www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

lok msilaF leI jdo-jihd vfsqy ‘PrksLIl sosfietI’!!

          zfktr ibkrm lFbF ny “isivk aYksLn” nfm dI iek sMsQf KVI krky dysL ivwc qyl dIaF vD rhIaF kImqF aqy EntyrIE sUby ivwc iensLorYNs kMpnIaF vloN EntyrIE srkfr dI imlIBugq nfl mcfeI jf rhI luwt dy iKlfPL mrn vrq rwiKaf aqy cOQy idn hI qoV idwqf. ies nfl lokF nMU mXUsI qF hoeI pr ieh mslf lokF dy ryzfr `qy af igaf.

          zf: lFbf dI ies muZlI asPLlqf kfrn kuJ hor lok ies aYksLn nMU awgy qorn vfsqy iekwTy hoey aqy AuhnF kuJ mIitMgF aMdrKfqy kr ky iek pbilk mIitMg lMGy sLnIvfr nMU brYNptn ivwc kIqI. ies gruwp ny zf: lFbf vfly do msilaF nfl kuJ hor msly vI joV ley ijhnF ivwc XUnIvrstI PIsF aqy ishq syvfvF sLfml hn. ies grup dI pbilk mIitMg ivwc 150 dy krIb srIr puwjy aqy kuJ qUM qUM mYN mYN vI hoeI. ies gruwp ny kMm jfrI rwKx df aYlfn kridaF ies pbilk mIitMg nMU kfmXfb dwisaf. ies gruwp ivwc smjfvfdIaF aqy qrksLIlF df db dbf jfpdf hY.

          kMm awD ivckfhy Cwzx vfly zfktr lFbf vI nhIN sn aqy AuhnF dy grup ny afpxI pbilk mIitMg torFto ivwc lMGy aYqvfr nMU kIqI ijs ivwc 300 qoN vwD lok puwjy aqy igxqI pwKoN ies nMU kfmXfb ikhf jf skdf hY. mfmUlI qUM qUM mYN mYN ies mIitMg ivwc vI hoeI. zfktr lFbf afpxy afp nMU ieko iek suprImo afgU vjoN pRvfn krvfAuxf cfhuMdy sn aqy kuJ ivroDI “kulYkitv lIzrisLp” cfhuMdy sn. aMq ivwc zfktr lFbf ies gruwp dy suprImo bnx ivwc kfmXfb rhy. lFbf df aYksLn grup hux cfr nukfqI phuMc apxfeygf ijs ivwc iewk vwzf ros pRdsLn sLfml hY.

          pRotYst krnf, mMgF srkfrF awgy rwKxIaF aqy lokF nMU lfmbMd krnf jmhUrI hwk hn. sLONkI df qrk hY ik mMgF dy Aupjx dy kfrn, ipCokV aqy sMBfvI hwlF dI sfriQkqf vyK ky hI mMgF dI rUp ryKf iqafr kIqI jfxI cfhIdI hY. jo cfr pMj muwK smwisafvF ivcfrIaF jf rhIaF hn AuhnF ivcoN swB qoN vwD kfrgr mMg afto  iensLorYNs dI jfpdI hY. ieh mMg subfeI srkfr hyT hY aqy subfeI coxF isr `qy hn. jy hux nhIN suxI jfvygI qF iPr kd suxI jfvygI? hor sUibaF ivwc kfbU iensLorYNsF dI Audfhrx aqy mfzl vI hn.

          ishq syvvF aqy XUnIvrstI PIsF, afto iensLorYNs rytF qoN ikqy vwD pycIdf hn. iehnF msilaF vwl pYsf suwtx nfl ieh hwl hox vfly nhIN hn. dysL ny ies pfsy bhuq mfieaf suwt ky vyK leI hY pr KoqI bohV hyT hI rihMdI hY. vwzf- XUnIanvfd ieh mfieaf suVfk jFdf hY. srkfrI ishq injLfm akuCl ho cuwkf hY ies nMU ishqXfb krn vfsqy vwzy aprysLn dI loV pvygI ijs df nfm syvfvF dI “pRfeIvyt zilvrI” vI ho skdf hY.

          sUby ivwc aYcaYstI dI mfr GtfAux dI mMg krn vfsqy vI hux vDIaf mOkf hY. qyl `qy aYcaYstI GtfAuxf jF htfAuxf bhuqf sMBv nhIN hY ikAuNik ieh tYks injLfm nMU lfgU krn vfsqy pycIdf aqy mihMgf bxf dyvygf. aYcaYstI dI dr nMU hI Gtf dyxf ies df hwl ho skdf hY. 13% aYcaYstI lfgU krn dy do somy sn. subfeI srkfr df 8% pIaYstI aqy PYzrl srkfr df 5% jIaYstI. Xfd rhy hfrpr ny jIaYstI 7% qoN Gtf ky 5% kIqf sI jy awj vI 7% huMdf qF aYcaYstI ny 15% hoxf sI. migMtI srkfr nMU cfhIdf sI ik aYcaYstI lfgU krn vkq afpxf ihwsf 8% qoN Gtf ky 5 jF 6% kr idMdI. aYcaYstI lfgU krn nfl tYks df aDfr ivsLfl ho igaf sI ijs kfrn mgMtI srkfr nMU tYks dI afmd pihlF vflI hI rihxI sI. pr mgMtI ny tYks dy lflc ivwc lokF `qy qrs nhIN kIqf ijs df KimafjLf ieh srkfr akqUbr ivwc coxF vyly BugqygI.

 

          qyl dI kImq Gwt rwKxf swB qoN pycIdf mMg hY. qyl dI kImq dy mfmly ivwc kOmI coxF lVIaF, ijwqIaF aqy hfrIaF geIaF sn. ies mfmly `qy bxIaF hoeIaF srkfrF izwg cuwkIaF hn aqy knyzIan PzrysLn ivwc qryVF vI pY cuwkIaF hn. 4 jUn 1979 nMU hoNd ivwc afeI Gwt igxqI jnfb joa klfrk srkfr pihly bjt `qy qyl dIaF kImqF nMU lY ky izwg peI sI. klfrk KuwlI mMzI vflI kImq df hfmI sI ijs kfrn qyl dI kImq pRqI iltr 6 sYNt vD geI sI aqy dysL ivwc hfhfkfr mc geI sI. aYn zI pI dy aYm pI jnfb bfb rya dy byivsLvfsI dy mqy `qy joa klfrk srkfr izwg peI sI. joa klfrk hwQoN hfiraf ilbrl afgU jnfb pIar aYlIat trUzo 9 mhIny bfad hoeIaF ijLmnI coxF ivwc bhumwq srkfr bxfAux ivwc kfmXfb ho igaf sI aqy Aus dy plYtPfrm df kyNdrI muwdf sI dysL ivwc qyl dIaF Gwt kImqF!

          klfrk nMU hrf ky qfkq ivwc afAux ipwCoN 1980 ivwc pIar aYlIat trUzo dI srkfr ny ptrolIam, mfeInjL aqy rIsorsjL mMqrI jnfb mfrk llon dI agvfhI hyT “nYsLnl aYnrjI progrfm” iqafr kIqf aqy lfgU kIqf sI ijs df muwK mksd kYnyzf Br ivwc qyl dIaF kImqF nMU kfbU hyT rwKxf sI. ies pRogrfm aDIn srkfr dI aYnrjI nIqI inrDfrq kIqI geI sI qFik qyl nf pYdf krn vfly sUibaF ivwc vI qyl dI kImq kfbU hyT rhy aqy qyl dI afmdn nMU dysL dy grIb sUibaF ivwc vI vMizaf jfvy. ies nIqI ivwc ieh spsLt insLfnf imiQaf igaf sI ik GrylU KLpq vfsqy dysL ivwc qyl dIaF kImqF dunIaF dIaF kImqF qoN bhuq hyT rwKIaF jfx aqy ieh amrIkf ivwc cwl rhI qyl dI kImq qoN kdy vI 85% qoN nf twpx. ies pRogrfm hyT “qyl ieMzstrI dI knyzIan mlkIaq” nMU XkInI bxfAux dI vI ivvsQf sI aqy qyl `qy hor vfDU tYks lgfey gey sn jo hor mfeIn kIqy jFdy pdfrQF ijvyN sonf aqy qFbf afid `qy nhIN sn. ies ipwCy 1970ivaF dI “sMsfr qyl aYmrjMsI” dI Bfvnf vI kMm krdI sI jd arb dysLF ny qyl dI pYdfvfr sMkoc leI sI. sfl 1980 ivwc KLjLfnf mMqrI jnfb aYln mkYkn ny bjt ivwc qyl `qy lgfey vfDU tYksF dy shfry bjt Gftf 14[2 iblIan qoN 11[8 iblIan zflr lY aFdf sI. Bfv ies nfl qyl `qy tYks vI vDfey sn aqy GrylU KLpq vfsqy kImq vI hyT rwKI geI sI. ies nIqI dI kYnyzf dy pwCmI sUibaF Kfs kr albrtf ny sKLq ivroDqf kIqI sI. ies nfl ilbrl pfrtI dI pwCmI kYnyzf ivwc jVH puwtI geI sI aqy ilbrlF kol mYnItobf dy pwCm ivwc koeI vI sIt nhIN sI.

          albrtf dy pRImIar jnfb pItr lfghIz ny kOmI tIvI `qy jf ky AuhI kuJ kIqf sI jo akflI ivroDI iDr ivwc bYT ky krdy hn. akflI aksr Bfrq dy hor sUibaF nMU anfj Byjxf bMd krn df rfg alfpdy hn. pr jnfb pItr lfghIz ny qfkq ivwc huMidaF pRImIar vjoN trUzo dI nIqI dI ivroDqf kridaf hor sUibaF nMU qyl Byjxf bMd krn df aYlfn kIqf sI.

          smuwcf dysL ibpqf ivwc Ps igaf sI aqy trUzo srkfr ny albrtf srkfr nfl aMdrKfqy gwlbfq sLurU kr idwqI sI. ies gwlbfq ivwc trUzo ny afpxI pwq bcfAux vfsqy sUby nfl awDf izg  smJOqf kr ilaf sI. ies smJOqy muqfibk “nYsLnl aYnrjI pRogrfm” ivwc iek aihm soD pRvfn kr leI sI. ies soD muqfibk Es idn qwk Koj ilaf igaf qyl “nYsLnl aYnrjI pRogrfm” hyT rhygf aqy ies dI kImq GrylU KLpq vfsqy sMsfr dI kImq dy 75% qoN hyT rhygI pr nvyN Kojy gey qyl dy KUhF ivcoN inklx vfly qyl dI kImq sihjy sihjy dunIaF dy pwDr dI kIqI jfvygI. ijAuN ijAuN purfxy qyl dy KUh sukdy gey aqy nvyN putdy gey qyl dI kImq dunIaF dy pwDr dI hI nhIN ho geI sgoN vwD ho geI ikAuNik ies kImq `qy vfDU tYks vI lgfey gey sn.

          smF pf ky ies mwd nfl “nYsLnl aYnrjI pRogrfm” KwsI ho igaf. trUzo ipwCoN afeI mlrUnI srkfr ny KwulI mfrkIt dI nIqI apxfeI rwKI jo mlrUnI ipwCoN 13 sfl rhI XF ikRqIaF aqy pfl mfritn dIaF srkfrF ny vI jfrI rwKI. 13 sfl ilbrl srkfrF ny kdy dubfrf “nYsLnl aYnrjI pRogrfm” df nfm qwk nhIN ilaf. ipwCoN bxI hfrpr srkfr ny qF kI lYxf sI. qyl dIaF kImqF qF 2 meI dIaF coxF ivwc muwdf hI nhIN sn ikAuNik rfjsI afgUaF nMU “nYsLnl aYnrjI pRogrfm” df Tuws ho jfxf Xfd hY.

          lok msilaF `qy jdo-jihd krn vfsqy sLONkI iek “PrksLIl sosfietI” bxfAuxI cfhuMdf hY jo muwidaF ivwc Prk mihsUs krky afpxIaF mMgF rwiKaf krygI. ajyhIaF mMg rwKx qoN guryj krygI ijs `qy srkfrF bxdIaF aqy izgdIaF hn. ijhnF msilaF `qy sLONkI df mrn vrq JrIt nhIN mfr skdf, sLONkI dI “PrksLIl sosfietI” ajyhy msilaF nMU kdy hwQ nhIN pfvygI. BwK hVqfl rwKxI qF sLONkI dy AuNJ vI vws df rog nhIN hY! jo trUzo nhIN kr sikaf Auh qrksLIl, lFbf qy PrksLIl ikvyN krngy?

-sLOkI ieMglYNzIaf


hux sfbq ho igaf hY ik ies Xug df Kudf ‘mfieaf’ hY!

BfrqI drsLn ivwc “mfieaf” dy arQ bhuq gihry hn. AuNJ BfvyN “mfieaf” dy arQ  pYsf-Dylf hI smJy jFdy hn pr mfieaf bhu rMgI hY. mfieaf hI iek ajyhf ieMjn hY jo ies sMsfr nMU clf irhf hY, hux qF dunIaF dI afriQkqf ny ieh sfbq kr idwqf hY ik “mfieaf” df vhf byqrqIbf ho jfvy qF dunIaF dI afriQkqf zgmgf jFdI hY. iPr ies nMU “mfieaf dy gulokojL” dI loV pYNdI hY. TIk Esy qrF ijvyN bImfr mrIjL nMU kdy “gulokojL” aqy jd srIr ivwc KUn df vhf Gt jfvy qF aprysLn aqy KUn dIaF boqlF lgfeIaF jFdIaF hn. sMsfr leI “mfieaf df vhf” KUn dy vhf qoN Gwt nhIN hY ijs nfl jIv dI ijLMdgI cwldI hY.

mfieaf bMdy nMU afkV aqy GumMz vI pUrf idMdI hY. vwzy Gr, vwzIaF kfrF, hMmr qy mihMgy gihxy gwty mfieaf dI hI Kyz hn. mfieaf qF eynI qfkqvr hY ik jd sLONkI mfieaf (mFzI) vflI pwg bMinaF krdf sI qF afkVI hoeI pwgVI nMU Kohlxf musLkl ho jFdf sI. iksy isafxy ny bfrIk sUqI kwpVy dI pwg nMU lgfeI jfx vflI mFzI df nfm “mfieaf” ies dI “afkV” nMU vyK ky  hI rwiKaf hovygf. mFzI vflI pwg ny qF afkVnf hI huMdf hY ies nfl qF sLONkI vI afkV jFdf sI. jvfnI qF hY hI sI ies dy nfl nfl mFzI vflI pwg dI iqwKI nok sLONkI dI tOhr nMU cfr cMn lgf idMdI sI. hux buZfpy ivwc sLONkI moty sLIisLaF vflIaF aYnkF QflI ivwc rotI dI burkI qlfsLx vfsqy lgfAuNdf hY pr jvfnI `c mFzI vflI nokdfr pwg nfl kflIaF aYnkF afpxy GumMz nMU pwTy pfAux vfsqy lgfieaf krdf sI. jvfnI dI mfieaf `qy sLONk-tOhr dI mfieaf sjf ky sLOkI inwq hIr vrgI mfieaf dI qlfsL krdf, afpxy afp nMU rFJy qoN kdy Gwt nhIN sI smJdf. hux buZfpy ivwc sLONkI afpxI ‘hIr’ qoN zrdf rMm df pYWg vI luk-iCp ky lgfAuNdf hY.

BfrqI drsLn jF aiDafqmk PlsPLy ivwc sMsfr dI sfrI dI sfrI rcnf nMU hI “mfieaf” df nfm idwqf igaf hY.  jo pUrf swc hY aqy pRfxI sfrI Aumr rMg brMgI mfieaf dy jfl ivwc Pisaf keI pfpV vyldf hY. mfieaf hI mnuwK df vrqfrf aqy irsLqy nfqy insLcq krdI hY. bhuu rMgI mfieaf dy jflL qoN mukq hox vfsqy jF Gwto Gwt iensfnI pwDr `qy ajLfd rihx dI koisLsL krn vfsqy buwDImfn lokF ny ‘Drm’ nfm dI sLYa pYdf kIqI sI ijs nMU qfkqvr “mfieaf” ny afpxf sMd bxf ilaf aqy hux ieh sMd mfieaf dI pUrI syvf krdf hY. lokF nMU Drm isKfAux vfly afp mfieaf ivwc eyny gulqfn ho cuwky hn ik AuhnF nMU mfieaf qoN ibnF hor kuJ ivKfeI hI nhIN idMdf. lokF nMU mukqI vMzx vfly afp idn rfq mfieaf iekwTI krn ivwc lwgy rihMdy hn pr mfieaf mrn vkq AuhnF dy nfl kdy vI nhIN jFdI.

ajy mhInf ku pihlF hI sRI siqaf sFeI bfbf nfm dy iek vwzy bfby df dyhFq hoieaf hY ijs dI sMprdf kol arbF dI jfiedfd hY. bfby dy pRlok suDfr jfx df aPLsos krn vfsqy dysL dy pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG, sonIaF gFDI aqy mMqrIaF dIaF zfrF phuMcIaF sn. 24 aprYl nMU pRlok suDfry bfby nMU ajy iqMn hPLqy hI hoey sn ik Aus dI sMprdf dI ivKfeI idMdI “mfieaf” qoN vfDU hor kroVF dI mfieaf sfhmxy afeI hY. bfby df inwjI kmrf Aus dy 28 mfrc nMU hspqfl jfx smyN qoN hI bMd ipaf sI aqy 17 jUn nMU bfby dI sMprdf dy trwst dy mYNbrF vloN Kohilaf igaf sI aqy ies mOky Bfrq dy sfbkf muwK jwj sRI pI[ aYn[ BgvqI qy skwqr ky[ ckrvrqI vI hfËr sn. sRI swiqaf sfeIˆ bfbf dy kmry `coˆ 98 iklo sonf qy kroVfˆ rupey dI nkdI inklI ijs nMU ignx vfsqy keI GMty lwgy. bfby dy kmry ivwc “mfieaf” dy Bry 100 sUtkys brfmd hoey. mfieaf ivwc 98 iklogRfm sonf, 307 iklogRfm cfˆdI, 11[56 kroV rupey nkd qy vwzI mfqrf ivc hIry jvfhrfq imly hn. kmry ivcoˆ BfrI mfqrf ivc ivdyÈI krMsI vI imlI hY. lokF nMU mukqI vMzx vflf 90 sflF df ibrD bfbf kImqI ivdysLI bUtfˆ aqy iewqr-PLlyl df vI ÈOkIn sI. bfby dy inwjI kmry (gRih) Xjurvyd mMdrm ivcoˆ inkly KËfny df rhws hOlI-hOlI byprdf ho irhf hY. sfeIN dy kmry ivcoN kImqI bUt, ieqr (priPAUm) aqy vflfˆ `qy iCVkx vfly sprya dIafˆ ÈIÈIafˆ vI imlIafˆ hn. sUqrF muqfibk kYmry, GVIafˆ, 750 ryÈm dy lMby BgvyN qy icwty rMg dy coly, 500 bUtfˆ dy joVy ijnHfˆ ivc iËafdfqr nfeIk aqy aYzIzfs kMpnI dy sn bfby dy kmry ivcoN brfmd hoey hn. bfbf BfvyN 90 sflF df buwZf sI pr Aus df idwl qF ajy jvfn hI sI aqy Aus ny Gwto Gwt 96 sfl ijAUx df aYlfn vI kr rwiKaf sI.

“mfieaf” ivwc gVuwc iekwlf sFeIN bfbf nhIN sI jF hY. mfieaf qF hr pfsy CfeI hoeI hY. DrmF `qy qF mfieaf dI bhuq ikRpf hY jo cwldy hI mfieaf nfl hn aqy pRIkrmf vI mfieaf dI hI krdy hn.

sLONkI df iek isafxf bRfhmx dosq hY jo sLONkI df Es vkq dosq bixaF sI jd kYnyzf ivwc iek hjLfr zflr df not hoieaf krdf sI. iek idn bRfhmx dosq sLONkI nMU bYNk lY igaf aqy kihx lwgf myrf aMgryjLI vloN hwQ jLrf qMg hY qUM mYnMU iek hjLfr df not lY dy. bYNk nMU Coty notF df Qwbf dy ky iek hjLfr df iek not lY ilaf igaf. Gr af ky sLONkI ny bRfhmx dosq nMU puiCaf ik Auh ies vwzy not nMU kI krygf? sLONkI socdf sI ik Auh ies nMU Bfrq lY jfx vfsqy ilafieaf hY qF ik Qwbf cuwkx dI QF iek not btUey ivwc rwK lvygf. pr Aus df juvfb sI ik mYN ieh vwzf not ‘pUjf’ krn vfsqy ilaf hY. svyr nMU Bgvfn dI pUjf vyly Auh ies not nMU DUp-bwqI kr ky Bgfvfn dI mUrq awgy rwiKaf krygf ijs nfl Bgvfn hor KusL hovygf aqy mfieaf hor afvygI. Dfrimk asQfnF leI dfn, ilsLk-pusLk vflI sjfvt afid swB “mfieaf” dI aqy mfieaf qoN pRyrq Kyz hI qF hY.

bRfhmx dosq iek hjLfr zflr df not lY ky bhuq pRsMn ivKfeI dy irhf sI aqy not nMU vfr vfr mwQy nMU lgf irhf sI. sLONkI ny bRfhmx dosq qoN puiCaf ik Auh vwzf not lY ky eynf KusL ikAuNN hY? Aus df juvfb sI ik ies ivwc bhuq qfkq hY. hor puiCaf qF boilaf ik ieh iek hjLfr zflr dy brfbr iekwlf hI hY. sLONkI ny ikhf ies ivwc hYrfnI vflI ikhVI gwl hY ieh iek hjLfr df not hY ies leI iek hjLfr zflr dy brfbr hY. bRfhmx dosq ny ikhf ik jy mYN iek aYsf bMdf lY afvF aqy lokF nMU khF ik ieh bMdf iek hjLfr bMdy dy bfrbr dI qfkq rwKdf hY qF Blf sfrI dunIaF Aus nMU vyKx vfsqy tut ky nhIN pY jfvygI? bRfhmx dosq df ieh qrk shI sI aqy Aus dI aglI nsIaq ies qoN vI qrkpUrx sI ik klXuwg (ies smyN) df prmfqmf “mfieaf” hI hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #615, jUn 24-201


jMgl ivwc grjx vflf sLyr, isLkfr nhIN, isLkfrI huMdf hY!

          torFto ivwc bIqy idnIN do idnf pRvfsI BfrqI idvs mnfieaf igaf. iehnF idnF ivwc hI bMb DmfikaF dy dosL ivwc mOq dI sjLf df sfhmxf kr rhy vwKvfdI pRo: divMdrpfl isMG Buwlr dI rihm dI apIl Bfrq dy rfsLtrpqI ny Kfrj kr idwqI ijs kfrn dysL ivdysL dIaF vwKvfdI jQybMdIaF ny Buwlr dI sjLf muafPLI vfsqy muihMm ivwZ idwqI. pMjfb ivwc kYptn smyq kuJ kFgrsI aqy qkrIbn sfry akflI afgUaF ny mOq dI sjLf muafPI df smrQn kIqf.

          sbwb nfl pRvfsI BfrqI idvs mOky Bfrq dy zYlIgysLn dI afgU ivdysL rfj mMqrI bIbI pRnIq kOr sn aqy Bfrq ivwc AuhnF df pqI kYptn amirMdr isMG sjLf muafPLI df smrQn kr cwukf sI. sQfnk KfilsqfnI, pRvfsI BfrqI idvs mOky jd ros pRdrsLn kr rhy sn qF sfhmxy Bfrq dI numfieMdgI bIbI pRnIq kOr kr rhI sI. torFto stfr ny pRdrsLnkfrIaF dI igxqI 200 dwsI hY aqy afpxI KLbr dI hYWz lfeIn ivwc “vfeIPL plIzjL Pfr kMnivkitz iswK tYroirst” iliKaf sI. ies df keI vwKvfdI sMgTnF ny  ivroD kIqf aqy aKLbfr `qy ies nMU bdlx leI dbfE pfieaf. kuJ ku qF ies vfsqy muafPLI mMgvfAux dI gwl krdy vI suxy gey. ipwCoN aKLbfr ny ies hYWlfeIn ivwc qbdIlI kr ky “vfeIP plIzjL Pfr kMnivktz bMbr” kr idwqf ijs nMU kuJ KfilsqfnIaF ny afpxI ijwq dwisaf. AuNJ KLbr dy aMdrly ZFcy ivwc bhuqI jfxkfrI pihlF vflI hI rhI. ies qoN sfbq huMdf hY ik  iksy vI hiQafrbMd lihr  nMU jfiejL TihrfAux ies jLmfny ivwc ikMnf musLkl kMm hY?

          ies ros pRdrsLn bfry sLONkI iek hor pwK sFJf krnf cfhuMdf hY. iek mIzIafkfr ieh vfr vfr kihMdf suixaF igaf ik akflI, kFgrsI aqy hor sMgTn ies pRdrsLn ivwc ikAuN sLfml nhIN hoey hflFik AuhnF dy afgU sjLf muafPLI vfsqy ibafn dfg cuwky sn. ijhnF ny ies ros pRdrsLn bfry piVHaf, suixaF hY jF vyiKaf hY Auh jfxdy hn ik ieh ros pRdrsLn Buwlr dI rhfeI dy nfl nfl Bfrq ivroDI aqy Kfilsqfn pwKI pRdrsLn vI sI. Kfilsqfn hI nhIN ieh qF ksLmIrsqfn pwKI pRdrsLn vI sI aqy ajyhy bYnr ies ros pRdrsLn ivwc sn. mOq dI sjLf dy qF sLONkI vrgy bhuq lok iKlfP hn pr Auh Buwlr dI sjLf muafPLI dy bYnr hyT Bfrq ivruwD vwKvfdI pRdrsLn ivwc sLfml nhIN sn hoxf cfhuMdy ijs kfrn bhuqy gYr-vwKvfdI ies qoN dUr rhy.

          ieh gwl vI iDafnXog hY ik inwjI vIjLf hfsl krn vfsqy kuJ swjx bIbI pRnIq kOr nMU imlx vfsqy hotl dy gyVy mfrdy vyKy gey sn aqy pRo: Buwlr vfsqy EhI lok ros pRdrsLn ivwc sLfml sn. ieh svfl keI lokF vloN ryzIE pRogrfmF `qy vI kIqf igaf sI ik kI pRo: Buwlr vfsqy bIbI pRnIq kOr nfl mulkfq nhIN sI kIqI jf skdI?

          keI mIzIafkfr bIbI pRnIq kOr nMU imly sn aqy AuhnF `qy ivaMg vI kwsy gey sn. iek mIzIafkfr afpxy ryzIE `qy pihlF bIbI pRnIq kOr nMU “mhfrxI mhfrfxI” krdf nhIN sI Qwkdf pr kuJ imMt bfad hI ieh nsIaq dyx lwg ipaf sI ik iswKF nMU qrly nhIN krny cfhIdy qy Bfrq nMU afpxI Psl vycx qoN ienkfr kr dyxf cfhIdf hY aqy Psl ivdysLF nMU vycxI cfhIdI hY. ies cfqur swjx ny ros pRdrsLn ivwc sLfml hox dIaF apIlF vI msfly lgf lgf ky kIqIaF sn aqy afp vI ros pRdsLn ivwc afx sLfml hoieaf sI. ies ivwc koeI hrjL vI nhIN hY pr vyKx vfilaF nMU Es vkq bhuq hYrfnI hoeI jd Auh ros pRrdsLn qoN iswDf pRvfsI BfrqI idvs ivwc afx viVHaf. Aus dy gly ivwc pRvfsI BfrqI idvs df tYg lmkdf sI aqy Auh Ausy Bfrq dy aPLsrF qy afgUaF dy awgy ipwCy iPrdf sI ijs Bfrq df bfeIkft krn dI Eh zyZ ku GMtf pihlF iswKF nMU nsIaq kr irhf sI. vwKvfdI iswK ies iksm dy mIzIafkfrF `qy aksr bhuq pRsMn huMdy hn aqy sMBv hY ik ies iksm dy mIzIafkfr AuhnF dy afsLy dI pUrqI krdy hox.

          pMj jUn nMU brYNptn ivwc pihlI vfr sLhIdI pRyz kIqI geI ijs nMU “iswK mrtmzm zya” vI afiKaf igaf. ies dy pRbMDkF vloN ies nMU smUh sLhIdF dI Xfd ivwc ngr kIrqn dwisaf igaf ijs ivwc pMjvyN gurU sRI gurU arjun dyv jI df vfr vfr ijLkr kIqf jFdf irhf. AuNJ vI iswK afpxI ardfs ivwc pMjvyN gUrU sfihb nMU sLhIdF dy isrqfjL afKdy hn. sRI gurU arjun dyv jI df dunIaF df hr iswK siqkfr krdf hY aqy AuhnF bfry koeI vI ikMqU nhIN kr skdf. pr ijhnF lokF ny ies ngr kIrqn dIaF qsvIrF vyKIaF hn Auh jfxdy hn ik ngr kIrqn dy pihly vhIkl dy sfhmxy sMq jrnYl isMG dI qsvIr lwgI hoeI sI. pRbMDkF nMU ajyhf krn df pUrf hwk hY pr svfl jLrUr pYdf huMdf hY ik “sLhIdF dy isrqfjL gurU” dI qsvIr mUhry ikAuN nhIN sI? jy ikqy koeI AudfrvfdI isK sMgTn pRyz vyly ajyhf krdf aqy iksy hor iswK sKsLIaq dI qsvIr awgy lgf lYNdf qF vwKvfdIaF ny qrQwlI mcf dyxI sI. pr hux koeI AuhnF nMU inmrqf sihq svfl krn df hIaf vI nhIN kr skdf aqy ies df nfm hY “zr”. KYr zr kdy Pldf nhIN hY.

          iek swjx ny bIqy idnIN sLLONkI nMU dwisaf ik isK nOjvfnF dI iek jQybMdI sfkf nIlf qfrf dI Xfd ivwc “ivwn df lfienjL roar” nfm df smfgm kr rhI hY. Bfv “jd sLyr grjdf jF dfVhdf hY.” swjx jI ny ies jQybMdI df nfm iswK aYktyivst nYWtvrk dwisaf ijs df coKf aDfr hY. iswKF nMU aksr ieh sLkfieq rhI hY ik dunIaF AuhnF dy duwK nhIN suxdI aqy cIn dy qfienfimn cONk dI Gtnf nMU bhuq roNdI hY. sLONkI nMU sLwk hY iswK ajy qIk ieh PYslf nhIN kr sky ik Auh ‘isLkfr’ hn jF ‘isLkfrI’ hn? dunIaF jfxdI hY ik jMgl ivwc grjx vflf sLyr, isLkfr nhIN isLkfrI huMdf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mnuwKI aiDkfrF pRqI ‘coxvIN’ phuMc jfiejL nhIN hY!

