www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

torONto qoN pRsfrq huMdy pMjfb dI gUMj ryzIE pRogrfm `qy sfbkf KfVkU bnfm puils kYt suKivMdr suwKI dI bhu-cricq ieMtrivAU

( BfvyN koeI aKLbfr hovy jF ryzIE jF tYlIivXn hovy, hryk mIzIafkfr dI ieh koisLsL huMdI hY ik Auh afpxy pfTkF, sroiqaF aqy drsLkF dI idlcspI leI kuJ nvF kry aqy nvIaFN nvIaF idlcsp kfhxIaF, gwlbfqF jF mulfkfqF sFJIaF kry. bIqy sLnIvfr nUM trONto qoN pRsfirq huMdy bhuq hI pRBfvsLflI ryzIE pRogrfm “ pMjfb dI gUMj” dy krqf Drqf sLRI kuldIp dIpk ny pMjfb aMdr cwlI KfVkU lihr dIaF mUhrlIaF sPLF ivwc srgrm rhy aqy hux ‘blYk kYt’ dy nF nfl cricwq sfbkf KfVkU suwKivMdr isMG suwKI AurPL aMimRqpfl isMG suwKI AurPL hrjIq isMG kfhloN nfl iewk ivsLysL mulfkfq kIqI. kuldIp dIpk ies qoN pihlF vI srgrm rfjnIqk nyqfvF, Dfrimk hsqIaF aqy zfktrF afid nUM afpxy pRogrfm `qy bfKUbI nfl pysL kr cwuky hn aqy hux iesy hI lVI ivwc AunHF ny rUposL hoey suKivMdr swuKI nfl iksy aigafq QF qoN gwlbfq kIqI aqy ryzIE qoN suxI hoeI vfrqflfp df kuJ ihwsf asIN KLbrfnmf ivwc Cfp rhy hF qF ik ijhVy lok ryzIE qoN vfrqflfp nUM sux nhIN sky Auh vI swuKI bfry kuJ jfx skx.-sMpfdk)

 

kuldIp dIpk host pMjfb dI gUMj pRogrfm

 

 suKivMdr isMG suwKI

                      

 

dIpk: suwKI sfihb asIN quhfnUM afpxy ryzIE pRogrfm aqy afpxy sroiqaF vwloN  inwGI jI afieaF kihMdy hF.

swuKI: sfry hI sroiqaF nUM myry vwloN bhuq bhuq sRI afkfl aqy kuldIp jI quhfnUM vI siq sRI akfl.

 

dIpk: sB qoN pihlF qF quhfzf sLukrIaF adf krdf hF ik qusIN myrI bynqI nUM mMnidaF ryzIE `qy afey ho. sB qoN pihlF afpxy bfry aqy afpxI sfbkf zI afeI jI ivrk nfl dosqI bfry dwso.

swuKI: zI jI pI ivrk ihMdosqfn dy bVy hI pRoPYsLnl, iemfndfr aqy AuWc drjy dy aPsr hn, myrI AunHF nfl nyVqf rhI hY aqy AunHF ny mYnUM kuJ aijhy rfhF ivwcoN kwZ ky asl ijMdgI jIx dI jFc idwqI hY. mOjUdf srkfr ny ivrk dI pulItIkl vYnzyty (rjnIqk vYr-ivroD) dy ivwc AunHF `qy kys drj kIqy hn. isrP AunHF dI pRkfsIimtI (nyVqf) kYptn aMimRdr isMG nfl sI, pr Auh kFgrs mYn nhIN sn, Auh isrP AunHF dy dosq sn. so ies krky hI mOjUdf srkfr ny ivrk dy ivrwuD cfrj Prym kIqy hn qy  AunHF nUM glq qrIky nfl aMdr kIqf hY aqy AunHF `qy lfey cfrjF nUM shI sfibq krn leI mYnUM AunHF ny ‘tUl’ vjoN vrqx dI koisLsL kIqI hY jF blI df bwkrf bxfAux dI koisLsL kIqI hY qF ik AunHF `qy lfey cfrjF nUM shI sfibq kr skx.

 

dIpk: so quhfzf kihx df Bfv hY ik zI jI pI ivrk nfl qUhfnUM blI df bwkrf bxfieaf igaf hY qhfnUM hI ikAuN blI df bwkrf bxfieaf igaf?

