www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

ivpsfa dI AuWqrI amrIkn pMjfbI sfihqk kfnPrMs - 2008 sPlqf pUrvk smfpq

pRimMdrjIq, gurimMdr iswDU aqy hor aihm lyKkF vloN BrpUr isLrkq

pRimMdrjIq df snmfn, 51 hjLfr rupey ienfm vjoN idwqy

 

PrImONt- kYlIPornIaf:  ivsLv pMjfbI sfihq akfzmI (ivpsfa) kYlIPornIaf vloN 19 akqUbr nUM kYlIPornIaf ivc krvfeI geI AuWqrI amrIkn pMjfbI sfihqk kfnPrMs sPlqf pUrvk smfpq ho geI hY.  ies kfnPrMs ivc Bfrq qoN pRiswD sLfier aqy awKr rsfly dy sMpfdk pRimMdrjIq, kivqrI zf: gurimMdr iswDU aqy zf: bldyv isMG Kihrf smyq knyzf aqy amrIkf dy bhuq sfry AuwWGy sfihqkfrF ny ihwsf ilaf.

 

kfnPrMs dy pihly pVfa ivc ivpsfa dy cyarmYn rysLm iswDU ny afey mihmfnF df svfgq kIqf aqy muwK mihmfn pRimMdrjIq ny rsmI qOr qy kfnPrMs df afrMB kridaF ikhf ik Auh akfzmI dI ies kfnPrMs ivwc sLfml ho ky byhwd KusL hn. rysLm iswDU ny ivpsfa dIaF ipCly sfl dIaF gqIivDIaF df vyrvf sroiqaF nfl sFJf kIqf. AuhnF ivpsf dy AudysLF aqy pRfpqIaF bfry vI cfnxf pfAuNidaF ikhf ik akfzmI sMjIdf sfihqk adfn pRdfn aqy pMjfbI bolI dI pRPulqf leI afpxy Xqn krdI rhygI.

 

zf: bldyv isMG Kihrf, zf: drsLn igwl aqy jrnYl isMG syKf dI pRDfngI hyT hoey sYsLn ivc pRimMdrjIq ny amrIkn pMjfbI kivqf dI nuhfr isrlyK hyT prcf piVHaf aqy ies sYsLn df sMcfln kvI suKivMdr kMboj ny kIqf aqy pRimMdrjIq dI sfihqk jfx pihcfx sroiqaF nfl krvfeI. pRimMdrjIq ny amrIkf ivc ilKI jf rhI pMjfbI kivqf dy pRmwuK sLfierF df ijLkr kridaF ikhf ik ies sLfierI nUM prvfsI jF bfhrlI kivqf dy lybl lf ky vwKirAuxf nhIN cfhIdf. AuhnF amrIkI pMjfbI kivqf dy smuwcI pMjfbI kivqf nfl nyVly irsLqy dIaF gwlF kIqIaF.prcy AuWpr zf: gurUmyl iswDU, zf: drsLn igwl aqy gurcrn isMG PLlk ny afpxy ivcfr rwKy.

 