          Bfrq dIaF kiQq qOr `qy qfkqvr ‘eyjMsIaF’ dI kuJ vwKvfdI KyimaF ivwc bhuq crcf hY. jd kdy vI koeI mfVI Gtnf vfprdI hY qF kuJ vwKvfdI qurq ies vfsqy Bfrq dIaF KuPIaF eyjMsIaF nMU ijLMmyvfr grfdn idMdy hn. sQfnk sRI gurU isMG sBf mfltn gurdvfry vloN keI sfl pihlF iek Kflsf skUl clfieaf igaf sI. hux ies skUl dy kuJ pRbMDkF qy gurdvfry dy pRbMDkF ivwckfr kuJ vKryvyN pYdf hoey hn. KBrF muqfibk Kflsf skUl dy pRbMDkf ies nMU nvIN jgfH qbdIl krn jf rhy hn aqy ku lok mihsUs krdy hn ik ieh skUl gurdvfrf sfihb vflI jgfH vI cldf rihxf cfhIdf hY. ieh sB mfmUlI vKryvyN hn pr kuJ mIzIafkfr ies nMU pwKf Jwl rhy hn qFik Auh ies ivcoN afpxI vfhvf Kwt skx. dUjy pfsy kuJ lok aYsy vI hn jo ies nMU Bfrq dIaF KuPLIaf eyjMsIaF dI cfl dws rhy hn. Blf iek sDfrmn Kflsf skUl nfl Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF df kI sbMD ho skdf hY. jy hY qF ieh AuhnF vfsqy byvkUPLI aqy smF brbfdI vflI gwl hovygI. iPrt vI kuJ lokF vloN horF `qy Bfrq dy eyjMt hox dy dosL lgfey jf rhy hn. iek swjx ny qF ryzIE `qy ieh vI afK idwqf ik gurdvfiraF dy JgVy aqy gurdvfiraF df iek qoN do, do qoN cfr aqy cr qoN awT ho jfxf vI eyjMsIaF dI Kyz hY. eysy qrF iek qoN do ho rhy Kflsf skUl iek do hoeIaF kbwzI PYzrysLnF aqy iek do do hoey ngr kIrqn vI BfrqI eyjMsIaF dI cfl df hI iswtf hn. kmfl hY! Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF kYnyzf ivwc iswKF dy skUl aqy gurdvfry vDfAux df kMm kr rhIaF hn. ieh qF bhuq sLuB kMm hY, iswKF nMU cfhIdf hY ik ies sLuB kMm vfsqy Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF nMU KUb vrqx aqy iswKI nMU hor pRPUwlq krn.

          pr Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF dI qfkq aqy kusLqf `qy sLONki nMU zfhZf sLwk hox lwg jFdf hY jd keI rportF AuhnF dI nlfiekI dIaF afAuNdIaF hn. Kuwd KfilsqfnI jo Bfrq dIaF eyjMsiaF nMU kosdy hn Auh vI AuhnF dI nflfiekI `qy hwsdy hn.  ajy do ku hPLqy pihlF hI Klbr afeI sI ik Bfrq ny ijhnF 50 most vFitz dihsLqgrdF dI ilst pfiksqfn nMU idwqI sI AuhnF ivcoN do Bfrq ivwc sn. huxy hI Bfrq vloN afpxI blYk ilst dI puxCfx kr ky 142 ivakqI zIilst kIqy hn. blYk ilst ivcoN kwZy gey 142 ivakqIaF ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz df dosLI ieMdrjIq isMG irafq vI sLfml hY. ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY jo ies kFz ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf hY aqy lgqfr vwK vwK dosLF hyT iqMn vfr kYd dI sjLf hfsl kr cuwkf hY. bhuq kusLl hn Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF! jo ieMdrjIq isMG irafq dy irkfrz nMU vI nhIN jfxdIaF. jy ikqy ieMdrjIq isMG irafq `qy amrIkf dy iksy hvfeI jhfjL dy nyVy idvflI vflf kuwkV ptfkf clfAux df dosL vI huMdf qF amrIkf ny sfrI Aumr Aus nMU amrIkf dI no-PLlfeI ilst ivwc rwK lYxf sI pr Bfrq dIaF KuPIaf eyjMsIaF dy sLONkI bilhfry jFdf hY ijhnF eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 331 bydoisLaF dIaF jfnF df KOa bnx vfly ivakqI nMU blYk ilst ivcoN vI zIlIt kr idwqf hY.

          bIqy hPLqf ku Br qoN pRoPYsr divMdrpfl Buwlr dI PFsI dI sjLf bhuq crcf ivwc hY. Buwlr dI PFsI dI sjLf df keI lok ivroD kr rhy hn aqy ies vfsqy keI kfrn dwsdy hn. sLONkI vI mOq dI sjLf dy hwk ivwc nhIN hY ikAuNik sMsfr ies qoN ipwCy ht irhf hY. Bfrq qF AuNJ vI mOq dI sjLf dyx vfly dysLF ivwc bhuq ipwCy hY. cIn, eIrfn aqy amrIkf vrgy dysL Qok dy Bfa mOq dy sjLf idMdy hn.

          pRoPYsr Buwlr bfry iek idn iek ryzIE tfk sLoa cwl irhf sI ijs ivwc afs dy Ault iek swjx ny vkIl gurpqvMq pnMU nMU nukqfcInI vflf svfl puwC ilaf. vkIl sfihb ies nfl kwpiVaF qoN bfhr ho gey aqy svfl krn vffly nMU ‘gMdf bMdf’ hox df iKqfb dy idwqf aqy ieh vI afK idwqf ik mIzIaf nMU ajyhy gMdy bMdy nMU smF hI nhIN nhIN dyxf cfhIdf. ies qoN awgy vDidaF AuhnF ieh vI afK idwqf ik sbMiDq bMdy nMU ajyhIaF kflF krn vfsqy srkfrI cYWk Gr bYTy nMU afAuNdf hY. kuJ smF bfad AuhnF ieh dfavf kIqf ik iksy nMU ryzIE `qy gMdf bMdf afKxf keI nf afKxXog gwl nhIN hY.

          sLONkI ieh swB kuJ sux ky hYrfn rih igaf, sLONkI nMU afpxy kMnF `qy XkIn nhIN sI af irhf. sLONkI, iensfPL vfsqy lVn vfly iek vkIl qoN ajyhI afs nhIN sI rwKdf. sLONkI tfk sOa ivwc Pon krn vfsqy Pon nMU hwQ pfieaf qF sLONkx ny Jwt Pon hwQoN PV ilaf qy puwCx lwgI, “ikAuN iksy qoN isr pVvfx df ierfdf hY?” sLONkI qF vkIl sfihb nMU ieh hI dwsxf cfhuMdf sI ik ijs bMdy nMU Auh gMdf bMdf afK rhy hn Aus nMU kdy sMq jrnYl isMG dy bMdy sRI drbfr sihb kMplYks ivwc Bry dIvfn ivcoN cuwk ky lY gey sn. cuwkx df kfrn bws isrPL sLwk hI sI aqy jykr sMq isMG mskIn ipwCy nf Bwjdy qF ivcfrf “soD” idwqf jfxf sI. ksUr Es df ieh sI ik Auh vYnkUvr qoN sMq isMG mskIn jI qoN gurbfxI sMiQaf hfsl krn vfsqy afpxf kMm kfr Cwz ky iswK PlsPLy dI ividaf lYx cly igaf sI aqy smq jI dy pYrokfrF nMU “jsUs” njLr afieaf sI. agly hI idn iek hor tfk sLoa ivwc vkIl sfihb ny ikMqU krn vfilaF dy hwQ vwZ ky ijs JMzy nMU Auh slfm krdy hn Aus dyt zMzy nfl bMn dyx dI gwl afK idwqI. pRo: divMdrpfl bfry ryzIE `qy Bfvuk gwl sux ky ieAuN jfpx lwg ipaf sI ijvyN iksy sDfrn iswK nMU sVk qoN cuwk ky mOq dI sjLf dy idwqI geI hovy. sLONkI ny nYWt `qy gUgl kr ky vyiKaf qF pqf lwgf ik Buwlr sfihb iksy vwzI Kfilsqfn lbrysLn Pors dy kfrkun sn aqy AuhnF `qy do bMb kFzF df dosL sI. iek bMb kFz ivwc 9 ivakqI mfry gey sn aqy keI jLKLmI vI hoey sn. jo mfry gey sn Auh vI qF iensfn hI sn aqy AuhnF dy vI qF mnuwKI hwk hoxy cfhIdy hn? cloN mOq dI sjLf df ivroD TIk hY pr iensfnI ijLmdgI qF kdr qF brfbr hI hoxI cfhIdI hY? jF qF ieh ikhf jfvy ik sRI BUwlr kdy iksy asI lihr aqy Gtnf ivwc sLfml hI nhIN sn ijs ivwc kdy iksy dI mOq hoeI hovy. rhI gwl iksy csLmdId gvfh dy nf hox dI ieh qF ieMdrjIq isMG irafq dy kys vI swc hY ik Aus dy iKlfP iek vI csLmdId gvfh nhIN hY ijs ny knyzIan adflqF ivwc ieh ikhf hovy ik Aus ny ieMdrjIq isMG irafq nMU bMb bxfAuxy hoey jF jhfjL ivwc rwKdy hoey vyiKaf sI. knyzIan adflqF ny ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr dosLI GoisLq kIqf hY aqy ies vfsqy csLmdId gvfh qoN ibnF hor mtIrIal sbUqF nMU hI aDfr bxfieaf hY. kI knyzIan adflqF iswKF nfl byiensfPLI krdIaF hn? sLONkI df qrk hY ik Buwlr smyq hr iensfn dI ijLMdgI dI kdr hoxI cfhIdI hY ijs ivwc “gdfr grdfn ky soDf” lfAux dI DmkI df sfhmxf krn vfly lom vI sLfml hn aqy kiQq “gMdy” bMdy vI sLfml hn. ies ivwc kudrq dy pYdf kIqy kOm pRsq vI sLfml hn aqy kiQq eyjMt vI sLfml hn ikAuNik  sfry iensfn hn aqy mfmlf mnuwKI hwkF df hY.   ies ivwc swcy sOdy vflf illI kumfr, ruldf isMG sOdf sfD dy vI sLfml hY ikAuNik mnuwKI hwkF pRqI coxvIN phuMc jfiej nhIN hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


iek qrPLf pRcfr qF hux hwdF bMny twpdf jf irhf hY!

          torFto mhF ngrI dyy afspfs iek qrPLf pRcfr qF hux hwdF bMny hI twpdf jf irhf hY. bhuqy ryzIE pRogrfm suxo qF ieMJ jfpdf hY ik Bfrq ivwc iswKF dI sLfmq afeI hoeI hY. pMjfb jF Bfrq jfE qF AuWQy aYsf kuJ vI ivKfeI nhIN idMdf ik ijs nMU abnfrml ikhf jf skdf hovy. pMjfb ivwc vI aYsI duhfeI pfAux vfly kuJ lok hn pr AuhnF dI suxdf koeI nhIN hY aqy votF vyly AuhnF dIaF ptfrIaF KflI hI inkldIaF hn. ies iksm dy jo kuJ sMgTn pMjfb ivwc hYn AuhnF dI puwC pRqIq ivdysLI smrQn kfrn hI hY.

          torFto ivc qF ieh hflq hY ik drjun ku kflrF ny sfry ryzIafeI isstm nMU hfeI jYk hI kIqf hoieaf hY. AuhnF df kMm hr ryzIE pRogrfm `qy iek BrI hoeI typ vFg bolxf jfpdf hY jo vfr vfr iewko rfg hI alfpdI hY. jy iksy koeI AuhnF dy ivcfrF dy Elt kuJ afKxf cfhuMdf hovy qF bhuqy host swjx grm iKaflIaF nMU KusL rwKx vfsqy Jwt lfeIn kwt mfrdy hn aqy ajyhy kflrF iswK ivroDI grfdnx smyN sikMt hI lgfAuNdy hn. hux qF jojnf bwD drjun ku ryzIE kflr hostF nMU ieh vI sfPL afK idMdy hn ik ivroDI ivcfrF vfilaF nMU smF hI nf idaf kro.

          afKx vfsqy sfry ryzIE pRogrfm pUry inrpwK hn aqy kflrF nMU afpxf pwK rwKx df pUrf smF idMdy hn pr pUrf smF Esy nMU hI imldf hY jo gwl kuJ iqwKI sur vfilaF dI krdf hovy. nhIN qF Jwt lfeIn ktvfAux  jF byjLqI krvfAux vfsqy iqafr hI rihxf pYNdf hY. hflq ieh bx geI hY ik hux ivroDI ivcfr rwKx vfly lok bhuqy ryzIE tfk sLoaF ivwc kfl krn qoN hI iJjkdy hn.  ies nfl ieh BulyKf vI pYNdf hY ik sfLied sfry iswK qwqI qfsIr vfilaF dy smrQk hn. pr sLONkI nMU ieh gwl vI swc nhIN jfpdI ikAuNik jy ajyhf huMdf qF vwKvfdI soc vfly sMgTnF aqy ivakqIaF df BrpUr smrQn pRfpq sfry AumIdvfrF ny bhuq votF lY ky ijwq jfxf sI pr ajyhf nhIN hoieaf.

          1984 df aprysLn blUa stfr bhuq ivvfdgRsq muwdf hY aqy ijs pfrtI dI srkfr ny ieh aprysLn kIqf sI, Auh pfrtI afp vI ies bfry iek mwq nhIN hY. kFgrs aMdr ies bfry sKLq mwq Byd hn aqy smF pf ky ies aprysLn dI kFgrs dy aMdr nukqfcInI vDI hY. pr kFgrs smyq sfrIaF pRmuwK rfjsI pfrtIaF ies qoN bhuq awgy lMG geIaF hn. hYrfnI dI gwl hY ik iswK vwKvfdI sMgTnF vfsqy klfk  ajy AuWQy hI KVf hY. AuhnF df bhfnf BfvyN iensfPL df hovy jF iswKF `qy srkfr vloN qwk ky kIqy gey hmly df hovy, pr Dur aMdr Auh ies nMU vwKvfdI ivcfrDfrf dI Kurfk vjoN vrq rhy hn.

          bhuq ivvfdgRsq sI ieh aprysLn aqy bhuqy mfhr kihMdy hn ik ies qoN ibnF vI sr ksdf sI. pr ies df mqlb ieh  nhIN inkldf ik sfrf ksUr ieko iDr df sI aqy dUjI iDr df koeI ksUr nhIN sI qy dUjI iDr ny koeI gLLlqI nhIN kIqI. ieh kihxf ik qfVI iek hwQ nfl hI vwjI sI, shI nhIN hY.

          pr kI koeI ivakqI ieh gwl ibnF BYa dy ieh afK skdf hY ik dUjI iDr ny kI glqIaF kIqIaF sn? srkfr dIaF glqIaF qF vwKvfdI vI igxfAuNdy hn aqy Auh vI igxfAuNdy hn jo srkfr dy ivroDI sn. ieQoN qwk ik Auh vI igxfAuNdy hn jo kdy srkfr df ihwsf sn. hoxf vI ieMJ hI cfhIdf hY. hr bMdf afpxy ivcfr pRgt krn vfsqy ajLfd hoxf cfhIdf aqy hwd iksy dUjy dy hwkF nMU Kohx qoN Aury Aury cfhIdI hY. vwKvfdf df ivroD krn vfilaF kol koeI gwl Kuwl ky ibnF dy BYa df afKx df koeI hwk nhIN hY. ieh hwk awj 27 sfl bIq jfx  `qy vI nhIN idwqf igaf ik bIqy dIaF GtnfvF nMU Kuwl ky ivcfr ilaf jfvy. ies izktyrisLp df nqIjf ieh inkilaf hY ik vwKvfdI iDr ivwc hr ajyhf nwQU-KYrf pRvfn cVH igaf hY jo gwlF qwqIaF kry pr aMdroN BfvyN isPr hI hovy. nuksfn ies nfl AuhnF vwKvfdIaF dy afsLy df vI hoieaf hY jo ‘hlImI rfj’ dIaF gwlF krdy hn ikAuNik ies lihr ivcoN  hlImI ajyhI ivcfrDfrf ny KLqm hI kr idwqI hY. nuksfn ies nfl isK BfeIcfry df vI hoieaf hY ij dy bhuq Dfrimk adfry kwtVpMQIaF dy kfbU hyT af gey hn. pYmfnf qwqI sur hI rih igaf hY aqy ies pYmfny `qy pRvfn cVHn vfsqy Auh swB lok sfhmxy af gey hn jo aMdroN vwKvfdI nhIN hn pr bfhroN vwKvfdI hn ikAuNik AuhnF nMU jF AuhnF dy bwicaF nMU ikqy nf ikqy kursIaF cfhIdIaF hn. kursIaF dI lflsf ivwc AuhnF dI hflq “myrf mn zoly myrf qn zoly” vflI hI bxI rihMdI hY.

          ies lihr ny iswKI nMU vI sLirMk (sUMgVf ky) kr ky rwK idwqf. iswKI hux EnI ivsLfl nhIN rhI ijMnI awj qoN 30 sfl pihlF  sI aqy awj qoN hor 30 sfl bfad iswKI dI rUp ryKf kYsI hovygI ieh qF Aupr vflf hI jfxdf hovygf.

          jUn 1984 `qy bhuq sYmInfr ho rhy hn ijwQy ies df postmfrtm kIqf jfvygf. postmfrtm dI qknIk jF ivDI EhI hovygI jo 26 sfl purfxI hY aqy iswty vI EhI hoxgy jo 26 sfl purfxy hn. bdlvyN ivcfr rwKx vfilaF vfsqy ajyhf sYmInfrF ivwc koeI QF nhIN hovygI. hflq ieh bx geI hY ik vwKry ivcfr rwKx vflf koeI ivrlf hI hovygf jo ajyhy sYmInfrF ivwc jfx dI jLurrq kr skdf hovygf. jy koeI ivcfrf Buwl BulyKy cly vI igaf qF keI qfhny imhxy sux ky vfps prqygf. iswK adfiraF aqy iswK BfeIcfry dy aMdr jo jmhUrI Gftf pYdf ho cuwkf hY Aus df hwl krn bfry vI iksy adfry nMU socxf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


kOmI afqmGfq vwl vwD irhf jfpdf hY pfiksqfn!

          amrIkf vloN KuPIaf kfrvfeI duafrf pihlF Esfmf ibn lfidn df pfiksqfn ivwc hox df pqf lgf lYxf aqy iPr Aus nMU mfr ky cuwk ilAuxf, pfiksqfn nMU bhuq mihMgf ipaf hY. pfiksqfn dunIaF ivwc dihsLqvfd dy srgny vjoN nMgf ho igaf hY. ies gwl ivwc hux iksy nMU koeI sLwk nhIN rhI ik dihsLqvfd df kyNdr ikwQy hY aqy ies df pflxfhfrf kOx hY.

          pfiksqfn ny Esfmf dy mfry jf ipwCoN vI afpxI glqI nMU pRvfn krnf jfiej nhIN smiJaf aqy afny-bhfny ijLMmyvfrI horF isr suwtx dI koisLsL kIqI hY.

          hux jd pfiksqfn dI nyvI dy awzy `qy dihsLqgrdF ny vwzI kfrvfeI kr ky pfiksqfn dy surwiKaf ZFcy nMU nMgf kr idwqf hY qF pfiksqfn hor vI sLrmsfr hoieaf hY. dunIaF ny pfiksqfn dy pRmfxU bMbF dI surwiKaf `qy svfl krny sLurU kr idwqy hn. pfiksqfn ies surwiKaf dI grMtI hux iksy nMU ikvyN dy skdf hY. inwq Pt rhy bMb aqy mr rhy afm sLihrI, ies gwl dI insLfnI hY ik pfiksqfnI srkfr dysL `qy afpxf kMtrol Koh cuwkI hY.

          hux amrIkf ivwc pfik ipCokV dy knyzIan sLihrI qhwvr rfxf `qy kys cwl irhf hY ijs ivwc Aus df afpxf njLdIkI dosq zyivz kolmYn hYzlI Aus iKlfPL vfadf muafPL gvfh bx ky Bugq irhf hY.  qhwvur husYn rfxf dy  PVy jfx qoˆ bfad  jo kuJ muMbeI `c hoey dihsLqgrd hmilaF bfry sfhmxy afieaf hY jF af irhf hY, Auh hYrfnkun aqy icMqfjnk hY. hYzlI vwloˆ amrIkf `c iÈkfgo dI adflq `c cwl rhI afpxI pyÈI dOrfn jo Kulfsy kIqy gey hn, AunHfˆ qoˆ ieh spwÈt ho jfˆdf hY ik pfiksqfn dI ÌOj iks kdr Éqrnfk Kyz Kyz rhI hY qy Aus dI KuÌIaf eyjMsI afeI[ aYs[ afeI[ iks qrHfˆ Bfrq ivc GuspYT krky hr hIly ies nUM nuksfn phuMcfAuxf cfhuMdI hY. ieh XkIn nhIˆ huMdf ik aijhf iGnfAuxf kMm iek dyÈ dI KuÌIaf eyjMsI afpxy qOr `qy hI krdI rhI hovy. aqy dysL dI srkfr ies qoN pUrI qrF byKbr rhI hovygI. ieh doÈ aksr lfieaf jfˆdf irhf hY ik Bfrq ivroDI awqvfdI sMgTnfˆ ny hux qwk ijhVIafˆ vI vwzIafˆ ihMsk kfrvfeIafˆ kIqIafˆ hn, AunHfˆ ivc afeI[ aYs[ afeI[ dI ÈmUlIaq rhI hY. ies dy nfl hI ieh vI spwÈt hY ik ies KuÌIaf eyjMsI df iswDf sbMD pfiksqfn dI ÌOj nfl hY. hYzlI ny muMbeI dihsLqgrd hmly ivwc hwQ dy nfl nfl ieh vI qslIm kIqf hY ik Aus ny XUrp ivwc hmly krn vfsqy vI rYkI kIqI sI aqy Aus df insLfnf hjLrq muhMmd dy kfrtUn Cfpx vflf aKbfr sI. ies qoN sfbq huMdf hY ik hYzlI aqy Aus dy mflk ‘lsLkr-ey qfiebf’ Drm dy nfm `qy iksy nMU insLnf bxf skdy hn aqy AuhnF dI mfr Bfrq qIk sImq nhIN hY. muMbeI hmilaf bfry Bfrq srkfr ivsQfr ivc pfiksqfn srkfr nUM dwsdI rhI hY pr pfiksqfnI srkfr aijhy sB kuJ qoˆ munkr huMdI rhI hY. pfik srkfr afpxI DrqI `qy pnp rhy dihsLqvfdI gruwpfˆ ivruwD iksy vI qrHfˆ dI kfrvfeI krn qoˆ kMnI kqrfAuˆdI rhI hY.

          hux ieh gwl sfPL ho geI hY ik pfik hfkmf aqy KuPIaf qMqr ny ijs swp nMU duwD ipaf ik Prfty mfrn jogf kIqf hY Auh hux AuhnF dy vws qoN bfhr ho igaf hY.  pfiksqfn dIafˆ hux qwk dIafˆ srkfrfˆ qy KuPIaf qfxf-bfxf ijs dI vfgzor POj dy hwQ hY, aijhf kuJ hI krdf idKfeI idMdf irhf hY. awj pfiksqfn df ikrdfr dunIaf Br ivc nÈr ho cuwkf hY aqy koeI vI pfiksqfn `qy ivsLvfs krn vfsqy iqafr nhIN hY. pfiksqfn dy 35 hjLfr lok ihMsk vfrdfqfˆ ivc mfry jf cuwky hn. afm nfgirk awj burI qrHfˆ gurbq aqy ainsicqqf ivc iGry hoey hn. pfiksqfn sB qoˆ vwD Éqrnfk mulk mMinaf jfx lwgf hY aqy dysL dI afriQWkqf burI qrF qbfh ho cukI hY. dysL mMgvyN zflrF dy shfry afpxy isr cVy krjLy dIaF iksLqF adf krdf hY.

          amrIkf dy rfsLtrpqI sRI Ebfmf ny ipCly idnIN pfiksqfn nMU slfh idwqI sI ik Auh Bfrq nMU afpxf dusLmx nf smJy aqy ies iksm dI mfniskqf qoN bhfr afvy. Bfrq iksy qrF vI pfik df dusLmx nhIN hY aqy nf hI Bfrq nM U pfik nfl dusLmxI rwKx df koeI jfhrf lfB hY.

          pfiksqfn dI cuxI hoeI srkfr afpxIafˆ KuÌIaf eyjMsIafˆ aqy ÌOj dIafˆ awqvfd nfl sMbMiDq afphudrIafˆ kfrvfeIafˆ nUM rokx qoˆ asmrwQ hY qfˆ votfˆ rfhIˆ hoˆd ivc afeI ieh srkfr ijQy afpxy hI lokfˆ nUM DoKf dy rhI hY, AuQy nfl hI Auh afpxI kbr vI Kod rhI hY. hux qwk awqvfdIafˆ dy dbfa aqy ÌOj dy ieÈfry `qy puqlI nfc nwcdI hoeI ieh srkfr Bfvyˆ afpxf bcfa krdI nËr af rhI hY pr afpxy ÌrË qoˆ ieh burI qrHfˆ Bwj rhI hY.  ies nfl nuksfn pfiksqfn aqy pfiksqfn dy lokF df ho irhf hY. jy pfiksqfn ivwc plL rhy dihsLqgrd Bfrq leI Kqrf hn aqy ies qoN pfiksqfnI hfkmF nMU koeI skUn imldf hY qF Auh bhuq glq hn. awj pfiksqfn ivwc plL rhy dihsLqgrd pfiksqfn vfsqy swB qoN vwzf KLqrf hn. pfiksqfn dy pRmfxU bMb vI dihsLqgrdF qoN pfiksqfn nMU bcf nhIN skdy aqy nf hI Dfrimk kwtVqf aqy Bfrq pRqI nPLrq qoN pRyrq pfik POj dihsLqgrdI qoN pfiksqfn nMU bcf skdI hY.

          dihsLqgrdI aqy Dfrimk kwtVvfd hux pfiksqfn dI srkfr, POj, KuPIafqMqr, aPsrsLfhI aqy lokF nMU KrbUjLy dIaF PfVIaF vFg vMz cuwkf hY. pfiksqfn nMU bfkI swB kuJ pfsy rwK ky hux afpxI slfmqI vfsqy sMjIdf hoxf pvygf ijs df asl dusLmx dihsLqvfd hY. dihsLqvfd dy iKlfPL lVfeI ivwc hux pfik iksy df BFeIvfl nhIN hoxf cfhIdf sgoN hor dysL pfik dy BfeIvfl hoxy cfhIdy hn aqy pfik nMU ajyhy BfeIvflF dI qlfsL krnI cfhIdI hY. pr aPsos ik pfik ies mOky vI ‘cInI-kfrz’ Kyzx dy rONa ivwc jfpdf hY jo ies df pfr-Auqrf nhIN kr skygf. ijLMmyvfr aqy PYslfkun nIqI qoN swKxf pfiksqfn ies smyN kOmI afqmGq vwl vD irhf njLr af irhf hY.      

 -sLONkI ieMglYNzIaf

 


jsits jOhn myjr iKlfPL kys kd PfeIl krogy?

          kYnyzf dI suprIm kort dy sfbkf jsits sRI jOhn myjr ipCly hPLqy Bfrq dy dOry `qy gey hoey sn aqy Auh sRI hirmMidr sfihb dy drsLn krn vI gey sn. eyar ieMzIaf bMb kfˆz dI jfˆc kr cuwky sfbkf jwj jsits jOhn myjr ny cMzIgVH ivwc iek prYs kfnPrMs nMU sMboDn kridaF afiKaf sI ik KfilsqfnI, Bfrq nfloN kYnyzf ivwc vwD srgrm hn. AuhnF df ibafn kuJ pricaF   ny ieMJ ibafn kIqf sI,  “KfilsqfnI Bfrq dy mukfbly srI (kYnyzf) ivwc vwD srgrm hn. gruwp dy qOr `qy Auh hornfˆ nfl bhuqI aMqr ikiraf nhIˆ krdy aqy Auh Bfrq nUM vI inÈfnf bxf skdy hn.” eyar ieMzIaf pIVHq pirvfr aYsosIeyÈn dy pRDfn sRI bfl gupqf ny jsits jOhn myjr dy ibafn dI proVqf kridaF ikhf sI, “jI hfˆ ienHfˆ lokfˆ qoˆ hfly vI Kqrf hY. eyar ieMzIaf Auzfx ivwc Dmfkf krn vfly hfly vI kYnyzIafeI smfj ivwc KuwlHyafm GuMm rhy hn. ieh ansr kuJ vI kr skdy hn.``

          kYnyzf dy sfbkf ishq mMqrI Aujl dosfˆJ ny ies bfry prqIkrm idMidaF ikhf sI ik Auh jsits jOhn myjr dIafˆ itwpxIafˆ nfl Kud nUM shI sfbq hoey mihsUs kr rhy hn. AunHfˆ ikhf, “jy koeI iek ivakqI kYnyzf ivwc KfilsqfnIafˆ bfry jfxdy hn qfˆ Auh jOhn myjr hn. ieh kYnyzIan srkfr qy kYnyzIafeI lokfˆ leI sunyhf hY ik ipCly ieMny sflfˆ qoˆ mYN jo kuJ kihMdf af irhf sI Auh shI sI.``

          23 jUn 1985 nUM awD asmfny bMb Ptx kfrn eyar ieMzIaf df kinÈk nfm df jMbo jYWt jhfjL qbfh ho igaf sI aqy ies ivwc suafr amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. qkrIbn TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy eyar ieMzIaf dy iek hor jhfjL ivwc smfn lwdx leI jf rhI bwgI ivwc iek hor bMb Ptx kfrn do jpfnI kfmy mfry gey sn. ieh smfn vYnkUvr qoN gey jhfjL ivcoN Auqfiraf jf irhf sI.

          sRI AuWjl dosFJ vloN kYnyzf ivwc srgrm KfilsqfnIaF Kfs kr nvIN pIVIH dy nOjvfnF ivwc vwKvfd dy vD rhy pRBfv bfry idwqy ibafnF kfrn keI vwKvfdI sMgTnF ny vfvylf KVf kr idwqf sI aqy AuhnF qoN muafPLI dI mMg vI kIqI sI. Bfrq aqy kYnyzf ivwc AuhnF `qy vwK vwK kys vI dfier kIqy gey hn.

          hux jo kuJ jsits jOhn myjr ny Bfrq ivwc afiKaf hY Auh sRI dosFJ dy ibafn qoN iksy qrF vI gwt nhIN hY ijs qoN KPLf ho ky kuJ iswK sMgTnF ny srI dosFJ iKlfPL kys kIqy sn. sbMiDq KfilsqfnI jsits myjr iKlfPL vI Esy iksm dI kfnMUnI krvfeI krngy jF nhIN? ivdysLF vFg pMjfb ivwc vI vwKvfdI sMgTnF kol cMgy kfnMUnI slfhkfr hn aqy sRI dosFJ iKLlfPL mukdmf dfier kr ky AuhnF afpxI phuMc ivKf idwqI sI. cMgf huMdf cMzIgVH dI adflq ivwc iek mukwdmf jsits jOhn myjr iKlfPL dI lgdy hwQ hI Tok idwqf jFdf. ajyhf krn nfl AuhnF dy adflqI ibafn vI lgdy hwQ hI ley jf skdy sn aqy AuhnF dI pRYs kfnPrMs ivwc sLfml pwqrkfr ijhnF AuhnF dy ibafn nsLr kIqy hn, nMU gvfh bxfieaf jf skdf sI. hux BfvyN jsits myjr Bfrq PyrI qoN prq cuwky hn pr prq qF Aujl dosFJ vI cuwky sn jd AuhnF iKlfPL kys dfier kIqf igaf sI. ajyhy ibafnF nfl iswKF dI CvI DuMdlI ho jfx df Kqrf smJx vfly sMgTnF nMU cfhIdf hY ik jldI hY jsits myjr iKlfPL kfnMnI kfrvfeI krn aqy iswKF nMU swdx ik ajyhf kd kr rhy hn? kwl AuWjl dosFJ ny ibafn dfigaf sI iPr jsits myjr ny dfg idwqf, nf jfxIeIN hux koeI hor dfg dyvy!