suKI: kfrn ieh hY ik jdoN 1984 ivwc blU stfr aprysLn hoieaf qF bfd ivwc idwlI ivwc ieMdrf gFDI dI hiwqaf hoeI qy jo iswKF `qy hmly hoey, Auhdy nfl hr iewk iswK dy ihrdy vlUMDry gey sn. ies krky ijhVy nOjvfn sI, Auh KfVkUvfd vwl cwl pey sI. mY vIN 1986 ivwc iswK stUzYNt PzrysLn nUM juafien kIqf sI aqy 1987 ivwc aMimRqsr puls ny  mYnUM PV ilaf sI. jdoN myrI ieMtYrogysLn hoeI qF ivrk AuWQy zI afeI jI sI afr pI sn qF AunHF ny mYnUM suDrn  df rfsqf dwisaf ik ijhVf qMUU rfh PiVaf hY ieh qyrf rfh nhIN hY. myry `qy jLfalI kys pf idwqy  mYN iqMn sfl jyl ivwc irhf aqy jyl qoN bfhr afAux `qy pulIs ny mYnUM iPr cwuk ilaf. iPr bfhr afAux `qy mYN AuhI rsqf PV ilaf aqy iPr 1992 ivwc mYN iPr PiVHaf igaf. iPr AuWQy ivrk ny mYNnUM ikhf ik mYnUM bhuq dwuK hoieaf hY ik qUM Esy rfsqy `qy iPr af  igaF hYN aqy iPr AunHF ny mYNnUM dubfrf suDrn (rIPfrm)  leI afiKaf ik qUMN dubfrf ies rfsqy `qy nhIN jfxf so ies krky mYN AunHF dy dubfrf iPr nyVy af igaf. (ieWQy swuKI ny smyD sYxI bfry aqy ivrk ivwcly suKfvyN sbMDF aqy bfad ivwc afeIaF qryVF df lMbf cOVf ijLkr kIqf ijs df ieQy ijLkr krnf Xog nhIN hY ikAuNik ieh ivrk aqy sYxI df afpsI mslf hY)

                                   

dIpk: hux qwk quhfzy bfry ieh ikhf jFdf hY ik qusIN pulIs leI kMm krdy sI, pulIs qYnUM qnKfh idMdI sI aqy qusIN pulIs dy kYt sI. iehdy bfry quhfzy kI ivcfr hn.

swuKI: ijhVf iewk ijLMmyvfr istIjn huMdf Aus df iek PrjL huMdf ik ijQy vI ikqy krfeIm huMdf dyKy, Aus df PrjL bxdf ik Auh pulIs nUM dwsy aqy puls dI mdd kry. iewk ijLmyvfr istIjn hox dy nfqy myrf vI ieh PrjL bxdf sI ik mYN puls dI mdd krdf. mYN koeI puls df ienPfrmr nhIN sI ijhVy qrIky nfl mYnUM ikhf jf irhf hY. mYN qF isrP ijhVI pMjfb dy ivwc imlItYNsI cwl rhI sI, ies df mqlb ieh hY ik ijhVIaF njfiejL hwiqafvF ho rhIaF sn ijvyN bwicaF dIaF, bjLurgF dIaF, aOrqF dIaF, mYN smJdf ik kinsLk hfdsy vfly vI myrI afvfjL suxdy hoxgy jo ik ZfeI iqMn so jIa ies hfdsy ivwc mfry gey hn AunHF dy prvfrF `qy kI bIqdI hovygI. ienHF hwiqafvF df sfzy idwl `qy bhuq zUMGf asr sI ikAuNik ijhVI ‘aslI’ imlItYNsI sI Auh Kqm ho cwukI aqy lutyry, hwiqafry, jfqI rMjLsL kfrn ho rhIaF hwiqafvF vrgIaF cIjLF ies dOr ivwc af cwukIaF sn.

 

dIpk swuKI nUM kwtdy hoey: jdoN qusIN KfVkUvfd ivwc afey sI qusIN kI smJdy ho ik Aus vkq KfVkUvfd ivwc ieh cIjLF nhIN sn ijnHF df qusIN hux ijLkr krdy ho.

swuKI: jdoN mYN PYzrysLn juafien kIqI sI qF PYzrysLn df muwK kMm mIzIey df kMm huMdf sI, afrgynfeIjyLsn  nUM clfAux df kMm huMdf sI.1984-85-86 ivwc hwiqafvF bhuq hI Gwt sn. ijLafdfqr hwiqafvF 1987-89 qoN bfad iewk dm jf ky vDIaf jdoN ik 1987-88 ivwc pfiksqfn qoN hiQafrF dI splfeI iewkdm qyjL ho geI luiDafxy vflLy bYNk zfky dy kys qoN bfad, Aus nfl gurwpbfjLI ieQoN qwk vwD geI sI ik jy quhfzy grwp ny 10 bMdy mfry hn qF dUsry grwup ny ibnF iksy tIcy qoN 15 qoN 20 bMdy mfrny hI mfrny hn. so ies qrHF dIaf hwiqafvF afpsI gruwpbfjLI ivwc bhuq ijLafdf sLurU ho geIaF sn. KfVkUvfd lihr dy sLurU ivwc ieh iblkul nhIN sI huMdf.

