY. cfh dI lfeIn ivwc KVf sLONkI plyt ivwc rwKy pkOiVaF dy hyT zyZ ku sO grfm jlybIaF, gulfb jfmun, bysx aqy brPI dIaF kuJ tukVIaF CupfeI jf irhf sI aqy jfxbuJ ky ies aYNgl `qy KVf sI ik sLONkx dI njLr plyt ivwc rwKI miTafeI `qy nf pvy. cfh df glfs PV ky sLONkI koeI bhfn qlfsL irhf sI qF ik sLONkx qoN dUr bYT ky iksy qrF miTafeIaF df pUrf afnMd mfx sky. sLONkI nMU pqf sI ik shurI miTafeI dI BrI plyt vyK ky Gur Gur jLrUr krygI aqy sLONkI df svfd ikrikrf ho jfvygf. sbwb nfl sLONkI dI inghf kuJ njLdIkI vfkPLF qy jf peI jo kMD nfl bYTy cfh df lMgr Ck rhy sn aqy AuhnF dIaF Gr vflIaF vwKrIaF iek pfsy bYTIaF sn. sLONkx nMU AuDr bIbIaF vfly pfsy bYTx df iesLfrf kr ky sLONkI mrdF dI ZfxI ivwc jf ibrfijaf.

bYTy swjx hfl cfl puwCx ipwCoN iclzrn PfAuNzysLn dy PMz ryjL dI gwl CyV bYTy aqy iPr gwlF coN gwl inkldI rhI aqy huMdI huMdI eyar ieMzIaf bMb kFz kys `qy awpV geI sI. sLONkI dI hYrfnI dI Es smyN koeI hwd nf rhI jd iek bhuq DrmI idwK vfly swjx ny ieh gwl afK idwqI ik iek vwKvfdI iswK sMsQf qF ies kFZ dI qPLqIsL dI hI mMg kr rhI hY. ies swjx jI df kihxf sI ik jhfjL qf Bfrq srkfr ny iswKF nMU bdnfm krn dI sfijsL hyT hI suitaf sI aqy qlivMdr isMG prmfr ijs nMU vriqaf igaf sI Aus nMU iPr JUTy puils mukfbly ivwc mfr idwqf sI qF ik swc kdy bfhr hI nf af sky. jd sONkI ny DrmI swjx nMU ieh Xfd dvfieaf ik ies kys ivwc adflq vloN dosLI krfr idwqf igaf ieMdrjIq isMG irafq iek aMimRqDfrI iswK hY qy ijLMdf hY, aqy svfl kIqf ik Auh sfry Byd Kohl ky Bfrq srkfr dI sfijsL df BFzf BMn skdf hY. swjx jI ny ies df juvfb dyx dI koeI loV nf smJI aqy jhfjL srkfr ny suitaf hY dI rwt lgfeI rwKI.  sLONkI ny iPr puiCaf ik kI ieMdrjIq isMG irafq Bfrq srkfr df eyjMt hY jF ijMdf sLhId hY ijhf ky kuJ iswK kwtVpMQI Aus nMU smJdy hn qy lgfqfr 20-25 sflF qoN Aus dI aqy Aus dy pirvfr dI mdd vI krdy af rhy hn? DrmI swjx jI iPr vI ies nukqy `qy nf afey aqy jhfjL srkfr vloN sfijsL aDIn suwty jfx dI rwt lgfeI gey. DrmI swjx jI sLONkI dI ieh slfh vI nf mMny ky jy srkfr ny qlivMdr nMU jhfjL sutx vfsqy eyjMt vjoN vriqaf sI qF iPr vwKvfdI iswKF nMU Kuwl ky qlivMdr nMU Bfrq srkfr df eyjMt afK ky BMzxf cfhIdf hY, aqy Aus dIaF sLhId vjoN qsvIrF nhIN lgfAuxIaF cfhIdIaF. DrmI swjx jI ies svfl qoN vI tflLf vwt gey. jnfb jI nMU qlivMdr prmfr aqy bMbGfVf irafq dovyN awCy iswK vI lgdy hn aqy nfl hI DrmI swjx jI qlivMdr dy nfm `qy bMb kFz df BFzf Bfrq srkfr dy isr vI BMnxf cfhuMdy sn.