 

dosFJ dI coxF ivwc hfr

          bhuq sfry KfilsqfnI gruwpF  ny 2 meI dIaF coxF ivwc sRI dosFJ df qkVf ivroD kIqf sI.  vYnkUvr dy iek vwKvfdI sur vfly mIzIafkfr ny qF keI vfr ajyhf dfavf kIqf hY ik AuWjl dosFJ dI “krfrI hfr” KfilsqfnIaF dy ivroD kfrn hI hoeI hY. KfilsqfnIaF ny qF ilbrl aYm suwK DflIvfl aqy aYNzrU kfnIaF dy hwk ivwc qkVI muihMm ivZI sI pr Auh dovyN vI cox hfr gey sn.  qF hux kI smJIey ik ieh hfr KfilsqfnIaF dI hoeI hY jF KfilsqfnIaF krky hoeI hY?

          ies vwKvfdI sur vfly mIzIafkfr df kihxf hY ik dosFJ dI qF krfrI hfr hoeI hY pr DflIvfl dI hfr hlkI hY Bfv krfrI nhIN hY. dosFJ qF ipClIaF coxF ivwc jd KfilsqfnI zwtvF ivroD nhIN vI kr rhy sn qF msF 22 votF nfl ijiqaf sI jdik DflIvfl motIaF votF dy Prk nfl ijiwqaf sI.

          hr cox hlky ivwc votrF dI igxqI vwK vwK huMdI hY aqy iksy hlky ivwc ikMny PIsdI lok iksy AumIdvfr nMU votF pfAuNdy hn? nfl sbMiDq AumIdvfr dI lokpRXIqf imxI jf skdI hY. sLONkI ny sRI Aujl dosFJ aqy sRI suK DflIvfl dy hlikaF dy votrF df AuhnF nMU pRfpq hoieaf smrQn eIlYksLn kYnyzf dI vyb-sfeIt `qy vyiKaf hY. inAUtn-nfrQ zYltf hlky pol hoeIaf kul votF df 31[5% sRI suK DflIvfl nMU ipaf hY jd ik vYkkUvr sfAUQ hlky dIaF kul pol hoeIaF votF df 34[7% sRI AuWjl dosFJ nMU ipaf hY. bfibE krfrI hfr aqy suKfvIN hfr df pYmfnf kI hY? hfr qF suK nfl hfr hI hY nf! KfilsqfnIaF dy chyqy aYNzrU kfnIaF nMU vI brYNptn vYst hlky ivcoN 35% votF hI imlIaF hn jo ik AuWjl nfloN [3% hI vwD hn. aqy nvdIp bYNs nMU Aus dy hlky ivcoN 35[2% votF imlIaF hn jo AuWjl nfloN isrPL [5% vwD hn.

          sRI dosFJ ny kdy vI smuwcy isK BfeIcfry dy iKlfPL koeI ibafn nhIN  idwqf pr KfilsqfnI lfbI iPr vI dosFJ `qy iswKF nMU bdnfm krn dy dosL lgfAuNdI af rhI hY. jsits myjr vloN pMjfb ivwc idwqf igaf ibafn sRI dosFJ vloN pRgtfey ivcfrF qoN iksy qrF vI vwKrf nhIN hY. vwKrf hY qF KfilsqfnI lfbI df pRqIkrm hY jo jsits jOhn myjr dy ibafn bfry pUrI qrF KfmosL hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


bysmYNtF dy sfeIz-drvfjLy bMd krvfAux ipwCoN lokF dIaF nfsF vI bMd krvf skdI hY brYNptn istI kONsl!

          brYNptn istI kONsl vloN aMdrKfqy PYslf kr ky GrF dy vwKI-drvfjLy (sfeIz ieMtrYNsF) bMd krn dy mfmly ny bhuuq qUl PVI hoeI hY. hflq eynI pycIdf ho geI hY ik “ijMny mUMh EnIaF hI gwlF” ies `qy pUrf Zukdf hY. brYNptn ivwc vwsdy lokF nMU iPkr pY igaf hY ik sLfied swB dy ‘vwKI-drvfjLy’ hI hux bMd krvf idwqy jfxgy. ieko iek pMjfbI istI kONslr ivwkI iZloN `qy musIbqF df ophfV tuwt ipaf hY qy Aus qoN jfiejL svfl krn vfilaF dy nfl nfl nMbr bxfAux vfilaF dIaF vI lfeInF lwg geIaF hn. gYr pMjfbI kONslr ies mfmly `qy ajy qwk KfmosL hn pr ivwkI iZloN nMU lokF dy svflF df sfhmxf krnf pY irhf hY. lokF df ieh ieqrfjL jfiejL hY ik jy ies bfry muZlf PYslf 2008 ivwc kIqf igaf sI qF ies bfry KfmosLI ikAuN DfrI geI? 2010 dy aMq ivwc coxF vyly vI ies dI lokF nMU sUh nf lwgI aqy hux ‘syPtI’ (surwiKaf) aqy subfeI injLmF df bhfnf bxf ky ies nMU cuwpcfp lfgU kr idwqf igaf. ‘syPLtI’ jLrUr iDafn mMgdI hY pr lokF nMU smyN isr ies bfry pUrI jfxkfrI idwqI jfxI cfhIdI sI. hux 17 meI qwk mihMgI apIl  krn df rsqf ivKfieaf jf irhf hY ijs vfsqy nf ZukvF smF hY aqy nf hr ivakqI $125 PIs Br ky ajyhf kr skdf hY. $125 pRqI sLkfieq krqf mMgxf qF lokF dIaF jybF kwtx vflI gwl hY. 

          sRI iZloN ny ieh vI ikhf hY ik iek noits brYNptn dy aMgryjLI prcy gfrzIan ivwc pRkfsLq kIqf igaf sI. ieh prcf sdf brYNptn dI istI kONsl df hI pwK pUrdf hY aqy kONsl ies nMU aYzF dy rUp ivwc mfieaf dy KUb gwPLy idMdI hI. ijs df KfeIey Aus dy gux gfAuxy hI pYNdy hn. svfl pYdf huMdf hY ik afm lokF dI jfxkfrI vfsqy koeI pRYs rIlIjL qwk vI ikAuN nf idwqI geI? kI pMjfbI mIzIaf ny kdI ajyhI jfxkfrI lokF qIk awpVdI krn vfsqy pYsy mMgy hn?

          AuNJ sLONkI socdY ik brYNptn dy lok afpxf bIijaf hI vwZ rhy hn. iehnF lokF ny hI myar smyq sfrI dI sfrI istI kONsl bhuqIaF votF pf ky dubfrf cuwx ky ByjI sI. ieh istI kONsl afspfs dy sLihrF nfloN vwD pRfprtI tYks lgfAux vflI istI kONsl sI aqy hY. gvFZ ivwc torFto vfsIaF ny lokF df hmfieqI myar rOb Porz cux ky tYksF qoN rfhq pfeI hY. mYgf-XUnIanF nMU Cwz ky torFto dy nvyN myar ny lokF dy ihwqF dI gwl krnI sLurU kIqI hY.

          pr ieDr brYNptn vfly pfsy pihlF pRfprtI tYksF ivwc arfm nfl vfDf kr idwqf igaf aqy hux ‘vwKI-drvfjLy’ bMd krn df Purmfn jfrI kr idwqf igaf. ieh vI ikhf jf irhf hY ik sfry ‘vwKI-drvfjLy’ bMd nhIN krvfey jfxgy. lokF nMU PuwtF df ihsfb dwisaf jf irhf hY jF afpxy kwZy hoey drvfjLy rijtr krn dI slfh idwqI jf rhI hY. ieh vI ikhf jf irhf hY ik ‘bysmYNtF dy vwKI drvfijLaF’ df bysmYNtF dy mfmly nfl koeI sbMDF nhIN hY.

          brYNptn dI istI kONsl lokF `qy tYksF df Bfr vDfAux vfsqy awvl drjy dI kONsl hY. hux lokF qoN drvfjLy rijtr krvfAux, zrfieMgF pfs krvfAux, apIlF krn aqy BYa hyT GrF ivwc jld adlf bdlIaF krvfAux `qy pYsf Krc krvfieaf jfvygf. istI kONsl nMU qF mfieaf dy gwPLy cfhIdy hn qFik Auh mn mrjLI nfl lokF dI kmfeI nMU roV sky. coxF 3[5 sfl dUr hn lok qwd qwk afpy Bul jfxgy aqy votF Pyr eysy istI kONsl dI ptfrI ivwc hI pfAuxgy.

          bIqy buwDvfr sLfm nMU sOLNkI jd gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly KflLI kryt `qy bYTf cfh aqy pkOiVaF dy lMgr df afnMd mfx irhf sI qF kuJ swjx ies bfry bhuq icMquq njLr af rhy sn. AuhnF nMU afpxy vwKI-drvfjLy bMd hox nfl bysmYNtF df ikrfieaf Kusdf njLr af irhf sI ijs nfl AuhnF dy Gr hI Kus jfxy hn.

          ies mOky iek jfxkfr swjx ny sLONkI nMU hor duivDf ivwc pf idwqf. swjx jI df kihxf sI ik ieh qF ajy sLurUafq hI hY ajy qF kONsl hor keI iksm dy tYks lgf skdI hY. jd puwiCaf ikhVy qF swjx jI ny ikhf ik istI kONsl qF sLihr dI Kudf huMdI hY jo mrjLI pfs kr dyvy, kOx rok skdf hY? kONsl ieh vI pfs kr skdI hY ik brYNptn dI hwd aMdr cmkdy sUrj dI Duwp aqy vgdI hvf `qy Aus df pUrn aiDkfr hY. ies leI sLihr dy hr Gr nMU isrPL iek ivMzo Gr dy mUhry aqy iek ipwCy rwKx jF Koohlx dI afigaf idwqI jfvygI. Gr ivwc do qoN vwD ivMzo rwKx vfsqy pRqI sfl pRqI vfDU ivMzo vfsqy $100 hor tYks dyxf ipaf krygf. ikAuNik vfDU ivMzo rwKx nfl Gr vfly muPLq ivwc Duwp, rOsLnI aqy qfjLf hvf df syvn krdy hn ijs `qy istI kONsl df pUrn aiDkfr hY. eysy qrF GrF ivwc lwgIaF skfeI lfeItF vfsqy vI vfDU tYks adf krnf ipaf krygf jF AuhnF nMU bMd krnf pvygf. ijhnF GrF ivwc solr kmry (Duwp vfly kmry) jF grIn hfAUs hn AuhnF `qy vI vfDU tYks Tukygf. vfDU qfkIaF ivwc hvf dy vhf nMU imnx vfly XMqr istI vloN lokF dy Krcy `qy lgfey jfxgy qF ik hvf dI KLpq nMU ibjlI dI Kpq vFg imixaF jf sky aqy ies vfsqy tYks vsUl kIqf jf sky.

          sLONkI ny ies `qy sKLq ieqrfjL kIqf aqy ikhf ik ieh ibwlkul asMBv hY. swjx jI ny juvfb idwqf ik kdy smF sI jd vfDU gfrbyjL rwKx `qy koeI vfDU cfrj nhIN sI aqy nf hI GrF ivwc pUl (qlfa) bxfAux df vfDU tYks sI pr awj hY. jy Auh awj cfrj dI mfr hyT af skdy hn qF kwl nMU hvf qy Duwp vI af hn.  torFto ivwc kfrF dIaF plytF tYks dI mfr hyT af geIaF sn jo hux nvyN myar ny bMd kIqIaF hn. swjx jI ny dwisaf ik bysmYNtF dy sfeIz drvfjLy bMd krvfAux ipwCoN istI kONsl cfhvy qF lokF dIaF nfsF vI bMd krvf skdI hY. tYksF dI mfr kfrn musLl nfl gujLfrf kr rhy iek bjLurg ny ikhf ik sfzIaF nfsF qF kONsl ny pRfprtI tYksF nfl pihlF hI bMd kIqIaF hoeIaF hn!           

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLONkI smyq sItF KflI krvfAux vfilaF dI suxI geI!

          kYnyzf dIaF PYzrl coxF ivwc Kudf ny sLONkI dIaF sfrIaF mnokfmnfvF pUrIaF kr idwqIaF. AuNJ sLONkI rwb dy sfry nfvF ivwc koeI Prk nhIN smJdf pr Kudf jfxbuwJ ky ies vfsqy vrq irhf hY qF ik vfihgurU afKx vfly ikqy guwsf hI nf kr jfx. suwK nfl ardfsF qF AuhnF ny vI kIqIaF hoeIaF sn. ardfsF krn df swB nMU hwk hY, AuhnF nMU vI ardfsF krn df hwk hY ijhnF nMU nbflg hox kfrn jF dysL dy sLihrI nf hox kfrn vot pfAux df hwk nf vI hovy. sLONkI ny Kudf qoN cfr duafvF mMgIaF sn aqy cfry sO PIsdI pUrIaF ho geIaF hn.

          sLONkI ny Kudf qoN iqMn AumIdvfrF dy hfrn dI duaf mMgI ijhnF ivcoN  do EntyrIE aqy iek bIsI sUby ivcoN sI aqy ieh iqMno hI hfr gey hn. sLONkI dI cOQI duaf hfrpr srkfr vfsqy bhumwq dI sI aqy Kudf ny ieh mMg vI Tok ky pUrI kr idwqI hY. sLONkI inwq dy coxF dy rfm rOly qoNN qMg af cuwkf sI aqy dysL vfsqy isafsI siQrqf cfhuMdf sI. sLONkI dIaF kuJ hor aigafq kfmnfvF vI Kudf ny ibn mMigaF hI pUrIaF kr idwqIaF hn ijhnF ivwc vwKvfd nMU Jtkf dyxf sLfml hY. ieh duaf sLONkI ny ies vfsqy nhIN sI mMgI ikAuNik sLONkI nMU vwKvfdI bhuq jfn ivwc jfpdy sn aqy Kudf qoN ajyhI mMg krn  df kI lfB sI ijs dy pUrI hox dI afs mDm hI hovy. sLONkI nMU kI pqf sI ik ikbYwkvfdIaF dIaF jVHF eynIaF KoKlIaF ho cuwkIaF hn aqy AuhnF ny aYnzIpI dy kcyrI Aumr dy aigafq AumIdvfrF awgy hI pfxI pfxI ho ky vih jfxf hY.

          sLONkI dy nfl nfl sItF KflI krvfAux dy cfhvfnF dI vI suxI geI hY aqy drjnF sItF AuhnF vfsqy KflI ho geIaF hn. sLONkI ny sItF KflI krvfAux dI duaf nhIN sI mMgI ikAuNik sLONkI nMU ies df koeI lfB nhIN sI hox vflf. puils dI ‘krfeIm’ iQAUrI ieh hY ik krfeIm Auh krdf jF krvfAuNdf hY ijs nMU Es df lfB ho skdf hovy. ikAuNik sLONkI nMU sItF KflI krvfAux df koeI lfB nhIN sI hox vflf ies leI sLONkI ny ieh  ‘krfeIm’ iblkul nhIN kIqf pr sLONkI ajyhy lokF nMU jfxdf hY jo sItF KflI krvfAux vfsqy nwk rgV rhy sn. sLONkI qF hux msF dunIaFdfrI vyKx jogf hI hY krn jogf nhIN hY. sLONkI vfsqy BfvyN sfrIaF sItF KflI ho jfx sLONkI nMU ‘nMbrdfrI’ nhIN iml skdI, sLONkI dy qF gozy vI juvfb dy gey hn.

          sItF KflI krvfAux vfly hux musLkVIaF ivwc  hwsdy hn aqy afpxy ‘kfbl’ byty bytIaF vfsqy ‘syPL’ sItF df mulFkx kr rhy hn. kuJ ku ny hux ilbrl sIt nf imlx dI sUrq ivwc aYn zI pI `qy awK rwK leI hY. aqy kuJ hux aYn zI pI vloN af rhIaF subfeI coxF ivwc iksmq ajmfAux bfry vI soc rhy hn. subfeI coxF ivwc AuhnF nMU aYn zI pI sMBfvI cVHq dy afsr ivKfeI dyx lwg pey hn.

          ilbrl aqy aYn zI pI dIaF hlkf asosIeysLnF dI mYNbrisLp dI mMg vI vDx dy afsfr bx gey hn ikAuNik asosIeysLnF `qy kbjLf krn nfl hI nfmInysLnF df rsqf sfPL huMdf hY. AuNJ kuJ kMjUs ieh vI jfxdy hn ik bhumwq hfrpr  srkfr pUry cfr sfl cwlygI aqy cfr sfl coxF afAux vflIaF nhIN hn. kuJ lok qF ieh vI kih rhy hn ik ilbrl pfrtI hux 8-10 sfl AuTx jogI nhIN hY aqy hfrpr ny ies qoN aglI vfr vI bhumwq srkfr bxf jfxI hY. pr sLONkI huxy vfpry Bfxy kfrn ies `qy ivsLvfs krn vfsqy iqafr nhIN hY. hPLqf pihlF kOx jfxdf sI ik ikbYWk ivwc ikbYWksqfnIaF dI jVH puwtI jfvygI aqy aYn zI pI dy Auh Cokry vI ijwq jfxgy ijhnF ny nf kMpyn dPLqr Kohly sn aqy nf kMpyn hI kIqI sI. cfr sfl bfad ilbrl pfrtI kbrF ivcoN AuT ky rfj isMGfsn `qy bYT skdI hY aqy cfhvfnF nMU ies vfsqy iqafr rihxf cfhIdf hY.

          sLONkI nMU ies gwl dI vI bhuq hYrfnI hY ik kuJ iswK vwKvfdI AuWjl dosFJ dI hfr qoN bhuq sMqusLtI df pRgtfvf kr rhy hn. vYnkUvr df iewk vwKvfdsI pwqrkfr qF AuWjl dosFJ dI ies hfr nMU bhuq msfly lgf ky pysL kr irhf hY. Aus ny kYnyzf df koeI dysI ryzIE hI Cwizaf hovygf ijs `qy ieh KLbr msfl lgf ky pysL nf kIqI hovy. pr jd koeI mIzIafkfr jF kflr Es qoN suwK DflIvfl dI hfr bfry puwC bYTdf hY qF ivcfry nMU juvfb nhIN suJdf.  AuWjl dosFJ qF 2008 dIaF coxF isrPL 22 votF nfl ijwiqaf sI aqy ies vfr Aus dI ijwq `qy pRsLnicMnH lwigaf hoieaf sI pr suK nfl suwK DflIvfl 2008 ivwc ZfeI ku hjLfr votF nfl ijwiqaf sI pr ies vfr hjLfr ku nfl hfr igaf hY. jy ies pwqrkfr dI suxIeyN qF AuWjl dI hfr aqy suwK dI ijwq vfsqy duafvF krn vfilaF dI igxqI vI keI hjLfr sI ijs df suwK `qy suwK nfl pfjLyitv asr hoxf cfhIdf sI. iehnF coxF ivwc hfr qF aYNzrU kfnIaF vrgy vI gey hn ijhnF dy hwk ivwc 45-45 Dfrimk, smfijk aqy Kyz sMgTn zwt ky KV gey sn. AuhnF dy nfvF dI ilst sLONkI ny keI pricaF ivwc pvI aqy ryzIE pRogrfmF ivwc suxI sI. Kus aYNzrU kfnIaF ny ies df ijLkr ryzIE pRogrfmF `qy keI vfr kIqf sI. aYNzrU kfnIaF ny qF afpxy gwut `qy sLgnF vfly lfl rMg dy gfny dI qsvIr vI pbilk kr idwqI sI aqy dwisaf sI ik ieh gfnf iksy gYr iswK Dfrimk adfry dy “prIst” Aus dy guwt `qy bMinaF sI. KYr ardfsF krn df swB nMU Kuwlf hwk hY aqy pUrIaF krn vflf kdy iksy ny vyiKaf nhIN hY ies leI guwsf iksy `qy nhIN kIqf jf skdf.

          sLONkI ny ieh crcf vI bhuq suxI hY ik hux nOjvfn vrg nMU mOkf idwqf jfxf cfhIdf hY. slfh qF bhuq vDIaf hY pr mfipaF nMU ieh vI vyKxf cfhIdf hY ik AuhnF dy juafk nOjvfnF nMU awgy ilafAux dy nfm `qy ikqy guMmrfh qF nhIN kIqy jf rhy? afpixaF leI kursI Bflx vfly aksr horF nMU pOVI bxf ky vrqdy hn aqy sLONkI afpxy twbr dy juafkF nMU iksy dI pOVI bxy nhIN vyKxf cfhuMdf. hor mfpy vI sLfied sLONkI vrgf hI socdy hox!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLONkI nMU JfVU-pocf lgfAux vfly AumIdvfr dI qlfsL hY!

          kYNnyzf dIaF PYzrl coxF ivwc ilbrl pfrtI dI hflq bhuq pqlI bx geI hY. qkrIbn sfry dy sfry cox srvyKxf muqfibk aYn zI pI ny ilbrl pfrtI nMU lok mwq ivwc pCfV idwqf hY aqy dysL dI dUjy drjy dI pfrtI bx geI hY.  kdy ilbrl afgU iegnYtIPL ny hfrpr srkfr BMg hox qoN aYn pihlF bhuq vwzf Prftf mfr ky ikhf sI ik kYnyzf vfsqy iek lfl drvfjLf hY aqy iek nIlf drvfjLf hY. Bfv iek pfsy ilbrl pfrtI hY aqy dUjy pfsy kMsrvtv pfrtI hY. AuhnF muqfibk aYn zI pI jF koeI hor koeI pfrtI ilbrlF qy kMsrvtvF df bdl nhIN hY. hux ies nvIN bx geI  siQqI nfl ilbrl pUrI qrF bONdl gey hn.

          hvfeI POj vfsqy nvyN jhfjLF, jylF dy nvInIkrn aqy kfrporyt tYks ktOqI df Auh ivroD krdy hn. hux iek ilbrl AumIdvfr pMjfbI ryzIE stysLnF `qy jf ik ieh afK irhf hY ik hfrpr srkfr dunIaF `qy bMb suwtx vfsqy mihMgy jhfjL KrId rhI hY jo bcfE vfsqy nhIN sgoN hmlf krn vfsqy hn, lokF nMU bMd krn vfsqy jylF `qy arbF Krc kr rhI hY aqy qyl dIaF amIr kMpnIaF nMU tYks Cot dy rhI hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik stfr ilbrl pRDfn mMqrI trIzo ny svf sO aYPL 18 jMgI jhfjL 1982 ivwc amrIkf qoN KrIdy sn jo hux sLONkI vFg buwZy ho gey hn. vwzy ilbrl nIqIGfVy afp mMndy hn ik iehnF nMU bdlx dI loV hY pr Auh aYPL 35 nMU mihMgf dwsdy hn aqy shI iksm df jhfjL nhIN mMndy. rhI gwl dunIaF `qy bMb suwtx vfsqy jhfjL KrIdx dy isr iPry dosL df, ieh ilbrl pfrtI dI srkfr hI sI ijs ny ierfk dy pihly XuwD ivwc bMb sutx vfsqy knyzIan eyarPors dy aYP 18 jhfjL Byjy sn aqy ieho kMm XugoslfvIaf `qy amrIkI hmly smyN vI kIqf sI. aPLgfinsqfn ivwc knyzIan POj vI ilbrl srkfr ny hI ByjI sI. aqy hux jd hfrpr ny lIbIaf ivwc bMb suwtx vfsqy 6 aYP 18 jhfjL Byjy hn qF ilbrl afgU ny ies df pUrf smrQn kIqf hY.

          knyzf dIaF jylF purfxIaF hn aqy AuhnF dy nvInIkrn dI loV hY qFik kYdIaF vfsqy ZukvIN suivDf hovy. hr dysL afpxIaF jylF df suivDf aqy surwiKaf pwKoN nvInIkrn krdf hY. awj hI pMjfb dI grIb srkfr ny jylF dy nvInIkrn vfsqy 308 kroV Krcx df aYlfn kIqf hY.  buKlf gey ilbrl AumIdvfr jI qoN puwCxf bxdf hY ik kI  kYnyzf nMU purfxIaF jylF hI rwKxIaF cfhIdIaF hn jF jylF Tfh hI dyxIaF cfhIaF aqy sfry mujrm nMU Cwz dyxf cfhIdf hY? hux afAuNdy hF qyl dIaF kfrporysLnF dy tYksF dI kiQq ktOqI krn dy mfmly vwl. pihlI gwl qF ieh tYks ktOqI ilbrlF dI mdd nfl sMsd ivwc pfs hoeI sI aqy dUjI gwl ik ieh isrPL qyl kMpnIaF dIaF vwzIaF krporysLnF vfsqy nhIN sgoN sfrIaF rijstrz kfrporysLnF leI hY ijhnF `c inwky inwky vpfr vI sLfml hn ijhnF ny afpxy afp nMU kfrporysLn vjoN sQfipq kIqf hoieaf hY. ies tYks ktOqI qoN hux ilbrl afm lokF dy awKIN Gwtf pfAux vfsqy ipwCy muV rhy hn. sbMiDq ilbrl AumIdvfr qyl kMpnIaF df nfm vD rhIaF qyl kImqF nMU vyK ky  lokF dI hmdrdI hfsl krn vfsqy vrq irhf hY. qyl kImqF lokF vfsqy afPLq hn pr ies vfsqy dysL ivwc inXm bdlx dI loV hY aqy awj AuhI inXm lfgU hn jo ilbrl srkfrF vyly sn jd vI qyl dIaF kImqF dunIaF dy Bfa dy nfm `qy zyZ zflr df iltr ho igaf sI.

          ilbrl ieh dfavy vI kr rhy hn ik kMsrvtv pfrtI ny mfipaF dI iemIgrysLn ivwc ktOqI kr idwqI hY ijs nfl hux 13-13 sfl lwigaf krngy pr mfhr ies nfl sihmq nhIN hn. ilbrl smJdy hn ik lok AuhnF vloN lgfey gey $975 dy hYWz tYks nMU Buwl gey hoxgy jo hfrpr srkfr ny awDf kr idwqf sI. 

          coxF ivwc kuJ iswK sMgTnF df aflm bhuq inrflf hY Auh iek hlky ivwc ilbrl AumIdvfr dI mdd krdy hn aqy dUjy ivwc ilbrl AumIdvfr nMU hrfAux leI jLor lgf rhy qy qIjy ivwc aYn zI pI dy AumIdvfr nMU ijqfAux leI awzI cotI df jLor lgf rhy hn. pqf lwgf hY ik iek dysI torI AumIdvfr dy kMpyn dPLqr ivcoN hI dUjy hlky dy ilbrl AumIdvfr dI mdd ho rhI hY. pfrtIaF aqy nIqIaF nfl vPfdfrI qF pMjfb hI rih geI hY.

          sLONkI nMU ieh vI pqf lwgf hY ik keI ilbrl AumIdvfr hfrpr srkfr suwtx vfsqy afpxy afgU nMU kos rhy hn. ilbrl afgU iegnftIPL afp vI afpxI pfrtI dI hlkI hflq qoN pRysLfn jfpdy hn pr horF df hOslf bulMd rwKx dI kisLsL kr rhy hn.

          aYn zI pI vloN lokF nMU qrF qrF dy lfry lgfey jf rhy hn ijhnF dI rkm 30 ku iblIan zflr bxdI hY. ieh mfieaf ikwQoN afvygI? sLONkI jfxdf hY ik ieh lokF dIaF jybF ivcoN afvygI. kfimaF dI smJI jFdI aYn zI pI asl ivwc vwzIaF XUnIanF dI pfrtI hY jo srkfrF dy bjt jF kih lE lokF dy tYks df vwzf ihwsf motIaF qnKfhF qy BwiqaF dy rUp ivwc Kfh jFdIaF hn.

          hYrfnI ies gwl dI hY ik aYm pI leI KVy keI AumIdvfr lokF nfl vwzy vwzy vfady kr rhy hn. ivroDI pfrtIaF hfrpr `qy izktytr hox df dosL vI lgf rhIaF hn pr ilbrl ieh Buwl jFdf hn ik pfl mfritn ny pfrtI aMdr afpxy ivroDIaF df kI hfl kIqf sI? ilbrl pRDfn mMqrI trUzo ny qF afpxy vyly sMsd mYNbrF nMU “no-bfzIjL” hI afK idwqf sI.

          iek dysI AumIdvfr dI aYz bhuq rOck hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik sfnMU dysL aqy kOm df BivK svfrn vfly, ividafrQIaF dI PIsF Gwt krn vfly, prvfrF dI sfr lYx vfly aqy buiZaF dIaF pYnsLnF vDfAux vfly bMdy dI loV hY. coxF ijwq ky jy iek afm aYm pI ieh swB kuJ kr skdf hovy qF trUzo nMU “dy afr no bfzIjL” afKx dI loV nhIN sI pYxI. sLONkI smJdf sI ik aYm pI afpxIaF pfrtIaF dy sKLq zispln hyT huMdy hn. jy aYm pI ieh swB kuJ krn leI ajLfd qy iqafr hn qF sLONkI nMU iek ajyhy bMdy dI loV hY jo sLONkI dy Gr JfVU-pocf vI lgf skdf hovy. sLONkI dIaF do KVkdIaF votF 2 meI nMU hfjLr hoxgIaF!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mOky df lfB AuTf rhy ny sItF KflI krvfAux dy cfhvfn!

          AuNJ kYnyzf dI PYzrl coxF koeI kuMB df mylf nhIN hy jo 12 sflF bfad afAuNdf hY. hux 2 meI nMU hox vflIaF coxF 7 sflF ivwc cOQIaF coxF hn. pr ies vfr hfl;qf ieh bx gey hn ik jMmI bYTy ilbrlF qoN sItF KflI krvf ky afpxy pwuqF-diaF dI cox df rsqf sfPL krn vfilaF vfsqy ieh bhuq ZukvF mOkf bx igaf hY ijs df Auh BrpUr lfB AuTfAux dI koisLsL  kr rhy hn. sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc qF coxF bhuq hI idlcsp ho geIaF hn ijs dy keI kfrn hn.

          ieh gwl koeI 18-19 sfl purfxI hY jd kYnyzf ivwc KfilsqfnI vwKvfdIaF dI iswK BfeIcfry ivwc qUqI boilaf krdI sI. iek sQfnk gurdvfrf sfihb dy pfrikMg lft ivwc kuJ isMG df iek jQf KVf gwlF kr irhf sI. pfrikMm lft ivwc afpxI kfr KVi kr ky gurvfrf sfihb vwl jFd hoieaf iewk iswK buDIjIvI jd ies gwlF kr rhy jQy dy kol dI lMGx lwgf qF Aus ny dovyN hwQ joV jy AuhnF nMU DImI avfjL ivwc “nmskfr” afiKaf. “nmskfr” suxdy sfr hI iek isMG qYsL ivwc af igaf aqy pwuCx lwgf, “qUM sfnMU nmskfr afiKaf hY?” buwDIjIvI swjx bhuq TrMmy nfl boilaf, “hF jI mYN dovyN hwQ joV ky quhfnMU nmskfr afiKaf hY.”