 

dIpk: quhfnUM pulIs nUM hI ikAuN smJfAux ipaf ik imlItYNsI df rfh TIk nhIN hY, quhfzy afpxy mMn ivwc ieh gwl ikAN nf afeI ik ieh imlItYNsI aqy KUnKrfby df rfsqf TIk nhIN hY?

suwKI: mYN iblkul bhuq hI ‘XMg eyj’L dy ivwc ies lihr vwl af igaf sI aqy nf hI myrI lfeIPL df ieMnF qjrbf sI, nf hI myry kol koeI ieMnI pVfeI sI ik mY afpxy bfry afpxy kuJ soc skdf. mYN afpxI pVfeI jylL ivwc pUrI kIqI hY mYN pMjfb ivwc 10+1 ivwcoN pihly sQfn `qy afieaf sI, grYXUeysLn vI mYN jylH ivwcoN hI pUrI kIqI hY qy Auh vI ivrk sfihb ny jo myry aMdr irPfrmysLn pYdf kIqI sI, Aus dI bdOql hI mYN ieh aYXUkysLn leI hY. myry kol koeI aijhf gfeIz vI nhIN sI ijhVf mYnUM Aus Aumr ivwc smJf skx vflf huMdf jF mYN iksy dI gwl smJ skx vflf huMdf. so ies krky mYnUM tfeIm lwgf Aus lfeIn ivwc bfhr afAux leI jF smJx leI.

 

dIpk: so qusI ies gwloN KuwsL ho jo mUvmYNt sI KUn Krfby dI, Aus ivwc qusIN 1993 ivwc bfhr af gey, quhfnUM ies qoN pUrI qswlI hY.

suwKI: hF mYnUM iblkul qswlI hY. hF myry bhuq hI krIbI dosq ny, AunHF dy bwcy vI iewQy trONtO ivwc hI sYtl ny, awj vI asIN Gr dy ivwc AunHF dI sulfh nfl hI kMm krdy hF. jdoN kdI mYN AunHF dy Pfrm `qy jFdf hF qF Auh mYnUM iewko svfl krdy huMdy hn ik asIN jF sfrI kOm ny ies sfry kfsy ivwcoN kI Kwitaf.

 

dIpk: ieh svfl Auh hI nhIN krdy ieh svfl asIN sfry vI krdy hF ik ieMnF kuJ brbfd krky, byiejLqI krvfky, kdy asIN srkfr `qy ieljLfm lfAuNdy hF kdy iksy `qy lyikn ieh ijhVI mUvmYNt iKMz puMz geI iehdy ivwc pqf nhIN ikMnIaF sMsQfvF bx geIaF, keI vfr AuNgl srkfr `qy vI AuTfeI jFdI hY ik ieh srkfr ny bxvfeIaF sn, quhfzf iehdy bfry kI ivcfr hY, qusIN qF ies mUvmYNt dy ivwc sI.

swuKI: ieh srkfr ny nhIN sI bxvfeIaF, gwlF do hI sn pMjfb ivwc afklIaF dI srkfr sI aqy sYNtr ivwc kFgrs sI. isrP iewk pMjfb dI gwdI nUM hiQafAux leI hI afpF kih skdy hF ik dovF iDrF ny rlL iml ky hI jo pMjfb dy hflfq jF pMjfb dy lokF df hsLr kIqf aqy nOjvfnI nUM vriqaf hY. bfdl sfhb ny sLyr dI svfrI krn dI koisLsL kIqI pr muV ky Auqrn dI vI koisLsL kIqI pr kfmXfb nhIN ho sky. 1978 dy ivwc agr inMrkfrIaF nUM bfdl sfhb ny cMgy qrIky nfl nwQ pfeI huMdI aqy awj ieh hflfq nf huMdy. ikAuNik gwl isrP inMrkfrIaF qoN sLurU ho ky ikQy qwk phuMcI. sYNtr srkfr dI ieh glqI sI ik 1984 ivwc AunHF ny drbfr sfhb `qy atYk krn nUM bVf hI aMzr aYstImyt kIqf ik iswKF df kI rIaYksLn hoxf. ieh AunHF dI bhuq vwzI glqI sI.