dUsry sYsLn ivc amrIkf ivc pMjfbI bwicaF nUM pMjfbI iswKx/isKfAux ivwc af rhIaF musLklF aqy AuhnF dy hwl lwBx leI iek BfvpUrvk gwlbfq hoeI ijsdf sMcfln dljIq srF ny kIqf aqy ies bihs ivc zf: afqmjIq isMG, zf: arisLMdr kOr, ipRM: anUp kOr, zf: amrIk isMG, jnkrfj isMG aqy suKvMq huMdl ny ihwsf ilaf.  zf: arisLMdr kOr jo pMjfbI dy aiDafpk hn ny ikhf ik sB qoN pihlF mfipaF nUM bwicaF leI rol mfzl bxnf hoeygf aqy AuhnF nUM isrP pMjfbI isKx leI lYkcr krn dI bjfey AuhnF nfl Gr ivc pMjfbI bolxI pvygI, AuhnF nUM afpxy ivrsy nfl juVIaF khfxIaF, kivqfvF aqy sfihq vwl hOlI hOlI ruicq krnf pvygf. ies krj ivc sfnUM Kud bdlxf pvygf bwicaF dy dosq qy rol mfzl bxky clxf pvygf. sMcflk dljIq srF ny ikhf ik asI iewklf myly qy iPlmF ivKf ky bwicaF nUM pMjfbI bolxI nhIN isKf skdy ies leI bhuq imhnq krnI pvygI. pMjfbI AuhnF qy Toso n blik AuhnF nUM aihsfs dvfE ik ieh AuhnF dI pihcfx df ihwsf hY. cMzIgVH qoN afey pMjfbI sMpfdk jnkrfj isMG ny ikhf ik ies smwisaf df iehI rUp cMzIgVH ivc vI hY. pMjfb dy srkfrI skUlF `c pMjfbI bwicaF dI igxqI bhuq Gt rhI hY aqy skUlF ivc pMjfbI sfihq dI pVHfeI idno idn suMGV rhI hY. AuhnF ikhf, cMgI gwl ieh hY ik amrIkf knyzf ivc ho rhIaF aijhIaF ivcfrF df kuwJ asr pMjfb ivc vI ho irhf hY. ipRM: anUp kOr ny nukqf AuWTfieaf pihly idn qoN aMgryjLI iswKy bwicaF nUM pMjfbI dIaF keIaF DunIaF aqy sLbdF df shI Aucfrx iswKx ivc musLkl afAuNdI hY ikAuNik sfzy kol loVINdy tUl AuplBD nhIN hn. AuhnF slfh idwqI ik ijhVy bwcy pihlF hI aMgryjLI jfxdy hn jy Auh pMjfbI vI romn ilpI ivc ilK lYx qF kI hrjL hY? afKr Auh ieMtrnYt qy sYWl PonF qy romn pMjfbI dI vrqoN kr hI rhy hn. AuhnF bolI pihlF, ilpI bfad ivc df isDFq apnfAux leI ikhf. suKvMq huMdl jo knyzf ivwc XunIvristI aqy kflj pwDr qy pMjfbI aiDafpk hn ny romn ilpI dI vrqoN bfry ikhf ik ies nfl koeI bhuqI smwisaf hwl nhIN hoeygI pr hor nvIaF musLklF pYdf ho skdIaF hn.  AuhnF dy qjLrby muqfibk koeI vI ividafrQI 7-8 hPiqaF ivc pMjfbI ilpI dI vrqoN iswK skdf hY. ieh koeI bhuq vwzf mslf nhIN hY pr pihlF dyKxf hoeygf ik ividafrQI ies nUM isKx dI jLrUrq mihsUs krn. gurduafiraF ivcly skUl kfPI nhIN hn. sfnUM pMjfbI dI pVHfeI leI hor somy aqy sMsQfvF pYdf krnIaF pYxgIaF. sfnUM muwKDfrf nfl sbMDq sMsQfvF ivc vI pMjfbI pVHfeI dI gwl AuTfAuxI cfhIdI hY ijvyN ik knyzf ivc ho irhf hY. AuhnF pMjfbI ivc bfl sfihq dI Gft aqy sfzf afpxI bolI pRqI hIxBfvnf vfly rvweIey vwl vI sroiqaF df iDafn dvfieaf.  zf: amrIk isMG, jo XU[sI[ zyivs aqy sYkrfmYNto kflj ivc pMjfbI pVHf rhy hn, ny vI pMjfbI bwicaF ivc pMjfbI iswKx pRqI AuqsLfh dI Gft df ijLkr kIqf. AuhnF ikhf ik mfipaF nUM Kud ies ivc idlcspI idKfAuxI cfhIdI hY. bfkI pMjfbI bolI afriQk avwsQf nfloN tuwtI hox krky vI ies nUM iswKx vfilaF dI kmI hY pr hor bolIaF nfl sbMDq bwcy vI isrP afpxy inwjI ivkfs leI afpxI mF bolI jF afpxy vwizaF dI BfsLfvF iswKdy hI hn, sfnUM vI afpxy bwicaF nUM ies leI AuqsLfihq krnf cfhIdf hY.  ies sYsLn ivc hoeI gwlbfq nUM sMKyp ivc bMnHidaF zf: afqmjIq isMG ny ikhf ik asIN Kud hI afpxI bolI pRqI bhuq avysly hF. AuhnF kuwJ jjLbfqI huMidaF ikhf ik jdoN pUrI kOm nUM afpxI bolI afpxy bwicaF nUM isKfAux ivc koeI idlcspI nhIN ajyhy ivc bwicaF nUM vI dosL nhIN idwqf jf skdf. mfpy Kud bwwicaF nUM pMjfbI isKfAux dI jLrUrq nhIN smJdy. eysy krky sYnhojy styt XunIvristI ivc cl rhIaF klfsF bMd hox dI nOBq af geI hY ikENik klfsF ivc loVINdI igxqI ivc bwcy nhIN hn pr pMjfbI kimAUintI nUM ies bfry koeI icMqf nhIN. jdoN asIN kimAUintI dy qOr qy Kud iesdI pYrvfeI nhIN krFgy qF jLfihr hY XunIvristI nUM kI loV hY?