          “Eey qYnMU ivKfeI nhIN idMdf ik asIN aMimRqDfrI isMG hF aqy qUM sfnMU nmskfr afK irhf hY!” iek isMG guwsy ivwc iclfieaf. buwDIjIvI swjx ny iPr bhuq TrMmy nfl ikhf ik mYnMU pqf hY ik qusIN sfry aMimRDfrI ho eysy leI hI qF mYN quhfnMU siqkfr nfl ‘nmskfr’ kIqI hY. mfmlf hor grm ho igaf aqy kiQq isMG nMU buDIjIvI ny iek hor svfl puwC ilaf ik ikANuik Auh aMimRDfrI isMG hn ies leI hr rojL pMjF bfxIaF df pfT vI krdxy hoxgy? ies dy juvfb ivwc Auh Jwt boly, hF hr rojL krdy hF”. swjx jI ny iek bfxI dIaF kuJ qukF pVH ky smJFieqf ik afp jI qF keI vfr nmskfr kihMdy ho mYN qF iek vfrr hI ikhf hY qy qusIN myrf burf hfl kr idwqf hY.

          iehnF isMG kol ies buDIjIvI dy svfl df koeI juvfb nhIN sI. awj vI iksy kiQq “iswK” host dy iksy ryzIE pRogrfm `qy koeI iswK “nmskfr” afK dyvy qF qUPfn af jFdf hY. “qyrf pUrf nfm kI hY, qyrf ivsLvfs kI hY, qUM mYnMU Pon ikAuN kIqf hY?” dy svflF df sfhmxf krnf pYNdf hY. keI Pon kflr skIm hyT ley jFdy hn jo iPr bhuq avf qvf boldy hn. iek qrF nfl iksy iswK vfsqy “nmskfr” kihxf jurm sfbq krn dI koisLsL kIqI jFdI hY jF Aus nMU ihMduaF df eyjMt aqy isKI ivwc rlf krn vflf jnsMgI afid vI afiKaf jFdf hY.

          hux coxF df vkq hY aqy  lMGy mMglvfr nMU iek sfbq sUrq iswK AumIdvfr iek ihMdU mMidr ivwc votF mMgx igaf hoieaf  sI. pMjfbI ihMdU aqy iswK eyny nyVy hn ik keI pirvfrF ivwc Dfrimk rlf sdIaF qoN cldf af irhf hY. bhuqy pMjfbI ihMdU aksr afpxy afp nMU iswKF df ihwsf hI mMndy hn aqy bhuqy iswK vI ajyhf hI mihsUs krdy hn. ies AumIdvfr nMU iswKI bfxy ivwc vyK ky mMidr aMdr lok jd “siq sRI akfl” kihMdy sn qF pqf lwgf hY ik ieh swjx “nmskfr” kih ky juvfb idMdf sI. sLONkI socdY ik jy ikqy 18-19 sfl pihlF vflf isMGF df jQf Aus nMU iml jfvy qF Auh AuhnF nMU ies iswK AumIdvfr dy nfl iksy ihMdU mMidr ivwc votF mMgx Byjy pr Auh ivcfry qF sfry hux sLONkI vFg nwk `qy aYnkF rwK ky KUMzI dy shfry hI qurdy hoxgy.

          “nmskfr” afK ky votF mMgxf koeI jurm nhIN hY pr jy aMdr sfPL hovy qF! agr mMn ivwc kuJ hor `qy muwK ivwc kuJ hor gwl hovy qF iPr gurbfxI vI ies nMU pRvfn nhIN krdI.

          koeI do ku sfl pihlF dI gwl hY ik iek iswK bIbI jo ik aYm pI hY iksy ajyhI sMprdf dy afgU dy drsLn krn cly geI sI ijs nMU kiQq qOr `qy iswKI ivwcoN Kfrj kIqf hoieaf hY.  geI ivcfrI ies vfsqy sI ik ikAuNik Aus dy hlky dy kuJ smrQkF ny Aus nMU afpxy sMq jI dy svfgq vfsqy swidaf sI jo aksr hr isafsI afgU krdf hI hY. bIbI nMU  ies gwl df pqf nhIN sI ik Aus ny ajyhf kr ky KwKr CyV lYxf hY. jd KwKr iCV igaf qF hr pfsy rOlf pY igaf aqy bIbI qoN muaPI dI mMg kIqI jfx lwg peI. bIbI nMU iksy Bly bMdy ny slfh idwqI iek ieh KwKr “guwV” idwiqaF hI sLFq ho skdf hY. bIbI ny aftvf qoN jhfjL PiVaf aqy iek sQfnk gurdvfry ivwc “muafPLI” rUpI guV dy afeI aqy mfmlf rPLf dPLf ho igaf. sbMiDq sMprdf dy lokF dy isafsI brfbrqf dy hwk df Gfx qF jLrUr ho igaf pr iCiVaf KwKr sLFq ho igaf.

          hux coxF df vkq hY aqy kYnyzf dy bhuq sfry sLihrF ivwc ajyhIaF sMprdfvF dy pYrokfr vwsdy hn ijhnF nMU iswKI ivwcoN jF qF Kfrj kIqf hoieaf hY aqy jF AuhnF nMU iswKF dy dusLmx GoisLq kIqf hoieaf hY. Auh ivcfry afp qF coxF lVn jogy nhIN hn ies leI AuhnF qF afpxIaF votF horF nMU hI dyxIaF hn. bhuqy dysI AumIdvfr jo KVy hn AuhnF df sbMD iswKF dI Es muwKDfrf nfl hY ho jwt iswK hn aqy akfl qKLq df hr hukm mMnx dI AuhnF ksm KfdI hoeI hY. AuNJ rfgI drsLn iusMG df mfmlf hovy jF kflf aPgfnf df hovy jF smMilMgI sLfdIaF df hovy, ieh ksm hY bhuq KoKlI. insLfnf hor lok hox qF ieh ksm eyky 47 bx jFdI hY pr  jy afmlf afpxf hovy qF jQydfr pujfrI aqy bfdl dy eyjMt afK ky tflfL vwt ilaf jFdf hY.

          bfeIkftIaF dy kuJ gYr iswK smrQk AumIdvfr vI coxF ivwc KVy hn aqy votF dI AuhnF nMU vI loV hY. hux vyKxf ieh cfhIdf hY ik Auh aqy kiQq iswK AumIdvfr AuhnF lokF dIaF votF nMU icmty nfl vgfh mfrdy hn jF luk Cup ky jF ‘nmskfr’ afK ky mMgdy hn.

          ieh coxF sItF KflI krvfAux vfilaf vfsqy vI vrdfn hn ikAuNik muV sLfied coxF agly cfr sfl nf afAux, ies vfsqy lfhf lYxf bxdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


trUzo ny vI KrIdy sn svf sO aYP-18 lVfkU jhfjL!

          sLONkI jd kdy vI koeI dysI ryzIE suxdf hY qF iek swjx qkrIbn hr ryzIE `qy boldf suxdf hY. sLONkI dy keI imqr vI ies swjx vloN AuTfey gey muwidaF df aksr ijLkr krdy hn. sLONkI ies kmfl dy swjx dy bilhfry jFdf hY. eyny ryzIE sunxy aqy AuhnF `qy afpxy ivcfr opysL krn “Kf lf jI df vfVf” nhIN hY.

          ies swjx vloN iek muwdf bIqy 8-10 idnF qoN bhuq jLor sLor nfl AuTfieaf jf irhf hY. ieh mwudf hY hfrpr srkfr vloN sMsd dI kiQq avwigaf df. swjx jI df kihxf hY ik hfrpr srkfr sMsd dI kMtYNptn (avwigaf) leI ksUrvfr hY aqy kdy vI iksy srkfr `qy ajyhf dosL nhIN lwigaf jo sMsdI kmytI ny ies srkfr `qy lgfieaf hY aqy iPr sMsd ny ies dy aDfrq `qy srkfr ivwc byivsLvfsI df mqf pfs kr ky srkfr suwtI hY. swjx jI ies nMU hfrpr srkfr df ivroD krn dy aDfr vjoN vrqdy hn.

          koeI vI sMsdI kmytI sMsd dI bxqr dy aDfr `qy hI bxdI hY. ikAuNik hfrpr srkfr iek Gwt igxqI srkfr sI ies leI sbMiDq sMsdI kmytI ivwc kMsrvtv pfrtI dy 5 aqy ivroDI pfrtIaF dy 6 mYNbr sn. ivroDIaF dI bhu-igxqI sI aqy AuhnF nMU jd srkfr suwtx df shI mOkf jfipaf AuhnF ies kmytI ivwc “avwigaf” df mqf pfs kr idwqf.  ieh mqf Auh afpxI pihlI mIitMg ivwc vI pfs kr skdy hn aqy cfhuMdy qF BfvyN kdy vI nf krdy. sMsd dI avwigaf dy mqy ivwc bws eynI ku hI scfeI hY.

          aYn zI pI nMU hux hwQF pYrF dI peI hoeI hY ikAuNik pfrtI dI sfK izwg rhI jfpdI hY. aYn zI pI ajyhy vfady kr rhI hY jo Aus nMU pUry krn qwk phuMcx df mOkf vI nhIN imlxf. pfrtI nMU afs hY ik ltkvIN sMsd dy hoNd ivwc afAux nfl ‘pFskU’ Aus dy hwQ ivwc af jfvygf aqy Auh “tuwkV” dI bFdr vMz krygI. jy ajyhf huMdf hY qF dysL vfsqy mMd Bfgf hovygf.

          AuDr ilbrl swB nMU mMuzy dyx dI nIqI `qy cwl rhy hn. ilbrl afgU dI jIB `qy “jhfjL aqy jylF” cVHIaF hoeIaF hn. mfeIkl iegnytIPL df kihxf hY ik hfrpr srkfr aYP 35 lVfkU jhfjLF aqy vwzIaF jylF bxfAux vfsqy keI iblIan zflr roV rhI hY aqy jy Auh coxF ijwq jFdy hn qF  ajyhI PjLUl KrcI nhIN krngy. ilbrlF ny aYPL 35 lVfkU jhfjLF df sOdf rwd krn dI vI PV mfrI hY. TIk ieho kuJ ilbrl afgU XF ikRqIaF ny 1993 dIaF coxF smyN kIqf sI. buZy ho cuky sIa-ikMg hYlIkptr nMU nvyN hYlIkptr nfl bdlx df sOdf rwd krn aqy mlrUnI df lgfieaf jIaYstI htfAux df vfadf kIqf sI. ijq ky hYlIkptr sOdf qF rwd kr idwqf pr jIaYstI htfAux qoN jnfb jI mukr gey sn. hYlIkptr sOdf rwd krn vfsqy sbMDq kMpnI nMU lokF df 300 imlIan zflr lutfAuxf ipaf sI aqy buZy sIa-ikMg hYlIkptrF ny zflr aqy kImqI jfnF zkfrnIaF jfrI rwKIaF sn.

          aYn zI pI afgU POj `qy hfrpr srkfr vrgf Krcf krn df vfadf kr rhy hn pr aYPL 35 df sOdf Auh vI rwd kr dyxgy. lyatn df kihxf hY ik Auh nyvI vfsqy nvyN isLp KrIdxgy. hux ies gwl df nhIN pqf ik Auh kYnyzf dy buwZy ho gey aYP 18 lVfkU hvfeI jhfjF df kI bdl lwBxgy jF kYnyzf nMU hvfeI POj qoN hI vFJf kr ky rwK dyxgy. ajyhI hflq ivwc kYnyzf df ieko iek shfrf amrIkf hI rih jfvygf ijs qoN lyatn bhuq ajLfd rihxf locdy hn.

          aYnzIpI aqy ilbrl afgUaF nMU nvINaF jylF bxfey jfx `qy vI sKLq ieqrfjL hY. lokF nMU dysL ivwc vD rhy krfeIm dI icMqf hY aqy Auh srkfr nMU sKLq phuMc apnfAux leI afK rhy hn. sKLqI df ieko iek mqlb hY ik corF, zfkUaF, TwgF, kfqlF afid nMU  sKLq sjLfvF idwqIaF jfx qF ik horF nMU kMn ho jfx. ksUrvfrF nMU PV ky “iPr nf kirE” afK ky Cwz dyx nfl qF gwl bnx vflI nhIN hY. sKLq sjLfvF df mqlb ieh vI hY ik  AuhnF nMU kYd krn vfsqy jylF cfhIdIaF hn aqy keI purfxIaF jylF nMU rIpyar dI loV hY. jy kYdIaF nMU Ksqf jylF ivwc rwKxf ipaf qF iehI pfrtIaF srkfr `qy “ax-mnuwKI” vrqfE df ieljLfm lgfAuxgIaF qy kihxgIaF ik kYdI kuwkVf vFg huVy hoey hn.

          aPLgfinsqfn ivwc knyzIan POj ilbrl srkfr ny ByjI sI aqy jd qfilbfnF dy hmly qyjL hoey qF POj kol afpxy bcfE vfsqy tYNk qwk nhIN sn. srkfr nMU KVy pYr jrmn qoN purfxy “lYprz” tYNk KrId ky aPLgfinsqfn Byjxy pey sn. ajyhf kr ky dysL ny sO gMzf vI KfDf sI aqy sO iCqr vI KfDf sI. tYNk vI KrIdy aqy KrIdy vI purfxy jo kuJ sflF ivwc kvfVIaF nMU vycxy pYxgy.

          ieh ilbrl srkfr hI sI ijs ny iKlr rhy XogoslfvIaf ivwc “sLFqI POj” aqy amrIkf dI mdd vfsqy hmlfvr kMmF vfsqy eyar Pors qYnfq kIqI sI. hux vI lIbIaf dy mfmly ivwc ilbrlF dI nIqI srkfr nfloN vwKrI nhIN hY. ilbrlF dI ‘hF’ kfrn hI hfrpr srkfr ny cox dy aYn njLdIk 6 aYP 18 lVfkU jhfjL lIbIaf `qy bMb suwtx vfsqy Byjy hn. aYn zI pI ny vI “lokF d rfKI” dy nfm `qy ies df smrQn hY.

          kwl nMU sMsfr ivwc ikwQy awg lwg jfxI hY ies df iksy nMU koeI ielm nhIN hY. kYnyzf df AuWqrI ihwsf bhuq vwzf hY aqy vwK vwK dysL ies `qy afpxf klym kr rhy hn. dysL dy ihwqF dI rfKI aqy iksy vI sMBfvI sMsfr pwDr dy sLFqI imsLn vfsqy iksy nf iksy sfeIjL dI kfrgr knyzIan eyar Pors dI loV hY. sLFqI imsLnF nMU vI eyar kvr dI loV huMdI hY aqy loV dI sUrq ivwc ieh kvr amrIkf vrgy dysLF qoN hudfrf mMgxf pvygf.

          kYnyzf kol ies mOky 65 dy krIb amrIkf dy bxy hoey kMm krdy aYP 18 lVfkU hvfeI jhfjL hn ijhnF dI Aumr 25 qoN 28 sfl hY. agly kuJ sflF ivwc iehnF jhfjLF nMU bdlx dI loV hY qFik eyar Pors aprysLnl rih sky.

          ilbrlF dy iDafn dyx vflI gwl ieh hY ik iehnF dy stfr pRDfn mMqrI trUzo ny 1982-83 ivwc svf sO dy krIb aYP 18 lVfkU hvfeI jhfjL KrIdy hn ijhnF ivcoN hux 65 hI aprysLnl bcy hn. KrIdx vkq aYP 18 ajy zrfieMg borz `qy hI sn ijvyN awj aYP 35 lVfkU jhfjL hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


ikRkt `c ijwq ny Aujfgr kIqf Bfrq pRqI lokF df moh!

          jd mohflI ivKy Bfrq aqy pfiksqfn ivckfr ikRkt df sYmI PfeInl mYc hox jf irhf sI qF dysL ivdysL dy BfrqIaF ivwc nvIN iksm dy iKwc vyKx nMU imlI sI. ies iKwc df anuBv kYnyzf dy pRDfn mMqrI sRI stIvn hfrpr nMU vI ho igaf sI aqy AuhnF cox pRcfr dy ihwsy vjoN Bfrq aqy pfik df ikRkt mYc brYNptn dy iek Gr ivwc bYT ky vyiKaf sI ijs nMU kYnyzf dy kOMmI mIzIey ny vI rport kIqf sI. ikRkt bYt hwQ ivwc PVI KVy jnfb hfrpr dI qsvIr lokF ny tIvI dy skrInF aqy aKLbfrF dy pMinaF `qy vyKI sI.

          Bfrq pfik mYc dI mhwqqf ies vfsqy vI vD geI sI ikAuNik mohflI dy styzIam ivwc ies nMU vyKx vfsqy dovF dysLF dy pRDfn mMqrI vI hfjLr sn. lokF ivwc vD rhI crcf df dysL ivroDIaF ny vI noits lY ilaf sI aqy ivMzy iswDy ZMg nfl ies `qy iqRsLIaF itwpxIaF krnIaF sLurU kr idwqIaF sn. kuJ Bfrq ivroDI, afm lokF dI BfrqI tIm ivwc vD rhI ruwcI `qy hYrfnI pRgt krdy vI suxy gey sn. pRDfn mMqrI hfrpr vloN Bfrq pfik mYc vyKxf kuJ lokF nMU hjLm nhIN hoieaf hovygf.

          Bfrq pfik mYc dI kimMtrI keI sQfnk ryzIE stysLnF ny iksy nf iksy rUp ivwc pysL kIqI sI ijs nMU lokF ny ghu nfl suixaF sI. sYtflfeI izwsL aqy ieMntrnYWt vgYrf rfhIN vI hjLfrF lokF ny ivdysLF ivwc ies mYc nMU vyiKaf sI. ieh mYc jd Bfrq ny ijwq ilaf sI qF dysL ivdysL dy BfrqIaF ivwc KusLI dI lihr dOV geI sI aqy Auh ivsLv kwp ijwqx leI afsmMd ho gey sn. Bfrq dI ijwq dy jsLn vI mnfey gey sn pr ieh jsLn PfeInl ivwc ijwq ipwCoN mnfey gey jsLnF dy mukfbly Cfieaf mfqr hI sn.

          bIqy sLnIvfr nMU muMbeI ivwc Bfrq aqy sRI lMkf ivwckfr PfeInl mYc hor vI idlcsp ies vfsqy ho igaf sI ikAuNik sLurU ivwc sRI lMkf afs qoN vDIaf Kyz irhf sI ijs nfl keI Bfrq pRymIaF dy iudwlF dI DVkx vD geI sI. sLONkI nMU ikRkt BfvyN bhuqI smJ nhIN afAuNdI iPr vI sLONkI ryzIE nMU kMn lgfeI bYTf sI aqy jd skor dI smJ nhIN sI pYNdI qF sLONkx qoN puwC ilaf krdf sI ik hux skor kI hoieaf hY? ies mYc ny sLONkI vrgy  keI kcmrV ikRkt pRymI vI afpxy vwl iKwc ley sn. Bfrq ivroDI, lokF ivwc awq drjy vI iKwc nMU vyK ky KusL nhIN sn aqy kuJ ryzIE pRogrfmF `qy Bfrq iKlfPL isafsI nPLrq df ivKfvf vI kr rhy sn.  pr lokF ny AuhnF dy swB bhfny njLr aMdfjL kr idwqy sn aqy Auh BfrqI tIm dI bwly bwly pUry josL nfl kr rhy sn.

          sLnIvfr nMU sLONkI iek pMjfbI ryzIE stysLn `qy ikRkt dI kimMtrI sux irhf sI aqy host lokF dIaF kflF vI smyN smyN lY irhf sI. kflrF dI vwzI igxqI mYc bfry afpxIaF itwpxIaF kr rhI sI pr kuJ igxqI dy kflr Bfrq ivroDI BVfs vI kwZ jFdy sn. iek pfiksqfnx kflr nMU Bfrq ivwc iswK `qy ho rhy kiQq “jLulm” df bhuqf iPkr sI pr ieh bIbI ieslfimk kwtVpMQIaF hwQoN pfiksqn aqy pfiksqfnIaF dI ho rhI durgwq Bwul geI sI. jy ikqy sLONkI nMU ieh bIbI iml jfvy qF sLONkI ies bIbI nMU dwsxf cfhygf ik vfhgy dy pUrby pfsy vI keI qrF dy “kwtVvfdI” afpxy pYr psfr rhy hn ijs kfrn Bfrq ivwc vI duKdfeI kFz vfpry hn aqy Auh BivK ivwc ajyhy kFz vrqfAux vfsqy qrlo mwCI ho rhy hn. pr BfrqI lokqMqr kwCU cfly cwldf hoieaf AuhnF df mukfblf  kr irhf hY aqy BfrqI lok iehnF rMg brMgy kwtVpMQIaF nMU vyK rhy hn pr smrQn nhIN dy rhy. ieh kwtVpMQI DrmF dy vfsqy pf pf ky lokF nMU guMmrfh krn dI koisLsL krdy hn pr lok pUrI qrF guMmrfh hox qoN ienkfrI hn ijs kfrn Bfrq dI hflq pfik nfloN ibhqr hY ijwQy hr rojL afqmGfqI bMb kFz vrqdy hn. ies pfik bIbI nMU cfhIdf hY ik Auh Bfrq ivwc vwsdy iswKF dI icMqf nf kry sgoN muslmfnF dy dysL pfiksqfn ivwc Gwt igxqIaF dI hflq nMU vI Buwl ky hux muslmfnF dI hflq aqy surwiKaf bfry socy jo afey idn bdqr huMdI jf rhI hY.

          ies ryzIE pRogrfm `qy jd iek iswK vwKvfdI ny cMzIgVH ivwc vfpry “pgVI” kFz bfry svfl KVf kr ky Bfrq ivruwD BfvnfvF BVkfAux dI koisLsL kIqI qF sqwrk host ny moVvF svfl kridaF puwiCaf ik jd gurdvfiraF ivwc JgiVaF smyN iswK hI iswKF dIaF pwgF Auqfrdy hn qF Aus vkq quhfnMU pwgVI df siqkfr cyqy nhIN afAuNdf? host ny qF ieh vI afK idwqf sI ik jd kuJ sfl pihlF sROmxI kmytI dI iek mIitMg ivwc iswK afgU pwgo lwQI hoey sn qF iek vwzy isK afgU ny iek jQydfr dI pgVI Auqfr leI sI jo awj qwk vfps nhIN kIqI. host ny sbMiDq iswK afgU df nfm vI lY idwqf sI pr sLONkI ajyhf nhIN krygf ikAuNik nukqf sfhmxy rwKx vfsqy ajyhf jLrUrI vI nhIN hY. host ny ikRkt dI kimMtrI jfrI rwKI aqy sLONkI vrgy sroiqaF ny ies df KUb afnMd mfixaF. ies mYc ivwc aMq nMU Bfrq dI ijwq hoeI ijs ny dunIaF Br ivwc vswdy BfrqIaF ivwc KusLIaF dI hnyrI lY aFdI. lokF ny Bfrq ivroDIaF nMU pUrI qrF njLr aMdfjL kr idwqf aqy Kuwl ky KusLI df pRgtfvf kIqf. ajyhf iesy iek dysL `c nhIN sgoN dunIaF Br ivwc vfpiraf aqy iswK nOjvfnF ny ies ivwc vwDcVH ky Bfg ilaf. sLONkI nMU KfilsqfnIaF dy ies dfavy ivwc kuJ swc jfpx lwgf ik sLfied ilbrl aYm pI AuWjl dosFJ iswKF dI nvIN pIVHI ivwc vwKvfd dI lihr dI pkV bfry shI nf kih irhf hovy. iswK nOjvfn qF vwzI igxqI ivwc BfrqI tIm dI ijwq dy jsLn mnf rhy sn. torFto dy afspfs ijwQy iswK vwzI igxqI ivwc vwsdy hn, hr pfsy ivafh vrgf mhOl sI aqy iqrMigaF df hVH afieaf hoieaf sI.

          aYqvfr svyry sLONkI, sLONkx nMU nfl lY ky gurdvfry qur igaf ijwQy gurdvfry dy pfrikMg lft ivwc iqrMigaF vflIaF keI kfrF KVIaF sn. lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly KflI kryt `qy bYT ky cfh df lMgr Ckdy smyN sLONkI ny iek swjx qoN iqrMigaF dy hVH df kfrn puwiCaf qF juvfb imilaf, “sLONkI jI ikRkt ivwc Bfrq dI ijwq ny lokF df Bfrq pRqI moh Aujfgr kr idwqf hY qy iek vwzf afgU vI mubfrkbfd dy igaf hY.” 

 -sLONkI ieMglYNzIaf

 


aKy! pirvfrF nMU pihl dyx lwg pey hn ilbrl!

          kYnyzf ivwc coxF df ibgul vwjdy sfr hI isafsI srgrmIaF jLor sLor nfl sLurU ho geIaF hn. ijs PurqI nfl isafsI srgrmIaF ny jLor PiVaf hY Aus qoN jfpdf hY ik isafsI pfrtIaF ies dI pihlF qoN hI iqafrI krI bYTIaF sn. BfvyN iqMno ivroDI pfrtIaF ny hfrpr srkfr `qy sMsd nMU hnyry ivwc rwKx df dosL lgf ky byBrosgI df mqf pfs kIqf hY pr ieh mqf iek bhfnf mfqr hI sI aqy coxF dI iqafrI pihlF qoN hI kIqI hoeI sI.

          ilbrl, aYn zI pI aqy blfk vfly afKdy hn ik sMsdI kmytI ny hfrpr srkfr dy iKlfPL kMntYNpt afPL pfrlImYNt df mqf pfs kr idwqf sI ijs kfrn AuhnF df srkfr qoN Brosf AuWT igaf aqy AuhnF byBrosgI df mqf pfs kr idwqf. sbMiDq kmytI ivwc ivroDI pfrtIaF dy 6 mYNbr sn aqy srkfr dy pMj mYNbr sn ijs kfrn ajyhf mqf qF kdy vI pfs kIqf jf skdf sI. kihxf qF ieh bxdf hY ik ivroDIaF ny srkfr suwtx vfsqy bhfnf GVnf vfsqy hI ieh mqf pfs kIqf sI.

          hfrpr ny ivroDI pfrtIaF `qy kulIsLn bxfAux dI sfijsL rcx df dosL lgfieaf hY aqy lokF qoN bhumwq dI mMg kIqI hY. iegnYtIaPL ny lokF qoN ilbrl srkfr bxfAux vfsqy Pqvf mMigaf hY hux vyKxf ieh hY ik lok iks nMU Pqvf idMdy hn.

          Bfrq aqy hor sMsdI pRnflI vfly dyslF ivwc do do drjun pfrtIaF rLl ky kulIsLn bxf lYNdIaF hn aqy keI vfr srkfrF izwgdIaF aqy bxdIaF rihMdiaF hn. iejLrfeIl aqy ietlI ivwc qF kulIsLn srkfrF df gTn Bfrq dI qrjL `qy hI hox lwg ipaf hY. sMsdI pRnflI dI “mF” smJy jFdy brqfnIaF ivwc vI hux kulIsLn srkfr cwl rhI hY. pr kYnyzf ivwc kulIsLn srkfr dI rvfieq ajy nhIN peI ijs kfrn ieh gwl ieWQy EprI jfpdI hY. AuNJ ies ivwc gYr sMivDfn koeI gwl nhIN hY.

          ijs zMg nfl coxF df afgfjL hoieaf hY Es qoN jfpdf hY ik ilbrlF aqy aYn zI pI vfilaF nMU iehnF coxF df nuksfn hovygf aqy hfrpr iehnF coxF qoN isafsI  qOr `qy qfkqvr ho ky inkl skdy hn. mYtro torFto dy afspfs hfrpr hor sItF ijwqx dI afs nfl kMpyn clf rhy hn ilbrlF dy sfh suwk rhy hn. Gwt igxqI BfeIcfry hux hfpr dI pfrtI dy nfl qur pey hn ijs nfl ilbrlF  leI KLqrf pYdf ho igaf hY.

          ilbrlF ny votrF nMU iKwcx vfsqy keI qrF dy vfady krn df islislf sLurU kr idwqf hY jo ik isafsI pfrtIaF aksr krdIaF hI hn. vfady krn ivwc hfrpr dI pfrtI vI iksy qoN Gwt nhIN hY ikAuNik kursI df nfm hI isafsq huMdf hY. ilbrl afgU ny vI ajyhy vfady kIqy hn aqy krygf ijs nfl auhnF nMU vwD votF iml skdIaF hox. ilbrl vfaidaF dy islisly ivwc iek dysI ilbrl afgU sLONkI ny iek ryzIE pRogrfm `qy boldf suixaF hY ijs ny afpxy afgU dy vfaidaF `qy itwpxI kridaF ikhf hY ik ilbrl pfrtI pirvfrF nMU qrjIh dy rhI hY. sLONkI ieh sux ky hYrfn ho igaf ik ilbrl pfrtI hux pirvfrF nMU pihl dyx vflI pfrtI bx geI hY. kdy iehnF ilbrlF ny  pirvfrvfd dI QF smilMgI sLfdIaF dy kfnMUnI krn nMU qrjIh idwqI sI aqy lokF dy ivroD dI pRvfh nf kridaF hoieaf mrd aOrq ivafh dI pRIBfsLf bdl ky smilMgI sLfdIaF df kfnMUnIkrn kr idwqf sI. ilbrlF ny ieMJ kridaF kudrq dy inXmF, DrmI lokF dy ivsLvfs aqy sMsr Br smUh siBafcfrF ivwc ivafh dy sdIaF dy ieiqhfs nMU nkfrn qoN vI guryjL nhIN sI kIqf. ilbrlF nMU ieko gwl dI peI hoeI sI ik cfrtr smilMgIaF nMU ivafh df hwk idMdf hY aqy cfrtr hI ilbrlF df swB kuJ hY. pr awj votF vfsqy ilbrlF nMU pirvfr Xfd af gey hn. ilbrl hor jo mrjLI dfavy krn prt ieh dfavf JUTf hy ik ilbrl pirvfrF nMU pihl idMdy hn.