 

dIpk: awCf quhfzy `qy ieh dosL lgdf ik 1993 qoN lY ky bfd qwk bhuq sfry ijhVy KfVkU sn, AunHF nUM pkVfieaf jF mrvfieaf, iehdy bfry quhfzf kI ivcfr hY.

swuKI: dyKo jI, myry bhuuq hI klojL (nyVy) rhy hn s[ dljIq isMG ibwtU aqy kulbIr isMG bVf ipMz. sfzf iewko hI grwup huMdf sI mY ieh gwl ibhqr smJdf hF ik mYnUM svfl pwuCx dI bjfey iewk svfl AunHF nUM pwuC ilaf jfvy ik kI AunHF df koeI vI iewk bMdf PiVaf igaf hovy, mfiraf igaf hovy jF hiQafrF dI irkvrI hoeI hovy jF AunHF dI lukx dI QF PVI geI hovy, Auh ijLafdf ibhqr jvfb dy skdy hn. jdo ipCly sfl ieh rOlLf ipaf sI qF kulbIr isMG bVf ipMz ny iswK afgUaF kol ieh stytmYNt idwqI sI ik lok pqf nhIN ikAuN rolLf pfeI jFdy ny ik mYN qF Aus bMdy dy nfl irhf sfzf qF koeI nuksfn nhIN hoieaf. iewk iswK hox dy nfqy mYN hiqafvF dy ivrwuD hF, qF mYN iewk nOjvfn nUM ikvyN mrvf skdf hY. myrf mksd qF AuhdI ijLdgI bcfAux nfl hY nf ik ijMdgI Kqm krvfAux nfl.

 

dIpk: iPr qusIN Aus vkq  ikho ijhf rol adf kIqf?

swuKI: ieh ijhVI iewk lVfeI sI ieh iswKF aqy kyNdr srkfr dI lVfeI nhIN sI rih geI ieh iewk ‘prfksIvfr’ sI ijhVI pfiksqfn ny ihMdosqfn nfl sLurU kIqI sI. ies prfksI vfr dy ivwc piksqfn ny hiQafrF dI ieMnI ku spfleI pMjfb dy ivwc Byj idwqI ik pqf nhIN iknHF aqy ikwdF dy lokF dy hwQF ivwc hiQafr af gey aqy ijhVf smuwcf KUn sI Auh pMjfbIaq  jF kih lvo iswKI df zwul irhf sI cfhy Auh pulIs vflf mrdf sI jF koeI isvlIan mrdf sI, cfhy iswK nOjvfn mrdf sI jF koeI KfVkU sLhId huMdf sI, KUn pMjfbIaq df hI zuldf sI. pfiksqfn nUM ienHF hlfqF nUM kYsL krn df iewk mOkf iml igaf sI aqy  Bfrq srkfr dy ivrwuD vrqx leI AunHF nUM iek styj iml geI sI. asIN ijhVf sB qoN ijLafdf kMm kIqf sI Auh hiQafrF nUM  irkvr krn df kMm kIqf sI qF ik Auh glq hwQF dy ivwc nf jf skx qF ik ijhVIaF pMjfb dy ivwc hwiqafvF ho rhIaF hn jF lwut-pft ho rhI hY, Aus cIjL nUM roikaf jf sky.

 

dIpk: quhfnUM qF puls mukfbly ivwc mfiraf drsfieaf igaf sI Aus qoN bfad qusIN PrjLI nF QWly jlMDr af ky afpxf ibjnYs krn lwg pey. ijhVf bMdf quhfzI jgHf mfiraf igaf sI Auh kOx sI?

swuKI: mYnUM puls irkfrz ivwc kdy vI mfiraf nhIN sLoa kIqf, myry AuWqy 1992 dIaF do aYP afeI afr ajy vI luiDafxy dy iksy QFxy ivwc myry ivrwD drj hn, iewk ivwc igRPqfr kIqf aqy dUsrI ivwc Bwijaf sLoa kIqf igaf hY. vYsy mYN mfry vflLI storI vI dws idMdF hF ik kI sI. jdoN mYN PiVaf igaf mYnUM CzvfAux leI ijhVy myry sfQI sI AuNnHF ny liDafxy dy mYNbr pfrlImYNt gurcrn isMG gfilb dy jvfeI nUM ikwznYp kr ilaf aqy iewk lybr minstr guljfr isMG dy Brf nUM cwuk ilaf sI. Aus vkq kuJ  pulIs aPLsrF ny mYnUM puwiCaf ik kuJ bMdy cwuk ley hn hux qyrf kI kIqf jfvy. mY ikhf mYN qF kuC nhIN kr skdf jo krnf qusIN hI krnf hY. Aus vkq ieh imstr ivrk hI sn ijnHF ny aYzf aklmMdI df sUJbUJ vflf kdm ilaf aqy mYnUM bcfieaf. AunHF ny mYnUM Qwly iltf ky myry AuWqy lfl rMg dI idvfeI jF kYcawp pf ky myrIaF Poto iKwc ky mIzIey nUM Byj idwqIaF aqy ikhf ik ieh bMdf Bwjx lwgf mfiraf igaf aqy awj ijAuNdf nhIN hY. ies qrIky nfl ivrk ny AunHF bNMidaF dIaF jfnF vI bcf leIaF mYNnUM vI vfips Aus rsqy `qy jfx qoN bcf ilaf jF kih lE mrn qoN bcf ilaf.