 

dupihr dy Kfxy qoN bfad hrijMdr kMg ny sMgIq mihPl pysL kridaF AuWGy gfiek suKdyv sfihl aqy DrmvIr QFdI nUM sroiqaF dy rUbrU kIqf. suKdyv sfihl ny sUPI sLfierI nfl sLurUafq kIqI aqy bfad ivc DrmvIr QFdI ny vI KUbsUrq sfihqk sLfierI gf ky sroiqaF dI pRsMsf hfsl kIqI.nirMdr bwgf aqy qblf/Zolk qy jvflf ny sMgIq idwqf ijsdI sB ny bhuq pRsMsf kIqI.

 

ikqfb irlIjL smfgm ivc akfzmI vloN kwiZaf jFdf vryHvfr rsflf ivsLv pMjfbI sfihq - 4 dI cOQI ijld nUM pRimMdrjIq ny irlIjL kIqf. ies ivc dysL ivdysL dy lyKkF dI ilKqF sLfml hn. zf: gurUmyl iswDU dI ikqfb KulHI kivqf dy mfpdMz nUM vI pRimMdrjIq ny irlIjL kIqf. js iPjLf dy khfxI sMgRih sLbdF df colf nUM zf: bldyv isMG Kihrf ny irlIjL kIqf. drsLn nwq dI ikqfb swiqaf hMBy prF dI nUM zf: drsLn igwl ny irlIjL kIqf. sLfhgIr isMG igwl dI kfiv ikqfb cuwp dy bol nUM hrijMdr kMg ny irlIjL kIqf. zf: bldyv isMG dy imMnI khfxI sMgRih QohrF dy isrnfvyN nUM zf: gurUmyl iswDU ny irlIjL kIqf. ies qoN ielfvf akfzmI nfl sbMDq lyKkF ivcoN knyzf vfsI AuNkfrpRIq dy nftk ajLfdI dy jhfjL aqy surjIq klsI dy khfxI sMgRih kQf qyrI myrI nUM vI ies kfnPrMs ivc irlIjL kIqf igaf.

 

kfnPrMs ivc muwK mihmfn vjoN sLfml pRimMdrjIq nUM AuhnF dI pMjfbI sLfierI aqy sfihqk dyx bdly akfzmI vloN 51 hjLfr rupey dy ik ivsLv pMjfbI sfihq akfzmI df qIsrf ivsLysL ienfm idwqf igaf. ieh ienfm hfsl krn vfly pihly do lyKk hn zf: jgqfr (2004) aqy surjIq pfqr(2006). ieh ienfm ivpsf vloN hr sfl nhIN idwqf jFdf pr ies nUM slfnf ienfm ivc bdlx dI Xojnf hY. kfnPrMs ivc sLfml lyKkF ivcoN zf: gurimMdr iswDU, zf: drsLn igwl, jnkrfj isMG, zf: bldyv isMG Kihrf, mMgf bfsI, suKvMq huMdl, jrnYl isMG syKf aqy mihMdr sUml nUM vI AuhnF vloN vwK vwK sfihqk KyqrF ivc pfey Xogdfn leI snmfnq kIqf igaf.  akfzmI dy pRogrfmf ivc Kfs AuqsLfh nfl sMgIqk Xogdfn pfAux leI suKdyv sfihl, surjIq bfvf aqy nirMdr bwgf nUM vI akfzmI vloN snmfn pwqr idwqy gey.