 

pwg dy siqkfr df mfmlf

          afpxIaF mMgF leI mohflI `c mujLfhrf kr rhy PfrmfisstF ivcoN iek iswK nOjvfn dI pwg lfhux df mfmlf bhuq crcf ivwc hY aqy rfj srkfr ny pwg lfgux df hukm cfVHn vfly iek aYs[pI[ aqy pwg lfhux vfly Qfxydfr, dohF nUM muawql kr idwqf hY. pwg lfgux df hukm dyx vfly aYs[ pI[ pRIqm isMG aqy hukm df pflx krn vfly mohflI Qfxy dy aYs[aYc[E[ kulBUsLn dwsy jFdy hn. 28 mfrc nUM mohflI ikRkyt styzIam dy bfhr mujLfhrf kr rhy iek iswK nOjvfn nUM Qfxy iljfx leI sVk `qy puils gwzI vwl iljFidaF Aus dI pgVI puils vwloN Auqfr ley jfx dI mOky `qy iksy ivakqI vwloN kIqI irkfrizMg dI kilipMg 'Pys buwk' aqy keI hor vYbsfeItF `qy pfey jfx mgroN ieh mfmlf crcf df ivsLf bx igaf. Aup muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl ny ies mfmly dI adflqI jFc dy hukm vI idwqy hn. ijs ZMg nfl ieh Gtnf vfprI hY Auh mMdBfgI aqy inMdxXog hY pr Bfrq ivroDIaF nMU ieh kiQq “ihMdU rfsLtr” dI cfl ivKfeI idMdI hY aqy Auh ies Gtnf nMU KUb AuCfl rhy hn. jy ikqy pwg lfgux df hukm dyx vflf aYs[ pI[ pRIqm isMG iswK nf huMdf qF AuhnF ies nMU ihMduaF iKlfPL nPrq PYlfAux vfsqy vrqxf sI. hux iswK kwtVpMQI dosLI pulsIaF iKlfPL Dfrf 295 hyT mukwdmf drj kr dI mMg kr rhy hn. srkfr nMU AuhnF dI ieh mMg mMn lYxI cfhIdI hY. aksr inwjI lVfeIaF, gurdvfiuraF dIaF lVfeIaF iewQoN qwk ik sLRomxI kmytI dIaF lVfeIaF ivwc ivroDIaF dIaF pwgF  Kud iswK hI Auqfrn pYNdy hn. iswK kwtVpMQI qF AuhnF nfl aishmqI rwKx vfilaF nMU iswK hI nhIN mMndy. pr pwg qF pwg hI hY BfvyN iksy kwtVpMQI dy isr `qy hovy jF sLONkI vrgy sDfrn iswK dy isr `qy hovy. hr pwg Auqfrn vfly `qy Dfrf 295 lfgU krn df inXm hI bxf dyxf cfhIdf hY aqy ajyhI mMg ivdysLI srkfrF qoN vI kIqI jfxI cfhIdI hY. brnflf aqy jnrl spYro dy isr vI pwgF hI sn ijhnF nMU lfhuxf kuJ lok hwk smJdy sn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mfmlf pgVIDfrI ivakqI dI eyarportF `qy qlfsLI df!

          dunIaF Br dy hvfeI awizaF `qy surwiKaf zfhZI icMqf aqy sMjIdgI df ivsLf hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182 aqy amrIkn eyar lfeIn pYnaYm dy bMb kFzf qoN bfad eyarport surwiKaf sKLq kr idwqI geI sI. amrIkf ivwc vfpry iBafnk 9/11 kFZ ny qF surwiKaf cYikMg nMU nvF rUp hI dy idwqf sI. 9/11 qoN bfad eyarport surwiKaf cYikMg isrPL hvfeI XfqrIaF dI ijLMdgI df svfl hI nhIN irhf sgoN dPLqrF ivwc kMm krdy lokF dIaF ijMLdgIaF, srkfrF qy dysLF dI surwiKaf aqy sMsfr dI arQ ivvsQf dI surwiKaf df svfl vI bx igaf hY. 9/11 ny ivKf idwqf sI ik ikvyN igxqI dy dihsLqgrd dunIaF dI arQivvsQf nMU aDrMigq kr skdy hn aqy vrlz rtz sYNtr vrgy afiPs tfvrF nMU imMtF ivwc TihZyrI kr skdy hn.

          dunIaF dy eyar portF `qy sKLq surwiKaf cYikMg eynI sKLq kr idwqI geI hY ik keI vfr eyarportF `qy afm XfqrI afpsI gwlbfq dOrfn “bMb” sLbd df iesqymfl kr bYTx `qy roky gey hn aqy AuhnF dI sKLq puwCigC kIqI geI hY. amrIkf ivwc qF loV pYx `qy XfqrIaF dy bUt aqy kpwVy lhfey jfx lwg pey hn. ies sKLq surwiKaf cYikMg kfrn hvfeI dihsLqgrdI Twlx ivwc kfmXfbI imlI hY. hux qF eyarportF `qy ajyhIaF msLInF vI lgfeIaF jfx lwg peIaF hn jo cYikMg hyT lokF nMU alPL nMgf vyK skdIaF hn. mnuwKI hwkF dI vkflq krn vfilaF ny ies df ivroD vI kIqf hY aqy XfqrIaF nMU hwQF nfl QfpV ky qlfsLI dyx dI afpsLn vI idwqI geI hY. hwQF nfl QfpVn vflf surwiKaf krmI sbMiDq XfqrI dy srIr dy hr ihwsy nMU QfpV skdf hY aqy ies qoN ienkfrI XfqrI nMU hvfeI Xfqrf qoN ienkfr kIqf jf skdf hY.

          pgVIDfrI ivakqIaF dI qlfsLI df mfmlf kuJ smyN qoN crcf df ivsLf bixaF hoieaf hY aqy dunIaF dy kuJ eyarportF `qy pgVIDfrI ivakqIaF nMU surwiKaf cYikMg vfsqy pgVI Auqfrn leI vI afiKaf igaf hY. pgVI BfvyN dunIaF dy keI siBafcfrF ivwc pihnI jFdI hY pr kuJ iswKF ny ies `qy sKLq ieqrfjL kIqf hY. ietlI ivwc pgVI Auqfr ky kIqI geI surwiKaf cYikMg swB qoN vwD cricq hoeI hY ijs bfry Bfrq dI sMsd ivwc svfl AuTy hn aqy ivdysL mMqrI ikRsLfnf ny ies nMU “rfsLtr df apmfn” afiKaf hY. ieqflIan srkfr dy iKlfPL ros pRdrsLn vI hoey hn aqy Bfrq ivwc ietlI dy sPLIr nMU qlb kr ky ieqrfjL vI pRgt kIqf igaf hY. vwK vwK isafsqdfnF ny pgVI dy muwdy `qy KUb isafsI rotIaF sykIaF hn aqy ies mfmly ivwc swqfDfrI kFgrsI afgU vI ipwCy nhIN rhy. Bfrq dy ivdysL rfj mMqrI bIbI pRnIq kOr jo ajLfd Bfrq ivwc afpxy afp nMU mhfrfxI aKvfAuxf psMd krdI hY, vI keI isafsq qoN pRyrq ibnF isr pYr ibafn dfg geI hY.

          ietlI ivwc imlfn siQq BfrqI kONslyt nMU nfl lY ky sQfnk iswK, srkfrI aiDkfrIaF nMU vI imly hn aqy aiDkfrIaF ny surwiKaf qlfsLI smyN “inXmF” anusfr vrqfE df Brosf vI idwqf hY. Bfrq ivwc ietflIan sPIr ny vI “inXmF” anusfr vrqfE df Brosf hI idwqf hY pr inXm kI hn ies bfry sfry KfmosL hn.

          kYnyzf ivwc iek isK sMgTn ny pgVI dy mfmly ivwc iek rldf imldf mfarkf mfrn df dfavf kIqf hY aqy ikhf hY ik AuhnF bIsI sUby dy cIPL sLYirPL nMU ies vfsqy rfjLI kr ilaf hY ik ihrfsq ivwc ley gey iswK dI pgVI Auqfrn qoN pihlF ieh XkInI bxfieaf jfvygf ik sbMDq iswK nMU pgVI smyq puils ihrfsq ivwc rwKxf KLqrnfk qF nhIN hY. Bfv ihrfsq ivwc lYx vflI puils PYslf hI krygI ik pgVI Auqfrnf jLrUrI hY jF nhIN. Xfd rwKx vflI gwl hY ik puils ihrfsq ivwc ley gey jF kYd kIqy gey ivakqI qoN ajyhy kwpVy jF smfn lY ilaf jFdf hY ijs nfl Auh afpxy afp nMU jF iksy hor nMU nuksfn phuMcf skdf hovy aqy pgVI ajyhf kwpVf hY ijs nfl Pfhf ilaf jF idwqf jf skdf hY. sbMiDq sMsQf dI pRYs rIlIjL muqfibk bIsI sUby dy cIPL sLYirPL ny ieh hwk ihrfsq ivwc lYx vflI puils kol hI rwiKaf hY ik pgVI lhfAuxI hY jF nhIN. svfl pYdf huMdf hY ik ieh hwk pihlF vI puils kol hI sI aqy hux mfry gey kiQq mfarky qoN bfad vI puils kol hI hY. puwCxf bxdf hY ik Prk kI ipaf hY?

          iehI hfl ietlI ivwc pgVI dI qlfsLI dy ivvfd dy hwl df hY. imlfn siQq hvfeI awzf mflpYnsf ivKy eyarport aiDkfrIaF nfl ivsLysL mulfkfq kIqI geI ijs ivc BfrqI kONslyt jnrl sRI sMjy vrmf vI sLfiml hoey. aiDkfrIaF nMU dwisaf igaf ik pgVI Dfrimk icMnH hY. mMg kIqI geI ik jykr iksy dsqfrDfrI ivakqI `qy sLwk hovy qF Aus ivakqI nUM iek alwg kmry ivc iljf ky dsqfr dI qlfsLI hovy aqy Aus kmry ivc iek sLIsLf vI jLrUr hoxf cfhIdf hY. aiDkfrIaF ny ikhf ik awgy qoN iksy dI dsqfr dI qlfsLI iek vwKry kmry ivc krFgy, slfh idwqI ik dsqfrDfrI ivakqI eyarport qy PlfeIt qurn qoN 4 GMty pihlF afvy aqy dsqfr ivc koeI pwg ipMn jF bfj nhIN hoxf cfhIdf. puwCxf bxdf hY ik kI qlfsLI qoN Cot iml geI? kI pihlF pgVI jLbrdsqIN AuqfrI jFdI sI jF Auqrfn dI bynqI hI kIqI jFdI sI? kI qlfsLI leI bynqI krnf aqy Dwky nfl pgVI Auqfrn ivwc koeI Prk nhIN hY? jy Prk hY qF iPr rOlf iks gwl df hY? kI pgVI nMU surwiKaf cYikMg qoN Cot idwqI jf skdI hY jF ajyhI mMg krnf jfiejL hY? kflj ivwc pVdy smyN sLOkI aqy sLONkI dy kuJ dosq nokdfr pgVI bMnx dy sLOkIn sn aqy iqwKI nok vfsqy pgVI ivwc guwl (CwlI df guwl) idaf krdy sn. buZfpy ivwc sLONkI ny guwl vrqxf bMd kr idwqf hY pr ipMnF ajy vI vrqdf hY aqy pgVI ivwc bfjL vI rwKdf hY. bfjL aqy ipMnF nfl msLIn cIkF mfrdI hY aqy gwul hwQ dI qlfsLI ivwc rVkdf hY! qlfsLI qoN pUrI Cot hI ies df pwkf ielfjL jfpdf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


jdoN host dy svfl `qy rfgI drsLn isMG bONdilaf qy sLONkI KUb hwisaf

          bIqy aYqvfr dI swjrI svyr nUM sLONkI nhf Do ky 'lwqF GuwtxI' ivwc lwqF dyky tI vI mUhry jf bYiTaf qy jfpfn ivwc hoeI qrfsdI dI koeI nvIN KLbr Bflx leI tIvI dy irmot dy btn dbfAuNdf cYnl bdlx lwgf. cYnl bdl bdl ky dyKdy sLONkI dy awKIN iewk cYnl `qy rfgI drsLn isMG jI horIN bYTy idKfeI idwqy qF sLONkI ny rfgI jI dI vfrqflfp suxn df nf chuMidaF hoieaF vI mMn bxf ilaf. vfrqflfp kdoN sLurU hoeI qy rfgI jI qoN host ny pihlF kI kI puwiCaf ies df qF sLONkI nUM koeI igafn nhIN pr jdoN sLONkI ny vfrqflfp suxnI sLurU kIqI qF rfgI jI ikrpfn bfry afpxy ivcfr pRgt kr rhy sn. ivcfr pRgt krnf koeI mfVI gwl nhIN hor vI keI DUV ivwc twtU BjfeI iPrdy hn aqy rfgI jI qF iPr vI akfl qKq dy jQydfr rih cwuky hn aqy afpxy afp nUM iswK pMQ dy bhuq vwzy ivdvfn mMndy hn. ieh qF TIk hY ik rfgI jI bhuq vwzy ivdvfn ho skdy hn pr aYzy vwzy ivdvfn ho ky rfgI jI host dy iewk mfmUlI svfl qoN ikAuN bONdly aqy sLONkI ikAuN hwisaf ieh sLONkI QoVf awgy jf ky dwsygf. 

          hux jy sONkI ny rfgI jI dI gwl hI sLurU kr leI hY qF suxoN ivdvfn rfgI jI dy ivcfr vI smyN smyN isr bdldy rihMdy hn. rfgI jI kdy dsm grMQ dy pRsMLsLk huMdy sn aqy hux ivroD ivwc JMzf cwuikaf hoieaf hY. jdoN rfgI jI nUM akfl qwKq df jQydfr Qfp idwqf qF rfgI jI dI jybH KusLk hox lwgI qF rfgI ny akfl qKq df jQydfr huiMdaF kIrqn krn dI ijLwd PVH leI aKy! mYnUM kIrqn nfloN nf ivCoVo. iPr jdoN rfgI jI df drbfr sihb kMplYks ivwc KfVkUaF nfl qkrfr ho igaf qF rfgI jI ny jLIrk pur phuMc ky hI pfxI df Gwut pIqf sI. KYr ieh qF purfxIaF gwlF hn qy purfxIaF gwlF nUM bVI hI asfnI nfl Bulfieaf vI jf skdf hY pr ijhVI gwl ies bIqy aYqvfr nUM host ny rfgI jI nUM qfjLI pwuC leI aqy rfgI jI bONdl gey qy ijs qoN sLONkI KUb hwisaf ies df ijLkr sLONkI QoVf awgy jfky krygf.

          jdoN 1984 nUM KfVkUaF nUM drbfr sihb kMplYks ivwcoN bfhr kwZx leI drbfr sihb kMplYks `qy POjI hmlf hoieaf qF afm iswKF ivwc ies hmly pRqI ros pRgt ho igaf. ros idKfivaF dy Bys ivwc vwzy vwzy kIrqn drbfr hox lwgy aqy kihMdy khfAuNdyy rfgI-ZfzIaF dy jwQy swdy jfx lwgy. rfgI jwiQaF ivwc rfgI drsLn isMG df vI iewk jQf huMdf sI. Aus mfhOl ivwc ijQy rfgI jiwQaF ny bldI `qy qyl pf ky KUb kmfeI kIqI AuQy kIrqn drbfr krvfAux vfilaF ny mfieaf ivwc KUb hwQ rMgy aqy keIaF ny afpxIaF jQydfrIaF cmkfeIaF. ies qrHF dy keI kIrqn drbfr sLONkI nUM dyKx df mOkf pRfpq hoieaf sI. iewk kIrqn drbfr vlYq ivwc vsdy Kfilsqfn dy iek afgU dy kolz stor ivwc kIqf igaf ijQy sLONkI nUM rfgI-ZfzI jiQaF dy kol jfx df 'suBfg' vI pRfpq hoieaf aqy jwiQaF dI pYsy dI BwuK df pqf lwgf ijs ivwc rfgI drsLn isMG df jQf vI sLfiml sI. styj `qy cVHn qoN pihlF hI jwiQaF nUM pYsy dI adfiegI kIqI geI sI. kIrqn drbfr qoN bfad ivwc jdoN kuJ sQfnk muMizaF ny afpxy ipMz ivwc kIrqn drbfr krvfAux leI rfgI nUM phuMc kIqI qF rfgI ny afpxf ryt dws ky muMizaF dy pYrF hyToN jLmIn iKskf idwqI aqy nfl hI sMgq dy iewkT df ihsfb ikqfb lf ky afpxf sfrf af jfx Krcf dws idwqf. muMzy qrly pfAuNdy rhy ik asIN ieMnf Krcf nhIN kr skdy pr asIN kIrqn drbfr jLrUr krvfAuxf hY qF rfgI jI ny AunHF dy kIrqn drbfr `qy nf afAux PYslf suxf idwqf. pr GVI ku pihlF kIqy kIqrn drbfr ivwc rfgI jI afpxy afp nUM iswK pMQ dy syvfdfr hI dwsdy rhy sn. AudoN sLONkI vI rfgI jI df jvfb sux ky pUrf bONdl igaf sI aqy hux host df ieh svfl sux ky sLONkI nUM koeI bhuq hYrfnI nhIN hoeI pr rfgI jI ikAuN bONdly aqy sLONkI ikAuN hwisaf ieh sLONkI awgy jf ky ijLkr krygf.

          jdoN host jI ny rfgI jI nUM ikRpfn bfry siQqI sLpsLt krn leI ikhf qF rfgI jI dwso ik ikrpfn hiQafr hY jF icMn hY qF rfgI jI ny afpxI afdq muqfibk khfxI suxFidaF hoieaF ikhf ik iewk vfrI jdoN kYnyzf dI adflq ivwc ikrpfn df kys cwl irhf sI qF iewk vkIl Aus qoN iehI svfl df jvfb puwCx afieaf sI qF mYN Aus vkIl nUM Aus vkq spLsLt kr idwqf sI ik ikrpfn hiQafr vI hY aqy icMn vI hY. rfgI jI kihMdy ik myrf jvfb sux ky vkIl sihb bONdl ijhy gey aqy kihx lwgy ik ieh sMBv nhIN hY ik ikrpfn hiQafr vI hY aqy icMn vI hY. rfgI jI ny ikhf ik mYN Aus vkIl nUM dwisaf ik jdoN BIV bxI qy afpxI surwiKaf jF iksy gfAU grIb dI rwiKaf leI ikrpfn vrq leI jfvy qF hiQafr hY pr ieh gurU jI vwloN sONpI hoeI iewk imafn ivwc hY ies krky ieh Dfrimk icMn vI hY. hiQafr vI hY aqy icMn vI hY ieh sLONkI leI bVy BMbBlBUsy vflf jvfb sI. sLONkI smJdf hY ik rfgI jI kihxf cfhuMdy sn ik jdoN ikrpfn imafn ivwc rihMdI hY qF ieh Dfrimk icwMn hY aqy jdoN imafn ivwcoN bhfr af jFdI hY qF ieh hiQafr bx jFdI hY. pr ivdvfn ho ky host dy svfl qoN rfgI jI ikAuN bONdly aqy sONkI ikAuN hwisaf ies df sLNOkI hyTF ijLkr krygf.

          iPr host jI ny ieh svfl kIqf kIqf ik iswK nOjvfnF dIaF keI KyzF Kyzx qoN pihlF ikrpfnF lhf leIaF jfdIaF hn ies bfry kuwJ dwso qF rfgI ny Auprly svfl dy BMblBUsy vfly jvfb qoN QoVf hwtky jvfb idwqf ik pihlF qF aMimRq AudoN hI Ckxf jF CkfAuxf cfhIdf hY qF jdoN koeI ies leI iqafr hovy. sLfied rfgI jI df Bfv sI ik Coty bwicaF nUM aMimRq CkfAuxf bhuq TIk nhIN hY. dUsrf rfgI jI ny ikhf ik ikrpfn lfhux nfl aMimRq BMg nhIN huMdf, aqy qIsrf rfgI jI ny ikhf ik ikrpfn df afkfr vDfieaf Gtfieaf jf skdf hY. rfgI jI ny sLpsLt kridaF ikhf ik ikrpfn df afkfr ikqy vI insLcq nhIN hY aqy nfl hI AunHF ikhf ik ieh jrUrI nhIN ik ikrpfn nUM bgl ivwc hI pf ky rwKxf hY ijs nUM pfAx leI QF vI bdlI jf skdI hY. rfgI jI ny ieh vI ikhf ik ikrpfn qy pfbMdI lfAux dI bjfey ikrpfn df glq iesqymfl krn vfilaF leI srkfr nUM Gwto Gwt 10 sfl kYd dI sjLf lfgU krnI cfhIdI hY qF ik koeI ikrpfn df glq iesqymfl nf kr sky. rfgI jI ny hor ikhf ik  hiQafr nhIN hiQafr nUM clfAux vlf ksUrvfr huMdf hY. AunHF ies gwl nUM awgy vDfAuNidaF ikhf ik loV pYx `qy cmcf vI hiQafr df rUp aKiqafr kr skdf hY. so sLONkI socdf hY ik jy rfgI jI dy kihxf vFg cmcy hiQafr bxf ky vriqaf jf skdf hY qF krfrI qMdUrI sYmn (pMjfbIaF leI slmn) mwCI Kfx vflLf kFtf vI hiQafr vjoN vriqaf jf hI  skdf hY. ieh qF sLONkI ny sux rwiKaf hY ik hiQafr AuhI jo vkq isr kMm afvy pr rfgI jI host dy ikhVy svfl qoN bONdl gey aqy sLONkI KUb hwisaf ies df ijLkr sLONkI hux krygf.

          rfgI jI dy jvfb sux sux ky sLOkI df BMblBsUf hor vDdf jf irhf sI aqy ho skdf hY ik host jI df vI sLONkI vflf hI hfl hovy ikAuNik iksy vI svfl df sONkI nUM koeI sLpsLt jvfb suxn nUM nhIN sI imilaf. aKIr `qy jdoN pRogrfm df smF Kqm hox vwl vDdf jf irhf sI qF host jI ny ikhf 'hux afKrI svfl'. rfgI jI afKrI svfl df jvfb dyx leI hlUxf mfr ky iqafr ho gey qF host jI ny puwC ilaf ik 'qusIN AuzfrI kdooN mfrnI hY' host jI df ieh svfl suxdy sfr rfgI jI dy hwQF dy qoqy Auz gey `qy mUMh `qy ilaFdI 'monf lIsf smfeIl' iekdm jFdI lwgI aqy bONdly ijhy rfgI jI dy isrP bwul hI Prky qy koeI jvfb nf dy hoieaf. host ny do vfrI afpxf svfl drusq krn dI koisLsL kridaF ikhf myrf mqlb hY ik qusIN ieQoN AuzfrI kdoN mfrnI hY pr rfgI jI kol ies df koeI jvfb nhIN sI. iPr bfad ivwc rfgI jI ny kuJ sMBlidaF ikhf ik mYN quhfzf svfl smJ igaF hF Aupr vflI AuzfrI qF jdoN pRmfqmf df hukm afieaf AudoN hI lwgygI pr hfl dI GVI [[[[. host jI df ieh svfl sux ky sLONkI KUb hwisaf aqy hwsdf hwsdf sLONkI rfgI jI dy idwqy jvfb df aKrIlf awD sux hI nf sikaf. hux jd vI sLONkI nUM ikqy rfgI jI nF iliKaf idsdf hY qF host jI dy svfl qoN rfgI jI AuWqiraf ichrf sONkI sfhmxy af KVdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLONkI dI nvIN ikqfb df nF hovygf 'sLONkx df DMnF'

          sLONkI Aus qrHF qF 70 nUM kdoN df Zuk cuwkf hY qfhINE keI vfr sLONkI afpxI bgly vrgI icwtI dfVHI nUM jLrf ku rMg rogn lf ky muMzf KuMzf  bxky pOVIaF qoN hyTF Auqrdy df jdoN ikqy sNLOkx nfl afhmo sfhmxf ho jFdf hY qF cMdrI sLONkx mKLOl nfl sLONkI nuM keI vfr swqiraf bhwqiraf kih ky mKOl vI kr jFdI hY. AuNJ sLONkx vwloN sLONkI nUM Kfs ihdfieq hY ik dfVHI nUM rMgx qoN ibnf bfhr nhIN inklxf aqy iksy dy sfhmxy nhIN hoxf. keI vfr qf sLOkIN nfl aijhf vI vfpr jFdf hY ik jd sLONkI nUM koeI imlx vflf vfkPLkfr sLONkI dy Gr acfnk af Dmkdf hY qF sLONkx iesLfry nfl sLONkI nUM vfsLrUm ivwc ieh kihMdI hoeI qfV idMdI hY ik afpxf bUQf svfr ky hI Qwly afieE. sLONkI ivcfrf kuJ vI nf boldf hoieaf iswDf sLUt vwt ky vfsLrUm ivwc jf vVHdf hY aqy sLONkx dy afrzr df pflx krdf hoieaf GMtf GMtf vfsLrUm ivwc hI qiVaf rihMdf hY aqy ieMny icr nUM imlx afieaf swjx ibnf cfh pfxI pIqy ieh kihMdf hoieaf GroN bfhr inkl jFdf hY ik koeI gwl nhIN jI mYN iPr cwkr mfr lAUNgf ho skdf hY ik sLoNkI jI vfsLrUm ivwc koeI jLrUrI kMm krn lwg pey hox. ies df sLokx nUM dUhrf Pfiedf ho jFdf hY iewk qF afey gey leI cfh nhIN bxfAuxI pYNdI dUsrf afAux vflf CyqI AuWT ky cilaf jFdf hY qy sLONkx nUM soiPLaF dy ijLafdf vwt nhIN kwZxy pYNdy aqy dUsrf pflsitk nfl jUVy soPLy Gwt Krfb huMdy hn. AuNJ sOLNkI df iKafl hY ik afdmIaF nfloN sLONkx vrgIaF sdf jvfn idsx vflIaF aOrqF afpxI Aumr l-kfAux leI sLONkI vrigaF dI dfhVI nUM vrqdIaF hn aqy afpxy Gr vflLy dI dfVHI hmysLF kflI idwsdI rKxI hI cfhuMdIaF hn. sLONkI vrgy pqf nhIN ikMny ku aijhy GrvflIaF dy ieh hukm mMnx vfly afpxy mUMhF `qy kfilK mlLdy hoxy aF qF ik AunHF dIaF jLnfnIaF hmysLf jvfn idsx. sLONkI nUM isrPL dfhVI rMgxI hI aOKI lgdI hY pr jd bfad ivwc jd sLONkI vI afpxI rMgI dfhVI nUM sLIsLy ivwc dyKdf hY qF iek vfr iPr muVky jvfn hoieaf mihsUs krdf hY aqy Aus nUM aflf duaflf vI jvfn hoieaf lgdf hY. Aus qrHF vfsLrUm ivwc mfVf ijhf iCwtf vI pY jfvy qF sLONkx dI sihx sLkqI jLIro `qy phuMc jFdI hY aqy iek dm awzIaF cwuk sLONkI nUM pY inkldI hY pr jd sLONkI dfhVI rMgdf rMgdf vfsLrUm ivwc kflI isafhI dy anykF zwb KVwby dfg pf idMdf hY qF sLONkx dI sihx sLkqI 100% ho jFdI hY qy kih idMdI hY clo vfsLrUm df koeI nhIN, sfPL ho jAUgf mUMh mwQf qy svfiraf igaf aqy awj sLfm nUM afpF PLlfixaF dy vI jfxf hY. AuwNJ sLONkI jdoN kflLy Joty vrgI kflLI kIqI aqy sMvfr ky bMnI dfhVI aqy muwCF `qy hwQ Pyrdf afpxy hfxidaF `c jf bYTdf hY qF sLONkI dy hfxI aMdroN sLONkI dI 'tOhr' `qy iKJdy vI hn. sLONkI nUM hor koeI ibmfrI nhIN isrP iewk gozy dI hI qklIP hY ijs kfrn sLONkI df sfhmxf bhuq vfr gurduafry dy lMgr hfl ivwc KuwlHy dfhVy vflLy isMG nfl aksr ho jFdf hY jo sLONkI dI kflI dfhVI dyK ky dwuD vflLy kryt qy bYTy sLONkI nUM dUr qoN GUrdf rihMdf hY. jdoN sLONkI ikqy gozy df aprysLn krvfAux bfry sLOkx dI rfie pwuC bYTdf hY qF sLOkx Jwt dyxI afK idMdI hY ik hux ikhVIaF qUM kMDF twpxIaF hn, cMgf Blf quiraf iPrdYN aqy sLONkI swq bcn kihMdf hoieaf cwup kr jFdf hY ijvyN sLONkI pihlF kMDF koTy twpx jF ilwpx df hI kMm krdf hovy.

          keI vfr sLONkI dy idmfg ivwc afAuNdf hY ik koeI aijhf kMm kIqf jfvy ijs nfl Gwto Gwt aglI iewk pIVHI nUM qF pqf lwg sky ik koeI sLONkI nfm df bMdf vI trONto ivwc vsdf huMdf sI. ies vfsqy sLONkI ny hux hornF qrIikaF vwloN iDafn moVky afpxy idmfg dI sUeI ikqfb ilKx vwl iswDI kr leI. sLONkI ny iewk ikqfb ilKx df idmfg ivwc keI sfl pihlF vI bIj bIijaf sI jo ajy qwk AuWigaf hI nhIN hY rwuK qF kI bxnf sI. hux dyKo nf blbIr momI vI 70 sflF ho igaf aqy Aus ny vI afpxI svY jIvnI ilK mfrI ijs dI crcf aYnI hoeI ik momI momI ho geI. iPr blbIr isMG iskMd ny 'jMLgfilaf ikwl' pfTkF dy aijhf KoiBaf ik pfTk iskMd df drd afp mihsUs krn lwg pey qy iskMd df drd Gwt igaf. hux 70ivaF ivwc prvysL kr cwuky kiMpAUtr dy DMnF jwt ikrpfl isMG pMnUM `qy vI iewk ikqfb ilKI geI hY ijs df nF hY 'kMipAUtr df DnMqr'. ies qrHF swqrF dI lkIr pfr kr cwuky hor vI keI lyKkF dIaF ikqfb CpIaf hoxgIaF. pr sLONkI qF ienHF iqMnF qoN bhuq ipwCy hY aqy sLONkI ivwc ienHF iqMnF vfly gux nhIN hn. momI isrkwZ lyKk hY ijs dIaF pihlF vI anykF ikqfbF Cwp cwukIaF hn, iskMd lyKk vI hY aqy iPlmF nfl juiVaf irhf hY aqy Aus dI ijLMdgI ivwc bhuq kuJ suKfvF axsuKfvF vfpiraf hoxf hY. ikrpfl isMG pMnU kMipAUtr df mfihr hY ijs dI pMjfbI jgq nUM bhuq vwzI dyx hY aqy ienHF iqMnF dI bfhr kfPLI jfx pihcfx hY aqy sYNkVy nhIN hjLfrF lok ienHF nUM jfxdy hn pr sLONkI nUM sLOkx  aqy sOLNkx dy pyikaF dy twbr qoN ibnf bfhr koeI Gwt vwD hI jfxdf aYNvyN igxqI dy 10-15 vfkPkfr hoxgy. AuNJ sOLNkI dy kflm dy pfTk bQyry af. sLONkI socdf ik jy ikqfb ilKxI pY vI geI qF ikqfb ivwc kI iliKaf jfvy jy ies ivwc vizafeI dy BoKVy dI isLkfr sLONkx df 75% ijLkr nf hoieaf qF ieh ikqfb CpxI qF bfad ivwc pUrI ilwK vI nhIN hoxI. sLONkI socdf hY ik jy ikqfb ilKxI pY vI geI qF ieh ikqfb sONkx aqy sLONkI dI KwTI imwTI ijLMdgI `qy hI aDfirq hovygI aqy ies ivwc bfhrlIaF gwlF nhIN hoxgIaF, XfrF df ijLkr nhIN hovygf ijnHF qoN sLOkx nUM zfhZI alrjLI hY aqy rMm dy pYwg df ijLkr nhIN hovygy ijs df afsrf lY ky sLONkI gozy df drd GtfAuNdf hY isrP sLOkx nfl ibqfeI slUxI ijLMdgI df hI ijLkr hovygf aqy jF iPr sLOkx dy irsLqydfrF df ijLkr hovygf ijnHF df zrfvf dy dy ky sLOkx ny sLONkI nUM afr lf ky awgy lfieaf hoieaf hY. sLOkx ieh vI cfhygI ik Aus df nF ikqfb dy tfeItl ivwc hr hflq ivwc afvy qF sLONkI ny bfad ivwc musIbq KVI hox qoN pihlF hI ikqfb df nF vI soc ilaf hY. jy sLONkI ny ikqfb ilKI qF ikqfb df nF 'sLONkx df DMnF' rwiKaf jfvygf. jy pfTkF kol ies qoN vI vDIaf nF hovy qF sLONkI nUM jLrUr dwisaf jfvy pr sLrq ieh hY ik ivwc sLONkx df nF jLrUr cfhIdf hY iPr qF sLONkx ikqfb df nF dwsx vfly sLONkI dy pfTk nUM nvyN soiPaF `qy ibTf ky pIpy vflLy ibskutF nfl 100 mIl vflLI cfh vI jLrUr ipafeygI aqy Aus sfhmxy sLONkI dy qfrIPLF dy pwulL bMn dyvygI pr bfad ivwc sLONkI nfl kI vfprygf ieh sOLNkI dy Gr df mfmlf hY ijs df pfTk nUM koeI ielm nhIN hovygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


 ‘cItI cfvx lY clI ivc myN imil gie dfr. kih kbIr doAU nf imlY eyk ly dUjI zfr.’