 

dIpk: so ieh df mqlb ieh hoieaf ik quhfzI jgHf miraf hoieaf bMdf koeI dUsrf nhIN idKfieaf igaf. pqf lwgf hY ik qufhzy mry hoey dy kuJ puls vfilaF ny ienfm vI ley hn ies bfry kuJ dwso?

swuKI: dyKo iblkul nhIN, dUsrI cIjL ienfmF bfry pulIs hI ibhqr dws skI hY. pihlF pulIs ny mYnUM igPRqfr sLoa kIqf sI myrf iKafl hY ik jy AunHF ny koeI ienfm ley hoxgy qF myrI igRPqfrI vkq hI lY ley hoxgy. myry mry df qF kdy vI irkfrz ivwc sLo nhIN hoieaf.

 

dIpk: mYnUM pqf quhfnUM kYt khfAuxf cMgf nhIN lgdf, pr ivrk sfhb ny ikhf sI ik quhfzy vrgy koeI 300 qoN vwD bMdy pulIs ny ‘hfier’ kIqy sn ijnHF ivwc bhuq sfry lokF nUM bfhrly mulkF ivwc vI Byijaf igaf. quhfnUM qF sfrf kwuJ pqf, trONto ivwc dwsoNgy ikMny ku ny?

suwKI: dyKo ivrk Aus vkq zI jI pI sn. zI jI pI huMidaF AunHF ny sfry puls mihkmy dI gwl kIqI hoeI hovygI. ieh 300 bMdy isrP iekwly ivrk kol hI nhIN sn Auh puls mihkmy dy hornF aPLsrF kol vI sn. ikAuNik imstr ivrk iekwly nhIN sn ijnHF ny pMjfb dI lVfeI lVI sI hor vI bhuq sfry sMjIdf puls aPsr sn.

 

dIpk: qusIN ieh vI smJdy ho ik ijnHF nUM mry jF sLhId kih idwqf igaf hY, ajy vI Auh lok ijLMdF hn aqy ruposL hn. vysY qF Auh afpxy afp nUM Kfilsqfn dy mudweI kihMdy sn pr ies vkq pulIs leI kMm kr rhy hn.

swuKI: hF jI iblkul, ijMny vI Kfs krky hfrzkor lIzr isLwp kih skdy hF qy AnHF dI puls nfl  isrP qy isrP cMgI AuTxI bihxI hI nhIN hY pulIs aPLsrF nfl AunHF df cMgf qfl myl hY. ikAuNik asIN gvfh hF AunHF cIjLF dy, AunHF dI mOjUdgI dy, sfzy nfl Kuwd jFdy rhy hn aqy Kuwd afpxy injLI kMm krvfAuNdy rhy hn aqy myrf rOlLf pYx qoN bfad stytmYNtF dyx vfilaF ivwc vI AuhI mUhrI sn.

 

dIpk: quhfzy bfry ieh vI ikhf igaf hY ik qusIN lokF dIaF jfiedfdF dbfAux leI puls dI shfieqf lYNdy huMdy sI.

suwKI: ieh iewk JUTf pRcfr hI hY, mYN nhIN smJdf ik iek ivakqI vI sfhmxy afieaf hovy, ijs dI jLmIn ies qrIky nfl geI hovy. iewk quhfzy vYnkUvr qoN aYn afr afeI hn AunHF lok vkP borz dI jLmIn sI Auh mYN prfpr cYnl jLrIey lIjL `qy leI hY. AunHF df afpxy Brf nfl pRfprtI bfry JgVf cwl irhf hY Auhdy nfl myrf koeI lYxf dyxf nhIN hY.

 

dIpk: pqf lwgf hY ik jlMDr ivwc quhfzf bVf KOP sI, lok quhfzy qoN bhuq zrdy sn?

swuKI: mYN quhfnUM Xfd krvfvF, qusIN ipCly sfl dIaF aKLbfrF kwZo qF bhuq sfrIaF ihMdU PYmlIaF dI myry bfry CpIaF jF ielYktrfink mIzIey `qy afeIaF stytmYNtF dyKo, quhfnUMM afpy pqf lwg jfvygf. mYN iewk bhuq hI lo-pRPfeIl rwKx vflf bMdf sI qy myrI pqnI jF myrI mfqf jF myry bfry iksy gvFZI ny koeI isLkfieq nhIN kIqI aqy nF hor koeI rOlLf kdy vI nhIN sI suixaf. iek bMdy dI pRIBfsLf Aus dy gvFZI hI sB qoN vDIaf dy skdy hn ik ies bMdy df lfeIPL stfeIl ikwdF df hY aqy ikhVy ZMg nfl rih irhf hY. ipCly 13-14 sflF ivwc myry iKlfPL koeI vI isLkfieq drj nhIN hoeI ik iksy nfl koeI lVfeI JgVf, lYNz grYibMg, dUjf-qIjf kuJ vI kIqf hovy.