 

qrkflF nUM bwJy ivsLfl kvI drbfr dI pRDfngI pRimMdrjIq, zf: gurimMdr iswDU, suirMdr sIrq, mMgf bfsI, rysLm iswDU aqy zf: Kvfjf asLrP ny kIqI. kvI drbfr df sMcfln nOjvfn sLfier kulivMdr aqy suKivMdr kMboj ny bVI hI KUbsUrqI nfl sLfierfnf mfhOl pYdf kridaF kIqf. kvI drbfr ivc pRimMdrjIq, gurimMdr iswDU, gurUmyl iswDU, kulivMdr, suirMdr sIrq, mMgf bfsI, rysLm iswDU, jgjIq nOsLihrvI, pMkj aFsl, zf: amrIk isMG, kml bMgf, js iPjLf, mihMdr isMG sUml, jrnYl isMG syKf, zf: drsLn igwl, nvnIq kOr pMnUM, amn bopfrfey, eIsLr isMG momn, afjLfd jflMDrI, amrjIq kOr pMNnUM, suKI DflIvfl, gurcrn isMG PLlk, kulvMq syKoN, krm isMG mfn, hrijMdr kMg, sulqfn isMG soZI, jnkrfj isMG aqy drsLn nwq ny afpxIaF rcnfvF suxf ky kvI drbfr ivc sLfml sroiqaF dI dfd vsUl kIqI.

 

akfzmI dy jrnl skwqr jgjIq nOsLihrvI ny ies kfnPrMs nUM sPl bnfAux leI idwqy gey mfiek sihXog leI jsvIr igwl aqy kml igwl, zf: srbjIq isMG huMdl, zf: divMdr isMG sLokr, mnjIq kOr mFgt aqy somrfj isMG df sLukrIaf adf kIqf.

 

ieh jfxkfrI bya eyrIaf iekfeI dy jrnl skwqr jgjIq nOsLihrvI (510-676-1565) aqy cyarmYn rysLm iswDU (510-689-6616) vloN jfrI kIqI jFdI hY.

 

vloN

 

jgjIq nOsLihrvI

jrnl skwqr

ivsLv pMjfbI sfihq akfzmI, kYlIPornIaf

 


KUb BrvF irhf pMjfbI sfihq sBf kYlIPornIaf df

pusqk rIlI smfroh aqy bhu-BfI kvI-drbfr

irport - isafsq isMG jMmU  

 

                 

(1) hrBjn iZloN dI ikqfb rIlI krdy lyKk   (2) pypr pVH rhy pRo[ gurbK isMG scdyv       (3) pypr pVH rhy rfTI sUrfpurI

 

(PrImFt, kYlIPornIaf) bIqy aYqvfr, pMjfbI sfihq sBf kYlIPornIaf vwloN ikzFgo, rYks sYNtr PrImFt ivKy krvfieaf igaf pusqk rIlI smfroh aqy bhu-BfI kvI-drbfr KUb BrvF, byhwd rOck aqy vfhvf sfrQk irhf.  ies smfgm ivc sfihq sBf dy sfry XUintF arQfq by-erIaf, Pirno-stfktn, XUbf istI sYkrfmYNto aqy PyarPIlz qoN sfihqkfr aqy sfihq-pRymI huMm-huMmf ky phuMcy. muwK-mihmfnF vjoN pwqrkfr sRI aok BOrf, nftkkfr sRI suirMdr Dnoaf, kvI zf[ gurcrn bwDx aqy kimnr sRI gurcrn mfn ny fiml ho ky ies smfgm dI sPlqf nUM cfr-cMd lfey.