mjLbI kwtVqf dunIaF ivwc bhuq BfrU huMdI jf rhI hY aqy hr Drm dy kwtVpMQI afpxy rsqy nMU hI Drm df shI rsqy dwsdy hn aqy Auh vI zFg dy jLor nfl. pfiksqfn ivwc afeIsf bIbI nfm dI eIsfeI aOrq nMU sLrIaf adflq ny mOq dI sjLf ies leI dy idwqI ikAuNik iksy musilm aOrq ny afeIsf `qy hjLrq muhMmd bfry burf bolx dy ieljLfm lgfey sn. hr gwl aqy kMm sLurU krn smyN “ibsimwlf rihmfny rhIm” afKx vfly (Bfv Es awlf, rhIm df nfm lY rhy hF jo rihm, dieaf jF rihmqF krn vflf hY), ieslfimk kwtVpMQIaF nMU grIbVI afeIsf bIbI `qy jLrf vI rihm nhIN af irhf.
pfiksqfnI pMjfb dy svrgI gvrnr jnfb slmn qfsIr nMU grIbVI afeIsf `qy qrs afieaf sI aqy Auh ivcfrf Aus nfl jylLH ivwc mulfkfq kr afieaf sI. gvrnr ny ieh afK idwqf sI ik “iesLt-hwqk” df kfnMUn bhuq sKLq hY aqy ies ivwc soD kIqI jfxI cfhIdI hY. gvrnr dy “ibsimwlf rihmfny rhIm” afKx vfly iek bfzIgfrz ny gvrnr nMU hI golIaF mfr ky Zyr kr idwqf sI. rihmqF krn vfly rhIm dy 40 hjLfr smrQkF ny krfcI ivwc vwzI rYlI kr ky kfql gfrz dI bwly bwly aqy kiQq ieslfm dusLmx nMU “soDf” lgfAux dy grm grm nfhry mfry sn.
sLONkI kuJ idn pihlF iek ryzIE sux irhf sI aqy ies ivwc jfxkfrIM idwqI jf rhI sI ik ‘iswK lihr sYNtr’ ivwc 2 aprYl 2010 ivwc vfprI ihMsk JVwp df idn mnfieaf jfvygf, Bfv Es nMU Xfd kIqf jfvygf. ivroDI DVy dy JVwp ivwc rol `qy vI sKLq nukqfcInI kIqI jf rhI sI. jd sroiqaF qoN ies pRogrfm bfry ivcfr mMgy gey qF iek sroqy ny Pon krky host nMU 5-6 sfl pihlF nirMdr gryvfl nfm dy kiQq bfby dy zyry `qy kIqy gey KrUdI hmly df hvflf dy ky puwiCaf ik jy nirMdr gryvfl dy cyly AuhnF dI kIqI geI kuwtmfr df idn mnfAuxf cfhuMx qF ikvyN rhygf? Xfd rhy nirMdr gryvfl nfm dy iek kiQq bfby ny brYNptn dy Auqr ivwc iek Pfrm hfAUs ivwc afpxf zyrf bxfieaf hoieaf sI aqy Aus dy bhuq cyly sn. ieQoN qwk ky iek kiQq KfilsqfnI dy pirvfr df iek mYNbr jd sKLq bImfr sI qF eysy kiQq bfby nirMdr gryvfl nMU hspqfl ivwc ‘jl’ dy Cwt dyx jF afpxI kiQq dYvI sLkqI nfl bImfr nMU ishqXfb krn vfsqy vI swidaf igaf sI. pr iPr kuJ lokF ny nirMdr gryvfl `qy afid gRMQ df dur AupXog aqy mirXfdf BMg krn dy dosL lgf idwqy. iek vwzy sQfnk gurdvfry ivwc iek iekwT kIqf igaf aqy pUrI BVkfht pYdf kr ky nirMdr gryvfl dy zyry `qy Dvf boilaf igaf. gryvfl dy inhwQy cyly qy cylIaF df jMm ky kutfpf kIqf igaf aqy Aus dy zyry dy drvfjLy, qfkIaF aqy PrnIcr qwk cUr kr idwqf igaf. puils jLrf lyt afeI aqy kuJ vwzy iZwzF vfilaF nMU sVk `qy mUMh Bfr vI pfieaf igaf. kuJ mhIinaF ivwc hI kiQq aqy nklI bfbf, gurU nfnk dy aslI iswKF qoN zrdf afpxf zyrf Cwz ky Bwj igaf. nirMdr gryvfl iKlfPL amn kfnUMn dy shfry kfrvfeI krn dI QF zMzy soty df shfrf ilaf igaf sI. puwCxf bxdf hY ik kI kYnyzf dy kfnMUn ivwc DfVvIaF df ivsLvfs nhIN sI? jy nirMdr gryvfl `qy hmlf jfiejL sI qF rfgI drsLn isMG iKlfPL hoeI Esy qrjL dI kfrvfeI `qy duwK ikAuN? jF qF ihMsf pRvfn nhIN hY aqy jF pRvfn hY. ieh nhIN ho skdf ik kdy ihMsf pRvfn aqy bwly bwly hY aqy jy iksy dy zMzy awgy isr afpxf af jfvy qF zMzy vfly “DfVvI” bx jFdy hn.
keI sQfnk pMjfbI ryzIE pRogrfmF `qy keI vfr kuJ hYrfnIjnk gwlF sunx nMU iml jFdIaF hn. iek idn iek ryzIE `qy ‘cuPyrgVIaf’ iswK ivdvfn hrijMdr isMG idlgIr bol irhf sI. bfbf dIp isMG vloN lVfeI ivwc afpxy kwitaf hoieaf isr qlI `qy rwK ky lVn bfry puwCy gey iek svfl dy juvfb ivwc ivdvfn jI ny ikhf ik ajyhf nhIN hoieaf aqy nhIN ho skdf. ivdvfn jI df kihxf sI ik “isr qlI `qy rwK ky lVnf” iek muhfvrf hY jo bfbf dIp isMG vloN “jfn qlI `qy rwK ky lVn” vfsqy vriqaf igaf hY. ivdvfn jI df kihxf sI ik bfbf dIp isMG DOx `qy hoey vfr kfrn sKLq jLKLmI ho gey sn aqy afpxy aMiqm sfh qwk iek hwQ nfl jKLmI DOx nMU shfrf idMdy hoey dUjy hwQ ny lV rhy sn. iek hor svfl dy juvfb ivwc AuhnF dwisaf ik sRI hirmMidr sfihb dI pRIkrmf ivwc bfbf dIp isMG dy sIs izwgx dI Xfd ivwc bxfieaf igaf sQfn 40-50 sfl pihlF pRIkrmf dI kfrsyvf mOky inhMgF dy iek jQy vloN ijLd krn kfrn bxfieaf igaf sI AuNJ ies df ieiqhfsk ipCokV kuJ nhIN hY. Auprokq sLbd sLONkI dy nhIN hn aqy nf hI ies df KLbrnfmf df koeI lYx dyx hY. ieh qF iswK ivdvfn hrijMdr isMG idlgIr sfihb dy hn. AuNJ sLONkI nMU Xfd hY ik iek vfr pMjfb qoN afieaf iek qrksLIl afgU eysy iksm dy sLbd iek svfl dy juvfb ivwc vrq bYTf sI aqy ‘Drm aqy smfj syvkF’ ny Aus nMU Gyr ilaf sI. sLrIP afdmI kol hor koeI cfrf nhIN sI qy ivcfrf muafPLI mMg ky Cuwitaf sI. ies Gtnf ipwCoN keI kihMdy khfAuNdy qrksLIl PUk PUk pYr rwKx lwg pey sn.
iswKF dy pMj qKLq aqy pMj isMG sihbfn, bIqy 25 ku sflF qoN bhuq hI surKIaF ivwc rihMdy hn. afm iswK aksr ieh ivsLvfs krdy hn ik pMj qKLq gurU sfihbfn vloN Qfpy gey sn. do ku hPLqy pihlF iek sQfnk vwKvfdI aKbfr pVH ky sLONkI nMU pqf lwgf ik qKLq dmdmf sfihb qF 1968 ivwc sLRomxI kmytI vloN bxfieaf igaf sI aqy ies qoN pihlF iswKF dy cfr qKLq hI huMdy sn. jy ikqy sLONkI vrgf koeI hmfqV ieh gwl afK bYTdf qF kihr vrq jfxf sI pr ikAuNik ieh gwl sbUq dy ky iek Kfilsqfn smrQk aKLbfr ivwc pRkfsLq hoeI sI ies leI qwqI qfsIr vfly pUrI qrF sLFq rhy hn, “afpxy” nMU hux afKx vI kI?
(bfkI sPLf 5 `qy “ieMglYNzIaf”)
kuJ lokF ny ilbrl aYm pI jnfb AuWjl dosFJ iKlfP iek muihMm ivZI hoeI hY aqy dosL ieh lgfieaf igaf hY ik jnfb dosFJ ieh afK ky knyzIan iswKF nMU bdnfm kr rhy hn ik iswKF dI dUjI-qIjI pusLq vI hux vwKvfd dy rsqy pY geI ijs nfl KLqrf KV igaf hY. vwKvfdI jnfb dosFJ qoN sKLq nrfjL hn aqy ies ibafn dy sbUq mMgy jf rhy hn. ikhf jf irhf hY jnfb dosFJ ajyhy ibafn dy ky knyzIan iswKF nMU bdnfm kr irhf hY. AuNJ jnfb dosFJ dy ibafn df sLONkI smyq iswKF dI vwzI igxqI `qy koeI asr nhIN hY.
bIqy hPLqy Bfrq dI PyrI `qy geI srI sLihr dI myar bIbI izafnf vfts df iek ibafn kuJ aKLbfrF ivwc pRkfsL hoieaf hY ijs ivwc bIbI myar ny afiKaf sI ik knyzIan iswKF dI nOjvfn pIVIH hux Kfilsqfn bfry bhuqI iKwc nhIN rwKdI. bIbI vfts df ieh ibafn Cpx dI dyrI ik kuJ vwKvfdI Es nfl KPLf ho gey. aKy bIbI kOx huMdI hY iek kihx vflI ik knyzIan iswK nOjvfn Kfilsqfn dI lihr bfry bhuqy sMjIdf nhIN hn. ijs df Bfv sI ik knyzIan iswK nOjvfnF ivwc Kfilsqfn dI lihr df cMgf smrQn hY. myar vfts df ieh ibafn KfilsqfnIaF nMU rfs nhIN afieaf ikAuNik ies nfl Kfilsqfn dI lihr kmjLor pY cuwkI hox df pRBfv jFdf hY. iek KLbr muqfibk mYzm myar ny KfilsqfnIaF dy dbfE hyT pYNqVf bdl ilaf hY aqy ajyhf ibafn dyx qoN hI ienkfr kr idwqf hY.
dUjy pfsy jnfb dosFJ df ibafn hY ik knyzIan iswK nOjvfnF ivwc Kfilsqfn dI lihr pRcMz ho rhI hY pr kuJ KfilsqfnI Aus nfl sKLq nrfjL ho gey hn. lihr dI cVHq afKxf vI mnjLUr nhIN aqy lihr kmjLor pY geI afKxf vI mnjLUr nhIN hY. KfilsqfnIaF nMU KusL rwKx vfsqy koeI hux afKy qF kI afKy? ikRpfn icMnH hY jF sLsLqr hY iesmfmly ivwc iswK afgU gihrI duivDf ivwc hn. ikRpfn df sfeIjL vI sfry vwKo vwK dwsdy hn. loV pYx `qy ikRpfn lfhI jf skdI hY jF nhIN, ies bfry vI duivDf hY aqy duivDf pgVI Auqfrn jF nf Auqfrn dy mfmly ivwc vI hY. ieh hY vI qy hY vI nhIN dI dUhrI phuMc hY.
Bfrq dy mhfn sMq kbIr jI vloN klmbMd kIqIaF geIaF hyTlIaF do qukF ivwc AuhnF ny jIv dI duivDf nMU bfKUb ibafinaF hY.
“cItI cfvx lY clI ivc myN imil gie dfr. kih kbIr doAU nf imlY eyk ly dUjI zfr.’
Bgq kbIr jI dIaF sfrIaF ilKqF afid gRMQ ivwc nhIN hn jF ieMJ afK lvo ik afid gRMQ ivwc drj AuhnF dI rcnf qoN ielfvf AuhnF dI hor rcnf vI imldI hY. Auprokq qukF vI ies bfhrlI rcnf ivwc imldIaF hn aqy ieh “kbIr bcnfvlI” nfm dI ikqfb ivcoN leIaF geIaF hn ijs df pMjfbI qrjmf s: sMqoK isMG DIr ny kIqf hY.
Auprokq qukF df srl arQ ieh hY ik kIVI cfvl df iek dfxf lY ky qur peI hY aqy rsqy ivwc Aus nMU dfl df iek dfxf lwB ipaf hY. hux ivcfrI ieko smyN dovyN dfxy cwukx dI koisLsL krdI hY. iek cuwkdI hY qF dUjf izwg pYNdf hY. kbIr sfihb kihMdy hn aY kIVI qYnMU dovyN dfxy nhIN imlxy ies leI iek dfxf PV lY aqy iek dfxf Cwz dy!
sLOkI nMU hux pqf lwgf hY ik brYNptn dI myar bIbI sUjLn PYnl vI srI dI myar izafnf vfts vFg Bfrq smyq kuJ dysLF dy vpfrk dOry `qy jfxf cfhuMdI hY. sLONkI nMU hYrfnI hY ik myar vfts pMjfb nfl iks iksm df vpfr vDfAux ivwc kfmXfb rhI hovygI? ho skdf hY ies vpfr df nfm “votF” df vpfr hovy? myar bIbI sUjLn PYnl nMU ajyhf vpfr krn jfx qoN guryjL hI krnf cfhIdf hY ikAuNik ies nfl lokF dy lhU psInI dI kmfeI df Gfx hovygf aqy myar vfts vFg ibafn dyx smyN iPslI hoeI jLubfn votF dy mfmly ivwc lYxy ky dyxy ivwc bdl skdI hY. brYNptn nMU jo kuJ pfiksqfn qoN pUrbI pMjfb rsqy afAuNdf hY Aus dI ieQy koeI loV nhIN hY aqy brYNptn qoN jo pMjfb nMU aYksport kIqf jf irhf hY Aus dI pMjfb nMU loV nhIN hY.
srI dI myar zfienf vfts dI PyrI ny do kMm kIqy hn iek Aus dI sRI hirmMdr sfihb dy sfhmxy qsvIr aqy dUjf Aus df ibafn jo keIaF nMU hjLm nhIN hoieaf. mYzm sUjLn PYnl ny jy CuwtIaF kwtx jfxf hI hY qF Aus nMU afpxy Krcy `qy jfxf cfhIdf aqy iPr afpxIaF qsvIrF dI cmk vyKxI cfhIdI hY.
mYzm myar nMU iek slfh hor ieh hY ik jy jfxf hI hY qF suK DflIvfl qoN slfh dI puVI lY ky jfvy ijs nfl ieDr KfilsqfnI KymyN ivwc ho rhI Aus dI bwly bwly ivwc kmI nf afvy qy AuDr srkfrI lfl bwqIaF vflIaF vI[ afeI[ pI[ kfrF aqy pMjfb puils dy bYNz dIaF DuMnF nfl KUb svfgq vI hovy.
-sLONkI ieMglYNzIaf


afpxf bIijaf hux cfr sfl vwZxgy brYNptn invfsI!

 

          brYNptn istI kONsl ny afpxf 429[5 imlIan df bjt pfs kr idwqf hY aqy lokF `qy 4[1% pRfprtI tYks vfDy df BrvF lodf vI jV idwqf hY. vwK vwK syvfvF ivwc suDfr df JFsf dy ky tYks vfDy nUM jfiej TihrfAux vfsqy keI hrby vrqy gey hn ijhnF ivwc jy quhfzy Gr dI kImq $320,000 hjLfr hY qF vfDf isrPL 61 zflr sflfnf hovygf jF sfl ivwc hr hPLqy iek kfPLI dy kwp dy brfbr df vfDf hI hovygf, afid vrqy gey hn. nf qF afm Gr dI kImq hI $320,000 hY aqy nf sfl ivwc 61 hPLqy hI huMdy hn qFik 61 zflrF dy kiQq vfDy nMU iek zflr pRqI hPLqf mMn ilaf jfvy aqy nf iek zflr df iek kwp kfPLI df hux afm imldf hY. ieh swB jLihr nMU KMz ivwc vlyt ky dyx vflIaF gwlF hI hn.

          aKy lokF nMU afpxf pwK  dwsx df mOkf idwqf igaf sI pr koeI afieaf hI nhIN aqy “PslI btyry” jF “brsfqI zwzU” bjt pfs krn mOky istI kONsl dI mIitMg ivwc hI nhIN afey. “PslI btyry” jF “brsfqI zwzU” AuhnF lokF nMU afiKaf igaf ijhnF ny brYNptn ivwc coxF lVIaF sn aqy hfr gey sn. hux brYNptn ivwc coxF lV ky hfrn vfly afpxy afp df nfm “PslI btyry” jF “brsfqI zwzU” hI smJx jF istI kONsl dIaF mIitMgF ivwc motIaF qnKfhF lYx vfly istI kONslrF dy brfbr juwqIaF Gsfieaf krn.

          pRfprtI tYksF `c 4[1% df vfDf brYNptn dI istI kONsl ny kIqf hY nf ik kiQq “PslI btyiraF” jF “brsfqI zwzUaF” dI gYr-hfjLrI kfrn hoieaf hY. kiQq “PslI btyiraF” jF “brsfqI zwzUaF” ny qF coxF lVn dI gusqfKI hI kIqI sI jo AuhnF df jmhUrI hwk sI. ajyhy Bwdy ieljLfmF qoN jfpdf hY ik kuJ lokF dy aMdr Cotf ijhf momfr gdfPLI (ilbIan zktytr) bYTf hY. momfr gdfPLI ny Aus df ivroD krn vfly lokF nMU kfkroc aqy cUhy afiKaf hY aqy isafsI ivroD krn vfilaF nMU “PslI btyry” jF “brsfqI zwzU” afKxf momfr gdfPLI dy kQn qoN QoVHf ijhf hI Aupr hY. 

          pRfprtI tYks vfDy df kfrn ieh vI dwisaf igaf hY ik brYNptn vD irhf hY aqy syvfvF dI looV vI vD rhI hY ijs vfsqy hor mfieaf cfhIdI hY. mflko jy brYNptn vD irhf hY qF brYNptn df pRfprtI tYks bys (aDfr) vI qF vD irhf hY. kI pRfprtI tYks aDfr ivwc vfDf syvfvF ivwc vfDy dI mMg nMU pUrf nhIN krdf? tYks vfDy nMU jfiej dwsx vfly kuJ lok qF ieh vI afK rhy hn ik tYks vfDf qF hr vfr hoxf hI hY ies df hor koeI bdl hY hI nhIN.

          ies df bdl hY aqy brYNptn dy gvFZ ivwc torFto dy myar jnfb rob Porz ny ies df bdl pysL kr idwqf hY. torFto ivwc tYks vfDf nhIN ho irhf sgoN tYks Gtfey jf rhy hn. myar rob Porz ny lokF `qy torFto ivwc sLihr vloN lgfieaf igaf $60 df kfr sitkr tYks vfps lY ilaf hY aqy jo lok sikt lY cuwky hn AuhnF nMU rIPMz dy cYWk Byjy jf rhy hn. ieh vwKrI gwl hY ik torFto ivwc rob Porz dI ijwq kuJ bfhrly lokF dI nINd hrfm kr geI sI pr torFto dy lokF nMU ies lfB ho irhf hY.

          jnfb rOb Porz ny siktr tYks hI rwd nhIN kIqf sgoN vwzy XUnIanvfd nMU nwQx vfsqy tItIsI (torFto trFijLt) nMU jLrUrI syvfvF hyT ilafAux vfsqy sUbf srkfr qoN ibwl pysL krvf ilaf hY qF ik vwzf XUnIanvfd lokF nMU afpxI hVqfl df ‘bMdI’ nf bxf sky. aPLsrsLfhI dIaF qnKfhF ivwc vfDf vI rwd kr idwqf igaf hY. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik jnfb rOb Porz torFto vfsIaF dI mdd nfl vwzy XUnIanvfd nMU nwQx vfsqy ajy hor “nwQF” df pRbMD krngy aqy vwzy XUnIanvfd qoN hVqflF df hwk Kohx vfsqy hI nhIN sgoN motIaF qnKfhF mMgx df hwk Kohx dy vI Auprfly krngy. iek pfsy hyTlI pwDr `qy afm lok 10-10 zflr `qy kwcIaF qy pfrt-tfeIm jfbF kr ky gujLfrf kr rhy hn aqy dUjy pfsy $70 hjLfr qoN $150 hjLfr sflfnf qnKfhF aqy hor Bwqy btorn vfly kiQq “kfimaF” dI igxqI vwzy XUnIanvfd dI afV `c vDdI jf rhI hY jo tYksF ivwc aQfh vfDy df kfrn bx rhI hY. torFto dy pihly myar ny vwzy XUnIanvfd hwQoN lokF nMU rwJ ky lutvfieaf sI ijs kfrn lokF ny ies vfr rOb Porz nMU cuixaF hY.

          myar rOb Porz hOsly nfl afpxy cox vfady pUry kr irhf hY aqy vwzf XUnIanvfd Aus nMU hux aMdroN Korf lgfAux dI koisLsL kr skdf hY.

          sUby dI mgMtI srkfr ny vI vwzy XUnIanvfd nMU KusL rwKx vfsqy qnKfh vfDy dy gwPLy vMzy hn ikAuNik ies nfl AuhnF dIaF votF bwJIaF hoeIaF hn. vwzf XUnIanvfd rOlf bhuq pfAuNdf hY, AuhnF kol mfieaf dI koeI Gft nhIN hY jd ik afm lok ijhnF `qy tYksF df Bfr pY irhf hY Auh iekwTy nhIN hn. pr kdy kdfeIN kfPI lok iekwTy vI ho jfieaf krdy hn ijvyN rOb Porz dy ipwCy hoey hn. ajyhf kdy brYNptn ivwc vI vfpr skdf hY. 12rIN sflIN qF kihMdy hn ik rUVI dI vI suxI jFdI hY. nf jfxIeyN “PslI btyiraF” jF “brsfqI zwzUaF” dI kd suxI jfvy.  brYNptn istI kONsl dy ieh gwl iDafn ivwc rihxI cfhIdI hY ik Auh ibnF JrIt lwigaF sfry dy sfry cuwxy qF gey hn pr hux lokF nMU njLr aMdfjL nf krn. brYNptn ivwc ishq syvfvF GtIaf, jfbF dI Gft, ividak syvfvF dI Gft, GrF, kfrF aqy vpfrF dI iensLorYNs dy ryt kYnyzf Br ivwc swB qoN vwD qy tYksF ivwc lgfqfr vfDf, jfiejL ikvyN hY?

          brYNptn dy lokF ny votF pfAux smyN awKF hI mIc leIaF sn aqy sfrI dI sfrI istI kONsl bxI bxfeI vfps istI hfl nMU Byj idwqI sI. jy ikqy iek awDf “PslI btyrf” jF “brsfqI zwzU” Byj idMdy qF istI kONsl ivwc tYksF dI brsfq mOky gVyN gVyN jLrUr krdf.  coxF vyly bIijaf brYNptn invfsI hux agly cfr sfl vwZxgy. ieh ienfm AuhnF nMU agly iqMn sfl qF jLrUr lgfqfr imlygf. cOQf sfl coxF df hox kfrn sLfied AuhnF dy awKIN Gwtf pf idwqf jfvy!

-sLONkI ieMglYNzIaf


‘sPfrqI-iemEntI’ aqy amrIkf-pfik ivvfd!

          ‘sPfrqI-rfKI qy Cot’ ijs nMU aMgryjLI ivwc ‘izplomYitk iemEntI’ afiKaf jFdf hY, df ieiqhfs bhuq purfxf hY. sLONkI ny keI izksLnrIaF ProlIaF hn pr ies sMdrB ivwc “iemEntI” sLbd dy ZukvyN pMjfbI arQ drsfAux vflf sLbd sLONkI nMU nhIN iml sikaf. afs hY ik koeI mfhr pfTk swjx ies df ZukvF pMjfbI bdl jLrUr qlfsL kr lvygf. sLONkI nMU ies sMdrB ivwc “iemEntI”  df arQ ‘sPfrqI-rfKI, surwiKaf jF Cot’ jfpdy hn ijs aDIn iksy iek dysL df sPLfrqI stfPL iksy dUjy dysL ivwc rfKI, surwiKaf jF kfnMUnI Cot df hwkdfr huMdf hY. jF ieMJ kih lvo ik iksy kfnMUnI kuqfhI smyN sbMiDq dysL afpxy sPfrqI stfPL vfsqy ‘sPfrqI Cot’ jF “iemEntI” mMg skdf hY aqy host dysL nMU ieh dyxI hI pYNdI hY.

          ajoky Xuwg ivwc ‘izplomYitk iemEntI’ df muwZ 1961 ivwc astrIaf dI rfjDfnI vIafnf ivwc hoey aMqrrfsLtrI smJOqy nfl bwJf sI. brqfnIaF ny 1709 ivwc iek kfnMUn bxf ky ivdysLI sPfrqI amly nMU ieh hwk idwqf sI. ies df mMqv vwK vwK dysLF ivckfr sPfrqI sbMDF nMU inrivGn jfrI rwKxf hY. iewQoN qwk ik XuwD mOky vI ies rvfieq nMU kfiem rwKx `qy jLor idwqf jFdf hY. ieiqhfs ivwc ajyhy rfjy vI hoey hn jo afpxy eylcI (sPIr) dI surwiKaf nMU bhuq sMjIdgI nfl lYNdy sn aqy ies dI AulMGxf XuwD df kfrn vI bx jFdI sI.

          27 jnvrI nUM amrIkI izplomYt ryamMz zyivs nUM lfhOr ivc do pfiksqfnIaF dI golI mfr ky hwiqaf krn dy dosL `c igRPLqfr kIqf igaf sI. ryamMz zyivs lfhOr ivwc amrIkI kONslKfny ivwc iksy Coty ahudy `qy qYnfq sI aqy Aus ny dfavf kIqf hY ik Aus ny pfiksqfnIaF `qy golI afpxy bcfE vfsqy Es vkq clfeI sI jd Aus `qy hmlf hoieaf sI. do pfiksqfnI Es dI golI nfl mry sn aqy qIjf Aus dI mdd `qy afey amrIkI stfPL dI kfr dI Pyt vwjx nfl mfiraf igaf sI.

          pfiksqfnI srkfr df dfavf hY ik ryamMz zyivs ny ibnF vjHf pfik sLihrIaF `qy golIaF clfeIaF sn aqy Aus df ahudf izplomYitk iemEntI vflf nhIN sI. amrIkf ny dfavf kIqf hY ik zyivs kol izplomYitk iemEntI vflf ahudf qy pfsport sI aqy Aus nMU qurq irhfa kr idwqf jfxf cfhIdf hY. pfik qoN zyivs dI irhfeI dI mMg krn vfilaF ivwc pfik ivwc amrIkI aMbYszr, amrIkI ivdysL mMqrI ihlrI kilMtn qoN bfad hux rfsLtrpqI Ebfmf vI sLfml ho gey hn aqy AuhnF ny sYntr jOhn kYrI nMU ies mMqv vfsqy afpxy ivsLysL eylcI vjoN pfiksqfn Byijaf hY. amrIkI ivdysL mMqrI ihlrI kilMtn qF eynI KPLf sI ik Aus ny pfiksqfn ivdysL mMqrI sLfh mihmUd kurysLI nMU imlx qoN hI ienkfr kr idwqf sI.

          pfik pRDfn mMqrI iglfnI ny afpxI kYbinn ivwc Pyr bdl kIqf hY aqy sLfh mihmUd kurysLI hyToN kursI iKwc leI hY. kurysLI afpxf ksUr puwC rhy hn aqy ies df kfrn AuhnF df amrIkf mUhry ryamMz zyivs mfmly ivwc aVnf dws rhy hn. ies gwl ivwc hux bhuqI sLwk dI guMjfiesL nhIN hY ik jnfb kurysLI nMU amrIkf nMU awKF ivKfAux kfrn hI ahudy qoN vwK kIqf igaf hY.

          amrIkf ny pfik nMU afriQk mdd bMd krn dI DmkI vI idwqI hY aqy keI sPfrqI mIitMgF rwd kr idwqIaF hn. sYnytr jOhn kYrI ajyhy ivakqI hn ijhnF dI pfik bhuq kdr krdf hY aqy Auh pfik nMU 7[5 iblIan zflr dI amrIkI mdd dy “dfqf” mMny jFdy hn. AuhnF dI sPLlqf jF asPLlqf df jld hI pqf lwg jfvygf.

          pfik ivwc ieh mfmlf bhuq qUl PV igaf hY aqy musilm kwtVpMQI ryamMz zyivs `qy mukwdmf clfAux aqy izplomYitk iemEntI nf dyx dI mMg kr rhy hn. Es dI golI nfl mrn vfly iek pfik sLihrI dI pqnI ny qF ieh afK ky afqm hwiqaf vI kr leI hY ik zyivs nMU Cwz idwqf jfvygf aqy Aus nMU iensfPL dI koeI afs nhIN hY.

          pfik vloN zyivs dI irhfeI qoN kIqI jf rhI afnfkfnI qoN KPf amrIkI rfsLtrpqI brfk Ebfmf ny buwDvfr nUM pfiksqfn nUM jLor dy ky ikhf hY ik Auh vIafnf smJOqy anusfr jylH `c bMd amrIkI izplomYt ryamMz zyivs nUM CyqI irhfa kr dyvy. iek svfl dy jvfb `c Ebfmf ny ikhf ik jy sfzy rfjdUq iksy dUjy mulk `c hox qF Auh Aus mulk dy kfnUMn dy dfiery `c nhIN afAuNdy. asIN ieQy rihMdy dUjy mulkF dy rfjdUqF df pUrf siqkfr krdy hF. asIN AumId krdy hF ik pfiksqfn vI zyivs nUM izplomYt smJygf aqy vIafnf  smJOqy df pflx krygf.     pfiksqfnI pRDfn mMqrI XUsP rjLf iglfnI ny ikhf hY ik amrIkI izplomYt ryamMz zyivs df mfmlf isrP adflq jF pIVq pirvfrF vwloN hI inbyiVaf jf skdf hY. AunHF mMinaf ik AunHF dI srkfr nUM ies mfmly `c bhuq musLkl df sfhmxf krnf pY irhf hY. 37 sflf amrIkI ryamMz zyivs dI irhfeI dovF dysLF dy sbMDF vfsqy cxOqI bx geI hY.

          ryamMz zyivs ny sLryafm do pfiksqfnIaF nMU golIaF mfr ky hlfk krnf mMinaF hY qy Auh iek Coty ahudy df izplomYt hY aqy iek lIk hoeI puils qPLqIsL ivwc Aus ny afpxy afp nMU ‘kMnsltYNt’ vI dwisaf hY pr amrIkf Aus dI “sMpUrn iemEntI” aqy qurq irhfeI mMg kr irhf hY.

          dUjy pfsy kuJ vwKvfdI iswK  amrIkf ivwc iek Cotf ijhf kys dfier krky 26 sfl purfxy kys ivwc BfrqI kYbint mMqrI kml nfQ `qy amrIkf ivwc kys clfAux df rfg alfp rhy hn. aqy Es amrIkf qoN kYbint mMqrI dI “izplomYitk iemEntI” rwd krn dI mMg kr rhy hn ijhVf amrIkf afpxy iek klrk pwDr dy izplomYt vfsqy sMpUrn “izplomYitk iemEntI” dI Tok vjf ky mMg kr irhf hY. amrIkI izplomYt ryamMz zyivs aqy kml nfQ dy sPfrqI ruqby ivwc 19/21 df nhIN 1/21 df aMqr hY. afmIn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


ikrpfn dy mfmly ivwc aspsLtqf hor vDI!

          ikbYWk sUby dI asMblI ny buwDvfr srbsMmqI nfl iek mqf pfs kr ky sUby dI asMblI dI iemfrq ivwc ikrpfn pihn ky dfKLl hox `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Gtnfcwkr sUby ivwc burky `qy cwl rhI bihs ivwc kwtVpMQI muslmfnF dy hwk ivwc “qrk” pysL krn gey iswKF dy iek zYlIgysLn qoN sLurU hoieaf. subfeI asMblI ivwc pysL kIqy ikRpfn bYn krn vfly mqy dy hwk ivwc 113 aqy ivroD ivwc koeI vot nhIN peI aqy sfrIaF subfeI pfrtIaF ny ies mqy dI ihmfieq kIqI hY ijs ivwc sUby ivwc rfj kr rhI ilbrl pfrtI vI sLfml hY. ieh mqf 'ibwl-94' ijs anusfr pbilk QfvF `qy muslmfn aOrqF dy mUMh Zwkx jF nkfb (burkf) pihnx `qy pfbMdI lfeI jfxI hY, dI suxvfeI mOky cfr ikrpfnDfrI iswKF nUM asMblI ivwc ‘surwiKaf kfrnF’ krky jfx qoN roky jfx dy muwdy bfry asMblI ivwc pysL kIqf igaf sI. ienHF cfr iswKF ny ikRpfn lfhux qoN ienkfr kr idwqf sI qy subfeI asMblI ivwc nhIN sn jf sky. ieh mfmlf pRYs dy iDafn ivwc ilaFdy jfx qoN bfad qUlL PV igaf sI aqy ies df isKr sUby ivwc ikrpfn `qy pfbMdI lgfey jfx nfl hoieaf hY.