 

dIpk: Kfilsqfn dI mUvmYNt bfry QoVf dwso, ieQy bhuq sfry sfzy vIr ijhVy mIzIey ivwc vI hn, sfzy vIr gurduafiraF nfl sMbMDq ny, ieQy hflI vI ieh lok ies gwl nUM cuwk rhy hn. ieQy keI lokF ivwc ieh vI iKafl pfieaf jf irhf hY ik keIaF ny qF ies mUvmYNt nUM ies krky vriqaf hY ik gurduafiraF `qy kbjLy ikvyN krny hn. ieh hfly vI ieQy bhuq cwl irhf hY. mYN ieh quhfzy mUMhoN puwCxf cfhuMdf hF qusI imlItYNsI nfl juVy rhy ho, KfVkUaF nfl, Kfilsqfn dI mUvmYNt nfl juVy rhy ho. Kfilsqfn dI mUvmYNt bfry ijhVI hfly vI bfhrly mulkF ivwc gwl cwl rhI hY ies dy bfry quhfzf kI iKafl hY.

swuKI: mYN iblkul smJdF hF. ieh cMd ku lok ny bfhr, ieh sfry df sfrf mslf PMizMg df hY. mYN CotI ijhI Audfhrx idMdF hF jdoN ipCly sfl myrf rOlLf ipaf qF dljIq isMG ibwtU dy sYikMz-ieMn-kmFz ny, suirMdr pfl isMG pitafly qoN, mYnUM AunHF df PUn afieaf ik kfkf hux srhfxy QWly bFh dy ky sON jfvIN asI qyry iKlfP stytmYNt lfAuxI hY. Aus qoN QoVy idnF bfd mYnUM jlMDr imlx af gey. mYN AunHF nUM ikhf ik mYN qF Pisaf Psfieaf vI kihMnf hF ik quhfzf hF qy qusIN myry bfry ieh kuJ kih rhy ho. AunHF df jvfb sux lE, Kfs krky ijhVy nfrQ amrIkf dy aYn afr afeI vfsqy AunHF ny iewk bVf vDIaf sLbd vriqaf. AunHF ikhf ik ijhVf nfrQ amrIkf df ‘mfPIaf’ hY ies df sfzy `qy bVf dbfa hY. ies krky sfnUM qyry iKlfPL stytmYNt dyxI hI pYxI sI. hux qusIN dyK lE ijhVy iewQy afgU bYTy hn, ieQoN PMizMg Byjdy hn, AunHF leI Auh sLbd mfPIaf vrqdy hn. qusIN sfry pVy ilKy ho, qusIN mfPIaf sLbd dy arQF nUM ibhqr smJdy hovygy. ieh mry jf sLhId hoey mMuizaF dy BogF `qy jFdy hn ieQoN sIzI aqy PotogrfP iKwc ky Byj idMdy hn qy bfhro lok ienHF nUM pYsf Byj idMdy hn. ruipaf ‘kwTf kIqf `qy 50-75 pYsy afp rwK ley aqy bfkI ienHF nUM Byj idwqy. ienHF nUM pwuCo ik ijhVy muMzy mr gey hn AunHF dy pirvfrF dy hflqF dI ienHF ny kdy swuD buwD leI hY AunHF leI ienHF ny kdy vI kuJ nhIN kIqf isrP afpxf hI bxfieaf hY. awj vI mYN ienHF nUM bynqI krdF ik kOm ny bhuq kuJ hMZf ilaf mihrbfnI krky ajy vI ieh rsqf Cwzo. (ieQy swuKI ny dljIq isMG ibwtU `qy 200 eykV dI jLmIn aqy suirMdr pfl isMG `qy iekwly pitafly ivwc hI 12 koTIaF df mflk hox df vI dosL lfieaf, AunHF awgy ikhf ik ieh rlL iml ky pYsf Kfx leI ZMg qrIky cwl rhy hn hor ienHF df ies lfeIn nfl kuJ vI lYx dyx nhIN hY. kuJ tfeIm sI jdoN ieh kuJ suihrd huMdy hoxgy pr awj dI qrIk ivwc isrP PMz hI iewkTy krn df iewko iewk qrIkf apxfieaf hoieaf hY.

 

dIpk: bfhrly KiflsqfnIaF vwloN isrP PMz iekwTy krn df islislf kdoN qoN cwl irhf hY?

suwKI: kih skdy hF ik qkrIbn 1990 dy rkIb krIb qoN hI ieh islslf cwl irhf hY.