          qlivMdr vfly pfisAuN Gyry DrmI swjx jI ivafnf kFz vwl muV pey aqy ies nMU vI iek sfijsL dwsx lwg pey ijs aDIn rvIdfsI BfeIcfry nMU iswKF nfloN qoiVaf jfxf hY. sLONkI ny slfh idwqI ik jy ieh sfijsL hY qF ies sfijsL nMU asPLl bnfAux vfsqy iswKF nMU cfhIdf hY ik Auh rvIdfsI BfeIcfry nMu gwlL nfl lgfAux aqy doPfV pYdf hI nf hox dyx, ies dy juvfb ivwc DrmI swjx jy ny awgoN ikhf ik ies vfsqy mirXfdf jLrUrI hY. jd sLONkI ny ieh afiKaf ky mirXfdf BMg hox dy zroN qF keI rvIdfsI Drm asQfn hux sRI gRMQ sfihb df pRkfsL krnoN ht rhy hn ijs nfl pfVf hor vD irhf hY. sLONkI ny afpxf nukqf iswD krn vfsqy Audfhrx idwqI ik pMjfb ivwc iksy jgHf iek vwKrI iksm dy gRMQ df afKMz pfT hox dI gwl suxI hY ijs dy 1250 sPLy dwsy gey hn. DrmI swjx jI ny juvfb idwqf ik Auh gRMQ qF pihlF hI sfijsL aDIn bxf ky rwiKaf hoieaf sI aqy vIafnf kFz vflf qF bhfnf hI lgfieaf jf irhf hY. ieMJ jfpdf sI ik DrmI swjx nMU ies bfry agfAUN hI sUcnf sI pr hYrfnI ies gwl dI sI ik Auh ies bfry pihlF ikAuN nf boly. sLONkI nMU ieMJ jfp irhf sI ik DrmI swjx jI vwKrI bIV iqafr krnI, sRI gRMQ nMU rvIdfsI gurdvfiraF ivcoN cukvfAuxf aqy vIanf ivwc golI clvfAuxf swB kuJ hI Bfrq srkfr dI sfijsL smJdy hn.

          DrmI swjx jI ies gwl df juvfb nf dy sky ik jy ieh swB kuJ sfijsL df iswtf hY qF vIafnf golI kFz ivwc PVy gey kiQq dosLIaF dI iswK kwtVpMQI ipwT ikAuN QfpV rhy hn? bhuq sfry rvIdfsI gurdvfiraF ivwc hux rvIdfs aqy kbIr dI bfxI df pfT kr ky hI kMm sfiraf jf irhf aqy bwlF vfly svrgI sMq jI dy aMiqm smfgm smyN vI ajyhf hI kIqf igaf sI. afpxy afm nMU iswKI dy asl vfrs smJx vfly jwtF dy kbjLy vfly gurdvfiraF ivwc mirXfdfvf vwK vwK hox qF koeI icMqf vflI gwl nhIN hY. sRI hirmMidr aqy akfl qKLq dI mirXfdf vI vwK ho skdI hY aqy qKLq ptnf sfihb qy hjLUr sfihb dI vI vwK ho skdI. AuWQy koeI golIaF vrsfAux nhIN jFdf aqy nf hI bIVF cuwkx jFdf hY pr rvIdfsIaF dI rqf ku vwKrI mirXfdf pqf nhIN iehnF kwtVpMQIaF qoN ikAuN brdfsLq nhIN huMdI?

          sLONkI ny DrmI swjx jI nMU slfh idwqI ik jy sRI gRMQ sfihb dIaF bIVF rvIdfsIaF dy Drm asQfnF ivwcoN cuk jF cukvf idwqIaF geIaF qF ies df koeI bdl lwBx vfsqy qF Auh jLrUr mjLbUr hoxgy. bfbf rvIdfs, aqy kbIr smyq sB BgqF dI bfxI AuhnF dy afpxy afpxy pRFqF, iKwiqaF jF sLihrF mjUd hY aqy keI hflqF ivwc sRI gRMQ sfihb ivwc drj bfxI nfloN kuJ vwKrI aqy vfDU bfxI vI hY. bhuq sfry dilq boDI vI hn aqy ies dy nfl nfl bflmIkI vI hn. mhfqmf buwD aqy mhFirsLI bflmIk jI dI vI bfxI hY ijs df ieh BfeIcfry brfbr siqkfr krdy hn. mjBur kIqy jfx `qy ieh swB mhFpursLF dIaF bfxIaF AuhnF vfsqy bdl bx skdIaF hn ijs dI muZlI pRIikRaf sLurU ho geI jfpdI hY. sLONkI ny slfh idwqI ik iswK BfeIcfry nMU kwtVvfd iKlfPL iekjuwt hoxf cfhIdf hY qF ik iswKF nMU suMgVn qoN bcfieaf jfvy. pr DrmI swjx jI ieh rwt hI lgfeI gey ik ieh swB iswKF iKlfPL sfijsL hY aqy bolI iswK kwtVpMQIaF dy smrQn vflI boldy rhy ho puafVy dI asl jVH hn.