pihly sYn ivc sB qoN pihlF zf[ jsivMdr isMG aqy pRo[ hrBjn isMG duafrf sMpfidq kIqf igaf, smuwcI amrIkI pMjfbI khfxI df punr-mulaFkx krdf pRqImfn mYgIn df ivy aMk rIlI kIqf igaf, ijs ivc pMjfbI dy pMdrF pRiswD ivdvfn aflockF dy mhwqvpUrn lyK pRkfiq kIqy gey hn aqy pRo[ hrBjn isMG nfl zf[ mohn iqafgI vwloN kIqI iek lMmI mulfkfq vI pRkfiq hoeI hY.  ies qoN bfad pRo[ hrBjn isMG df nv-pRkfiq kfiv-sMgRih bd, supnf qy sMgrfm, ipCOrf isMG iZwloN df kfiv-sMgRih dIvf bly smuMdroN pfr aqy fier hrBjn iZwloN dy do kfiv-sMgRih - sRI affd jlMDrI, amrjIq drdI, isafsq isMG jMmU, nIlm sYxI, prmjIq BfnU, qfrf isMG sfgr, hrbMs jigafsU, gurcrn bwDx, rfTI sUrfpurI, BuipMdr dlyr, afid vwloN iml ky rIlI kIqy gey.  qdAuprMq urU hoey pypr sYn ivc sB qoN pihlF bd, supnf qy sMgrfm bfry zf[ rfijMdr pfl brfV df iliKaf Koj pypr, bdF rfhIN supinaF leI sMgrfm AunHF dI gYrhfrI ivc isafsq isMG jMmU vwloN py kIqf igaf.  dUjf pypr pRo[ gurbK isMG scdyv vwloN, bd, supnf qy sMgrfm ivcfrDfrk pRqIbwDqf aqy krFqIkfrI srokfr aqy qIjf pypr rfTI sUrfpurI vwloN bd, supnf qy sMgrfm supinaF dy swc leI sMgrfm pVH ky suxfieaf igaf. iqMnF pyprF ivc ies kfiv-sMgRih dI anuBv sfmwgrI, kfivkqf aqy krFqIkfrI idRtI dI rwjvIN qfrIP kIqI geI aqy iesdf aflocnfqmk ivlyx qy sMvydnfqmk ivvyk vI py kIqf igaf. ies qoN bfad dIvf bly smuMdroN pfr bwry sRI iqRpq BwtI ny ivsQfr sihq afpxy ivcfr rwKy aqy  hrBjn iZwloN dy kfiv-sMgRih, drd ky aFsU aqy hor pusqkF bfry myjr BuipMdr isMG dlyr ny byhwd rOck pypr piVHaf. sRI affd jlMDrI aqy zf[ gurcrn bwDx ny vI hrBjn iZwloN dy kfiv-sMgRihF bfry qfrIP-numf nmF suxf ky cMgf Xogdfn pfieaf.

qIjy sYn dI urUafq nIlm sYxI dy ipqf jI, sRI afqmf rfm dI byvkq mOq Aupr do imMt mon-Dfr ky rDFjlI ByNt krn nfl hoieaf. ijs qoN bfad bhu-BfI kvI-drbfr df dOr urU hoieaf, ijsdf afgf ipCOrf isMG iZwloN vwloN qrwxm ivc gfey gIq nfl  hoieaf. kuwl cflI qoN vwD fierF ny afpxIaF rcnfvF py kIqIaF.  ijnHF ivc fiml sn: PfrUk qrf qy noI iglfnI (AurdU); idvfkr pflIvfl, AUf rfxI aqy jgdI sRIvfsqv (ihMdI) aqy bfkI lgBg sfry pMjfbI; ijnHF ivcoN pRmuwK sn: affd jlMDrI, gurcrn bwDx, aok BOrf, BuipMdr dlyr, mihMdr Gwg, hrbMs jigafsU, hrijMdr pMDyr, hrBjn iZloN, mwKx luhfr, zf[ gurmuwK isMG igwl, zf[ gurdyv isMG Gxgs, joqI isMG, qfrf isMG sfgr, rfTI sUrfpurI, rfibMdr atvfl, qiqMdr kOr, dyv isMG rfhI, primMdr isMG prvfnf, ipRMsIpl drn nwq, bKI kOr sMDU, gurmIq hXfqpurI, ajYb isMG BwtI, nIlU gupqf, iv isMG, nIlm sYxI, afid. sroiqaF ivc pRmuwK sn: sRImqI prmjIq BfnU, gulivMdr drdI, jsivMdr Dnoaf, rfj kumfrI, ieMdrvIr iZloN, amrIk cMd, ipRqpfl swpl, gurbcn isMG, ieMrdjIq kflkt, suKivMdr kflkt, ikmlf kOr kflkt, mfhI kOr kflkt, krxjIq kflkt, ismrnjIq isMG, hrI isMG gryvfl, hym Ausvfl, lfj sYxI, aibqfB sYxI, srvjIq svwdI (pwqrkfr), sMjy, sudy isMG atvfl, kusm, rvI kFq, dyivMdr isMG, kuljIq isMG rfey, nfnk isMG, ieiqafdI. 