          iswK afguaF df aglf pYNqVf kI hovygf ieh qF AuhnF nMU hI pqf hovygf pr iek gwl dfavy nfl afKI jf skdI hY ik ikrpfn bfry aspsLtqf hor vD geI hY. aMimRqsr qoN torFto qwk iswK Dfrimk aqy isafsI afgU ies aspsLtqf nMU dUr ajy qIk krn ivwc asPLl hI nhIN rhy sgoN ies ivwc vfDf kr rhy jfpdy hn.

          kYnyzf dI suprIm kort ny ikrpfn nMU mfnqf iswKF dy iek Dfrimk icMnH vjoN idwqI sI aqy kuJ iswK sMgTn ikrpfn nMU iswKF df Dfrimk icMnH dws rhy hn jdik kuJ hor ies nMU iek asqr-sLsqr dws rhy hn ijs dI vrqoN afqm rwiKaf jF kmjLor dI rwikaf vfsqy krn dI hdfieq hY. iek vrg aYsf vI hY jo ies nMU icMnH aqy hiQafr dovyN hI dws irhf hY. iewk mfhr bIbI aYsI vI hY jo ies nMU “afrtIkl afPL PyQ” dy nfm hyT CupvyN rUp ivwc hiQafr dws cwukI hY.

          ies sbMD ivwc 4 mfrc nMU brYNptn dy iek gurdvfrry ivwc iek sYmInfr vI kIqf igaf ijs ivwc 100 ku iswKF dI hfjLrI rhI pr bhhuqy iswK sMgTn  aqy Dfrimk qrjL df mIzIaf ies qoN dUr irhf. ies qoN dUr rihx dy kfrn kuJ vI hox, ies sYmInfr ivcw ikrpfn dI mhwqqf aqy ies dy icMnH jF hiQafr hox bfry ivcfr crcf jLrUr hoeI. sLONkI BvyN ies sYmInfr ivwc jf nhIN sikaf pr kuj swjx jo ies ivwc sLfml hoey sn AuhnF nfl gwlbfq aqy sYmInfr bfry kuJ lokF vloN ryzIE `qy idwqI jfxkfrI qoN iehI pqf lwgf hY ik ikrpfn nMU Dfrimk mhwqv, pMj kkfrF df ihwsf aqy hiQafr hox dy hwk ivwc qrk BfrU rhy. ies sYmInfr dy mOky iksy nMU ieh icqcyqf vI nhIN sI ik ikbYWk sUby dI asMblI eynI jldI ikrpfn `qy pfbMdI lgfAux df mqf pfs kr dyvygI. iek swjx ny ryzIE `qy ieh ivcfr vI pydsL kIqf ik ikrpfn bfry swc dwsxf ibhqr hovygf, Bfv ieh iek hiQafr hY aqy ajyhf dwsx ivwc koeI hrjL nhIN hY. ies swjx nMU pUrI afs hY ik ajyhf dws ky vI ikrpfn nMU kkfr vjoN mfnqf idvfAux df aDfr mjUd hY.

          dUjy pfsy ikrpfn nMU icMnH dwsx vfly keI vwzy rfjsI afgUaF aqy rfjsI pfrtIaF df smrQn icMnH dy nfm `qy pRfpq kr cwuky hn ijhnF ivwc ilbrl afgU mfeIkl iegnytIaPL, aYnzIpI afgU jYk lyatn aqy torI afgU jYsn kYnI df smrQn sLfml hY.

          amrIkf dy rfcYstr sLihr dy gurdvfry ivwc ikrpfn `qy adflqI hkmF nfl lgvfeI geI pfbMdI bIqy 9-10 mhIinaF qoN crcf df ivsLf bxI hoeI hY ijs ivwc hux kuJ Cot vI idwqy jfx dI KLbr hY pr jykr ikrpfn `qy gurdvfry ivwc pfbMdI lwg skdI hY qF asMblI ivwc pfbMdI bhuq CotI Gtnf jfpdI hY.

          rfcYstr gurdvfry dy ikrpfn pfbMdI ivvfd dy mfmly ivwc dKLl idMidaF sRI akfl qKLq dy jQydfr ny ikrpfn df Gwto Gwt sfeIjL 9 ieMc aqy vwD qoN vwD koeI vI sfeIjL dwisaf sI. AuhnF ieh vI ikhf sI ik ikrpfn df sfeIjL inrDfrq krn df iksy nMU koeI hwk nhIN hY. iek jfxkfr swjx ny sLONkI nMU ieh dwisaf hY ik CpI hoeI rihq mirXfdf ivwc ikrpfn df sfeIjL inrDfrq nhIN kIqf igaf ijs df Bfv ieh vI ilaf jf skdf hY ik ies nMU CotI vI kIqf jf skdf hY pr jQydfr igafnI gurbcn isMG hurF ny Gwto Gwt 9 ieMc afK ky ieh sMBfvnf vI rwd kr idwqI hY. ikbYWk dI asMblI aqy bOb rya vrgy ilbrl afgU rfcYstr gurdvfry vflI Gtnf aqy jQydfr sfihb (iswK pop) dy 9 ieMc Gwto Gwt sfeIjL vfly ibafn qoN qF ajy axjfx hoxgy hI.  jykr AuhnF nUM ies bfry jfxkfrI hovy qF AuhnF df pRqIkrm kI hovygf ieh ikafsxf bhuq musLkl hY. ies df Gwto Gwt asr aspsLtqf hor vDfAux vflf qF hovygf hI.

          pqf lwgf hY ik 4 mfrc dy ikrpfn bfry sYmInfr ivwc hjLfrf isMG hurF dy iek svfl dy juvfb ivwc iswK ivdvfn  zfktr gurdyv isMG sMGf ny ieh mMinaF sI ik ikrpfn nMU Auqfrn nfl aMimRq jF Drm BMg nhIN huMdf pr ieh kkfrF df jLrUrI ihwsf hY. jfhr hY ik AuhnF dy jyhn ivwc hvfeI Xfqr aqy sKLq surwiKaf vflIaF iemfrqF ivwc jfx smyN ikrpfn Auqfr ky jfxf pYNdf hovygf. aksr iqMn Puwt dI ikrpfn rwKx vfly jQydfr vI hvfeI Xfqrf mOky arfm ndl ikrpfn Auqfr ky jhfjL ivwc bYT jFdy hn aqy mMjLl `qy phuMcx smyN kYmiraF dy sfhmxy kkfrI ikrpfn dy nfl nfl iqMn Puwt vflI ikrpfn  vI hwQ ivwc PV lYNdy hn.   zf: sMGf df hjLfrf isMG nMU idwqf juvfb aqy pMQ dy jQydfrF dI loV dwsdI hY ik loV pYx `qy ikrpfn AuqfrI jf skdI hY. iek qrk ieh vI sunx ivwc afieaf hY ik iswK Drm, Dfrimk bMDnF jF icMnF  df ivroD krdf hY. kul iml ky aspsLtqf ajy hor vD rhI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf


DrmqMqr, lokqMqr df ZukvF bdl nhIN ho skdf!

          imsr ivwc 30 sfl dI qfnfsLhI iKLlfPL ivdroh pUry jobn `qy hY aqy ies dy hor arb dysLF ivwc PYlx df KLdsLf bixaF hoieaf hY. imsr smyq sfry arb dysLF ivwc iksy nf iksy iksm dI rfjfsLfhI jF qfnfsLfhI df rfj hY aqy qkrIbn sfry arb dysL hI amrIkf Bgq hn. imsr ivwc 25 jnvrI nMU sLurU hoieaf ivdroh hux Xmn qIk phuMc igaf hY.

          amrIkf sfhmxy iek vwzf svfl ieh hY ik Aus dy qfnfsLfh imwqr jy cldy bxdy hn qF AuhnF df bdl ikqy ierfn dy sLfh pihlvI vflf qF nhIN hovygf?  ierfn ivwc afieqAuWlf KomynI dI rihnumfeI hyT AuWTy ivdroh mOky amrIkf ierfn dy sLfh pihlvI dI ipwT `qy Kloqf irhf sI ijs df iswtf ieh inkilaf ik sLfh qF cldf bixaF pr ierfn ivwc KomynI vloN Ausfiraf igaf ‘DrmqMqr’ amrIkf df sQfeI dusLmx bx igaf. awj ierfn qyl dI afmdn sdkf qrwkI qf jLrUr kr irhf hY pr mnuwKI aiDkfr aqy jmhUrIaq mnPI ho ky rih gey hn. muwilaF df pUrf bolbflf hY aqy adflqI iensfPL muwilaF dy hwQF ivwc clf igaf hY. sLrIaf dy nfm hyT lokF nMU jd mrjLI Pfhy ltkf idwqf jFdf hY.

          amrIkf mwD pUrb ivwc iek hor ‘ierfn’ dy pYdf hox qoN zrdf hY jo hor arb dysLF ivwc pYr psfr skdf hY. amrIkf jo aksr afpxy afp nMU jmhUrIaq df rfKf dwsdf hY, mwD pUrb ivwc sfAUdI arb vrgI ieslfimk hkULmq df smrQn krdf hY jo nf coxF dy hwk ivwc hY aqy nf sLihrI ajLfdI dI hI afigaf dyx vfsqy iqafr hY. sfAUdI arb ivwc dysL ivafpI coxF qF huMdIaF hI nhIN hn pr jo lokl coxF huMdIaF vI hn AuhnF ivwc aOrqF vot nhIN pf skdIaF aqy nf aOrqF kfr vgYrf clfAux df lfiesMs lY skdIaF hn. pr amrIkf iPr vI KusL hY ikAuNik rfj-Bfg amrIkf dy imwqrF dy hwQ ivwc hY.

          mwD-pUrb dy arb dysLF ivwc pYdf rhy ivdroh nMU, ieslfimk ktwVvfdI qfkq `qy kbjLf krn vfsqy vrq skdy hn jo ivsLv sLFqI vfsqy KLqrf KVf kr skdy hn. dUjy pfsy jmhUrI qbdIlI arb dysLF dy lokF dI iksmq bdl skdI hY aqy ivsLv sLfqI ivwc brfbr BfeIvfl vI bx skdI hY.

          hPLqfaMq `qy torFto ivwc Bfrq df gxqMqr idvs mnfieaf igaf ijs df kuJ drjn vwKvfdI iswKF ny ivroD kIqf ijhnF df sfQ kuJ muslmfnF ny vI idwqf jo afpxy afp nMU ksLmIrI dws rhy sn. sLONkI afp BfvyN iehnF jsLnF ivwc sLfml nhIN ho sikaf pr jo swjx gey sn AuhnF dwisaf hY ik kiQq ros pRdrsLn bhuq hlkf irhf aqy afpxy afp nMU ksLmIrI dwsx vfly Buwt Buwt pMjfbI boldy suxy gey. ies ivroD dy smrQk kuJ pMjfbI mIzIafkfr ros ivKfvy nMU imly bhuq hlky huMgfry qoN bhuq inrfsL hoey suxy gey. AuhnF afpxy sMBfvI vwKvfdI smrQkF nMU vIjLy dy zr dy qfhny vI mfry. ros mujLfhry qoN iek idn pihlF ieh slfh vI idwqI geI ik pRdrsLkfrI afpxy mUMhF `qy kfly kwpVy bMn ky afAux. iek mIzIafkfr ny ies dy do lfB dwsy iek ros df rMg kflf aqy dUjy vIjLy dy zr qoN bcx vfsqy kfly nkfb ichrf ZwkI rwKxgy. pr ies nfl vI Auh afpxI igxqI nf vDf sky. vIjLf rukx df zr vI keI vfr gLLlq hI sfbq hoieaf hY. Audfhrx dy qOr `qy ilbrl aYm pI suwK DflIvfl vwl vyK lE jo huxy Bfrq df gyVf lgf kyy afieaf hY aqy Aus dy QF QF svfgq hoey hn ijhnF ivwc atfrI bfrzr `qy pMjfb puils dy AuWc aiDkfrIaF vloN kIqf svfgq vI sLfml hY. hux vyiKaf jfvy qF Bfrq Aus df vIjLf rokx df hIaf nhIN kr sikaf jdik Coty ijhy dysL sRI lMkf ny ilbrl afgU bOb rya nMU klMbo dy hvfeI awzy dy bYNc `qy ibTf ky zIpotr kr idwqf sI.

          ieh vI socxf bxdf hY ik jo lok vIjLy dI kurbfnI nhIN dy skdy Auh lokF nMU afpxy jIvn dI kurbfnI dyx vfsqy ikvyN inwq tfhrF mfrdy hn?

          sLONkI smJdf hY ik dysL aqy ivdysL ivwc vwsdf pMjfbI BfeIcfrf iksy vI iksm dy “DrmqMqr” df smrQn krn vfsqy iqafr nhIN hY. ajyhy DrmqMqr nMU rxjIq isMG vrgf rfj afK ky pRcfiraf jfvy jF Kfilsqfn afiKaf jfvy, pMjfbIaF ivwc ies df gujLfry jogf smrQn vI nhIN hY ijs kfrn vwKvfdIaF dy pwly inrfsLqf hI pY rhI hY.

          drasl iensfn nMU ajy qwk lokqMqr df koeI bdl lwiBaf hI nhIN hY. kuJ dyr ieh Brm BulyKf jLrUr ipaf sI ik smfjvfd, lokqMqr df bdl ho skdf hY pr ieh Brm burI qrF tuwt igaf hY. DrmqMqr, qF kdy vI lokqMqr df bdl ho hI nhIN skdf, Kfs kr awj dy smyN ivwc jd sMsfr iek globl ivlyjL bxdf jf irhf hY. lokqMqr df jy koeI bdl hY qF vDIaf lokqMqr hY aqy vDIaf lokqMqr df bdl hor vDIaf lokqMqr hY!

krnftkf nMU qrksLIlF dI loV?

          krnftkf dy muwK mMqrI sRI bI[ aYs[ XydIXurwpf zfhZI pRysLfnI df sfhmxf kr rhy hn. iek pfsy AuhnF `qy kurwpsLn df kys drj ho igaf hY aqy dUjy pfsy AuhnF dy ivroDIaF ny AuhnF `qy kfly jfdU dy hmly sLurU kr idwqy hn. ieh gwl jnfb XydIXurwpf ny afp khI hY, sLONkI dI GVI hoeI nhIN hY. AuhnF ikhf hY ik pihlF ivroDI kfly jfdU nfl AuhnF qoN rfjBfg Kohxf cfhuMdy sn pr Auh ies dI mfr qoN vfl vfl bc gey.  pr hux ivroDI AuhnF dI jfn lYx vfsy kfly jfdU dI vrqoN kr rhy hn. jnfb XydIXurwpf kfly jfdU qoN afpxy bcfE vfsqy hux rfq nMU ngn avsQf ivwc sONdy hn aqy jld hI kuJ pivqr ndIaF ivwc alP nMgy ho ky zubkI vI lgfAuxgy. sMBv hY ik kflf jfdU ngn ivakqI vyK ky sLrmf jFdf hovy. jy ikqy ivroDIaF ny ‘bysLrm kflf jfdU’ Cwz idwqf qF jnfb XydIXurwpf mfr Kf jfxgy. ajyhI hflq ivwc AuhnF nMU jF qF kfly jfdU df mfhr mnjIq rwqU bcf skdf hY aqy jF qrksLIl Aus dI mdd kr skdy hn. krnftkf nMU awj qrksLIlF dI sKLq loV hY.

-sLONkI ieLglYNzIaf


hor sYNkVy rOn bYnrjIaF df kI krogy?

          bIqy idnIN ikrpfn df muwdf Es smyN AuBr ky sfhmxy afieaf jd ik iek iswK sMsQf dy 4 mYNbrF nMU ikrpfn smyq ikbYWk dI asMblI ivwc dfKLlf dyx qoN sikAurtI vloN ienkfr kr idwqf igaf. sbMiDq ivakqI ikbYWk ivwc burkf pihnx vflIaF musiml aOrqF `qy kuJ bMdsLf lgfAux vfly ibwl df ivroD krn aqy burky dy hwk ivwc afpxf smrQn dyx gey sn.  ikrpfn pihnx dy hwk dI bihs Es smyN nvyN dOr ivwc dfKL ho geI jd blfk ikbYWkvf dy iek aYm pI ny ikrpfn dy dfLKly `qy PYzrl sMsd ivwc vI pfbMdI lgfAux df ibafn dfg idwqf. iPr kI sI hr pfsy ibafnF df qUPfn AuT KVf hoieaf aqy afpxy afp nMU afgU smJx vfly hr iswK ny ibafn dfgxy sLurU kr idwqy. dysI isafsI afgU aqy sMsQfvF vI ies mfmly ivwc iksy qoN ipwCy nhIN rhIaF.

          cloN jmhUrIaq ivwc ibafn dyxy hr iksy df hwk hY pr ies gwl dI smJ nhIN afeI ik sbMDq ivakqI ies gwl dI vkflq krdy suxy gey ik Auh ikrpfn df ivroD krn vfly ikbYWk dy sbMiDq isafqdfnF aqy aPsrF nfl gwlbfq rfhIN smJfAux df rsqf aKiqafr krngy. ieh rsqf bhuq kfrgr rsqf hY aqy hr smwisaf ivwc apxfieaf jfxf cfhIdf hY. ivcfrn vflI gwl ieh hY ik ieh rsqf aKiqafr krn qoN AuhnF nMU  pihlF ikhVf iksy ny roikaf sI? ieh ibafn AuhnF Kud hI jfrI kIqf sI ik AuhnF nMU ikrpfn smyq dfKlL hox qoN rok idwqf igaf hY. jykr Auh ibafn nf idMdyy aqy gwlbfq df rsqf aMdro aMdr jfrI rwKdy qF ieh Gsmfx pYdf hI nhIN hoxf sI aqy gwl blfk dy aYm vloN ivroD df ibafn dfgx qwk vI nhIN sI awpVnI.

          jd gwl bfhr af geI qF blfk dy iek aYm pI ny vI bafn dfg idwqf aqy iPr Aus nMU inMdx vfly ibafnF dI JVI lwg gey ijs dIaF KbrF bxIaF. aqy iPr iehnF KbrF `qy sYNkVy lokF ny afpxf pRIkm dyxf sLurU kIqf jo ik awj vI sIbIsI, glob aYNz myl aqy kuJ hor mIzIaf adfiraF dIaF vYWbsfeItF `qy ipaf hY.

          blfk dy aYm pI df ibafn ijMnf mrjLI iqwKF mMinaF jfvy pr blfk kol ikrpfn `qy pfbMdI lgfvf dyx ijMnI qfkq nhIN hY. 308 mYNbrI sMdd ivwc blfk dy isrPL 47 aYm pI hn. sMsd ivwc kkfrF df mqf pihlF hI pfs ho cuwkf hY ijs df aYn zI pI, torI aqy ilbrl smrQn kr cwuky hn. pqf nhIN iPr vI ikAuN blfk dy iek aYm pI iek stytmYNt nMU eynI mhwqqf idwqI geI? ies qoN vI vwD hYrfnI rOn bYnrjI nfm dy ivakqI dy iek ibafn nMU mhwqqf dyx dI hY jo iksy “ihMdU avyarnYWs gruwp” df afgU dwisaf igaf hY. hux qwk imlI jfxkfrI muqfibk ies kiQq gruwp dy iksy dUjy afgU df nfl ajy qIk qlfisLaf nhIN jf sikaf ijs qoN jfpdf hY ik sbMDq gruwp “vMnmYn” grwup ho skdf hY. ies gruwp aqy rOn bYnrjI `qy pfbMdI lgfAux dI mMg vI kIqI jfx lwg peI aqy pMjfbI mIzIaf dy iek grwup ny ies nMU KUb AuCfilaf.

          ies sfrI bihs ivwc nf qF iswK afgU ikrpfn bfry iek sur jfpy aqy nf hI iksy ny ieh jfnx dI koisLsL kIqI ik afKr sYNkVy knyzIan jo vYWbsfeItF `qy iqwKy kimMt ilK rhy hn Auh iswKF ivsLvfs ikAuN nhIN kr rhy? aqy ies df kI kfrn ho skdf hY? ikqy ies vfsqy kuJ hwd qwk iswK afgU afp ijLMmyvfr qF nhIN?

          iswK afgU iek sur ies gwl `qy vI nhIN ho sky ik kI ikrpfn iek icMnH hY jF iek hiQafr hY? sbMiDq cfr iswK ijhnF nMU roikaf igaf sI AuhnF df afgU afpxI sMsQf vloN ikrpfn nMU iek Dfrimk icMnH dws irhf hY jdik kuJ hor iswK ies nMU   hiQafr dws rhy hn jo gurU ny iswKF nMU gAU-grIb dI rfKI vfsqy idwqf hY. ikrpfn dy sfeIjL bfry vI vwK vwK iswK afgUaF dy vwK vwK ivcfr hn. iek kiQq mfhr bIbI ny iek qIjf rsqf lwB ilaf sI. Auh ikrpfn nMU hiQafr jF icMnH afKx dI QF ies nMU “afrtIkl afPL PyQ” dws ky kMm clf rhI sI qFik ies bfry spsLt afKx dI loV hI nf pvy. pr jd iek ryzIEkfr ny ies bfry awgy hor puiCaf qF bIbI ikrpfn nMU “afn `qy ikrpf” krn vflI dwsx lwg peI aqy “gAU-grIb” dI rfKI df qrk dyx lwg peI jo ikrpfn nMU “hiQafr” dI pRIBfsLf dyx vflI gwl bx jFdI hY.

          hux jy qF ikrpfn hiQafr hY qF ies `qy keI QfvF `qy lYjfx `qy pfbMdI lgfeI jf skdI hY aqy gwl pihnx `qy pfbMdI dy vI njLdIk jf skdI hY. aqy jy ikrpfn iek Dfrimk icMnH hY qF ies df sfeIjL inrDfrq jF Cotf kIqf jf skdf hY.

          ieh bihs hux hor pycIdf ho geI hY ikAuNik rfcYstr gurdvfry ivwc ikrpfn `qy lwgI pfbMdI dy mfmly ivwc jQydfr akfl qKLq igafn gurbcn isMG jI ny iek ibafn dy idwqf hY jo kuJ ies qrF hY.

          “iek svfl dy juvfb ivwc ik kI gurUGr ivc ikrpfn dy afkfr nUM mukrwr krn df iksy nMU hwk hY, isMG sfihb ny disaf ik iksy vI iswK nUM Gt qoN Gt 9 ieMc qk aqy iksy vI sfeIjL dI ikrpfn rKx jF gurUGr ivc iljfx Auqy kdficq pfbMdI nhIN lg skdI. ikrpfn df sfeIjL mukrwr krnf pMQ pRvfnq iswK rihq mirafdf dI Gor AulMGxf hY.” hux jQydfr sfihb Gwto Gwt 9 ieMc dI ikrpfn dI gwl afK rhy hn jo ies qoN vwD sfeIjL dI vI ho skdI hY. aqy ikrpfn df sfeIjL inrDfrq krnf vI rihq mirXfdf dy Elt dws rhy hn. cMgf hovy jykr jQydfr sfihb ieh gwl ilKqI rUp ivwc jfrI kr dyx ik ikrpfn iek hiQafr hY jF iek icMnH hY? qF ik pwCmI dysLF ivwc smyN smyN AuTx vfly ivvfdF df hwl ho sky.  rhI gwl rOn bYnrjI nfm dy ivakqI iKlfPL kfrvfeI krn dI mMg krn vfilaF dI, sLONkI puwCxf cfhuMdf hY ik mIzIaf vYbsfeItF dy iqwKy kimMt ilKx vfly sYNkVy rOn bYnrjIaF df kI ielfj krogy?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #594, jnvrI 28-2011


sLONkI nMU vI kYbint mMqrI df drjf imlxf cfhIdY!

          jnvrI 18 nMU pMjfb dy jlMDr sLihr `c siQq bfT kYsl ibvwc pMJfb srkfr ny acfnk hI aYn afr afeI sMmyln krvf idwqf ijs df aYlfn isrPL ZfeI iqMn idn pihlF hI kIqf igaf sI. pMjfb srkfr nMU ikhVF aYmrjMsI pY geI ies df qF pMjfb srkfr nMU hI pqf hovygf. pr ieMj jfpdf ik kuJ lokF nMU ies sMmyln dy krvfey jfx df Gwto Gwt hPLqf jF 10 idn pihlF pqf sI ieh vwKrI gwl hY ik rsmI aYlfn aYn nyVy jf ky kIqf igaf sI.

          vwK vwK mIzIaf rportF muqfibk ieh sMmyln ibwlkul hI asPLl irhf aqy ies ivwc pRvfsI pMjfbIaF dI igxqI nfloN Ep muwK mmqrI s: suKbIr isMG bfdl dy amly PYly dI igxqI ijLafdf sI.  ieMzIan AuvrsIjL kFgrs XU[ ky[ dy pRDfn s: dljIq isMG shoqf aqy hor afgUaF ny ies pRvfsI pMjfbI sMmyln bfry pihlI KLbr 15 jnvrI nMU pRkfsLq hoeI dws ik ikhf ik ies qoN pMjfb srkfr dI pRvfsI msilaF pRqI gMBIrqf df pqf lwg jFdf hY. ies dy mukfbly Bfrq srkfr sflfnf pRvfsI BfrqI idvs df aYlfn sfl pihlF kr idMdI hY. Bfrq srkfr ny pRvfsI BfrqI idvs dIaF qrIkF vI jnvrI 7, 8, 9 pwkIaF hI rwKIaF hoeIaF hn. sfl 2012 df pRvfsI BfrqI idvs jnvrI 7, 8, 9 nMU jYpur ivwc hoxf aYlfn idwqf hoieaf hY.

          pMjfb dI aYn afr afeI sBf iek nkfrf sMsQf bx cwukI hY ijs ivwc lYNz mfPIaf GuspYT kr cwukf hY. ieh sBf pRvfsIaF df kuJ svfrn dI QF lIzrIaF vfsqy iKwc-DUh aqy aPLsrsLfhI ivckfr ‘ivcoilaF’ df rol adf krn jogI rih geI hY. ies dy afgUaF df kMm aPLsrsLfhI nfl cMgy sbMD bxfeI rwKx awgy vD ky Kud aPLsrsLfhI vflIaf qfkqF Bogx qoN vI awgy lwMG gey hn.

          sBf dy pRDfn dy keI gurgy ies sMmyln qoN keI idn pihlF hI ieh ibafn dfgx lwg pey sn ik AuhnF dy pRDfn nMU kYbint mMqrI df drjf idwqf jfvy. pMjfb aYn afr afeI sbF dy pRDfn nMU kYbint mMqrI df drjf lY jF Aus nMU ajyhf drjf dyx dI kI loV hY? ies nfl pRvfsIaF nMU kI lfB hox vflf hY? aqy srkfr `qy ies df kI asr aqy boJ pvygf ies bfry ikafs krn dI iksy nMU kI loV hY? bws kYbint mMqrI df drjf cfhIdf hY qFik pRDfn afpxy gurigaF dI cMgI afE Bgq kr sky.

          sLONkI ny iek ajyhf ibafn vI piVHaf hY ijs ivwc pMjfb dy buinafdI ZFcy nUM ivksq dysLF dy mukfbly sucwjy ZMg nfl clfAux dy bhfny hyT ivDfn sBf ivc pRvfsIaF leI sItF rfKvIaF  krn dI mMg kIqI geI hY.  ibafn ivwc dfavf kIqf igaf hY  ik BfvyN pMjfb srkfr ivdysLF `c vsdy pMjfbIaF dIaF musLiklF df hwl kwZx leI hr sMBv Xqn kr rhI hY, pr pRvfsIaF dIaF smwisafvF nUM iek pRvfsI hI cMgI qrHF jfx skdf hY. ies leI pRvfsIaF vfsqy ivDfn sBF ivwc sItF rfKvIaF kIqIaF jfxIaF cfhIdIaF hn. ies gwl df pqf nhIN lwgf ik iehnF sItF vfsqy votF pMjfb dy lok pfAuxgy jF pRvfsI pfAuxgy? ieh vI pqf nhIN hY ik ieh sItF pMjfb ivDfn sBF dIaF 117 sItF ivcoN hI hoxgIaF jF pRvfsIaF vfsqy vfDU sItF df pRbMD krn dI mMg kIqI geI hY?