          rihMdI ksr ies hPLqy idwlI vfly srny ny kwZ idwqI hY ijs ny vIanf golI kFz vfly kiQq kfqlF nMU Drm aqy mirXfdf dy nfm `qy mdd dyx dy aYlfn kr idwqf hY. jnfb srnf nMU vI vIanf kFZ iswKF iKlfPL sfijLsL pRqIq huMdI hY pr ijhnF ieh kFz kIqf hY AuhnF dI jQydfr srnf mdd krn df aYlfn kr cuwky hn.

          sLONkI nMU smJ nhIN afAuNdI ik afpxy afp nMU DrmI aKvfAux vfly swjx eynf icwtf JUT ikvyN bol lYNdy hn?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 - KLbrnfmf #516, agsq 01-2009

 


kwtVpMQIaF nMU ‘Pfhf lYx leI kfPLI rwsI’ idwqI jf rhI hY

          buDvfr sLfm nMU jd sLONkI gurdvfrf sfihb kQf kIrqn sunx vfsqy igaf hoieaf sI qF iek purfxf bylI twkr ipaf. purfxIaF XfdF sFJIaF krdy krdy cfh dy bhfny jd lMgr hfl ivwc kMD nfl bYTx lwgy qF bylI ny do duwD dy KflI krytF vwl ieCfrf kridaF ikhf iewQy jLrf arfm nfl bYTdy hF. bYTdy sfr hI bylI ny duwD dy KflI kryt `qy bYTx dy qkIaf klfm bfry puwC ilaf ijs df ijLkr aksr sLONkI afpxy kflm ivwc krdf rihMdf hY.

          sLONkI ny afpxy bylI nMU dwisaf ik duwD vfly KflI kryt dI khfxI kwtVpMQI jQydfr rfxjIq isMG GtOVf nfl juVI hoeI hY ijs dI jQydfr bnx vfsqy ieko iek kuaflIPIkysLn kql krnf sI. rxjIq isMG ny jQydfr bxdy sfr hI hukmnfimaF dI JVI lgf idwqI sI aqy AuNJ vI Auh jQydfr nfloN Tfxydfr vflf rohb vwD rwKdf sI.  jnfb jI ny asl ivwc jQydfrI dy nfm qy TfxydfrI hI kIqI sI pr suwK nfl hux suxIdf hY ik jnfb dy qyvr kuJ nrm ho rhy hn.

          rxjIq isMG ny iek hukmnfmf lMgr hfl ivwc kursIaF nf rwKx bfry jfrI kIqf sI aqy kIqf afpxy kwtVpMQI hmdrdF nMU KusL vfsqy sI jo srI ivwc gurU nfnk gurdvfry df pRbMD hfr nrmdlI iswKF hwQoN gey sn. rxjIq isMG dy awKV suBfE bfry swB jfxdy sn aqy apIlF dlIlF sunxf Aus dI afdq nhIN sI. Aus ny ieh hukmnfmf jfrI krdy sfr ‘nwnf” pf idwqf sI aqy Aus nMU afs sI ik iswK jgq Aus dy crnf `qy Tih pvygf aqy jy Tihaf qF Tfh ilaf jfvygf. ies byloVy hukmnfmy dI bdOlq srI gurdvfry ivwc jm ky lVfeI hoeI sI ijs ivwc ikRpfnF, Kurcxy, kVCIaF, grm cfh aqy dflF qwk hiQafrF vjoN vrqy suxy gey sn. hiQafrbMd puils, kuwqy, krUjLr, aYbmUlYNsF aqy hYlIkptr iswKF nMU iswKF hwQoN bcfAux vfsqy afey sn aqy ieh swB kuJ tIvI `qy lfeIv ivKfieaf igaf sI.

          vYnkUvr ivwc jo hoieaf so hoieaf vKq ieDr sLONkI nMU pY igaf sI. goizaF dI qklIP hox kfrn sLOkI ggurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl pey duwD vfly mUhdy mfry KflI kryt `qy bYiTaf krdf sI. hr pfsy kursIaF aqy qwpVF dI crcf sI aqy jd sLONkI ies rOly ipwCoN lMgr `c kryt `qy jf bYTf qF iek lMby dfhVy vflf isMG ijs ny motf gfqrf bfhr dI pfieaf hoieaf sI sLONkI vwl GUrIaF vwtx lwg ipaf. sLONkI ny pihlF zrdy mfry Jwt kryt afpxy hyToN iKwc ilaf aqy mUhry rwK ky Aus `qy afpxI pkOiVaF vflI plyt rwK leI.  jd sLONkI nMU ieh jfipaf ik ieMJ krn nfl kryt kursI qoN hux tybl bx igaf hY aqy rxjIq isMG GtOVy vfly hukmnfmy muqfibk lMgr hfl ivwc tybl vI ivvrjq hY qF sLONkI hor vI nrvs ho igaf sI.