ies smfgm dOrfn sRI aok BOrf df sBf vwloN iek plYk dy ky smmfn vI kIqf igaf, ijs qoN pihlF AusdI jfx-pihcfx suirMdr Dnoaf ny krvfeI aqy pMjfbI mF-bolI leI pfey Xogdfn krky rwj ky qfrIP vI kIqI. mMc sMcfln dI mukMml kfrvfeI nIlm sYxI ny gmdf hox dy bfvjUd bfKUbI clfeI pr pRDfngI mMzl bdldy rhy: pypr sYn dI pRDfngI BuipMdr dlyr, rfTI sUrfpurI, gurcrn mfn aqy suirMdr Dnoaf ny kIqI. bhu-BfI drbfr dI pRDfngI aok BOrf, gurcrn bwDx, ipCorf isMG iZloN ny kIqI. aMq ivc sBf dy pRDfn qfrf isMG sfgr ny sfry sfihqkfrF, sfihq pRymIaF, sroiqaF aqy mihmfnF df DMnvfd kIqf. ies qrHF kuwl imlf ky ieh smfgm XfdgfrI irhf.               

 


pRYs irlIjL

 

21 mfrc 2008 (kYlIPornIaf): bIqy aYqvfr ivsLv pMjfbI sfihq akfzmI (ivpsf) kYlIPornIaf dI aihm sfihqk bYTk XUnIan istI sLihr dI pbilk lfiebryrI ivwwc hoeI ijs ivwc iqMn ikqfbF irlIjL kIqIaF geIaF, iehnF ikqfbF qy jfxkfrI BrpUr prcy pVHy gey aqy sLfndfn kvI drbfr ivwc kYlIPornIaf dy AuWGy kvIaF ny ihwsf ilaf.  ikqfb irlIjL smfgm dI pRDfngI  suirMdr sIrq, amrjIq kOr pMnU, akfzmI dy ipCly sfl dy cyarmYn myjr BuipMdr dlyr aqy nvyN cuxy gey cyarmYn rysLm iswDU ny kIqI. suirMdr sIrq dy kfiv sMgRih syj sUlI qy slIb Aupr zf: gurUmyl iswDU ny prcf piVHaf ijs ivwc AuhnF ny nvIN ikqfb smyq suirMdr sIrq dy smuwcy kfiv-sMsfr df jfiejLf pysL kIqf.AuhnF ikhf sIrq vfsqv ivc ivsLf pRDfn sUJvfn kvI hY, rUp pRDfn sMvydnsLIl kvI nhIN. Auh ivsLf vsqU nUM mfnisk pwDr qy mihsUs jrUr krdf hY pr Aus df sMcfr krn lwigaF ivsLlysLxI ivDI vDyry vrqdf hY.Aus dI vydnf (Feelings) sMvydnf  (Emotions) ivc Zlx qoN pihlF soc dI prkrmF ivc phuMc jFdI hY. zf: iswDU ny ikhf ik sIrq dI smwucI kivqf nUM gOh nfl pVH ky mYN ieh mihsUs kIqf hY ik pMjfbI kivqf dy Kyqr ivc Aus dI dyx ivvykI kivqf dI pwDqI qy pUrI AuqrdI hY. Aus nUM iDafn aqy sMjIdgI nfl pVHn dI loV hY ijs vloN aflockF ny aksr kuqfhI idKfeI hY. sLfier suKivMdr kMbojL ny ies ikqfb qy bolidaF ikhf ik suirMdr sIrq df sbMD jMmU ksLmIr nfl hox krky AuhnF dI sLfierI ivwc ksLmIr vloN Bogy gey sMqfp dI pIVf bfr bfr njLr afAuNdI hY. sIrq ny apxy Gr ivwc lwgI awg nUM bVI isLwdq nfl mihsUs kIqf hY ijvyN ik AuhnF dI njLm cuMiDafeI njLr aqy keI gLjLlF ivwc iesdI idl cIrvIN Jlk imldI hY. sLyar vyKo:

 

Audfs glIaF, AujfV mMjLr, imry igrF df nsIb hoieaf.

hvf hvf dI bxI hY bYrn, smF smyN df rkIb hoieaf.

inKfr ichry `qy jo sI qyry, inrI mXUsI `c Zl igaf hY,

aY myrI jLInq, bihsLq myrI, ieh hfdsf kI ajIb hoieaf.

 

iek hor jgHf:

quhfzI afqmf ivwc bujLidlI dy aMsL ny eyny,

quhfzI siBaqf ivc kI Kudf dy zr nhIN huMdy.

 

dUsrI ikqfb khfxIkfrf amrjIq kOr pMnU dI aDUrIaF khfxIaF dy pfqr Aupr ipRM: drsLn nwq horF afpxf pRsLMsfjnk prcf piVHaf aqy ikqfb ivclIaF keI khfxIaF qy afpxI rfey idwqI ijvyN idAur BrjfeI dy pMjfbI lok gIqF ivc drsfey gey asLlIl irsLqy dI ibjfey mVHIaF dI imwtI khfxI ivwc lyKkf vloN AuhnF dy sbMDF nUM ishqmMd aqy mfnvI idsLf dyx df sLMlfGfXog Auprflf kIqf igaf hY. ikqfb ivwc sLfml sfieMs iPksLn dI khfxI qyrHvIN sMqfn bfry AuhnF ikhf ik sfieMs iPksLn dI pMjfbI ivc aiqaMq Gft nUM pUrx df sohxf Xqn hY. lMgVy kqUry ivwc lyKkf ny Dfrimk cODrIaF dy ichry nMgy krdy hoey AuhnF dy kihxI aqy krnI ivwcly ivroD nUM curfhy ivc nsLr kIqf hY. pMnU dIaF khfxIaF ivwc keI anUTIaF qsLbIhF imldIaF hn ijvyN qyrHvIN sMqfn khfxI ivwc klon kIqy afdmI bfry Auh kihMdI hY: AusdI cmVI df rMg ijvyN QoVHf ijhf sUrj, QoVHI ijhI DrqI aqy QoVHf ijhf cMdrmf rlf ik bxfeI hovy.khfxIkfr krm isMG mfn ny amrjIq kOr pMnU qoN BivwK ivwc hor vI cMgIaF khfxIaF dI afs kIqI ijhnF nUM Auhdy ilKx dy smrQ hox dI ies ikqfb ivcoN Jlk pYNdI hY. nvnIq pMnU aqy js iPjLf ny vI amrjIq pMnU dIaF khfxIaF qy afpxy ivcfr rwKy. js iPjLf ny ikhf ik pMnU dIaF keI khfxIaF sfzy BfrqI siBafcfr aqy amrIkI ijLMdgI dy tkrfa ivcoN pYdf hoeIaF hn aqy iek qrHF nfl dohF siBafcfrF ivcly ies tkrfa nUM idRsLmfx krn df Xqn krdIaF hn. jgjIq nOsLihrvI ny ikhf ik amrjIq pMnU dIaF khfxIaF aOrq vloN jnm qoN mrx qIkr vwK vwK pVfvF qy hMZfey jf rhy sMqfp ivruwD sucyq avfjL AuWTfAuNdIaF hn aqy aorq nUM ies pRqI inrfsL hox dI bjfey shI idsLf drsfAux dI koisLsL krdIaF hn.