 

dIpk: qusIN smJdy ho ik pMjfb ivwc Kfilsqfn dI koeI mUvmYNt nhIN hux.

swuKI: iblkul koeI vI mUvmYNt nhIN hY isrP hfrzkor nyqf ijvyN ismrnjIq isMG mfn, dljIq isMG ibwtU, ijhVy do iqMn bMdy ny, isrP `qy isrP pYsy df hI mslf rih igaf hY. mfn sfihb vI bfhroN bhuq sfrf PMz iekwTf krky lY ky jFdy hn. ipClIaF coxF ivwc AunHF ny bhuq sfrf PMz iewkTf kIqf pr afpxy AumIdvfrF nUM iewk vI pYsf nhIN idwqf. AunHF nUM isrP 50 hjLfr vot peI. qusI ies gwl qoN aMdfjLf lgf skdy ho ienHF df aqy Kfilsqfn dI lihr df.

 

dIpk: qusIN mfn, ibwtU aqy horF `qy qF pRfprtI dy ieljLfm lf idwqy,  iewh dwsoN, qusIN ikMny ku amIr ho?

swuKI: mYN jlMDr ivwc ikrfey dy mkfn ivwc rihMdf hF, Aus df ipCly keI mhIinaF qoN krfieaf vI idwqf nhIN igaf. myry kol isrP vwkP borz dI 11 eykV lIjL `qy leI hoeI jLmIn hY. hor keI pRfprtI nhIN hY. ijhVy lok dosL lfAuNdy hn Auh iswD kr dyx ik myry iksy irsLqydfr dy nF jF pqnI jF myry nF `qy koeI pRfprtI hY qF mYN sfrI dI sfrI drbfr sfihb dy nF lgf dyvFgf.

 

dIpk: quhfzf hux BivwK kI hY.

swuKI: asIN hmysLf ihMsf dy iKlfP lVy hF aqy hux vI mYN ienHF dy iKlfP lVFgF mYNnUM BfeIcfry dI nYiqk hmfieq dI loV hY bfkI mYN afpy hI lV lvFgf. mYN Jukx vflf jF tuwtx vflf iblkul nhIN hF.

 

dIpk: qusIN ajy vI musLkl ivwcoN inkly nhIN lgdy.

swuKI: nhIN mYnUM blLI df bkrf bxfieaf igaf hY. imstr ivrk dy iKlfP KfVkUaF nUM pnfh dyx dy dosL lfey sn. Auh cIjL qF hI prUv huMdI sI jy sB qoN pihlf mYnUM KfVkU prUv kIqf jFdf.

 

dIpk: kI quhfzI bfdl sfihb jF kYptn sfihb ies mfmly ivwc koeI mdd krngy?

swKI: nhIN jI, mYN iksy rfjnIqk bMdy qoN iksy mdd dI AumId nhIN krdf hF aqy nF hI rfjnIqk bMidaF dI mdd lvFgf. isrP qy isrP iswK BfeIcfrf df nYqik sihXog cfhIdf hY. lVfeI mYN afpy hI lV lAUNgf.

 

dIpk: ijhVy lok quhfnUM sLhId bxf ky qufhzIaF kFnPrMsF krdy huMdy sn, sLhIdI myly krdy sI, ieh lok quhfzy bfry kI socxgy?

suwKI:ieh lok afpxy sfry kMm krvFAuNdy hn. mYnUM nfl lYky afpxy kMm krvfAux leI pulIs kol jFdy rhy hn. suriMdrpfl isMG dy prvfr dy mYNbrF dy pfsportF dI klIrYNs pulIs kolo mYN krvf ky idwqI hY. AunHF df iehI  kihxf hY ik ‘amrIkn mfPIaf’ sfzy `qy dbfa pf irhf hY ik asIN qyry bfry kuJ bolIey.

 

dIpk: Auh amrIkn mfPIaf iks nUM kihMdy hn?

swuKI: ijhVy lok bfhroN (kYnyzf- amIrkf) AunHF nUM pYsf Byjdy hn.

 

dIpk: qusIN ieh nhIN dwisaf ik puls nfl kMm krdy ‘KfilsqfnI’ trONto ivwc ikMny ku ny?

swuKI; ies bfry mYnuM pUrf igafn nhIN hY aqy mYN aMdfjLf ibMnf gwl qoN lf dyvFgf, ieh TIk nhIN hY.