          KYr hux sLONkI nMU lMgr hfl ivwc ies qrF dI koeI musLkl nhIN afeI aqy cOVy gfqry vflf isMG vI hux sLONkI nMU duaf slfm kr lwg ipaf hY. suK nfl hux keI vfr Auh vI kryt qy bYT jFdf hY. ho skdf hY ik Aus dy vI gozy qMg krn lwg pey hox jF Auh rxjIq isMG vflf hukmnfmf hI Buwl igaf hovy.

          lMgr hfl ivwc bYiTaF bylI jI ny sLONkI nMU dwisaf ik gurU goibMd isMG iclzrn dy bwcy dOV lgf ky hspqflF vfsqy PMz iekwTf kr rhy hn aqy torFto ivwc phuMcx `qy AuhnF df bhuq svfgq hoieaf hY. lokF ny ryzIE vfilaF dy rfhIN PMz vI idwqf hY aqy lIzr lok vI Poto iKcvfx smyq AuhnF dI afE Bgq krn gey hn. ies vfr AuhnF dI afE Bgq krn vfilaF ivwc BfrqI sPfrqKfny dy do muK aPLsr vI sLfml sn pr kuJ igxqI dy swjxF nMU ieh gwl rfs nhIN sI afeI. pr ivcfry kr kuJ nhIN sn skdy ikAuNik rih QohVy gey sn.

          lMgr hfl ivwc cfh df lMgr CkidaF sLONkI nMU iek PrIdfbfd df jMmpl guriswK imilaf jo hux kuJ sfl pihlF kYnyzf af visaf hY. ies isMG ny sLONkI nMU dwisaf ik kwtVvfd ny AuhnF dI bhuq durdsLf kIqI sI. Aus nMU Xfd hY ik ikvyN Aus dy ipE dfidaF df PrIdfbfd `c siqkfr sI pr jd pMjfb ivwc kwtVvfd AuBiraf aqy iek iek isMG nMU 35-35 bwkrIaF afAux dI gwl kIqI jfx lwg peI qF mhOl ivwc jLihr Guwl igaf. ies swjx nMU iglLf sI ik kuJ isafsI afguaF ny afpxI rotIaF sykx vfsqy iswKF dI pwq rolIL sI aqy hux zfktr mnmohx isMG dy dysL df pRDfn mMqrI bnx nfl iswKF df mnobl aqy siqkfr iPr viDaf hY. swjx jI atwl ibahfrI vfjpfeI dy vI pRsMsk sn aqy AuhnF muqfibk vfjpfeI jI ny vI iswKF nfl bhuq nyVqf aqy inG-ipafr vflf irsLqf rwiKaf sI. swjx jI sLONkI nfl vI KusL sn ikAuNik sLONkI AuhnF nMU afpxy ivcfrF vflf bMdf jfpdf sI.

          iek hor guriswK nfl ies idn sLONkI dI mulfkfq hoeI jo iswKF ivwc vD rhy kwtVvfd qoN bhuq pRysLfn sI. ies swjx df ivcfr sI ik iswK lIzrisLp kwtVvfd nfl nijwTx vfsqy iqafr hI nhIN hY ijs nfl iswKI df muhFdrf ivGVdf jf irhf hY. swjx jI ny dwisaf ik kwtVpMQI ieh gwl qF pUrI qrF Cupf hI gey hn ik sRI hrimMdr sfihb smUh ivwc akfl qKq dI muV AusfrI smyN mlby dy lgfey gey Zyr ivcoN inklIaF 65 dy krIb lfsLF df kOx ijLMmyvfr sI? iehnF lfsLF bfry nf mOky dI iksy srkfr ny puwC pVqfl kIqI, nf sLRomxI kmytI ny aqy nf hI KuMBF vFg pYdf hoeIaF mnuwKI aiDkfr sMsQfvF ny hI kuJ kIqf hY. sLONkI ies bfry afp kuJ pVHnf aqy qwQ iekwTy krnf cfhuMdf hY aqy afs krdf hY ik mnuwKI aiDkfrF dy rfKy ies bfry kuJ nf kuJ jLrUr kdy pMjfb dy lokF nMU dwsxgy.

          swjx jI df qrk sI ik iswK afgU jF qF bujLidl hn aqy jF sLYqfn hn jo ies swB kuJ bfry cuwp hn. kwtVpMQI iksy iPrky nMU mirXfdf df bhfnf lgf ky iebfdq vI nf krn dyx qd vI iswK lIzrisLp KfmosL. afm iswKF nMU iswK mMnx qoN ienkfrI ho jfx qd vI iswK lIzrisLp AuhnF dI hF ivwc hI hF pfvy aqy hux rvIdfs BfeIcfry nMU        qoV ky suwt dyx qd vI isK lIzrisLp KfmosL hI rhy. swjx jI nMU zr sI ik isKI nMU Korf lwg irhf hY aqy hux jy ikqy iehnF dI bxfeI pRIBfsLf muqfibk mrdmsLumfrI ho jfvy qF iswKF dI igxqI pihlF nfloN 10% hI rih jfvygI. kYnyzf aqy amrIkf vrgy dysLF ivwc vI iswKF dI igxqI df iehI hfl hovygf jy pYmfnf iswK dI nvIN pRIBfsLf vflf kr idwqf  jfvy.