 

qIsrI ikqfb mrhUm pMjfbI sLfier pfsL dy ipqf sR: sohx isMG sMDU aqy suirMdr DMjl vloN sMpfdq pfsL qF sUrj sI nUM bjLurg sLfier afjLfd jlMDrI horF ny irlIjL kIqf. sR: sMDU horF dwisaf ik Auh pMjfbI sLfierF vloN pfsL Aupr ilKIaF njLmF nUM keI sflF qoN sFB rhy sn qy 3-4 sfl pihlF AuhnF ny sfrIaF njLmF ikqfbI sLkl ivwc iewkTIaF krky suirMdr DMjl nUM idwqIaF ijhnF ivwc DMjl ny keI hor sLfierF nUM sLfml kIqf qy afKr ies ikqfb ivwc 95 sLfierF dIaF njLmF sLfml hn. suKivMdr kMbojL horF pfsL dI kivqf dI pMjfbI pyNzU ijLMdgI nfl sFJ aqy mjLdUr/iksfn leI iesdI sfriQqkqf df ijLkr kridaF afpxy cyqy ivcoN pfsL dIaF do njLmF sroiqaF nfl sFJIaF kIqIaF.

 

amrjIq kOr pMnUM dI ikqfb aDUrIaF khfxIaF dy pfqr zf: gurumyl iswDU ny irlIjL kIqI aqy pMnU horF ieh ikqfb siqkfr vjoN afpxy bjLurg ipqf jI sR: ieMdr isMG pMnU nUM ByNt kIqI. suirMdr sIrq dI syj sUlI qy slIb nUM irlIjL krn dI rsm suKivMdr kMbojL ny inBfeI. sYsLn dy aMq qy rysLm iswDU  aqy myjr BuipMdr dlyr ny afpxy ivcfr rwKy aqy akfzmI dIaF srgrmIaF nUM ies qrHF hI clfAuNdy rihx leI idRVqf idKfeI.

 

ipCly mhIny sdIvI ivCoVf dy geI afjLfd jlMDrI dI supqnI bIbI gurmIq kOr aqy luiDafxy qoN sLfier kulvMq jgrfAuN nUM sLrDfjLlI ByNt krn leI do imMt df mon rwiKaf igaf. afjLfd jlMDrI ny sB sfihqkfr dosqF df ies aOKI GVI AuhnF df sfQ dyx leI bVy jjLbfqI aMdfjL ivwc DMnvfd kIqf.

 

dUjy pVfa ivwc BrBfvsLflI kvI drbfr hoieaf ijsdI pRDfngI afjLfd jlMDrI, suKivMdr kMbojL aqy ipRM: drsLn nwq ny kIqI. kvI drbfr ivwc eIsLr isMG momn, zf: gurUmyl iswDU, hrijMdr kMg, rysLm iswDU, js iPjLf, nvnIq pMnU, bKLsLI sMDU, blivMdr Kosf, primMdr prvfnf, ipRM: drsLn nwq, suirMdr sIrq, suKivMdr kMbojL, jgjIq nOsLihrvI aqy afjLfd jlMDrI ny afpxIaF njLmF aqy gjLlF nfl sroiqaF dI dfd vsUl kIqI.

 

smfgm dy sLurU ivwc hoeI ivpsf mYNbrF dI mIitMg ny rysLm iswDU nUM ivpsf dI bya-eyrIaf iekfeI df cyarmYn Qfipaf. kmytI ivwc iek nvyN zfierYktr, jrnl skwqr, sfihq skwqr aqy KjLfncI dy ahudy leI mYNbrF dI aglI bYTk ivwc PYslf ilaf jfeygf.

 

vloN,

jgjIq nOsLihrvI

mYNbr, borz afz zfierYktrjL

ivpsf

510-676-1565

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here