          AuDr ies asPLl rhy pRvfsI sMmyln ivwc Ep muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl ny aYlfn kIqf hY pRvfsI pMjfbIaF nUM Coty-moty kMmF leI afAuNdI pRysLfnI hwl kr vfsqy qjrby dy qOr `qy jlMDr ivc iek aYWn[ afr[ afeI[ suivDf kyNdr sQfipq kIqf jfvygf. pRvfsI BfrqI ies kyNdr ivc jf ky afpxy sfry kMm krvf skxgy. pRvfsI pMjfbIaF nUM pMjfb dy ivkfs ivc brfbr dy BfeIvfl bxn df sunyhf idMidaF AunHF ikhf ik rfj srkfr AunHF nUM 'isMgl ivMzo' syvf AuplbD krfeygI. AunHF afiKaf ik ieh bVf jLrUrI hY ik ieDroN gey pMjfbIaF dIaF aglIaF pIVHIaF vI pMjfb nfl juVn nhIN qF kuJ hI sflF ivc ieh irsLqf tuwt jfvygf.

          ies qoN pihlF muwK mMqrI pMjfb s: pRkfsL isMG bfdl iek aYWn[ afr[ afeI[ kimsLn  kfiem krn df aYlfn kr cwuky hn. asPLl sMmyln ivwc s: suKbIr isMG bfdl ny sInIar bfdl vloN aYlfny gey ies aYWn[ afr[ afeI[ kimsLn ivwc pRvfsI pMjfbIaF nUM vI mYNbr vjoN sLfiml krn bfry ikhf ik srkfr ies bfry 'KuwlHI soc' rwKdI hY.

          ies qoN pihlF pMjfb srkfr vwKrIaF aYn afr afeI adflqF aqy vwKry aYn afr afeI Qfxy kfiem kr cwukI hY. ijhnF df vfh ipaf hY Auh dwsdy hn ik ajyhy Qfxy aqy adflqF AuhnF dI luwt df kfrn bx rhy hn ijwQy Cfnxf lgf ky aYn afr afeI kys Byjy jFdy hn qy aPsrsLfhI df “ryt” zflrF qy pONzF nMU rupweIaF nfl jLrb dy ky inrDfrq kIqf jFdf hY. ieh gwl prYktIkl qOr `qy sMBv hI nhIN hY ik pMjfb ivwc iensfPL dy do pYmfny hox iek ivdysLIaF vfsqy qy dUjf pMjfb dy dysI vsnIkF vfsqy ijhnF pRqI pMjfb srkfr iswDy qOr `qy ijLMmyvfr hY aqy ijhnF dy tYksF `qy ieh srkfr cldI hY. iensfPL df dUhrf injLfm (tU tIar isstm) ikvyN cwl skdf hY? ieh iek bhuq vwzf svfl hY jo ijs df juvfb iksy kool nhIN hY. pMjfb df sfrf ZFcf hI ikAuN nf vDIaf aqy iensfPL psMd bxfieaf jfvy jo ivdysLIaF aqy dysIaF swB nMU jld iensfPL dyvy? pMjfb ivwc jnvrI dy mhIny aYn afr afeIjL bfry aKLbfrI rportF pVH ky jfpdf hY ik pMjfb srkfr aYn afr afeIjL bfry bhuq hI sMjIdf hY aqy cfhuMdI hy ik AuhnF nMU qwqI hvf vI nf lwgy. ivdysLI-dysI afgU dsMbr aqy jnvrI dy mhIinaF nMU pMjfb ivwc muPLq ivwc CuwtIaF kwtx aqy bwly bwly krvfAux vfsqy vrqdy hn. ihMg lwgy nf PtkVI syvf KUb huMdI hY. hux aYn afr afeI sBf vfly kYbint mMqrI df drjf cfhuMdy hn. sLONkI bfry kI iKafl hY srkfr jI? sLONkI nMU vI kYbint mMqrI df drjf imlxf cfhIdf hY qF ik sLONkI dI JMzI vflI kfr dI qMmnf vI pUrI ho sky.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #593, jnvrI 21-2011


JUT dy isr `qy hI cldf hY kwtVfvfd df dfromdfr!

          bIqy idnIN pfiksqfn dI rfjDfnI ieslfmfbfd ivwc spYsLl puils dy ispfhI mlk mumqfjL kfdrI ny pfiksqfnI pMjfb dy gvrnr sulymfn qsIr nUM eyky 47 df brst mfr ky QF `qy hI mfr  idwqf. golIaF mfrn vfly ispfhI mlk muqfjL kfdrI nUM mOky `qy hI PV ilaf igaf aqy Auh gvrnr dy spYsLl bfzIgfrzF ivwcoN iewk sI. hYrfnI dI gwl hY ik jd ispfhI mlk muqfjL kfdrI ny gvrnr `qy golIaF dI vrKf kIqI qF bfkI bfzIgfrz arfm nfl Jfkdy rhy ijs qoN sLwk huMdf hY ik Auh kfql nfl sihmq sn. ieh Gtnf Es smyN vfprI jd 4 jnvrI idn mMglvfr nMU gvrnr pMjfb ieslfmfbfd dy iek rYstorYNt ivcoN Kfxf Kf ky bfhr inkl rhy sn. Auh afpxy hI afpxy hI rKvfly dIaF golIaF df insLfnf ies leI bx gey ikAuNik gvrnr ny Aus dIaF Dfrimk BfvnfvF nMU Tys phuMcfeI sI. kdy eysy kfrn Bfrq dI pRDfn mMqrI sRImqI ieMdrf gFDI nMU Aus dy iswK bfzI gfrzF ny golIaF mfr ky mfr idwqf sI. iek Gfs vrg vloN AuhnF dI vI Bwly bwly kIqI geI sI  aqy hux ispfhI mlk muqfjL kfdrI dI vI iek Kfs vrg vloN bwly bwly kIqI jf rhI hY.

          pfiksqfn ivc iek ieslfimk dysL hY aqy jnrl ijLaf ny iek ieslfmI kfnUMn lfgU kIqf sI. ies ieslfimk kfnMUn muqfibk musilm jF iksy vI Drm df mrd jF aOrq pYgMbr hjLrq muhMmd sfihb bfry koeI qOhIn Bry sLbd nhIN kih skdf. jy koeI ajyhf krygf qF Aus ivruwD kys drj kr idwqf jfeygf. adflq ivc jurm sfbq ho jfx `qy muljLm nUM sjLfey mOq idwqI jfeygI.

          bIbI afsIaf nfm dI iek eIsfeI aOrq nfl ajyhf hI hoieaf. Aus `qy dosL lgfieaf igaf sI ik Aus ny  hjLrq muhMmd sfihb bfry mjLhbI jjLbfq nUM BVkfAux vflIaF gLlq gwlF khIaF sn. ieh kiQq gwlF Aus iesfeI aOrq ny kuJ muslmfn aOrqF dI sMgq ivc bYT ky kIqIaF sn ijhnF ny ies dI sLkfieq iksy muwlf kol kIqI. puils ny ies aOrq `qy  mukwdmf drj kIqf aqy adflq ny ies aOrq nUM sjLfey mOq df hukm suxf idwqf sI.

          ieh kys aMqrrfsLtrI pwDR `qy crcf df ivsLf bixaF hoieaf sI aqy gvrnr pMjfb sulymfn qsIr ies aOrq nUM imlx jylH gey sn. Auh ies aOrq vwloN iek rihm dI apIl ilK ky vI nfl lY gey sn. KLbrF muqfibk jylH ivc rihm dI apIl `qy dsqKLq krvf ky AuhnF Aus aOrq nUM XkIn idvfieaf ik Auh rfsLtrpqI sfihb koloN Aus dI sjLfey mOq muafPL krvf dyxgy.           gvrnr sulymfn qsIr sfihb ny qOhIn-ey-irsflq (hjLrq muhMmd sfihb dI sLfn dy iKLlfPL bolxf) dy kfnUMn nUM kflf kfnUMn kih idwqf sI aqy ies ivwc qbdIlI dI vkflq kIqI sI. bws ieMJ afKx nfl hI ieslfimk kwtVpMQIaF dIaF BfvnfvF BVk geIaF sn aqy AuhnF dy iek bfzI gfrz ny AuhnF `qy golIaF dI vrKf kr ky AuhnF df kql kr idwqf. AuNJ ies kfrvfeI ivwc bhfdrI vflI koeI krfmfq nhIN hY aqy ies nMU ‘nmk-hfrm’ afiKaf jfxf cfhIdf hY pr pfiksqfn ivwc kwtVpMQI kfql dI bwly bwly kr rhy hn ijs qrF Aus ny koeI jMg ijwq leI hovy.

          krfcI ivwc 50 hjLfr kwtvfdI smrQkF ny ros pRdrsLN vI kIqf hY ijs ivwc kfql ispfhI mlk muqfjL kfdrI nMU ieslfm df hIro dwsIaf hY aqy pYgMbr dI kiQq qOhIn vfly kfnMUN nMU kfiem rwKx dI vkflq kIqI hY.

          BfrqI pMjfb ivwc ies smyN zyrf swcf sOdf dy iKLlfPL iswK kwtVpMQIaF ny iek muihMm ivwzI hoeI hY ijs df aDfr zyrf muwKI vloN gurU goibMd isMG jI vrgf pihrfvf pihn ky afpxf aiMmRq CkfAux df ZoNg krnf dwisaf jf irhf hY. hflFik zyrf muKI ies dI muafPI vI mMg cuwkf hY pr ieh mfmlf rfjsI kfrnf krky BKdf rwiKaf jf irhf hY. ies ivvfd kfrn keI mOqF vI ho cuwkIaF hn aqy kroVF df nuksfn vI ho cuwkf hY. hor qF hor Dfrimk ajLfdI dI vkflq krn vfly iswK PlsPLy dy keI kwtV DfrnI awj sLryafm zyrf pRymIaF dI Dfrimk ajLfdI df zMky dI cot `qy mjLfk Auzf rhy hn. zyrf muKI dI kiQq gLlqI dI sjLf hux hjLfrF byksUr zyrf opRymIaF nMU idwqI jf rhI hY ijs df mMqv AuhnF nMU zyrf Cwzx jF afpxf ivsLvfs iqafgx vfsqy mjbUr krnf hY. zyrf pRymI afpxy ivsLvfs muqfibk “nfm-crcf” vI nhIN kr skdy jy krdy hn qF AuhnF df ivroD kIqf jFdf hY. kI “nfm-crcf” vI kwtVpMQI iswKF dy ivsLvfs dI qOhIn hY? kI kwtVpMQI iswK kdy ajyhf iksy hor iPrky dy iKlfPL aqy iksy hor dysL ivwc vI krngy? hor iPrikaF ivwc bhuq sfry iPrky hn ijhnF `qy iswK kwtVpMQI insLfny sfD rhy hn jF sfD cuwky hn. Bfrq qoN bfhr iksy hor dysL ivwc vI ajyhIaF sMBfvnfvF brkrfr hn.

          kuJ ihMdU kwtVpMQIaF vloN smJOqf aYkspRYs, mihlgfAuN aqy sUPI mjLfr `qy Dmfky krn dy kuJ kys bfhr afey aqy kuJ kwtVpMQI PVy vI gey hn. KLbrF muqfibk ieh jnMUnI Bfrq-pfik sbMDF nMU sfjLgfr huMdf nhIN sn vyKxf cfhuMdy aqy ihMdUaF df sUPI mjLfr `qy jfxf rokxf cfhuMdy sn. Bfrq dy hr kony ivwc vwK vwK DrmF dy lok dUjy DrmF dy sMqF mhFpursLF dI Xfd ivwc bxy asQfnF `qy duafvF lYx jFdy hn aqy ieh koeI jurm nhIN  hY qy nf hI iksy Drm dI qOhIn hY. ieh qF mnuwKI smfj ivwc sihxsLIlqf aqy prspr siqkfr kfiem krn df iek vDIaf qrIkf hY. qF iPr kwtVpMQI ies df ivroD ikAuN krdy hn, ieh iewk vwzf svfl hY.

          horF dy kiQq jurmF nMU vwzI smwisaf bxf ky pysL krn vfly Dfrimk kwtVpMQI afpixaF dy dosL sfbq ho jfx `qy vI AuhnF nMU byksUr hI dwsdy hn. eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 331 mOqF df kfrn bnx vfly ieMdrjIq isMG irafq nMU qIjI vfr kYd dI sjLf hoeI hY pr Aus vfsqy ajy vI “BfeI” aqy “AuhnF” vrgy siqkfr vfly sLbd vrqdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #592, jnvrI 14-2011

 


sLONkI, imhnqI ibjLnYs pfrtnr dI qlfsL ivwc!

 

          sfl 2003 ivwc sLONkI ny iek vDIaf ibjLnYs plfn bxfeI sI aqy sfl 2004 ivc sLONkI ny ies plfn nMU kuJ hor pflsL kIqf sI. sLONkx ies plfn qoN bhuq KusL sI aqy Aus nMU Aumr dy afKrI pVfa `c jldI amIr ho jfx dI afs bwJ geI sI. sLONkI ny Aus nMU pUrI qrF smJf idwqf sI ik amIr nf bx skx df asl kfrn byeImfnI dI Gft sI. AuNJ sLONkI iksy hor nfloN nf qF Gwt kfbl sI aqy nf Gwt imhnqI sI. eImfndfr hox dy nfl sLONkI ivwc mUMhPwt hox dI vI iewk vwzI Gft sI jo amIr bnx dy rsqy ivwc roVf bx geI sI.

          sLONkI ny keI lok idnF ivwc hI amIr huMdy vyKy hn. mnjIq isMG rwqU vwl hI vyK lE hux BfvyN aMq nMU PiVaf hI igaf hY pr 1984 qoN hux qwk ipE dy puwq ny zwkf nhIN qoiVaf qy hUty hvfeI jhfjLF dy lYNdf irhf hY. ivafh jd idl kIqf krvfAuNdf irhf hY aqy nfm vI jd loV peI bdldf irhf hY. luwtx vyly kdy iksy nfl ilhfjL nhIN kIqf, jy loV peI qF mF nMU vI nhIN bKLisLaf. suixaF hY rwqU kol kflLf jfdU hY aqy hux BfvyN do ku drjn cfrj lwg gey hn pr jld hI pMCI vFg afjLfd ho jfvygf. aqy iPr iksy nf iksy pfsport `qy AuzfrI mfr jfvygf. ijs iksy df pfsport rwqU vrq jFdf hY Auh ivcfrf sLkfieq krn dI vI kdy jLurrq nhIN krdf. “sMDU” nfm dy iek swjx df pfsport vI rwqU vrq igaf sI aqy ivcfrf “sMDU” awj qwk zrdf idwlI vwl mUMh nhIN krdf.

          do ku mhIny pihlF rfqo rfq amIr hox vfilaF ivwc iek ajyhf dysI adfrf vI sLfml hoieaf hY jo lokF nMU kOzIaF dy Bfa itktF vycdf sI. itktF qF bhuiqaF ny KrIdIaF pr jhfjL ivwc bYTxf iksy nMU nsIb nhIN hoieaf. hux suixaF hY kYnyzf dI vwzI puils ies mfmly dI CfxbIx kr rhI hY. hYrfnI dI gwl hY ik lokF nMU TwgIaF qoN bcfAux dy TykydfrF nMU ajy qwk ies TwgI df pqf hI nhIN lwgf.

          sLONkI df ibjLnYs plfn vI bhuq kmfl kr skdf hY jykr sLONkI nMU koeI imhnqI ibjLnYs pfrtnr iml jfvy qF. sLONkI nMU cMgf ibjLnYs pfrtnr iml jfx dI afs hux pUrI hY. sONkx pUrf kMtrol afpxy hwQ rwKx vfsqy 51% sLyar afpxy kol rwKxf cfhuMdI hY aqy bcdy 49% `coN sLONkI 19% nfl hI sfr lvygf aqy 30% sLyar afpxy suihrd ibjLnYs pfrtnr nMU dy dyvygf. ibjLnYs cwl pYx `qy sLONkI afpxy ibjLnYs pfrtnr nMU hPLqy ivwc pMj idn brYNptn dy pRisD ikMg qMdUrI rYstorYNt dI qMdUrI mwCI aqy ikAUbf dI hvfnf klwb nfm dI vDIaf rMm afpxy mn dI KusLI nfl ipaf idaf krygf. sfl 2004 ivwc sLONkI vloN ibjLnYs plfn df bxfieaf igaf KrVf kuJ ieMJ hY!

 

sLONkI Kohlygf 'ksLt-nsLt' gurmiq kyNdr

          sLONkI ny Aumr Br sLONkx nMU KusL krn vfsqy bhuq pfpV vyly hn pr cMdrI sLONkx kdy pUrI qrf KusL nhIN hoeI. sLONkI ny pMjfb puls aqy POj dI nOkrI vI kIqI hY aqy skUl dy bwicaF nMU dbky mfr mfr ky srkfrI KLjLfny `coN vI coKI mfieaf AugrfeI hY pr cMdrI sLONkx dI mfieaf dI BuwK ajy qwk pUrI nhIN hoeI. hux qF buZfpy kfrn vfihgurU vfihgurU krn df smf af igaf hY pr shurI ajy vI zflr zflr jpI jFdI hY aqy sLONkI nMU inwq zflr hUMJx dIaF nvIaF nvIaF qrkIbF isKfAuNdI rihMdI hY.

          jd dysL dy kuJ kurwpt isafsqdfnF dIaF kroVF dIaF DFdlIaF bfry suxdI hY qF sLONkI nMU ieh kih ky kosx lwg jFdI  hY ik myrf nKuwtU eynf pVH ilK ky Cotf ijhf ilKfrI bx igaf hY jy isafsdfn bx jFdf qF Auh vI ies jnm ivwc kfly DMn dy kroVF nfl klol kr ky vyK lYNdI. jd kuJ ivdysLI dysI isafsqdfnF vwloN iemIgrysLn dy Kyqr ivwc vIijLaF qoN kiQq 'kmfeI' dI Gusrmusr suxdI hY qF prfey zflrF `qy rflHF suwtx lwg jFdI hY. pr jd sLONkI isafsI mYdfn ivwc kuwdx leI lwK ku zflr dI aYPL-zI quVvfAux dI 'bynqI' krdf hY qF shurI "mYN nhIN koeI zflr dyxf, ies leI PMz ryjL kro jI, lok vI ievyN hI krdy hn" kih ky tflL idMdI hY.

          sLONkI keI vfr "sUmF dI KwtI kuwqy jfx gvf" df muhfvrf suxf ky btUey dI ijLwp iTwlI krn dI 'bynqI' krdf hY pr shurI iPr vI zflrF nMU icwcVI vFg cuMbVI rihMdI hY. sLONkI ny ijLMdgI Br lwKF dI kmfeI kIqI hY ijs nfl sLONkx ny aYPL-zIaF dI qF kqfr lfgf leI hY pr sLONkI dy btUey nMU pMjF dsF dy Coty not jF Bfn hI nsIb huMdI rhI hY. sOLNkI keI vfr iPr vI mrd bx ky sLONkx df pfrtnr (pqI) bnx nMU KusL nsIb smJdY. sLONkI socdY ik jy ies joVI ivwc sLONkI, sLONkx huMdf qF shurI sLONkx ny pqI dy rUp ivwc zflr kmfAux vfsqy sLONkI qoN vysvfpuxf krvfAux qwk vI cly jfxf sI.

          hux sLONkx nMU buZfpy ivwc hor amIr bnx vfsqy iewk nvIN qrkIb suJI hY ijs nfl swp vI mr skdY qy sotf vI bc skdY. Bfv sLONkx nMU zflrF vflI ptfrI vI nhIN KohlxI pvygI aqy kroVpqI bnx df rsqf vI sfPL ho jfvygf. sLONkx ny 'Twg' bfibaF bfry bhuq crcf suxI hY jo ibnF iksy imhnq-musLwkq krn dy lokF nMU mgr lgf ky rfqo rfq amIr bx jFdy hn. buZfpy dI Aumr qy icwtI pwg kfrn sLONkI hux qkrIbn 'aslI' bfbf hI lgdf hY qy bfkI ksr dfhVf pRkfsLx aqy Kuwlf icwtf colf pfAux nfl inkl jfvygI. jy ikwqy cMdrI sLONkx hr hPLqy kflLI kUcI Pyrn qoN Cot dy dyvy qF sLONkI df icwtf dfhVf sony `qy suhfgy vflf kMm krygf.

          sLONkI ny sLONkx dI amIr bnx dI ieh qrkIb hux lwgBwg mMn hI leI hY aqy sLONkx vI hux pUrI qrF 'iKVI' hoeI hY. ihMg lwgy nf PtkVI, nf koeI aYPL-zI quVvfAuxI pvy qy nf koeI ienvYstmYNt krnI pvy bs suafh jF 'nfm' dIaF puVHIaF vMz ky shurI asmfn nMU tMky lfAux dy supny lYx lwg peI hY. sLONkI ny vI 'hF' qF pUrI kr idwqI hY pr aMdroN sLONkI 'Twg' bfibaF iKlfPL pY rhy rfm-rOly qoN Gfbiraf hoieaf hY.

 

          sLONkI nMU torFto dIaF keI vwzIaF vwzIaF qopF dy mUMh hux sLONkI vwl qxy hoey jfpdy hn.

          sLONkx dI slfh nfl sLONkI ny 'Twg' bfibaF nMU BjfAux vfly 'muihMmIaF' nMU JkfnI dyx dI nvIN qrkIb GVH leI hY. sLONkI ny aMgryjLI dI ies khfvq `qy aml krn df mMn bxf ilaf hY jo 'jy qusIN AuhnF nMU hrf nhIN skdy qF AuhnF dy nfl rl jfE' dI nsIaq krdI hY. "iePL XU kYNt zIPIt dYNm, juien dYNm".

          sLONkI socdY ik ies kfrporyt Xuwg ivwc afpxf nfm mUhry rwK ky 'bfby' vwzI gLlqI krdy hn. mYkzfnlzjL, vfl-mfrt, Porz kfr, krfeIslr, jI aYm, boieMg aqy kokf kolf vfrgIaF kMpnIaF dy mflk kOx hn? ieh afm afdmI jfxdf hI nhIN hY. bs iehnF kMpnIaF dy nfm dy isr `qy sOdf ivkdf rihMdf hY qy mflkF nMU koeI nhIN jfxdf. sLONkI 'muihMmIaF' dy nfl rl ky 'Twg' bfibaF nMU inwq inMidaf krygf aqy lokF nMU gurU aqy gurbfxI dy lV lwg ky duwK-ksLtF df nfs qy duwD-puwq dIaF dfqF pRfpq krn dI nsIaq kiraf krygf. ies kMm leI sLONkI/sLONkx dI joVI 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' nfm dI sMsQf KVI krygI ijs df muwK kirMdf sLONkI hovygf aqy cMdrI sLONkx ieklOqI mflkx hovygI.

          sLONkI ny keI Koj pwqr aqy srvya pVy hn ijhnF ivwc ieh ikhf igaf hY ik mfrU bImfrIaF qoN pIVq Auh lok jo iksy 'dYvI' qfkq ivwc ivsLvfs rwKdy hn aksr lMbf smF ijAuNdy hn aqy keI vfr qF TIk vI ho jFdy hn. iksy vwzI 'dYvI' qfkq df shfrf mnuwK dy mnobl nMU AuWcf rwKdf hY aqy mn dI cHVdI klf bImfrIaF nMU BjfAux ivwc srIr dI mdd krdI hY. sLONkI socdY ik sLfied iesy leI 'iswKI' ivwc hmysLf 'cHVdI klf' ivwc rihx dI hdfieq hY. sfieMs mMndI hY ik mnuwKI srIr duafeIaF dI swB qoN vDIaf PYktrI hY jo afpxy ielfj leI afp swB iksm dIaF duafeIaF bnfAux dI smrwQf rwKdI hY. ies srIr nMU shI kMm krdf rwKx leI mMn nMU 'sMqulq' rwKxf bhuq jLrUrI hY. hoimEpYQI ivwc vI bImfrI dy ielfj leI mMn dIaF ielfmqF vyK ky duafeI idwqI jFdI hY aqy iPwt bYTx `qy mrIjL cutkI nfl hI TIk ho jFdf hY.

          gurbfxI ivwc guriswK nMU sLfied iesy kfrn hI duwK aqy suwK ivwc iewksurqf vflf jIvn bqIq krn df hukm kIqf igaf hY.

hrK sog qy rhih inafrf]

isr AUpir afip gurU rKvfrf] 

-pMnf 801

hrK sog qy rhy aqIqf jogI qfih bKfno]           -pMnf 685

hrK sog duhhUM qy mukqy]

sdf ailpqu jog aru jugqy] 

-pMnf 181

          Xog miq vI mnuwK nMU Xog ivDI duafrf icMqf dUr krn dI jugq dwsdf hY ijs nfl mn dI avsQf siQrqf vwl moVf kwtdI hY aqy mnuwK QoHVf Bojn Kf ky vI srIrk aqy idmfgI qOr `qy qfkqvr mihsUs krdf hY. Bfxy ivwc rihx df hukm vI mnuwK nMU TihMdI klf qoN bcfAux df vsIlf hY. sLONkI nMU eynI ku smJ af geI hY ky duwKI mnuwK shfrf aqy Drvfs BflLdf hY. ieh shfr aqy Drvfs Aus nMU ijs qoN vI iml jfvy Auh Ausy `qy moihq ho jFdf hY aqy ivsLvfsI bx jFdf hY. suwK aqy duwK qF mOsm vFg afpxy afp vI afAuNdy qy jFdy rihMdy hn. gurbfxI imwTf bolx, vYr ivroD, loB-lflc df iqafg krn aqy sihj-sMjm vflf jIvn bqIq krn df sMdysL idMdI hY.

PrIdf bury df Blf kir gusf min n hZfie]

dyhI rogu n lgeI ply sBu ikCu pfie]                 -pMnf 1381

kfmu kroD kptu ibiKaf qij scu nfmu Auir Dfry]        -pMnf 437

          sUhI rfg df hyT iliKaf sLbd sLONkI dy mn nMU bhuq iKwc pfAuNdf hY. ies ivwc siqgurU  mnuwK dI kfieaf (srIr) nMU BgqI dy rUp ivwc vwzmuwly rqn pdfrQF df BMzfr dwsdy hn. aqy ies kfieaf dy aMdr nAuKMz DrqI, hwtIaF, bjLfrF aqy sLihrF df vfsf dwsdy hn ijhnF nMU pfAux vfsqy afKrI quk ivwc gurU dy sbd nMU vIcrn dI slfh idMdy hn.

kfieaf aMidr rqn pdfrQ Bigq Bry BMzfrf]

iesu kfieaf aMdir nAuKMz ipRQmI hft ptx bfjfrf]

iesu kfieaf aMidr nfmu nAuiniD pfeIaY gur sbid vIcfrf]

-pMnf 754

          sLONkI nMU gurbfxI dI gujLfry jogI smJ qF hux vI hY qy kuJ hor hwQpwlf mfr ky 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' clfAux jogf ho jfvygf. gurbfxI ivwc mnuwK mfqr dy jIvn ivwc afAux vflIaF sfrIaF musLklF, rogF, qklIPF df ijLkr iksy nf iksy rUp ivwc imldf hY. sLONkI ny hux ajyhy afsfn sLbdF df kosL iqafr krn df kMm sLurU kr idwqf hY ijhnF ivwc ajyhIaF bImfrIaF qy musLklF df ijLkr hY.

          'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' ivwc afAux vfly hr mfeI BfeI nMU kuJ sFJIaF gfeIz-lfeInF idwqIaF jfieaf krngIaF ijhnF ivwc nfm jpxf, syvf krnI, Bfxf mMnxf, gurU qy gurbfxI `c pUrf ivsLvfs krnf, kIrqn sunxf qy sMjmI qy sfdf jIvn Dfrn krky 'nfmu dfrU' df lfhf lYx leI ikhf jfvygf.

          sLONkI nMU pqf hY ik Aupr vflIaF sfrIaF gwlF hr afdmI jfxdf hY aqy Aus ny ieh swB kuJ ijLMdgI ivwc keI vfr suixaF huMdf hY. rogI iehnF gwlF dy nfl nfl kuJ 'hor' vI lYx dI iewCf nfl afAuNdf hY. 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' dy kYNp ivwc afey rogIaF nMU sLONkI ivsLvfs ivwc lYx qoN bfad AuhnF dI qklIP jF bImfrI nfl iPwt bYTx vflf sLbd prdy nfl 'mMqr' dy rUp ivwc 'puVI' bxf ky dy idaf krygf aqy ies df jfp acyq rUp ivwc krdy rihx dI qfgId kr idaf krygf. kuJ ku BrmfAux vfsqy ies 'mMqr' df idn ivwc pMj vkq, koqr sO vfr jfp krn dI ivDI dwisaf krygf. keIaF nMU srIr df ksLt dUr krn vfsqy kosy pfxI dy twb ivwc bYT ky 'mMqr' pVHn leI afiKaf krygf. mfVI motI Xogf ivDI vI sLoNkI kdI kdfeIN vrq ilaf krygf aqy iksy df rog smJ af jfx dI sUrq ivwc iewk awDI hoimEpYQk dI puVI vI 'nfm-puVI' nfl hI itkf idaf krygf. kI pqf ikhVI kMm kr jfvy qy sLONkI dy 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' dI bwly bwly ho jfvy.

          sLONkI dy 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' dI ksLt dUr krn leI PIs koeI nhIN hovygI aqy ies dy bhuqy smfgm dysL ivdysL dy gurdvfiraF ivwc hI rwKy jfieaf krngy. ijwQy koeI ikrfieaf nf dyxf pvy qy lMgr-pfxI dy nfl nfl sMgq dI afvfjfeI vI hovy qy 'prdf' vI bixaF rhy. smfgm dOrfn 'rogIaF' nMU 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' cldf rwKx leI pMj-cfr vfr isrPL iqwl-Pul ByNt krn dI bynqI kIqI jfieaf krygI aqy iewk vwzI drfV vflf izwbf muwK tybl `qy itkf idwqf jfieaf krygf ijs ivwc dfnI swjx afpxI mrjLI nfl 'dsvMD' pf jfieaf krngy. sLONkI dy 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' dy vwzy vwzy sfeIn borz gurdvfiraF dy bfhr lgfey jfxgy qF ky swB mfeI BfeI asfnI nfl vyK skx. 'gurU pMQ' dI cVHdI klf leI idn rfq iewk krn vfly pMjfbI mIzIey ivwc vI sLONkI dy ies 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' dI muPLq crcf hoieaf krygI. 'Twg bfibaF' dI dohfeI pfAux vfly kuJ swjxF nMU sLONkI afpxy nfl rwiKaf krygf qF ky Auh sLONkI dy 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' dy gux gfAuNdy rihx.

          hr iksm df rog kwtx vfsqy sLONkI hyT iliKaf sLbd 'mMqr' dy rUp ivwc idaf krygf.

myrf bYdu gurU goivMdf]

hir hir nfmu aAuKDu muiK dyvY kftY jm kI PMDf] - pMnf 618

          GrylU lVfeI JgVy df hr bIbI isLkfr huMdI hY aqy bIbIaF suwK nfl aMD-ivsLvfsI vI ijLafdf huMdIaF hn. pqI nMU vws ivwc krn leI sLONkI bfbf PrId df ieh mMqr idaf krygf pr ies dy arQ nhIN dwisaf krygf ikAuNik mMqr qF "pVHn" nfl hI asr krdf hY, mMqr nMU kdy smJfieaf nhIN jFdf.

kvxu su aKur kvxu guxu kvxu su mxIaf mMqu]

kvxu su vyso hAu krI ijqu vis afvy kMqu]

invx su afKur Kvxu gux ijhbf mxIaf mMqu]

ey qRy Byxy vys kir qF vis afvI kMqu]                 -pMnf 1384

          rfm pRBU nMU afpxf vYd bxf ky mnobl AuWcf cuwkx vfsqy hyT iliKaf mMqr kMm afvygf.

rfm rfie hoih byd bnvfrI]

apny sMqhu lyhu AubfrI]

-pMnf 659

          vYr-ivroD hr iensfn dy ihwsf afAuNdf hY aqy dyh rog qy ksLt dUr krn dy nfl nfl dusLt-nsLt krn leI sLONkI df 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' cOpeI sihb df ieh sLbd 'mMqr' dy rUp ivwc idaf krygf.

hmry dust sBY qum Gfvhu] 

afpu hfQ dY moih bcfvhu ]

suKI bsY moro pirvfrf] 

syvk iswK sBY krqfrf ]

mo rwCf inj kr dY kirXY] 

sB bYrn ko afj sMGirXY]

          iesy qrF hyT ilKy aqy hor afsfn sLbd 'mMqr' dy qOr `qy "muPLq" idwqy jfieaf krngy qF ky dIn-dunI dy sfry ksLt gurU aqy gurbfxI dI ikRpf nfl sLONkI-sLONkx dy 'ksLt-nsLt gurmiq kyNdr' ivwc kwty jfieaf krn.

duK BMjnu qyrf nfmu jI duK BMjnu qyrf nfmu]

afT phr afrfDIaY pUrn siqgur igafnu]              - pMnf 218

imit geI icMq punI mn afsf]

krI dieaf siqguir guxqfsf]

-pMnf 191

duK nfTy suK afie smfey] 

ZIl n prI jf guir Purmfey]

-pMnf 191

          ajyhy sLbdF df BMzfr sLONkI ny iekwTf kr ilaf hY aqy hux iehnF nMU qfsL dy pwiqaF vrgy Coty Coty qy rMg-brMgy kfrzF `qy Cpvfieaf jfvygf. gur pqfsLfh qoN vrosfey hoey sLONkI jI mhfrfj 'isLkfr' dI mno avsQf vyK ky ZukvF 'kfrz-mMqr' itkf idaf krngy. kuJ 'rogIaF' nMU qF gurU df nfm lY ky qy awKF mIc ky 'mMqrF dy zwby' ivwcoN iewk "kfrz-mMqr" cuwkx leI ikhf jfieaf krygf. ies ivDI nfl rogI ies nMU gurU qoN iswDf imilaf 'mMqr' smiJaf krygf aqy ies nfl rogI df ivsLvfs qy mno bl hor vI vDygf qy sLONkI leI ieh 'Twg-burky' df kMm krygf.

          AuNJ sLONkI nMU ieh pqf hY ik gurbfxI 'mMqrF' df sMigRh  nhIN hY ieh qF krqy dI Epmf aqy mnuwK mfqr nMU idwqIaF nsIaqF df sMigRh hY. ijs nMU jIvn df ihwsf bnfAux dI hr iswK nMU hdfieq hY pr kI kIqf jfvy 'pfpI' pyt aqy cMdrI sLONkx dI zflrF dI BwuK df svfl hY. gurU bKLsLx hfr hY ijwQy hor pfpIaF nMU bKLsLygf AuWQy sLONkI dI vfrI nFh nhIN krn lwgf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

sLONkI ieMglYNzIaf dy purfxy lyK pVHn leI ieQyy kilk kro

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here