          kwtVvfdIaF dI ikRpf nfl awj pMjfb ivwc afnMdkfrj dI rsm suMGV ny 20 imMt aqy 15 - 20 pRxfeIaF dy iekwT dI rih geI hY.  jy nvIN pRBfsLf aqy gYr iswKF df afnMd kfrj nhIN ho skdf vflf hukmnfmf lfgU kr idwqf jfvy qF afnMdkfrj vI gfieb hoxf sLurU ho jfvygf. nf juVy koeI pUrn guriswK joVf aqy nf hovy afnMdkfrj. dysL ivdysL df rvIdfsI BfeIcfrf vI iswK mirXfdf dy bhfny hox vfly sMBfvI hmilaF qoN zrdf afid gRMQ dIaF bIVF “iswKF” dy hvfly krn lwg ipaf hY qy isKI hor suMGV rhI hY.

          sLONkI df iKafl hY ik iswK afgU bujLidl aqy sLYqfn dovyN hI hn. jd koeI bMdf kfiedf kfnMUn nf mMny qF aMgryjLI ivwc ikhf jFdf hY “igv ihMm aYnPL rop tU hYNg ihMmsYlP”. Bfv Aus nMU Pfhf lYx vfsqy kfPLI rwsf (Kuwl) dy idE. iswK afgU kwtVpMQIaF nMU afpxy afp Pfhf lYx vfsqy kfPI rws dy rhy hI pRqIq huMdy hn aqy kfPI rwsf dy idwqf jfxf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


vDdf jf irhf hY vIanf golI kFz nfl sLurU hoieaf pfVf

          iswKI nMU idnoN idn hr pfisAuN Kqrf bhuq vDdf jf irhf hY. ies df hor koeI sbUq qF sLONkI kol nhIN hY bws jd iswKI nMU KLqry qoN bcfAux vfsqy KVy kIqy jf rhy sMgTnF dy nfm suxIdy hn qF jfpx lwg jFdf hY ik Kqrf jLrUr hI hovygf nhIN qF eyny suGV iswK eyny iPkrmMd nhIN ho skdy. bhuq sfry iswK isafsI afgU, sLRomxI kmytI, sMq smfj aqy hor keI adfry aYsy hn jo inwq iswKI nMU bcfAux dy AuprfilaF ivwc juty hoey hn. akflIaF nMU qF iswKI df iPkr hoxf hI hY hux qF kFgrs ivwc vI iek aYsf DVf hY ijs nMU isKI nMu drpysL Kqry df bhuq iPkr rihMdf hY. dysL ivdysL dIaF keI pMjfbI aKbfrF, ryzIE aqy tIvI progrfm vI aYsy hn jo pUrI qrF isKI nMU surwiKaq rwKx vfsqy bcnbwD hn. keI qF ies kMm vfsqy isr qwlI `qy vI rwKI iPrdy hn aqy horF  nMU ajyhf krn dI isiKaf vI idMdy hn.

          hux qF keI aYsIaF jQybMdIaF vI KVIaF ho geIaF hn ijhnF dy nfm qoN hiQafrbMd POj hox df hI BulyKf pYNdf hY. sLfied ajyhf hor Dfrimk iPrikaF qoN ipwCy rihx dy zroN hI kIqf jf irhf hovy. swuK nfl ihMdUaF ivwc isLv sYnf (isLvf dI POj) aqy muslmfnF ivwc jYsLy muhMmd (muhMmd dI POj) ijhy sMgTn hn qF iswKF ivwc ‘akfl purK dI POj’ bxf lYxI koeI jwgoN qyrHvIN gwl nhIN hY.

          ijAuN ijAuN iswKI PYl rhI hY ieh vDyry nfjLuk ho rhI jfpdI hY. jd sLONkI skUl pVHdf, kcyrI Aumr df ividafrQI sI qF kdy iswKI nMU Kqry df nfm qwk nhIN sI suixaF hux qF iksy ryzIE dI iZMmrI mroVo jF aKbfr df pMnf vyKo qF iswKI nMu drpysL cxOqIaF awKF pfV pfV Jfk rhIaF pRqIq huMdIaF hn ijs nfl keIaF dy vfry inafry hor rhy hn. keI aYsy iswKI dy rfKy vI hn ijhnF dIaF AumrF ibnF kMm kIiqaF hI muPLq ivwc kfrF aqy hvfeI jhfjL JUtidaF lMG geIaF hn. AuhnF bws iek pwkI TfxI hoeI hY aqy Auh hY iswKI dI rfKI krnI aqy ies vfsqy AuhnF afpxy isr sdf qwlI `qy hI rwKy hoey hn.