 

ies qoN bfad sroqaF dI kflF vI leIaF geIaF aqy swuKI ny kflrF nUM iswDy jvfb idwqy ijs df sfr-aMsL ies pRkfr hY:

sroiqaF dIaF kflF dy jvfb ivwc suwKI ny afpxy ivcfr idMidaf ikhf ik nf hI myry kol koeI 200 eykV jLmIn hY aqy nf hI ivrk sfihb kol 200 eykV jLmIn hY. icmnI hfeIt vflI jLmIn AunHF ny afpxI jlMDr vflI pRfprtI vyc ky bMd peI PYktrI leI sI. hux ies jLmIn dI kImq bhuq vwD geI hY, jdoN KrIdI sI bhuq ssqI KrIdI sI. pCfx guwpq rwKx bfry hfeIkort ivwc swuLKI vwloN kIqI irwt dy mfmly ivwc swuKI ny ikhf ik Auh vI kYnyzf amrIkf vFg ‘ivtns potYktsLn aYkt” dI mMg kr rhy hn qF ik mIzIey nUM pCfx dwsx qoN roikaf jf sky. iewk hor svfl ivwc AunHF swuKf aqy ijMdf nUM igRPqfr krvfAux dy dosL nUM inkfridaF ikhf ik jdoN swuKf aqy ijMdf dI igRPqfrI hoeI sI, mYN Aus vkq jylH ivwc sI. ies inraDfr gwlF hn, ienHF ivwc koeI scfeI nhIN hY, myry kol ajy vI suwKf aqy ijMdf dIaf ilKIaF icwTIaF mOjUd hn. ivrk bfry iewk hor svfl dy jvfb ivwc suwKI ny ik ijQy muMizaF dI jfnF bcfAux vrgy ivrk vrgy sMjIdf aPsrF ny pMjfb dI lVfeI lVI AuWqy hor vI ajIq isMD sMDU, goibMd rfm aqy hor keI jLflm aPsr vI bYTy sn ijnHF ny iswK nOjvfnF df vfikaf hI Gfx kIqf hY, ies gwl qoN mukiraf nhIN jf skdf. pr AunHF aPsrF nfl imstr ivrk nUM KVf nhIN kIqf jf skdf.

drbfr sfihb `qy hmly bfry AunHF ikhf ik Auh iswKF dI afn, sLfn aqy bfx `qy bhuq vwzf hmlf sI aqy Aus atYk nUM krvfAux vflI sfzI akflI lIzrisLwp sI. ieh gwlF vI jwg jLfihr ho cwukIaF sn aqy ienHF dIaF ilKIaF icwTIaF sYNtr srkfr kol hn. iek hor svfl dy jvfb ivwc AunHF ikhf ik ijnHF ny drbfr sfihb `qy hmly df bdlf ilaf Auh iswK kOm dy hIry hn, AunHF ny jo kIqf, TIk kIqf. suwKf aqy ijMdf bfry AunHF awgy ikhf ik agr mYnUM ieh suBfg mOkf imldf qF mYN vI AuhI krdy jo swuKf aqy ijMdf ny kIqf sI. mYnUM ieh nf smJxf ik mYN pMQ doKI hF, mYN qF iswKF dI ho rhI kqlogfrq nUM rokx leI hI ieh kdm cwuikaf sI. ieQy hor vI kflrF ny kflF kIqIaf aqy iek kfl ivwc iewk BVky sroqy ny dIpk nUM srkfrIaf aqy vYnkUvr qoN hrijMdr isMG iQMd nUM gYr iswK GoisLq kr idwqf. swuKI ny afpxy sunyhy ivwc ikhf ik ienHF lokF qoN bcoN jo ajy vI purfxf rfg hI alfpI jf rhy hn aqy afpxIaF JolLIaF Br rhy hn.

 

---------------------------

 

suwKI dI pCfx bfhr afAux `qy  PrvrI 2006 dy sLurU ivwc bfby bVboly vwloNN iliKaf coBnfmf vI pfTkF dI purjLor mMg `qy dubfrf Cfp rhy hF. bfad ivwc muwK mMqrI kYptn aimMRdr isMG ny aijhy ivakqIaF dI igxqI 2100 qoN vwD dwsI sI ijnHF df punrvfs kIqf igaf sI

 

jf mfmlf suwKI df nsLr hoieaf,

soicaf, hoxIaF do iqMn cfr ibwlIaF.

      iswDf ivrk ny GVy `qoN kOl cwk qf,

      kihMdf iewk nhIN, keI hjLfr ibwlIaF.

bhuqIaF vsIaF vwizaF sLihrF aMdr,

keI jf vsIaF smuMdroN pfr ibwlIaF.

     ienHF ibwlIaF nfl asF sI jMg ijwqI,

     ieh qF sfzIaF ny brKurdfr ibwlIaF.

ienHF ibwlIaF df dyxf nhIN dy skdy,

hux qF sfzI ny ieh ‘srkfr’ ibwlIaF.

    jy asIN nf ienHF nUM ‘sFB’ rwiKaf,

    qF ibwlI-mfrF ny dyxIaF mfr ibwlIaF.

mOjF mfnx dysL bdysL rwjky,

mihlF vrgy GrF ivwc rihx ibwlIaF.

iewko hI ‘Kuwz’ `coN `cUhy’ Ckx pihlF,

PVI geI nUM ‘kYt kYt’ kihx ibwlIaF..

 

-bfbf bVbolf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here