          hor qF hor dunIaF dy iek vwzy aqy qfkqvr dysL df awj pRDfn mMqrI vI iswK hY pr iPr vI iswKI nMU Kqrf viDaf hI hY Gitaf nhIN hY. keI isK dunIaF dy hr kony ivwc vwzIaF vwzIaF pwdvIaF `qy ibrfjmfn ho rhy hn pr iswKI nMU “Kqry” df vfl ivMgf nhIN kr sky. AuhnF dIaF jrnYlIaF, krnYlIaF aqy klgIaF iswKI df kuJ vI suafr nhIN skIaF. ieh swB kuJ afm aqy smJ afAux vflf vrqfrf hI jfpdf hY ikAuNik ikhf jFdf hY ik iswKF ivwc mqlbKorF aqy gdfrF dI igxqI bhuq vD geI hY.

          hux qF hflfq eyny ivgV gey sn ik iek iswK pirvfr dI lVkI afpxy Brvwty kwt ky iswKF dy kflj ivwc dfKLlf mMgx af geI sI aqy jy ikqy glqI nfl Aus nMU dfKlf dy idwqf jFdf qF iswKI leI vwzf Kqrf KVf ho jfxf sI. iswKI `qy BfrI tflx vfsqy Brvwty kwtx vflI ies kcyrI Aumr dI isK pirvfr ivwc jMmI lVkI nMU pihlF dfKly qoN korf juvfb dyxf ipaf aqy jd Auh ijLd krky adflq ivwc clI geI qF pMjfb srkfr, sRomxI kmytI aMimRqsr, idlI kmytI, pMjfb dy azvokyt jnrl, keI vwzy vwzy isK vkIl aqy keI ivdysLI kwtVpMQI sMgTn isKI nMU drpysL Kqry dy tfkry vfsqy keI mhIny iek dUjy nfl mhxo myhxI hoey aqy aMq nMU ies Brvwty kwtx vflI kcyrI Aumr dI iswK lVkI nMU  smyq 90% hor iswKF dy jo “sihjDfrI”  dy nfm nfl jfxy jFdy sn, piqq aYlfn ky iswKI ivwc Kfrj krnf ipaf qd jf ky ies muhfj qoN Kqrf hfl dI KVI msF hI tfilaf jf sikaf.

          ies morcy nMU ajy msF hI Piqh kIqf sI ik BfvyN ies vfsqy 90% iswKF nMU piqq grdfn ky kurbfn krnf ipaf sI ik astrIaf dI rfjDfnI vIanf ivwc iswKI `qy iek vwzf hmlf ho igaf aqy ies dy tfkry vfsqy sUrbIr joiDaF df iek hiQafrbMd dsqf acfnk ikiqAuN pRgt hoieaf. iehnF joiDaF ny afpxI jfn dI pRvfh nf kridaF hoieaF do inhwQy sMqF nMU gurU gRMQ sfihb dI hjLUrI ivwc hI jf Zfieaf. awgy jo hoieaf Auh lfsfnI “kurbfnI df suinhrf” ieiqhfs bx igaf hY.

          sLONkI nMU jfpdf hY ik iswKI iKLlfPL sfrI dunIaF hI koeI gihrI sfijsL rcI bYTI hY. isKF df sLfied ies dunIaF ivwc iek hI dosq hY aqy Auh hY pfiksqfn jo isKF dy inq dMdy kwZdf hY. pfiksqfn dy keI afgU vI hux dunIaF dy vD rhy dbfE kfrn iswKF qoN dUr huMdy jf rhy hn pr bilhfry jfeIey KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI dy ijs ny iswKF dI rfKI dI sfrI ijMLmyvfrI hI afpxy isr leI hoeI hY.  ajy kwl hI sLONkI ny iksy aKbfr ivwc piVaf hY ik “eyk nUr Kflsf POj” ny ies mMglvfr nUM sRI gurU gRMQ sfihb dy pivwqr rumfilaF nUM gurduafiraF qoN ssqy Bfa KrId ky iPr nvyN Bfa vycx dy gMBIr mfmly df prdf PfsL kIqf hY. gurdvfiraF qoN pivwqr rumfly KrId ky awgy iPr vycx vfly ivakqI ny afpxI krqUq dI jnqk qOr `qy muafPI vI mMgI hY. bilhfry jfeIey ies POj dy ijs ny eyzI vwzI kurbfnI vflI kfrvfeI krnI afpxy ijLMmy leI hY.

          gwl vIafnf vfly kFz dI ho rhI sI aqy ies ipwCoN bhuq sfry iswK afgUaF ny ieh afiKaf sI ik rvdfsI BfeIcfrf iswKF df atuwt aMg hY pr nfl hI ieh sLrq vI lgfeI sI ik rvIdfsI BfeIcfrf Bfrq dI sMq lihr dI mhfn sKsLIaq rvIdfs nMU gurU nf afKy aqy afpxy Drm asQfnF ivwc sfrIaf rsmF iswK mirXfd muqfibk kry ikAuNik Auh iswK BfeIcfry df ainKVf aMg hn. ieh vwKrI gwl hY ik jfq dy cimafr hox kfrn jwt iswKF vfsqy drjf kuJ hor rwKdy hn AuNJ ies nfl kI Prk pYNdf hY? iswKI df ainKVvF aMg afKx nfl hI swB kuJ Zikaf jFdf hY. AuhnF nMU ieh nsIaq vI idwqI geI sI ik jy mirXfdf nhIN rwK skdy qF gRMQ sfihb vfps dy idE aqy hux pMjfb qoN ietlI aqy vIanf qwk sRI gRMQ sfihb vfps krn df aml sLurU vI ho igaf hY.

          vIafnf golI kFz nfl sLurU hoieaf pfVf hux vDdf hI jf irhf hY aqy aPsos hY ik iswK lIzrisLp iswK kwtVpMQIaF awgy gozy tykdI jf rhI aqy iswKI idno idn suMGVdI hI jf rhI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 - KLbrnfmf #514, julfeI 17-2009

 


sLihrIaF nMU ‘vwzy XUnIanvfd’ hwQoN crUMzy jfx qoN kOx bcfeygf?

          torFto mhF ngrI ivwc gfrbyj cuwkx smyq hor sbMDq kMm krn vfly 30 hjLfr dy krIb  vrkr hVqfl `qy gey hoey hn aqy hVqfl hux 19vyN idn ivwc dfKl hox vflI hY. EntyrIE dy ivMzjLr sLihr ivwc ajyhI hVqfl hoeI nMU iqMn mhIny ho gey hn aqy grmIaF dI ruwq hox kfrn sVkF `qy ipaf gfrbyj siVaFd mfrn lwg ipaf hY. sLihrIaF leI afpxf gfrbyj sMBflxf musLkl ho igaf hY. AuhnF sLihrIaF leI jo mflk mkfn hox kfrn moty tYksF dy rUp ivwc aqy ikrfeydfr hox kfrn ikrfey dy iek ihwsy dy rUp ivwc sLihr nMU sPLfeI syvfvF vfsqy  motIaF rkmF adf krdy hn. srkfrF aqy isafsI afgUaF dI imlI Bugq kfrn aqy sLihrIaF dy jfgrUk nf hox kfrn, srkfrF sLihrIaF dI lgfqfr luwt krky iksy hor dIaF jybF BrdIaF rihMdIaF hn. lokF `qy lgfey jf rhy tYksF df vwzf ihwsf vwK vwK vwzIaF XUnIanF aqy AuhnF dy mYNbrF dIaF jybF ivwc jFdf hY. vwzy XUnIanvfd ny dysL ivwc grIb aqy amIr ivwc pfVf ies kdr vDf idwqf hY ik afm sDfrn sLihrI jy sfrf sfl tuwt ky vI mr jfvy qF iehnF XUnIanvfdIaF dy mukfbly cOQf pMjvF ihwsf kmfeI vI nhIN kr skdf jd ik gujLfrf Aus ny vI afpxy pirvfr smyq AunF hflfqF ivwc hI krnf huMdf hY ijnF hflqF ivwc vwzf XUnIanvfd afrfm dI ijLMgdI ijAuNdf hY.

          vwzy XUnIanvfd dIaF qnKfhF qF motIaF huMdIaF hI hn iehnF dy qF bons aqy hor Bwqy vI ajIb huMdy hn. iehnF nMU nOkrIaF dyx vfly adfry BfvyN dIvflIaf ho jfx pr iehnF dIaF nOkrIaF, Bwqy, ryjLF aqy qnKfhF kfiem rwKIaF jfxIaF cfhIaF hn. awj dunIaF vyK cwukI hY ik iks qrF vwzy XUnIanvfd ny kfrF dIaF kMpnIaF nMU KoKlf kr ky rwK idwqf hY. ksUr ies ivwc kfrF dIaF kMpnIaF dy pRbMDkF df vI hY aqy vwzf ksUr vwzy XUnIanvfd dy mUhry hr sfl gozy tyk dyx df hY ijs kfrn “dfhVI nfloN muwCF vwzIaF” ho geIaF hn aqy kMpnIaF KoKlIaF ho geIaF hn.

          kfr kMpnIaF nMU bcfAux vfsqy tIkf iPr dysL dy sLihrIaF nMU hI lgfieaf jf irhf hY ijhnF dy KUn psIny dI kmfeI df 10 iblIan zflr dy krIb dIvflIaF ho rhIaF kMmnIaF nMU srkfrF dy idwqf hY qF ik AuhnF dIaF votF nMU aFc nf af jfvy. hr pfsy afm sLihrI hI rgiVaf jf irhf hY jo Gwt qnKfh vflIaF  jfbF kr ky afpxf pirvfr pfldf hY. afm sLihrI nMU Gwt qnKfh, GtIaf kMm, kMm dIaF GtIaf hflqF, Gwt Bwqy, Gwt qnKfh aqy kMm awj tuwtf ky kwl tuwtf df inwq sfhmxf krnf pYNdf hY.

          vwzf XUnIanvfd ieh lKvfeI bYTf hY ik adfiraF kol kMm hovy jF nf hovy iehnF dIaF jfbF pwkIaF hn. “koeI mry koeI jIvy suQrf Gol pqfsy pIvy vflI gwl hY.” afm kfmf sfl ivwc 9 dy krIb ajyhIaF CuwtIaF hfsl krdf hY jo ik kMpnIaF qnKfh smyq idMdIaF hn pr vwzf XUnIanvfd ies qoN ikqy vwD pyz CwutIaF hfsl krdf hY. afm kfmf bImfr ho jfvy qF dvf dfrU krdf hoieaf vI idhfVI mrn nhIN idMdf ikAuNik cYWk Cotf ho jfxf huMdf hY pr vwzf XUnIanvfd “zMzy” dI qfkq nfl ajyhy kMtrYkt hfsl kr lYNdf hY ijs aDIn sfl ivwc 10-20 “bImfrI idn” lYx df hwk iml jFdf hY aqy hwk vI ajyhf ik jy XUnIanvfdI bImfr nf hovy qF ieh bImfrI idn jmF huMdy rihMdy hn aqy iPr BfvyN iehnF bdly qnKfh smyq sfl jF Cy mhIny ieky vfrI CuwtIaF lY leIaF jfx.

          do mhIny dI gwl hY ik sLONkI dy iek vfkPL swjx ny iek idn sLONkI nMU dwisaf ik Aus df bwcf 6vIN ivwc pVHdf aqy Auh iek idn Gr af ky kihxf lwgf zYzI myry tIcr df Plfxy idn jnm idn hY aqy mYN Aus vfsqy qoaPLf lY ky jfxf hY. jd ieh pwuiCaf ik qoaPLf kOx mMgdf hY aqy Aus nMU tIcr dy jnm idn df ikvyN pqf hY qF bwcy ny dwisaf ik iek hor tIcr “srprfeIjL pfrtI” df pRbMD kr irhf hY aqy ieh swB Aus dI skIm hY. swjx jI ny skUl qoN skUl ivwc “srprfeIjL pfrtI” aqy qoaPy mMgy jfx df kfrn puwiCaf qF skUl ies swB kuJ qoN mukr igaf qy ikhf ik koeI qoaPLf nhIN mMigaf aqy pfrtI awDI CuwtI vyly hoxI hY aqy bwicaF nMU tIcr dy jnm idn df pqf aMdrly noits borz qoN lwg igaf hovygf. swjx jI ny skUl nMU spsLt dws idwqf ik  Auh bhuq moty tYks adf krdf hY pr Aus dy bwcy nMU bhuq GtIaf skUilMg imldI hY aqy Auh “srprfeIjL brQ zya pfrtIaF qy qoaPy dI mMg kdy vI brdfsLq nhIN krygf. ieh hflq skUlF dI hY ijhnF nMU lok motf tYks adf kr ky cldf rwKdy hn aqy skUlF ny  “mfipaF dIaF kONslF” afpxI eyjMtI krn vfsqy bxfeIaF hoeIaF hn.

          gwl torFto dI hVqfl dI ho rhI sI aqy pqf lwgf hY ik hVqflI XUnIan 3% dy lfgy ryjL mMg rhI hY jo hVqflIaF anusfr sLihr ny puils, Pfier, tItIsI aqy sUby ny tIcrF nMU idwqI hY. mflko ijhnF dIaF jfbF tuuwt geIaF jF qnKfh `qy kwt lwg gey AuhnF vwl jLrf vyKo. torFto df myar jnfb imlr vwzy XUnIanvfd df eyjMt hY ijs ny keI sfl XUnIanvfd nMU gwPLy dy ky KusL rwiKaf hY aqy sLihrI tYksF hyT npIVy hn. sUby dI srkfr “bYk-tU vrk” hukm dyx vfsqy iqafr nhIN hY. sLihrIaF nMU vwzy XUnIanvfd hwQoN crUMzy jfx qoN hux kOx bcfeygf?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 - KLbrnfmf #513, julfeI 10-2009

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here